Protokół Nr XVIII/08

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia  30 czerwca 2008 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

Ad. 1

Sesję o godz. 12:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecni radni: Elżbieta Smodis, Jakub Niedźwiecki, Małgorzata Mila i Franciszek Rutkowski.

Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§   Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

§   Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,

§   Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,

§   Ryszard Sieg – Kierownik referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych,

§   Zygmunt Jasiewicz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w tut. Urzędzie,

§   Marek Pietrzak – kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,

 

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wręczył nominacje Dyrektorom przedszkoli:

- Pani Beacie Traczuk – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Głubczynie,

- Pani Dorocie Król – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Podróżnej,

- Pani Wandzie Toporowskiej – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skórce,

- Pani Urszuli Wawrzyniak – Dyrektor Publicznego Przedszkola w Krajence.

Stanowiska powierzono ww. osobom na okres kolejnych 5 lat.

 

Przewodniczący Rady poinformował ponadto, iż Warsztat Terapii Zajęciowej w Krajence uczestniczył w Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych „Przygodzice

- Katarzyna Gmiter – I miejsce w torze przeszkód w kategorii kobiet,

- Anna Karpińska – I miejsce w pchnięciu kulą kobiet,

- Bąkowski Tomasz – I i III miejsce w rzucie do kosza w kategorii mężczyzn,

- Waldemar Sikora – III miejsce w biegu na 400m w kategorii mężczyzn.

Wszystkim uczestnikom spartakiady wręczono dyplomy uznania za osiągnięcia drużynowe oraz indywidualne.

 

Dyplomy uznania wręczono także uczniom szkół podstawowych za osiągnięcia sportowe podczas Finału Krajowego Czwartków Lekkoatletycznych, który odbył się w Warszawie w dniach 15-17 czerwca br.:

- Paulina Zdrenka – skok wzwyż – II miejsce,

- Szymon Smolarz – skok wzwyż – II miejsce,

- Mirosław Szczepanik – skok wzwyż I miejsce,

- Kamil Knapczyk – bieg na 60m – II miejsce.

Ponadto Mirosław Szczepanik zajął II miejsce w konkurencji skok wzwyż podczas Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych Dzieci Warszawa 2008.

 

W międzyczasie doszli radni: Elżbieta Smodis, Jakub Niedźwiecki, Małgorzata Mila, zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 14.

 

Ad. 2

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Ocena oddziaływania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence na lokalne środowisko.

6.     Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w sprawie działalności na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Krajenka w roku 2007 oraz sprawach bieżących.

7.     Informacja Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie w sprawie działalności na drogach wojewódzkich znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Krajenka w roku 2007 oraz sprawach bieżących

8.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)        zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok.,

b)       zmiany uchwały Nr XIII/111/2007 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Krajence oraz dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w gimnazjum, szkołach podstawowych i przedszkolach na trenie Gminy i Miasta Krajenka,

c)        przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka na lata 2008-2015,

d)       przejęcia nieruchomości na mienie komunalne,

e)        ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

f)        zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie miasta Krajenka,

g)        zmiany uchwały Nr III/20/06 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 22 grudnia 2006 roku dotyczącej ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

9.     Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady.

10.  Zapytania i wnioski radnych.

11.  Wolne głosy, informacje.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

 

Ad. 3

Protokół sesji odbytej w dniu 16 maja 2008 roku został przyjęty bez poprawek.

 

Ad. 4

Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

            W okresie od 16 maja do 30 czerwca 2008 roku odbyło się 6 posiedzeń kierownictwa Urzędu podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

1. Wydano zarządzenia:

1) Nr  135/08 z dnia 16 maja 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na rok 2008. Układ wykonawczy budżetu został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krajence z dnia 16 maja br.

 

2) W dniu 21 maja br. wydano 4 zarządzenia w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorów w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę i miasto Krajenka:

-  Nr 136/08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Podróżnej Pani Dorocie Król,

- Nr 137/08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Głubczynie Pani Beacie Traczuk,

- Nr 138/08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Skórce Pani Wandzie Toporowskiej,

- Nr 139/08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Krajence Pani Urszuli Wawrzyniak.

 

Na podstawie art. 36a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty organ prowadzący może powierzyć stanowisko dyrektora, jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosi umotywowanego zastrzeżenia. W dniu 9 maja Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu nie wniósł sprzeciwu wobec zamiaru powierzenia stanowiska dotychczasowym dyrektorom ww. placówki, wobec czego postanowiono o powierzeniu  tych stanowisk na okres kolejnych 5 lat.

 

3) Nr 140/08 z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków w związku z wynajmem pomieszczeń w budynkach OSP Krajenka i OSP Augustowo, stanowiących własność gminy i miasta Krajenka, na imprezy okolicznościowe.

Zarządzenie to wydano w celu ujednolicenia zasad zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków powstałych w związku z wynajmem pomieszczeń stanowiących własność Gminy, a zarządzanych przez jednostki OSP w Krajence i Augustowie. Określenie czytelnych i jasnych zasad pozwala sprawować kontrolę nad prawidłowością rozliczeń oraz w sposób rzetelny i zgodny z zasadą szczególnej staranności gospodarować mieniem komunalnym.

 

4) Nr 141/08 z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie powołania Komisji w celu dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP odbytych w dniu 21 października 2007 roku. W skład Komisji weszli: Ryszard Sieg, Magdalena Dywan, Renata Urbanek.

 

5) Nr 142/08 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy komisji przetargowej. Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej. Dotychczas regulamin zatwierdzano dla każdej komisji odrębnie. Ustalenie jednego regulaminu ograniczy usprawni pracę referatu zajmującego się przetargami.

 

6) Nr 143/08 z dnia 4 czerwca 20008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14000 euro na wykonanie podbudowy z tłucznia gruzowego na drogach gminnych w sołectwach Podróżna, Czajcze-Leśnik dz. Nr 213 i Czajcze-Leśnik dz. Nr 203. W skład Komisji weszli: Zygmunt Jasiewicz, Barbara Kloska, Marek Buczkowski i Zygmunt Martenka.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 13 czerwca br. Wpłynęła jedna oferta firmy TERRA „Usługi Leśne z Lędyczka. Cena 240.294,61 brutto. Zamówienie to zostało udzielone.

 

7) Nr 144/08 z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Zespołu do realizacji spraw związanych z bieżącym utrzymaniem strony internetowej Gminy i Miasta Krajenka. Zmiana składu zespołu została spowodowana zmianami organizacyjnymi w Urzędzie. Redaktorem strony został Pan Zygmunt Jasiewicz.

 

8) Nr 145/08 z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Krajence przy ul. Toruńskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 288, o pow. 2862m2. Cena nieruchomości określona przez rzeczoznawcę wynosiła netto 61.250 zł. W dniu 5 maja 2008 roku odbył się pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości. Zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt do niego nie przystąpił.

Art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż jeżeli pierwszy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, przeprowadza się drugi przetarg, w którym właściwy organ może obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu,  jednak nie niższą niż 50% tej wartości.  Postanowiono cenę obniżyć o 10%, tj. o 6125 zł. Cena wywoławcza wyniesie w związku z tym 55.125,00zł.

 

9) Nr 146/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14000 euro na remont i konserwację budynku Gimnazjum im. dr Władysława Brzezińskiego w Krajence ul. Szkolna 17.

W skład Komisji powołano Zygmunta Jasiewicza, Barbarę Kloska, Włodzimierza Hildebrandta i Danutę Wrzeszcz.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24 czerwca br. Wpłynęła jedna oferta złożona przez „ORLIKON” Sp. z o.o. z Poznania za kwotę 507.845,97 brutto. Kwota jaką zamierzano przeznaczyć na to zadanie wynosiła 451.570 brutto. Z uwagi na cenę oferty przekraczającą wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, postępowanie zostało unieważnione.

 

10) Nr 147/08 z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt. Zgodnie z przepisami Urzędy Gmin gromadzą dokumenty wg jednolitego rzeczowego wykazu akt. W wykazie tym zmian może dokonywać burmistrz, za zgodą właściwego archiwum zakładowego. W tym przypadku zgodę taką uzyskano. Zmiana wiąże się z koniecznością wyodrębnienia dokumentacji związanej z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

            Ponadto rozpatrzono wniosek mieszkańców wsi Skórka w sprawie nadania nazwy kolejnej ulicy. Zdecydowano, iż nazewnictwem ulic w części Skórki, której dotyczy wniosek należy się zająć kompleksowo, dlatego skierowano pismo do Rady Sołeckiej z prośbą o wypracowanie propozycji nazw.

