Protokół Nr XIII/07

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia  21 grudnia 2007 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

Ad. 1

Sesję o godz. 12:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecny usprawiedliwiony radny Stanisław Rutkowski.

Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

W sesji uczestniczyli ponadto:

  • Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,
  • Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,
  • Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,
  • Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,
  • Ryszard Sieg – Kierownik referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych,
  • Marek Buczkowski – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w tut. Urzędzie,
  • Marek Pietrzak – kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

 

Ad. 2

Przed realizacją porządku obrad odbyła się uroczysta cześć sesji podczas której wysłuchano kolęd w wykonaniu chóru Krajeńskiego Ośrodka Kultury, życzeń złożonych przez Grzegorza Fabiszaka Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Głubczynie.

 

Po części opłatkowej uhonorowano Szymona Smolarza, ucznia 5 klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence, który podczas został Mistrzem Polski i Międzynarodowym Mistrzem Polski w skoku wzwyż w kategorii dzieci do lat 11.

Gratulacje i podziękowanie złożono także nauczycielowi i opiekunowi ww. ucznia Andrzejowi Wawruszakowi.

 

Ad. 3

Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.      Uroczysta część opłatkowa.

3.      Ustalenie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

5.      Informacja o działalności  Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym

6.      Przyjęcie oświadczenia w sprawie dochodzenia roszczenia z tytułu udziału samorządu powiatowego w działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krajence.

7.      Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)      uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2008 rok,

b)      uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok,

c)      sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

d)      uchwalenia Wieloletniego Planu Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi,

e)      ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krajence,

f)        ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Krajence oraz dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w gimnazjum, szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Krajenka,

g)      ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Komunalnym Zakładzie Użyteczności Publicznej w Krajence,

h)      uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

i)        zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok.

8.      Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady.

9.      Zapytania i wnioski radnych.

10.  Wolne głosy, informacje.

11.  Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

 

Ad. 4

Protokół sesji odbytej w dniu 30 listopada 2007 roku został przyjęty bez poprawek.

 

Ad. 5

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

 

            W okresie od 30 listopada do 21 grudnia 2007 roku kierownictwo Urzędu odbyło 3 posiedzenia podczas których zajmowano się następującymi zagadnieniami:

Wydano zarządzenia:

1)      Nr 87/07 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na 2007 rok. Układ wykonawczy został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok z dnia 30 listopada 2007 roku.

2)      Nr 88/07 z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Krajence. Konkurs na prowadzenie świetlic został ogłoszony dnia 19 listopada br. Otwarcie ofert odbędzie się 27 grudnia 2007 roku. Dofinansowanie przewidziane zostało w projekcie budżetu i wynosi 20 tys. zł, po 10 tys. na każdą ze świetlic. W skład Komisji weszli: Marek Buczkowski jako Przewodniczący oraz członkowie Danuta Wrzeszcz, Ryszard Sieg, Barbara Piechowska, Bożena Hildebrandt.

3)      Nr 89/07 z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na szkolenie sportowe młodzieży w zakresie piłki nożnej. Konkurs ogłoszono 19 listopada 2007 roku, otwarcie ofert nastąpi 4 stycznia 2008 roku. Kwota wsparcia finansowego na ww. zadanie została przewidziana w projekcie budżetu na 2008 rok i wynosi 40 tys. zł. W skład Komisji weszli: Marek Buczkowski jako Przewodniczący oraz członkowie Danuta Wrzeszcz, Ryszard Sieg, Marek Pietrzak, Anna Biela.

4)      Nr 90/07 z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka. Do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczono nieruchomość niezabudowaną położoną w Krajence, obręb 65 Pogórze, oznaczoną numerem geodezyjnym 819/3 o pow. 1,21ha. Jest to nieruchomość rolna. Zarządzeniem 91/07 powołano Komisję przetargową do sprzedaży ww. nieruchomości w składzie: Tomasz Ciechanowski – Przewodniczący oraz członkowie Danuta Wrzeszcz, Marek Pietrzak, Renata Urbanek.

 

            Zapoznano się z informacją w sprawie wypłaty dodatków mieszkaniowych w latach 2006-2007.

 

            Przyjęto autopoprawki do projektu budżetu gminy i miasta na 2008 rok. Autopoprawki te były przedstawiane radnym podczas posiedzeń Komisji oraz będą przedmiotem dzisiejszych obrad Rady.

 

            Przygotowano projekt oświadczenia Rady Miejskiej w sprawie dochodzenia roszczenia z tytułu udziału samorządu powiatowego w działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krajence. Projekt oświadczenia został przekazany Radzie Miejskiej.

 

            Ponadto przyjęto projekty uchwał będące przedmiotem obrad podczas dzisiejszej sesji Rady w następujących sprawach:

a)      uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok,

b)      sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

c)      uchwalenia Wieloletniego Planu Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi,

d)      ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krajence,

e)      ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Krajence oraz dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w gimnazjum, szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Krajenka,

f)        ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Komunalnym Zakładzie Użyteczności Publicznej w Krajence,

g)      uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

h)      zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok.

 

Grażyna Urbanek przedstawiła także informację o realizacji uchwał podjętych podczas sesji w dniu 30 listopada 2007 roku.

Podczas sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 listopada 2007 roku Rada podjęła 12 uchwał, których realizacja przebiega następująco:

 

1)      Uchwała Nr XII/94/07 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią jest realizowana.

2)      Uchwała Nr XII/95/07 w sprawie uchwalenia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego, została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Została ogłoszona w Dzienniku z dnia 17 grudnia 2007r. Nr 201, poz. 4633.

3)      Uchwała Nr XII/96/07 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/39/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 kwietnia 2007 roku dotyczącej określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli jest w trakcie realizacji.

4)      Uchwała Nr XII/97/07 w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz informacja o skutku niedopełnienia tego obowiązku została przekazana zainteresowanym tj. Skarbnikowi Gminy i Sekretarzowi Gminy.

5)      Uchwała Nr XII/98/07 w sprawie ustalenia stawek diet oraz ustanowienia zasad na jakich przysługują one przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych, będzie realizowana od 1 stycznia 2008 roku.

6)      Uchwała Nr XII/99/07 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, jest w trakcie realizacji.

7)      Uchwała Nr XII/100/07 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka, będzie realizowana od 1 stycznia 2008 roku.

8)      Uchwała Nr XII/101/07 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego, została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Została ogłoszona w Dzienniku z dnia 17 grudnia 2007r. Nr 203, poz. 4724.

9)      Uchwała Nr XII/102/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Została ogłoszona w Dzienniku z dnia 17 grudnia 2007r. Nr 203, poz. 4725.

10)  Uchwała Nr XII/103/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  Została ogłoszona w Dzienniku z dnia 17 grudnia 2007r. Nr 203, poz. 4726.

11)  Uchwała Nr XII/104/07 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru, została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Została ogłoszona w Dzienniku z dnia 17 grudnia 2007r. Nr 203, poz. 4727.

12)  Nr XII/105/07 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2007 rok jest realizowana na bieżąco.

 

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie uchwały przekazano w term nie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące finansów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zbadania ich zgodności z prawem. 

 

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag.

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Powiatu Złotowskiego Piotrowi Tomaszowi, który złożył informację o pracy rady Powiatu Złotowskiego.

Piotr Tomasz powiedział, iż najważniejszym punktem obrad ostatniej sesji było przyjęcie budżetu na 2008 rok. Niestety budżet ten nie jest łaskawy dla Gminy Krajenka. Dobre wieści są takie, że w budżecie przewidziano dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie 37.261zł. Przewidziano także kwotę 50.000zł na remont elewacji Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence. Przewidziano także termomodernizację budynku. Prace zaplanowane są w wakacje. Na terenie gminy nie przewidziano inwestycji drogowych, mimo tego że poprzednia Rada Powiatu przyjęła Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2011 i tam inwestycja na ulicy Jagiełły była przewidziana na rok 2007. W tym roku przyjęto plan na lata 2007-2013, gdzie ta inwestycja miała być wykonana w roku 2008. Większość funduszy na drogi w roku 2008 zostanie przeznaczona na drogi w Złotowie: modernizacja ulicy Norwida oraz na drogę Jastrowie – Pniewo – Borucino. Większość tej drogi znajduje się na terenie gminy Okonek.

