Protokół Nr XVI/08

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia  18 kwietnia 2008 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

Ad. 1

Sesję o godz. 12:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecni usprawiedliwieni: radni Bogdan Długosz i Franciszek Rutkowski oraz radna Małgorzata Mila.

Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§          Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

§          Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,

§          Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,

§          Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,

§          Ryszard Sieg – Kierownik referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych,

§          Marek Buczkowski – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w tut. Urzędzie,

§          Marek Pietrzak – kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,

§          Mirosława Krupka Rutkowska – koordynator prac związanych z tworzeniem Planu Odnowy Miejscowości Skórka,

§          Janusz Marcinkowski – projektant

§          Zenon Świgoń – specjalista w zakresie kanalizacji.

 

Ad. 2

Przewodniczący poinformował, iż w dniu 11 kwietnia na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka złożył w biurze Rady projekt uchwały w sprawie przedłożenia propozycji „Weryfikacji obszaru i granic aglomeracji Krajenka”.

Punkt ten zostaje wprowadzony do porządku obrad jako „7c”. Materiały radni otrzymali w trakcie posiedzeń Komisji.

 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.       Ustalenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.       Informacja o działalności  Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.       Zapoznanie się z koncepcją układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Rynek w Krajence.

6.       Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Krajenka za 2007 rok oraz planu finansowego instytucji kultury za 2007 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za 2007 rok.

7.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)        zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skórka na lata 2007-2015,

b)        zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok,

c)        przedłożenia propozycji „Weryfikacji obszaru i granic aglomeracji Krajenka”.

8.       Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady.

9.       Zapytania i wnioski radnych.

10.   Wolne głosy, informacje.

11.   Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

 

Ad. 3

Protokół sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 marca 2008 roku został przyjęty jednogłośnie bez poprawek.

 

Ad. 4

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

W okresie od 28 marca do 18 kwietnia 2008 roku odbyło się 3 posiedzenia kierownictwa podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

 

1.       Wydano zarządzenia:

1)      Nr 121/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na 2008 rok. Układ wykonawczy został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 marca br. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2008 rok.

2)      Nr 122/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Krajence. Nowy Regulamin został wprowadzony przede wszystkim z uwagi na konieczność dostosowania struktury Urzędu do oczekiwanej absorpcji środków unijnych. W związku z powyższym wydzielono z obecnego Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej dwa referaty: Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Nieruchomościami oraz Ochrony Środowiska i Inwestycji. Ponadto do Referatu Rolnictwa przeniesiono zadania związane z działalnością gospodarczą i dodatkami mieszkaniowymi. Nowa struktura Urzędu została zamieszczona na stronie BIP oraz odzwierciedlona na tablicy informacyjnej.

3)      Nr 123/08 z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Wykaz zawiera dwie pozycje. Są to lokale mieszkalne znajdujące się w Śmiardowie Kraj. 44, na sprzedaż których na rzecz dotychczasowych najemców zgodę wyraziła Rada Miejska. W budynku znajdują się 4 lokale mieszkalne, wolę zakupu wyraziło dotychczas dwóch najemców.  Lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 71,30m2 i pomieszczenie przynależne oraz udział w działce wyceniono na kwotę 50.810 zł. Lokal nr 3 o pow. użytkowej 68m2, pomieszczenie przynależne oraz udział w działce wyceniono na kwotę 48.600zł. Nieruchomości zostaną sprzedane przy zastosowaniu bonifikaty.

4)      Nr 124/08 z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz zawiera 3 pozycje:

a)      działka położona w Krajence przy ul. Toruńskiej oznaczona numerem geodezyjnym 274 o pow. 519m2, przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wyceniona na kwotę 11.730,00zł,

b)       działka położona we wsi Paruszka, oznaczona numerem geodezyjnym 253/1 o pow.

c)       Działka położona w Krajence, obręb 65, oznaczona numerem geodezyjnym 782, o pow. 0,24ha, przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wyceniona została na kwotę 54.240,00zł.

5)      Nr 125/08 z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz zawiera 3 pozycje:

a)      działka położona we wsi Śmiardowo Kraj. oznaczona numerem geodezyjnym 617/1, o pow. 1,75 ha, przeznaczona na cele rolne, wyceniona na kwotę 31.100,00zł,

b)      działka położona w Krajence obręb 65, oznaczona numerem geodezyjnym 819/3, o pow. 1,21 ha, przeznaczona na cele rolne, wyceniona na kwotę 21.500,00zł,

c)       działka położona w Krajence, obręb 65, oznaczona numerem geodezyjnym 323, o pow. 0,29ha, przeznaczona na cele rolne, wyceniona na kwotę 5.150,00zł.

6)      Nr 126/08 z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia starszego pracownika socjalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Na wniosek kierownika MGOPS do wydawania decyzji upoważniona została Pani Małgorzata Kociuba, starszy pracownik socjalny zatrudniona w MGOPS w Krajence.

 

2.       Zapoznano się z zaawansowaniem prac nad rekultywacją składowiska odpadów komunalnych w Krajence.

 

Po zapoznaniu się z informacją stwierdzono, iż prace przebiegają zgodnie z harmonogramem określonym w projekcie rekultywacji. Kolejnym etapem są prace przygotowawcze polegające na karczowaniu krzewów. Prace te są przewidziane na III i IV kwartał br. oraz I kwartał roku 2009.

 

3.       Ponadto zapoznano się z projektem rozwiązań komunikacyjnych w rejonie ulicy Rynek w Krajence. Projekt zaopiniowano pozytywnie i zdecydowano o zapoznaniu z nim Rady Miejskiej w Krajence podczas obecnej sesji.

 

4.       Przygotowano projekty uchwał Rady Miejskiej będące przedmiotem dzisiejszych obrad:

a)      absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za 2007 rok,

b)      zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skórka na lata 2007-2015,

c)       zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 rok,

d)      przedłożenia propozycji „Weryfikacji obszaru i granic aglomeracji Krajenka”.

 

Grażyna Urbanek złożyła także informację o realizacji uchwał rady podjętych podczas sesji Rady odbytej w dniu 28 marca 2008 roku.

 

Podczas sesji odbytej w dniu 28 marca 2008 roku podjętych zostało 5 uchwał:

1)       Uchwała Nr XV/120/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głubczyn na lata 2007-2015 jest realizowana.

2)       Uchwała Nr XV/121/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Piła została przesłana w celu podjęcia przez Radę Miejską Piły uchwały w sprawie przyjęcia pomocy finansowej. Na tej podstawie możliwe będzie zawarcie porozumienia w powyższej sprawie.

3)       Uchwała Nr XV/122/08 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace konserwatorskie jest realizowana.

4)       Uchwała Nr XV/123/08 w sprawie  ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej została przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

5)       Uchwała Nr XV/124/08 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok jest realizowana na bieżąco.

 

              Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie uchwały przekazano w term nie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące finansów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zbadania ich zgodności z prawem. 

 

Informacje przyjęto bez uwag.

 

W międzyczasie doszła radna Małgorzata Mila zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 13.

 

Ad. 5

W imieniu Burmistrza Janusz Marcinkowski – przedstawiciel firmy projektowej przedstawił koncepcję układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Rynek w Krajence.

 

Janusz Marcinkiewicz poinformował, iż koncepcja zakłada przebudowę skrzyżowania zwykłego (droga wojewódzka 188 oraz droga powiatowa – ul. Władysława Jagiełły) na skrzyżowanie typu rondo. Zmiana ta poprawi bezpieczeństwo ruchu w obrębie skrzyżowania, płynność ruchu oraz zwiększy przepustowość projektowanego ronda. Zakłada się promień wewnętrzny ronda 10m, opaskę prowadzącą  o szerokości 1,5m, jezdnię o szerokości 6m. Daje to promień zewnętrzny 17,5m i średnicę 35m. Gwarantuje to przejezdność ronda przez pojazdy typu TIR. Podobne ronda zostały już oddane do użytku i nie ma problemów jeżeli chodzi o przejezdność dla tego typu pojazdów. W obrębie ronda odbywać się będzie komunikacja piesza ciągami o szerokości 2m. Będą one oddzielone od ronda pasem zieleni o szerokości 2m. Na każdym wlocie planowane są przejścia dla pieszych z zastosowaniem azyli dla pieszych. Opracowanie obejmuje zmiany w zakresie organizacji ruchu. Planowane jest włączenie ulicy Rynek do drogi wojewódzkiej poprzez zastosowanie nakazu ruchu prawo, co poprawi przepustowość skrzyżowania. Przewidziano także drogę powiatową – ulicę Szkolną jako drogę jednokierunkową. Przy ulicy Mickiewicza i przy ulicy Szkolnej zastosowano miejsca parkingowe dla pojazdów osobowych.

