Protokół Nr XX/08

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia  24 października 2008 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

Ad. 1

Sesję o godz. 12:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecni radni: Małgorzata Mila i Franciszek Rutkowski. Ich obecność została usprawiedliwiona.

Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§   Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

§   Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,

§   Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,

§   Ryszard Sieg – Kierownik referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych,

§   Zygmunt Jasiewicz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w tut. Urzędzie,

§   Marek Pietrzak – kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

 

Ad. 2

Przewodniczący poinformował, iż zaplanowany został następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności  Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w sprawie planowanej działalności inwestycyjnej na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Krajenka oraz sprawach bieżących z uwzględnieniem modernizacji ulicy Władysława Jagiełły w Krajence.

6.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)        uchwalenia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego,

b)       ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,

c)        przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulic: Sienkiewicza, Szkolna, Domańskiego, wzdłuż drogi nr 188 w kierunku Piły oraz rzeki Głomi,

d)       Statutu Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence,

e)        określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

f)        określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

g)        zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok.

7.     Analiza oświadczeń majątkowych.

8.     Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady.

9.     Zapytania i wnioski radnych.

10.  Wolne głosy, informacje.

11.  Zakończenie.

 

Na wniosek Burmistrza z porządku obrad wykreślony został punkt 6d dotyczący podjęcia uchwały w sprawie Statutu Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence.

 

Do porządku obrad nie wniesiono innych uwag.

 

Ad. 3

Protokół sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 12 września 2008 roku został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

 

Ad. 4

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację w sprawie działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami.

W okresie między sesjami tj. od dnia 12 września do 24 października 2008 roku kierownictwo Urzędu odbyło 4 posiedzenia podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

1.     Wydano zarządzenia:

1)    Nr 162/08 z dnia 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na rok 2008. Układ wykonawczy został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie podjętą podczas sesji w dniu 12 września br.

2)    Nr 163/08 z dnia 2 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok. Zmiany te wynikały z konieczności dostosowania wielkości środków do urealnionego planu w zakresie planowanych inwestycji drogowych.

3)    Nr 164/08 z dnia 2 października 2008 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Krajenka-Klukowo.  W skład tej komisji weszli:

·          Romuald Banaś

·          Marek Pietrzak

·          Barbara Kartuszyńska

·          Joanna Wienke

·          Karol Makarewicz

·          Zygmunt Jasiewicz

Do dnia dzisiejszego wniosek o wycinkę drzew nie został złożony.

4)    Nr 165/08 z dnia 2 października 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz zawierał jedną pozycję – działka nr 18/2 o pow. 2600m2 położona w Skórce.  Cena wywoławcza 8000zł.

5)    Nr 166/08 z dnia 14 października 2008 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie podbudowy na drodze gminnej w obrębie Głubczyna (dz. nr 23).  W skład Komisji weszli: Zygmunt Jasiewicz, Barbara Kloska, Andrzej Szałek, Danuta Wrzeszcz.  Zadanie to postanowiono podzielić na dwa etapy

- 950m – termin realizacji 5.12.2008 rok

- 300m – termin realizacji do 30 czerwca 2009 roku.

W ogłoszeniu o przetargu zawarto klauzulę dającą możliwość wcześniejszego wykonania inwestycji w przypadku pozyskania wystarczających środków. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21 października br. Złożono 4 oferty:

- Petrotech Adam Pakulski i wspólnicy z Jastrowia – 228.149,86 zł brutto

- PPHU „Spec” Remigiusz Nowacki z Kórnika – 219.609,85 zł brutto

- „TERRA” Usługi Leśna Zbigniew Marcinkowski Lędyczek – 200.223,72 zł brutto

- Zakład Usługowo-Handlowy „Bud-Hanex” Kórnik – 170.899,98 zł brutto.

 

Ponadto zapoznano się z analizą oświadczeń majątkowych składanych na ręce Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.  Informacja w tej sprawie będzie przedmiotem obrad Rady w dniu dzisiejszym.

 

Przyjęto projekty uchwał Rady Miejskiej w Krajence w następujących sprawach:

a)        uchwalenia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego; projekt został zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Krajence;

b)       ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę;

c)        przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulic: Sienkiewicza, Szkolna, Domańskiego, wzdłuż drogi nr 188 w kierunku Piły oraz rzeki Głomi;

d)       Statutu Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence; projekt został wycofany z porządku obrad sesji;

e)        określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

f)        określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

g)        zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok.

 

Grażyna Urbanek złożyła także informację w sprawie realizacji uchwał Rady podjętych podczas ostatniej sesji.

Podczas sesji odbytej w dniu 12 września 2008 roku Rada Miejska w Krajence podjęła 7 uchwał, których realizacja przebiega następująco:

1)    Nr XX/143/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krajenka na lata 2008- 2015 – jest w trakcie realizacji,

2)    Nr XX/144/08 w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka na lata 2008-2017 – jest realizowana.

3)    Nr XX/145/08 w sprawie zasad dotyczących wyrażenia zgody na wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Została ogłoszona w Dz. Nr 173, poz. 2891 z dnia 20 października 2008 roku.

4)    Nr XX/146/08 w sprawie zmiany uchwały ustalającej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi komunalne w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Została ogłoszona w Dz. Nr 173, poz. 2892 z dnia 20 października 2008 roku. 