 

            Zapoznano się z pismem Proboszcza Parafii w Krajence w sprawie wsparcia finansowego na remont kościoła Św. Anny i Św. Mikołaja w Krajence.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Parafii pw. Św. Anny w Krajence dotację na remont kapitalny pokrycia dachowego wraz z opierzeniami kościoła pw. Św. Anny w Krajence, wpisanego do rejestru zabytków, renowacje elewacji tego kościoła oraz renowację wieży kościoła w kwocie 600 tys. zł. Do pełnego zabezpieczenia finansowego ww. prac Parafii zabrakli 100 tys. zł. W szczególności brak ten dotyczy kosztów robót przy renowacji, gdzie wymagane jest specjalistyczne oprzyrządowanie (rusztowanie) a roboty wykonywane są na dużej wysokości. Koszty wynajęcia i montażu specjalistycznego rusztowania wg regulaminu przyjętego przez Ministerstwo są kosztami niekwalifikowanymi i nie są objęte dofinansowaniem z budżetu państwa. Warunkiem skonsumowania dotacji jest wykonanie wszystkich robót i rozliczenie ich jeszcze w 2008 roku. Gdyby doszło do niewykorzystania z powodu braku środków na roboty wysokościowe, to Parafia traci prawo ubiegania się o dotacje w najbliższych dwóch latach. Stąd też prośba o udzielenie pomocy przez gminę ze środków budżetowych. Dotacja od gminy pozwoliłaby na wsparcie renowacji najważniejszego zabytku w gminie, pozwoli wykorzystać dotację z budżetu państwa oraz pozwoli na ubieganie się o pieniądze w kolejnych latach.

 

Postanowiono jednogłośnie przychylić się do wniosku Parafii i zaproponować Radzie wprowadzenie stosownych zmian do budżetu gminy.

 

 

            Zapoznano się z wyceną nieruchomości położonej w Krajence przy ul. Toruńskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 49 o pow. 753m2. Działka ta jest nieruchomością niezabudowaną i może być przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Rzeczoznawca wycenił ją na kwotę 17.020 zł. Ustalono cenę do przetargu w wysokości 20 tys. zł.

 

            W związku z licznymi pytaniami radnych i mieszkańców zapoznano się z informacją w sprawie przebiegu prac nad sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Krajenka.

Uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji studium Rada Miejska w Krajence podjęła w dniu 27 kwietnia 2007 roku. Realizując powołaną uchwałę oraz przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wykonano następujące prace:

a)    Opublikowano ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium (23 maja 2007 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu, 25 maja 2007 roku na stronie BIP, 29 maja w Tygodniku Nowym), w którym między innymi wyznaczono termin składania wniosków od 5 czerwca do 4 lipca 2007 roku. Ponadto treść ogłoszenia została przekazana do ogłoszenia w sołectwach.

b)    26 czerwca 2007 roku wysłano zawiadomienia do instytucji i organów właściwych do uzgodnień o podjętej przez Radę Miejską w Krajence uchwale,

c)     24 września 2007 roku Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna rozpatrzyła wnioski złożone do studium. Ogółem wpłynęło 55 wniosków. Wynika z tego, ze informacja była rozpropagowana dostatecznie i osoby zainteresowane miały możliwość zgłaszania swoich wniosków.

d)    W dniu 30 sierpnia 2007 roku zawarta została umowa z formą „KRYSO” na:

      - sporządzenie studium w zakresie określonym uchwałą Rady Miejskiej,

      - pomoc przy prowadzeniu dokumentacji formalno-prawnej.

e)    W dniu 13 listopada 2007 roku Wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji, Geodezji i Kartografii zlecono wykonanie map topograficznych obszaru gminy w skali 1: 10000.

f)     W dniu 4 czerwca 2008 roku wykonawca przekazał do konsultacji projekt studium.

g)    Na dzień 2 lipca 2008 roku wyznaczono posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistycznej w celu zaopiniowania projektu studium.

 

Przedstawione powyżej działania wykonano w oparciu o art. 11 pkt 1 do 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pozostały do wykonania zadania określone w art. 11 pkt 6 do 12, czyli uzgodnienia, wyłożenie do publicznego wglądu, wyznaczenie terminu na składanie uwag, przedstawienie Radzie do projektu do uchwalenia łącznie z listą nieuwzględnionych uwag.

 

            Ponadto przyjęto projekty uchwał, które są przedmiotem obrad Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym w następujących sprawach:

a)    zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok.,

b)    zmiany uchwały Nr XIII/111/2007 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Krajence oraz dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w gimnazjum, szkołach podstawowych i przedszkolach na trenie Gminy i Miasta Krajenka,

c)     przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka na lata 2008-2015,

d)    przejęcia nieruchomości na mienie komunalne,

e)    ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

f)     zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie miasta Krajenka.

 

            Zapoznano się również z projektem uchwały Rady sporządzonym na wniosek Przewodniczącego Rady w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/06 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 22 grudnia 2006 roku dotyczącej ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

 

Grażyna Urbanek przedstawiła również informację w sprawie realizacji uchwał podjętych podczas sesji rady w dniu 16 maja 2008 roku.

 

Podczas sesji odbytej w dniu 16 maja 2008 roku podjęte zostały 3 uchwały:

1)       Uchwała Nr XVII/129/08  w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Skórka – została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Ogłoszona w Dzienniku Nr 102, poz. 1915 z dnia 25 czerwca 2008 roku. Wchodzi w życie 9 lipca 2008 roku.

2)       Uchwała Nr XVII/130/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka jest zrealizowana.

3)        Uchwała Nr XVII/131/08 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok jest realizowana na bieżąco.

 

              Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie uchwały przekazano w term nie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące finansów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zbadania ich zgodności z prawem. 

 

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 5

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka poinformował, iż w związku z punktem porządku obrad dotyczącym oddziaływania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii na lokalne środowisko, zaproszono do udziału w sesji Starostę, Wicestarostę, Dyrektora MOS, radnych z okręgu wyborczego oraz radnego Wojtunia. Niestety nikogo z tych osób nie ma, a jego zdaniem szkoda, ponieważ temat jest ważki.

 

Burmistrz odczytał list oraz oświadczenie Hanny Olenckiej – dyrektora MOS w Krajence – które stanowią załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

Burmistrz przypomniał historię powstania MOS i wypowiedzi przedstawicieli powiatu z tym związane oraz stanowisko radnych Krajenki w tej sprawie. Rzeczywistość jest taka, że nikt z radnych nie kwestionował istoty funkcjonowania MOS i potrzeby ich powstawania. Wiele osób jednak kwestionowało miejsce, w którym ośrodek miał powstać, tj. naprzeciwko gimnazjum. Argumentowano to przede wszystkim doświadczeniami innych, tj. sytuacją jaka ma miejsce w Ustce, gdzie lokalizacja MOS i gimnazjum jest podobna. Dyrektor gimnazjum ostrzegała przed różnego rodzaju zagrożeniami, jakie wiążą się z tego rodzaju lokalizacją.

Burmistrz powiedział, iż od pewnego czasu dochodzą  głosy o pewnego rodzaju zachowaniach – ucieczkach i oddaleniach z MOS. Poinformował, iż stara się rozmawiać z Komendantem Komisariatu Policji w Krajence, na ile sytuacja ta jest uciążliwa. Ta sytuacja jest uciążliwa, ponieważ Komisariat musi w wielu przypadkach zajmować się MOS-em, a jeżeli zajmuje się MOS-em, to w mniejszym zakresie zajmuje się lokalnym środowiskiem.

Burmistrz przypomniał także sesję Rady Miejskiej w Krajence, podczas której wypowiadał się Starosta, Wicestarosta oraz inny członkowie Zarządu Powiatu i Rady Powiatu. Wówczas chciał wysłuchać przedstawicieli powiatu, ponieważ sądził, że chcąc umiejscowić w Krajence MOS, będą wiedzieli o czym mówią. Smutnym faktem jest to, że ci którzy przyjechali przekonywać nie przekonanych, wiedzę w tym zakresie mieli mniejszą, niż ci których chcieli przekonywać. Porównywano wówczas MOS do Warsztatu Terapii Zajęciowej, świetlic socjoterapeutycznych. Mówiono o głuchoniemych, jąkających się, kalekich bez rąk, o tym, że tym dzieciom nie chce się dać szansy przeciwstawiając się tej lokalizacji.

Burmistrz powiedział także, iż kiedy w owym czasie rozmawiał z Przewodniczącym rady, ten wyraził pogląd, iż problemy jakie miały miejsce w Ustce wystąpią w Krajence po roku funkcjonowania. Nie miał niestety racji. Kłopoty i problemy nawarstwiają się już po 3 miesiącach funkcjonowania.

Burmistrz odniósł się do fragmentu listu Hanny Olenckiej i zapytał  którzy to dorośli próbują ingerować, czy przeszkadzać. Stwierdzenie, że czynią to dorośli jest stwierdzeniem bardzo szerokim. Ma nadzieję, że Hanna Olencka zinterpretowała to w ten sposób, że ludzie, którzy mieli mandat  podjęli uchwałę Rady Powiatu, decyzję o powstanie ośrodka w Krajence, czego robić nie powinni.

Burmistrz wyjaśnił, iż temat nie jest poruszony aby przypominać historię, ale po to aby zapoznać się z teraźniejszością i zastanowić się co może stać się w przyszłości.  

Burmistrz zwrócił uwagę na fakt, iż problemy występują przy małej liczbie wychowanków, wyraził zaniepokojenie, że ich liczba może wzrosnąć, wraz z liczbą młodzieży.

Stwierdził też, że dyskusję trudno prowadzić jeśli nie ma drugiej strony. Jego zdaniem należy rozmawiać, aby zastanowić się, co może stać się w przyszłości.

 

Burmistrz prosił o pokazanie filmu z systemu monitoringu dotyczącego zdarzenia, jakie miało miejsce na terenie gimnazjum przy udziale uczniów gimnazjum oraz wychowanków MOS.  Przypomniał także o dyskusji jaka miała miejsce, kiedy wnioskował o budowę płotu. W mediach wówczas pisano o budowaniu murów, próbowano kwestionować tę decyzję i wyśmiewano ją. Teraz można zadać pytanie, czy była ona słuszna.

