Protokół Nr XIX/08

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia  7 lipca 2008 roku

w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Krajence

 

 

Ad. 1

Sesję o godz. 14:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 9 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji.

Nieobecni radni: Jakub Niedźwiecki, Małgorzata Mila, Anatol Najmowicz, Paweł Wróbel, Piotr Jończyk i Franciszek Rutkowski.

Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 do nin. protokołu.

 

Przewodniczący przedstawił planowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krajence w sprawie udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta w Krajence na prace konserwatorskie.

3.     Zamknięcie sesji.

 

Poinformował także, iż na jego ręce wpłynęło pismo od Burmistrza Gminy i Miasta w Krajence z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych projektów uchwał.

Wniosek o poszerzenie porządku obrad poddano pod głosowanie. Radni w liczbie 9 przyjęli propozycję zmiany jednogłośnie, wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco:

 

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krajence w sprawie udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta w Krajence na prace konserwatorskie.

3.     Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu obszaru i granic aglomeracji Krajenka.

4.     Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulic Bydgoska, Sienkiewicza, Kościuszki, Mickiewicza, Szkolna, Końcowa, Władysława Jagiełły i Złotowska.

5.     Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy i Miasta Krajenka.

6.     Zamknięcie sesji.

 

Ad. 2

Projekt uchwały w sprawie udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta w Krajence na prace konserwatorskie przedłożył Mirosław Machejek Skarbnik Gminy.

Skarbnik wyjaśnił, iż środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie gminy i miasta na poprzedniej sesji. Procedura określona dla dotacji wymaga podjęcia odrębnej uchwały Rady.

Beneficjent złożył wniosek, który Burmistrz proponuje rozpatrzeć pozytywnie.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 9 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/139/08 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy i miasta na prace konserwatorskie – która stanowi załącznik nr2  do nin. protokołu.

 

Ad. 3

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu obszaru i granic aglomeracji Krajenka przedłożył Zygmunt Jasiewicz kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Nieruchomościami w tut. Urzędzie.

Z. Jasiewicz poinformował, iż obszar aglomeracji Krajenka został określony rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 maja 2006 roku. W marcu br. poinformowano, iż wykaz ogłoszony przez Wojewodę będzie weryfikowany, w związku z tym przystąpiono do sporządzenia ww. weryfikacji. W dniu 18 kwietnia br. Rada Miejska w Krajence podjęła uchwałę w sprawie propozycji weryfikacji obszaru i zakresu aglomeracji Krajenka. Uchwała ta została dostarczona Wojewodzie. W dniu 2 lipca 2008 roku Wojewoda wystąpił do Rady o zaopiniowanie zweryfikowanej wersji aglomeracji. Zweryfikowanie aglomeracji pozwoliło na uzyskanie lepszych wskaźników odnośnie liczby osób przypadających na

 

Radny Henryk Kania pytał co wpłynęło na zwiększenie wskaźnika.

 

Z. Jasiewicz wyjaśnił, iż wzięto pod uwagę perspektywę rozwoju gminy do roku 2050, tj. ujęto letnisko nad jeziorem Wapińskim, oraz planowane osiedla mieszkaniowe w Skórce i rozbudowę wsi Dolnik i Paruszka.

 

Burmistrz poinformował, iż przepisy pozwalają na przyjęcie perspektywy do 2050. Wyraził na to zgodę także Wojewoda.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 9 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/140/08 w sprawie zaopiniowania projektu obszaru i granic aglomeracji Krajenka – która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

Ad. 4

Zygmunt Jasiewicz przedstawił także projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulic: Bydgoska, Sienkiewicza, Kościuszki, Mickiewicza, Szkolna, Końcowa, Władysława Jagiełły i Złotowska.

Poinformował radnych, iż taka uchwała była już podjęta jednak w trakcie prac planistycznych wystąpiły nowe potrzeby związane z koniecznością zwiększenia obszaru objętego planem (budowa ronda, boiska sportowego w obrębie szkoły podstawowej z możliwością pozyskania na ten cel środków unijnych, konieczność uporządkowania ulicy Kościuszki).

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 9 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/141/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulic: Bydgoska, Sienkiewicza, Kościuszki, Mickiewicza, Szkolna, Końcowa, Władysława Jagiełły i Złotowska – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

 

 

Ad. 5

Marek Buczkowski inspektor ds. gospodarki komunalnej w tut. Urzędzie przedstawił sytuację związaną z gospodarowaniem odpadami na terenie Gminy i Miasta Krajenka.

Przypomniał, iż w roku 2000 Gmina i Miasto Krajenka zawarły umowę nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości w miejscowości Stanica. Nieruchomość ta miała zostać przeznaczona na międzygminne składowisko odpadów komunalnych. Jej powierzchnia wynosi ponad 40ha, udział gminy wynosi 19,1%, co stanowi 7,75ha.

W międzyczasie przez Miasto Zlotów podejmowane były działania z powołaniem na Międzygminne Składowisko Odpadów w miejscowości Międzybłocie. W związku z tym w roku 2005 Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka zwrócił się do Burmistrza Zlotowa z pytaniem czy wysypisko międzygminne funkcjonuje.

Uzyskano odpowiedź, że dotychczas funkcjonujące składowisko odpadów komunalnych w Międzybłociu jest własnością Miasta Złotów. Na terenie, który miał być przeznaczony na składowisko międzygminne nie dzieje się nic, poza tym, że uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie Związek Gmin Krajny podjął działania dotyczące przyszłych inwestycji w Międzybłociu.