5)    Nr XX/147 w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Krajence, jest realizowana zgodnie z zapisami.

6)    Nr XX/148/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzkowice – na wniosek Gminy Gorzkowice zaszła konieczność zmiany przeznaczenia pomocy; pierwotnie miała ona trafić na remont remizy OSP, proponuje się na gospodarkę komunalną; stosowna zmiana jest proponowana w uchwale w sprawie zmian w budżecie która będzie rozpatrywana podczas dzisiejszej sesji;

7)    Nr XX/149/08 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok jest realizowana na bieżąco.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie uchwały przekazano w terminie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące finansów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zbadania ich zgodności z prawem. 

 

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 5

W tej części sesji udział wziął Mirosław Jaskólski Starosta Złotowski. Nie przybył zaproszony w celu przedstawienia informacji w sprawie planowanej działalności inwestycyjnej na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Krajenka oraz sprawach bieżących z uwzględnieniem modernizacji ulicy Władysława Jagiełły w Krajence dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Jacek Arter.

 

Starosta Złotowski przedstawił informację o inwestycjach drogowych zrealizowanych na terenie powiatu złotowskiego w ciągu ostatnich dwóch lat.

Były to następujące zadania:

1)    Droga Glinki Mokre – Glinki Suche zrealizowana na wniosek Burmistrza Duszary, inwestycja kosztowała 500 tys. zł, Gmina Okonek partycypowała w kosztach budowy w wysokości 250 tys. zł,

2)    Rondo Piasta – koszt 600 tys. zł, dofinansowanie gminy 200 tys. zł,

3)    Droga Lędyczek – Okonek – ok. 1 mln zł, dofinansowanie gminy Okonek 250 tys.,

4)    Droga Złotów -  Święta – Kleszczyna (8km) koszt 1,8 mln zł, dofinansowanie gminy 250 tys. zł. Ministerstwo Infrastruktury 800 tys. zł

5)    Ulica Norwida w Złotowie – koszt 3,4 mln zł, dofinansowanie miasta 1,8 mln zł,

6)    Droga Węgierce – Zalesie 1,2 mln zł, w ramach współpracy wójt Gminy Tarnówka wykona na koszt gminy chodnik przy drodze powiatowej za 250 tys. zł.

7)    Chodnik we wsi Zakrzewo – 80 tys. zł, z czego połowę zapłaciła gmina,

8)    Chodnik w Sypniewie, inwestycja realizowana etapami od trzech lat, koszt 75 tys. zł, gmina Jastrowie dołożyła 26 tys. zł,

9)    Parking przed Sądem Rejonowym w Złotowie, koszty budowy w całości pokrył sąd, powiat użyczył grunt,

10)  Rozpoczęto budowę chodnika za sądem, w roku bieżącym wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie,

11)  Droga Łąkie – Scholastykowo –(2,5km)  700 tys. zł, Gmina Lipka dołożyła 100 tys. zł.

Koszt ogólny ww. inwestycji wyniósł ok. 10,5 mln zł, kwota dofinansowania ok. 3,67 mln zł.

Obecnie złożony został 1 wniosek do WRPO na dofinansowanie budowy drogi Jastrowie – Pniewy – Borucino na odcinku 12 km, wniosek ten został zaakceptowany i przyjęty do realizacji. Dofinansowanie wynosi 50%. Starosta powiedział, iż droga ta jest dla powiatu priorytetem.

Do budżetu na 2009 rok proponuje się następujące zadania:

1)    Dalszy ciąg drogi Węgierce Zlotów na odcinku 4 km, koszt ok. 1 mln zł,

2)    Lipka – Lipka Winiarnia 600 tys. zł 1,8 km (poszerzenie, zaklinowanie poboczy),

3)    Zakrzewo – Kujan – 5,4 km za 1, 2 mln zł

4)    Chodnik na odcinku Zakrzewo – Drożyska Wielkie, gmina zapewnia finansowanie  w 40%,

5)    Zakrzewo – Roszarnia - 500m za 150 tys. zł, deklaracja współfinansowania ze strony gminy,

6)    Ulica Władysława Jagiełły w Krajence – 700m (nawierzchnia, chodniki, dokończenie kanalizacji deszczowej) szacunkowy koszt 1,8 mln zł,

7)    Droga Głubczyn –Dolnik 3,5 km (nawierzchnia, pobocza, budowa przepustów) koszt 1,5 mln zł.

Planowana jest realizacja także drobnych zadań (odwodnienie ulicy Młyńskiej w Radawnicy, chodnik we wsi Sypniewo na odcinku 350m).

Starosta poinformował, iż nie wszystkie przedstawione propozycje wejdą do planu inwestycji na 2009 rok. W pierwszej kolejności realizowane będą inwestycje tam, gdzie istnieje zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz ciągi komunikacyjne. Oświadczył, iż niczego nie obiecuje, ponieważ powiat nie ma zbyt dużo pieniędzy.

 

Grażyna Urbanek pytała z jakiś środków planuje się realizować drogę Dolnik - Głubczyn, o której wspomniał Starosta oraz czy powiat zamierza korzystać z nowego programu tzw. schetynówki.

 

Starosta powiedział, iż do programu o jakim mówiła G. Urbanek nie ma jeszcze wytycznych. Jeżeli się pojawią powiat zamierza złożyć dwa wnioski, nie chce jednak mówić o konkretnych drogach.

