Protokół Nr XV/08

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia  28 marca 2008 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Ad. 1

Sesję o godz. 12:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecni usprawiedliwieni:  radna Bogumiła Maciejewska, radna Małgorzata Mila, radny Jakub Niedźwiecki. 

Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§          Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

§          Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,

§          Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,

§          Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,

§          Ryszard Sieg – Kierownik referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych,

§          Marek Buczkowski – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w tut. Urzędzie,

§          Marek Pietrzak – kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.       Ustalenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.       Informacja o działalności  Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.       Informacja o bieżącej działalności radnego Powiatu Złotowskiego.

6.       Rozpatrzenie sprawozdań z działalności za 2007 rok:

a)        Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

b)        Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence,

c)        Krajeńskiego Ośrodka Kultury.

7.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)        zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głubczyn na lata 2007-2015,

b)        udzielenia pomocy finansowej gminie Miasto Piła,

c)        udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace konserwatorskie,

d)        ustalenia stawki opłaty adiacenckiej,

e)        zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok.

8.       Przyjęcie oświadczenia w sprawie gospodarki odpadami na terenie Gminy i Miasta Krajenka.

9.       Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady.

10.   Zapytania i wnioski radnych.

11.   Wolne głosy, informacje.

12.   Zakończenie.

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

 

Ad. 3

Protokół sesji odbytej w dniu 29 lutego 2008 roku został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 4

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza złożyła informację  z działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

W okresie od 29 lutego do 28 marca 2008 roku kierownictwo Urzędu odbyło 4 posiedzenia podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

1. Wydane zostały zarządzenia:

 

1) Nr 105/08 z dnia 29 lutego br. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na 2008 rok. Zarządzenie uwzględniało zmiany wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej podjętą podczas sesji odbytej w dniu 29 lutego br.

 

2) Nr 106/08 z dnia 7 marca br. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na 2008 rok. Dotyczyło przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału.

 

3) Zarządzenia Nr 107/08, 109/08, 111/08 113/08  z dnia 11 marca 2008 roku dotyczyły przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka. Były to następujące działki:

- nieruchomość niezabudowana położona w Paruszce, oznaczona numerem geodezyjnym 253/1 o pow.

- nieruchomość niezabudowana położoną w Krajence przy ul. Toruńskiej, oznaczoną numerem geodezyjnym 274, o pow. 519m2,

- nieruchomość niezabudowana położoną w obrębie Krajenka, oznaczoną numerem geodezyjnym 323, o pow. 0,29 ha,

- nieruchomość położona w Krajence, oznaczoną numerem 782,  o pow. 0,24 ha,

 

Zarządzeniami Nr 108/08, 110/08, 112/08 i 114/08 powołano komisję przetargową do sprzedaży ww. nieruchomości w składzie:

- Tomasz Ciechanowski – Przewodniczący

- Danuta Wrzeszcz, Marek Pietrzak, Renata Urbanek – członkowie Komisji.

 

3) Nr 115/08 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz zawierał jedna pozycję. Była to nieruchomość położona przy ul. Słonecznej w Skórce, oznaczona numerem geodezyjnym 100/35, o pow. 50m2, przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe. Cena nieruchomości 810,00 zł + podatek VAT. Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej, na powiększenie działki sąsiedniej, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Na te formę sprzedaży Rada Miejska w Krajence  wyraziła zgodę w dniu 21 grudnia 2007 roku.

 

4) Nr 116/08 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. informacji niejawnych. Na pełnomocnika powołano Panią Renatę Urbanek zatrudnioną w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence. Pełnomocnik realizuje zadania określone w ustawie 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych  Jego powołanie jest obowiązkowe.

 

5) Nr 117/08 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji. Zadaniem administratora jest nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych. Do pełnienia ww. funkcji wyznaczono Panią Renatę Urbanek.

 

6) Nr 118/08 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence.

Dokumentacje tę stanowią:

- Polityka Bezpieczeństwa

- Instrukcja zarządzania systemem informatycznym.

 

7)  Nr 119/08 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie powołania audytorów wewnętrznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence. Zmiany audytorów dokonano w związku ze zmianami organizacyjnymi, jakie zaszły w Urzędzie.

 

8) Nr 120/08 z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2007 rok oraz planu finansowego instytucji kultury za 2007 rok. Zarządzenie przekazano w ustawowym terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Krajence.

