Protokół Nr XXII/08

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia  28 listopada 2008 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

Ad. 1

Sesję o godz. 12:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecni radni: Elżbieta Smodis, Władysław Ogórek oraz Piotr Jończyk

Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§   Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

§   Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,

§   Ryszard Sieg – Kierownik referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych,

§   Zygmunt Jasiewicz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w tut. Urzędzie,

§   Marek Pietrzak – kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,

 

Ad. 2

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady.

6.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn,

b)       uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009r.

c)        zmiany uchwały Nr XXI/154/08 z dnia 24 października 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,

d)       zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok.

7.     Zapytania i wnioski radnych.

8.     Wolne głosy, informacje.

9.     Zakończenie.

 

Doszedł radny Władysław Ogórek zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 13.

 

Przewodniczący wnioskował o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu dotyczącego informacji radnego Powiatu Złotowskiego o pracy Rady Powiatu, po punkcie 4.

Wniosek poddał pod głosowanie.

Radni w liczbie 13 przyjęli ww. wniosek jednogłośnie.

 

Przewodniczący wnioskował również o dodanie przed punktem wnioski i zapytania radnych, tematu związanego z wydaniem oświadczenia Rady w sprawie budowy boiska z programu „Moje boisko – Orliki 20012”.

Wniosek poddał pod głosowanie.

Radni w liczbie 13 przyjęli ww. wniosek jednogłośnie.

 

Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco:

 

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Informacja radnego Powiatu Złotowskiego o pracy Rady Powiatu.

6.     Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady.

7.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn,

b)       uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009r.

c)        zmiany uchwały Nr XXI/154/08 z dnia 24 października 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,

d)       zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok.

8.     Wydanie oświadczenia w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy na 2009 rok środków finansowych na inwestycję realizowaną w ramach programu „Moje boisko - Orliki 2012”.

9.     Zapytania i wnioski radnych.

10.  Wolne głosy, informacje.

11.  Zakończenie.

 

Ad. 3

Protokół sesji odbytej w dniu 24 października 2008 roku został  przyjęty bez uwag.

 

Ad. 4

Doszła radna Elżbieta Smodis zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 14.

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka złożył informację o działalności w okresie między sesjami.

W okresie od 24 października do 28 listopada 2008 roku kierownictwo Urzędu odbyło 6 posiedzeń podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

Wydano zarządzenia:

a)    Nr 167/08 z dnia 24 października 2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na rok 2008. Układ wykonawczy został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krajence w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok z dnia 24 października 2008r.

b)    Nr 168/08 z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmiany w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Zmiany dokonano w związku z koniecznością rozszerzenia wykazu o pozycje dotyczące inwestycji, które gmina zamierza realizować z funduszy unijnych.

c)     Nr 169/08 z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy i miasta Krajenka. Zarządzenie dotyczy działki nr 234 położonej w Krajence przy ulicy Targowej, o powierzchni 378m2. Działka ta w nieobowiązującym już planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była pod zabudowę mieszkaniową – bliźniaczą. Zarządzeniem Nr 170/08 powołano Komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ww. nieruchomości w składzie: Tomasz Ciechanowski- Przewodniczący, Zygmunt Jasiewicz, Marek Pietrzak, Danuta Wrzeszcz – członkowie.

d)    Nr 171/08 z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Skład komisji zwiększono o Pana Ryszarda Szramkowskiego, zmienił się także przedstawiciel Policji. W miejsce Pana  Jarosława Ciężkiego powołano Pana Adama Grzesika. Zmiana ta była spowodowana dłuższą nieobecnością Pana Ciężkiego. Komisja nie miała dotychczas zastępcy Przewodniczącego, obecnie został nim Pan Andrzej Pyszniak.

e)    Nr 172/08 z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Krajence. W skład Komisji weszli: Ryszard Sieg, Barbara Kloska, Danuta Wrzeszcz, Barbara Piechowska, Mariola Kurzawa. Konkurs został ogłoszony w dniu 5 listopada 2008, otwarcie ofert nastąpi 17 grudnia 2008 roku. Nr 173/08 z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie projektu budżetu gminy i miasta Krajenka na 2009 rok. W dniu 14 listopada projekt budżetu został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz  Radzie Miejskiej. Sesja budżetowa planowana jest na dzień 19 grudnia 2008r.

1.     W dniu 5 listopada 2008 roku zatwierdzony został plan  zimowego utrzymania dróg. Za organizację i koordynację działań dotyczących zimowego utrzymania dróg odpowiadać będzie Pan Zygmunt Jasiewicz kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Nieruchomościami w Urzędzie.  W soboty i niedziele oraz po godzinie 15 w dni powszednie funkcję koordynatora pełni Pan Marek Pietrzak kierownik referatu Rolnictwa i Działalności Gospodarczej. Plan zimowego utrzymania dróg został przedstawiony również sołtysom.

2.     W dniu 30 października rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. „Wykonanie podbudowy na drodze gminnej w obrębie Głubczyna (dz. nr 23)”. Spośród 4 złożonych ofert wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Zakład Usługowo-Handlowy „Bud-Hanex” z Kórnika za kwotę brutto 170,899,98. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 12 listopada br. Prace są w trakcie realizacji. Zadanie jest współfinansowane z Funduszu ochrony gruntów Rolnych. W roku bieżącym zostanie wykonany odcinek o długości 950m i szerokości 4m.

3.     Zapoznano się z wynikami przetargów na sprzedaż nieruchomości, które miały miejsce w dniu 31 października br.

Do sprzedaży przeznaczone były następujące nieruchomości:

a)        Działka niezabudowana, położona w Krajence przy ul. Okrężnej, oznaczona numerem 288, o pow. 2862m2, cena wywoławcza 55.125,00. Pierwszy przetarg na zbycie tej nieruchomości odbył się w dniu 5 maja 2008 roku  i zakończył się wynikiem negatywnym. Cena w pierwszym przetargu wynosiła 61.250,00zł , w drugim przetargu obniżono ją o 10%. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, dlatego postanowiono o jej sprzedaży w drodze negocjacji. Działka była przeznaczona do sprzedaży na wniosek osoby zainteresowanej nabyciem.

b)       Nieruchomość niezabudowana położona w Krajence przy ulicy Toruńskiej oznaczona numerem geodezyjnym 49, o pow. 753m2, cena wywoławcza 20.000zł. Był to pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości, zakończył się wynikiem negatywnym.

c)        Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Pogórze,  oznaczona numerem 819/3 o pow. 1,21ha, cena wywoławcza 21.500zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym .

d)       Nieruchomość niezabudowana położona w Śmiardowie Kraj. oznaczona numerem geodezyjnym 617/1 o pow. 1,75 ha, cena wywoławcza 31.100,00zł. Był to drugi przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym. Postanowiono o możliwości sprzedaży w drodze negocjacji.

e)        Nieruchomość niezabudowana położona w Paruszce, oznaczona numerem geodezyjnym 253/1 o pow. 0,24ha, cena wywoławcza 4.800zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

4.     Podczas posiedzenia odbytego w dniu 24 listopada 2008 roku rozpatrzono projekty odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Odpowiedzi na wnioski zostały udzielone na piśmie wnioskującym radnym oraz zostaną przedstawione na dzisiejszej sesji.