 

Grażyna Urbanek powiedziała, iż z ww. programu powiat może realizować dwa zadania, gmina tylko jedno, ponadto 3 warunki jakie trzeba będzie spełniać aby przystąpić do programu, trudno będzie spełnić gminom. Projekt ten został stworzony wyraźnie pod powiaty. Wyraziła nadzieję, że gmina Krajenka zostanie uwzględniona we wnioskach składanych przez powiat.

 

Radna Elżbieta Smodis powiedziała, iż rzeczywiście mamy połowę kadencji i w tym czasie powiat realizował inwestycje w Okonku, Zakrzewie, Złotowie. Przez 2 lata w Krajence nie zrobiono niczego. W planach na rok 2009 ulica W. Jagiełły w Krajence oraz inwestycja Dolnik – Głubczyn stanowią pozycję 7 i 8. Uważa, że inwestycja na ulicy W. Jagiełły w Krajence powinna być jednym z priorytetów, ponieważ znajdują się przy niej wszystkie podstawowe  instytucje. Tą ulicą dzieci chodzą do szkoły, ludzie chorzy do lekarza. Uważa, że inwestycje w Krajence powinny znaleźć się na 2 czy 3 miejscu rankingu, dlatego prosi o odwrócenie tej kolejności. W tej chwili inwestycje krajeńskie znajdują się na końcu. Prosi o uznanie ulicy Władysława Jagiełły w Krajence za priorytet. Uważa, że jest to spychologia, ponieważ na inwestycje w Krajence ciągle nie ma pieniędzy.

 

Starosta powiedział, iż kolejność przedstawiania planowanych inwestycji o niczym nie świadczy. Ulicę W. Jagiełły zna, jest to ulica wąska i poza budową parkingów i poprawą estetyki niewiele można zrobić. Zaprosił także Burmistrza Krajenki na posiedzenie zarządu powiatu, które odbędzie się w najbliższą środę. Ma nadzieję, że coś z tego spotkania wyniknie.

 

Radna Elżbieta Smodis powiedziała, iż prosi aby Starosta spotkał się z mieszkańcami ulicy Władysława Jagiełły i powiedział im prosto w oczy jakie są plany. Ludzie się tę sprawą bardzo i interesują.

 

Radny Władysław Ogórek powiedział, iż chciałby zabrać głos w sprawie drogi Powiatowej Paruszka – Podróżna. Droga ta łączy dwie drogi wojewódzkie i dalej do drogi krajowej. Droga ta jest bardzo potrzebna. Jej stan jest fatalny, praktycznie nie nadaje się do użytku. Starosta powiedział, iż najdłuższą wsią w powiecie jest Sypniewo. Jego zdaniem jest to wieś Śmiardowo Kraj. Tam również nie ma chodników. Radny wyraził również pogląd, iż droga Tarnówka – Węgierce nie jest drogą w najgorszym stanie i może jeszcze poczekać.

 

Radna Joanna Wienke powiedziała, iż na wcześniejszym spotkaniu z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg proszono o realizację zadań drogowych na przy drodze Paruszka – Podróżna łącznie z chodnikami. Radna pytała, czy w przypadku inwestycji na odcinku Dolnik - Głubczyn planuje się realizację chodników.  

 

Starosta powiedział, iż przy inwestycjach przebiegających przez teren wsi będą starania o budowę chodników i podjazdów dla autobusów.

 

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka powiedział, iż uważnie słuchał wystąpienia Starosty i zauważył, iż sukcesy powiatu dotyczą terenów poza gminą Krajenka. W II kadencji Rady Powiatu gmina prosiła o realizację inwestycji drogowej na ulicy Władysława Jagiełły. Przez 3 lata powiat odpowiadał, iż jest to ulica gminna, chociaż prawo stanowiło inaczej. Przez te 3 lata mówiono o bzdurach, był to czas zmarnowany. Powiat miał obowiązek uporządkować kwestie związane z prawem własności, zrobiła to w końcu gmina.

 

Mirosław Machejek Skarbnik Gminy odczytał pismo z dnia 24 listopada 2003 roku stanowiące prośbę o modernizację ulicy Władysława Jagiełły. W dniu 14 czerwca 2007 roku gmina wystosowała kolejne pismo w tej sprawie.

W dniu 20 października 2008 roku gmina otrzymała odpowiedź Starosty. Gmina udzieliła na nie odpowiedzi w dniu 22 października br. Korespondencja w tej sprawie stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

Burmistrz powiedział, iż z przedstawionych pism wynika, że gmina była i jest przygotowana do inwestycji na ulicy Władysława Jagiełły. Jego zdaniem inwestycji gminy i powiatu nie można przeprowadzać odrębnie, ponieważ przy ww. ulicy jest ok. 650 miejsc pracy. Drogą tą codziennie przejeżdża w tę i z powrotem ok. 30 tirów. Ważne jest aby prowadząc inwestycję nie blokować funkcjonowania Christanapolu.

Burmistrz przypomniał również, iż powiat kiedy on był Starostą starał się realizować zadania drogowe w pierwszej kolejności tam, gdzie powstawały nowe miejsca pracy. Taką inwestycją była droga Okonek – Borucino. Kolejnym takim zakładem jest Christanapol i zakłady współpracujące. Od tamtego czasu niczego nie zrobiono.