 

Burmistrz pokazał na przygotowanej mapie układ ulic przewidzianych do modernizacji  oraz zademonstrował planowaną organizację ruchu w centrum miasta. Wyjaśnił, iż planowane jest poszerzenie ulicy Mickiewicza do szerokości 7 metrów oraz wykonanie obustronnych chodników. Na ulicy Mickiewicza oraz Szkolnej planowane są parkingi (od drogi wojewódzkiej do plebanii. Ruch na ww. odcinku odbywałby się jednokierunkowo.

 

Radny Władysław Ogórek powiedział, iż zrozumiał, iż w Rynku ruch będzie kierowany w odwrotną stronę.

 

Janusz Marcinkowski wyjaśnił, iż będzie tam obowiązek jazdy w prawo, bez relacji na wprost i bez relacji lewoskrętnych.

 

Radny Jakub Niedźwiecki pytał jaki będzie koszt tej inwestycji. Wyraził także pogląd, iż ulica Szkolna jako dwukierunkowa była dobrym rozwiązaniem. Pytał czy nie można jej poszerzyć. Ludzie zawsze tam jeździli w obydwie strony i według jego wiedzy nigdy do wypadku tam nie doszło. Jego zdaniem drogę tę wystarczy poszerzyć i pozostawić jako dwukierunkową. Autor projektu mówił o bezpieczeństwie jakie stwarza rondo. Zapytał, czy na tym skrzyżowaniu miał miejsce chociaż jeden poważny wypadek. Nie chciałby być odbierany jako przeciwnik rond, ale na tym skrzyżowaniu nigdy tak naprawdę nie doszło do wypadku.

 

Janusz Marcinkowski powiedział, iż ronda generalnie poprawiają bezpieczeństwo. Ruch odbywa się płynnie, jest mniej kolizji w stosunku do rozwiązania skrzyżowanie zwykłe.  W Polsce ronda buduje się od kilku lat. Doświadczenia wykazują, że jest to rozwiązanie prawidłowe. Koszt budowy ronda wg dzisiejszych cen wynosi od 1,5 do 2 mln zł, łącznie z oświetleniem. Konkretna cena będzie znana po sporządzeniu projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz kosztorysów, warunków wydanych przez właścicieli mediów. Jeżeli chodzi o ulicę Szkolną proponowane rozwiązanie ma ograniczyć ilość pojazdów włączających się do drogi wojewódzkiej.

 

Radna Bogumiła Maciejewska powiedziała, iż ma pytanie dotyczące ulicy Mickiewicza. Wg przedstawionego planu będzie ona dwukierunkowa, na dzień dzisiejszy jest to ulica jednokierunkowa.

 

Janusz Marcinkowski wyjaśnił, iż będzie ona dwukierunkowa, poszerzona do 7 metrów.

 

Burmistrz poinformował, iż ulica Szkolna będzie jednokierunkowa od byłego kina do ulicy Mickiewicza. Dalej będzie dwukierunkowa.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż w obrębie ronda planowane są chodniki. Pytał, czy w chodnikach uwzględniona jest ścieżka rowerowa. Wiadomo, że przy takich inwestycjach należy zabezpieczyć możliwość poruszania się rowerzystów. Nie wie, czy w tym przypadku jest to możliwe. Radny pytał także, czy inwestycja ta będzie realizowana w czasie remontu drogi wojewódzkiej oraz w jakim okresie planowana jest realizacja.

 

Janusz Marcinkowski wyjaśnił, iż jeżeli chodzi o zapewnienie komunikacji dla pojazdów jednośladowych przyjęte parametry chodników nie zakładają takiej sytuacji. Na etapie tworzenia projektu budowlanego możliwe jest poszerzenie chodnika do szerokości 3,5m  gwarantując przejazd dla rowerzystów.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż zadanie musi być ujęte w planie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Prawdopodobnie, jeżeli będzie ujęte to w planie wydatków bieżących a nie z wydatków inwestycyjnych, które będą realizowane w okresie późniejszym. Jeżeli zadanie zostanie ujęte w planie wydatków bieżących i uwzględnione w budżecie Sejmiku, to realizacja będzie szybciej dokonana, niż planowany generalny remont drogi 188.

 

Przewodniczący pytał, czy planowane rondo narusza miejsca postojowe koło kościoła św. Józefa po prawej stronie, koło domu kultury oraz w okolicy „domu handlowego”. Miejsca te nie wskazane w planie.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż jeżeli chodzi o ulicę Mickiewicza, to teren o który mówił radny jest terenem gminnym. Poszerzenia tej drogi dotyczą wyłącznie terenów gminnych. Parkingu przy KOK nie będzie, natomiast przy kościele miejsc parkingowy nie zabiera się. Teren ten w koncepcji nie jest uwzględniony, ponieważ musiała być ona przygotowana szybciej aby można dobrze przygotować plan przestrzennego zagospodarowania dla tej części miasta, który będzie zaprezentowany Radzie na sesji majowej lub w czerwcu. Przedstawiona radnym koncepcja jest częścią planu przestrzennego zagospodarowania, który będzie obejmował także teren wokół kościoła i parkingach.

 

Radny Paweł Wróbel powiedział, iż myśli o bezpieczeństwie. Jadąc od strony Złotowa rondo będzie usytuowane wyżej. Ronda są przeważnie jeszcze podniesione. Radny pytał, czy skrzyżowanie będzie dostatecznie widoczne aby ruch był bezpieczny.

 

Janusz Marcinkowski powiedział, iż nie ma obawy dlatego, że będą wykonane wysepki, ruch będzie skanalizowany więc nie będzie kolizji. Planując rondo nie zakłada się wyniesienia ronda. Myśli, że nie powinno się tu zakładać półmetrowych pierścieni, które wykonuje się czasami na rondach, czy wysokiej zieleni.

 

Radny Władysław Ogórek przypomniał, iż przed laty przy ulicy Złotowskiej po lewej stronie był parking. Pytał, czy w tym miejscu nie mógłby się on znaleźć ponownie, na długości bloków. 

 

Janusz Marcinkowski powiedział, iż nie wchodzi to w rachubę. Cofanie w obrębie skrzyżowania pogarsza bezpieczeństwo i zakłóca ruch.

 

Zenon Świgoń wyjaśnił, iż mowa jest o zagadnieniu, które nazywa się zrównoważonym rozwojem i o planach na lat 50. Trzeba więc przewidzieć, co będzie za lat 50. Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, należy lada chwila spodziewać się, że w ciągu drogi 188 będzie wojewódzka droga rowerowa. Stąd także tutaj należy przewidzieć przejazdy o odpowiedniej szerokości dla rowerów.  Zgadza się także z projektantem jeżeli chodzi o lewoskręty: należy całkowicie odizolować możliwość kolizyjnego wjazdu i przecinania się dróg.  Jego zdaniem w całym pokazanym obszarze należy wykluczyć możliwość wjazdu na parking i wyjazdu z parkingu.  Należy także zakładać znaczący wzrost liczby samochodów. Należałoby wręcz fizycznie uniemożliwić wjazd pojazdów z ulicy Szkolnej.

Radny Jakub Niedźwiecki zauważył, iż wieś i Krajenka rozwija się nieco inaczej jak duże aglomeracje.

 

 Janusz Marcinkowski powiedział, iż jego zdaniem należy stosować sprawdzone rozwiązania. Ronda sprawdzają się w praktyce dlatego należy je stosować dla poprawy bezpieczeństwa.

 

Przewodniczący powiedział, iż wypadków na tym skrzyżowaniu było sporo. Wyraził pogląd, iż ronda automatycznie ograniczają także prędkość pojazdów, ponieważ dojeżdżając do ronda trzeba zwolnić bądź się zatrzymać, aby się wpasować w łuk. W Krajence będzie tylko wtedy mniej samochodów, kiedy będzie obwodnica. Nawet jeśli większej liczby samochodów nie kupią mieszkańcy Krajenki, to drogą tą poruszają się inni – jest to droga wojewódzka. Ronda poprawią płynność. Proponowany układ będzie odpowiadał zapewne Christanapolowi, ponieważ rozwiąże ich problemy z włączaniem się do ruchu od strony ulicy Jagiełły. Jest z tym obecnie problem. Ronda zdaniem Przewodniczącego są jedną z najtańszych form poprawienia płynności ruchu.

 

Radna Elżbieta Smodis powiedziała, iż przychyla się do przedstawionej koncepcji, ale jej zdaniem przy okazji miasto traci parkingi. W Złotowie przy jeleniu również z parkingów włączamy się do ronda. Podobnie przy PKO. Biorąc pod uwagę proponowane rozwiązania nie będzie gdzie postawić samochodów. Uważa, że to co się proponuje w zakresie miejsc parkingowych nie wystarczy. Rondo jak najbardziej – jest za tym rozwiązaniem – ale trzeba pomyśleć o dodatkowych parkingach.

 

Burmistrz powiedział, iż uwaga radnej jest słuszna. Plan przestrzennego zagospodarowania, który jest obecnie przygotowywany przewiduje zwiększenie ilości parkingów w tym miejscu. Parking zajmie część trawnika przed KOK-iem, tj do wysokości obecnej ścieżki. Jeżeli chodzi o Rynek teren ten pozostaje prawie bez zmian.

