Protokół Nr XX/08

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia  12 września 2008 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

Ad. 1

Sesję o godz. 12:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecni radni: Małgorzata Mila (usprawiedliwiona) i Piotr Jończyk.

Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§   Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

§   Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,

§   Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,

§   Ryszard Sieg – Kierownik referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych,

§   Zygmunt Jasiewicz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w tut. Urzędzie,

§   Marek Pietrzak – kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

 

Ad. 2

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności  Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w sprawie planowanej działalności inwestycyjnej na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Krajenka oraz sprawach bieżących.

6.     Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Krajenka za I półrocze 2008 roku.

7.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)        zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krajenka na lata 2008-2015,

b)       zmian w Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka na lata 2008-2017,

c)        zasad dotyczących wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka,

d)       zmiany uchwały ustalającej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi komunalne w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

e)        zmiany uchwały Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krajence,

f)        udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzkowice,

g)        zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok.

8.     Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie przekazania udziału Gminy i Miasta Krajenka w nieruchomości stanowiącej współwłasność na rzecz pozostałych współwłaścicieli.

9.     Zaopiniowanie projektów oświadczeń w sprawie modernizacji dróg gruntowych stanowiących drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

10.  Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

11.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady.

12.  Zapytania i wnioski radnych.

13.  Wolne głosy, informacje.

14.  Zakończenie.

 

W związku z nieobecnością Jacka Artera Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Przewodniczący poinformował, iż nie przewiduje dyskusji w punkcie 5 porządku obrad, a odczyta jedynie pismo ww. wyjaśniające nieobecność.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

 

Ad. 3

Protokoły posiedzeń odbytych w dniach 30 czerwca i 7 lipca 2008 roku zostały przyjęte bez uwag.

 

Ad. 4

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

W okresie od 30 czerwca do 12 września 2008 roku kierownictwo Urzędu odbyło 7 posiedzeń podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

1.     Wydano zarządzenia:

1)    Nr 151/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na 2008 rok. Układ wykonawczy został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie z dnia 30 czerwca br.

2)    Nr 152/08 z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Obowiązek taki nakłada na organ wykonawczy gminy ustawa  o gospodarce nieruchomościami .  

3)    Nr 153/08 z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu „Piękna Wieś dziełem jej mieszkańców”.  Konkurs ten ma wieloletnią tradycję. Jego wyniki są prezentowane podczas corocznych dożynek. W skład Komisji powołano: Leokadię Baranowską – pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Marka Pietrzaka – kierownika Referatu Rolnictwa i działalności Gospodarczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence oraz Barbarę Schudda i Ewę Głyżewską – ubiegłoroczne laureatki konkursu.

Do udziału w konkursie zgłoszono 16 domów jednorodzinnych  oraz 6 zagród wiejskich. Lustracja odbyła się w miesiącu lipcu. w Kategorii „Zagroda wiejska” Komisja przyznała I miejsce pani Renacie Mir, II miejsce Kazimierzowi Niedźwieckiemu i III miejsce Annie Wojteckiej W kategorii „Dom jednorodzinny” I miejsce Teresie i Tadeuszowi Ławniczak, II miejsce Izabeli i Marcinowi Kowalskim  III miejsce Iwonie i Ryszardowi Behrendt. Ponadto Komisja przyznała 4 wyróżnienia: Stanisławie i Markowi Machnowskim, Jolancie i Zbigniewowi Kasińskim, Piotrowi Wolskiemu oraz Zofii i Antoniemu Ratajczyk.

4)    Nr 154/08 z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz zawierał jedną pozycję.  Była to działka o powierzchni 2862m2 oznaczona numerem geodezyjnym 288, położona w Krajence przy ul. Okrężnej. Cena wywoławcza 55.125,00zł oraz należny podatek VAT.

5)    Nr 155/08 z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka. Komisja została zobowiązana do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż 5 nieruchomości, tj.

a)    Nieruchomości niezabudowanej położonej w Śmiardowie Kraj. , nr 617/1 o pow. 1,75 ha

b)    Nieruchomości niezabudowanej położonej w Krajence Obr. 65, numer 323, pow. 0,29 ha,

c)     Nieruchomości niezabudowanej położonej w Krajence – Obr. 65, numer 819/3 o pow. 1,21 ha,

d)    Nieruchomości niezabudowanej położonej w Paruszce, numer 253/1 o pow. 0,24 ha,

e)    Nieruchomości niezabudowanej położonej w Krajence przy ul. Toruńskiej, numer 274 o pow. 519m2.

 

W skład Komisji weszli: Tomasz Ciechanowski – Przewodniczący oraz Zygmunt Jasiewicz, Marek Pietrzak, Barbara Kloska. Przetargi odbyły się w dniu 25 lipca br. Nieruchomość o numerze 323 w Krajence wyceniono na kwotę 5.150,00zł. Cena osiągnięta w przetargu 15.060,00 brutto.  Cena wywoławcza nieruchomości o numerze 274 położonej w Krajence przy ul. Toruńskiej wynosiła 11.730,00zł, cena osiągnięta w przetargu 11.850,00 zł netto, co dało kwotę brutto 14.457,00 zł. W przypadku nieruchomości oznaczonej numerem 819/3 o pow. 1,21 ha położonej w Obr. Krajenka 65 (Pogórze) cena wywoławcza wynosiła 21.500zł. Postępowanie zakończyło się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.  Kolejna nieruchomość zbywana w tym dniu, to działka o numerze 617/1 o pow. 1,75 położona w Śmiardowie Kraj. Cena wywoławcza 31.100,00zł. Ten przetarg również zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych do nabycia nieruchomości. Ostatnia nieruchomość to działka nr 253/1 położona w Paruszce (0,24 ha). Jej cena wywoławcza wynosiła 4.800zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z przyczyn takich jak wyżej. Trzy ostatnie nieruchomości przeznaczono do sprzedaży na wniosek osób zainteresowanych nabyciem, które jednak nie przystąpiły do przetargu.

6)    Nr 156/08 z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok. Zmiany wynikały z konieczności dostosowania wielkości środków do urealnionego planu remontów w placówkach oświatowych oraz w zakresie planowanych inwestycji drogowych.