Warto podkreślić, że radny Pieluszko z Lipki wyraził ubolewanie, że kolejny raz gmina Krajenka pomijana jest przy planowaniu inwestycji drogowych. Cieszy się z tego, ponieważ dobrze, że inni radni dostrzegają, że Krajenka traktowana jest po macoszemu.

Tomasz Król wyraził pogląd, iż być może warto na sesje Rady Miejskiej w Krajence zapraszać radnego Tadeusza Wiśniewskiego, który również reprezentuje nasz okręg wyborczy. Dzieje się tak, że radny Wiśniewski pełni rolę maszynki do głosowania w koalicji SLD- PSL. Może warto go zaprosić i wywrzeć na niego nacisk aby w końcu zaczął reprezentować także tą gminę i gminę Tarnówka.

Podczas sesji otrzymał także odpowiedzi na interpelacje. Jeżeli chodzi o wnioski, które zgłosił na prośbę radnego Pawła Wróbla i Henryka Kani – sprawom nadano bieg. Poinformuje o sposobie ich załatwienia, kiedy tylko taką informację uzyska. Poruszył też sprawę listu, który Rada Miejska wystosowała do Rady Powiatu> W odpowiedzi uzyskał informację, iż Starosta Złotowski nie ma administracyjnego obowiązku odpowiadania na pismo Rady Miejskiej, które ma charakter bezprzedmiotowy i nie wnosi żadnych merytorycznych treści do działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia i działalności Zarządu Powiatu.

Odnośnie interpelacji dotyczącej działalności WTZ w roku 2007 Starosta podtrzymał swoje stanowisko i stwierdził, że skoro gmina Krajenka pokryła zapotrzebowanie na 5% to nie można zasadnie twierdzić o istnieniu jakichkolwiek zaległości powiatu złotowskiego. Koszty działalności WTZ w Krajence były w pełni pokryte i dotychczas żadne wezwanie do sądu nie wpłynęło.

Otrzymał także odpowiedź na zapytanie dotyczące przyszłości nieruchomości położonych koło internatu ZSZ. W tej sprawie Zarząd Powiatu Złotowskiego zgłosił wniosek o przeznaczenie działki 190/8 przy ulicy Szkolnej na cele oświatowe z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej. Podjęcie decyzji odnośnie zagospodarowania pomieszczeń nastąpi po rozpoczęciu działalności MOS. Pytał także jak przebiega organizacja MOS-u. Otrzymał informację, że MOS w Krajence rozpocznie działalność od 1 lutego 2008 roku. Pytał także o kadrę, do chwili obecnej wpłynęło 65 podań z tego 47 na stanowiska nauczycielskie i wychowawców oraz 18 na stanowisko obsługi administracji. Spośród ww. osób trzy osoby nie posiadają wymaganych kwalifikacji, nie ma żadnego zgłoszenia emerytowanych nauczycieli. Jest zgłoszenie jednego emeryta jeżeli chodzi o stanowiska administracyjne. 11 podań do pracy zgłosili nauczyciele – mieszkańcy Gminy i Miasta Krajenka. Mieszkańcy Krajenki złożyli 10 podań na stanowiska obsługi i administracji.

Otrzymał także odpowiedź dotyczącą chodnika przy ulicy Szkolnej. Starosta nie widzi w tej chwili możliwości realizacji tej inwestycji. Powiedział, iż gdyby tutejsze władze wyraziły chęć współfinansowania, jest skłonny rozmawiać na ten temat. Wg Starosty koszt przebudowy wyniósłby 160-170 tys. zł, co przekracza możliwości finansowe Powiatu. Jeżeli chodzi o poręcze – ich brak wyniknął w skutek niedopatrzenia i zostaną zainstalowane kiedy pozwoli na to aura.

 

Ad. 6

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu oświadczenia w sprawie dochodzenia roszczenia z tytułu udziału samorządu powiatowego w działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krajence. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż z informacji jaką składał radny powiatowy wynika, że Rada Powiatu podjęła uchwałę o przekazaniu 37 tys. zł. Ma  w związku z tym pytanie, czy jest to kwota zaległa.

 

Mirosław Machejek Skarbnik Gminy powiedział, iż radny Piotr Tomasz wspominał, iż był to budżet na rok 2008. Roszczenie gminy dotyczy roku 2007, natomiast fakt, że Powiat uznał nasze racje i umieścił kwotę 37 tys. zł w budżecie roku przyszłego powinien być cenną wskazówką i dowodem, że gmina ma rację.

 

Radna Małgorzata Mila pytała, czy Burmistrz bez oświadczenia nie może wystąpić na drogę sądową oraz dlaczego tak późno bo dopiero w sierpniu wystąpiono o dofinansowanie. Warsztaty działały od 1 grudnia 2006 roku i wydaje jej się, że gdyby w grudniu wystąpiono o dofinansowanie, to podejrzewa, że w budżecie zostałoby to uwzględnione.

 

Skarbnik wyjaśnił, iż w przypadku tego typu porozumień nie ma znaczenia dzień jego podpisania. Oczekiwania były, że porozumienie zostanie podpisane, ponieważ do tego nie doszło trzeba było rozeznać jak wygląda sytuacja w sąsiednich powiatach, stąd pisma w tej sprawie pojawiły się mniej więcej w połowie roku. W zasadzie bez wniosku Gminy w poczcie na początku ubiegłego roku powinien znaleźć się projekt takiego porozumienia, ponieważ jest to obowiązek ustawowy. Dobrym argumentem byłoby to, że rada również podziela ten pogląd i że jest to stanowisko całego samorządu a nie jednego przedstawiciela.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, 13 głosami za i przy jednym głosie wstrzymującym przyjęła oświadczenie w proponowanym brzmieniu. Oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

Ad. 7a

Skarbnik Gminy przedłożył projekt budżetu na 2008 rok oraz zaproponował autopoprawki wniesione przez Burmistrza.

Przedstawił także opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczące projektu budżetu na 2008 rok. Projekt budżetu na 2008 rok stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska Komisji Rady w sprawie proponowanego przez Burmistrza budżetu. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż umknęło mu podczas posiedzenia Komisji, a uważa, że jest to ważna sprawa dlatego chciałby dopytać. W części opisowej budżetu jest napisane, że przy planowaniu uwzględniono niektóre wnioski mieszkańców gminy złożone przez Rady Sołeckie. Uważa, że radni po sporządzeniu projektu budżetu nie mają szans na prowadzenie potyczek o finanse. Sądzi dlatego, że przy planowaniu ważna jest rola Rad Sołeckich reprezentujących mieszkańców. W związku z tym radny zapytał, które pozycje w załączniku dotyczącym inwestycji znalazły się tam na wniosek Rad Sołeckich. Ma nadzieję, że wnioski te są przyjmowane i będą solidarnie realizowana w latach kolejnych. W poprzednich latach różnie to bywało i doświadczył różnych rzeczy, chociaż w poprzedniej kadencji zrobiono drogę w Paruszce.