 

Po obejrzeniu filmu, glos zabrał Andrzej Pietrzak Dyrektor Gimnazjum w Krajence.

A. Pietrzak powiedział, iż działania samorządu w kierunku oddzielenia gimnazjum były zasadne i spełniły swoje zadanie. Do południa w zasadzie jest spokój, ale gdyby nie było płotu, to słowne zaczepki mogłyby prowadzić do niepożądanych zdarzeń w czasie zdarzeń lekcyjnych. Musi z żalem stwierdzić, że to oświadczenie wydane następnego dnia, jak wszyscy mogli ocenić – nie było wiarygodne. Nie sądzi aby Pani dyrektor znała opinię lekarza dotyczącą chłopca, który został odwieziony do szpitala i wrócił następnego dnia. Dyrektor poinformował, iż jak mu mówiono podobne zdarzenie miało miejsce podczas Parafiady.

 

Radny Władysław Ogórek odnosząc się do pisma Hanny Olenckiej powiedział, iż w jego odczuciu obraża się Radę Gminy. Nie wie jakich dorosłych Pani dyrektor miała na myśli.

 

Przewodniczący Piotr Gniot wyraził pogląd, iż dyskusja na temat MOS-u będzie właściwa przy udziale Pani Dyrektor. Obecnie dyskusja nie ma sensu i zamknął ten punkt porządku obrad.

 

Ogłoszono 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 6

Po wznowieniu obrad Przewodniczący poinformował, iż kolejnym punktem porządku obrad była informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w sprawie działalności na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Krajenka w roku 2007 oraz sprawach bieżących. W związku z tym, że Dyrektor nie dotarł na sesję, nie przedstawił także informacji na piśmie, uważa, ze punkt ten jest bezprzedmiotowy i zaproponował jego pominięcie.

Do propozycji nie wniesiono sprzeciwu.

 

Ad. 7

Informację w sprawie działalności na drogach wojewódzkich znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Krajenka w roku 2007 oraz sprawach bieżących złożył Benedykt Stefankiewicz kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie.

Informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ponadto Benedykt Stefankiewicz poinformował, iż w związku z planowanym na rok 2008 i kolejne lata zakresem robót, w ciągu dwóch miesięcy złoży wniosek o wycinkę drzew na terenie Gminy i Miasta Krajenka na odcinku od Złotowa do Krajenki, gdzie w roku 2008 planowane jest poszerzenie drogi, być może również jej wzmocnienie oraz na odcinku Żeleźnica – Dolnik (jadąc do Piły po lewej stronie). Zgodnie z wytycznymi Dyrekcji w Poznaniu musi składać wnioski i wycinać drzewa, które rosną w odległości mniejszej niż 0,5m od krawędzi jezdni. Drzewa o których mówi kwalifikują się na tej podstawie do wycinki. Jeżeli chodzi o wycinkę będzie się przymierzał także do drzew na terenie Krajenki, gdzie także trzeba będzie wykonać poszerzenie drogi.

 

Przewodniczący Rady przypomniał, iż w imieniu mieszkańców ulicy Złotowskiej składał prośbę o wyrównanie kolein w jezdni, które powodują ochlapywanie ścian budynku w którym mieszkają. Otrzymał informacje, że koleiny zostaną usunięte w tym roku. Ponadto wspomniał o przejściu dla pieszych na ulicy Złotowskiej, które rodzi się od 1,5 – 2 lat. Obecnie ustawione zostały znaki pionowe, ma nadzieję, że dotrze także ekipa z farbą.

Przewodniczący powiedział także, iż B. Stefankiwicz mówił o tym, że będzie składał wnioski o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew pomiędzy Klukowem a Krajenką. Wynika z tego, że dotychczas takiego wniosku nie było. Krążą na ten temat jakieś dziwne opowieści, że wniosek był ale nie został rozstrzygnięty.

 

Benedykt Stefankiewicz wyjaśnił, iż w tym roku takiego wniosku jeszcze nie było. Problem kolein zostanie rozwiązany łącznie z wykonywaniem prac na moście w Krajence.

 

Przewodniczący wyraził pogląd, iż problem mostu w Krajence dotyczy także jego szerokości, prawdopodobnie konieczna byłaby kładka.

 

Benedykt Stefankiewicz powiedział, iż w ostatnim czasie, podczas wizyty na naszym terenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Dyrektora Kmicika, padły wypowiedzi, że kładki prawdopodobnie nie będzie, ponieważ będzie przebudowywany  most. Wszystkie mosty na tej trasie nie nadają się do ruchu ciężkiego, ponieważ mają nośność do 15 ton. Wyjątkiem jest most w Błękwidzie. Mosty w Skórce, Żeleźnicy i Krajence muszą być przebudowane. Stąd budowa kładki w opinii Marszałka byłaby nieuzasadniona. Zadanie to ma zostać ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i rozpoczęte przez EURO 2012, i realizowane po tym terminie.

 

Radny Piotr Jończyk pytał czy w planach 5-8 letnich planowany jest remont częściowy lub zupełny drogi nr 190 Krajenka - Gniezno. Radni wiele razy zwracali uwagę na zły stan tej drogi. Droga ta jego zdaniem jest traktowana po macoszemu.

 

Benedykt Stefankiewicz powiedział, iż priorytetem jest droga Piła – Złotów ze względu na większy ruch. W pierwszej kolejności należy wykonać poszerzenia na tej drodze i później jej wzmocnienie. Prac tych nie zostało już wiele. Sądzi, że remont tego odcinka zamknie się  w okresie 3 lat. Jeżeli chodzi o drogę do Gniezna w najgorszym stanie jest odcinek Bądecz – Podróżna i kwalifikuje się do poszerzenia w pierwszej kolejności.

 

Radna Bogumiła Maciejewska powiedziała, iż B. Stefankiewicz stwierdził, iż droga na Gniezno jest mniej uczęszczana. Tak do końca się z tym nie zgadza, ponieważ od czasu remontu mostu w Dobrzycy kierowcy właśnie tędy skracają sobie drogę. Droga jest tak wąska, że kierowcy TIR-ów nie chcąc uszkodzić plandek, jadą tak, że samochody osobowe nie mają przejazdu. Być może wystarczyło by podciąć gałęzie. Ją bardzie nurtuje problem braku odcinka chodnika przy ulicy Bydgoskiej do osiedla znajdującego się już za przejazdem kolejowym. Nie ma tam możliwości bezpiecznego przejścia z tej racji, że jest tam przejazd kolejowy, ponadto  tuż za przejazdem pobocze jest bardzo „wybite” i po opadach stoi tam woda. Z wypowiedzi wynika, że dopiero po roku 2012 myśli się o zajęciu tę drogą, prosi w imieniu mieszkańców aby zastanowić się w jaki sposób ułatwić ludziom przejście na odcinku zamieszkałym, tj. do tablicy z nazwą miejscowości. 

 

Benedykt Stefankiewicz powiedział, iż jeżeli chodzi o przejazd kolejowy, to tak szybko nie da się tego załatwić. Rozumie, że chodzi o dalszy ciąg istniejącego chodnika do przejazdu i dalej kawałek za torami. Sądzi, że sprawa jest do załatwienia. W miesiącu sierpniu - wrześniu będzie wiedział jakimi środkami dysponuje. Problem ten jest mu znany, ma go na uwadze.

 

Radna Elżbieta Smodis pytała o przejście na ulicy Złotowskiej.  Jej zdaniem wskazane byłoby ustawienie w tym miejscu sygnalizacji świetlnej, na takiej samej zasadzie, jak w mieście Wysoka, która w dzień działałaby normalnie, natomiast po zmroku na zasadzie takiego wychwytywacza, tj. samochód może jechać jeżeli przejście jest puste. 

Radna Elżbieta Smodis wnioskowała także o ponowne rozważenie sprawy kładki przy moście w Krajence. Były to prośby mieszkańców. Jej zdaniem kładka taka jak w Skórce rozwiązywałaby wiele problemów.

 

Benedykt Stefankiewicz wyjaśnił, iż budowa kładki takiej jak w Skórce to koszt ok. 700 tys. zł. Do tego pomysłu dyrekcja podchodzi z rezerwą, ponieważ jeżeli most będzie przebudowywany, to łącznie z chodnikiem. Prawdopodobnie będzie to ścieżka pieszo-rowerowa. Jeżeli chodzi o budowę sygnalizacji świetlej, to jest on dość duży, tj. ok. 50 tys. zł. Wydatek tego rzędu w ramach budżetu się nie mieści. Sprawa jest trudna. Będzie go poruszał w dyrekcji, być może sprawa na później.

Poinformował także, iż otrzymał pismo w sprawie przejścia na wysokości Poczty. Zwrócił się w tej sprawie do policji, musi zwołać Komisję Bezpieczeństwa, która wyda w tej sprawie opinię.

 

Elżbieta Smodis powiedziała, iż wie, że budowa sygnalizacji jest sprawą na przyszłość. Jeżeli przejście zostanie wymalowane, na dziś ją to satysfakcjonuje.