7)    Nr 157/08 z dnia 10 lipca br. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na rok 2008. Układ wykonawczy został zmieniony zgodnie z zarządzeniem o jakim była mowa wyżej.

8)    Nr 158/08 z dnia 25 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14000euro na realizację zadania pod nazwą: „Budowa ściany oporowej od ul. Szkolnej do ul. Młyńskiej w Krajence”. W skład Komisji powołano: jako przewodniczącego Zygmunta Jasiewicz, sekretarza – Barbarę Kloskę oraz członków Andrzeja Szałek i Danutę Wrzeszcz.

Na realizację zadania p.n. „Budowa ulicy nowoprojektowanej w rejonie ulicy Młyńskiej i Szkolnej” obejmującego także wykonanie kanalizacji deszczowej i budowę ściany oporowej , przeznaczono w budżecie na 2008 rok kwotę 295.800,00zł. W związku z tym, że kosztorys inwestorski znacznie przewyższał kwotę zaplanowaną w budżecie podjęto decyzję o podzieleniu tego zadania na dwa etapy:

- budowę ściany oporowej od ulicy szkolnej do ulicy Młyńskiej

- przebudowę ulicy Młyńskiej.

W dniu 11 lipca burmistrz ogłosił przetarg na realizację I etapu tj. budowę ściany oporowej oraz w dniu 25 lipca powołał komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji. Termin składania ofert ustalono na 4 sierpnia 2008 roku. Biorąc pod uwagę bardzo małe zainteresowanie firm wykonawczych (1 przedsiębiorstwo) oraz stwierdzenie możliwości znaczącego wzrostu kosztów wykonania zadania ze względu na bardzo duże nakłady na odwodnienie terenu przy rzece, w dniu 29 lipca przetarg został unieważniony. Uzasadnieniem odwołania przetargu była niezgodność przedmiotu warunków zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z kosztorysem ofertowym. Realizacja zadania okazała się niemożliwa, ponieważ koszt I etapu zadania znacznie przekraczał wielkość środków finansowych przeznaczonych w budżecie na 2008 rok na całe zadanie.

9)    Nr 159/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 23/07 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie powołania składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej. W miejsce Marka Buczkowskiego do Komisji powołano Zygmunta Jasiewicza.

10)  Nr 160/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za I półrocze 2008 roku. Informacja zgodnie z obowiązującymi przepisami została przekazana Regionalnej izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej.

11)  Nr 161/08 z dnia 2 września 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Wykaz zawiera 1 pozycję.  Jest to lokal mieszkalny nr 10 mieszczący się w budynku nr 9 w Krajence przy ul. Rynek o pow. 62.56m2. Wartość lokalu 96.820,00zł, udział w działce 680,00zł, co daje łączną kwotę 97.500zł. Sprzedaż odbędzie się w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.

2.     Ponadto zapoznano się z informacją w sprawie II przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 o pow. 14,00m2 mieszczącego się z budynku nr 6 przy ul. Toruńskiej w Krajence z jednoczesnym oddaniem w wieczyste użytkowanie części ułamkowej działki oznaczonej numerem 83/1. Przetarg ten odbył się dnia 20 sierpnia br. Cena wywoławcza za lokal wynosiła 10.440zł, udział w działce 360,00zł. Przetarg ten zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów. Lokal ten przygotowano do sprzedaży na wniosek osoby zainteresowanej kupnem.

3.     Zapoznano się z wyceną nieruchomości niezabudowanej położonej w Skórce, oznaczonej numerem 18/2 o pow. 0,26 ha. Rzeczoznawca majątkowy oszacował jej wartość na kwotę 4.620,00zł. Postanowiono, że cena do przetargu wynosić będzie 8.000zł.

4.     Przyjęto informację Włodzimierza Hildebrandta dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Krajence o zakresie prac remontowych przeprowadzonych w placówkach oświatowych ze środków przeznaczonych pierwotnie na remont elewacji Gimnazjum  im. dr Władysława Brzezińskiego w Krajence.  Podczas czerwcowej sesji informowano, iż przetarg na wykonanie elewacji został unieważniony, ponieważ środki przeznaczone w budżecie na ten cel były znacznie niższe niż cena określona w przetargu.  Postanowiono w związku z tym pieniądze te przeznaczyć na remonty w innych placówkach oświatowych.  Remonty odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej w Skórce oraz  Szkole Filialnej w Dolniku, Publicznym Przedszkolu w Skórce. Prace wykonywane były także w Gimnazjum.

Przygotowano również projekty uchwał Rady będące przedmiotem obrad sesji nadzwyczajnej w dniu 7 lipca br. w następujących sprawach:

1)        udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta w Krajence na prace konserwatorskie,

2)        zaopiniowania projektu obszaru i granic aglomeracji Krajenka.

3)        przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulic Bydgoska, Sienkiewicza, Kościuszki, Mickiewicza, Szkolna, Końcowa, Władysława Jagiełły i Złotowska.

4)        kierunków działania Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy i Miasta Krajenka.

 

Przedmiotem prac kierownictwa były także projekty uchwał przedłożone Radzie do rozpatrzenia podczas dzisiejszej sesji w sprawie:

a)        zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krajenka na lata 2008-2015,

b)       zmian w Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka na lata 2008-2017,

c)        zasad dotyczących wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka,

d)       zmiany uchwały ustalającej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi komunalne w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

e)        zmiany uchwały Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krajence,

f)        udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzkowice,

g)        zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok.

 

Kierownictwo zajmowało się  także  wypracowaniem stanowiska w sprawie przekazania udziału Gminy i Miasta Krajenka w nieruchomości położonej w Stawnicy, stanowiącej współwłasność na rzecz pozostałych współwłaścicieli. Propozycja oświadczenia została przekazana Radzie Miejskiej.

Przygotowano projekty oświadczeń Rady Miejskiej w sprawie modernizacji dróg gruntowych stanowiących drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Do modernizacji przy współudziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wytypowano 5 dróg gruntowych położonych w sołectwach Śmiardowo Kraj. – 2 odcinki, Barankowo, Głubczyn (Maryniec – domki letniskowe) oraz drogę łączącą Augustowo z Głubczynem.

 

Grażyna Urbanek złożyła również informację o realizacji uchwał podjętych podczas poprzednich sesji.