 

Skarbnik poinformował, iż wniosków było tak dużo, że nie wystarczyłoby budżetów na kolejne 20-30 lat. Powiedział także, iż załącznik nr 3 obejmuje zaledwie kilkanaście procent budżetu. Załącznik nr 3 zawiera pozycję „przebudowa dróg dojazdowych do pół, gdzie konkretne odcinki uwzględniają postulaty Rad Sołeckich. Wniosek dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej występuje w kilku sołectwach  jednak realizacja jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. Ponadto przyjęte zostały zadania „Odnowa wsi Głubczyn” oraz „Budowa ośrodka rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Wapińskim”. Zebrania w tej sprawie odbywają się w tych obydwu miejscowościach, więc jest to głos nie tylko Rad Sołeckich ale także mieszkańców. Ile i jakie zadania będą realizowane będzie zależało od spływu pieniędzy unijnych. Natomiast drobne remonty, naprawy dróg zostały uwzględnione w wydatkach bieżących. Wydatki dotyczące wynajęcia równiarki, zwiększone wydatki na sport nie znajdują się w załączniku inwestycyjnym. Zwiększone zostały również wydatki na jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym wiejskie, co postulowały Rady Sołeckie. Gmina żyje nie tylko inwestycjami, a większość wydatków dotyczy spraw bieżących.

 

Burmistrz stwierdził, iż Skarbnik powiedział, że wszystko zależy od środków unijnych. Nastąpiło drobne przejęzyczenie. Spływ środków unijnych będzie możliwy, kiedy wnioski gminy zostaną zaakceptowane w tych instytucjach, w których wnioski będą przyjmowane. Gmina zamierza tych wniosków złożyć dosyć dużo. Pracownicy wykonują ogrom pracy związanej z przygotowaniem wniosków. Okazuje się, że tych środków nie będzie tak dużo, jak się wszystkim wydawało, w związku z tym jeżeli część wniosków zostanie zaakceptowana to tę część będziemy realizować. Stwierdzenie radnego Kani jest nieuczciwe i niesprawiedliwe, ponieważ w przeszłości jeżeli realizowano jakieś zadania to takie, które z punktu widzenia tej gminy były potrzebne oraz na które można było otrzymać środki zewnętrzne. Potrzeby które są kierowane przez poszczególne Rady Sołeckie mają swoje uzasadnienie ale nie mają uzasadnienia finansowego, w tym sensie, że gmina nie posiada tak ogromnych środków żeby mogła wszystkie te oczekiwania od razu zrealizować. Realizowane są więc te zadania, gdzie można poszerzać środki wydatkowane na te zadania poprzez pozyskiwanie środków pozabudżetowych. Pozyskując dodatkowe środki skraca się okres oczekiwania na realizację wniosków pozostałych. Dlatego prosi aby patrzeć na budżet z punktu widzenia możliwości finansowych tego budżetu. Należy na to patrzeć jak na budżet rodziny: czego rodzina by chciała, a na co ją stać. Gmina Krajenka nie jest jedną miejscowością jak miasto Złotów, w którym lokuje się pieniądze. Poza Krajenką jest jeszcze 16 sołectw, w których mieszkają ludzie również mające własne aspiracje i oczekiwania. Te oczekiwania chcemy spełniać, ale tylko w ramach posiadanych środków. Jeżeli będziemy chcieli postępować inaczej, są instytucje kontrolne, które sprowadzają na ziemię, co nie polega tylko na wyjaśnianiu ale również na dotkliwym karaniu tych, którzy takie decyzje podejmują.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż nie kwestionuje budżetu. On pytał o inwestycje i inne zapisy które są tam ujęte. Burmistrz mówił o rodzinie – bardzo dobrze, że tak się stało, ponieważ uważa, że Rada również tworzy rodzinę. Dlatego należy mieć na względzie nie tylko jedno „dziecko” ale także pozostałe. Jeżeli w jednym roku zrobimy coś w jednej wsi, w kolejnym zróbmy coś dla innej. Nie neguje budżetu, wie co się robi, ale prosił aby wszystkich traktować jednakowo.

 

Przewodniczący stwierdził, iż wychodzi nie uczestniczenie w pracach Komisji. Zawsze kładzie nacisk właśnie na pracę w Komisjach, co pozwala na sprawny przebieg sesji.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż usłyszała, że uwzględniono sugestie Rad Sołeckich, że wiele postulatów zostało uwzględnione w drobnych remontach, czyli może rozumieć, że sugestie Rady Sołeckiej Skórki czyli między innymi remont dróg: Młyńskiej, Pocztowej, wykonanie drogi na ulicy Leśnej, oświetlenie ulicy Leśnej, wymiana dachu na przedszkolu, doprowadzenie gazu ziemnego, remont przystanków autobusowych, budowa ścieżki łączącej ulicę Nad Rzeką i Złotowską, dokończenie ogrodzenia cmentarza komunalnego, również zostały uwzględnione – bardzo się z tego cieszy.

Radna powiedziała także, iż patrząc na inwestycje jest przerażona, ponieważ wszystko wygląda ładnie ale jeśli nie dostaniemy dofinansowania pozostanie chodnik od ulicy Szkolnej do 1 Maja, budowa ulicy nowoprojektowanej w rejonie ulic Młyńskiej i Szkolnej, budowa cmentarza komunalnego i zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i Miasta w Krajence. Jeżeli nie dostaniemy pieniędzy z zewnątrz, rozwijać się nie będziemy. Dochody gminy są trudnymi dochodami, bo po dokonaniu analizy sześćdziesiąt kilka procent stanowią dotacje i subwencje. Dochody na które ma wpływ gmina to tylko 22%. W tym budżecie nie widzi w żadnym miejscu pozycji, która dążyłaby do tego aby dochody gminy rosły: nie widzi uzbrajania terenów, nie widzi tworzenia możliwości ściągnięcia nowych inwestorów. Burmistrz mówił o budżecie gminy w kontekście budżetu domowego. Wydaje jej się, że wszyscy powinniśmy na to patrzeć pod kątem co jest ważniejsze a co mniej ważne. Wie, ze większość Rady podjęła decyzję o modernizacji Krajeńskiego Ośrodka Kultury, o modernizacji stadionu miejskiego w Krajence. W związku z tym pojawia się pytanie, czy ważniejsze są powyższe inwestycje – czy też ważniejsze są inne zadania, które będą służyły rozwojowi gminy i służyły bardziej mieszkańcom niż te dwie pozycje.

Radna powiedziała, iż chciałaby także zadać pytanie dotyczące odnowy wsi Głubczyn. W wykazie wydatków majątkowych przy zadaniach są dwie gwiazdki, jedna gwiazdka i jest wyjaśnione, że te zadania są związane z uchwałami intencyjnymi. Pamięta uchwały intencyjne dotyczące wielu rzeczy ale nie przypomina sobie aby podejmowano uchwałę w sprawie odnowy wsi Głubczyn i zabezpieczenia pieniędzy na tę odnowę.

 

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza wyjaśniła, iż uchwały intencyjne są podejmowane wówczas jeżeli nie ma jeszcze projektu budżetu na kolejny rok. Jest to forma zabezpieczenia się i dania Burmistrzowi możliwość przygotowania i złożenia wniosków. Te uchwały były podejmowane 30 czerwca tego roku. W związku z tym, że cały czas przesuwa się termin składania wniosków, pomimo że mamy uchwały intencyjne, zapisujemy zadania w budżecie. Zadanie, które nie było objęte uchwałą intencyjną zostało również zapisane w projekcie budżetu i na to radni wyrazili zgodę w Komisjach głosując nad projektem budżetu.

 

Radna Małgorzata Mila pytała na czym będzie polegała odnowa wsi Głubczyn.

 

Grażyna Urbanek wyjaśniła, iż jeżeli chodzi o odnowę wsi Głubczyn są to wnioski i sugestie mieszkańców podobnie jak w Skórce. Nie potrafi w szczegółach powiedzieć co mieszkańcy ustalili. Zebrania odbyły się w poniedziałek w Skórce, we wtorek w Głubczynie. Udział w nich wzięła podobna liczba mieszkańców. Dokument przygotowuje Pani Krupka. Dokument ten po sporządzeniu będzie analizowany przez mieszkańców, po czy będzie przekazany Burmistrzowi i Radzie w celu uchwalenia.