 

Przyjęto  projekty uchwał, które zostały przedłożone Radzie Miejskiej w Krajence:

a)        zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głubczyn na lata 2007-2015,

b)        udzielenia pomocy finansowej gminie Miasto Piła,

c)        udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace konserwatorskie,

d)        ustalenia stawki opłaty adiacenckiej,

e)        zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok.

 

Zaakceptowano projekt oświadczenia Rady Miejskiej w Krajence w sprawie gospodarki odpadami na terenie Gminy i Miasta Krajenka.

 

Przyjęto sprawozdania:

a)      Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

b)      Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence,

c)       Krajeńskiego Ośrodka Kultury.

 

Grażyna Urbanek przypomniała także, iż Rada Miejska w Krajence upoważniła Burmistrza do dochodzenia na drodze sądowej roszczenia od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu umowy na współfinansowanie inwestycji drogowej w ramach funduszu przedakcesyjnego SAPARD. W dniu 8 lipca 2005 roku Burmistrz wystąpił do Agencji z wnioskiem o zapłatę należności. Wniosek ten rozpatrzono negatywnie. W związku z tym przygotowano i złożono pozew sądowy. Odbyło się 5 rozpraw. W dniu 18 marca 2008 roku został wydany wyrok korzystny dla Gminy. Sąd zasądził na rzecz gminy kwotę 170 961 zł oraz należne odsetki. Wyrok nie jest prawomocny.

 

Przygotowano także porozumienie między Gminą i Miastem Krajenka a Powiatem Złotowskim w sprawie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krajence dotyczące roku 2008. W dniu 20 marca br. zostało ono podpisane przez starostę oraz Wicestarostę. Kwota dotacji na 2008 rok wynosi 37 261zł. § 2 porozumienia określa terminy płatności kolejnych transzy. Termin pierwszej z nich ustalony został na 25 marca 2008 roku. Środki w wysokości 9316 zł wpłynęły 26 marca br. Powiat nie uznaje nadal starych roszczeń.

 

Grażyna Urbanek złożyła także informację w sprawie realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji rady.

Podczas sesji odbytej w dniu 29 lutego 2008 roku podjętych zostało 5 uchwał:

1)       Uchwała Nr XIV/115/08 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2008 rok jest realizowana na bieżąco.

2)       Uchwała Nr XIV/116/08 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2008 rok jest realizowana na bieżąco.

3)       Uchwała Nr XIV/117/08 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Ukaże się w Dzienniku Nr 53, poz. 1101. 

4)       Uchwała Nr XIV/118/08 w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2008-2032”, będzie realizowana zgodnie z zapisami przez okres obowiązywania.

5)       Uchwała Nr XIV/119/08 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok jest realizowana na bieżąco.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie uchwały przekazano w term nie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące finansów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zbadania ich zgodności z prawem. 

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 5

Piotr Tomasz radny Powiatu Złotowskiego złożył informację o swojej bieżącej działalności w Radzie Powiatu.

Radny poinformował, iż sesja Rady Powiatu odbyła się w minioną środę oraz że członkowie koalicji rządzącej powiatem złotowskim jeszcze raz udowodnili, że obca jest im kultura polityczna i merytoryczna dyskusja.  Radny przypomniał, że w kwietniu 2006 roku, po umorzeniu postępowania przeciwko dyrektorom SOSW w Jastrowiu przez prokuraturę w Złotowie, podczas sesji Rady Powiatu, przyrównywano go do oszołoma, pomawiano, że chciał na nieszczęściu biednych dzieci zdobyć popularność, mówiono o szczególnym chamstwie i bezczelności, insynuowano, że to on podjudzał do oczerniania kadry wychowawczej ośrodka. Minął rok i Prokuratura Rejonowa w Wągrowcu spowodowała zawieszenie dyrekcji SOSW w Jastrowiu. Podczas ostatniej sesji rady Powiatu odbyła się dyskusja na ten temat. Radni koalicji nie odważyli się już na obrażanie jego osoby, jak przed blisko rokiem. Niestety nie dyskutowali też z przedstawionymi przez niego faktami, próbowali jedynie nieudolnie straszyć i ośmieszać. Co bardzo niepokojące: główny atak poszedł w stronę prokuratury w Wągrowcu. Starosta Jaskólski insynuował, że sprawa ma charakter polityczny, posiłkował się nazwiskiem ministra Ziobry. Pan Jaskólski zapomniał, że Pan Ziobro nie jest już od pół roku ministrem sprawiedliwości, że teraz ministrem jest pan Zbigniew Ćwiąkalski, i to za jego kadencji 17 marca 2008 roku podjęto czynności procesowe w postaci zawieszenia dyrektorów. Radny przypomniał, że o powodach wznowienia informowała w lipcu ubiegłego roku prokurator Hoffa ze Zlotowa, podając że to decyzja prokuratury apelacyjnej w Poznaniu i o żadnych naciskach politycznych nie może być mowy. Dlaczego Starosta Jaskólski posłużył się taką formą wypowiedzi – on nie wie, zastanawia się jednak czy w ten sposób nie obraża się prokuratorów badających sprawę.