 

Radna Joanna Wienke pytała, które pojazdy będą miały pierwszeństwo przy skrzyżowaniu ulicy Szkolnej z Mickiewicza. Ulica Szkolna do tego skrzyżowania biegnie pod górkę. W związku z tym pytała, czy tam trzeba będzie przepuszczać jadących z jednokierunkowego fragmentu ulicy Szkolnej.

 

Janusz Marcinkowski wyjaśnił, iż obecnie kwestii tej nie trzeba jeszcze rozstrzygać. Określi to projekt budowlany i wykonawczy. Sporządzony będzie projekt organizacji ruchu, który uzgodnią wszystkie podmioty zarządzające drogami.

 

Jakub Niedźwiecki powiedział, iż wydaje mu się, że ulica Mickiewicza jest węższa od ulicy Szkolnej, więc nie wie jak ma się tam odbywać ruch dwustronny. Zapytał także, czy ktoś konsultował projekt z mieszkańcami tych ulic.

 

Burmistrz poinformował, iż koncepcja ta jest po raz pierwszy prezentowana na sesji Rady. Jeżeli koncepcja ta znajdzie uznanie Radnych, będzie przedstawiona Zarządowi Dróg Wojewódzkich. Zarząd bądź ją zaakceptuje, bądź będzie proponował zmiany. W trakcie realizacji zadania, tam gdzie to będzie konieczne będą prowadzone rozmowy z mieszkańcami. Będzie możliwość wniesienia uwag, które będą prezentowane projektantom.

Burmistrz wyjaśnił także, iż w tym przypadku mieszkańców przy omawianych ulicach prawie nie ma. Ulica Mickiewicza jest rzeczywiście wąska ale będzie szersza – będzie poszerzona do 7m. Jest to szerokość wystarczająca aby pojazdy mogły się wymijać.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż usłyszała, że ulica Mickiewicza będzie poszerzona. Znajduje się tam obecnie sklep z butami. Radna zapytała, czy będzie tam stał nadal, czy poszerzenie ulicy spowoduje jego usunięcie. Radna pytała także jaki będzie los innych sklepów w związku z rozbudową skrzyżowania przy Rynku np. „Witaminka”. Radna powiedziała także, iż rozumie, że przygotowana koncepcja nie jest koncepcją Zarządu Dróg Wojewódzkich ale koncepcją lokalną.

 

Janusz Marcinkowski wyjaśnił, iż koncepcja będzie uzgadniana z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Parametry oraz lokalizacja była wstępnie uzgodniona.

 

Burmistrz poinformował, iż w przypadku sklepu obuwniczego – jest to grunt i obiekt gminny. Jeżeli dojdzie do realizacji zadania umowa dzierżawy będzie wymówiona – sklepu tam nie będzie. Podobna sytuacja będzie w przypadku kwiaciarni. Natomiast „Witaminka” znajduje się w miejscu gdzie nie będzie modernizacji i nie przeszkadza. Docelowo, czy sklepy te będą umiejscowione w Rynku określi plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Radny Jakub Niedźwiecki stwierdził, iż Burmistrz mówił o usprawnieniu ruchu w przypadku jazdy w ulicę Szkolną kiedy jedziemy od strony Piły – on natomiast na prezentowanej mapie nie widzi stosownego znaku, zakazu skrętu w lewą stronę.

 

Burmistrz powiedział, iż jeżeli radny nie widzi tego znaku, to on gwarantuje, że będzie. Poinformował ponadto, że również na skrzyżowaniu dróg 188 i 190, przy cmentarzu w Krajence też jest planowane rondo. Tam jest już akceptacja Zarządu Dróg Wojewódzkich.

 

Radny Jakub Niedźwiecki wyraził pogląd, iż widzi, że panuje ostatnio moda na ronda.

 

Przewodniczący był zdania, że panuje moda, ponieważ dotąd ich w Polsce nie było. Są one jednak w całej Europie.

 

Burmistrz powiedział, iż proponuje się budowę ronda, ponieważ są one konieczne. Jest to najtańszy i najbardziej skuteczny sposób rozwiązywania problemów na drogach.

 

Przewodniczący zapytał kto jest ta przyjęciem proponowanej koncepcji.

Oddano 12 głosów za, przeciwko 0, wstrzymujący 1 głos.

Przedstawioną koncepcje zaopiniowano pozytywnie większością głosów.

 

Ad. 6

Mirosław Machejek Skarbnik Gminy Krajenka poinformował o najważniejszych kwestiach związanych z wykonaniem Budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2007 rok. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Zapoznał także zebranych z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. Opinia ta była pozytywna.

 

Piotr Jończyk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2007 rok. Wniosek został opracowany w trakcie posiedzenia Komisji odbytego w dniu 8 kwietnia 2008 roku. Uchwała Komisji Rewizyjnej w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Bogumiła Maciejewska Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2007 rok. Skład Orzekający RIO wyraził opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej został sporządzony zgodnie z wymogami prawa.

 

Władysław Ogórek – Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence poinformował, iż Komisja Gospodarcza podczas posiedzenia odbytego w dniu 16 kwietnia br. w 3 osobowym składzie, rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu oraz zapoznała się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i jednogłośnie pozytywnie poprała stanowisko ww. Komisji o udzielenie Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy i miasta za 2007 rok.

 

Anatol Najmowicz – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence powiedział, iż podczas posiedzenia Komisji, w obecności 4 jej członków, wykonanie budżetu zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie, a wniosek Komisji Rewizyjnej uzyskał jednogłośną akceptację.

 

Radny Henryk Kania pytał o należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2007 roku. Wyjaśnił, iż jego pytanie dotyczy podatku od nieruchomości: jedna pozycja to 53.400zł, druga 386.400zł. Radny zapytał także o umorzenia i ulgi podatkowe, które wynosiły ogółem 161.800zł, w tym umorzenia 139.800zł. Umorzenia w podatku od nieruchomości wynoszą 102 tys. zł.  

 

Skarbnik wyjaśnił, iż zapewne chodzi o tabelę na stronie 35 sprawozdania. Przypomniał w pierwszej kolejności, iż podobna tabelka rok wcześniej miała w podsumowaniu kwotę prawie 85 tys. zł większą, co oznacza, że należności wymagalne w ciągu ostatniego roku zmalały o prawie 14%. Z kwoty 386.400zł, prawie 40% wszystkich należności wymagalnych dotyczy jednego podmiotu – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która to działalność znajduje się w stanie upadłości. Dług ten rośnie z roku na rok natomiast majątku, który można zająć nie ma. Jeżeli chodzi o podatek dochodowy od firm, dotyczy on niewielkiej ilości podmiotów gospodarczych, które wymagają zachęty ze strony komornika. Spora część tego długu wpłynęła na konto gminy już po nowym roku. Najistotniejszym skutkiem jest umorzenie dosyć znacznej części podatku od budowli Komunalnemu Zakładowi Użyteczności Publicznej. Powodem zastosowania ulgi jest znaczna wartość oczyszczalni po modernizacji i nie wykorzystanie w całości jej mocy. Na skutek modernizacji, wartość zakładu wzrosła o ok. 3,4 mln. zł, a podatek od nieruchomości od budowli wynosi 2%. Oczyszczalnia jest wykorzystywana na razie w połowie. W związku z tym gdyby  te koszty podatkowe przełożyć na cenę ścieków, spowodowałyby podniesienie cen ścieków dla mieszkańców. Umorzenie części podatku pozwoliło zakładowi wygospodarować środki własne na dokonywanie zakupów majątkowych (traktor, beczka asenizacyjna).

 

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji pod głosowanie poddany został wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2007 rok.

Na sali obrad znajdowało się 13 radnych.

Oddano 11 głosów za, 0 głosów przeciwnych oraz 2 głosy wstrzymujące.

 

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Rady poinformował, iż Rada Miejska w Krajence, większością głosów, podjęła uchwałę Nr XVI/125/08 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta za 2007 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Posiedzenie opuścił radny Anatol Najmowicz zmniejszając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 12.

 

Ad. 7a

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skórka na lata 2007-2015.

Głosowanie podczas posiedzeń Komisji było następujące:

Komisja Rewizyjna – 4 głosy za, 1 przeciwny

Komisja Gospodarcza w obecności 3 członków – jednogłośnie za,

Komisja Społeczna – w obecności 4 członków – jednogłośnie za.

 

Mirosława Rutkowska-Krupka koordynator projektu przedstawiła etapy dochodzenia do stworzenia dokumentu.

Autorami projektu są mieszkańcy, ona służyła im wiedzą i doświadczeniem w kwestii sporządzania tego typu dokumentów. Nad sporządzeniem Planu Odnowy pracowali także przedstawiciele Urzędu w osobach Pani Burmistrz oraz Aleksandry Sawickiej.