 

Przewodniczący zadał pytanie dotyczące modernizacji drogi na odcinku Dolnik - Żeleźnica. Było tam wiele wniosków mieszkańców odnośnie budowy chodników, krawężnikowania, kanalizacji burzowej i przejść dla pieszych w obrębie przystanków. Pytał, czy projekty to przewidują.

 

Benedykt Stefankiewicz wyjaśnił, iż projektów jeszcze nie ma. Jeżeli chodzi przebudowę tych odcinków na drodze Piła-Lipka. Zadania są zapisane w planach. Sądzi, że kiedy zostanie ogłoszony przetarg na sporządzenie dokumentacji, zadania te zostaną uwzględnione. 

 

Radny Anatol Najmowicz zaproponował aby przy remoncie nawierzchni na moście w Krajence, po zdjęciu obecnie zamontowanych ograniczników, zainstalować osłonę rurową. Poprawiłoby to bezpieczeństwo pieszych.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż cieszy się, że w roku 2008 będzie położony dywanik asfaltowy w Skórce na odcinku do kościoła i zapytała kiedy wykonane zostaną chodniki od kościoła oraz czy przewidywane jest wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Złotowskiej koło sklepu GS. Wniosek taki zgłaszała już wcześniej. Jeżeli nie ma takich planów prosi o wymalowanie przejścia.

 

Benedykt Stefankiewicz wyjaśnił, iż przebudowa drogi we wsi Skórka znajduje się w planach po EURO 2012. W planie wieloletnim, w ramach 14 km przeznaczonych do modernizacji Skorka jest również uwzględniona. Przejście dla pieszych będzie wykonane w tym roku. Ekipa malująca rozpoczyna pracę od jutra od Piły.

 

Maria Polańska była radna Powiatu Złotowskiego przypomniała, iż na prośbę mieszkańców podjęła inicjatywę dotycząca poprawy bezpieczeństwa na moście w Krajence. Na pismo w tej sprawie uzyskała odpowiedź, że most ze względu na wiek i ograniczoną nośność i nie nadaje się do remontu. Doraźnie zainstalowano ograniczniki, które jednak nie rozwiązują problemu. Słowa Benedykta Stefankiewicz potwierdziły informacje zawarte w piśmie, o którym mówiła, dlatego myśli, że obietnice w tej sprawie zostaną spełnione.

 

Radny Waldemar Siwek przypomniał swój wcześniejszy wniosek w sprawie wycięcia dwóch drzew rosnących przy drodze wojewódzkiej we wsi Podróżna. Prosił o przyśpieszenie sprawy.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż uzyskane informacje w sprawie remontu drogi wojewódzkiej go nie satysfakcjonują. Reprezentuje wyborców z Dolnika i Paruszki. O długiego czasu złożył wiele wniosków dotyczących odcinka drogi Skórka - Dolnik – Żeleźnica, w szczególności bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z powiatową we wsi Dolnik. Od wielu lat, poprzez samorząd gminny dobija się o poprawienie bezpieczeństwa pieszych oraz osób kierujących pojazdami, wyjeżdżającymi z drogi powiatowej od strony Głubczyna. Od 10 już lat mieszkańcy postulują o ustawienie lustra ułatwiającego wyjazd od strony Głubczyna. Z uzyskanej informacji nie wynika, że budowany będzie chodnik od skrzyżowania w kierunku nowego osiedla. Jest to odcinek o długości ok. 40m. O chodniku tym jest mowa od 8 lat. Wycięto 3 drzewa co spowodowało jeszcze większe zagrożenie, ponieważ brak drzew spowodował, że samochody ciężarowe jadą bliżej krawędzi jezdni.

Radny Henryk Kania powiedział także, iż przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu w Paruszce odbywa się z rowu do zatoczki. W związku z tym apeluje aby w pierwszej kolejności zabezpieczyć ten odcinek drogi. Odbiera to czasami jako złośliwość wobec jego osoby, może gdyby kto inny był radnym sprawa byłaby już załatwiona przez samorząd gminny lub zarząd dróg wojewódzkich. B. Stefankiewicz mówił o jednostronnej wycince drzew na odcinku drogi Żeleźnica – Dolnik i nie zgadza się z tym, co powiedział, ponieważ na tym odcinku drogi zginęło już 4 bądź 5 osób. Ostatni śmiertelny wypadek miał miejsce tydzień temu. Radny pytał też czy na odcinku Dolnik - Skórka drzewa będą wcinane z dwóch stron, czy tylko z jednej strony. Przypomniał, iż poprzedni kierownik oraz władze wojewódzkie obiecały, że kapitalny remont drogi wojewódzkiej 188 będzie miał miejsce w roku 2009 i przy tej okazji wykonane zostaną chodniki. Z przedstawionych informacji nie wynika, ze obietnice te będą zrealizowane.

 

Benedykt Stefankiewicz wyjaśnił, iż drzewa na odcinku Dolnik – Skórka są już wycinane po prawej stronie, po której planowane jest poszerzenie. Drzewa będą wycinane także na łukach po drugiej stronie oraz na odcinkach leśnych. Wniosek był składany na 150 sztuk, wydano decyzje na 108 sztuk.

Jeżeli chodzi o Dolnik B. Stefankiewicz powiedział, iż wnioskowała w tej sprawie także policja. Chodzi wymuszenie spowolnienia jazdy. Jest tam wprawdzie znak „teren zabudowany” ale nie daje on wiele. Wniosek policji dotyczył budowy wysepek spowalniających na wysokości stacji benzynowej. Zgadza się, że doraźnie lustro tak, o ile da gwarancję bezpiecznego przejazdu.

Drzewa na odcinku Żeleźnica - Dolnik – zgodnie z wytycznymi w pierwszej kolejności musi składać wnioski na drzewa rosnące w odległości mniejszej niż 0,5m od krawędzi jezdni. Ze względu na posiadane środki finansowe, drzewa będą wycinane etapami.

Odpowiadając na wniosek radnego Siwka powiedział, iż w Podróżnej nie jest aż tak tragicznie. Wczoraj jadąc tę drogą specjalnie się tam zatrzymał. Wycięcie drzew na pewno poprawi widoczność. Drzewa te będą wycinane przy okazji wycinki topoli w Krajence. Przetarg na te prace zostanie ogłoszony w sierpniu.

 

Radny Henryk Kania stwierdził, iż nie uzyskał definitywnej odpowiedzi w sprawie chodnika. Na drogach widać było geodetów, którzy wytyczali, odtwarzali granice drogi wojewódzkiej i przypuszcza, że w tych kosztach były plany odnośnie ewentualnych chodników. Wieś 2 lata temu składała w tej sprawie petycję do zarządu województwa. Nadal nie wiadomo czy chodnik będzie. Jego zdaniem sprawa jest naprawdę pilna. Mieszkańcy mówią mu w tej chwili, że może by podjąć bardziej radykalne kroki typu blokada jezdni, jak to miało miejsce w Skórce. Na przejściach dla pieszych zginęły tam dwie osoby, a Zarząd Dróg Wojewódzkich nadal lekceważy problem. Uważa, ze problem powinien być zrealizowany w pierwszej kolejności, nawet przy okazji realizacji wzmocnienia drogi.

 

Benedykt Stefankiewicz powiedział, iż mówiąc o wysepkach spowalniających myślał także o odcinkach chodnika, łączącego obydwie zatoki.

 

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż była mowa o modernizacji odcinków Skórka – Żeleźnica. Pytał czy w najbliższych planach przewiduje się remont ulicy Domańskiego w Krajence, jaka będzie technologia. Jest tam nawierzchnia z kostki, przy jezdni rosną kasztanowce, korzenie wypychają te kostkę.

 

Benedykt Stefankiewicz poinformował, iż ulica Domańskiego w Krajence jest uwzględniona w wieloletnim planie inwestycyjnym. Mówiło się o roku 2009, na dzień dzisiejszy mówi się o roku 2010-2012 i dalsze. Droga ta w planie znajduje się na pozycji 40. Jeżeli będą problemy z uzyskaniem środków unijnych, drogi będą remontowane stopniowo ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

 

Radny Anatol Najmowicz pytał, czy planowane są ścieżki rowerowe.

 

Benedykt Stefankiewicz potwierdził, iż będą ścieżki rowerowe.

 

Radny Karol Makarewicz pytał czy ścieżka rowerowa będzie budowana także na odcinku Krajenka – Złotów oraz, czy przewiduje się budowę chodnika koło stacji CPN w stronę Zlotowa do przystanku PKS.

 

Benedykt Stefankiewicz poinformował, iż jest to brane pod uwagę. Obecnie czeka na opracowywany projekt dotyczący stacji paliw Pana Kępińskiego, który ma udostępnić teren pod zatokę autobusową, która miałaby być połączona z istniejącym chodnikiem w stronę miasta. Jest także propozycja dotycząca budowy zatoki autobusowej naprzeciwko stacji orlenowskiej.  Myśli, że zadanie zostanie przyjęte do realizacji w roku przyszłym. W tej chwili wszystko zależy od tego jak szybko Pan Kępiński podejdzie do tematu.

Jeżeli chodzi o geodetów kręcących się po drogach, rzeczywiście jest to zadanie zlecone przez WZDW, chodzi o odnowienie granic i nie ma to nic wspólnego z projektami przebudów. Ma to na celu uporządkowanie istniejącego bałaganu.