Warto przypomnieć, że pan Łukasik w świetle orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z grudnia 2007 roku, nie powinien pełnić funkcji dyrektora. Władze powiatu zignorowały orzeczenie sądu. Na szczęście póki co nie mogą ignorować prokuratury w Wągrowcu, stąd zapewne widoczna na sesji frustracja w wystąpieniach niektórych radnych koalicji.

Radny powiedział także, iż panom radnym z koalicji nie podobają się interpelacje i zapytania zgłaszane podczas sesji przez ostatnie półtora roku. Co ciekawe wg pomysłu członka zarządu pana Choroszewskiego, który złożył w tej sprawie stosowny wniosek, trzeba zbadać to pod względem prawnym. Ma to uczynić pani Dagmara Wojciechowska. Radny wyraził pogląd, iż jego zdaniem pod względem prawnym trzeba zbadać ale szereg decyzji wydanych przez starostwo… Jedną z nich jest decyzja w sprawie krajeńskiego Warsztatu Terapii Zajęciowej, którą dnia 1 kwietnia będzie badał sąd, inna, w sprawie powołania dyrektora Łukasika, sąd wojewódzki rozpatrzył na niekorzyść starostwa.

Radny poinformował, iż podczas ostatniej sesji przyjęta została informacja z działalności Warsztatu Terapii zajęciowej w Krajence. Część radnych koalicji, mimo, że raport nie budził zastrzeżeń na komisjach, wstrzymała się od głosu lub glosowała przeciw. Informacja była przygotowana rzetelnie, nie było zastrzeżeń na komisjach, wiec nie rozumie po co ta cała demonstracja ze strony tych radnych, m.in. Jasiłka i Jaskólskiego.

Radny Piotr Tomasz poinformował także o odpowiedziach na wnioski i zapytania, które złożył na prośbę radnych Rady Miejskiej w Krajence. Jeżeli chodzi o chodnik na ulicy Szkolnej (prośba radnego Rutkowskiego) to po prawej stronie na odcinku od istniejącego polbruku do kładki dla pieszych zostanie przebudowany w II kwartale br. Dokładna data rozpoczęcia robót uzależniona jest od zakresu robót niezbędnych do wykonania po okresie zimowym. Natomiast odwodnienie kładki dla pieszych oraz malowanie poręczy wykonane zostanie na przełomie maja i czerwca. Przejście dla pieszych w okolicy kładki zostanie zrealizowane w okresie odnawiania przejść dla pieszych na terenie Krajenki. Likwidacja wyrwy wzdłuż krawędzi ulicy Szkolnej nastąpi w trakcie wykonywania prac związanych z przebudową chodnika.

Otrzymał także odpowiedzi na temat Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence – przypomniał, iż w ostatnim czasie doszło do kilku ucieczek. Pytał Starostę o przyczyny, co zawiodło: czy monitoring, zabezpieczenia. Starosta nie widzi problemu, nie chciał wytłumaczyć dlaczego tak się dzieje. Stwierdził tylko, że kadra wychowawcza ośrodka radzi sobie doskonale z problemami. Jak jest każdy może ocenić, tym bardziej, że ucieczki się zdarzają.

Kolejny problemem, który poruszył była sprawa przyszłości budynku przy ulicy Młyńskiej. Starosta nie odpowiedział co zamierzają dalej robić z tymi budynkami. Zapytał o to w kontekście jednej z rodzin, która tam zamieszkuje, i na którą wywiera się nacisk aby opuściła mieszkanie. Starosta podtrzymał swoje stanowisko wyrażone wcześniej przez dyrektora Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence i powiedział, iż rodzina ta ma opuścić lokal. Zasugerował, że skoro podjąłem się tej sprawy, powinien tym państwu znaleźć jakiś lokal zastępczy. On wskazał Staroście, że wg stanu jego wiedzy jeden z lokali również przy ulicy Młyńskiej będzie wkrótce opuszczony. Zaproponował aby Starosta ten lokal zaproponował rodzinie o której była mowa.