 

Radna Mila powiedziała, iż w takim razie rozumie, że odnowa wsi Głubczyn stanowi konsekwencję wniosków Rady Sołeckiej i zapotrzebowanie mieszkańców wsi Głubczyn. W związku z tym zapytała dlaczego w roku bieżącym tylko Głubczyn i dlaczego nie pomyślano o innych wsiach. Ponadto radna powiedziała, iż w tegorocznym budżecie zapisano 40 tys. zł na remont przystanków autobusowych. Na tej trasie, na której ona jeździ te przystanki nie zostały wyremontowane. Zapytała czy uwzględniono tę kwotę w budżecie na 2008 rok.

 

Burmistrz poinformował, iż kwota 40 tys. zł, która była planowana w roku bieżącym na przystanki autobusowe przy drogach wojewódzkich i powiatowych miała być wydana na podstawie opinii Rad Sołeckich do których się zwrócono. Chciano zakupić nowe przystanki autobusowe, oszklone i rozebrać te istniejące. Nie było na to zgody Rad Sołeckich, w związku z tym z tego tematu się wycofano. Na dzień dzisiejszy jest  podpisana umowa z Panem Królem, który zajmie się remontem przystanków za kwotę ok. 6 tys. zł. Nie jest jednak do końca przekonany, że powinniśmy to robić, te dylematy mają również inne gminy, ponieważ przystanki leżą w pasie drogowym dróg wojewódzkich, którego właścicielem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Prowadzone są rozmowy z Urzędem Marszałkowskim i Zarządem Dróg Wojewódzkich jak należy interpretować przepisy, ponieważ w jednej z gazet samorządowych ukazał się artykuł, gdzie twierdzono, że jeżeli przystanek stoi w pasie drogi, to jego właścicielem jest zarządca drogi i to on powinien utrzymywać ten przystanek. Te wyjaśnienia się przeciągają dlatego podjęto decyzję o remoncie, który będzie wykonany w zakresie koniecznym. O ile będzie dobra pogoda to zostanie to wykonane jeszcze w roku bieżącym, ponieważ tak mówi umowa z wykonawcą. Nie są to duże pieniądze, jednak chodzi o zasadę i należy to wyjaśnić: jeżeli właścicielem nie jest gmina, to czy na podstawie ustawy o finansach publicznych powinna łożyć na to pieniądze, czy nie, czy jest to zgodne z prawem, czy też nie. Może się bowiem okazać przy kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej że wydatkowane pieniądze są wydatkowane niezgodnie z prawem.

 

Radna Małgorzata Mila pytała co z uchwałami dotyczącymi zabezpieczenia środków na realizację przebudowy ulic Wojska Polskiego i V Dzielnicy oraz przebudowy nawierzchni i chodników ulic Sosnowa, Brzozowa, Kwiatowa. Podjęte zostały takie uchwały intencyjne dotyczące zabezpieczenia środków a nie ma ich w budżecie.

 

Grażyna Urbanek wyjaśniła iż te uchwały są, i Burmistrz o nich pamięta. Są przygotowane komplety dokumentów na realizację tych zadań. Jeżeli chodzi o dofinansowanie unijne będzie ono w granicach 50%. Wpisując je do budżetu na dzień dzisiejszy byłby problem z ograniczeniami jakie wynikają z ustawy o finansach publicznych. Chodzi o możliwość zaciągania i spłaty zobowiązań. Jeżeli pojawią się sygnały, że już można składać wnioski zostanie to w trybie pilnym wprowadzone do budżetu.

 

Radna Małgorzata Mila pytała co z proponowanych inwestycji i remontów przesłanych przez radę Sołecką w Skórce zostało uwzględnione w budżecie.

 

Skarbnik poinformował, iż szczegółowe odpowiedzi dla wszystkich Rad Sołeckich zostaną przekazane na piśmie w styczniu. Z tego co pamięta: do drobnych remontów nie można zaliczyć gazyfikacji Skórki i innych miejscowości. Tego typu duże projekty na pewno w drobnych remontach się nie znajdą. Remonty nawierzchni ulic, które były w postulatach Rady Sołeckiej były częściowo zrealizowane w roku bieżącym. Zobaczymy ile da się zrobić jeszcze w tym roku. jeżeli postulat dotyczy roku przyszłego, a da się zrobić w roku bieżącym – zobaczymy co zostanie. Dzisiaj takiej odpowiedzi nie może udzielić.

 

Burmistrz powiedział, iż prosi radną Mila aby jednak uczestniczyła w posiedzeniach Komisji, bo tam wszystkie rzeczy można sobie wyjaśnić. Są to ważkie problemy, o których trzeba rozmawiać ale po to są Komisje aby na ten temat debatować i wyjaśniać sobie i nawet się spierać. Dzisiaj wszystkim radnym, którzy uczestniczyli w posiedzeniach Komisji radna zabiera czas. Radni ci wiedzą o sprawach, o które radna dzisiaj pyta. Prosi na przyszłość, jeżeli jest to możliwe aby radna jednak uczestniczyła w pracach Komisji.

 

Radna Małgorzata Mila wyjaśniła, iż do tej pory zawsze uczestniczyła w pracach Komisji. Nie było jej na wczorajszej Komisji z tego względu, że przebywała na zwolnieniu lekarskim i zgłosiła to wcześniej radzie.

Zwróciła się także do Przewodniczącego Rady z prośbą aby zwrócić uwagę Sekretarzowi. Mówiła, że przebywała na zwolnieniu lekarskim a Sekretarz „półgębkiem - Cudowne ozdrowienie”. Nie życzy sobie takich komentarzy.

 

Przewodniczący powiedział, iż nie słyszał tego komentarza ale był on nie na miejscu.

 

Radny Henryk Kania zwrócił się z apelem do Przewodniczącego Rady, aby wszystkie tematy dotyczące budżetu wyjaśniać na Komisjach po to aby unikać powtarzania wyjaśnień  podczas sesji. Dotyczy to np. wniosków Rad Sołeckich. Prosi aby radni otrzymywali wnioski Rad Sołeckich - nie jest to żadna tajemnica. Mając wiedzę odnośnie oczekiwań poszczególnych Rad Sołeckich, analizując inwestycje może to na spokojnie przemyśleć i na Komisji się dopytać. Wiemy czego oczekuje rada Sołecka w Skórce, ponieważ radna o to zapytała. Inni radni może wiedzą na bieżąco ale on np. też chciałby wiedzieć, jakie wnioski złożyły inne Rady i czy są one ujęte w planach inwestycji i remontów. Uważa, że byłaby to solidarna współpraca również między radnymi.

 

Przewodniczący powiedział, iż wnioski były dostępne, można było podczas posiedzeń Komisji do nich zajrzeć. Podczas posiedzeń Komisji nikt nie pytał o wnioski Rad Sołeckich. Można było je przynieść w dwie minuty.  Zapytał, czy były kiedykolwiek problemy z dostarczeniem jakichkolwiek materiałów, czy zreferowaniem jakiegokolwiek tematu. Na jego Komisji nie było takich wniosków.

 

Po zamknięciu dyskusji nad projektem budżetu, rady poddał go pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2008 rok. Glosowało 14 radnych uczestniczących w sesji. Oddano 13 głosów za podjęciem uchwały, 1 głos przeciwny oraz 0 głosów wstrzymujących.

Rada Miejska w Krajence większością głosów podjęła uchwałę Nr XIII/106/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2008 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Ad. 7b

Posiedzenie opuścił radny Anatol Najmowicz zmniejszając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 13.

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok przedstawiła Zofia Urbanek Przewodnicząca Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

 

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż stanowiska Komisji odnośnie przedstawionego projektu uchwały były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/107/07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Ad. 7c

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska Komisji odnośnie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/108/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Ad. 7d

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska Komisji odnośnie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krajenka w latach 2008-2012. Były one jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/109/07 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krajenka w latach 2008-2012. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Ad. 7e

Wiceprzewodnicząca Rady zapoznała zebranych ze stanowiskami Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krajence. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/110/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krajence. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

 

Ad.