5.     Analizowano i zatwierdzono projekty uchwał będące przedmiotem obrad Rady w dniu dzisiejszym w następujących sprawach:

a)        miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn,

b)       uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009r.

c)        określenia stawek podatku od środków transportowych,

d)       zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok.

 

Burmistrz złożył również informację o realizacji uchwał podjętych podczas poprzedniej sesji Rady.

            Podczas sesji odbytej w dniu 24 października 2008 roku Rada Miejska w Krajence podjęła 6 uchwał, których realizacja przebiega następująco:

1)    Uchwała Nr XXI/150/08 w sprawie uchwalenia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Została opublikowana w dzienniku Nr 201, poz. 3284 z dnia 24.11.2008r.

2)    Uchwała Nr XXI/151/08 w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, jest realizowana zgodnie z postanowieniami.

3)    Uchwała Nr XXI/152/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulic: Sienkiewicza, Szkolna, Domańskiego, wzdłuż drogi nr 188 w kierunku Piły oraz rzeki Głomi jest realizowana. Złożono zapytanie o cenę w 5 firmach urbanistycznych, odpowiedziała 1 za cenę netto 43.000zł. Oferta ta została zaakceptowana.

4)    Uchwała Nr XXI/153/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Została ogłoszona w dzienniku Nr 201, poz. 3285 z dnia 24.11.2008r. 

5)    Uchwała Nr XXI/154/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - w wyniku badania zgodności z prawem, RIO uchyliło § 1 pkt 6, ponieważ zaproponowane stawki przekraczały górne granice określone w rozporządzeniu. Błąd powstał w wyniku rozbieżności pomiędzy ustawą a rozporządzeniem w zakresie rozpiętości masy całkowitej pojazdów. W związku z powyższym proponuje się Radzie Miejskiej uchylenie całej uchwały i podjęcie nowej z uwzględnieniem niezbędnej korekty stawek określonych w § 1 pkt 6.

6)    Uchwała Nr XXI/155/08 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok- jest realizowana na bieżąco.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie uchwały przekazano w terminie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące finansów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zbadania ich zgodności z prawem. 

 

Radna Małgorzata Mila pytała, kto będzie przygotowywał plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krajenka.

 

Burmistrz poinformował, iż plan będzie realizowała Lidia Kaczorowska z Piły, a nazwy firmy w tej chwili nie pamięta.

Ad. 5

Piotr Tomasz radny Powiatu Złotowskiego podziękował radnym Gminy i Miasta Krajenka za stanowcze stanowisko wyrażone podczas ostatniej sesji rady w sprawie realizacji dróg powiatowych w Gminie Krajenka. Dzięki temu, jak wszyscy pamiętają Starosta złożył deklarację, iż chciałby aby jedna z inwestycji: bądź to ulica Jagiełły, bądź to droga z Dolnika do Głubczyna, została zrealizowana w 2009 roku. Z przykrością zawiadamia że Starosta po opuszczeniu gościnnych granic naszej gminy zmienił zdanie i w budżecie na 2009 rok żadna z tych inwestycji nie została uwzględniona. Po raz kolejny zlekceważono radę Powiatu Złotowskiego, która uchwaliła  Plan Rozwoju Lokalnego zakładającego modernizację ulicy Władysława Jagiełły w roku 2007, drogi Dolnik Podróżna w roku 2009. Jest mu także przykro, że jako jedyny radny upomina się o interesy tej gminy – przypomniał, iż radnymi z naszego okręgu wyborczego są radni: Tadeusz Wiśniewski i Jan Zając. Radni ci nie dość, że nie pojawiają się na sesjach Rady Miejskiej, to podczas sesji rady Powiatu nie upominają się o interesy tej gminy. Co ciekawe w interesie naszej gminy coraz częściej głos zabierają radni z innych okręgów wyborczych. Przykładem jest radny Masel z Zakrzewa i radny Bieluszko z Lipki, którzy pytają dlaczego inwestycje w Krajence są pomijane. Jak już powiedział, inwestycji drogowych, jakże potrzebnych w Krajence nie będzie.

Do narodowego programu budowy dróg lokalnych powiat zgłosił dwie drogi:

- Zalesie Złotów i Zakrzewo-Kujan.

Powiat dofinansuje także w ramach ww. programu dwie inwestycje drogowe w gminach: gminę Złotów w kwocie 100tys. zł (Rudna – Nowy Dwór), w gminie Lipka budowę szlaku rowerowo-pieszego kwotą 30 tys. zł.

W 2009 roku będzie w Krajence realizowana tylko jedna inwestycja – jest to płot przy MOS-ie, jak argumentował Starosta aby mieszkańcy tego Ośrodka nie byli prowokowani przez – jak się domyśla – mieszkańców naszej gminy, chociaż takie sformułowanie nie padło. Koszt tego płotu to 5 tys. zł.

Powołano także Kapitułę konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego i po raz kolejny wszedł w skład tej Kapituły.

Zarząd Powiatu Złotowskiego negatywnie rozpatrzył wniosek Gminy i Miasta Krajenka w sprawie udzielenia dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Krajence. Uzasadniono to niewystarczającymi środkami.

 

Ad. 6

Burmistrz udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych złożone podczas sesji rady odbytej w dniu 24 października 2008 roku.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 24 października 2008 roku radni zgłosili 12  wniosków i zapytań i uzyskali na nie następujące odpowiedzi:

1)        Radna Bogumiła Maciejewska wnioskowała o wystosowanie pisma do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o poprawienie bezpieczeństwa pieszych na ulicy Bydgoskiej w Krajence (za torami). Dyrektor  Stefankiewicz podczas ostatniej bytności na sesji w Krajence obiecał, że w sierpniu będzie można załatwić ten problem, ponieważ dotyczy niewielkiego odcinka drogi. Dotychczas niczego nie zrobiono. Obecnie wykonano chodnik w kierunku od szkoły podstawowej do torów i jest nadzieja, że zadanie będzie kontynuowane.

 

Na podstawie informacji uzyskanej od Pana Benedykta Stefankiewicza kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie, udzielono odpowiedzi, iż do dnia 30 listopada br. nastąpi wyrównanie pobocza do torów kolejowych na ul. Bydgoskiej. O ile Rejon Dróg Wojewódzkich uzyska dodatkowe środki finansowe, to budowa chodnika na ulicy Bydgoskiej do torów kolejowych na odcinku ok. 50m  nastąpi  jeszcze w tym roku.

 

2)        Radna Elżbieta Smodis pytała o możliwość udzielenia mieszkańcom pomocy w utylizacji eternitu. Słyszała, że w gminie Łobżenica jakaś pomoc jest udzielana.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Miejskiego w Łobżenicy, wskazana przez Panią Gmina Łobżenica nie udziela jeszcze mieszkańcom dotacji na utylizację wyrobów zawierających azbest. W Gminie Krajenka pomoc w przedmiotowym zakresie będzie mogła być realizowana po uruchomieniu programów rządowych.

 

3)        Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował o wystosowanie pisma do Powiatowego Zarządu Dróg z prośbą o wykonanie audytu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 188 z drogą powiatową Krajenka-Jastrowie pod kątem możliwości poszerzenia wjazdu na drogę 188. Wniosek ten składał już wcześniej, nie doczekał się na niego odpowiedzi.