Został zaproszony na posiedzenie Zarządu Powiatu, więc pyta po co, zapewne aby zadać pytanie – „ile gmina dołoży”. Bur mistrz przypomniał, iż gmina będzie realizować budowę kanalizacji na terenie gminy. Koszt tego zadania szacuje się na ok. 15 mln zł. Powiedział, iż Gmina może dołożyć 10% do inwestycji na ulicy Władysława Jagiełły, ale czy powiat dołoży 10% do kanalizacji gminy.

Mówiono już o rondzie Piasta. Pracował 4 lata przy tym skrzyżowaniu i przez ten czas była tam może 1 stłuczka. Do ronda Piasta dochodzą dwie ulice gminne i jedna powiatowa, a jakie były relacje dofinansowania.

Jeżeli chodzi o ulicę Norwida, gdzie mówi się, że miasto dołożyło 1,8 mln zł a powiat 1,45 mln zł, chciałby wiedzieć jaki procent tej inwestycji dotyczył gruntów Miasta Złotów, a w jakim zakresie drogi powiatowej (dokumentacja i rachunki) On ma wrażenie, że w 60% dotyczyła ona gruntów miasta i w 40% ulicy powiatowej. W takim przypadku okaże się, że miasto nic nie dołożyło. Chciałby to o czym mówił zweryfikować.

 

Burmistrz powiedział także, iż jeżeli chodzi o drogę Podróżna – Paruszka, to w zasadzie jej nie ma. Najgorzej jest na odcinku Podróżna – Augustowo, a podobno mówi się, że powiat dba o bezpieczeństwo.

Na ulicy Władysława Jagiełły pękają domy dlatego gmina będzie informować właścicieli, iż mogą z tego tytułu ubiegać się w powiecie o odszkodowania. Przypomniał także o problemach związanych z uzgadnianiem dokumentacji, która w pierwotnej wersji nie przewidywała parkingów ani kanalizacji deszczowej. Dopiero po naciskach gminy dokumentacja została zmieniona.

 

Starosta powiedział, iż należy zostawić historię, ponieważ ludzie rozliczają z tego co zostało zrobione. Nikt nie podważa konieczności wykonania ulicy Władysława Jagiełły, trzeba jednak skoordynować pewne prace. Jest jednak tylko 1 z 19 radnych powiatowych, którzy mają różne interesy, dlatego trzeba zabiegać o poparcie dla tej inwestycji.

 

Burmistrz ponownie zadał Staroście pytanie, czy powiat dołoży do budowy kanalizacji w gminie Krajenka.

 

Starosta powiedział, iż to zarząd decyduje, czy dołoży, czy nie. On takich decyzji nie podejmuje jednoosobowo.

 

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 6a

Po wznowieniu obrad Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

 

Radny Anatol Najmowicz Przewodniczący Komisji Społecznej Rady poinformował, iż jak co roku dyskutowano o możliwości zwiększenia wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, tak żeby rzeczywiście miał charakter motywujący. Niestety w roku przyszłym nie będzie to możliwe ze względu na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli, co spowoduje dodatkowe obciążenie budżetu gminy.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/150/08 w sprawie uchwalenia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Ad. 6b

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż stanowiska Komisji Rady w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/151/08 w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Ad. 6c

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż stanowiska Komisji Rady w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulic: Sienkiewicza, Szkolna, Domańskiego, wzdłuż drogi nr 188 w kierunku Piły oraz rzeki Głomi były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/152/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulic: Sienkiewicza, Szkolna, Domańskiego, wzdłuż drogi nr 188 w kierunku Piły oraz rzeki Głomi – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Ad. 6d

Wykreślony z porządku obrad.

 

Ad. 6e

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

 

Radny Henryk Kania wnioskował o wyjaśnienia odnośnie wysokości stawek podatku rolnego na 2009 rok.

Skarbnik Gminy poinformował, iż wysokość podatku rolnego nie jest regulowana w uchwale o stawkach podatków od nieruchomości. Cenę żyta służącą naliczeniu wysokości podatku rolnego Prezes GUS ogłosił przed 2 dniami. Rada nie musi podejmować uchwały o ile nie obniża ceny podanej przez Prezesa GUS. Cena ta ma wynosić 55,80 zł. Burmistrz nie proponuje Radzie jej obniżenia. Cena żyta przyjęta przez Radę na 2008 rok wynosiła 55 zł.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/153/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Ad. 6f

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych były jednogłośnie pozytywnie.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/154/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Ad. 6g

Skarbnik Gminy do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok wniósł autopoprawki.

Budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o186500 zł z rezerwy celowej na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych.

Po zmianach plan dochodów został zwiększony o 627.745 zł i wynosi 18.420.178 zł, w tym na zadania zlecone 3.153.377zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 586.320 zł i wynosi 19.339.860zł, w tym zadania zlecone 3.153.377zł.

 

Zmiany dotyczyły:

1)    Zwiększenie planu dochodów i wydatków o 25.360 zł – pomoc państwa w zakresie dożywiania,

2)    Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 177.684  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

3)    Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7150 na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł/m-c na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w terenie,

4)    Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 31077- na stypendia dla młodzieży,

5)    Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 121416 – na wyrównywanie szans edukacyjnych,

6)    42025 – Program Comenius –realizowany przez Gimnazjum w Krajence.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX?155/08 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

 

Ad. 7

Przewodniczący Rady przedstawił analizę oświadczeń majątkowych dokonaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w odniesieniu do Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka – Wojewoda nie wniósł zastrzeżeń.