Podczas sesji Rady odbytej w dniu 30 czerwca 2008 roku Rada podjęła 7 uchwał, których realizacja przebiegała następująco:

1)    Nr XVIII/132/08 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok – jest realizowana zgodnie z zapisami.

2)    Nr XVIII/133/08 w sprawie zmiany uchwały XIII/111/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZEASiP w Krajence oraz pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w gimnazjum, szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie gminy i miasta Krajenka – zgodnie z ustaleniami od dnia 1 lipca pracownikom ustalono nowe – wyższe wynagrodzenia.

3)    Nr XVIII/134/08 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka na lata 2008-2017 – jest realizowana,

4)    Nr XVIII/135/08 przejęcia nieruchomości na mienie komunalne – jest w trakcie realizacji.

5)    Nr XVIII/136/08 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – została przekazana podmiotom świadczącym usługi w zakresie określonym uchwałą oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Ukazała się w Dzienniku Nr 133, poz. 2447 z dnia 18 sierpnia 2008 roku.

6)    Nr XVIII/137/08 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Krajenka – nowe taryfy zostały ogłoszone i obowiązują od 1 sierpnia br.

7)    Nr XVIII/138/08 w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/06 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 22 grudnia 2006 roku dotyczącej ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka – jest realizowana.

 

 

W dniu 7 lipca br. odbyła się sesja zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka. Przedmiotem obrad były 4 uchwały, które realizowane są następująco:

1)    Nr XIX/139/08 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace konserwatorskie. Uchwała została zrealizowana.

2)    Nr XIX/140/08 w sprawie zaopiniowania projektu obszaru i granic aglomeracji Krajenka – Wojewoda wydał w tej sprawie rozporządzenie, zgodne z oczekiwaniami samorządu gminy. Rozporządzenie to ukaże się w dzienniku z dnia 22 września br.

3)    Nr XIX/141/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulic Bydgoska, Sienkiewicza, Kościuszki, Mickiewicza, Szkolna, Końcowa, Władysława Jagiełły i Złotowska – jest w trakcie realizacji.

4)    Nr XIX/142/08 w sprawie kierunków działania Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy i Miasta Krajenka.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie uchwały przekazano w terminie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące finansów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zbadania ich zgodności z prawem. 

 

Do informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 5

Przewodniczący Rady odczytał pismo Jacka Artera Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w którym wyjaśnił powody swojej nieobecności na sesji. Pismo stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

W międzyczasie doszedł radny Piotr Jończyk zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 14.

 

Ad. 6

Mirosław Machejek Skarbnik Gminy złożył informację o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta za I półrocze 2008 roku oraz informację o realizacji planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2008 roku. Poinformował, iż do chwili obecnej Regionalna Izba Obrachunkowa nie wniosła zastrzeżeń do złożonych informacji.

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przyjęcia ww. informacji stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Do informacji w sprawie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku nie wniesiono uwag.

 

Ad. 7a

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krajenka na lata 2008-2015. Opinie Komisji w tej sprawie były jednogłośnie pozytywne.

 

Radny Paweł Wróbel pytał, które zadanie ujęte w Planie Odnowy będzie w przypadku uzyskania środków unijnych realizowane w pierwszej kolejności.

 

Grażyna Urbanek wyjaśniła, iż jeżeli chodzi o ten konkretny program, pod warunkiem uzyskania środków, będzie to stadion w Krajence.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/143/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krajenka na lata 2008-2015 – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Ad. 7b

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego zmian w Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka na lata 2008-2017, które były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/144/08 w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka na lata 2008-2017 – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

 

 

Ad. 7c

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego zasad dotyczących wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka. Opinie Komisji w tej sprawie były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/145/08 w sprawie zasad dotyczących wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka  która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Ad. 7d

Zygmunt Jasiewicz kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie poinformował, iż zmiana dotyczy stawek uchwalonych podczas sesji Rady odbytej w dniu 30 czerwca br. Podniesiono wówczas górne stawki za usługi wymienione w uchwale o 25%. Wyrażano wówczas troskę, czy wzrost stawek nie obciąży zbytnio mieszkańców. Po podjęciu uchwały i przekazaniu jej do podmiotów świadczących usługi komunalne w zakresie odbierania odpadów okazało się, że stawki określone przez Radę są niższe niż stosowane obecnie przez MZUK w Złotowie, który wystąpił o usunięcie naruszenia prawa, które ich zdaniem w związku z podjęciem uchwały wystąpiło. Rozważono argumenty wyrażone w wezwaniu MZUK, jednak prawnicy wyrazili opinię, że nie ma podstaw aby odmówić podniesienia stawek górnych. Ze względu na fakt, iż na rynku działają tylko dwa podmioty odbierające odpady komunalne, określenie stawek niższych, niż stawki stosowane przez jeden z nich stwarzałoby podejrzenie, że preferowana jest druga firma. W związku z tym podniesienie stawek nie jest inicjatywą, ani Burmistrza, ani Rady Miejskiej, ale wynika z żądania jednej z firm, która ma na dzień dzisiejszy stawki wyższe, niż określone w uchwale Rady Miejskiej.

 

Grażyna Urbanek wyjaśniła, iż powodem wzrostu górnych stawek za odbiór odpadów komunalnych jest wezwanie złożone przez MZUK w Złotowie oraz podała stawki określone w uchwale Rady podjętej 30 czerwca br. oraz obecnie proponowane, spełniające żądania MZUK. Było:

a) pojemnik MGB

18,00 zł/miesiąc wywóz 1 raz na dwa tygodnie na terenie wsi

b) pojemnik MGB 240 l  50,00 zł/miesiąc wywóz 1 raz w tygodniu na terenie miasta, 24,00 zł/miesiąc wywóz (1 raz na dwa tygodnie) na terenie wsi

c) pojemnik MGB 1100 l 225,00 zł/miesiąc wywóz 1 raz w tygodniu na terenie miasta,

104,00 zł/miesiąc wywóz (1 raz na 2 tygodnie) na terenie wsi.