 

Burmistrz podziękował za wykoszenie i odkrzaczenie poboczy drogi do Piły oraz wyraził nadzieję, że prace te będą miały charakter ciągły. Powiedział także, że zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy są wykonywane ze środków bieżących. natomiast inwestycja, która miała być wykonana w roku 2008 – 2009 w ramach środków unijnych na podstawie dokumentacji uwzględniającej sugestie przekazywane z gminy, przesuwa się w czasie. Po rozmowach z dyrekcją WZDW uzyskał informację, że zadanie będzie możliwe do wykonania w roku 2013. Mówiono także że odcinek od Dolnika do Skórki uzyska nową nawierzchnię, dziś natomiast jest mowa, że droga na tym odcinku będzie tylko poszerzona. Nie wie co jest powodem zmiany decyzji.

Burmistrz poinformował także, iż jest przygotowywana koncepcja dotycząca skrzyżowania w Dolniku, związana z sygnalizacją świetlną, żeby zmotywować i zachęcić WZDW do rozwiązania tego problemu. Koncepcja ta będzie gotowa w przyszłym tygodniu i zostanie przekazana na ręce dyrektora Kmicika. Będzie rozwiązywała problem związany z bezpieczeństwem skrzyżowania. Realizacja tego zadania musi być współfinansowana przez dwóch właścicieli PZD i WZDW.

Burmistrz przypomniał także o konieczności remontu odnogi drogi wojewódzkiej w Skórce do wysokości CEFARM-u.  Wyraził także nadzieję, iż w najbliższym czasie zniknie zakrzaczenie przy drodze do Podróżnej oraz zostanie tam wykoszona trawa.

 

Radna Małgorzata Mila pytała czy podczas prac związanych z kładzeniem asfaltu planuje się wykonanie zatoki autobusowej przy ul. Pilskiej w Skórce. Autobus zatrzymuje się na jezdni, jest tam linia ciągła, ale i tak inne pojazdy go wyprzedzają.

Radna pytała także czy bierze się pod uwagę budowę ronda w Krajence oraz w jakim terminie.

 

Benedykt Stefankiewicz wyjaśnił, iż na ten temat Burmistrz wie więcej niż on, ponieważ sprawa była dyskutowana z jego dyrekcją. Jego zdaniem realizacja ronda przez EURO raczej nie ma szans. Natomiast jeżeli chodzi o zatoki w Skórce są one planowane w ramach przebudowy. Będzie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji tego zadania. Sprawę trzeba rozważyć kompleksowo, łącznie z przejściami oraz sygnalizacją świetlną koło kościoła.

 

Ad. 8a

Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2008 rok został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady.

Głos w sprawie remontu kościoła Św. Anny w Krajence zabrał Aleksander Starzyński Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

 

Ks. Prałat Józef Pietras podziękował konserwatorowi zabytków za wsparcie i pomoc w pozyskaniu środków na przeprowadzenie prac konserwatorskich w Kościele oraz prosił o wsparcie tych prac z budżetu gminy.

 

Radny Henryk Kania pytał, czy wykorzystano wszystkie możliwości pozyskania brakujących pieniędzy, czy zwracano się o wsparcie do Kurii biskupiej oraz czy pozyskane pieniądze umożliwią przeprowadzenie prac także w kościele.

 

Aleksander Starzyński wyjaśnił, iż pieniądze kurialne są fikcją. Środki wydawane przez Kurię na remonty zabytków są niewielkie. Wsparcie kościoła jest raczej moralne. Jeżeli chodzi o zakres prac w pierwszej kolejności należy zrobić dach, elewację, poprawić konstrukcję wieży i na są te środki. W następnej kolejności rozpoczną się prace w środku kościoła. Poinformował także, iż szansa na środki w latach kolejnych, ponieważ Ministerstwo wspiera rozpoczęte zadania, do czasu ich ukończenia.

 

Ks. Prałat Józef Pietras poinformował, iż pozyskano także środki w wysokości 48 tys. zł na remont kapliczki w kościele, parafia dołożyła na ten cel 25 ty. zł. W kościele jest robionych dodatkowo wiele innych rzeczy.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/132/08 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Ad. 8b

Przewodniczący poinformował o piśmie, które wpłynęło na jego ręce dotyczące podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników obsługi zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych. Pismo stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż podczas posiedzeń Komisji wspominano, że podwyżka wyniesie 200-250 zł na osobę od dnia 1 lipca 2008 roku. Pytał, czy osoby podpisane pod pismem rzeczywiście dostana taką podwyżkę oraz czy uchwała Rady daje możliwość awansu w latach kolejnych.

 

Grażyna Urbanek wyjaśniła, iż analiza nie była prowadzona odnośnie osób, tylko stanowisk pracy. Przeanalizowano wszystkie stanowiska obsługi w szkołach i przedszkolach. Poinformowała także, że konieczna będzie korekta w dół liczby punktów, co pozwoli na uzyskanie rezerwy na lata kolejne. Powiedziała także, że konieczność zmiany uchwały w zależności od potrzeb, może być konieczna także w roku przyszłym.

 

Wyłączony z głosowania został radny Karol Makarewicz w związku z zatrudnieniem w gminnej jednostce oświatowej.

Głosowało 13 radnych.

Rada Miejska w Krajence w liczbie 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/133/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/111/2007 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Krajence oraz dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w gimnazjum, szkołach podstawowych i przedszkolach na trenie Gminy i Miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

 

 

 

Ad. 8c

Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka na lata 2008-2015 został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie Komisje Rady.

 

Grażyna Urbanek wniosła do projektu autopoprawki dotyczące zadania związanego z Krajeńskim Ośrodkiem Kultury:

Na stronie 49 Strategii zamiast „modernizacja”  ma być „budowa”

Czas realizacji zadania 2008-2010

Kwota 6.262.500 zł (5.450.000 + 15%).

 

Ponadto do projektu uchwały dodaje się paragraf 4 „traci moc uchwała Nr 18/01 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 czerwca 2001 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka.”.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż mówił już o tym podczas posiedzenia Komisji, mieszkańcy, rolnicy zwracają się do niego z pytaniem na jakim etapie jest przygotowywanie Studium kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy i Miasta. Dostał już w tej sprawie informację wstępną, że projekt będzie gotowy we wrześniu, niemniej prosi o więcej wyjaśnień.

 

Grażyna Urbanek wyjaśniła, iż Studium nie ma nic do Strategii. Informacja odnośnie Studium była dzisiaj przedstawiana podczas składania sprawozdania o działalności Burmistrza w okresie między sesjami. Jeżeli jest taka potrzeba, to informacja taka zostanie wywieszona także na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż na stronie 40 Strategii, cel 1 zapisano przebudowę ulic. Czas realizacji zadania przewidziano na lata 2008-2009. Pytała jak ten zapis ma się do tego, o co pytała na poprzedniej sesji i w związku z uzyskaną odpowiedzią. Zgodnie z tym, uważa, że terminy te są nierealne i stanowią wyłącznie zapis na papierze.

 

Grażyna Urbanek wyjaśniła, iż jeżeli chodzi o pozyskanie środków na drogi, to obecnie nie ma na to żadnych szans. Składając wniosek na ulicę Wojska Polskiego i V Dzielnicy kierowano się wymogiem aby odcinek drogi miał 500m. Na osiedlu Bydgoska nie było takiego odcinka. Generalnie, jeżeli chodzi o środki unijne z dofinansowania wyłączono drogi osiedlowe. Będą podejmowane działania aby na drogi znaleźć inne środki, być może zadania te będą realizowane odcinkami ze środków własnych. Prawdopodobnie w takim przypadku trzeba będzie zmienić zakres planowanych inwestycji aby obniżyć ich koszty. Obecnie trzeba coś uchwalić aby można było dokonywać stosownych korekt.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę po autopoprawkach Nr XVIII/134/08 w sprawie  przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka na lata 2008-2015  która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Ad. 8 d

Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości na mienie komunalne został zaopiniowany przez Komisje rady w następujący sposób:

Komisja Rewizyjne – jednogłośnie za,

Komisja Społeczna – jednogłośnie za

Komisja Gospodarcza – 2 za, 1 wstrzymujący .

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

Oddano 13 głosów za podjęciem uchwały oraz 1 głos wstrzymujący.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr XVIII/135/08 w sprawie  przyjęcia nieruchomości na mienie komunalne  która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

 

Ad. 8e

Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Komisje Rady zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/136/08 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Ad. 8f

Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie miasta Krajenka został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/137/08 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

 

Ad. 8g

Przewodniczący Rady poinformował, iż w związku ze zmianą rozporządzenia na podstawie którego ustalane jest wynagrodzenie pracowników samorządowych, zaproponował zmianę wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

Proponuje następujące kwoty poszczególnych składników wynagrodzenia:

- wynagrodzenie zasadnicze 5900zł

- dodatek funkcyjny – 1900zł

Bez zmian pozostaje ustalony w 2006 roku dodatek specjalny w wysokości 40% oraz dodatek stażowy 20%.

 

Głosowanie nad ww. propozycją podczas posiedzeń Komisji było następujące:

Komisja Rewizyjna – jednogłośnie za przedstawioną propozycją( w składzie 4 osobowym)

Komisja Społeczna obradował w składzie 3 osobowym – 2 za, 1 głos wstrzymujący,

Komisja Gospodarcza – 2 za propozycją Przewodniczącego Rady, 2 za propozycją zgłoszoną przez radnego Jakuba Niedźwieckiego ( w składzie 4 osobowym) 5000 wynagrodzenie zasadnicze, 1700 dodatek funkcyjny.