 

Wniosek ten został przekazany do Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie.

 

4)        Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował również o ustawienie w rejonie cmentarza kabin WC w dniu Święta Zmarłych.

 

W dniu 1 listopada br. zostały uruchomione ogólnodostępne toalety przy przystanku  PKS w Krajence.

 

5)        Radny Jakub Niedźwiecki prosił także o rozwiązanie problemu z dostarczaniem bieżącej wody w budynku socjalnym w Pogórzu.

 

Poinformowano, iż  została wymieniona pompa wodna dostarczająca wodę do budynku oraz wymieniono zabezpieczenie tej pompy. Powyższe prace rozwiązują problem zaopatrzenia w wodę w wyżej wymienionym obiekcie przy racjonalnym i właściwym korzystaniu przez mieszkańców.  Zainstalowana pompa posiada zawór wyłączający ją w przypadku obniżenia lustra wody, co powoduje, że pompa nie będzie ulegała uszkodzeniu. W przypadku braku wody można korzystać ze studni głębinowej znajdującej się na tej nieruchomości.

 

6)        Radny Henryk Kania poinformował, iż podczas przeprowadzonej zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie wszędzie odebrano zużyty sprzęt, m.in. z jego nieruchomości. Pytał dlaczego część sprzętu pozostawiono.

 

Po zgłoszeniach mieszkańców Strażnikowi Miejskiemu wskazano firmie wywozowej miejsca, w których pozostał nieodebrany sprzęt. W ciągu kilku dni od przeprowadzenia zbiórki odpady ze wskazanych miejsc zostały odebrane. Zbiórka odpadów przeprowadzana była na dużym obszarze, co mogło spowodować trudności w dotarciu do wszystkich miejsc. Ponadto z wyjaśnień pracowników firmy Altvater wynika, że nie mogły być odbierane niekompletne sprzęty np. tylko obudowy sprzętu AGD.

 

7)        Radny Henryk Kania wnioskował także o naprawienie drogi gminnej w Paruszce w miejscu gdzie kończy się asfalt (była szkoła) w kierunku zabudowań sołtysa. Na drodze tej są bardzo duże dziury.

 

Naprawa ww. drogi nastąpi wiosna przyszłego roku.

 

8)        Radny Henryk Kania pytał również, czy będzie kontynuowana naprawa drogi brukowej w Paruszce. Część zrobiono poprzez uzupełnienie tłuczniem, wskazane byłoby naprawienie w podobny sposób całego odcinka tej drogi.

 

Radnego poinformowano, iż droga ta została naprawiona w zakresie jaki był niezbędny.

 

9)        Radny Piotr Jończyk wnioskował o ustawienie znaku ograniczającego prędkość na ulicy Kościuszki, ponieważ za blokami na ulicy Rynek dzieci jeżdżą na rolkach. Miejsce to jest niebezpieczne.

 

Wniosek o ustawienie znaku ograniczającego prędkość na ulicy Kościuszki w Krajence zostanie przekazany do Komisji ds. z Zakresu Zarządzania Ruchem na dogach powiatowych i gminnych, w celu jego rozpatrzenia.

 

10)     Radny Piotr Jończyk wnioskował także o rozważenie możliwości utwardzenia ulicy Stanisława Polańskiego w Krajence.

Ulica Stanisława Polańskiego w Krajence jest utwardzona płytami żelbetonowymi. W przyszłości po wykonaniu infrastruktury komunalnej, droga ta będzie mogła zostać zmodernizowana.

 

11)     Radny Waldemar Siwek wnioskował o przebudowę strażnicy OSP we wsi Podróżna, ponieważ obecnie użytkowany budynek nie chroni znajdującego się w  nim sprzętu we właściwy sposób.

W projekcie budżetu na 2009 rok nie przewidziano środków finansowych na remont ww. obiektu.

12)     Radny Waldemar Siwek wnioskował także o zabezpieczenie w budżecie gminy środków na zagospodarowanie byłego wysypiska (żwirowiska)  we wsi Podróżna.

W przypadku byłego żwirowiska były przyjęte inne rozwiązania. Ustalono z radnym oraz sołtysem, iż w przypadku inwestycji gminnych będzie tam wywożona ziemia, co pozwoli na wyrównanie terenu.

 

Doszedł radny Piotr Jończyk zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 15.

Burmistrz poinformował ponadto, iż w dniu 28 listopada miało nastąpić podpisanie preumowy na finansowanie budowy kanalizacji gminy Krajenka na kwotę 18 mln zł. Podpisanie takiego dokumentu nakłada na gminę obowiązek udowodnienia że gmina spełnia warunki określone w rozporządzeniach oraz regulaminach.  Termin podpisania umowy został jednak przesunięty nie z winy gminy. Przypomniał także, iż gmina w ramach własnych środków może wyasygnować na inwestycje ok. 800tysl zł.

Burmistrz poinformował również, iż w ramach rządowego programu budowy dróg gmina złożono wniosek  na budowę dróg na osiedlu Bydgoska. Wynik będzie znany prawdopodobnie 15 grudnia br. Złożono także wniosek na budowę Krajeńskiego Ośrodka Kultury. Decyzja w tej sprawie będzie znana ok. marca 2009 roku. W przypadku pozytywnej decyzji, w pierwszej kolejności zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie  dokumentacji, potem na wykonanie inwestycji. W trakcie przygotowywania jest wiele wniosków, trwa oczekiwanie na ogłoszenie terminów naboru.

Burmistrz udzielił także odpowiedzi na zapytania radnej Małgorzaty Mili złożone podczas sesji w dniu 30 czerwca br. Nie odpowiadał na te pytania przez kolejne dwie sesje, ponieważ w sesjach tych nie uczestniczyła osoba pytająca.

1.     Radna Małgorzata Mila w imieniu mieszkańców i użytkowników domków letniskowych w Rogownicy wnioskowała o wyrównanie drogi od osiedla Rogownica do parkingu przy Jeziorze Wapińskim. Kolejny wniosek radnej dotyczył oznakowania dróg prowadzących do Rogownicy. Mieszka tam coraz więcej osób, a z powodu braku oznakowania są problemy z dotarciem do osiedla, m.in. służb ratowniczych.

Burmistrz poinformował, iż w trakcie realizacji jest droga na odcinku od Maryńca do Jeziora Wapieńskiego. Dojazd do osiedla będzie możliwy od strony Dolnika i Głubczyna. Natomiast droga od osiedla Rogownica do parkingu przy Jeziorze Wapińskim jest drogą leśną i należy do Nadleśnictwa Zdrojowa Góra. Oznakowanie znakiem kierunku i odległości drogi do Rogownicy znajduje się od strony Skórki, ponieważ tylko z tamtej strony dojazd stanowi droga asfaltowa. W związku z tym nie stwierdzono konieczności ustawienia nowego znaku.

 

2.     Radna Małgorzata Mila – również w imieniu mieszkańców Rogownicy - wnioskowała o zainstalowanie 2-3 lamp oświetlenia drogowego, ponieważ na osiedlu jest ciemno.