 

Przewodniczący poinformował także, iż zgodnie z art 24.h ustawy o samorządzie gminnym, wszyscy radni w terminie do 30 kwietnia br. mieli obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych wraz z kopia zeznania o wysokości osiągniętych dochodów za rok 2007 (PIT).

            Wszystkie oświadczenie zostały złożone w terminie. po dniu 30 kwietnia 2008 r radni nie wnosili sprostowań oraz wyjaśnień do złożonych wcześniej oświadczeń.

            W dniu 10.06.08 kopie złożonych oświadczeń majątkowych i formularzy PIT przesłano do Urzędu Skarbowego w Złotowie. Do dnia 23.10.08 nie uzyskano opinii w/w urzędu.

            Większość oświadczeń została wypełniona w sposób prawidłowy, niewielkie niedociągnięcia stwierdzono w 4 oświadczeniach tj;

1/ radny Henryk Kania  - brak tytułu prawnego mieszkania w części II.2

2/radny Wróbel Paweł - brak zapisu działce pod domem,

3/ radna Smodis Elżbieta - j/w,

4/ radny Siwek Waldemar - brak wpisu o dochodach z diety radnego w pozycji inne dochody.

             

Radni otrzymali także analizę oświadczeń dokonanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka – analiza stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Ad. 8

Burmistrz udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 12 września 2008 roku radni zgłosili 18 wniosków i zapytań i uzyskali na nie następujące odpowiedzi:

1)    Radny Paweł Wróbel pytał, czy będą sprzedawane w wolnym przetargu działki budowlane położone za ulicą V Dzielnicy w Krajence, a jeżeli tak to kiedy.

Udzielono odpowiedzi, iż zakończone zostały prace zatwierdzające wydzielenie działek budowlanych w Krajence przy ul. Sportowej. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem  tych nieruchomości do sprzedaży.

2)    Radny Bogdan Długosz przypomniał, iż na zebraniach wiejskich sołectwa Czajcze – Leśnik omawiano kwestię zmiany obrębów geodezyjnych w odniesieniu do Leśniczówki oraz leśnickiego młyna. Radny pytał co się w tej sprawie dzieje, ponieważ mieszkańcy pytają.

Obecnie oczekuje się na opinię z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i Urzędu Statystycznego w sprawie zmiany obrębów geodezyjnych dla leśniczówki Leśnik. W dniu 19 września 2008 roku Urząd otrzymał negatywną opinię w tej sprawie od nadleśnictwa Zlotów właściciela nieruchomości, w sprawie wydzielenia jej i przyłączenia do wsi Czajcze.  Uzyskanie wszystkich opinii pozwoli na podjęcie kolejnych kroków w sprawie zmiany podziału.

W chwili obecnej gmina nie jest w stanie oszacować kosztów zmian ewidencyjnych, gdyż wiąże się to nie tylko ze zmianami meldunkowymi, ale również ze zmianami m.in. w księgach wieczystych, w wypisach i wyrysach w ewidencji gruntów itp. Ewentualna zmiana obrębów dla leśniczówki Leśnik, jako najmniejszej jednostki zmian ewidencyjnych pozwoli określić przybliżone koszty tej operacji.

3)    Radny Franciszek Rutkowski poinformował, iż w ubiegłym roku składał wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg o naprawę chodnika na ulicy Szkolnej w Krajence (od byłego kina do mostu ). Składał ten wniosek 21 czerwca 2007 roku. Wyborcy chcieli aby naprawiony, pomalowany został mostek, zrobione przejście dla pieszych oraz w miarę możliwości położony polbruk. Starostwo odpowiedziało 17 marca 2008 roku, że chodnik po prawej stronie ulicy Szkolnej naprawią, zostanie przebudowany, zostanie odnowiona kładka oraz zrobione przejście dla pieszych.  Została tam po opadach deszczu potężna wyrwa, gdzie można było stracić koło.  Wniosek ten został tak jakby zrealizowany we wrześniu tego roku. Jest mu przykro, że na sesję nie przyjechał Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, ponieważ chciałby się go zapytać, czy wszędzie w powiecie tak się naprawia chodniki: w takim terminie i w takim tempie, i tak niestarannie.

Na ulicy Szkolnej Powiatowy zarząd Dróg wykonał naprawę chodnika i pobocza, odnowiony został mostek, istnieje przejście dla pieszych. Zgodnie z informacją przekazaną w dniu 1.10.2008 roku przez dyrektora Powiatowego zarządu Dróg w Złotowie dalszy remont drogi w roku bieżącym nie jest przewidziany.

4)    Radny Piotr Jończyk powiedział, iż mieszkańcy pytają o możliwość ponownej organizacji zbiórki odpadów wielkogabarytowych.  W roku ubiegłym akcja ta cieszyła się dużym powodzeniem. Wnioskował o zorganizowanie takiej zbiórki na terenie wsi i miasta Krajenka.

Zbiórka odpad ów wielkogabarytowych i sprzętu AGD została zgodnie z wcześniejszymi planami przeprowadzona w dniu 10 października br. po wcześniejszym przeprowadzeniu wśród mieszkańców akcji informacyjnej.

5)    Radny Piotr Jończyk wnioskował także aby przygotować informację o telefonach alarmowych i udostępnić ją na tablicach ogłoszeń oraz indywidualnie do domów, szczególnie na wybudowaniach, gdzie zagrożenie w przypadku klęsk żywiołowych jest największe.