 

Nie zgłoszono innych wniosków wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie swoją propozycję: tj. wynagrodzenie zasadnicze 5900zł i dodatek funkcyjny 1900zł.

 

Głosowało za nią 10 radnych.

 

Propozycja radnego Jakuba Niedźwieckiego : 5000 wynagrodzenie zasadnicze i 1700 dodatek funkcyjny uzyskała poparcie 4 radnych.

 

Żaden z radnych nie wstrzymał się od głosu.

 

Wobec wyników glosowania Przewodniczący poinformował, iż Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr XVIII/138/08 w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/06 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 22 grudnia 2006 roku dotyczącej ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

 

Radny Henryk kania powiedział, iż ma wątpliwości odnośnie prawidłowości uchwały, ponieważ Przewodniczący nie poddał pod głosowanie pozostałych składników wynagrodzenia.

 

Przewodniczący wyjaśnił, iż mówił już wcześniej o stałych składnikach wynagrodzenia, tj. 20% wysłudze lat i 40% dodatku specjalnym. Dwie głosowane wartości zostały zmienione, pozostałe zmienią się automatycznie. Jego zdaniem uchwała została podjęta w sposób prawidłowy.

 

Ad. 9

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka poinformował, iż podczas sesji odbytej w dniu 16 maja 2008 roku radni zgłosili 10 wniosków i zapytań oraz uzyskali na nie następujące odpowiedzi:

1) Radny Paweł Wróbel pytał, czy można zaradzić usychającym świerkom na ulicy 30 Stycznia. Wg jego oceny świerki te mogą niedługo zacząć „wypadać”. Piękne świerki znajdują się również przed Domem Kultury, które też mogą być zagrożone. Nie chciałby, abyśmy za miesiąc, czy dwa pozbyli się tych świerków. Będzie to wyglądało fatalnie. Myśli, że jest jeszcze czas aby je uratować. Na pewno należy je opryskać, myśli, że sprawy nie można bagatelizować.

 

Radnego poinformowano, iż świerki atakuje mszyca świerkowa zielona, która żeruje na ubiegłorocznych i starszych przyrostach powodując zasychanie i opadanie igliwia świerków od „środka” drzewa.  Wpływ na taki stan rzeczy miał m.in. przebieg warunków atmosferycznych, tzn. bezmroźna zima (jaja giną w temperaturze poniżej -20O C) oraz brak opadów atmosferycznych w ostatnich miesiącach. Drzewa iglaste zmieniają igły co 4 lata. Mszyca nie atakuje młodych przyrostów, drzewa więc nie powinny ulec zniszczeniu.

 

2) Radny Henryk Kania poruszył sprawę wycinki drzewa w Dolniku (zjeżdżając z góry w stronę dworca PKP, przed mostem na rzece Głomi). Nad linia energetyczną znajduje się wisząca wierzba. Jest to zagrożenie, w każdej chwili, przy silnym wietrze, druty mogą zostać zerwane. Drzewo jest odchylone od pionu o ok. 45o. Jest to sprawa poważna i pilna, aby energetyka tę kwestię uregulowała. Jest to wierzba prawdopodobnie znajdująca się na posesji prywatnej. Linia ta jest zagrożeniem dla mieszkańców poruszających się drogą.

 

Radnego poinformowano, iż drzewo rośnie na nieruchomości należącej do mieszkańca wsi Dolnik. W dniu 1 czerwca 2007 roku właściciel nieruchomości zwrócił się do Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew, m.in. wierzby, uzasadniając wniosek zagrożeniem dla przebiegającej linii energetycznej. Po przeprowadzonej przez  pracowników Urzędu lustracji w terenie, w dniu 4 czerwca wydana została decyzja pozytywna na wycinkę drzew.

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wydając decyzję na wycinkę drzew wypełnił ustawowy obowiązek, natomiast usunięcie tych drzew leży po stronie właściciela nieruchomości. Ze strony Urzędu zostanie skierowano pismo do właściciela nieruchomości oraz Grupy Energetycznej ENEA SA. Z prośbą o wycinkę przedmiotowego drzewa.

 

 3) Radna Małgorzata Mila pytała, czy został sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Skórka i Głubczyn i ile kosztowało sporządzenie tego planu.

 

Plany o jakich mówiła radna dotyczą terenów, na które maja być złożone wnioski o środki unijne. Poinformowano, iż aktualnie plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Skórka i Głubczyn jest na etapie uzgadniania z poszczególnymi instytucjami. Całkowity koszt sporządzenia tego planu można określić po zakończeniu całej procedury. Jeden plan kosztuje ok. 6 tys. zł, obydwa plany będą więc kosztowały ok. 12 tys. zł. Plany te są konieczne aby można było rozpocząć inwestycje.

 

4) Kolejne pytanie radnej Małgorzaty Mili było następujące: „co z ulicami V Dzielnicy i Wojska Polskiego oraz Sosnową, Brzozową, Kwiatową”. Kiedyś podjęto uchwały intencyjne dotyczące zabezpieczenia środków na ich budowę. Otrzymała odpowiedź, że dokumenty są przygotowane i jeśli tylko będzie taka możliwość jeżeli chodzi o dofinansowanie ze środków unijnych, dokumenty te zostaną złożone. Czy już coś w tej kwestii wiadomo, czy jest jakiś termin, czy propozycje terminu, żeby można było składać wnioski.

 

W dniu 21 marca 2008 roku Gmina złożyła wniosek p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 100701P na odcinku 651,70m w Krajence” w ramach Działania 2.2 Schemat IIWPRO. Projekt ten dotyczył ulic: V Dzielnicy i Wojska Polskiego w Krajence. 17 kwietnia br. otrzymano pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, z którego wynikało, że ww. ulice ze względu na swój charakter (drogi osiedlowe) nie mogą zostać dofinansowane ze środków unijnych. Zgodnie z regulaminem odcinek drogi powinien mieć co najmniej 500m i łączyć drogi wyższej kategorii. W tegorocznym naborze nie złożono wniosku o dofinansowanie przebudowy ulic: Sosnowej, Brzozowej, Kwiatowej, Lipowej i Różanej, ponieważ Gmina jako beneficjent mogła złożyć tylko jeden wniosek. Szuka się innych możliwości, możliwe, że będzie konieczność przeprojektowania inwestycji i w przyszłym roku będą czynione starania, aby jakieś zadania drogowe realizować.

 

5) Radna Małgorzata Mila poruszyła także sprawę ulicy Pocztowej i Młyńskiej w Skórce. Są to drogi gminne, mieszkańcy tych ulic proszą o załatanie dziur. Stan tych dróg jest fatalny, poruszanie się po nich grozi niebezpieczeństwem.

 

Radną poinformowano, iż przez Strażnika Miejskiego zostanie przeprowadzony przegląd stanu technicznego ww. ulic i jeżeli będzie to konieczne podjęte zostaną działania w zakresie uzupełnienia dziur w nawierzchni.

Przeglądu takiego Strażnik dokonał w dniu 11 czerwca br. Stwierdzono, iż na ulicy Pocztowej występuje 12 ubytków o pow. 7,5m2, na ulicy Młyńskiej 28 ubytków o pow. 37,5 m2, na ulicy nad Rzeką 8 ubytków o pow. 5m2. Obecnie spisana została umowa na naprawienie ww. odcinków dróg. Prace zostaną rozpoczęte prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu.

 

6) Radna Małgorzata Mila pytała o audit, o którym mówiła Pani Wiceburmistrz. Chciałaby wiedzieć ile kosztuje taki audit, ile kosztuje obsługa takiego certyfikatu jakości oraz czy zawsze ma to wpływ na jakość pracy Urzędu, czy certyfikat jakości gwarantuje, że wszystkie decyzje wydawane przez Urząd są zgodne z prawem i zgodne z kodeksem postępowania administracyjnego, tzn. czy zawsze jest komplet dokumentów, itd.

 

Udzielono następującej odpowiedzi:

a) Certyfikat ISO 9001:2000 wydawany jest na trzy lata, koszt auditu wynosi w pierwszym roku 1000 euro, w kolejnych latach 720 euro.

b) Certyfikat ma wpływ na jakość pracy ludzi zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie. Ustalono pewne zasady, które Urząd stara się realizować. Pomaga to zachować ciągłość i jakość pracy Urzędu w sytuacji fluktuacji kadr.

c) Certyfikat nie może gwarantować zgodności z prawem i kompletności wydawanych decyzji,  gwarantują to przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie ma nigdzie takiej sytuacji, że wszystko funkcjonuje bezbłędnie, jednak wdrożone procedury pozwalają na ciągłe doskonalenie i przybliżanie się do oczekiwanego stanu.

 

7) Radna M. Mila wróciła także do poprzedniej sesji, w której uczestniczył Pan Świgoń, zajmujący się planem aglomeracji Gminy i Miasta Krajenka. Ten pan powiedział dosyć ciekawą sprawę, a mianowicie, że ze względu na główny zbiornik wód podziemnych w gminie jest alternatywa: albo kanalizacja, albo oczyszczalnia przydomowa. Z tego, co się orientuje we wsi Skórka z oczyszczalniami przydomowymi jest problem. Jej sąsiedzi nie dostali zgody na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, musieli wybudować szambo. Pan Świgoń dosyć ostro mówił, że jest to niezgodne z prawem. Chciałaby aby Burmistrz się do tego ustosunkował.