W chwili obecnej zadanie to nie będzie realizowane. Wniosek zostanie zrealizowany w terminie późniejszym z równoczesnym uwzględnieniem potrzeb w tym zakresie innych miejscowości, które oświetlenia nie posiadają. Koszt wykonania jednego punktu świetlnego wynosi ok. 10 tys. zł, a w przypadku braku słupów kwota ta rośnie.

                                  

3.     Radna Małgorzata Mila powiedziała także, iż z odpowiedzi na swój wcześniejszy wniosek dotyczący przyjęć dzieci do przedszkoli na terenie gminy uzyskała odpowiedź, iż problem dotyczy tylko wsi Skórka. W związku z tym pytała ilu rodzicom odmówiono przyjęcia dziecka do przedszkola w Skórce oraz jakie są plany, zamierzenia gminy aby zwiększyć liczbę miejsc w tym przedszkolu.

Na rok szkolny 2008/2009 z powodu braku miejsc odmówiono przyjęcia 12 dzieci. Jedyną możliwością zwiększenia ilości miejsc w przedszkolu jest jego rozbudowa. Samorząd nie posiada wolnych środków finansowych na takie zadanie. W związku z planami Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi wprowadzenia rocznego przegotowania przedszkolnego dla dzieci 6 letnich, które to zajęcia miałyby odbywać się w szkołach, po dokonaniu analizy urodzeń stwierdzono, że w Skórce nie będzie problemów z miejscami w przedszkolu dla pozostałych dzieci.

 

4.     Radna Małgorzata Mila przypomniała, że w ubiegłym roku wydano 45 tys. zł na budowę płotu oddzielającego MOS od gimnazjum. Radna pytała dlaczego w jego budowie partycypowała tylko gmina. Od 2002 roku przepisy oświatowe zobowiązują do ogrodzenia obiektów oświatowych, dlaczego więc wtedy nie wystąpiono do powiatu, aby powiat partycypował w kosztach. Temat ten porusza, ponieważ niedawno dowiedziała się, że taki obowiązek istnieje. Ona nie jest urzędnikiem więc chyba mogła nie wiedzieć.

Burmistrz powiedział, iż znane było stanowisko powiatu w tej sprawie i było one negatywne. Nieoficjalnie jest mu wiadomym, że powiat miał niedawno chęć odkupić od gminy fragment ogrodzenia, żeby go wykorzystać do ogrodzenia MOS-u.  Przypomniał jakie były wówczas wypowiedzi. Radną poinformowano, iż zadanie to zostało wykonane zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku oraz zgodnie z planem wydatków Gminy Krajenka na 2007 rok. Należy podkreślić, że zapisany w powyższym zarządzeniu obowiązek ogrodzenia terenu szkoły i placówki oświatowej nie może być egzekwowany w stosunku do placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest inny samorząd, tj. Powiat Złotowski. Zwrócono się wówczas do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na usytuowanie ogrodzenia na terenie powiatowym, aby nie stawiać płotu do samej rzeki tylko do rogu znajdujących się na tym terenie hal. Nie wyrażono na to zgody. Dzisiaj okazało się, że teren MOS-u będzie dalej ogradzany.  Czas weryfikuje nierozsądne wypowiedzi i decyzje. Stanowisko powiatu było wówczas jasne i oczywiste. Gmina nie wystąpiła do organu prowadzącego MOS w sprawie partycypacji w kosztach ogrodzenia, ponieważ znane było publicznie wyrażane ich negatywne stanowisko w tej sprawie

 

5.     Radna Małgorzata Mila powiedziała również, iż na imprezie w Głubczynie, która była bardzo ładna – gratuluje organizatorom, Pan Penkała dziękował sponsorom i między innymi Panu Burmistrzowi Krajenki. Pytanie radnej brzmiało: czy Burmistrz sponsorował z budżetu gminy, jeżeli tak, to na czym polegał ten sponsoring , jaka to była kwota i z jakich środków. Jeżeli Burmistrz sponsorował z własnych środków, to jej pytanie jest nieaktualne.

Burmistrz powiedział, iż cieszy się, że radna była na tej imprezie, która jak powiedziała była bardzo ładna. Radna brała udział w imprezie jednak nie znała wszystkich działań mieszkańców, które spowodowały, że impreza się udała. Były to obchody 650- lecia  istnienia Głubczyna. W obchody było zaangażowanych wiele osób łącznie z byłym konserwatorem zabytków, który wygłosił referat na temat historii tej miejscowości. Bardzo zaangażowana była radna Joanna Wienke. Krajeński Ośrodek Kultury pokrył koszty pokazu sztucznych ogni za 2 tys. zł. Reszta to były koszty oraz praca mieszkańców Głubczyna.

 

6.     Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż jak podejrzewa wszyscy radni oraz kierownicy jednostek powiatowych i gminnych, uzyskali pisma – wezwanie przedsądowe i wyjaśnienie Burmistrza dotyczące sporu pomiędzy Burmistrzem i Starostą. Takie pismo dostała ona, opieczętowane przez Urząd Gminy i Miasta. Radna pytała ile nas to kosztowało.

Burmistrz wyjaśnił, iż nie był to spór tylko sprostowanie oświadczenia Starosty Złotowskiego, który stwierdził, co na tej sesji było powiedziane przez Burmistrza.  On podziękował radnemu powiatowemu za to, że przekazuje pełną informację o  tym co się dzieje na sesjach rady Powiatu oraz posiedzeniach Komisji. Oświadczenie Starosty Złotowskiego opublikowane w prasie, zawierało informację, iż Burmistrz Krajenki podziękował radnemu powiatowemu za to, że ten przeciwstawił się dyrektorowi Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu, Panu Łukasikowi. Takie słowa nie padły, w związku z tym z takim pismem wyjaśniającym wystąpił i to nie jako Janusz Szczerbiak, ale jako Burmistrz Krajenki. Wyjaśnienia takie wysłał także do radnych powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych gminy i części jednostek powiatowych.

Koszt wysyłki materiałów, o które pytała radna wyniósł 110,70zł.

 

7.     Radna Małgorzata Mila odniosła się także do filmu dotyczącego zajścia na terenie gimnazjum. Widać było datę i godzinę zajścia: 19:58, zakończenie 20:01 – radna pytała dlaczego, skoro teren jest ogrodzony, o tej porze był otwarty. Jeśli był otwarty, to czy był tam jakiś wychowawca, opiekun lub inna dorosła osoba odpowiedzialna za porządek.

Udzielono odpowiedzi, iż teren Gimnazjum im. dr. Władysława Brzezińskiego jest terenem ogólnodostępnym dla mieszkańców gminy, gdzie w godzinach popołudniowych mogą spacerować i wypoczywać na ławkach w parku. Brama główna nie jest zamykana aby ułatwić wjazd na teren gimnazjum służbom porządkowym i ratunkowym. W godzinach wieczornych i nocnych na terenie gimnazjum nie ma pracowników ale prowadzony jest monitoring wizyjny obejścia szkoły i amfiteatru. Teren jest terenem rekreacyjnym i nie będzie zamykany.