Wiceprzewodnicząca rady poinformowała o stanowiskach Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Krajence oraz dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w gimnazjum, szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Krajenka.  Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

W udziału w głosowaniu nad projektem uchwały wyłączony został radny Karol Makarewicz z uwagi na zatrudnienie w gminnych placówkach oświatowych.

W związku z powyższym nad projektem uchwały głosowało 12 radnych.

Rada Miejska w Krajence jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/111/07 w sprawie  ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Krajence oraz dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w gimnazjum, szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Krajenka. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Ad. 7g

Wiceprzewodnicząca rady poinformowała, iż stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Komunalnym Zakładzie Użyteczności Publicznej w Krajence były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/112/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Komunalnym Zakładzie Użyteczności Publicznej w Krajence. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

 

Ad. 7h

Wiceprzewodnicząca Rady zapoznała zebranych ze stanowiskami Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/113/07 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Uchwała stanowi załącznik nr 12  do nin. protokołu.

 

Ad. 7i

Skarbnik Gminy poinformował, iż do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok, który otrzymali radni nie wnosi autopoprawek. Obowiązuje projekt omawiany podczas posiedzeń Komisji.

 

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały były jednogłośnie pozytywne.

Do ww. projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/114/07 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 13  do nin. protokołu.

 

Ad. 8

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas ostatniej sesji Rady. Przypomniał również, iż każdy z radnych otrzymał odpowiedź na piśmie.

Zgłoszono następujące wnioski:

 

1)      Radny Henryk KaniaJak wszyscy pamiętają gmina przygotowuje studium kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy. Były zbierane wnioski od mieszkańców gminy. Mieszkańcy zwrócili się do niego z pytaniem, jak daleko są zaawansowane prace nad studium i w jakim terminie będzie uchwalone. Radnego poinformowano, iż kolejność czynności związanych ze sporządzeniem studium określa art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jedną z wielu czynności w trwającej procedurze sporządzenia studium było powiadomienie o inicjatywie Rady obywateli, którzy składali stosowne wnioski. Zakończył się już etap ich rozpatrywania przez gminną Komisję urbanistyczną oraz burmistrza, obecnie po etapie rozpatrywania wniosków sporządzany jest projekt studium przez uprawnionego urbanistę. Projekt studium, po jego przygotowaniu będzie wymagał przeprowadzenia dalszej procedury w zakresie m.in. opiniowania i uzgodnień, wobec czego trudno jest określić termin uchwalenia przez Radę tego dokumentu. Prawdopodobnie będzie to I półrocze 2008 roku.

 

2)      Radna Małgorzata Mila„Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Jednym z zdań własnych gminy są sprawy wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania nieczystości, zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz. W związku z tym ma dwa pytania. Jeśli chodzi o gaz, to jakie kroki są podejmowane w celu doprowadzenia gazu do Skórki? Na zebraniu wiejskich słyszeli, że w zasadzie jest to ich sprawa, to mieszkańcy powinni się dogadywać z gazociągami, bo dla nich jest to opłacalne albo nieopłacalne, ale ona zadaje pytanie jakie kroki gmina podejmuje w tym celu żeby gaz do Skórki został doprowadzony. Jak wiadomo jest on w Głubczynie i nie jest to aż tak daleko. Drugie pytanie dotyczy kanalizacji. Wszyscy wiedzą, że są czynione starania dotyczące otrzymania dopłat na budowę sieci kanalizacyjnej w gminie. Ma pytanie: jakie są szanse w ocenie Urzędu, że takie fundusze na budowę sieci kanalizacyjnej otrzymamy, jakie są obecnie koszty na stworzenie studium wykonalności tego zadania, jakie są planowane koszty inwestycji i czas realizacji inwestycji: czy jest to rozłożone na 5,6 czy 10 lat, bo wiadomo, że nie da się tego zrobić w ciągu roku czy dwóch i jakie są plany - bo myśli, że to także należy wziąć pod uwagę – jeśli nie otrzymamy dofinansowania. Jeżeli nie otrzymamy dofinansowania, czy mamy szanse zbudować taką sieć.”  Burmistrz powiedział, iż jeżeli chodzi o pierwsze pytanie – radna ma rację, że część miejscowości w gminie jest zgazyfikowanych, w tym również Głubczyn. Chciałby jednak podkreślić, że ten okres kiedy realizacja tych inwestycji była możliwa przez gminę się zakończył. Było to możliwe do tego czasu kiedy Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Gazowe było przedsiębiorstwem państwowym. Dzisiaj jest to spółka prawa handlowego, która kieruje się tylko i wyłącznie zyskiem. Każda spółka, która prowadzi działalność gospodarczą musi się kierować zyskiem, bo w innym przypadku nie ma racji bytu. Chciałby przypomnieć, iż w przeszłości dostosowując się do nowych warunków związanych z tego rodzaju inwestycją podjął rozmowy z Wielkopolskim Zakładem Gazowniczym – już ze spółką i także z mieszkańcami Skórki. Zbierano informację poprzez pracowników Urzędu, kto z mieszkańców Skórki gdyby taka inwestycja była realizowana chciałby włączyć się do sieci i korzystać z tejże sieci. Zebrano deklaracje od mieszkańców i zakładów które tam funkcjonowały. Było to 5 lat temu, pani radna jeszcze wówczas w Skórce nie mieszkała w związku z tym może tej sprawy nie znać. Przyjęto taką drogę jaką zaproponował Wielkopolski Zakład Gazowniczy, ponieważ na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców spółka wyliczała na ile taka inwestycja będzie się opłacała. Zasada jest tego rodzaju, że inwestycja się opłaca wtedy, kiedy się sama spłaci w ciągu 10 lat. Jeżeli ten czas się wydłuża do 20-30 lat, spółka nie realizuje takich inwestycji, ponieważ do ich eksploatacji musiałaby dokładać. Kiedy było to przedsiębiorstwo państwowe, i kiedy gmina budowała sieci gazowe, otrzymywała na te zadania dotacje różnego rodzaju: z Urzędu Wojewódzkiego, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, czyli te inwestycje były wspierane środkami zewnętrznymi. Dzisiaj takiego rodzaju wsparcia nie ma, ponieważ do tego czym z mocy prawa powinny zajmować się spółki ani budżet państwa ani środki unijne nie mogą być kierowane. W przypadku Skórki zapotrzebowanie złożone przez mieszkańców w metrach sześciennych, wyliczone przez specjalistów dawałoby 35-40%. W związku z tym Wielkopolski Zakład Gazowniczy odmówił prośbie aby przystąpić do realizacji tego zadania inwestycyjnego. Jak powiedziała radna gmina ma obligatoryjne zadania z których musi się wywiązywać – są to zadania własne obligatoryjne i fakultatywne. Jeżeli chodzi o gazownictwo – gmina może ale nie musi tego realizować. Może ale tylko z własnych środków jeżeli takie posiada. Na tego rodzaju inwestycję nie uzyska środków zewnętrznych. Jeżeli gmina zrealizuje taką inwestycję, ma obowiązek przekazać ją do spółki nieodpłatnie, poprzez co spółka się wzbogaca i może dostarczać gaz, bowiem nie ponosi kosztów związanych z realizacją inwestycji, czyli nie spłaca kredytu, który musiałaby zaciągnąć. W tej chwili gmina Krajenka nie jest na tyle bogata aby mogła realizować inwestycję, które są kosztowne i przekazywać majątek innym instytucjom. Być może za kilkanaście lub parędziesiąt lat przyjdzie taki okres kiedy podstawowe oczekiwania społeczne będą zrealizowane, a gmina będzie posiadała tyle środków własnych będzie mogła tego rodzaju zadanie realizować. Drugie pytanie radnej dotyczyło budowy kanalizacji w gminie.  Tak jak mówił wcześniej przygotowywany jest wniosek. Jeżeli inwestycja ta dojdzie do skutku – jest to inwestycja bardzo kosztowna, na która gminę, jeśli nie uzyska środków zewnętrznych w krótkim czasie na pewno nie będzie stać. Jest to inwestycja której koszt będzie rzędu 17 mln zł z udziałem gminy 15%. Wynika z tego, że gmina będzie musiała wyłożyć z własnych środków ok. 3 mln zł.  Radna pytała jakie są szanse, że nasz wniosek zostanie zaakceptowany. Wniosek ten będzie składany do Wielkopolskiego Programu Operacyjnego, który jest przy Urzędzie Marszałkowskim. Marszałek decyzją Zarządu Wojewódzkiego podjął decyzję, że program będzie realizował Wielkopolski Fundusz Ochrony Środowiska. Fundusz będzie zbierał wnioski, analizował je i decydował który z tych wniosków zasługuje na uwagę a potem nadzorował cały proces inwestycyjny. Burmistrz powiedział, iż nie jest w stanie odpowiedzieć. Wszyscy wierzymy, że tak będzie ale na ostateczną odpowiedź trzeba poczekać do czerwca. On też wierzy, że tak będzie, bo gdyby nie wierzył, to wniosek nie byłby przygotowywany. Jest to ogromna praca, którą trzeba wykonać na etapie przygotowania studium wykonalności, nie mówiąc już o projekcie technicznym. Studium będzie realizowane w momencie kiedy będą znane zasady jakimi będzie się kierował fundusz, w momencie ogłoszenia naboru, po to aby studium było adekwatne do oczekiwań określonych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Gdyby w studium pewnych rzeczy nie uwzględnić to gmina automatycznie będzie tracić punkty i szanse, że wniosek będzie zaakceptowany. Ze strony Urzędu jest robione wszystko aby doszło do szczęśliwego końca. Jeśli to się nie powiedzie to trzeba będzie przyjąć to do wiadomości z pokorą. Pytanie: co w sytuacji kiedy wniosek nie zostanie zaakceptowany? Możemy zacząć sami realizować te zadanie ale na pewno nie w takim tempie jak można by to zrobić przy pomocy środków unijnych. Trzeba będzie je realizować etapami zaczynając od miejscowości które są położone najbliżej oczyszczalni ścieków, ponieważ logika tego wymaga. Na to jednak będzie potrzeba lat i pieniędzy.