 

Proponuje się:

a) pojemnik MGB 120 l  30  zł/miesiąc wywóz 1 raz w tygodniu na terenie miasta, 18 zł/miesiąc wywóz 1 raz na dwa tygodnie na terenie wsi,

b) pojemnik MGB 240 l  52 zł/miesiąc wywóz 1 raz w tygodniu na terenie miasta, 26 zł/miesiąc wywóz 1 raz na dwa tygodnie na terenie wsi,

c) pojemnik MGB 1100 l 260 zł/miesiąc wywóz 1 raz w tygodniu na terenie miasta, 136 zł/miesiąc wywóz 1 raz na dwa tygodnie na terenie wsi.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały ustalającej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi komunalne w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – były one jednogłośnie pozytywne.

 

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż wiele na temat górnych stawek dyskutowano podczas posiedzeń Komisji. Mieszkańcy radnych obarczają winą za wzrost ceny za wywóz śmieci. Natomiast prawda jest taka, że radni nie mają wyboru i muszą zatwierdzić stawki skalkulowane przez firmy, dlatego prosi o upublicznienie problemu.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/146/08 w sprawie zmiany uchwały ustalającej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi komunalne w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Ad. 7e

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały zmiany uchwały Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krajence.

Uchwała ta została sporządzona na wniosek Przewodniczącego Rady i ma na celu wprowadzenie potrąceń z diety z powodu nieobecności radnych na posiedzeniach Komisji i sesjach Rady. Propozycja Przewodniczącego to potrącenie po 40% za każdą nieobecność. Stanowiska Komisji odnośnie propozycji Przewodniczącego były następujące:

Komisja Społeczna – 4 za i 1 głos wstrzymujący,

Komisja Gospodarcza – jednogłośnie za,

Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej radna Elżbieta Smodis zgłosiła wniosek aby potrącenia wyniosły po 30% za każde z posiedzeń. Za wnioskiem Przewodniczącego głosowało 2 radnych, za wnioskiem radnej Smodis – 1 osoba, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Komisja Rewizyjna obradowała w składzie 4 osobowym.

 

Przewodniczący Rady przypomniał, iż uchwała w sprawie diet dla radnych została zmieniona w obecnej kadencji na wniosek dwóch radnych. Większość rad uchwalając diety w systemie ryczałtowym określa również restrykcje za nieobecności na posiedzeniach komisji i sesjach. Takich ograniczeń nie było dotychczas w Krajence. Ponadto jego propozycja nie przewiduje żadnych usprawiedliwień poza delegowaniem radnego do innych prac związanych z radą.

 

Radna Elżbieta Smodis podtrzymała swój wniosek aby potrącenia wynosiły po 30% za nieobecność na posiedzeniu Komisji i 30% za nieobecność na sesji rady.

 

Radny Paweł Wróbel powiedział, iż nie ulega wątpliwości, że radny powinien brać udział w pracach Rady, uważa jednak, że nie jest potrzebna żadna uchwała. Jego zdaniem z obecnością radnych nie jest źle. Radnych można mobilizować w inny sposób np. upubliczniać informacje dotyczące obecności radnych na posiedzeniach. Złożył wniosek o niepodejmowanie uchwały proponowanej przez Przewodniczącego.

 

Przewodniczący powiedział, iż skalę problemu określa fakt, iż jedno z posiedzeń Komisji nie odbyło się z powodu braku quorum. Jest to jego zdaniem sygnał, iż należy coś z tym zrobić. Nie chodzi mu o karanie radnych, ale o ich aktywny udział w pracach Rady. Zadeklarował również, iż informacja o frekwencji będzie składana łącznie ze sprawozdaniem z jego pracy.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż z uwagi na to, że podczas posiedzeń Komisji była tylko jedna propozycja złożona przez Przewodniczącego, a podczas sesji wypłynęły dwa nowe wnioski, uważa, że należy je przedyskutować ponownie podczas posiedzeń komisji. Radny wnioskował o odłożenie głosowania nad projektem uchwały na kolejną sesję rady, po wcześniejszym rozpatrzeniu złożonych wniosków przez Komisje. 

 

Przewodniczący wyraził pogląd, iż aby rozpocząć dyskusję, konieczne jest przedstawienie jakiejś propozycji i ta propozycja z jego strony była. Podczas posiedzeń Komisji był czas na składanie innych wniosków. Obecnie nie widzi potrzeby aby przekładać podjęcie uchwały w tej sprawie.

 

Franciszek Rutkowski przypomniał, iż z powodu choroby nie uczestniczył w ostatnim czasie w posiedzeniach Komisji oraz sesjach rady jednak jest zdania, iż radny który jest nieobecny nie powinien mieć płacone.

 

Przewodniczący poinformował, iż złożono następujące wnioski:

1)    Radnego Pawła Wróbla o niepodejmowanie uchwały,

2)    Radnego Henryka Kani o przełożenie podjęcia uchwały na kolejną sesję,

3)    Radnej Elżbiety Smodis o potrącenie w wysokości po 30%

4)    Przewodniczącego Rady o zastosowanie potrąceń w wysokości po 40%.

 

W związku z wątpliwościami odnośnie sposobu głosowania nad złożonymi wnioskami, Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

 

Po wznowieniu obrad radny Paweł Wróbel wycofał swój wniosek o niepodejmowanie uchwały, natomiast podtrzymał swoje stanowisko odnośnie publikowania informacji na temat obecności radnych.

 

Przed przystąpieniem do głosowania Sekretarz Gminy Tomasz Ciechanowski przytoczył przepisy statutowe odnośnie sposobu głosowania.

 

Radny Henryk Kania miał wątpliwości odnośnie relacji propozycji uchwały złożonej przez Przewodniczącego oraz wniosku radnej Smodis odnoszącego się do wysokości potrąceń.

 

Sekretarz Gminy zacytował przepis § 54 ust. 1 statutu określającego zasady wnoszenia inicjatywy uchwałodawczej.

 

Radny Franciszek Rutkowski zwracając się do radnych zapytał, czy gdyby radnym nie płacono, nie pełniliby oni funkcji radnego.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Henryka Kani o przełożenie podjęcia uchwały na kolejną sesję.

Za wnioskiem oddano 3 głosy, przeciwko 11 głosów oraz 1 głos wstrzymujący.