 

Radna Małgorzata Mila poinformowała, iż na część odpowiedzi dostała odpowiedź pisemną, ale nie na wszystkie. Powiedziała również, iż chciałaby się ustosunkować do odpowiedzi dot. osiedla domków jednorodzinnych nad Jeziorem Wapińskim. Podziękowała za odpowiedź, ale nie pytała kto jest właścicielem drogi, szkoda, że Burmistrz nie postąpił tak jak w przypadku wniosków dotyczących dróg powiatowych i nie wystąpił do właściwego zarządcy.  Szkoda, że skoro jest to droga leśna, nie wystąpił do odpowiedniego właściciela aby zajął się tą drogą. O tym, że Rogownica jest oznakowana wie, chodziło jej o tablice informacyjne, gdzie znajduje się to osiedle domków jednorodzinnych.

Jeżeli chodzi o płot, to radna nie dziwi się, że otrzymała taką, a nie inną odpowiedź. Według niej, jeżeli komuś nie zadaje się pytania, to nie otrzymuje się odpowiedzi. Jeżeli gmina nie występowała do powiatu o współfinansowanie, to trudno aby powiat sam z siebie powiedział: „nie chcenie- ale my się dołożymy”. Oczekiwała krótkiej odpowiedzi, a tu znowu usłyszała o różnych sprawach nie związanych z jej pytaniem.  Jeżeli chodzi o Głubczyn, to jest członkiem rady i ma prawo zadawać pytania a Burmistrz powinien się zastanowić, czy ma prawo mówić, że ona nie ma prawa tego robić. Ona pytała, czy Burmistrz sponsorował,  a on poczuł się obrażony i twierdzi, że ona obraża mieszkańców Głubczyna. Ona ich nie obraża, widziała imprezę, słyszała o przygotowaniach, wie, że dużo ludzi się w nie angażowało. Zrobili naprawdę piękną imprezę. Myśli, że ona jako przedstawiciel mieszkańców gminy Krajenka ma prawo zadać pytanie. Bardzo dobrze, że Burmistrz dołożył – nie neguje tego, chciała tylko wiedzieć jak wyglądał ten sponsoring, i w jakiej kwocie. Chwała, ze gmina wspomogła mieszkańców Głubczyna.

Na pytanie dotyczące korespondencji wystarczyłaby jej odpowiedź, że kwota wynosiła 110, 70zł, bo takie pytanie zadała. Wszyscy wiedzą o co chodzi i wyjaśnianie tego było zbyteczne.

Jeżeli chodzi o ogrodzenie gimnazjum, Burmistrz powiedział, iż jest to teren rekreacyjny i wszyscy mogą z niego korzystać, stąd rodzi się pytanie, po co gmina wydała 45 tys. zł. żeby to ogrodzić.

 

Burmistrz powiedział, iż cieszy się, że radna jest zadowolona z jego odpowiedzi. Jeżeli chodzi o ogrodzenie, chodziło o to aby ci którzy tam przebywają czuli się bezpieczni, idąc tym tokiem myślenia można zadać pytanie, po cóż powiat dalej będzie ogradzał ten teren. Jego zdaniem z tego samego powodu co gmina.

 

Radna Joanna Wienke powiedziała, iż chciałaby się odnieść do pytania w sprawie sponsoringu Głubczyna. To pytanie zabrzmiało wtedy tak jakby radna mila chciała wiedzieć ile Burmistrz dał pieniędzy na to jedzenie, które radna zjadła, ile na to poszło środków gminnych. Niestety wtedy to tak zabrzmiało. To wszystko były pieniądze mieszkańców Głubczyna.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż racja radnej Wienke ją rozśmieszyła. Poprosiła o numer konta, prześle kwotę, którą „zjadła”.  Nie mówiła o żadnym jedzeniu, chwaliła imprezę, ponieważ była ładnie przygotowana, a naprawdę mieszkańcy mają prawo wiedzieć na co idą ich pieniądze. Ona nie zarzuciła gminie i Burmistrzowi, że źle wydał pieniądze – po prostu chciała wiedzieć. Dobrze, że Burmistrz pomógł i wspiera inicjatywę mieszkańców.

 

Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnej Małgorzaty Mili, iż nie na wszystkie pytania otrzymała pisemną odpowiedź. Takie odpowiedzi są wysyłane, przekazuje jedną z nich, która była wysłana 2 września. Korespondencja ta wróciła do Urzędu.

 

Przewodniczący rady powiedział, iż na sesji wrześniowej Burmistrz informował o wszczęciu śledztwa przez prokuraturę rejonową w Złotowie w sprawie o przekroczenie uprawnień, miedzy innymi w związku ze sprawą wysyłania korespondencji o jakiej była mowa. Odbyła się także kontrola regionalnej izby obrachunkowej. Znane są już rozstrzygnięcia w tej sprawie. Poinformował, iż do Rady Miejskiej wpłynęło postanowienie prokuratury  o umorzeniu postępowania oraz wystąpienie pokontrolne RIO. Od wystąpienia RIO wniesione zostały zastrzeżenia. Izba nic nie stwierdziła, poza drobnymi sprawami. Wynik  ich rozpatrzenia nie jest znany. Zarzuty dotyczyły braku ewidencji prowadzenia przebiegu pojazdów prywatnych i w tym zakresie Burmistrz wniósł zastrzeżenia.

Dokumenty te są dostępne w Urzędzie Gminy i Miasta. Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 7a

Po wznowieniu obrad przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn.

Projekt planu zaprezentowała Lidia Kaczorowska – autorka planu, która wyjaśniła, iż obejmuje on teren istniejącej zabudowy letniskowej oraz terenu który gmina zamierza  zagospodarować i uporządkować i który w tej chwili stanowi teren leśny przy istniejącym, zdewastowanym kąpielisku.  Głównym problemem z przygotowaniem planu było przekształcenie terenu leśnego na tereny nieleśne. Problem ten został rozwiązany decyzją marszałka Wielkopolskiego. Gmina uzyskała również zgodę konserwatora przyrody. Obszar objęty planem znajduje się w strefie chronionego krajobrazu, stąd też nowa zabudowa musi być zlokalizowana w strefie 100 od jeziora. Zaplanowano ciągi rowerowo-piesze wzdłuż jeziora oraz parking znajdujący się poza strefą chronionego krajobrazu.

 

Bogumiła Maciejewska Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały były jednogłośnie pozytywne.

 

Radny Henryk Kania przypomniał, iż wielokrotnie  zwracał uwagę na stan wody w Jeziorze Wapieńskim, pytał o wyniki analiz wody przedstawiciela SANEPID-u. Były tam problemy z pałeczkami coli oraz glonami. Przed uchwaleniem planu chciałby wiedzieć, czy woda w jeziorze nadaje się na „cele plażowe”,  ponieważ zdarzało się w trakcie lata, że kąpielisko nie nadawało  się do użytkowania.

 

Lidia Kaczorowska wyjaśniła, iż projekt planu uzyskał pozytywna opinię SANEPIDU. W trakcie zbierania materiałów okazało się, że jezioro systematycznie się oczyszcza, podnosi się klasa czystości wody.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę NR XXII/156/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn – która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

Ad. 7b

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącej uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009r.:

- Komisja Rewizyjna i Komisja Gospodarcza – jednogłośnie za podjęciem uchwały,

- Komisja Społeczna – 3 głosy za podjęciem uchwały, 2 głosy wstrzymujące.