 

Odpowiedzi na wniosek udzielił Marek Buczkowski – inspektor ds. gospodarki komunalnej w tut. Urzędzie.

Odpowiadając na wniosek poinformowano, iż Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku w przepisie 29 ust. 1 pkt 3 mówi, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę, jednak wymaga ona zgłoszenia właściwemu organowi. „Zgłoszenie” budowlane w myśl Prawa budowlanego (art. 30 ust. 1 polega na podaniu informacji właściwemu organowi faktu budowy. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W zależności od potrzeb należy dołączyć odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami. W przypadku zgłoszenia takiej instalacji organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest Starosta. Jednocześnie poinformowano, że jeżeli przepisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie wsi Skórka regulują inny sposób (niż przydomowe oczyszczalnie ścieków) odprowadzania ścieków z nieruchomości należy to rozumieć jako ograniczenie przy wyborze innego, przepisami prawa dopuszczonego rozwiązania. Obecnie na terenie wsi Skórka obowiązuje 10 planów zagospodarowania przestrzennego i w 9 przypadkach plany te regulują sposób prowadzenia gospodarki wodno – ściekowej. W przypadku ulicy Bukowej można odprowadzać ścieki do zbiornika bezodpływowego lub do przydomowej oczyszczalni ścieków. Jeżeli chodzi o procedurę „zgadzania się” na budowę oczyszczalni ścieków, nie jest ona prowadzona prze Burmistrza lecz przez Starostę. Pan Świgoń nie odniósł się do przepisu art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która stanowi, że właściciele nieruchomości winni podłączyć się do kanalizacji sanitarnej lub wyposażyć nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe albo przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wyposażenie nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków zwalania z obowiązku podłączenia się w przyszłości do kanalizacji sanitarnej, w związku z tym gmina nie jest zainteresowana powstawaniem tego rodzaju instalacji, ponieważ z chwilą wyposażenia gminy w system kanalizacji będzie mniej podłączeń do tego systemu.

 

8) Radny Paweł Wróbel zapytał, czy tworzone są plany utworzenia działek budowlanych w Krajence oraz poza Krajenką. Coraz więcej osób chciałoby się u nas osiedlać. Wydaje mu się, że należałoby tak plany tworzyć aby w przyszłości to umożliwić.

 

W chwili obecnej realizowana jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulic: Bydgoska, Sienkiewicza, Kościuszki, Mickiewicza, Poprzecznej, Jagiełły i Złotowskiej oraz uruchomiony został proces sporządzenia i uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Krajenka. Studium – jako program będzie wyrazem perspektywicznej polityki przestrzennej, odnoszącym się do całego obszaru gminy i będzie stanowić podstawę wszelkich działań podejmowanych na terenie gminy w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz zbiór dyrektyw określających przyszłe zamierzenia w zakresie ładu przestrzennego na terenie gminy.

Urządzenia prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego przewidziane w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym składają się na swojego rodzaju system. Stąd też naturalną koleją rzeczy, studium jako akt o wyższym stopniu ogólności wyznacza przedmiotowe granice, w jakich ma następować wiążące zarówno władzę, jak i obywateli, ustalenie przeznaczenia poszczególnych terenów oraz sposób zagospodarowania działki i zabudowy. Dlatego też do czasu uchwalenia przez radę gminy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy i Miasta Krajenka nie będzie się wnosić o przystąpienie do opracowywania nowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przygotowując studium zadbano aby stworzyć możliwość zabudowy przy drogach powiatowych, które biegną przez teren gminy, ponieważ w takich przypadkach niższe są koszty uzbrojenia terenu, ponieważ w wielu przypadkach jest tam już woda i gaz. Jeżeli powiodą się palny dotyczące kanalizacji tam usytuowane będą kolektory sanitarne.

 

9) Radny Jakub Niedźwiecki powiedział, iż był poruszany problem drzew. Chciałby zapytać, czy jest prowadzony monitoring kasztanów, których w Krajence jest sporo. Jest nowy szkodnik, który atakuje te drzewa. Należałoby sprawdzić, czy już nie atakuje, ponieważ im wcześniejsza będzie reakcja, tym lepiej.

 

Drzewa kasztanowca atakuje szkodnik o nazwie szrotówek kasztanowcowiaczek, którego larwy, żerując w liściach kasztanowca powodują ich obumieranie i przedwczesne opadanie. Szrotówka kasztanowcowiaczka można zwalczać na kilka sposobów (opryski, podlewanie roztworami środków owadobójczych, iniekcja środka chemicznego do pnia drzewa, wyłapywanie motyli na lepy) jednak żaden z nich nie jest doskonały i nie zapewnia całkowitej ochrony drzew. Szrotówek nie ma również naturalnych wrogów liczących się w kwestii ograniczenia jego liczebności. Najprostszą metodą zwalczania i ograniczania populacji szkodnika jest dokładne grabienie i niszczenie opadłych liści kasztanowców, w których znajduje się larwa owada.

 

10) Radny Piotr Jończyk odniósł się do sprawy związanej z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Wnikliwie analizował wypowiedź Komendanta dotyczącej zagrożeń związanych z narkotykami. Złożył wniosek o prowadzenie w nadchodzącym roku i kolejnych latach cyklu spotkań profilaktycznych mających na celu wzmaganie negatywnych postaw wobec używek. Wie, że takie spotkania się robi, ale skoro eskalacja zagrożeń związanych z narkotykami jest większa składa taki właśnie wniosek. Nie mówi w tej chwili o źródłach finansowania, ale uważa, że i szkoły podstawowe, i gimnazjum powinny być objęte działaniem profilaktycznym.

 

Poinformowano, iż programy profilaktyczne realizowane w szkołach na terenie gminy Krajenka zawierają w sobie również tematykę poświęconą zagrożeniom wynikającym z kontaktów dzieci i młodzieży z narkotykami.

 

Burmistrz poinformował ponadto, że dzięki środkom zaplanowanym przez Radę w budżecie gminy od dnia 30 czerwca, w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence mieszkańcom gminy pomocy prawnej będzie udzielał prawnik. Z obserwacji wynika, że zainteresowanie jest duże, co świadczy o tym, że decyzja była słuszna.

 

Ad. 10

Radni złożyli następujące wnioski i zapytania:

1.     Radny Henryk Kania zwrócił się z zapytaniem, czy podjęto kroki w celu uznania terenu Gminy i Miasta Krajenka za obszar dotknięty klęską suszy.

2.     Radny Henryk Kania ponownie zwrócił uwagę na stan przystanku PKP w Dolniku. Sprawę tę zgłaszał już wcześniej. Dostał wówczas odpowiedź od PKP, iż jego wniosek przekazano do nadzoru budowlanego PKP. Do dziś nic w tej sprawie nie zostało zrobione, a budynek jest w coraz gorszym stanie.

3.     Radny Henryk Kania pytał także, czy prawdą jest, że teren pod boisko w Dolniku został sprzedany i jeżeli tak, to w jakiej formie nastąpiła sprzedaż.

4.     Radny Henryk Kania poinformował także, iż na skrzyżowaniu we wsi Paruszka dziury uzupełniono kamieniami. Kamienie te „pryskają” spod kół samochodów i istnieje niebezpieczeństwo, że mogą uderzyć w osoby poruszające się tę drogą. Radny prosił aby usunąć kamienie, a dziury uzupełnić tłuczniem.

5.     Radny Władysław Ogórek przypomniał, iż przy drodze powiatowej Czajcze- Śmiardowo Krajeńskie usunięte zostały drzewa. Obiecano, że pozostałe po wycince pniaki zostaną obniżone, zakryte folią i zasypane ziemią. Dotychczas tego nie zrobiono.

6.     Radny Władysław Ogórek prosił także, aby zwrócić się do Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie o uprzątnięcie gałęzi pozostałych po przycinaniu gałęzi dębów w Śmiardowie Kraj. (Dąbrowa). Grube gałęzie zostały uprzątnięte, drobne leżą nadal i zarastają trawą, co uniemożliwi wykoszenie poboczy.

7.     Radna Bogumiła Maciejewska powiedziała, iż dotychczas nie bywała na Dworcu PKP w Krajence, jednak w ostatnim czasie zdarzyło jej się to kilka razy. Widok jej zdaniem jest makabryczny, malowidła na korytarzu pozostawi bez komentarza. Ponadto w pomieszczeniu pełniącym wcześniej rolę poczekalni urządzono sobie składowisko rzeczy niepotrzebnych. Wejście do tego pomieszczenia jest przeszklone. Prosi o poprawienie estetyki Dworca oraz przesłonienie szklanych drzwi prowadzących do byłej poczekalni.

8.     Radna Małgorzata Mila w imieniu mieszkańców i użytkowników domków letniskowych w Rogownicy wnioskowała o wyrównanie drogi od osiedla Rogownica do parkingu przy Jeziorze Wapińskim.

9.     Kolejny wniosek radnej Małgorzaty Mila dotyczył oznakowania dróg prowadzących do Rogownicy. Mieszka tam coraz więcej osób, a z powodu braku oznakowania są problemy z dotarciem do osiedla, m.in. służb ratowniczych.