Działania takie zostały podjęte, na terenie gminy i miasta rozwieszone zostały ulotki informacyjne zawierające numery telefonów alarmowych oraz instytucji i jednostek niezbędnych w takich sytuacjach. W roku bieżącym było to już drugie takie przedsięwzięcie. W marcu takie ulotki wywieszono na wniosek  radnej Małgorzaty Mili.

6)    Radny Waldemar Siwek po raz kolejny zwrócił uwagę na stan drogi Podróżna  – Śmiardowo.  Dziury są tam już przeogromne. Radny powiedział, iż zastanawia się, czy nie przestać posyłać dzieci do szkoły, które tamtędy jeżdżą.  Stan tej drogi jest tragiczny. Ostatnio panuje taka moda, że zamiast naprawiać drogi ustawia się znaki drogowe – tam trzeba może ustawić znak 25 km/godz.

Zgodnie z uzgodnieniami przeprowadzonymi z Powiatowym Zarządem Dróg droga powiatowa na odcinku Podróżna – Śmiardowo Kraj. została naprawiona, dziury w drodze uzupełniono. Pozostały odcinek drogi do Dolnika naprawiony zostanie w terminie do 30 października br.

7)    Radny Waldemar Siwek pytał dlaczego na drodze Podróżna – Bługowo nie było równiarki. Mówiono, że tam przyjdzie ciężki sprzęt i drogę wyrówna.  Trzy, czy cztery lata temu nawożono tam kamieni . Miało to być wyrównane. Jest to droga często uczęszczana przez mieszkańców Podróżnej oraz Śmiardowa Kraj. którzy jadą tamtędy nad jezioro. Radny prosił o poprawienie stanu tej drogi.

Droga ta zostanie wyrównana na wiosnę 2009 roku. Uzgodnienia w tej sprawie przeprowadzono z sołtysem oraz Radą Sołecką.

8)    Radny Franciszek Rutkowski przypomniał swój wniosek złożony rok temu odnośnie zainstalowania lamp oświetlenia drogowego w kierunku Pogórza. Zbliża się jesień, szybko się ściemnia i mieszkańcy pytają czy ich postulat zostanie zrealizowany.

Poinformowano, iż obecnie to zadanie nie zostanie zrealizowane. Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie późniejszym przy planowaniu inwestycji z zakresu oświetlenia drogowego.

9)    Radny Paweł Wróbel poinformował, iż od 4 miesięcy nie pali się lampa na skrzyżowaniu koło jego domu (ul. Różana w Krajence).

Awaria została zgłoszono do ENEA S.A. w sierpniu br. Po ponownej interwencji została usunięta.

10)  Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował o naprawienie, chociaż doraźnie, nawierzchni placu manewrowego przy przystanku PKS w Krajence.

Plac manewrowy został naprawiony we wrześniu br.

11)  Radny Jakub Niedźwiecki poinformował, iż we wsi Barankowo ok. 1700m od skrzyżowania drogi wojewódzkiej 188 z drogą powiatową przewróciło się drzewo z korzeniami , powodując zapadnięcie drogi.  Prosił aby przekazać jego wniosek o jej naprawienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie.

Naprawa uszkodzenia została wykonana.

12)  Radny Piotr Gniot wnioskował o wstawienie szyb na przystanku PKS w Krajence koło bazy RSP. Przystanek ten został zdewastowany.

Przystanek został naprawiony w pierwszym tygodniu września br.

13)  Radny Henryk Kania poinformował, iż Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich prowadzi wycinkę drzew. Wycięto m.in. 3 topole w Dolniku na osiedlu. Radny pytał, czy będzie wycinanych więcej drzew na osiedlu, ponieważ przy drugim wyjeździe kolo bloku 12 rodzinnego znajduje się pochylone drzewo zasłaniające widoczność. Radny wyraził także pogląd, iż w jego ocenie drzewa w pasie drogowym wzdłuż terenu zabudowanego, w kierunku Krajenki,  mogłyby zostać wycięte ze względu na to, że wzdłuż linii zabudowy rosną  duże świerki.

Zezwolenie na wycinkę drzew o których mówił radny, zostało wydane na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu po interwencjach mieszkańców bloku nr 61 do ww. zarządu. Przepisy prawne dotyczące wycinki drzew zawarte są w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Art. 63 ust. 1 ustawy stanowi, iż „usunięcie drzew z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Burmistrza na wniosek posiadacza nieruchomości. Burmistrz nie nakazuje wykonywania wycinki lecz rozpatruje wnioski dotyczące wydania zezwoleń na wycinkę składane przez właścicieli nieruchomości, a w przypadku wycinki drzew z gruntów będących własnością gminy zwraca się do starosty o wydanie stosowanego zezwolenia.

14)  Radny Henryk Kania powiedział, iż na ostatniej sesji podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka.  Burmistrz przed wakacjami informował o pracach nad powstaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  Było wiele wniosków zgłaszanych przez mieszkańców, są także chętni do nabycia gruntów, jak sądzi planujący jakieś inwestycje.  Realizacja studium miała nastąpić w 2008 roku za kwotę 46 tys. zł.  Burmistrz obiecywał, że będzie po wakacjach, mieszkańcy pytają kiedy studium będzie gotowe.