 

Radny Paweł Wróbel powiedział, iż ma przed sobą projekt uchwały dotyczący programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Jest to prawie taki sam program jaki obowiązuje do końca 2008 roku. Z programu zostały wykreślone 4 punkty, myśli że bardzo ważne. Po ostatniej dyskusji na sesji, gdzie jak wszyscy pamiętają, rozmawiano o możliwości, czy też braku możliwości wsparcia choćby dla Stowarzyszeń. Chodziło o Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej  w Gminie i Mieście Krajenka.

Skreślone punkty to:

- w rozdziale formy współpracy – pkt 3 – wspólne ubieganie się o środki zewnętrzne,

- z rozdziału VIII – kierunki współpracy – skreślono pkt 2 mówiący o działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych, pkt 14- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy, pkt 15 dotyczący promocji i organizacji wolontariatu .

Radny powiedział, iż szkoda, że wcześniej nie byli poinformowani o tym, że te punkty zostaną zdjęte z nowego programu. Może należało zaprosić do rozmowy zainteresowanych. Idąc tym tokiem myślenia można zadać pytanie, czy wobec obowiązywania tych punktów w programie jeszcze obowiązującym do końca tego roku  Stowarzyszenie miało prawo ubiegać się o pomoc, czy też nie. Jeżeli nie, to może należało wcześniej wykreślić owe punkty sporne. Idąc tym tokiem myślenia, gdy za jakiś czas pojawi się jakaś inicjatywa oddolna można wykreślać kolejne punkty.  Czy w przypadku powstania Stowarzyszenia zajmującego się promocją i ochroną zdrowia, ponieważ za jakiś czas możemy mieć problemy z dostępem do niektórych usług medycznych wykreślimy te zadania z programu tak jak wykreślono obecny punkt 14 dotyczący wsparcia promocji zatrudnienia gdy słyszymy, że takie zagrożenie jest.  Nie chce namawiać radnych aby glosowali wbrew prawu, sam nie będzie tego robił i wstrzyma się od głosu, jednak chciał tutaj pokazać pewien problem, który należy uwypuklić. Nie chodzi o punkty sporne, chodzi tylko o dobrą wolę. Myśli, że program jest ciekawy, ale w tej sytuacji niekompletny. Dlatego apeluje do sumienia radnych aby przemyśleli, by rozważyli jak i dlaczego.

 

Burmistrz powiedział, iż temat jest szeroki więc aby odpowiedzieć na zarzuty radnego chciałby wyjaśnić co ustawa o wolontariacie i samorządzie gminnym w tym zakresie mówi oraz co gmina zgodnie z prawem robi. Myśli, że jest to konieczne aby zrozumieć co określa ustawa a co program. Program jest aktem niższego rzędu , dlatego w akcie tym nikt nie będzie przepisywał ustawy. Wyjaśnił także, iż program opiera się na dwóch ustawach: o samorządzie gminnym oraz  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i musi być z nimi zgodny.

Burmistrz przytoczył orzeczenia sądów administracyjnych w sprawie zlecania zadań organizacjom społecznym. Wynika z nich, iż organy administracji publicznej, tym organy samorządu terytorialnego mogą zlecać wyłącznie takie zadania, które należą do zakresu ich kompetencji. Nie można zlecać innemu podmiotowi realizacji zadania do wykonania którego samemu nie ma się kompetencji. Zlecanie i powierzanie może dotyczyć wyłącznie realizacji zadań danej jednostki samorządu terytorialnego. Jeżeli zadaniem powiatu zapisanym w ustawie jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, to gmina nie może tego robić, bo w ustawie gminnej nie ma takiego zapisu.

Art. 5§1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stanowi, iż organy władzy publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3ust. 3, prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organu administracji publicznej działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z czerwca 2004 roku stwierdził, że samorząd nie może działać tam gdzie uzna to za stosowne biorąc pod uwagę kryterium, że kwestia dotyczy spraw lokalnych. Dlatego prosi aby osobom zainteresowanym wskazywać gdzie można uzyskać pomoc a nie czas tracić na to, na co nie zezwala ustawa.

Burmistrz poinformował także o konsekwencjach jakie poniósłby z tytułu realizacji niezgodnego z prawem zapisu uchwały budżetowej. Kiedy było spotkanie z osobami, które potrzebowały pomocy  wskazano drogę, gdzie można tej pomocy szukać. Jeżeli chodzi o Stowarzyszenie powiat ma obowiązek je finansować, tym że stowarzyszenia są współfinansowane a nie finansowane. Samorząd Powiatowy do tej pory wyłożył środki, które otrzymał w ramach PFRON.

Poprosił także o udzielenie głosu Barbarze Piechowskiej w celu przedstawienia informacji w jaki sposób gmina realizuje zadania dotyczące pomocy osobom niepełnosprawnym oraz Włodzimierzowi Hildebrandtowi.

 

Barbara Piechowska kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence przedstawiła rodzaje pomocy jaką gwarantuje ustawodawca osobom niepełnosprawnym. Niepełnosprawność jest jednym z powodów pozwalających na udzielenie pomocy w ramach ośrodka pomocy społecznej. Pomoc ta jest udzielana na ogólnych zasadach, tzn. tam gdzie kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 351 zł netto. W 2007 roku liczba rodzin objętych pomocą wynosiła 318, w tym 121 rodzin, gdzie została stwierdzona niepełnosprawność.

Drugi rodzaj pomocy to świadczenia rodzinne. W tym zakresie ustawodawca przewidział dla osób niepełnosprawnych comiesięczne zasiłki pielęgnacyjne w wysokości 153zł na miesiąc oraz świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 420zł miesięcznie dla osoby niepodejmującej pracy sprawującej opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym. Taka osoba może mieć dodatkowo opłacana składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe bądź też składkę zdrowotną. Okres pobierania zasiłku zalicza się do stażu pracy. Ponadto do zasiłku rodzinnego wypłacane są dodatki z tytułu niepełnosprawności. Dodatek z tytułu kształcenia dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia wynosi 60zł na miesiąc, po 5 roku życia 80zł. Od stycznia 2007 roku do września 2008 roku  dla wszystkich osób tj. 663 rodzin wypłacono 3.767.518zł., z tego świadczenia rodzinne pobierało 183 rodziny na dziecko niepełnosprawne. Gmina przeznaczyła na pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym 828.963zł, tj. na rodzinę średnio 4830zł. Są to tylko dodatki bez zasiłku rodzinnego. Wiele tych rodzin pobiera dodatkowo pomoc doraźną   - ma na myśli 9 rodzin, których dzieci korzystają z salki rehabilitacyjnej. Łączna kwota pomocy udzielona tym rodzinom  to 162.086zł. na rodzinę przypadało średnio 18 tys. zł. Ośrodek udzielając porad  niejednokrotnie kieruje dzieci lub osoby na zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Uzyskanie orzeczenia pozwala na przyznanie świadczeń oraz może służyć do wielu innych celów. Gmina poprzez ośrodek, jako jedyna w powiecie podjęła się utworzenia Warsztatu terapii zajęciowej, który został wpisany w działalność statutową ośrodka od grudnia 2006 roku. Jest to jeden z wariantów pomocy osobom niepełnosprawnym w gminie.