Marek Buczkowski poinformował także, iż w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego nie ma mowy o Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Złotowie. Zakłada się jedynie utworzenie stacji przeładunkowych w Złotowie oraz Trzciance. W związku z tym Związek Gmin Krajny prawdopodobnie nie ma szans na uzyskanie środków unijnych na budowę Zakładu Gospodarowania Odpadami w Złotowie.

Związek Gmin Krajny ogłosił przetarg na opracowanie 6 różnego rodzaju dokumentów związanych z powstaniem ZGO. Będzie się to wiązało ze znacznymi kosztami.

Gmina i Miasto Krajenka problem gospodarki odpadami ma już rozwiązany poprzez ZGO w Pile. Ponadto gminę czekają wydatki w wysokości ok. 2mln zł na rekultywację już zamkniętego składowiska w Krajence.

 

Lidia Wielga reprezentująca Urząd Miejski w Pile poinformowała, iż ZGO w Kłodzie będący własnością Miasta Piła, przewidziany jest w planie wojewódzkim do obsługi 300 tys. mieszkańców. Rozpoczęte zostały działania w kierunku rozbudowy i modernizacji składowiska odpadów w Kłodzie. Zadanie to miało być zakończone wiosną przyszłego roku, obecnie wykonawca poinformował, iż parce zostaną ukończone na przełomie września i października tego roku. Planowane koszty wynosiły 16,14 mnl zł. W przetargu uzyskano cenę 11 mln zł.

Planowana jest rozbudowa i modernizacja sortowni na terenie oczyszczalni ścieków „Gwda” oraz modernizacja kompostowni.

Zadania te realizują spółki, Miasto Piła wniesie aportem teren. Gminy deklarujące przynależność do ZGO w Pile nie będą ponosiły kosztów związanych z realizacją planowanych działań.

Podejmowana będzie także działalność informacyjna i edukacyjna dla mieszkańców, której celem będzie doprowadzenie do mniejszej ilości odpadów składowanych na wysypisku. Wyjaśniła, iż przepisy zakładają stopniowe ograniczanie ilości odpadów trafiających na składowiska poprzez określenie limitów takich odpadów oraz podnoszenie opłat środowiskowych za składowanie odpadów.

 

Burmistrz poinformował, iż gdyby składowisko budował Związek Gmin Krajny, gmina musiałaby ponosić koszty budowy. Ponadto powstały zakład obejmowałby zbyt małą ilość mieszkańców aby przedsięwzięcie było opłacalne. W związku z tym gminy musiałyby partycypować także w kosztach jego eksploatacji. Biorąc pod uwagę obecne realia raczej nie ma szans na dotacje unijne. Deklarując udział w ZGO w Pile gmina nie będzie ponosić kosztów związanych z budową oraz odpowiedzialności w przypadku strat.

Burmistrz wyjaśnił, iż ze strony Piły nie ma problemów z przyjmowaniem odpadów.

Związek Gmin Krajny podjął już działania, które generują koszty, stąd konieczność podjęcia konkretnej decyzji, czy Gmina ma przystąpić do projektu. Zaznaczył także, że środków na ten cel nie planowano.

 

Mirosław Machejek powiedział, iż w przypadku zaangażowania środków własnych, zaistniałaby konieczność rezygnacji z już przygotowywanych inwestycji. Planując inwestycje odnoszono się do dochodów gminy w kolejnych latach i możliwości zaciągania kredytów. Planowane inwestycje powodują ustalenie limitów zadłużenia oraz limitów obsługi kredytów na granicy dopuszczonej przez prawo. Wprowadzenie nowych zadań spowodowałoby blokadę środków.

 

Radny Władysław Ogórek pytał, czy gmina ma jakieś zobowiązania wobec Związku Gmin Krajny.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż nie ma żadnych zobowiązań.

 

Radny Piotr Gniot pytał ile gmin deklaruje udział w ZGO Piła.

 

Lidia Wielga powiedziała, iż gminy nie muszą niczego deklarować, to ZGO deklaruje odbiór odpadów od 300 tys. mieszkańców. Dla takiej liczby mieszkańców planowane są instalacje. Samorząd pilski zakłada, że funkcjonują zasady gospodarki rynkowej i kto chce może korzystać z tworzonej możliwości.

 

Radny Piotr Gniot pytał, czy w związku z  tym, że  Miasto Piła wniesie do spółki grunty a inne gminy nie będą partycypować w kosztach budowy, będą różnice w opłatach.

 

Lidia Wielga wyjaśniła, iż działanie takie byłoby niedopuszczalne.

 

Radny Henryk Kania zadał pytanie dotyczące nieruchomości w Stanicy, która stanowi własność gminy, tj. czy gmina wycofa się z tego majątku.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż trzeba będzie zastanowić się, czy sprzedać udziały w nieruchomości. To, że gmina jest właścicielem tego gruntu do niczego nie zobowiązuje.

 

Zygmunt Jasiewicz powiedział, iż obecnie gmina problem z odpadami ma rozwiązany. Krajenka leży niedaleko od Piły, więc deklaracja udziału w ZGO w Pile jest uzasadniona. Gmina podejmując inne działania nie ma dla nich ekonomicznego uzasadnienia. Niemniej Związek Gmin Krajny podejmuje jakieś działania, proszą o dokumenty, Burmistrz musi mieć jakąś podstawę, aby jasno się określić wobec inicjatorów pomysłu.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 9 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIX/142/08 w sprawie kierunków działania Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy i Miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Ad. 6

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 15:00 zamknął XIX sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokółowała:                                                                         Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                                        Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi rady                                                    Przewodniczący Rady