Studium zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Krajenka jest w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu zgodnie z obwieszczeniem z dnia 16 września 2008 roku. Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2008 roku.

15)  Radny Henryk Kania powiedział, iż zastanawia się, co jest powodem różnej pory zapalania się lamp oświetlenia drogowego w Dolniku, gdzie następuje to ok. godz. 20:30 i np. w Żeleźnicy, i Paruszce gdzie lampy palą się od 19:45. Jego zdaniem jest to zbyt późno, gdyż o tej porze jest już zupełnie ciemno. Ponadto jedna z lamp na osiedlu pali się pulsacyjnie, z czego wynika, że jest uszkodzona.

Sytuacja o której mówił radny dotyczyła wielu miejsc na terenie gminy i spowodowana była awarią urządzeń sterujących czasem załączania się oświetlenia drogowego. Awaria ta została usunięta.

16)  Radny Henryk Kania podziękował dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno Administracyjnemu Szkół i Przedszkoli w Krajence za zapewnienie możliwości wsiadania i wysiadania dzieci z autobusu szkolnego na parkingu przy stacji CPN, a nie jak dotychczas na przystanku.  Jest to miejsce w jego ocenie bezpieczniejsze. Wyraził także pogląd, iż autobus odbiera dzieci rano zbyt wcześnie, przez co czekają na rozpoczęcie zajęć ok. 45 min.

Rozkład dowozu dzieci do szkół został ustalony na zebraniach wiejskich i zmienia się co roku. Sytuacja ta  dotyczy uczniów z Podróżnej, Skórki, Dolnika i Paruszki. Autobus dowożący dzieci z Paruszki i Dolnika do Skórki, dowozi również młodzież gimnazjalną i uczniów ze Skórki, Dolnika, Paruszki, Żeleźnicy Podróżnej, Leśnika i Czajcza do Krajenki. Publiczna Szkoła Podstawowa w Skórce dla dzieci dojeżdżających prowadzi świetlicę szkolną gdzie uczniowie pod opieką nauczyciela oczekują na rozpoczęcie zajęć szkolny oraz na czas odwozu. Ponadto uczniowie dojeżdżający mogą korzystać z dodatkowych zajęć sportowo-rekreacyjnych.

17)  Radny Henryk Kania poinformował także, iż w trakcie jednej z burz uszkodzone zostały zabezpieczenia na trafostacji  na osiedlu w Dolniku.

Awaria została zgłoszona do ENEA S.A.

 

Radny Henryk Kania zwrócił uwagę, iż Burmistrz nie udzielił odpowiedzi na jego zapytanie dotyczące naprawy drogi brukowej we wsi Paruszka oraz naprawy poboczy przy drodze powiatowej Dolnik – Paruszka. Radny poinformował, iż w dniu wczorajszym droga brukowa została naprawiona tłuczniem na odcinku od skrzyżowania do pierwszych budynków. Natomiast jeżeli chodzi o pobocze, to jego zdaniem firma się nie popisała. Zrobiono to niefachowo i po pierwszych opadach pobocze wróciło do pierwotnego stanu i nadal są w nim dziury.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż pobocze o którym mówił radny dotyczy odcinka drogi powiatowej. Szkoda, że radny nie powiedział o tym kiedy na sali był Starosta. Wniosek w tej sprawie gmina przekazała do Zarządu Dróg Powiatowych.

 

Ad. 9

Radna Bogumiła Maciejewska wnioskowała o wystosowanie pisma do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o poprawienie bezpieczeństwa pieszych na ulicy Bydgoskiej w Krajence (za torami). Dyrektor  Stefankiewicz podczas ostatniej bytności na sesji w Krajence obiecał, że w sierpniu będzie można załatwić ten problem, ponieważ dotyczy niewielkiego odcinka drogi. Dotychczas niczego nie zrobiono.

 

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż w trakcie obrad otrzymał pismo skierowane do Prezesa Stowarzyszenia Pomocy dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gminie i Mieście Krajenka dotyczące możliwości dofinansowania działalności tego stowarzyszenia – kserokopia pisma stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

 

Skarbnik Gminy udzielił wyjaśnień odnośnie możliwości finansowania przez gminę ww. stowarzyszenia.

Po zapoznaniu się z przepisami oraz stanowiskiem w tej sprawie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wynika z tego, że gmina może zlecać stowarzyszeniom realizację tylko takich zadań, które ustawowo zostały przypisane gminie. Brak jest podstaw prawnych do planowania i wydatkowania środków z budżetu gminy na realizację zadania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Skarbnik powiedział, iż Stowarzyszenie powołuje się na przykłady sąsiednich gmin, tj. Jastrowia i Złotowa. W celu uzyskania informacji, czy taka pomoc jest możliwa zbadano te przypadku. Okazało się, że w Jastrowiu Stowarzyszenie korzysta z pomieszczeń gminy i z tego tytułu nie ponosi opłat. W Złotowie pomoc jest udzielana na podstawie uchwały z 1994 roku, kiedy nie działały powiaty. Obecnie wygasła podstawa prawna do udzielania takich dotacji.