Radny zabrał także głos w sprawie listy Przewodniczącego Piotr Gniota dotyczącego zakupu tomografu komputerowego. Zapytał Starosty, czy Rada będzie podejmowała stosowną uchwałę by zabezpieczyć interesy gmin w przypadku prywatyzacji szpitala powiatowego Starosta uciekł od tego pytania.

 

Przewodniczący poinformował, iż wystosował pismo w tej sprawie. Uzyskał odpowiedź, że nie przewiduje się prywatyzacji szpitala, nie było natomiast odpowiedzi na pytanie, czy Zarząd Powiatu, Rada Powiatu wypracuje projekt uchwały w takiej wersji jak proponowano. Nie wie, jaka będzie odpowiedź na kolejne zapytanie w tej sprawie. Jego zdaniem działania podejmowane przez rząd zmierzają o prywatyzacji. Jego zdaniem uchwała nie niesie niczego złego, być może nie będzie zrealizowana nigdy.

 

Ad. 6a

Zofia Urbanek Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych złożyła sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2007. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag.

 

Ad. 6b

Barbara Piechowska kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence złożyła sprawozdanie z działalności Ośrodka za 2007 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag.

 

 

Ad. 6c

Jarosław Skrzypczyński Dyrektor Krajeńskiego Ośrodka Kultury złożył sprawozdanie z działalności za rok 2007. .Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Radna Joanna Wienke przypomniała, iż rok temu zabierała głos w sprawie poprawy organizacji Mikołajek dla dzieci. Jej postulaty zostały uwzględnione. Mimo, że uczestników imprezy było dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim, dla nikogo nie zabrakło słodyczy. Impreza w jej ocenie była bardzo udana.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte.

 

Ad. 7a

Przewodniczący udzielił głosu Pani Mirosławie Krupce, która jest autorką Planu Odnowy Miejscowości Głubczyn na lata 20007-2015.

Mirosława Krupka przedstawiła zebranych zasady opracowania tego rodzaju dokumentów.

Poinformowała, iż odnowa wsi, to proces społeczny obejmujący szerokie spektrum działań wpływających na podwyższenie jakości życia. Siłą odnowy są wartości związane z historią, kulturą, tradycją, wszystkim tym co można objąć procesem dziedzictwa kulturowego wsi, zarówno w aspekcie materialnym, jak i niematerialnym. Celem podstawowym i nadrzędnym odnowy wsi jest podniesienie jakości życia i tożsamości mieszkańców. Działania podjęte w ramach odnowy mogą dotyczyć różnych przedsięwzięć np. miejsc spotkań wiejskich (place, centrach wsi, salach, świetlicach) obiektów historycznych i zabytkowych, przestrzeni miejskiej, imprez kulturalnych (festyny, imprezy cykliczne, tematyczne) folkloru, zespołów tanecznych, orkiestr, sportu i kultury fizycznej (boiska, siłownie, szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, zagospodarowanie kąpielisk i plaż) bezpieczeństwa, ochrony środowiska (budowa sanitariatów, kosze na śmieci, wizualizacja i informacja.

W ramach Programu Odnowy Wsi nie można realizować dużych inwestycji dotyczących infrastruktury drogowej, kanalizacji, oczyszczalni ścieków. Zadania te mieszczą się w ramach innych programów dofinansowywanych przez Unię Europejską.

W planach Odnowy Wsi ważne jest współdecydowanie mieszkańców w ramach kierunków rozwoju wsi. Projekty odnowy powstają w wyniku debaty lokalnej na poziomie sołectw.

Proces odnowy uruchamia rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z 14 lutego 2008 roku. Przedłożony Plan Odnowy Głubczyna oparty jest na ostatecznej wersji rozporządzenia, jest spójny z przepisami rozporządzeń.

Bezpośrednim beneficjentem w działaniu Odnowa i Rozwój Wsi w ramach programu Odnowa Obszarów Wiejskich są sołectwa, które jednak nie posiadają osobowości prawnej, w związku z tym w ramach odnowy umożliwiono wnioskowanie o środki na przedsięwzięcia sołeckie gminom, instytucjom kultury podległym jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym o statusie organizacji pożytku publicznego oraz w sposób ograniczony kościołowi i innym związkom wyznaniowym.