 

3)      Radny Piotr Jończyk powiedział, iż ma prośbę w sprawie przystanku PKP. Radny kania już wcześniej sygnalizował opłakany stan przystanku PKP w Dolniku. On prosiłby o kolejne pismo monitujące. Chciałby wrócić do PKP w Krajence, ponieważ setki młodzieży dojeżdża. Wie, że to nie jest nasz teren ale mimo wszystko stan wewnątrz kasy – typowa ścienna poezja, przeróżne rysunki. Starsi ludzie chodzą tam z dziećmi i nie jest to edukacyjne. Nie ma tam WC, ani jednej ławki. Wie, że nie kieruje ostrza krytyki w nas – ale tego nie ma. Nie ma żadnych warunków aby usiąść i kupić bilety. Młodzież siedzi na krawężnikach przy torach. Pomieszczenie nie jest malowane od iluś tam - kilkunastu lat. Urąga to wszystkim zasadom. Zwrócono się PKP Polskie Linie Kolejowe Oddział Gospodarki Nieruchomościami w Poznaniu z zapytaniem jakie są plany inwestycyjne wobec obiektu dworca PKP w Krajence oraz prośbą o podjęcie działań celem poprawienia wizerunku tego obiektu. Trudno przewidzieć jaki będzie odzew, ponieważ z kolejami trwają rozmowy od dłuższego czasu ponieważ w Krajence ulica Dworcowa nie jest ulicą gminną – należy do PKP, chcielibyśmy ją przejąć. Kiedy się okazuje, że już jesteśmy blisko ostatecznej decyzji, to w PKP dochodzi do kolejnych reorganizacji, powstają nowe spółki i trzeba potem długo poszukiwać kto tym problemem będzie się zajmował. Gmina chciałaby przejąć ulicę Dworcową oraz niektóre obiekty które wzdłuż tej ulicy stoją, m.in. zbiornik i wieżę ciśnień. Jest to obiekt zabytkowy, który można ciekawie wykorzystać. Takie deklaracje są. Gmina chce przejąć także mieszkania przy ulicy Dworcowej, gdzie mieszkają pracownicy kolei i w miarę szybko sprzedać na tych samych zasadach jak przy sprzedaży innych mieszkań komunalnych. Jesienią była w Krajence komisja z Poznania, w której uczestniczył on oraz Marek Buczkowski  kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej. Zostały tam złożone oczekiwania gminy. PKP ma obecnie problemy z ustaleniem własności, gdyż grunty stanowią jeszcze własność Skarbu Państwa, ponieważ nie ma wpisów do Ksiąg Wieczystych.

 

4)      Radna Małgorzata Mila – „Czy wystąpiono do sądu przeciwko Staroście. Na poprzedniej sesji słyszeliśmy, że Starosta nie chce dopłacić do Warsztatów Terapii Zajęciowej za rok 2007 i było stwierdzenie, ze wystąpimy do sądu. Czy już taki wniosek rozpatrywano, czy już myśli się o skierowaniu sprawy na drogę sądową.” Burmistrz odpowiedział, iż dzisiejsze oświadczenie Rady jest aprobatą tego kierunku, aby to słusznie się Warsztatom i gminie należy, ponieważ gmina jako osoba prawna może tylko i wyłącznie podejmować pieniądze, które samorząd powiatowy z mocy prawa ma obowiązek przekazywać Warsztatom. Organem prowadzącym dla Warsztatu jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Jest to jednostka podległa gminie, która jednak nie ma również osobowości prawnej. Umowa może więc być zawarta między gminą i powiatem. Ciekawym jest to, że powiat zrozumiał podejmując uchwałę budżetową i zawierając w tejże uchwale kwotę 34 tys. zł na rok przyszły dla WTZ w Krajence. Z jednej strony zrozumiał, że łaski nie robi, ponieważ to wynika z ustawy, z drugiej strony się upiera żeby za rok bieżący tych pieniędzy nie przekazać. Rozumie jednak te rozterki, ponieważ jeśli się okaże, że gmina ma rację, to będzie to dotyczyło nie tylko Warsztatu w Krajence ale także WTZ w Jastrowiu i w Okonku. Wtedy suma przekazywanych środków na ten cel będzie wynosiła ok. 200 tys. a może więcej. Co ciekawe, pamięta kiedy te warsztaty zakładano, pamięta wcześniejsze artykuły – nie będzie mówił w jakiej gazetce – jakie były sugestie: że Krajenka nie chce warsztatu do życia powołać, że będą to miejsca pracy. Kiedy złożono wniosek i chciano powołać, to wie z nieoficjalnych źródeł, że co niektórzy w tym zarządzie robili wszystko żeby nie powstały w Krajence. A jak już powstały to trzeba było zrobić wszystko żeby nie dać tym warsztatom pieniędzy, niech Krajenka dokłada. My dokładamy i niemało. Natomiast to co wynika z ustawy to łaski nikt nie robi, bez względu jak się nazywa i jaką funkcję pełni. To ustawodawca określił jakieś zasady, do których trzeba się stosować. Jeśli się ktoś nie stosuje, to z tego tytułu ponosi konsekwencje. Rozmawialiśmy również z przedstawicielami Regionalnej Izby Obrachunkowej, między innymi z Prezesem, pytali się w jaki sposób można wyegzekwować ten stan rzeczy. Prezes powiedział, iż jeżeli jest zła wola, to na zasadzie porozumienia nic nie można zrobić, trzeba dochodzić sądownie. My to w ten sposób czynimy. Mamy również opinie biegłych Regionalnej Izby Obrachunkowej z Poznanie, w której jednoznacznie się mówi, czy powiat powinien czy nie powinien dopłacać do Warsztatu. Nie jest to kwota, która mogłaby „rozłożyć” budżet gminy – w roku 2007 jest to kwota 17,5 tys. zł. Tu nie chodzi o pieniądze, ale o zasadę. Trzeba się szanować od początku do końca, a jeśli się nie chce tego robić, to jeśli ustawa coś określa, to bezwzględnie – nawet jeśli się czegoś, czy kogoś nie lubi – to do ustawy trzeba się dostosowywać. Powiedział radnej Mili, że jeśli sprawa będzie kierowana do sądu, to na pewno nie przeciwko Staroście, ponieważ Starosta nie jest organem, ale przeciwko powiatowi. Tego rodzaju decyzji Starosta nie podejmuje samodzielnie, podejmuje je zarząd i w konsekwencji Rada. Organem w gminie jest Burmistrz, natomiast Starosta jest tylko przewodniczącym Zarządu. Zarząd jest organem, który ma umocowanie prawne w ustawie o samorządzie powiatowym.