Dokument przedstawiony do zatwierdzenia rodził się w długim okresie. Pierwsze spotkanie przy udziale mieszkańców wsi Skórka odbyło się w Głubczynie w lipcu 2007 roku. Kolejne spotkanie miało miejsce 19 listopada i odbyło się w Skórce, przy udziale szerokiego grona mieszkańców. Obyło się ponadto kilka spotkań w mniejszym gronie. Wypracowany dokument został przyjęty uchwałą zebrania wiejskiego w dniu 18 marca 2008 roku. Projekt dokumentu był konsultowany z Burmistrzem.

Mirosława Krupka wyjaśniła, iż dokument został sporządzony na potrzeby ubiegania się o środki unijne oraz o środki z innych źródeł, po to aby spowodować rozwój miejscowości, stworzyć lepsze warunki życia, integrację mieszkańców, angażowania środowiska wiejskiego w to co dotyczy każdego na co dzień.

Przystąpienie do opracowania Planu Odnowy było zainicjowane przez Radę Sołecką, na czele z Panią Sołtys jak również przez Towarzystwo Przyjaciół Skórki. W takim gronie odbyło się kilka spotkań roboczych podczas których zbierano pierwsze wnioski, zgłaszane inicjatywy. Wnioski te zostały sformalizowane w dokumencie, który został przedłożony radzie.

Proces odnowy uruchamia rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich z 14 lutego 2008 roku. Przedłożony Plan Odnowy Skórki oparty jest na ostatecznej wersji rozporządzenia, jest spójny z przepisami rozporządzeń. Poinformowała, iż odnowa wsi, to proces społeczny obejmujący szerokie spektrum działań wpływających na podwyższenie jakości życia.

W ramach Planu Odnowy bezpośrednimi beneficjentami korzystającymi z pomocy w działaniu Odnowa i Rozwój Obszarów Wiejskich. są sołectwa. Sołectwa jednak nie posiadają osobowości prawnej, dlatego upoważnienie do ubiegania się o środki posiadają gminy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe o statusie pożytku publicznego oraz związki wyznaniowe. Dofinansowanie w tej grupie może wynosić do 75% wartości projektu, do kwoty 500 tys. zł.   Jest również możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach osi IV LEADER o dofinansowanie małych projektów. Wnioski w ramach tego programu mogą składać organizacje pozarządowe także nie posiadające statusu pożytku publicznego, związki wyznaniowe, przedsiębiorcy działający na danym terenie lub na nim zamieszkujący oraz osoby fizyczne. Projekt w ramach LEADERA nie może przekraczać kwoty 100tys. zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej nie może być większe niż 25 tys. zł.

W ramach odnowy wsi mogą być refundowane koszty związane z:

1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków;

  2)  budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów małej architektury;

  3)  budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego;

  4)  zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów;

  5)  związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;

  6)  urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku;

  7)  budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej;

  8)  zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości;

  9)  rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci;

10)  zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;

11)  budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;

12)  odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;

13)  wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie.

 

Mirosława Krupka poinformowała także, iż w ramach osi LEADAR mogą być realizowane następujące działania:

1)    organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym,

2)    promocja i rozwój lokalnej aktywności, w tym promocja lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej,

3)    rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym utworzenie lub zmodernizowanie elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron www,

4)    inicjowanie powstawania i rozwoju przetwarzania, wprowadzania na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach,

5)    organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,

6)    zakup i nasadzenia tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin,

7)    zakup urządzeń i sprzętu, w tym komputerów z dostępem do Internetu i ich udostępnienie na potrzeby społeczności wiejskiej,

8)    renowacja, zabezpieczenie, oznakowanie przydrożnych kapliczek, pomników przyrody, odkrywek geologicznych i innych miejsc i budowli charakterystycznych dla tej miejscowości,

9)    odnawianie elewacji budynków zabytkowych kamienic, bądź ich ogrodzeń,

10)zakupu strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla zespołów artystycznych,

11)budowa małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punków widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarskich, tras rowerowych,

12)zakupu wyposażenia świetlic i ich remont.

 

Liczba wniosków, które znalazły się w planie była limitowana możliwościami finansowymi gminy. Dokument ten nie jest dokumentem stałym, będzie on poddawany stałej analizie i ocenie. W sytuacji kiedy mieszkańcy wsi Skórka będą chcieli dokonać zmian, będzie to możliwe.

Plan Odnowy musi być zgodny z dokumentami, które już w gminie funkcjonują tj. Strategią Rozwoju Gminy oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

W dokumencie określono także Grupę Odnowy. Pierwsze glosowanie w tej sprawie odbyło się 19 listopada 2007 roku, drugie, które zweryfikowało tamten skład poprzez rezygnację kilku osób – 18 marca 2008 roku.

Wnioski w ramach Odnowi i Rozwoju Obszarów Wiejskich będą składane do Urzędu Marszałkowskiego i przy jednym naborze mogą być zakwalifikowane 3 wnioski z danej gminy.

Jeżeli chodzi o małe projekty z programu LEADER, wnioski będą składane do Lokalnej Grupy Działania. Taka organizacja została zawiązana. Jej siedziba znajduje się w Wyrzysku.

Mieczysława Krupka podziękowała mieszkańcom wsi Skórka, którzy aktywnie i czynnie uczestniczyli w wypracowaniu wniosków, które się w dokumencie znalazły, Pani sołtys Reginie Lamtschek zaangażowanej w organizację wszystkich spotkań, Dorocie Lenartowicz Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Skórki oraz przedstawicielom Urzędu Grażynie Urbanek i Aleksandrze Sawickiej.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż wszyscy włożyli dużo pracy w opracowanie Planu Odnowy Miejscowości Skorka. Odbyło się bardzo dużo zebrań. Otrzymaliśmy jednak plan, który nie tak do końca oczekiwania mieszkańców wsi Skorka. Głównym punktem tego planu jest budowa ośrodka nad Jeziorem Wapińskim. Myśli, ze nikt z mieszkańców nie jest przeciwko budowie ośrodka jednak mają wątpliwości, czy jest to zadanie dla nich najważniejsze. Mają wiele przyziemnych problemów. Ona ma również do tego planu swoje uwagi. Podczas prac nad projektami Pani Krupka bardzo zaangażowała się, zbierała od mieszkańców informacje. Wiele stwierdzeń zawartych w Planie jest prawdziwych. Ta publikacja pokazuje, ze jest wiele braków. Skórka jest miejscowością, w której nie ma gazu, blisko połowa ulic nie posiada oświetlenia, drogi gminne są utwardzone w 35%, większość dróg nie ma chodników. Brak jest także zatok autobusowych, parkingów ogólnodostępnych zlokalizowanych w pobliżu obiektów użyteczności publicznej. Niestety nie ma za bardzo widoków żeby te rzeczy się pojawiły bo nie są ujęte w planie. Jest tam poruszana sprawa komunikacji rowerowej oraz stwierdzenie, że nie ma oznakowanych i utwardzonych ścieżek rowerowych – z tym stwierdzeniem się zgadza – przemieszczanie rowerzystów odbywa się ulicami, co naraża ich na niebezpieczeństwo – to jest też prawda, ale przy komunikacji wewnętrznej nie jest powiedziane, że poruszanie się ludzi po ulicy też stwarza zagrożenie.

Pierwszy projekt, który jest planowany jest to opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania. W projekcie był zapis, że ten plany mają być opracowane w 2008 roku i mają dotyczyć Jeziora Wapińskiego oraz sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Skórka. Na zebraniu trochę ich to poruszyło ponieważ w piśmie Burmistrza dotyczącym spraw, o które występuje Rada Sołecka pisze, .że w roku 2008 nie przewiduje się w roku 2008 nie przewiduje się sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Skórka. W projekcie przedłożonym Radzie do zatwierdzenia zapisano, że będzie to robione w roku 2009. Następny projekt, który budzi zastrzeżenia: remont i zagospodarowanie przystanków autobusowych – w projekcie nad którym pracowano był zapisany 2008 rok, w obecnym rok 2008/2009. W poprzednim projekcie planowano budowę wiaty na ulicy Pilskiej, w obecnym projekcie tej wiaty nie ma. Na to zadanie przeznaczono 21 tys. zł, z tego 15 tys. na zagospodarowanie otoczenia, kosze na śmieci i ławki. Te 15 tys. ma wyłożyć Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz mieszkańcy. W związku z tym pojawia się pytanie, czy były w tej sprawie prowadzone rozmowy z zarządcą drogi.

Następny projekt w ramach planu to konkurs na najładniej zorganizowaną posesję z nagrodami. W projekcie tym ma uczestniczyć Unia Europejska oraz organizacja pozarządowa. Mówi się o tym, że będzie to Towarzystwo Przyjaciół Skórki. Na ten cel planuje się nakłady finansowe rzędu 25 tys. zł. Żeby otrzymać środki z Unii Europejskiej, te pieniądze najpierw trzeba wyłożyć. Tak naprawdę przeprowadzenie tego konkursu z udziałem Unii Europejskiej jest chyba poza możliwościami TPS, ponieważ Towarzystwo takimi funduszami nie dysponuje.