Plan odnowy przedłożony Radzie zawiera nie tylko oś III programu rozwoju obszarów wiejskich ale także oś IV nazywaną LEADER, w ramach którego również zamierza się realizować projekty.

W ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotacja może stanowić 75% kosztów kwalifikowanych projektu, jednak nie większa niż 500 tys. zł dla jednego projektu. W związku z tym projekt, łącznie ze środkami wnioskodawcy może stanowić do 666666zł. Wnioski mogą składać miejscowości nie przekraczające 5 tys. mieszkańców.

Plan Odnowy Miejscowości Głubczyn powstał w wyniku inicjatywy Rady Sołeckiej. Wyłoniła się tzw. Grupa Odnowy. Liderem Grupy została wybrana Joanna Wienke, która wykazała ogromne zaangażowanie w procesie przygotowania, przeprowadzenia procedury, która trwała od lipca 2007 roku, kiedy po raz pierwszy we wsi Głubczyn odbyło się zebranie wiejskie. Odbyło się także kilka zebrań roboczych. Podczas ostatniego zebrania wiejskiego podjęta została uchwała o przyjęciu Planu Odnowy. W skład grupy Odnowy weszli ponadto:

Bronisław Smolarz - Sołtys wsi, prezes LZS „Piast”

Irena Gronowska- Członek Rady Sołeckiej

Piotr Kozieł - Członek Rady Sołeckiej

Marian Bator- Członek Rady Sołeckiej

Feliks Herman - Członek Rady Sołeckiej

Edmund Radke - Członek Rady Sołeckiej

Bogusław Wojtowicz- Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

Beata Traczuk - Dyrektor Przedszkola Publicznego

Wiktor Penkała- b/dyrektor szkoły, autorytet

Ks. Grzegorz Fabisiak - Proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy, autorytet

Andrzej Pietrzak – Komendant OSP Augustowo-Głubczyn

Alicja Pietrzak - Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Szkole

Ewa Smolarz - Przewodnicząca koła Gospodyń Wiejskich

Aldona Peksińska - Koło Gospodyń Wiejskich

Andrzej Wiśniewski

Janusz Spychalski.

Ze strony Gminy w przygotowaniu planu uczestniczyły Pani Grażyna Urbanek oraz Aleksandra Sawicka.

 

Przewodniczący poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Głubczyn został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez wszystkie Komisje Rady oraz poddał go pod głosowanie.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/120/08 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Głubczyn. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Ad. 7b

Przewodniczący poinformował, iż projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Miasto Piła był przedmiotem obrad Komisji stałych Rady. Komisje zaopiniowały go jednogłośnie pozytywnie.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/121/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Miasto Piła – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Ad. 7c

Przewodniczący poinformował, iż projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace konserwatorskie był rozpatrywany przez Komisje Rady i uzyskał jednogłośną akceptację.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/122/08 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace konserwatorskie  która stanowi załącznik nr 8  do nin. protokołu.

 

Ad. 7d

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej był analizowany przez Komisje Rady. Uzyskał jednogłośnie pozytywna opinię.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/123/08 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej – która stanowi załącznik nr 9  do nin. protokołu.

 

Ad. 7e

Przewodniczący Rady poinformował także, iż pod obrady Komisji był przedłożony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok. Projekt ten został zaopiniowany przez Komisje rady jednogłośnie pozytywnie.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XV/124/08 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok – która stanowi załącznik nr 10  do nin. protokołu.

Ad.8

Projekt oświadczenia w sprawie gospodarki odpadami na terenie Gminy i Miasta Krajenka przedstawił  Marek Buczkowski kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w tut. Urzędzie

Do projektu oświadczenia nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence przyjęła powyższe oświadczenie większością głosów:

- za 11 głosów

- przeciwko 0 głosów

- wstrzymujący się 1 głos.

Oświadczenie w sprawie gospodarki odpadami na terenie Gminy i Miasta Krajenka stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 9

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Krajence.