Wobec wyników głosowania Przewodniczący poinformował, iż wniosek nie został przyjęty.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski dotyczące wysokości potrąceń:

1)    po 40% za każde posiedzenie Komisji i sesję Rady – 9 głosów za

2)    po 30% za każde posiedzenie Komisji i sesję Rady – 4 głosy za

3)    wstrzymała się 1 osoba

Wobec wyniku głosowania Przewodniczący poinformował, iż pod głosowanie poddany zostanie projekt uchwały określający 40% potrącenia.

Za podjęciem uchwały w proponowanej wersji oddano 13 głosów, 1 osoba wstrzymała się od głosowania.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr XX/147/08 zmiany uchwały Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krajence – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

 

Ad. 7f

Skarbnik Gminy odczytał pismo wójta Gminy Gorzkowice z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na usuwanie skutków zniszczeń spowodowanych przejściem trąby powietrznej w sierpniu br. Zaprezentował również zdjęcia obrazujące obraz zniszczeń.

 

Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzkowice nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/148/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzkowice – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Ad. 7g

Skarbnik Gminy poinformował, iż do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok wnosi autopoprawki.

Powodem jest wpłyniecie zawiadomienia o przyznaniu środków finansowych na zakup podręczników dla dzieci z klas I-III oraz dzieci korzystających z rocznego przygotowania przedszkolnego w kwocie 10.077zł.

Przedstawił także charakter innych zmian proponowanych w budżecie.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/149/08 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok – która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

 

Ad. 8

Oświadczenie Rady Miejskiej w sprawie przekazania udziału Gminy i Miasta Krajenka w nieruchomości stanowiącej współwłasność na rzecz pozostałych współwłaścicieli zostało wydane w obecności 14 radnych, jednogłośnie.

Stanowisko powyższe stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

 

Ad. 9

Rozpatrywano projekty oświadczeń w sprawie modernizacji dróg gruntowych stanowiących drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż chciałby zabrać głos w sprawie modernizacji dróg dojazdowych do pól. Wytypowane zostały drogi we wsiach Śmiardowo Kraj. Głubczyn i Augustowo. Oświadczenia w tej sprawie są niezbędne aby złożyć wnioski o dofinansowanie do Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Radny powiedział, iż środki o które ubiega się gmina mają zostać przeznaczone na poprawę rolnikom dojazdu do pól. Na terenie innych miejscowości, czy to Dolnika, czy Paruszki, Skórki, Łońska, Podróżnej jest również wiele dróg, które należałoby uwzględnić. W Śmiardowie np. wytypowano dwie drogi, w Głubczynie również dwie, w pozostałych miejscowościach nie ma nic. Na terenie Paruszki i Dolnika jest wiele dróg prowadzących do wybudowań – np. wybudowanie Dolnika, droga Paruszka – Sokolna,, czy Dolnik – Żeleźnica. Przy drogach tych znajduje się wiele hektarów gruntów rolnych oraz budowane są domy. Nie wie kto, jaka komisja wybierała akurat drogi wskazane w projektach oświadczeń. Uważa, że jest to trochę nie tak. Jeżeli chodzi o drogę nad Jezioro Wapińskie, która prowadzi do domków letniskowych, to jest ona potrzebna, ale na ten cel można ubiegać się o inne środki. Natomiast środki na poprawę dojazdu do gruntów rolnych powinny być przeznaczone na ten cel. Do poprawienia wygody wczasowiczom można korzystać z innych środków np. unijnych. Wielokrotnie powtarzał już, że nie wszystkie środowiska wiejskie są równo traktowane.

 

Przewodniczący Rady powiedział, iż ma wątpliwości odnośnie możliwości uzyskania środków unijnych na drogę nad jezioro. Przypomniał, iż przepadł wniosek gminy dotyczący wykonania ulic na osiedlu Bydgoska. Droga nad jezioro jest również istotna, tam problem sygnalizują mieszkańcy, właściciele domków rekreacyjnych, którzy płacą podatki w maksymalnej wysokości. Telewizja Asta pokazywała reportaż w tej sprawie, gdzie mieszkańcy pytali, czy gmina zamierza coś tam robić.

 

Burmistrz odpowiadając na sugestie radnego Kani poinformował, iż wyboru dróg dokonało kierownictwo Urzędu pod jego przewodnictwem, a ostateczną decyzję podejmie Rada. Typując drogi do modernizacji wybierano te, gdzie mieszkają ludzie.

Burmistrz przypomniał, iż wcześniej realizując zadania w ramach FOGR wykonywano drogi asfaltowe. Wykonano je we wsi Paruszka, Łońsko, Głubczyn i Żeleźnica. We wsi Łońsko ze względu na koszty część drogi wykonano z tłucznia gruzowego. W roku ubiegłym drogi utwardzono tłuczniem we wsi Śmiardowo Kraj. i Łońsko, a w obecnym we wsi Czajcze, Leśnik i Podróżna. Burmistrz powiedział także, iż wnioski składane są niejako na „wyrost”. Realizacja dróg będzie wykonywana w zależności od ilości pozyskanych środków. W roku bieżącym wystąpiono o przyznanie dodatkowej kwoty i jeżeli zostaną przyznane podjęta zostanie decyzja, która droga zostanie zrealizowana.

 

Radna Joanna Wienke powiedziała, iż chciałaby się również odnieść do tego co powiedział radny Kania, w kwestii drogi nad jezioro Wapińskie. Nie zgadza się z tym, że nie tam dojazdu do pól. Domki letniskowe znajdują się dopiero na końcu tej drogi , ponadto mieszkańcy osiedla drogą tą mają jedyny dojazd do sołtysa, jest to także najkrótsza droga dojazdu dla karetki, czy innych służb ratowniczych.

 

Radny Henryk Kania wyjaśnił, iż to co powiedział, nie było powiedziane złośliwie, im więcej dróg będzie zrobionych, tym lepiej. Uważa jednak, że plan powinien być poszerzony także o inne drogi. Droga do jeziora biegnie wąwozem i tamtędy nikt na pola nie wjeżdża. Proponuje aby planem objąć więcej miejscowości aby dać wszystkim nadzieję na poprawę stanu dróg.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż oświadczenie Rady jest ważne tylko na okres jednego roku budżetowego, więc bezcelowe jest typowanie większej liczby dróg, gdyż wiadomo, że na wszystkie nie starczy środków.