Kolejnym zadaniem jest wykonanie oświetlenia ulic. Są to prace rozpisane na lata 2009- 2014, zaplanowana kwota 200tys. ze środków krajowych i gminnych. Jest to sprawa dla mieszkańców bardzo ważna, mieszkańcy chcieliby wieczorami bezpiecznie się poruszać po wsi. W projekcie nad którym pracowano był zapis „budowa” , w projekcie przedstawionym do zatwierdzenia „rozpoczęcie” budowy oświetlenia w ciągach nieoświetlonych. Jak widać rozpoczniemy – ale skończymy lub nie.

Dla mieszkańców ważną sprawą jest bezpieczeństwo. Już od wielu lat występowano o zmianę organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej, m.in. o montaż świateł pulsujących przy przejściu dla pieszych sąsiedztwie szkoły i kościoła. Taki projekt jest również w planie zawarty, ale nie określono terminu jego realizacji. Podane są nakłady finansowe w wysokości 30 tys. Środki te ma wyłożyć Zarząd Dróg Wojewódzkich. Dlatego będzie to zrobione albo nie. Zarząd wyłoży pieniądze, zrobi albo nie zrobi. Nie ma na to wpływu.

W poprzednim projekcie planowane były drogi rowerowe i dojazd do Jeziora Wapińskiego. W obecnym dokumencie tego nie ma, ponieważ panowie którzy brali czynny udział w pracach nad projektem zwrócili uwagę, że większość kosztów tych dwóch projektów musiałoby ponieść Nadleśnictwo „Zdrojowa Góra”, a wiadomo, że nikt w nadleśnictwie na ten temat nie rozmawiał.

W trakcie prac zmieniono na korzyść dla mieszkańców budowę centrum wsi. Budowa centrum wsi była zaplanowana na dalsze lata, teraz to zmieniono na wcześniejsze lata. Dyskutowano na temat lokalizacji i tak naprawdę dopiero po naciskach uczestników podano lokalizację. Ma ono znajdować się przy szkole podstawowej. Nie wiadomo, czy faktycznie będą tam warunki. Założenia są może i szczytne tylko tak naprawdę problemy mieszkańców po realizacji tego planu nie znikną. Problemy wsi to przede wszystkim drogi, oświetlenie, kanalizacja. Realizacja niektórych projektów w planie odnowy będzie realizowana po wykonaniu kanalizacji. Między innymi takim projektem jest budowa zaplecza sanitarnego przy boisku. Jeżeli nie uda się zrobić kanalizacji, zaplecza sanitarnego przy boisku nie będzie. W przypadku Jeziora Wapińskiego nie jest wpisane zastrzeżenie, ze jak będzie kanalizacja. Tam pomyślano o tym, że jeśli kanalizacji nie będzie, to zostanie wybudowane szambo. Dla mieszkańców wsi Skórka ten projekt nie jest projektem, który tak naprawdę poprawi warunki życia.

 

Mirosława Krupka powiedziała, że tytuły inwestycyjne, które się znalazły w tym dokumencie zostały przyjęte jednomyślnie przez zebranie wiejskie w dniu 18 marca 2008 roku. Odnosząc się do kwot - pani radna ma po części rację, ale należy zauważyć, że w tabeli numer 7, na stronie 52, podano szacunkowy koszt. Nie oznacza to, że są to koszty ostateczne. Ich określenie jest wręcz niemożliwe bo nie ma dokumentacji. Jeżeli chodzi o plany są pokazane dwa lata: 2008/2009. Można odczytać, że rok 2008 dotyczy planu zagospodarowania dla Ośrodka nad Jeziorem Wapińskim, a rok 2009 dotyczy miejscowości Skórka. Jeżeli chodzi o brak oświetlenia nie zgadza się z pierwszą wypowiedzią radnej, że się o tym nie mówi. Radna mówiła, że brak jest gazu, oświetlenia, dróg i chodników. Mówi się o tym w opisie projektów i szacunkowych kosztach projektów - te tytuły inwestycyjne są zasygnalizowane, z wyjątkiem gazu, który nie leży w gestii gminy.

Jeżeli chodzi o światła pulsujące rozmawiała z Zarządem Dróg Wojewódzkich, temat został przekazany. W roku bieżącym pieniędzy na to nie mają, ale to zadanie będzie uwzględnione w planie wydatków w latach następnych. Stąd też wpis nie mógł być inny, niż został dokonany. Termin będzie wskazany przez zarządcę drogi, projekt jednak nie został odrzucony., mało tego został on powiązany z dofinansowaniem przystanku naprzeciwko kościoła, jak również zasygnalizowano potrzebę kontynuowania chodnika od centrum do końca wsi. Projekt ten został wstępnie przyjęty do dalszych uzgodnień pomiędzy gminą a WZDW. Jeżeli chodzi o przystanek od strony gminy, to on tam jest ale został zdewastowany przez mieszkańców. Trudno żeby gmina ponosiła co chwile koszty a mieszkańcy tego majątku nie szanują.

Jezioro Wapińskie zostało zaprojektowane jako pierwsze, ponieważ kwota jest bardzo duża i gmina nigdy nie byłaby w stanie samodzielnie takiej inwestycji zrealizować. Inne inwestycje tak jak już mówiła projekt sygnalizuje, ale nie zamyka co do terminów oraz kwot. Podstawową sprawą jest wykonanie kanalizacji, która warunkuje inne zadania typu drogi, chodniki i oświetlenie. Logika wskazuje na to, aby zadania te realizować w takiej właśnie kolejności.

Jeżeli chodzi o konkurs na najładniejszą posesję rozmawiała o tym z Panią Lenartowicz, mówiono „po co z Unii, jak możemy to zrobić sami”.  Po co mają sobie radzić sami, jak można dostać pieniądze z Unii, na każdy rok 5 tys. zł. na nagrody. Jest rzeczywiście potrzebny wkład ale w pewnej części może partycypować gmina.

Rzeczywiście tak jak wspominała radna, drogi dojazdowe oraz budowa sanitariatu zostały przełożone na lata następne, ale wiąże się to ściśle z doprowadzeniem tam kanalizacji. Jeżeli to zamierzenie się nie powiedzie trzeba będzie szukać innych rozwiązań.

 

Posiedzenie opuściła radna Elżbieta Smodis zmniejszając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 11.

 

 

Przewodniczący przypomniał, iż działania gminy od wielu lat zmierzały do tego aby zorganizować jedno miejsce dla wszystkich mieszkańców, w którym byłaby możliwość wypoczynku nad wodą. Są już wzorce w naszym powiecie, że można takie inwestycje realizować przy wsparciu środkami unijnymi. Nie jest ważne w jakim obrębie administracyjnym leży jezioro, projekt bowiem jest kierowany do wszystkich mieszkańców. Starania Burmistrza polegały na tym aby pozyskać teren, którego właścicielem jest gmina i na którym można inwestować. Jeszcze do niedawna teren ten należał do nadleśnictwa Zdrojowa Góra. Potrzeba było kilkuletnich negocjacji aby stał się on własnością gminy. Zarzuty odnośnie bezpieczeństwa stanu pomostu były kierowane do samorządu i nie było możliwości obrony przed tymi zarzutami. Rozumie mieszkańców Skórki i ich potrzeby ale problemem samorządu jest brak wystarczających środków finansowych. Wszystkie problemy zgłaszane przez sołtysów, mieszkańców  i radnych są zasadne. Samo zatwierdzenie Planu Odnowy nie świadczy o tym, że kąpielisko powstanie.

 

Mirosława Krupka przypomniała, iż w ramach planu odnowy nie mogą być realizowane drogi oraz kanalizacja. Realizacją tych zadań może się odbywać przy wsparciu z innych programów. W ramach planu odnowy mówi się o poprawie warunków bytowych ale nie realizacji drogiej infrastruktury.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż na pewno nie neguje potrzeby budowy ośrodka, myśli, że nikt tego nie neguje, ponieważ będzie on dla wszystkich. Myśli, że taka rzecz jest potrzebna. Prace nad planem spowodowały pewną konsolidację środowiska, spowodowały, że mieszkańcy zaczęli rozmawiać. Jest to tez bardzo ważne. Mieszkańcy byli aktywni, przynajmniej na początku, bo na spotkaniu ostatnim było już tylko 16 osób, chociaż prawdopodobnie było to spowodowane terminem zebrania – był to Wielki Tydzień. Jest to cenne dla budowania świadomej społeczności. Nie ma zastrzeżeń do pani Krupki – wydaje jej się, ze się dobrze współpracowało. Chodzi przecież nie o to aby sobie przytakiwać ale dyskutować. Chodzi o to, że pozostałe projekty, które znajdują się w planie, wyglądają na mało realne. Stąd pytanie, czemu nie szukamy gdzie indziej funduszy na potrzebne sprawy. Wie, jakie zadania można realizować w ramach funduszu LEADER, nie można było wpisywać innych rzeczy bo nie byłoby to zgodne z założeniami tego programu.