 

Włodzimierz Hildebrandt dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Krajence powiedział, iż dzieci niepełnosprawne są objęte pomocą także w szkołach i przedszkolach poprzez nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjne. Środki na te zajęcia pochodzą z budżetu gminy. W gimnazjum jest 3 takich uczniów, w szkole podstawowej w Skórce 1 uczeń, w publicznej szkole podstawowej w Krajence – 8 uczniów. na to zadanie przeznaczonych jest rocznie 97tys. zł. Ponadto gmina ponosi koszty dowozu i przywozu dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym, które uczą się w Jastrowiu. Takich dzieci jest sześcioro. Przywóz odbywa się w piątki, dzieci odwożone są w poniedziałek rano. W trakcie przewozu dzieci mają zabezpieczoną opiekę. Roczny koszt realizacji tego zadania wynosi 3700zł.

Rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi mogą także korzystać z funduszu stypendialnego o ile spełniają kryterium dochodowe. Obecnie realizowany jest program wyrównywania szans edukacyjnych.  Dzieci o mniejszym stopniu niepełnosprawności także korzystają z tego programu.

W 2007 roku gmina przystąpiła do pilotażowego programu „Uczeń na wsi” realizowanego przez PFRON. Został w roku bieżącym złożony wniosek do Wielkopolskiego oddziału PFRON. Do gminy wpłynęły 23 wnioski, które były przyjmowane od 3 do 30 września br. Kryterium dochodu na osobę w rodzinie wynosi 1123,20zł. 6 wniosków dotyczy uczniów gimnazjum, 14 uczniów szkół podstawowych oraz 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Obecnie ma zostać podpisana umowa pomiędzy gminą a PFRON, w następnej kolejności gmina będzie zawierać umowy z wnioskodawcami. Będzie to pomoc znacząca, w wysokości 2000zł na dziecko w szkole podstawowej i gimnazjalnej oraz 3000 na dziecko w szkole ponadgimnazjalnej. Zapotrzebowanie złożone przez gminę wynosi 49 tys. zł.

 

Radny Paweł Wróbel podziękował za informację – rzeczywiście gmina robi dużo dla osób potrzebujących pomocy. Według jego oceny – pytał o 4 punkty które zostały skreślone, najlepiej aby wróciły do programu. Jeżeli chodzi o przepisywanie do programu ustaw – niektóre punkty zostały przepisane z ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego z 2003 roku. Powiedział również, iż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. 19 punkt tego przepisu stanowi o pomocy organizacjom pozarządowym.  Zadaje sobie pytanie dlaczego wykreślone punkty były w programie zeszłorocznym.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż usłyszała sporo na temat w jaki sposób gmina pomaga osobom niepełnosprawnym oraz jakie są zadania gminy.  Jej zdaniem dyskusja nie idzie we właściwym kierunku – oni nie negują zadań gminy i nie każą realizować gminie zadań, które należą do innych jednostek  samorządowych. Tematem obrad jest uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009r. i chodzi o wykreślenie punktów, które w jej ocenie nie powinny być wykreślone. Burmistrz mówi, że jest to niezgodne z prawem, że chyba powinien sam na siebie donieść do prokuratury – w takim razie ona ma pytanie odnośnie zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krajenka do roku 2015, przyjętą przez Radę w 2006 roku. Radna przypomniała cele i zamierzenia wynikające ze Strategii. Według niej to co było do tej pory, to było właśnie wspieranie zaangażowania ludzi. Burmistrz mówi, że nie jest to zgodne z prawem, jednak zapisy strategii np. cel strategiczny 1.5. - aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – z programu to zadanie jest wykreślone. Jest takich 6 punktów i w części z nich jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta. Cel strategiczny 4, cel operacyjny 4.1 – wzrost aktywności osób niepełnosprawnych na rzecz społeczności lokalnej – zadanie obejmuje 9 punktów, w tym realizowanych przez Urząd Gmin y: likwidacja barier architektonicznych oraz komunikacyjnych, tworzenie mieszkań socjalnych, rozwój wolontariatu (KOK, szkoły, organizacje pozarządowe, utworzenie ośrodka rehabilitacji do roku 2015 (Urząd Gminy i Miasta, PCPR). Biorąc pod uwagę tę Strategię wydaje jej się, że punkty znajdujące się w programie zeszłorocznym można pozostawić, ponieważ od grudnia 2007 roku prawo w tym zakresie się nie zmieniło. Ponadto Burmistrz mówi, że salka rehabilitacyjna jest zadaniem własnym powiatu – z tym się zgadza. Burmistrz zarzuca, że powiat nie wyłożył ani złotówki, że wziął wszystko z PFRON-u. bardzo możliwe, ale Burmistrz ściągając pieniądze z Unii Europejskiej mówi, że jest dobrym gospodarzem a jak ktoś inny wykonuje swoje zadania korzystając z innych funduszy jest złym gospodarzem.

Radna powiedziała, iż chciałaby przypomnieć, że osoby niepełnosprawne są członkami naszej wspólnoty i nie chodzi o to, że gmina ma utrzymywać ośrodek ale udzielać innej pomocy, np. prawnej, ale także i finansowej. Kiedy potrzebne były pieniądze na rusztowanie dla kościoła – rada wyraziła na to zgodę. Jeżeli rada zdecyduje o innej pomocy, myśli, że też będzie miała takie prawo. Myśli, że jeżeli rodzice zgłoszą się do Burmistrza i poproszą aby udostępnić im samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, bo chcą dzieci przewieźć na wycieczkę, to sądzi, że można im pomóc. Nie chodzi o to, ze Burmistrz ma wykonywać zadania własne powiatu tylko o to aby sprawa osób niepełnosprawnych nie była z programu wyrzucona.

Radna zgłosiła także wniosek aby przedstawicielowi stowarzyszenia przed podjęciem decyzji w sprawie programu udzielić głosu.

Radna przedstawiła również fragment protokołu z 29 lutego 2008 roku w części dotyczącej wypowiedzi Burmistrza: „Jeżeli takie Stowarzyszenie powstanie to zaproponuje Radzie aby na rzecz tego stowarzyszenia odpowiednią kwotę przekazać. Wychodzi z tego założenia, że gmina będzie wspierać   Stowarzyszenie i rodziców ale nie będzie wyręczać samorządu powiatowego w realizacji ich ustawowego zadania.”

Jej o to chodzi, jeżeli mamy wspierać, to trzeba to zapisać.

 

Przewodniczący rady wyraził pogląd, iż chodzi o to, czy powiat wyłożył na ten cel środki własne, i nie było mowy o gospodarności, czy niegospodarności. Problem leży w odpowiedzi na pytanie, czy gmina może w sposób legalny przekazać na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową. Na tak postawione pytanie usłyszał odpowiedź, iż prawna możliwość wsparcia finansowego Stowarzyszenia nie istnieje.