 

Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował o poinformowanie o jakie drogi chodzi.

 

Przewodniczący poinformował, iż są to dwa odcinki we wsi Śmiardowo Kraj. droga Augustowo – Głubczyn, droga nad Jezioro Wapińskie oraz w Barankowie.

 

Projekty oświadczeń poddano pod głosowanie.

Oddano 13 głosów za oraz 1 głos wstrzymujący.

Przewodniczący poinformował, iż Rada Miejska w Krajence wydała oświadczenia w sprawie modernizacji dróg dojazdowych do pól w proponowanej wersji. Oświadczenia stanowią odpowiednio załączniki nr 13,14,15,16 i 17 do nin. protokołu.

 

Ad. 10

Anatol Najmowicz Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence złożył informację w sprawie przygotowania palcówek oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Krajenka do nowego roku szkolnego.

Protokół posiedzenia Komisji Społecznej stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.

 

Posiedzenie opuścili radni: Elżbieta Smodis i Karol Makarewicz zmniejszając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 12.

 

Ad. 11

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka złożył informację o wnioskach i zapytaniach zgłoszonych podczas sesji Rady odbytej w dniu 30 czerwca 2008 roku oraz udzielonych na nie odpowiedziach. Poinformował, iż odpowiedzi na zapytania i wnioski radnej Małgorzaty Mili udzieli gdy radna będzie obecna.

1.     Radny Henryk Kania zwrócił się z zapytaniem, czy podjęto kroki w celu uznania terenu Gminy i Miasta Krajenka za obszar dotknięty klęską suszy.

W dniu 9 czerwca br. Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka zwrócił się z prośbą do Wojewody Wielkopolskiego o uznanie Gminy Krajenka za obszar dotknięty klęską suszy. W dniu 26 czerwca 2008 roku do tutejszego Urzędu wpłynęła informacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, że na terenie województwa wielkopolskiego stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy. Od dnia 30 czerwca przyjmowane były wnioski oraz sporządzane protokoły szacowania strat w uprawach rolniczych.

 

2.     Radny Henryk Kania ponownie zwrócił uwagę na stan przystanku PKP w Dolniku. Sprawę tę zgłaszał już wcześniej. Dostał wówczas odpowiedź od PKP, iż jego wniosek przekazano do nadzoru budowlanego PKP. Do dziś nic w tej sprawie nie zostało zrobione, a budynek jest w coraz gorszym stanie.

Radnego poinformowano, iż zgodnie z pismem Polskich Kolei Państwowych Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu przystanek PKP w miejscowości Dolnik zostanie zlikwidowany.

 

3.     Radny Henryk Kania pytał także, czy prawdą jest, że teren pod boisko w Dolniku został sprzedany i jeżeli tak, to w jakiej formie nastąpiła sprzedaż.

Teren przeznaczony pod boisko w miejscowości Dolnik nie został sprzedany i nadal stanowi własność Gminy i Miasta Krajenka.

 

4.     Radny Henryk Kania poinformował także, iż na skrzyżowaniu we wsi Paruszka dziury uzupełniono kamieniami. Kamienie te „pryskają” spod kół samochodów i istnieje niebezpieczeństwo, że mogą uderzyć w osoby poruszające się tę drogą. Radny prosił aby usunąć kamienie, a dziury uzupełnić tłuczniem.

Udzielono odpowiedzi., iż teren na skrzyżowaniu we wsi Paruszka zostanie uporządkowany do dnia 31 lipca br.

 

5.     Radny Władysław Ogórek przypomniał, iż przy drodze powiatowej Czajcze- Śmiardowo Krajeńskie usunięte zostały drzewa. Obiecano, że pozostałe po wycince pniaki zostaną obniżone, zakryte folią i zasypane ziemią. Dotychczas tego nie zrobiono. Prosił także, aby zwrócić się do Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie o uprzątnięcie gałęzi pozostałych po przycinaniu gałęzi dębów w Śmiardowie Kraj. (Dąbrowa). Grube gałęzie zostały uprzątnięte, drobne leżą nadal i zarastają trawą, co uniemożliwi wykoszenie poboczy.

Wnioski radnego zostały przekazane zarządcy drogi tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowe. W dniu 17 lipca PZD w Złotowie udzielił odpowiedzi, iż pnie zostaną sfrezowane do 10 sierpnia br.

 

6.     Radna Bogumiła Maciejewska powiedziała, iż dotychczas nie bywała na Dworcu PKP w Krajence, jednak w ostatnim czasie zdarzyło jej się to kilka razy. Widok jej zdaniem jest makabryczny, malowidła na korytarzu pozostawi bez komentarza. Ponadto w pomieszczeniu pełniącym wcześniej rolę poczekalni urządzono sobie składowisko rzeczy niepotrzebnych. Wejście do tego pomieszczenia jest przeszklone. Prosi o poprawienie estetyki Dworca oraz przesłonienie szklanych drzwi prowadzących do byłej poczekalni.

Wniosek przekazano Polskim Kolejom Państwowym Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu.

 

7.     Radny Waldemar Siwek pytał, czy jest możliwe wyrażenie zgody na zagospodarowanie terenu byłego wysypiska we wsi Podróżna. Prosił o umożliwienie pracy równiarki (1 – 2 godziny) w celu wyrównania terenu i zasypania dziur.

Wyrażono zgodę na uporządkowanie terenu po byłym wyrobisku przez mieszkańców wsi Podróżna. W trakcie wykonywanych robót drogowych w Podróżnej zbędną ziemią zasypie się doły wyrobiska. Sposób postępowania uzgodniono w dniu 30 lipca br. Z radnym oraz sołtysem wsi Podróżna.

 

8.     Radny Piotr Jończyk poinformował, iż na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Dworcową znajduje się duża dziura, zabezpieczona zwykłym pachołkiem, nie oznaczonym farbą fluorescencyjną. Zabezpieczenie to jest niewidoczne, co może spowodować zagrożenie dla poruszających się drogą.

Ponieważ teren gdzie znajduje się dziura należy do PKP, wniosek przekazano Polskim Kolejom Państwowym Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu.

 

9.     Radny Piotr Gniot poinformował o zapadającej się studzience na ulicy Złotowskiej, na wysokości piekarni. Jest to droga wojewódzka. Studzienka ta jest prawdopodobnie zarwana.