Podczas sesji odbytej w dniu 29 lutego 2008 roku radni zgłosili  7 wniosków i zapytań oraz uzyskali na nie na następujące odpowiedzi:

 

Radny Henryk Kania wnioskował aby podjąć kroki w celu wycięcia topoli przy drodze wojewódzkiej nr 188, na odcinku za Krajenką w kierunku Piły. Według jego oceny drzewa te mają ok. 100 lat. Po ostatniej wichurze leżały tam naprawdę bardzo duże gałęzie. Jest zagrożenie, że nawet przy niedużym wietrze gałęzie mogą się oberwać, bo wiszą w poprzek ulicy. Widział, że drzewa zostały bardzo ładnie przycięte w Złotowie oraz w kierunku Jastrowia. Uważa, że przy modernizacji drogi 188 topole te powinny zostać usunięte, ponieważ stanowią zagrożenie. Sądzi, że przygotowywana jest dokumentacja bowiem trwają pomiary, więc jest jeszcze czas aby zgłosić ten wniosek.

 

Wniosek radnego został przekazany Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Jeżeli Zarząd zwróci się z wnioskiem o wycięcie drzew, decyzja będzie pozytywna.

 

Radny Waldemar Siwek zadał pytanie następującej treści: „Jaką pomoc mogą uzyskać ci, których dotknęła wichura”. Radny prosił aby włączył się powiat i też „wziął to pod uwagę”.  Ze strony gminy samorządowcy byli, przyjechali a z powiatu nikogo nie wiedział.

 

Rodziny poszkodowane w wichurze otrzymały ze strony Gminy i Miasta Krajenka pomoc finansową. Poszkodowani rolnicy wiedzą także, iż mogą zwrócić się z wnioskami o umorzenie podatku rolnego. Wniosek składa się po terminie zapłaty kolejnych rat.

Niestety jeżeli chodzi o drugą cześć odpowiedzi dotyczącą pomocy ze strony powiatu, nie jest w stanie odpowiedzieć.

 

Radny Waldemar Siwek prosił o naprawienie ogrodzenia przy szkole w Podróżnej, gdzie wystają druty i z prawej, i z lewej strony.  Prosi o sprawdzenie tego stanu rzeczy.

 

Radnego poinformowano, iż w obecności Dyrektora szkoły dokonano oględzin ww. ogrodzenia. Po przeanalizowaniu budżetu na 2008 rok dyrektor zlecił naprawę uszkodzonego ogrodzenia tj. częściową wymianę ogrodzenia oraz naprawę siatki w ramkach. Planuje się, że naprawa nastąpi do 25 kwietnia br.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż wie, że gminie jest Zespół Zarządzania Kryzysowego i może ten zespół mógłby opracować ulotkę, na której zostałyby umieszczone telefony alarmowe i telefony gminne pod które można dzwonić w czasie sytuacji kryzysowej.

 

Ulotki takie zostały przygotowane.

 

Radna Małgorzata Mila prosiła także o zajęcie się sprawą zaopatrzenia mieszkańców w wodę w przypadku braku prądu. Na terenach wiejskich jeśli nie ma prądu, nie ma także wody. Chodzi o ludzi i zwierzęta gospodarskie. Nie wszyscy mają studnie i w sytuacjach jak ostatnio zaczyna się robić problem. Prosiła aby zastanowić się, czy w takich sytuacjach kiedy dzień, czy dwa nie ma prądu, nie podstawiać beczkowozu.

 

Wniosek został przekazany zarządcy wodociągów wiejskich tj. Zakładowi Usług Wodnych „Krajna” w Złotowie, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.  W związku z tym zwrócono się z wnioskiem o rozważenie możliwości zaopatrzenia gospodarstw domowych i rolnych w wodę głównie podczas długotrwałych przerw w zasilaniu hydroforni, poprzez podstawianie beczkowozów lub wyposażenie hydroforni w agregaty prądotwórcze.

 

Radny Władysław Ogórek poinformował, iż trwa wycinka topoli przy drodze do Śmiardowa Kraj. Ma w związku z tym zapytanie, co będzie robione z pniakami, które pozostają. Ten sam problem poruszała radna z Głubczyna.

 

Wniosek został przekazany Powiatowemu Zarządowi Dróg w Złotowie, który udzielił odpowiedzi, iż pniaki zostaną usunięte na wysokości 10 cm poniżej poziomu gruntu, przykryte folią i zasypane.

 

Radny Władysław Ogórek poruszył także sprawę stanu drogi powiatowej na odcinku Dolnik – Podróżna. Droga ta jest bardzo niebezpieczna: dziura na dziurze, łata na łacie. Prosi o podjecie działań w tej sprawie.