10.  Radna Małgorzata Mila – również w imieniu mieszkańców Rogownicy - wnioskowała o zainstalowanie 2-3 lamp oświetlenia drogowego, ponieważ na osiedlu jest ciemno.

11.  Radna Małgorzata Mila powiedziała także, iż z odpowiedzi na swój wcześniejszy wniosek dotyczący przyjęć dzieci do przedszkoli na terenie gminy uzyskała odpowiedź, iż problem dotyczy tylko wsi Skórka. W związku z tym pytała ilu rodzicom odmówiono przyjęcia dziecka do przedszkola w Skórce oraz jakie są plany, zamierzenia gminy aby zwiększyć liczbę miejsc w tym przedszkolu.

12.  Radna Małgorzata Mila przypomniała, że w ubiegłym roku wydano 45 tys. zł na budowę płotu oddzielającego MOS od gimnazjum. Radna pytała dlaczego w jego budowie partycypowała tylko gmina. Od 2002 roku przepisy oświatowe zobowiązują do ogrodzenia obiektów oświatowych, dlaczego więc wtedy nie wystąpiono do powiatu, aby powiat partycypował w kosztach. Temat ten porusza, ponieważ niedawno dowiedziała się, że taki obowiązek istnieje. Ona nie jest urzędnikiem więc chyba mogła nie wiedzieć.

13.  Radna Małgorzata Mila powiedziała również, iż na imprezie w Głubczynie, która była bardzo ładna – gratuluje organizatorom, Pan Penkała dziękował sponsorom i między innymi Panu Burmistrzowi Krajenki. Pytanie radnej brzmiało: czy Burmistrz sponsorował z budżetu gminy, jeżeli tak, to na czym polegał ten sponsoring , jaka to była kwota i z jakich środków. Jeżeli Burmistrz sponsorował z własnych środków, to jej pytanie jest nieaktualne.

14.  Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż jak podejrzewa wszyscy radni oraz kierownicy jednostek powiatowych i gminnych, uzyskali pisma – wezwanie przedsądowe i wyjaśnienie Burmistrza dotyczące sporu pomiędzy Burmistrzem i Starostą. Takie pismo dostała ona, opieczętowane przez Urząd Gminy i Miasta. Radna pytała ile nas to kosztowało.

15.  Radna Małgorzata Mila odniosła się także do filmu dotyczącego zajścia na terenie gimnazjum. Widać było datę i godzinę zajścia: 19:58, zakończenie 20:01 – radna pytała dlaczego, skoro teren jest ogrodzony, o tej porze był otwarty. Jeśli był otwarty, to czy był tam jakiś wychowawca, opiekun lub inna dorosła osoba odpowiedzialna za porządek.

16.  Radny Waldemar Siwek pytał, czy jest możliwe wyrażenie zgody na zagospodarowanie terenu byłego wysypiska we wsi Podróżna. Prosił o umożliwienie pracy równiarki (1 – 2 godziny) w celu wyrównania terenu i zasypania dziur.

17.  Radny Piotr Jończyk poinformował, iż na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Dworcową znajduje się duża dziura, zabezpieczona zwykłym pachołkiem, nie oznaczonym farbą fluorescencyjną. Zabezpieczenie to jest niewidoczne, co może spowodować zagrożenie dla poruszających się drogą.

18.  Radny Piotr Gniot poinformował o zapadającej się studzience na ulicy Złotowskiej, na wysokości piekarni. Jest to droga wojewódzka. Studzienka ta jest prawdopodobnie zarwana.

 

Ad. 10

Radna Joanna Wienke złożyła oświadczenie następującej treści:

„ Panie Burmistrzu, Wysoka rado, zebrani goście. Tydzień temu moja wieś obchodziła 650 lecie istnienia. W przygotowaniach i organizacji tej uroczystości pomogło nam wiele osób, dlatego teraz, w tym miejscu pragnę wszystkim podziękować:

- Panu Burmistrzowi Januszowi Szczerbiakowi dziękuję, że pomimo iż wiadomość o chęci zorganizowania tej uroczystości spadła na jego barki niespodziewanie i nie była ona planowana w kalendarzu rocznych imprez, a co za tym idzie w budżecie, to stanął na wysokości zadania i jak tylko mógł udzielał pomocy i czynnie uczestniczył w tych uroczystościach.

- Dziękuję Pani Elżbiecie Sieg i pracownikom KZUP w Krajence za pomoc i przepraszam za problemy zaistniałe w przewiezieniem grochówki.

- Panu Januszowi Sendłakowi i jego pracownicom dziękuję za ugotowanie grochówki i przepraszam za niedomówienie w sprawie jej odbioru.

- Specjalne podziękowania kieruję do kolego radnego Karola Makarewicza, który bardzo dużo napracował się przy składaniu i rozbiórce sceny przywiezionej z Krajenki, jak i grając z orkiestrą strażacką. Dziękuję z całego serca.

- Panu dyrektorowi Jarosławowi Skrzypczyńskiemu i Panu Karolowi Adlerowi dziękuję za obsługę techniczną, nagłośnienie oraz przepiękny pokaz świętojański zapierający dech w piersi.

- Komendantowi Komisariatu Policji w Krajence Panu Jackowi Jutrzence Trzebiatowskiemu dziękuję za zadbanie o bezpieczeństwo podczas oficjalnych uroczystości jak i podczas zabawy na świeżym powietrzu.

- Panu dyrektorowi Bogdanowi Wojtowiczowi dziękuję za wszelaką pomoc – otrzymał długa listę spraw do załatwienia i wywiązał się z nich w 100 procentach. Pomagał jak tylko mógł w innych sprawach nie należących do jego obowiązków. Jesteśmy za wszystko bardzo wdzięczni.

- Dyrekcji przedszkola w Głubczynie dziękuję za wspaniały występ taneczny naszych najmłodszych pociech.

- Panu Andrzejowi Pietrzakowi dziękuję za obstawę strażacką zarówno w pierwszym dniu uroczystości jak i podczas nocy świętojańskiej. Dziękuję.

- Panu dyrektorowi Włodzimierzowi Hildebrandtowi dziękuję za wspaniałe sędziowanie podczas rozgrywek piłki siatkowej, myślę, że nasz głośny doping nie wpłynie na negatywną odpowiedź, gdy w sierpniu zgłosimy się z prośbą o sędziowanie podczas żeńskiego turnieju piłki siatkowej.

- Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajence Panu Andrzejowi Martin pragnę podziękować za uświetnienie naszych uroczystości występem Orkiestry Strażackiej pod batutą Tomasza Brandenburgera.

- Opiekunce marionetek Pani Aleksandrze Nowak dziękuję za upiększenie naszego korowodu wspaniałym występem tanecznym swych podopiecznych.

- Dziękuję księdzu proboszczowi Grzegorzowi Fabiszakowi za wsparcie duchowe, modlitwę oraz organizację wspaniałego festynu dla najmłodszych mieszkańców parafii – dziękujemy.

- Na koniec dziękuję radzie Sołeckiej w Głubczynie, Sołtysowi, oraz paniom z Koła Gospodyń za zaangażowanie i pomoc.”

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż wpłynął do niego wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej. Odbędzie się ona w dniu 7 lipca br. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence. Przedmiotem obrad będzie projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace konserwatorskie.

Radnym przekazano ww. uchwały.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż sprawa, którą chce poruszyć miała miejsce w ubiegłym tygodniu. Wiadomym jest Burmistrz podejmuje różnego rodzaju inicjatywy. Burmistrz ma prawo wyznaczyć osoby do pewnych spraw. W ostatnim czasie na naszym terenie zbierano podpisy – akurat do niego ta lista nie dotarła. Apelował, aby jeżeli w danym środowisku jest zorganizowana jakaś lista, to żeby osoba zbierająca podpisy starała się dotrzeć do wszystkich mieszkańców danej miejscowości. Potem w środowisku krążą różne komentarze. Jest to jego zdaniem dobre, podpisy mają zawsze jakąś moc, ale żeby to było przeprowadzane w miarę uczciwie i aby ta lista do każdego dotarła.

 

Radny Henryk Kania wnioskował o kontrolowanie jakości prac wykonywanych przez gminę. W Krajence przy moście w ostatnim czasie był naprawiany chodnik z kostki brukowej. Jego stan jest fatalny, w czasie deszczu widział, iż odcinki były zarwane. Są to złotówki podatników. Sądzi, że prawdopodobnie robiła to  gmina a nie WZDW. Jego zdaniem jakości prac nie była właściwa.

 

Radna Elżbieta Smodis powiedziała, iż na ulicy Toruńskiej była awaria wodociągu. Podczas usuwania awarii wycięto kawałek asfaltu. Dziurę zasypano piaskiem i kamieniem. Radna pytała, czy jest możliwość zaklejenia tej dziury, bo stwarza to zagrożenie.

 

Stefania Brzeczkowska sołtys sołectwa Krajenka – Wybudowanie podziękowała Burmistrzowi za zorganizowanie imprezy związanej z obchodzonym przez nią jubileuszem 50-lecia pełnienia funkcji sołtysa.

 

Ad, 12

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 16:40 zamknął XVIII sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokółowała:                                                                                     Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                                                      Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi rady                                                                    Przewodniczący Rady