Wystosowano pismo do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, w którym wyrażono stanowisko, iż naprawa studzienek przy ulicy Złotowskiej należy do zarządcy drogi.

 

10.  Radny Henryk Kania powiedział, iż sprawa, którą chce poruszyć miała miejsce w ubiegłym tygodniu. Wiadomym jest Burmistrz podejmuje różnego rodzaju inicjatywy. Burmistrz ma prawo wyznaczyć osoby do pewnych spraw. W ostatnim czasie na naszym terenie zbierano podpisy – akurat do niego ta lista nie dotarła. Apelował, aby jeżeli w danym środowisku jest zorganizowana jakaś lista, to żeby osoba zbierająca podpisy starała się dotrzeć do wszystkich mieszkańców danej miejscowości. Potem w środowisku krążą różne komentarze. Jest to jego zdaniem dobre, podpisy mają zawsze jakąś moc, ale żeby to było przeprowadzane w miarę uczciwie i aby ta lista do każdego dotarła.

Burmistrz powiedział, iż zgadza się z tym, jego intencją było aby lista dotarła do wszystkich mieszkańców miejscowości położonych przy drodze Paruszka – Podróżna w celu zebrania opinii odnośnie remontu tej drogi. Jest to droga powiatowa przy której znajduje się 6 miejscowości, gdzie mieszka ok. 1,5 tys. ludzi. Ruch na tej drodze się natęża, jej stan jest kiepski. Zagrożenie dla pieszych jest coraz większe, ponieważ w tych miejscowościach nie ma żadnych chodników. Listy poparcia, poza Paruszką już dotarły. Po zebraniu wszystkich zostaną przekazane do zarządcy drogi oraz do decydentów, którzy decydują o środkach na remonty, aby wzięto je pod uwagę przy projektowaniu kolejnych budżetów. 

 

11.  Radny Henryk Kania wnioskował o kontrolowanie jakości prac wykonywanych przez gminę. W Krajence przy moście w ostatnim czasie był naprawiany chodnik z kostki brukowej. Jego stan jest fatalny, w czasie deszczu widział, iż odcinki były zarwane. Są to złotówki podatników. Sądzi, że prawdopodobnie robiła to  gmina a nie WZDW. Jego zdaniem jakości prac nie była właściwa.

Radnego poinformowano, iż naprawa chodnika przy moście w Krajence była wykonywana przez zarządcę drogi wojewódzkiej. O sposobie wykonania chodnika poinformowano Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie.

 

12.  Radna Elżbieta Smodis powiedziała, iż na ulicy Toruńskiej była awaria wodociągu. Podczas usuwania awarii wycięto kawałek asfaltu. Dziurę zasypano piaskiem i kamieniem. Radna pytała, czy jest możliwość zaklejenia tej dziury, bo stwarza to zagrożenie.

Poinformowano, iż naprawa jezdni zostanie wykonana w najbliższym czasie, przy wykonywaniu tego typu prac na terenie miasta.

 

Ad. 12

Przewodniczący Rady, w związku z publikacją prasową dotyczącą postępowania prokuratorskiego i być może jeszcze innego, prosił Burmistrza o wyjaśnienie o co chodzi.

 

Burmistrz udzielił wyjaśnień oraz zadeklarował, iż o wynikach kontroli RIO radni zostaną poinformowani po otrzymaniu protokołu.

 

Radni zgłosili następujące wnioski i zapytania:

1)    Radny Paweł Wróbel pytał, czy będą sprzedawane w wolnym przetargu działki budowlane położone za ulicą V Dzielnicy w Krajence, a jeżeli tak to kiedy.

2)    Radny Bogdan Długosz przypomniał, iż na zebraniach wiejskich sołectwa Czajcze – Leśnik omawiano kwestię zmiany obrębów geodezyjnych w odniesieniu do Leśniczówki oraz leśnickiego młyna. Radny pytał co się w tej sprawie dzieje, ponieważ mieszkańcy pytają.

3)    Radny Franciszek Rutkowski poinformował, iż w ubiegłym roku składał wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg o naprawę chodnika na ulicy Szkolnej w Krajence (od byłego kina do mostu ). Składał ten wniosek 21 czerwca 2007 roku. Wyborcy chcieli aby naprawiony, pomalowany został mostek, zrobione przejście dla pieszych oraz w miarę możliwości położony polbruk. Starostwo odpowiedziało 17 marca 2008 roku, że chodnik po prawej stronie ulicy Szkolnej naprawią, zostanie przebudowany, zostanie odnowiona kładka oraz zrobione przejście dla pieszych.  Została tam po opadach deszczu potężna wyrwa, gdzie można było stracić koło.  Wniosek ten został tak jakby zrealizowany we wrześniu tego roku. Jest mu przykro, że na sesję nie przyjechał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, ponieważ chciałby się go zapytać, czy wszędzie w powiecie tak się naprawia chodniki: w takim terminie i w takim tempie, i tak niestarannie.

4)    Radny Piotr Jończyk powiedział, iż mieszkańcy pytają o możliwość ponownej organizacji zbiórki odpadów wielkogabarytowych.  W roku ubiegłym akcja ta cieszyła się dużym powodzeniem. Wnioskował o zorganizowanie takiej zbiórki na terenie wsi i miasta Krajenka.

5)    Radny Piotr Jończyk wnioskował także aby przygotować informację o telefonach alarmowych i udostępnić ją na tablicach ogłoszeń oraz indywidualnie do domów, szczególnie na wybudowaniach, gdzie zagrożenie w przypadku klęsk żywiołowych jest największe.

6)    Radny Waldemar Siwek po raz kolejny zwrócił uwagę na stan drogi Podróżna  – Śmiardowo.  Dziury są tam już przeogromne. Radny powiedział, iż zastanawia się, czy nie przestać posyłać dzieci do szkoły, które tamtędy jeżdżą.  Stan tej drogi jest tragiczny. Ostatnio panuje taka moda, że zamiast naprawiać drogi ustawia się znaki drogowe – tam trzeba może ustawić znak 25 km/godz.