 

Wniosek został przekazany Powiatowemu Zarządowi Dróg w Złotowie, który w dniu 20 marca br. poinformował, iż remont drogi został już zlecony specjalistycznej firmie, która już kilkakrotnie rozpoczynała prace, jednak z powodu opadów prace te były przerywane. Kontynuacja robót nastąpi z chwilą poprawy warunków atmosferycznych. Remonty pozimowe dróg powiatowych na terenie gminy Krajenka rozpoczęte zostaną po ustabilizowaniu się pogody umożliwiającej wykonywanie robót w technologii „grys + emulsja asfaltowa.”

 

Ad. 10

Rady Władysław Ogórek powiedział, iż chciałby wrócić do sprawy remontu drogi Paruszka – Podróżna. Poinformował, iż rzeczywiście przyjechali, naprawili jedną dziurę w Smiardowie na skrzyżowaniu, drugą znajdującą się kawałek dalej na zakręcie, pozostawiono. Nie wie ile godzin to zajęło, na pewno pół dnia stracili. Chciałby wiedzieć jaki był koszt naprawy tej jednej dziury. Radny powiedział, iż drogą tę wracał wczoraj z Podróżnej, jest nadal tak jak było.

 

Radny Władysław Ogórek powiedział także, iż w czasie wycinania topoli przy drodze do Śmiardowa Krajeńskiego, w wyniku przewrócenia drzew pozostały duże dziury. Prosi o ich naprawienie, ponieważ dziury są głębokie i zagrażają bezpieczeństwu.

 

Władysław Ogórek zwrócił także uwagę na stan drogi Krajenka – Wysoka. Stan ten jest bardzo zły. Na skutek interwencji ograniczono jedynie prędkość do 60 km/godz.

 

Radny Waldemar Siwek wyraził pogląd, iż droga powiatowa na odcinku Podróżna Śmiardowo Kraj. nie nadaje się już do łatania. Poruszanie się tą drogą samochodem jest niebezpieczne, szybciej można ją pokonać rowerem. Dzień w dzień tę drogą jeżdżą dzieci do szkoły w Głubczynie.

 

Radny Waldemar Siwek powiedział także, iż we wsi rolnicy korzystają z coraz większego sprzętu. Dzieci wysiadają z autobusu i idą po obydwu stronach drogi. Pobocze we wsi jest 3 metrowe. Radny zapytał, czy rzeczywiście 200-300 metrów chodnika jest takim problemem. Aby nikomu nie stała się krzywda.

 

Radny Piotr Jończyk wnioskował o uwzględnienie w planach inwestycyjnych drogi od ulicy Szkolnej do Młyńskiej – jest to niewielki odcinek.

 

Przewodniczący wyjaśnił, iż zadanie to znajduje się w planach inwestycyjnych na rok bieżący.

 

Radny Henryk Kania zwrócił się o pomoc w naprawie i konserwacji przepustów na drogach gminnych. W wyniku dużych ilości opadów w okresie jesieni i zimy na polach znajduje się dużo wody. Chodzi o przepust znajdujący się na drodze gminnej z Paruszki w kierunku Pogórza. Rów ten przepływa przez wieś Paruszka, koło sołectwa Paruszka. Chodzi o przepust stanowiący rurę stalową położoną w latach 80 o średnicy ok. 40 cm. Rura ta na dzień dzisiejszy jest do połowy zamulona. W związku z tym jest słaby odpływ wody i zalane ok. 5ha gruntów. Na wybudowie Paruszki znajdują się dwie posesje, na drodze do nich znajdują się dwa mostki. Nie wie, czy od głównej drogi dojazd do tych posesji są drogami gminnymi. Jeżeli nie są nie wie kto miałby te przepusty naprawić: jeden z nich jest całkowicie oberwany.

 

Radny Henryk Kania wnioskował aby w trakcie równania dróg gminnych odtwarzać przebieg dróg gminnych. Rozmawiał już o tym ze Strażnikiem, chciałby jednak zaapelować aby przywrócić stan zgodny z mapami geodezyjnymi. Ma na myśli m.in. drogę z Pogórza w kierunku Żeleźnicy. Jest to droga polna i na pewno gminna. Grunty miała tam także Rolnicza Spółdzielnia produkcyjna w Dolniku, kiedyś część tych gruntów była nie użytkowana. W związku z tym zrobiono na tych gruntach drogę natomiast droga faktycznie znajdująca się w ewidencji została przyorana do prywatnych gruntów. Prosi o odtworzenie tej drogi zgodnie z ewidencją gruntów i mapą ewidencyjną.