Radna powiedziała, iż nie jest całkowicie przeciwna temu planowi, tylko uważa, że należy pomyśleć o bardziej przyziemnych sprawach. Kiedy budujemy dom, brakuje pieniędzy na łazienkę, to staramy się pozyskać pieniądze na tę właśnie łazienkę, a nie na budowę basenu na zewnątrz, bo ktoś akurat daje na ten cel kredyt preferencyjny.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż nie wie, czy się przesłyszał, że dofinansowanie z programu LEADER może wynieść do 100tys. zł. Natomiast gmina ma zamiar ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 500tys. zł.

 

Mirosława Krupka wyjaśniła, iż powiedziała, ze w ramach osi III, projekty mogą być dofinansowane w kwocie do 500tys. zł, do 75% kosztów projektu. O ile gmina będzie się ubiegała o pełne dofinansowanie, wartość projektu nie może być mniejsza jak 666666zł. Jeżeli chodzi o oś IV – małe projekty, realizowane w ramach LEADERA, projekt nie może być większy jak 100tys. zł, a dofinansowanie nie większe jak 25tys. zł.

Radny Henryk Kania powiedział iż jest nie usatysfakcjonowany, ponieważ od początku kiedy była mowa o powstaniu plaży sygnalizował, iż woda nie jest tam dobra do kąpieli. Wnioskował wówczas o dokonanie analizy wody. Wyraził pogląd, że kwestia zorganizowania tam plaży jest nierealna. Jest tam gwałtowny spadek dna. Teren jest na pewno zdrowy, na szczęście ucichła sprawa budowa fermy przez firmę Henryka Stokłosy. Kiedy podejmowano uchwałę intencyjną była mowa, że projekt miał być przypisany wsi Głubczyn. Stało się inaczej, ponieważ okazało się, ze grunty należą do obszaru wsi Skórka. Część i chwała mieszkańcom Głubczyna, że po wyłączeniu budowy ośrodka stworzyli nowy program, z którego się również cieszy, gdyż ta wieś będzie odnowiona w miarę potrzeb. Radny zaapelował także aby inicjatywy mieszkańców w drobnych sprawach, typu chodnik, oświetlenie również realizować w miarę możliwości. Nie są to duże inwestycje a cieszą środowisko. Prosił o wzięcie pod uwagę bieżących potrzeb wsi, które nie są tak duże jak Głubczyn i Skórka i nie mają możliwości  stworzenia planu odnowy, bo nie ma tam zabytków, czy miejsc kultury.

 

Przewodniczący poddał pod glosowanie przedłożony projekt uchwały.

Oddano 10 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciwnych oraz 1 głos wstrzymujący.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 11 radnych, większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Skórka na lata 2007-2015. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Ad. 7b

Mirosława Machejek Skarbnik gminy wniósł autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w  budżecie gminy i miasta na 2008 rok. Po odbyciu posiedzeń Komisji do Urzędu wpłynęło zawiadomienie o zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 67 tys. zł na wypłatę stypendiów dla uczniów.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 11 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2008 rok.. Uchwała stanowi załącznik nr   8 do nin. protokołu.

 

Andrzej Martin Prezes Miejsko Gminnego Zarządu Ochotniczych Starzy Pożarnych RP podziękował Burmistrzowi oraz Radzie za podjęcie decyzji i przyznanie środków na zakup samochodu bojowego dla OSP w Krajence. Dzięki staraniom samorządu w ciągu 7 lat uda się wymienić wszystkie samochody, co pozwoli zapewnić ochronę lasów i pól.

 

Ad. 7c

W imieniu Burmistrza projekt uchwały w sprawie przedłożenia propozycji obszaru i granic aglomeracji Krajenka, przedłożył Zenon Świgoń, współautor opracowania.

Zenon Świgoń poinformował, iż aglomeracja dla Krajenki została wyznaczona prawidłowo, ujęte w rozporządzeniu Wojewody Wielkopolskiego Miejscowości zostały wyznaczone prawidłowo, natomiast z przyczyn proceduralnych nie wzięto pod uwagę rozwoju Gminy i Miasta, a który to rozwój należało jednak uwzględnić.

Traktat akcesyjny i ustawa ściekowa mówią o dotrzymaniu standardów ochrony środowiska do 2015 roku. Żaden inżynier nie zgodzi się na projektowanie sieci kanalizacyjnej na lat 7, gdyż planowanie powinno się odbywać w perspektywie 50 letniej. Głównym determinantem weryfikacji obszaru aglomeracji była konieczność uwzględnienia planowanego osiedla mieszkaniowego w Skórce. Na osiedlu tym ma zamieszkać ok. 2 tys. mieszkańców.  Jest tam ok. 500 działek. Można pytać, czy jest to realne. Znając ogólne tendencje można przypuszczać, że w perspektywie tak będzie. Ze zdjęć satelitarnych gminy wynika, że w Skórce przebiegają prace nad kilkudziesięcioma budowami. Ludzie ci jeszcze nie są tam  jeszcze zameldowani. Nad jeziorem, gdzie jest tzw. letnisko jest prawie 200 działek letniskowych. Można dyskutować, czy osoby te będą tam zamieszkiwały na stałe. Dla planisty, projektanta nie jest jednak istotne, czy ktoś ma papier o zameldowaniu. Człowiek ten tam jest, pobiera wodę i wytwarza ścieki.

Weryfikacja aglomeracji Krajenki miała na celu doprecyzowanie matematycznych wyliczeń opartych o perspektywiczne plany rozwojowe gminy. Kwestia jak to będzie wykonywane nie wie, ale sugeruje, iż powinna powstać sieć kanalizacyjna tzw. przesyłowa docelowa od Krajenki do Skórki, jako determinanta, który powoduje konieczność powstania kanalizacji  i potem, w zależności od akceptowalności społecznej i zorganizowania danej społeczności w poszczególnych miejscowościach po kolei. Prosił aby radni zwrócili uwagę na tabelę dotyczącą przewidywanej liczby ludności, gdzie określono dane dotyczące stanu aktualnego aż do roku 2058. Prawdopodobnie w przyszłości Skórka będzie miastem. Jest tam jeszcze luka, gdzie nie ma podziału na działki budowlane, przewidziano tam korytarz komunikacyjny. W tym momencie nie mówi się jaka kanalizacja ma powstać: mówimy tylko co mamy wykonać i dla jakiej liczby ludności. Wyznaczenie granicy aglomeracji określa między innymi, iż należy domniemywać, że  miejscowości nie objęte aglomeracją są przewidziane do obsługi przez oczyszczalnię przydomową. Przewidziano także dwa obszary fakultatywne, m.in. Maryniec. Jeżeli chodzi o miejscowości Dolnik i Paruszka nie wymienia się tych dwóch miejscowości odrębnie, tylko jako jedną, ponieważ naturalną rzeczą jest zabudowa tego terenu. Będzie to jeden obszar zabudowany.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż prawie cała gmina leży nad głównym zbiornikiem wód podziemnych. Z tego powodu policja ma podstawę aby kontrolować gospodarkę mieszkańców ściekami i karać mandatami. Jeżeli ścieków nie wylewa się do oczyszczalni, tzn. że zostały wylane do ujęć wody. Zasada jest taka, że zanieczyszczający płaci.

 

Radny Władysław Ogórek powiedział, iż życzy mieszkańcom gminy aby jak najszybciej ruszyły prace nad kanalizacją, ponieważ oczyszczalnia jest już gotowa i czeka na ścieki.

 

Zenon Świgoń poinformował także o kolejnym zadaniu stojącym przez zakładem komunalnych, polegającym na telewizyjnej inspekcji systemu kanalizacji, m.in. w celu wychwycenia nielegalnych podłączeń oraz podłączeń wód deszczowych.

 

Przewodniczący Gniot powiedział, iż mieszkańcy Zlotowa już płacą za wody opadowe. Jeżeli chodzi o budowę kanalizacji, podjęcie kroków jest konieczne, ponieważ np. rolnicy zastanawiają się nad budową przydomowych oczyszczalni i w tej chwili nie widzą, co mają robić: inwestować, czy jeszcze rok poczekać.

 

Zenon Świgoń powiedział, iż determinantem dla takiej decyzji jest ekonomia oraz plany. Jeżeli domostwo jest oddalone od planowanego w przyszłości kolektora o co najmniej 200m, to można rozważać wykonanie instalacji indywidualnej do 5m. Dla takich oczyszczalni jest możliwy tryb uproszczony, tj. na zgłoszenie. Powiedział także, iż gmina stoi przed koniecznością weryfikacji wszystkich planów zagospodarowania przestrzennego wydanych przed 2004 rokiem. Chodzi o zapis, iż w pierwszej kolejności jest kanalizacja, potem oczyszczalnia przydomowa i dopiero jako ostateczność szambo. Na terenie tej gminy nie wolno, ponieważ jest tu zbiornik wód podziemnych. W zasadzie są tylko dwie możliwości: albo kanalizacja, albo oczyszczalnia przydomowa.  