 

Radna Małgorzata Mila wróciła także do sprawy zatrudnienia komendanta ochrony przeciwpożarowej. „Dostała odpowiedź, która tak naprawdę jej nie satysfakcjonuje, więc jeszcze raz zadaje pytanie, które składa się z kilku części. Pierwsza sprawa, przestudiowała sobie ustawę o ochronie przeciwpożarowej i z tej ustawy wynika, że zasady funkcjonowania takiego komendanta powinny być określone w porozumieniu z Wielkopolskim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej – ma pytanie czy takie porozumienie zostało zawarte, jeśli tak to kiedy. Następne pytanie dotyczące również komendanta – wraca cały czas ponieważ odpowiedź, którą uzyskała jej nie usatysfakcjonowała – komendant ochrony przeciwpożarowej jest to tzw. „kierownicze stanowisko urzędnicze”, wymóg stawiany kandydatowi tj. wyższe wykształcenie o którym Pan Burmistrz mówił. Ponieważ jest to kierownicze stanowisko Urzędnicze więc zatrudniani powinni być ludzie na podstawie … powinien być ogłoszony konkurs, powinno być to wszystko umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Czy taki konkurs został przeprowadzony? Czy wcześniej była informacja w Biuletynie Informacji Publicznej o poszukiwaniu takiej osoby? Bo tutaj słyszy, że są tylko takie dwie osoby które spełniają warunki i jedną z nich jest Pan Przewodniczący, który z wiadomych względów tej funkcji nie będzie pełnił i jest człowiek, który ma kwalifikacje ale się wyprowadza. Może gdyby wiedział że taki ktoś jest poszukiwany to może zostałby na miejscu i nie wyprowadzał się. Konsekwencją stworzenia takiego stanowiska – takie stanowisko powinno być w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Krajence. Czy teraz ten regulamin organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Krajence przewiduje takie stanowisko a jeśli nie przewiduje, to dlaczego nie przewiduje i kiedy będzie wprowadzona zmiana dotycząca tego regulaminu.” Jeżeli chodzi o art. 14 ustawy o ochronie przeciwpożarowej – nie chciałby nikogo urażać, wie że prawa nie czyta się łatwo. Jest to trudne do zrozumienia. Można przeczytać i nie wiedzieć co się przeczytało. Należy czytać ze zrozumieniem, a nie tylko czytać. Przepis stanowi, że organizację i szczegółowe zasady funkcjonowania zakładowej straży pożarnej, zakładowej służby ratowniczej, gminnej zawodowej straży pożarnej, terenowej służby ratowniczej oraz innych jednostek ratowniczych określają osoby prawne lub fizyczne je tworzące, w porozumieniu i pod nadzorem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego ze względu na teren działania. Komendanta Miejsko Gminnego powołuje się z mocy ustawy i nie wynika z tego zapisu, ze gmina powołując komendanta  ochrony przeciwpożarowej ma obowiązek uzgadniać to z komendantem wojewódzkim straży. Komendanta powołuje i odwołuje burmistrz. Radna pytała także, czy był zorganizowany konkurs. Konkursu nie było, ponieważ umowa obejmuje 1/5 etatu, w związku z tym nie ma powodu żeby robić konkursy. Gdyby był to cały etat oczywiście należałoby konkurs zrobić. Radna pytała także, czy w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy została dokonana zmiana i uwzględniony zapis, że może być tam zatrudniony Komendant ochrony przeciwpożarowej. Regulamin był zmieniony zarządzeniem burmistrza Nr 19/07 z 14 lutego 2007 roku, tam uwzględniono stanowisko komendanta ochrony przeciwpożarowej. Treść regulaminu znajduje się na stronie www.bip.krajenka.pl. Opublikowana została w dniu 21 lutego 2007 roku o godz. 13.00,32. Uwaga była słuszna, gdyby bowiem zostało to przeoczone, należałoby uwzględnić sugestię, którą radna proponowała.

 

            Podczas sesji odbytej w dniu 30 listopada 2007 roku radny Władysław Ogórek złożył wnioski i zapytania odnoszące się do jego wcześniejszych wystąpień podczas sesji Rady:

1) W sprawie wycięcia topoli przy drodze powiatowej Czajcze-Śmiardowo Kraj. Drzewa te miały być wycięte w tym roku. Radny pytał, czy zwrócono się do gminy o wydanie zezwolenia na wycięcie ww. drzew i jak ta sprawa jest załatwiona, czy drzewa te będą wycinane.

 

W dniu 6 grudnia 2007 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji na wycinkę ww. drzew. Po dokonaniu oględzin przez pracowników Urzędu planuje się wydanie decyzji pozytywnej.

 

2) Radny Władysław Ogórek wrócił także do wniosku dotyczącego stanu poboczy drogi wojewódzkiej nr 198. Powiedział także, iż ma zastrzeżenia odnośnie drogi Krajenka-Wysoka. Temat ten często porusza również radny z Podróżnej. Na poboczu z lewej strony parę dziur zostało zasypanych tłuczniem, ale wyboje dalej są i można koła pourywać.

 

Wniosek radnego przekazano Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

 

3) Radny przypomniał także swój wniosek w sprawie stanu przejazdu kolejowego w Krajence. Prosił o kolejne pismo w tej sprawie.

 

Radnego poinformowani, iż w dniu 10 września br. PKP Linie kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gorzowie Wielkop. poinformowały Urząd, że na dzień dzisiejszy przejazd będzie naprawiany doraźnie, ponieważ kolej nie dysponuje środkami na ten cel. Będą czynione starania o ujęcie go w przyszłości w planie remontów.

 

Ad. 9

Radny Piotr Gniot – pytał, czy w przypadku remontu drogi wojewódzkiej 188 przewidywana jest budowa chodnika przy ul. Złotowskiej w Krajence od skrzyżowania z drogą powiatową do Tarnówki do przystanku PKS przy byłej bazie SUR (po prawej stronie drogi). Jeżeli nie jest to przewidywane prosi o złożenie takiego wniosku do Wielkopolskiego zarządu Dróg Wojewódzkich w poznaniu. Z przystanku tego korzysta wiele osób, w tym młodzież dojeżdżająca do szkół a praktycznie do przystanku nie ma bezpiecznego dojścia.

 

Radna Małgorzata Mila – powiedziała, iż mieszkańcy ul. Winiary zwrócili się do niej z następującą sprawą: Były tam remontowane schody, przed remontem przy schodach była poręcz, w tej chwili poręczy nie ma. Jest taka prośba aby tę poręcz zamontować, ponieważ w tej chwili zejście z tych schodów jest dla osób starszych trudne i niebezpieczne.

 

Radna Małgorzata Mila - zadała także pytanie dotyczące dowodów osobistych. Jest teraz okres – końcówka ważności dowodów osobistych, w związku z tym ludzie wymieniają te dokumenty. Kilka lat temu w Skórce zostały utworzone ulice. Pytanie było następujące: czy ludzie którzy teraz po raz pierwszy od momentu utworzenia ulic zmieniają dowody osobiste, muszą płacić za tę wymianę.

 

Radna Małgorzata Mila pytała także jakie sugestie do budżetu gminy Rady Sołeckiej wsi Skórka zostały w tym budżecie uwzględnione.

