Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Krajenka z siedzibą w Krajence, ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tradycyjnie pod adresem jak w pkt. 1 lub rodo@krajenka.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem  jest obligatoryjne

 

                                                                                                                             

 

Uprzejmie informujemy, że gościcie na stronach 

Internetowego Systemu Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta  Krajenka.

Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządu lokalnego.

Na stronach internetowych BIP-u znajdziecie Państwo informacje na temat:

organów władzy samorządowej - osób sprawujących w nich funkcje, ich zadań i  kompetencji, oświadczeń majątkowych, statutu, regulaminu organizacyjnego, uchwał, podatków i opłat lokalnych, rejestrów zamówień publicznych, ogłoszeń wyników przetargów, ofert inwestycyjnych, prowadzonych rejestrów i ewidencji, ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń, spółek oraz jednostek organizacyjnych gminy

Najważniejsze akty prawne dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej

  • USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  • USTAWA z dnia 27 kwietnia 2016 r o ochronie danych osobowych.
  • USTAWA z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Zachęcamy do odwiedzenia głównej strony Biuletynu Informacji Publicznej   www.bip.gov.pl  tworzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Ze strony głównej możecie Państwo łączyć się ze stronami podmiotów tworzących własne strony BIP.
Pragniemy wyrazić nadzieję, że Biuletyn Informacji Publicznej Gminy i Miasta Krajenka zapewni dostęp do poszukiwanych informacji. Wszelkie sugestie związane z jego funkcjonowaniem i rozwojem prosimy o przesyłanie na adres:

Tomasz Ciechanowski - sekretarz@krajenka.pl
Angelika Kozłowska - rada@krajenka.pl

nasz adres pocztowy:
Urząd Gminy i Miasta Krajenka
ul. Szkolna 17

77-430 Krajenka
tel. 67 263 92 04 

67 263 92 05

fax 67 263 92 03

gmina@krajenka.pl