 

Burmistrz wyjaśnił, iż dla gminy aglomeracja została określona i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Wynika z niej gdzie będzie docelowo prowadzona zabudowa. Natomiast zmiana, która jest proponowana dotyczy okresu do 2058 roku, co pozwoli na uzyskanie w perspektywie czasu, 120 mieszkańców na 1km sieci. Jest to warunek aby wniosek gminy, chociaż na etapie wstępnym, został zakwalifikowany. Jak wszyscy pamiętają gmina zabiega o środki na kanalizację razem z 18 gminami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich. Środki te zostały uzyskane w ramach WRP, jesteśmy w programie kluczowym ale mogą korzystać z niego tylko ci, którzy uzyskają ten obligatoryjny warunek, że na 1 km bieżący sieci przypadać będzie 120 mieszkańców. Aglomeracja uwzględniająca perspektywy pozwala spełnić ten warunek. Jeżeli Rada zatwierdzi projekt, dokumenty w poniedziałek zostaną dostarczone do Wojewody. Sądzi, że po jakimś czasie aglomeracja zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym. Będzie to stan, który pozwoli gminie spełnić warunki narzucone z jednej strony przez Unię, z drugiej przez władze krajowe. Do dziś nie jest wiadomo, czy w ramach WRP, wskaźnik 120 mieszkańców będzie obowiązujący, czy też nie. Stowarzyszenie Gmin Nadnoteckich często zwraca się do Ministerstwa o jednoznaczną interpretację. Do dziś tej jednoznacznej interpretacji nie ma. Odpowiedzi są dwuznaczne i nikt w tej sytuacji nie chce podejmować decyzji. W związku z tym gmina uprzedzając pewne fakty tworzy plan, który mówi, że docelowo, do 2058 roku na odcinkach kanalizacji, która zamierza się budować będzie włączonych minimum 120 osób na 1 km br. W związku z tym wniosek gminy nie powinien zostać odrzucony.

 

Zenon Świgoń powiedział, iż w przypadku obszarów o szczególnej ochronie wskaźniki nie będą brane pod uwagę. Należy wziąć pod uwagę, że tereny wiejskie leżą na obrzeżu  Natury 2000. Skórka wcina się w obszar Natury 2000, osiedle jest w Naturze 2000. Ponadto jest główny zbiornik wód podziemnych. Są to argumenty gminy, jednak dzięki dokumentom planistycznym udało się te wskaźniki zachować.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż zapoznała się z dokumentacją. Podoba jej się, że tak szczegółowo rozpisano miejscowość Skórka. Widać, że podczas pracy nad dokumentem myślano perspektywicznie. Przewiduje się że pod koniec 2058 roku w Skórce będzie ponad 3 tys. mieszkańców. Rozumie z tego, że 500 działek są przewidziane w przyszłości do skanalizowania.

 

Zenon Świgoń wyjaśnił, iż zgodnie z prawem, zanim wybudowane zostaną domy, powinna powstać kanalizacja.

 

Radna Mila powiedziała, iż była mowa o zbiorniku wód podziemnych i w związku z tym jest alternatywa: albo kanalizacja, albo przydomowa oczyszczalnia ścieków.  Wynika z tego, że szamb nie może być. Jest taka sytuacja, że ludzie, którzy rozpoczynają budowę lub chcą użytkować budynek mają do dyspozycji tylko i wyłącznie szambo. Zapytała co w takiej sytuacji.

 

Zenon Świgoń powiedział, iż jest to niezgodne z prawem, ponieważ dyrektywa ściekowa mówi wyraźnie, że w miejscach, w których nie ma uzasadnienia ekonomicznego wykonania oczyszczalni zbiorowej należy wykonać podobne systemy o równie skutecznym działaniu. Zgodnie z rozporządzeniem z lipca 2007 roku tylko oczyszczalnia przydomowa może spełnić te warunki.

 

Radna Małgorzata Mila zapytała co w takiej sytuacji, gdy otrzymuje odpowiedź, że „nie oczyszczalnia domowa, bo za jakiś czas będzie tam kanalizacja” .

 

Zenon Świgoń wyjaśnił, iż jeżeli w dającej się przewidzieć perspektywie będzie kanalizacja w odległości mniejszej niż 200m , w przypadku uzasadnionym ekonomicznie., można zrobić zgłoszenie na budowę oczyszczalni przydomowej z deklaracją podłączenia się do kanalizacji z chwilą jej wykonania i wykorzystania zbiornika na wody opadowe.

 

Radna Małgorzata Mila zapytała co zrobić, jeżeli mimo takiej deklaracji odpowiedź jest nadal na nie. Odpowiedź była taka, że ma być tylko i wyłącznie szambo.

 

Zenon Świgoń powiedział, iż nie jest to zgodne z prawem. Szambo jest ostatecznością tam gdzie kanalizacja jest rzeczywiście planowana i gdzie mieszkaniec rozliczy się dokładnie z pobranej wody i oddanych ścieków. W innym przypadku trzeba zapłacić za zanieczyszczanie środowiska.

 

Henryk Kania przypomniał, iż temat kanalizacji był poruszany wielokrotnie. Dziś burmistrz mówił o liczbie przyłączy na kilometr bieżący sieci, Zenon Świgoń natomiast o liczbie mieszkańców. Prosił o wyjaśnienie tej kwestii.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż zawsze mówił o 120 osobach, dziś się przejęzyczył.

 

Przewodniczący poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie przedłożenia propozycji obszaru i granic aglomeracji Krajenka.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 12 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/ 128/08 w sprawie przedłożenia propozycji obszaru i granic aglomeracji Krajenka.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

 

Ad. 8

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas ostatniej sesji Rady.

Podczas sesji odbytej w dniu 28 marca 2008 roku radni zgłosili następujące wnioski i zapytania:

1) Radny Władysław Ogórek powiedział, iż w czasie wycinania topoli przy drodze do Śmiardowa Krajeńskiego, w wyniku przewrócenia drzew pozostały duże dziury. Prosi o ich naprawienie, ponieważ dziury są głębokie i zagrażają bezpieczeństwu.

 

Przeprowadzono w tej sprawie rozmowę telefoniczną z przedstawicielem Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie, który poinformował, że wycinka drzew przy tej drodze trwa nadal. Dziury zostaną naprawione po zakończeniu prac.

 

2) Władysław Ogórek zwrócił także uwagę na stan drogi Krajenka – Wysoka. Stan ten jest bardzo zły. Na skutek interwencji ograniczono jedynie prędkość do 60 km/godz.

 

Udzielono radnemu wyjaśnienia, iż znak ustawiono biorąc pod uwagę zły stan nawierzchni drogi. Od marca br. zarządca drogi rozpoczął remonty cząstkowe. Trzeba mieć świadomość, że tego rodzaju działanie jest doraźne i nie rozwiązuje problemu. Problem ten może rozwiązać tylko inwestycja.

 

3) Radny Waldemar Siwek wyraził pogląd, iż droga powiatowa na odcinku Podróżna Śmiardowo Kraj. nie nadaje się już do łatania. Poruszanie się tą drogą samochodem jest niebezpieczne, szybciej można ją pokonać rowerem. Dzień w dzień tę drogą jeżdżą dzieci do szkoły w Głubczynie.

 

Poinformowano zgodnie z wcześniejszą korespondencją z Powiatowym Zarządem Dróg, iż prace remontowe na drogach powiatowych będą prowadzone po ustabilizowaniu się pogody w technologii „grys+ emulsja asfaltowa”. Podobnie jak w przypadku drogi wojewódzkiej nie jest to żadne rozwiązanie. Samorząd powiatowy ma to zadanie w planach inwestycyjnych prawdopodobnie na rok 2010. To czy droga ta wytrzyma tak długo jest inna sprawą. Kolejna zima z mrozami może spowodować jej zupełne zniszczenie.

 

4) Radny Waldemar Siwek powiedział także, iż we wsi rolnicy korzystają z coraz większego sprzętu. Dzieci wysiadają z autobusu i idą po obydwu stronach drogi. Pobocze we wsi jest 3 metrowe. Radny zapytał, czy rzeczywiście 200-300 metrów chodnika jest takim problemem. Aby nikomu nie stała się krzywda.

 

Wniosek radnego przekazany został Zarządowi Powiatu Złotowskiego, z prośbą o poinformowanie również Urzędu o podjętych decyzjach. Dotyczy tej samej drogi. Gmina wcześniej zwracała się do Zarządu Powiatu aby przy okazji inwestycji nie zapomnieć o chodnikach we wsiach przez które droga przebiega. Obsługuje ona w około 2-2,5 tys. mieszkańców, którzy mieszkają wzdłuż niej.