Ad. 11

Radny Paweł Wróbel przypomniał, iż podczas ostatniej sesji mówił na temat Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych. Dzisiaj chciałby tylko poinformować, że w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z rodzicami, przyszło ok. 20 rodziców. W trakcie spotkania okazało się, że już jest około 15 dzieci, które będą chętne aby z rehabilitacji korzystać. Dzisiaj był na rozmowie z Radnym Tomaszem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Kierownik PCPR przedstawił w zasadzie prawie sfinalizowaną sprawę sprzętu i rehabilitanta. Powiedział, iż myśli, że to ruszy i cieszy się z tego ogromnie. Trzeba jednak czytać między wierszami: ciągle jeszcze chodzi o te 40%, które wprost się nie pojawia. Wydaje mu się, że to będzie decydujące. Rehabilitant będzie musiał pracować na cały etat – taki jest warunek aby było wsparcie finansowe. Myśli, że trzeba utworzyć taki przyjazny krąg ku temu żeby ta sprawa się powiodła ku radości wszystkich, a szczególnie ku radości dzieci i ich rodziców.

 

Burmistrz stwierdził, iż na ten temat już się wypowiadał, również na ostatniej sesji i pan radny na pewno jego zdanie zna. W przeszłości podobna sprawa była z Warsztatem Terapii Zajęciowej. Wynikało wówczas, iż pomimo nie jest to zadanie własne gminy, to gmina miała to zadanie finansować. To zadanie o którym mówił radny jest zadaniem własnym powiatu, 60%, które powiat „daje” są to pieniądze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, pomocy społecznej te 40% musi dać powiat i łaski nie robi. Gmina będzie wspierać Stowarzyszenie ale nie może wyręczać samorządu powiatowego w realizacji ich ustawowych, obowiązkowych zadań własnych. Mówił o tym rodzicom i na wielu spotkaniach, że to co się należy, trzeba bezwzględnie wyegzekwować. Jeżeli radny czyni starania i zabiega, niech się włączy ale na zasadzie egzekwowania obowiązków od samorządu powiatowego. Prawo jest po to tworzone, aby każdy samorząd je realizował, nikt własnego prawa w samorządzie powiatowym tworzyć nie może. Samorząd powiatowy ma obowiązek – tak jak gmina ma np. obowiązek prowadzenia przedszkoli.

Władze powiatu jest bardzo trudno przekonać do rzeczy oczywistych. Prawie 2 lata przekonywano, że samorząd powiatowy ma obowiązek dokładać do prowadzenia WTZ, tak samo w przeszłości przez 2 lata przekonywano samorząd powiatowy, że ulica Władysława Jagiełły jest ulicą powiatową, a nie gminną. Gmina sama przygotowywała całą dokumentację, przesłała ją do powiatu, który tylko złożył wniosek do Ksiąg Wieczystych. Teraz okazuje się, że w ten sam sposób będziemy udowadniać rzeczy oczywiste, że zadanie zapisane jest w ustawie i że powiat ma to robić. Ustawodawca wyraźnie zapisał co ma robić gmina, co ma robić powiat, a co województwo.

 

Radny Paweł Wróbel powiedział, iż doskonale wie czyje jest to zadanie, dlatego dzisiaj nie chodzą już do burmistrza. Będzie Stowarzyszenie i wówczas będą prosili o środki. Na dzisiaj myśli, że załatwią to w powiecie.

 

Piotr Tomasz radny Powiatu powiedział, iż jeżeli chodzi o sprzęt, to zagwarantowanych jest 100% środków. Natomiast jeżeli chodzi o rehabilitanta od kilku sesji a także pomiędzy sesjami próbuje przekonać Starostę aby pokrył te 40% . Rozmawia ale na razie te rozmowy nie przynoszą efektów, Starosta nie chce się wywiązać z tego obowiązku. Intencją Pawła Wróbla było to abyśmy tymczasowo wsparli – tak to rozumie - dopóki on tych pieniędzy od Starosty nie wyegzekwuje. Zadeklarował, iż będzie je egzekwował podczas sesji oraz także pomiędzy sesjami.

 

 

Ad. 12

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 14:00 zamknął XV sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokółowała:                                                             Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                              Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi rady                                             rzewodniczący Rady