 

Radna Mila przypomniała także, iż na koniec ostatniej sesji złożyła wniosek o to aby sesje Rady rozpoczynały się w godzinach późniejszych. Zadała pytanie kiedy ten wniosek będzie rozpatrywany.

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż rozmowy na ten temat będą się odbywały podczas posiedzeń Komisji po nowym roku. Z doświadczenia może powiedzieć, że przerabiano już różne godziny rozpoczęcia sesji. Najszybciej wycofano się z godzin popołudniowych, które radna akurat proponuje. Zdecydują poglądy merytoryczne.

 

Radny Henryk Kania – wnioskował o korektę systemu oświetlenia. Wieczory i poranki są długie – jest długo ciemno. Zaobserwował np. że w dniu dzisiejszym w Krajence oświetlenie paliło się jeszcze o godzinie 7:50, natomiast na jego terenie lampy gasną już o godz. 7 lub 7:05, gdzie o tej porze dzieci idą na przystanek autobusowy. W poprzedniej kadencji mówiono, że sterowanie jest astronomiczne stąd zastanawia się dlaczego taka duża rozbieżność, która dochodzi do 1 godziny.

 

Radny Henryk Kania – powiedział, iż zwrócili mu uwagę wyborcy odnośnie uczniów gimnazjum. Pytał, czy uczeń gimnazjum musi obowiązkowo uczęszczać do tego gimnazjum i do jakiego wieku. Jego pytanie wzięło się stąd, iż prawdopodobnie podczas Mikołajek pewien uczeń gimnazjum stał gdzieś na uboczu i popijał piwko. Inna młodzież patrzy na tego ucznia. Pyta czy jest sens trzymać takich uczniów, którzy na pewno nie są wzorem dla innych a wręcz utrudniają im życie.

 

Radny Henryk Kania przypomniał także, iż w poprzedniej kadencji gmina przystąpiła do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w celu ubiegania się o środki na kanalizację gminy w ramach programu ochrony zlewni wód rzeki Noteci. Chodziło wówczas o pozyskanie środków na kanalizację bezpośrednio z Brukseli. Z tego co wie, ta opcja już upadła i czekamy na środki od wojewody. Radny pytał, czy to stowarzyszenie w jakimś stopniu przyczyni się do realizacji tego przedsięwzięcia. Jeżeli nie, to uważa, że członkostwo nie ma sensu, ponieważ odprowadza się tam jednak jakieś składki.

 

Radny Henryk Kania przypomniał także, iż podczas ostatniej sesji został wywołany przez Burmistrza do odpowiedzi w sprawie dodatku specjalnego. Spornym tematem dodatku specjalnego była nieprzejrzystość ustawy, bo był to problem nie tylko naszej gminy ale i w innych gminach. Był także spór byłego Przewodniczącego z – jeśli się nie myli – Sekretarzem, dotyczący tego, kto ma sporządzić projekt uchwały. Przepis mówił, że wynagrodzenie dla Burmistrza oraz wszystkie dodatku uchwala Rada. Były Przewodniczący się upierał, że tradycją było iż projekty uchwał przygotowywał zarząd gminy, natomiast tutaj nie miał kto przygotować projektu uchwały. Uważa, że jest to sprawa stara i nie należy do niej wracać. On dokładnie nie pamięta kto w końcu sporządził projekt, chyba jednak Przewodniczący wystąpił z inicjatywą i Rada uchwałę podjęła. Burmistrz zadeklarował, że nie zażąda odsetek. Sprawa została załatwiona i Burmistrz do dzisiaj dodatek otrzymuje.

 

Przewodniczący powiedział, iż tam problem był tylko jeden – brakowało wniosku. Kiedy jest taki wniosek opracowuje się projekt uchwały. 

 

 

 

Radny Piotr Jończyk – powiedział, iż chciałby złożyć prośbę odnośnie ulicy Stanisława Polańskiego. Stan tej ulicy jest znany. Wnioskował o dokonanie przeglądu ulicy i uzupełnienie dziur.

 

Radny Waldemar Siwek pytał, czy rolnik posiadający beczkowóz do wywozu nieczystości może sam, we własnym zakresie przywieść ścieki do Krajenki.

 

Ad. 10

Burmistrz powiedział, iż chciałby się odnieść do wypowiedzi radnego Kani, ponieważ nie każdy zrozumiał na pewno o co tutaj chodziło. Po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej kontrolujący zarzucił m.in. jemu, że jest odpowiedzialny za to, iż nie otrzymał dodatku specjalnego w wysokości 20%. Mimo, że nie otrzymywał tego dodatku, to musi za to ponosić jeszcze konsekwencje prawne. W związku z tym zasugerował radnemu Kani, który w owym czasie był Wiceprzewodniczącym Rady aby wyjaśnił jak to wszystko było. Gdyby RIO tego tematu nie dotykało, to on by się w tej sprawie nie odzywał. Powód nie był taki, że przepisy były niejasne – przepisy były jednoznaczne i mówiły, że 20% dodatku specjalnego jest dodatkiem obligatoryjnym, czyli inaczej, nikt łaski nie robił. To co radny Kania mówił, że problem był ogólnopolski nie jest prawdą. To on podkreślał, że jest to jedyny przypadek w Polsce, mimo że było to obligatoryjne – pracodawca nie chce tego dodatku przyznać.  Zapytał o to bez kozery, ponieważ skoro nie miał na to wpływu, to dlaczego ma za to odpowiadać przed instytucja kontrolną jaką jest Regionalna Izba Obrachunkowa.

 

Przewodniczący powiedział, iż radna Mila zgłaszała wniosek o informowanie Rady o wpływających pismach. Do biura Rady wpływa wiele zaproszeń. On pełni dyżur w każdy poniedziałek od godz. 14 do 15:30. W te poniedziałki kiedy go nie ma zastępstwo pełni Wiceprzewodnicząca Rady. Od początku kadencji wziął udział w ok. 90 spotkaniach.

Do biura Rady w minionym okresie wpłynęło pismo od Rady Powiatu dot. Konkursu o Nagrodę Powiatu oraz regulamin tego konkursu. W Kapitule przyznającej nagrodę jest przedstawiciel gminy Krajenka radny Piotr Tomasz. Prawo do zgłaszania kandydatów mają także rady gmin oraz organizacje społeczne.

 

Zainteresowanych telewizją kablową Asta Przewodniczący poinformował, iż obecnie trwają prace związane z procedurami administracyjnymi. 

 

Radny Henryk Kania poinformował, iż miał anonimowy telefon dotyczący działalności Rady i zachowania radnych. Rada jest obserwowana. Jest kwestia obecności radnych na sesji i stworzenie regulaminu potrąceń z tytułu nie uczestniczenia. Jego rozmówca twierdził, iż w czasie przerw radni wyskakują na piwko, że uchwały są nieprawomocne, ponieważ podejmowane są po piwku. Został zobligowany do poinformowania Przewodniczącego i radnych o ww. telefonie, dlatego to uczynił. Prosił także radnych o właściwe zachowanie podczas sesji, chociaż stwierdził, iż on nie widział aby takie zdarzenia miały miejsce.

 

Przewodniczący powiedział, iż radny mógł przekazać jego numer telefonu, a w ogóle nie należało rozmawiać, jeżeli osoba się nie przedstawiła. Jest to jego zdaniem pomówienie i obraza. Nie ma mowy o nieprawomocnych uchwałach.

 

Longina Baranowska – Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów podziękowała za wsparcie działalności Koła. Zadeklarowała także wolę dalszej opieki nad parkiem Miejskim. Prosiła o zainstalowanie w nim kilku ławeczek.

 

Barbara Piechowska kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence podziękowała za przyznane środki finansowe na remont nowej siedziby MGOPS.

 

Ad. 11

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 15:45 zamknął XIII sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokółowała:                                                                      Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                                        Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi rady                                                 Przewodniczący Rady