 

5) Radny Henryk Kania zwrócił się o pomoc w naprawie i konserwacji przepustów na drogach gminnych. W wyniku dużych ilości opadów w okresie jesieni i zimy na polach znajduje się dużo wody. Chodzi o przepust znajdujący się na drodze gminnej z Paruszki w kierunku Pogórza. Rów ten przepływa przez wieś Paruszka, koło sołectwa Paruszka. Chodzi o przepust stanowiący rurę stalową położoną w latach 80 o średnicy ok. 40 cm. Rura ta na dzień dzisiejszy jest do połowy zamulona. W związku z tym jest słaby odpływ wody i zalane ok. 5ha gruntów.

 

W dniu 10 kwietnia br. dokonano oględzin przepustu i stwierdzono potrzebę jego naprawy. Będą czynione starania o wygospodarowanie środków, które pozwolą na realizację tego zadania. Obecnie trzeba poczekać do momentu kiedy wody nie będzie.

 

6) Radny Henryk Kania poinformował ponadto, iż na  wybudowie Paruszki znajdują się dwie posesje, na drodze do nich znajdują się dwa mostki. Nie wie, czy od głównej drogi dojazd do tych posesji są drogami gminnymi. Jeżeli nie są nie wie kto miałby te przepusty naprawić: jeden z nich jest całkowicie oberwany.

W trakcie wizji terenowej ustalono, że drogi prowadzące do posesji nie są drogami gminnymi, ale drogami biegnącymi przez grunty osób zamieszkujących posesje. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych „drogi niezliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pętle tramwajowe są drogami wewnętrznymi”. Art. 8 ust. 2 wyżej przytaczanej ustawy stanowi, że przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a przypadku jego braku – do właściciela nieruchomości. Zobowiązano Strażnika do przeprowadzenia rozmów z tymi osobami aby dokonały naprawy, ponieważ jeżeli w wyniku awarii z winy właściciela dojdzie do strat w uprawach, będzie on zobowiązany do pokrycia strat.  

 

7) Radny Henryk Kania wnioskował aby w trakcie równania dróg gminnych odtwarzać ich przebieg. Rozmawiał już o tym ze Strażnikiem, chciałby jednak zaapelować aby przywrócić stan zgodny z mapami geodezyjnymi. Ma na myśli m.in. drogę z Pogórza w kierunku Żeleźnicy. Jest to droga polna i na pewno gminna. Grunty miała tam także Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Dolniku, kiedyś część tych gruntów była nie użytkowana. W związku z tym zrobiono na tych gruntach drogę natomiast droga faktycznie znajdująca się w ewidencji została przyorana do prywatnych gruntów. Prosi o odtworzenie tej drogi zgodnie z ewidencją gruntów i mapą ewidencyjną.

 

Strażnik Miejski nadzorując prace równiarki na gminnych drogach gruntowych przed przystąpieniem do prac sprawdza, czy przebieg drogi jest zgodny z ewidencją geodezyjną gruntów. W sytuacjach gdy przebieg drogi nie jest właściwy dokonuje się uzgodnień w obecności właścicieli gruntów i sołtysa. W tym przypadku problem został zgłoszony dlatego w obecności osób zainteresowanych i sołtysa należy wyjaśnić sprawę.

 

Ad. 9

Radni zgłosili pod adresem Burmistrza następujące zapytania i wnioski:

1)      Radny Henryk Kania powiedział, iż chciałby wrócić do sprawy dróg na odcinku Paruszka – Dolnik oraz w samej Paruszce od leśnictwa do przystanku PKS. W ostatnim czasie było dużo opadów i stan drogi we wsi  od Leśnictwa Paruszka do przystanku jest zdaniem radnego krytyczny. Wiele pojazdów skraca sobie drogę od strony Starej Łubianki w kierunku Złotowa i Wysokiej. Przejeżdża dużo samochodów osobowych i busów. Droga jest na dzień dzisiejszy „wybita”. Dziury na tej drodze w zeszłym roku były zasypane tłuczniem ale został on już wypłukany i nie ma po nim śladu. Być może są osoby, które mają godziny do odpracowania na rzecz swojej wsi, które mogłyby po dostarczeniu tłucznia, naprawić dziury. Na jakiś czas rozwiązałoby to problem.

2)      Radny Henryk Kania zwrócił także uwagę na konieczność naprawienia pobocza drogi powiatowej na odcinku Paruszka Dolnik. Dziury są już tak duże, że uniemożliwiają bezpieczne wymijanie się pojazdów, szczególnie większych typu autobus szkolny.

3)      Radny Henryk Kania poinformował również o fatalnym stanie nawierzchni drogi powiatowej Dolnik – Głubczyn. Miejscami dziury są bardzo liczne i bardzo głębokie i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Należałoby je naprawić niezwłocznie. Wniosek ten poparł radny Piotr Jończyk, który dodał, iż stan całej drogi jest fatalny, ilość dziur jest niewyobrażalna, a za torami można się poruszać wyłącznie lewą stroną.

4)      Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował o dokonanie przeglądu dróg gminnych i dokonanie naprawy tam gdzie jest to konieczne. Chodzi mu o ulice w mieście. Podczas spaceru takie dziury widział we wjeździe do gimnazjum oraz na ulicy V Dzielnicy. Na pewno jest ich więcej, a okres wiosenny sprzyja pracom remontowym.

5)      Radna Małgorzata Mila pytała, czy wszystkie dzieci, także te najmłodsze, w przypadku złożenia wniosków przez rodziców, zostaną przyjęte do przedszkoli.

6)      Radna Małgorzata Mila zadała także pytania dotyczące mieszkań socjalnych:

§          ile gmina posiada lokali socjalnych,

§          czy wszystkie są zajęte,

§          ile jest rodzin oczekujących na przydział lokalu socjalnego,

§          czy gmina ma plan na wypadek sytuacji kryzysowych, np. gdy rodzina zostaje pozbawiona dachu nad głową i trzeba jej pomóc.

7)      Radny Piotr Gniot powiedział, iż zauważył znaczący ruch jeżeli chodzi o wycinkę drzew pomiędzy Krajenką a Złotowem. W związku z tym zapytał, czy Zarząd Dróg Wojewódzkich tylko wycina drzewa, czy też przewiduje jakieś prace związane z naprawą nawierzchni i jakąś inwestycją drogową.

 

Ad. 10

Regina Lamtschek – sołtys wsi Skórka zabrała głos w sprawie ulicy Leśnej w Skórce.

Wystąpienie Pani sołtys było następujące:

„ Na dzisiejszej sesji wiele mówiono o finansach i środkach unijnych. Bardzo się cieszę, że Gmina jest tak gospodarna i potrafi wykorzystywać fundusze zewnętrzne. Przykładem udanych zeszłorocznych inwestycji jest droga we wsi Łońsko o długości 904mb. Za kwotę 121 tys. zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych prawie 84 tys. oraz w Śmiardowie Kraj. 640mb. – koszt inwestycji ponad 86 tys. zł, część dofinansowania z tego samego funduszu (źródło danych – Nowinki Krajeńskie z grudnia 2007 roku).

Inwestycje te wzbudzają w nas nadzieję, że w najbliższym czasie znajdą się fundusze na ulicę Leśną, o którą mieszkańcy proszą od wielu lat. Jest to droga dojazdowa do gruntów rolnych przy ul. Leśnej i Grzybowej – rolnicy użytkujący te pola pobierają dotacje unijne. Łączy się z drogą wojewódzką 188 i drogą Zelgniewską.

Od kilkunastu lat uszkadzane są systematycznie samochody z ponad 20 domostw i dwóch znaczących firm – Zakładu Kamieniarskiego i DM-Pol, znajdujących się przy tej drodze. Użytkownicy, w miarę swoich możliwości dbają o tę drogę: wyrównują, zasypują wyrwy – jest to jednak działanie tylko na krótki czas.

Od 15 lat zakład drzewny DM-POL rozwija się, zatrudnienie systematycznie rośnie dając szanse pracy mieszkańcom. Praca na 3 zmiany jest dowodem aktywności firmy. Odbiorcami produktów DM-POL są często podmioty zagraniczne. Fatalna droga jest ponadto od lat złą wizytówką Gminy.

Wszyscy użytkownicy ulicy Leśnej, w tym Lasy Państwowe, są zainteresowani renowacją drogi. Należałoby wypracować sposób ich pomocy w utwardzeniu nawierzchni.

Liczymy na Państwa dobrą wolę.”

 

 

Regina Lamczyk zwróciła się także z prośbą, aby jeżeli będzie taka możliwość, skierować pracowników w ramach prac publicznych na teren wsi Skorka, tak jak to było w latach poprzednich. Potrzebowałaby dwie osoby do wykonania niezbędnych prac na terenie wsi.

 

Radny Paweł Wróbel poinformował, iż Stowarzyszenie na rzecz rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych rozpoczyna działalność 1 maja br. Spływa już pierwszy sprzęt. Wszystko jest na dobrej drodze.

 

Ad. 11

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 16:30 zamknął XVI sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokółowała:                                                             Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                              Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi rady                                          Przewodniczący Rady