7)    Radny Waldemar Siwek pytał dlaczego na drodze Podróżna – Bługowo nie było równiarki. Mówiono, że tam przyjdzie ciężki sprzęt i drogę wyrówna.  Trzy, czy cztery lata temu nawożono tam kamieni . Miało to być wyrównane. Jest to droga często uczęszczana przez mieszkańców Podróżnej oraz Śmiardowa Kraj. którzy jadą tamtędy nad jezioro. Radny prosił o poprawienie stanu tej drogi.

8)    Radny Franciszek Rutkowski przypomniał swój wniosek złożony rok temu odnośnie zainstalowania lamp oświetlenia drogowego w kierunku Pogórza. Zbliża się jesień, szybko się ściemnia i mieszkańcy pytają czy ich postulat zostanie zrealizowany.

9)    Radny Paweł Wróbel poinformował, iż od 4 miesięcy nie pali się lampa na skrzyżowaniu koło jego domu (ul. Różana w Krajence).

10)  Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował o naprawienie, chociaż doraźnie, nawierzchni placu manewrowego przy przystanku PKS w Krajence.

11)  Radny Jakub Niedźwiecki poinformował, iż we wsi Barankowo ok. 1700m od skrzyżowania drogi wojewódzkiej 188 z drogą powiatową przewróciło się drzewo z korzeniami , powodując zapadnięcie drogi.  Prosił aby przekazać jego wniosek o jej naprawienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie.

12)  Radny Piotr Gniot wnioskował o wstawienie szyb na przystanku PKS w Krajence koło bazy RSP. Przystanek ten został zdewastowany.

13)  Radny Henryk Kania poinformował, iż Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich prowadzi wycinkę drzew. Wycięto m.in. 3 topole w Dolniku na osiedlu. Radny pytał, czy będzie wycinanych więcej drzew na osiedlu, ponieważ przy drugim wyjeździe kolo bloku 12 rodzinnego znajduje się pochylone drzewo zasłaniające widoczność. Radny wyraził także pogląd, iż w jego ocenie drzewa w pasie drogowym wzdłuż terenu zabudowanego, w kierunku Krajenki,  mogłyby zostać wycięte ze względu na to, że wzdłuż linii zabudowy rosną  duże świerki.

14)  Radny Henryk Kania poinformował, iż w trakcie prac przy remoncie drogi wojewódzkiej na odcinku Dolnik – Skórka wywożona jest ziemia na składowisko. Samochody jeżdżą przez Paruszkę.  Wożący ziemię ciężki sprzęt uszkadza brukową drogę gminną od przystanku PKS w kierunku Plecemina.  Radny wnioskował, aby po zakończeniu robót naprawili drogę od przystanku oraz wyrównali tłuczniem dziury w poboczu  w kierunku Dolnika.

15)  Radny Henryk Kania powiedział, iż na ostatniej sesji podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka.  Burmistrz przed wakacjami informował o pracach nad powstaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  Było wiele wniosków zgłaszanych przez mieszkańców , są także chętni do nabycia gruntów, jak sądzi planujący jakieś inwestycje.  Realizacja studium miała nastąpić w 2008 roku za kwotę 46 tys. zł.  Burmistrz obiecywał, że będzie po wakacjach, mieszkańcy pytają kiedy studium będzie gotowe.

16)  Radny Henryk Kania powiedział, iż zastanawia się, co jest powodem różnej pory zapalania się lamp oświetlenia drogowego w Dolniku, gdzie następuje to ok. godz. 20:30 i np. w Żeleźnicy, i Paruszce gdzie lampy palą się od 19:45. Jego zdaniem jest to zbyt późno, gdyż o tej porze jest już zupełnie ciemno. Ponadto jedna z lamp na osiedlu pali się pulsacyjnie, z czego wynika, że jest uszkodzona.

17)  Radny Henryk Kania podziękował dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Krajence za zapewnienie możliwości wsiadania i wysiadania dzieci z autobusu szkolnego na parkingu przy stacji CPN, a nie jak dotychczas na przystanku.  Jest to miejsce w jego ocenie bezpieczniejsze. Wyraził także pogląd, iż autobus odbiera dzieci rano zbyt wcześnie, przez co czekają na rozpoczęcie zajęć ok. 45 min.

18)  Radny Henryk Kania poinformował także, iż w trakcie jednej z burz uszkodzone zostały zabezpieczenia na trafostacji  na osiedlu w Dolniku.

 

Ad. 13

Grażyna Urbanek poinformowała, iż w przypadku awarii oświetlenia ulicznego każdy mieszkaniec może zgłosić to do Urzędu do Barbary Kloski. Awarie te są zgłaszane do energetyki. Jeżeli chodzi o czas zapalania i gaśnięcia lamp, to zostało to już zasygnalizowane. Sołtysi to sprawdzają. Regulacja nastąpi w ramach zgłoszonej awarii. 

 

Radny Paweł Wróbel w imieniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej podziękował za możliwość kwestowania podczas dożynek gminnych w Augustowie oraz tym, którzy złożyli datki.

Radny powiedział, iż Stowarzyszenie współpracuje ze Stowarzyszeniem Po mocy Szkole przy Zespole Szkół Spożywczych w Krajence i stara się wspierać rehabilitację dzieci i młodzieży szukając środków we wszelki możliwy sposób. Robi to i robić będzie organizując spotkania, happeningi i imprezy kulturalne. Wychodzi także na zewnątrz, dlatego m.in. kwestuje, będzie pisać programy by zdobywać tę drogą środki na swoją działalność. Radny wyraził także zdanie, iż Stowarzyszenie ze swoją inicjatywą wyszło naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom środowiska dzieci i młodzieży potrzebującej rehabilitacji. Inicjatywę tę można wesprzeć w każdy sposób, nawet dobrym słowem. Stowarzyszenie mimo, iż działa dopiero kilka miesięcy, ma się już czym pochwalić. Ma wspaniale wyposażona salkę rehabilitacyjną, dzieci lubią tam przebywać, znajdują dobre i przyjazne środowiska, gdzie wszyscy sobie pomagają, spotykają się ze sobą dzieląc troski i radości. Radny prosił o dalsze wsparcie dla Stowarzyszenia.

 

Ad. 14 

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 16:00 zamknął XX sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokółowała:                                                             Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                              Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi rady                                          Przewodniczący Rady