 

Burmistrz powiedział, iż tam gdzie są dzieci niepełnosprawne łatwo mówi się o złej woli. Przypomniał, iż przed powstaniem stowarzyszenia pierwsze pytania dotyczące możliwości udzielenia pomocy wpłynęły do gminy. Rozeznano wówczas przepisy, jakie są możliwości. Zorganizowano wówczas spotkanie, udzielono pomocy w napisaniu wniosku do powiatu. Nie można jednak zmuszać Burmistrza aby świadomie łamal prawo. Jeżeli chodzi o dotację dla Stowarzyszenia przepisy są jasne – nie ma takiej prawnej możliwości.

 

Radny Paweł Wróbel podziękował Burmistrzowi za wyjaśnienia – sprawa jest rzeczywiście jasna. W roku ubiegłym rada uchwaliła program współpracy z organizacjami pozarządowymi, w związku z tym zapytał, czy z programu będzie można korzystać w roku 2009.

 

Skarbnik Gminy wyjaśnił, iż aktem prawnym niższej rangi nie można zmieniać ustawy.

 

Radna Elżbieta Smodis pytała, czy istnieje jakaś możliwość udzielenia Stowarzyszeniu Pomocy.

 

Skarbnik poinformował, iż gmina nie ma żadnej prawnej możliwości aby przekazać stowarzyszeniu jakiekolwiek środki finansowe.

 

Radny Anatol Najmowicz powiedział, iż nie dziwi fakt, że rodzice szukają pomocy tam gdzie jest to tylko możliwe. Pytał, czy jest możliwość skorzystania w tym celu ze środków na wyrównywanie szans edukacyjnych.

 

Skarbnik wyjaśnił, iż jest to konkurs projektów. Program musi być realizowany i rozliczony w ramach złożonego wniosku. Dzieci niepełnosprawne będą z niego korzystać tak jak inne dzieci  w ramach swoich klas.

 

Radna Elżbieta Smodis pytała o możliwość udzielenia mieszkańcom pomocy w utylizacji eternitu. Słyszała, że w gminie Łobżenica jakaś pomoc jest udzielana.

 

Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował o wystosowanie pisma do Powiatowego Zarządu Dróg z prośbą o wykonanie audytu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 188 z drogą powiatową Krajenka-Jastrowie pod katem możliwości poszerzenia wjazdu na drogę 188. Wniosek ten składał już wcześniej, nie doczekał się na niego odpowiedzi.

 

Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował również o ustawienie w rejonie cmentarza kabin WC w dniu Święta Zmarłych.

 

Radny Jakub Niedźwiecki prosił także o rozwiązanie problemu z dostarczaniem bieżącej wody w budynku socjalnym w Pogórzu.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż inwestycja na drodze wojewódzkiej na odcinku Dolnik – Skórka została już chyba zakończona, ponieważ namalowano pasy. Nie dopięto jednak sprawy poboczy. Nie są właściwie zrobione zjazdy do pól i lasu.

 

Radny Henryk Kania poinformował, iż podczas przeprowadzonej zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie wszędzie odebrano zużyty sprzęt, m.in. z jego nieruchomości. Pytał dlaczego część sprzętu pozostawiono.

 

Radny Henryk Kania wnioskował także o naprawienie drogi gminnej w Paruszce w miejscu gdzie kończy się asfalt (była szkoła) w kierunku zabudowań sołtysa. Na drodze tej są bardzo duże dziury.

 

Radny Henryk Kania pytał również, czy będzie kontynuowana naprawa drogi brukowej w Paruszce. Część zrobiono poprzez uzupełnienie tłuczniem, wskazane byłoby naprawienie w podobny sposób całego odcinka tej drogi.

 

 Radny podziękował także za dobrą realizację wniosków zgłaszanych przez radnych.

 

Skarbnik Gminy poinformował, iż inwestycja na drodze wojewódzkiej nie została jeszcze zakończona, pasy nie są wymalowane.

 

Radny Piotr Jończyk wnioskował o ustawienie znaku ograniczającego prędkość na ulicy Kościuszki, ponieważ za blokami na ulicy Rynek dzieci jeżdżą na rolkach. Miejsce to jest niebezpieczne.

 

Radny Piotr Jończyk wnioskował także o rozważenie możliwości utwardzenia ulicy Stanisława Polańskiego w Krajence.

 

Radny Waldemar Siwek wnioskował o przebudowę strażnicy OSP we wsi Podróżna, ponieważ obecnie użytkowany budynek nie chroni znajdującego się w  nim sprzętu we właściwy sposób.

 

Radny Waldemar Siwek wnioskował także o zabezpieczenie w budżecie gminy środków na zagospodarowanie byłego wysypiska (żwirowiska)  we wsi Podróżna.

 

Ad. 10

Zdzisław Pasymowski dyrektor Niepublicznego Gimnazjum w Krajence prosił o rozwiązanie problemu bezpieczeństwa na moście na rzece Głomi, poprzez budowę kładki.

Wnioskował także o wyrównanie dziur na ulicy Stanisława Polańskiego w Krajence poprzez wylanie cementu. Jego zdaniem konieczna byłaby budowa chodnika po lewej stronie drogi. Dotychczasowe działania gminy polegające na usuwaniu prętów i wyrównywaniu dziur materiałami sypkimi nie przynosi efektu.

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż nie ma możliwości budowy kładki, ponieważ Wielkopolski zarząd Dróg Wojewódzkich rozważa budowę nowego mostu. Wnioski w tej sprawie były już wielokrotnie ponawiane.

 

Ad. 11

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 15:45 zamknął XXI sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokółowała:                                                             Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                              Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi rady                                           Przewodniczący Rady