 

Burmistrz powiedział, iż z radną się zgadza, z tymi przykładami, które radna wymieniała, ponieważ jest to prawdą. Z tym, że te zadania które zostały wymienione mogą być realizowane na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Radna wspomniała o pomocy dla osób i rodzin niepełnosprawnych. Mówiła o tym Kierownik MGOPS. Nie było mowy o Stowarzyszeniach. Radna wspomniała o salce rehabilitacyjnej, która miała być realizowana przez PCPR. Jest to jednostka podporządkowana powiatowi. Zapisy Strategii są więc zgodne z ustawą. Burmistrz wyjaśnił, iż są 3 szczeble samorządu, które mają przypisane określone zadania i środki finansowe na ten cel. Gmina nie może realizować wszystkich zadań, bo nie ma na to pieniędzy. Radna proponuje aby gmina wyręczała powiat.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż ubolewa nad treścią projektu, który był przedłożony na posiedzeniach Komisji. Wielokrotnie przedkładane są projekty np. dotyczące wynagrodzenia nauczycieli, ten program nad którym dziś dyskutujemy, które Rada przyjmuje corocznie. On się czuje oszukany, ponieważ program ten nie jest powielony z ubiegłorocznego. Takie uchwały są zatwierdzane jednogłośnie w wierze, że jest on taki jak w roku ubiegłym.  Z dzisiejszej dyskusji wynika, że z programu ubiegłorocznego wykreślono pewne punkty, o czym autor tego projektu nie wspomniał na posiedzeniu Komisji. On uważa, że autor tego projektu powinien radnych o tych zmianach powiadomić. Dzisiejsza dyskusja rozbija się o to, dlaczego wykreślono te punkty. Na ich Komisji takiej informacji nie było i on się czuje wprowadzony w błąd. Jeżeli radca prawny ubiegłoroczny projekt uchwały akceptował, to uważa, że była ona zgodna z literą prawa. Jeżeli radca prawny zaakceptował ubiegłoroczny projekt uchwały i ma to być jej powielenie uchwały nad którą debatowano rok temu i nic się nie zmieniło a coś się chce ukryć to jest to nie w porządku w stosunku do tego radcy prawnego. On uważa, że radca prawny podpisał się pod tym samym materiałem co w roku ubiegłym. Uważa, że jest to w tej chwili debatowanie nad tymi 4 czy 5 punktami wyrzuconymi bez wiedzy  akurat jego Komisji. On apeluje aby w przypadku kiedy projekt uchwały ma odbiegać od ubiegłorocznego, to jeżeli jakieś zmiany zachodzą, radni byli o tym powiadomieni.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż nie będzie dyskutować, poza tym, że zgadza się z kolegą radnym w 150% - też czuje się oszukana. Zgłosiła wniosek formalny o dołączenie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok  zapisów, które zostały wykreślone z poprzedniego programu:

- rozdział kierunki współpracy – pkt 2 działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

- rozdział formy współpracy – pkt 3 – wspólne ubieganie się o środki zewnętrzne, pkt 14 – promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, pkt 15 promocja i organizacja wolontariatu.

Radna ponowiła także wniosek aby przed głosowaniem  udzielić głosu osobom ze Stowarzyszenia.

 

Sekretarz Gminy Tomasz Ciechanowski stwierdził, iż dużo się tutaj mówi na temat programu, zarzuca się jakieś powielanie programu, zarzuca się fałszowanie jakiś danych, zarzuca się także, że program nie jest taki sam jak w roku ubiegłym. Przypomniał, iż program uchwala się na rok, nie ma znaczenia czy jest taki sam jak w latach poprzednich. Normuje to ustawa i zadania narzucone na gminę.  Art. 7 Konstytucji RP stanowi, iż organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, że ograny władzy publicznej mogą działać tylko tam, gdzie  prawo je do tego upoważnia. Przytoczył także fragment orzeczenia Sądu Najwyższego z 2005 roku odnoszące się do art. 7 Konstytucji. Sąd najwyższy stwierdził, iż art. 7 Konstytucji zawiera normę zakazującą domniemania kompetencji takiego organu i tym samym nakazuje by wszelkie działania organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej. Dla samorządu  gminnego taką norma jest ustawa ustrojowa. Ustawa ta zawiera katalog zadań, które określają co gmina może. Była mowa aby przywrócić te punkty, które były w programie – nie przywrócić, bo nie chodzi o powielanie programu sprzed roku,  jest to uchwalenie programu na rok. Przegłosowanie punktów o jakich była mowa i wprowadzenie ich do programu spowoduje, ze będą zapisami martwymi. Na ich podstawie gmina nie będzie mogła nic zrobić bo nie ma takich kompetencji jeżeli chodzi o dzieci i młodzież niepełnosprawną. Jest mu bardzo przykro, że gmina nie ma takich kompetencji. Wie, że niepełnosprawność jest nieszczęściem, które może dotknąć każdego z nas.

 

Radny Franciszek Rutkowski powiedział, iż na posiedzeniu Komisji Gospodarczej zadał Burmistrzowi pytanie, czy jest zgodne z prawem przekazanie pieniędzy dla Stowarzyszenia. Burmistrz odpowiedział jasno, że nie. Prosi w takim razie aby nie łamać prawa.

 

Radny Henryk Kania wnioskował, aby w imieniu Stowarzyszenia głos zabrała jedna osoba.

 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż jest to oczywiste i poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu przewodniczącej Stowarzyszenia..

Wniosek ten przyjęto jednogłośnie.

 

Przewodnicząca prosiła, aby w jej imieniu głos zabrała Izabela Novak wiceprezesem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Krajence. Bardzo ubolewają nad tym, że nie otrzymali pomocy jakiej spodziewali się od Burmistrza, a którą obiecywał. Trudno jest im przyjąć tłumaczenie Burmistrza, że ze względów formalno prawnych nie mogą otrzymać pomocy od gminy. Starali się zapoznać z obowiązującym prawem i ustawami, o których była mowa, min. z ustawą o samorządzie gminnym. Wynika z niej, ze zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy pomocy społecznej, w tym tworzenie ośrodków i zakładów opiekuńczych. Natomiast z ustawy o pomocy społecznej wynika, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Powiedziała, iż niepełnosprawność jest bardzo poważnym problemem, szczególnie niepełnosprawność dzieci i można zaliczyć osoby, które się opiekują dziećmi niepełnosprawnymi oraz osoby niepełnosprawne do grupy szczególnego ryzyka. Ma na myśli ryzyko tzw. Wykluczenia społecznego. Wydaje jej się, że te osoby należy szczególnie wesprzeć i prawo tego nie zabrania. Myśli, że nikt nie miałby pretensji do gminy, która będzie wspierała osoby niepełnosprawne. Miała także na uwadze ogólne traktowanie osób niepełnosprawnych w gminie, w szczególności dzieci niepełnosprawne. Spotykają się na każdym kroku z barierami architektonicznymi, ma na myśli wspomnianą już wcześniej ulicę Stanisława Polańskiego. Faktycznie jest tam utwardzona nawierzchnia ale jest ona wyboista. Trudno tam przejechać wózkiem inwalidzkim, trudno tam przejść szczególnie wieczorem, a rehabilitacja odbywa się również wieczorami kiedy jest już ciemno. Ulica ta nie jest oświetlona. Ma na uwadze również wejście do szkoły podstawowej, gdzie nie ma wejścia dogodnego dla osób niepełnosprawnych. Osoba, która przyprowadzi do szkoły  dziecko niepełnosprawne nie jest w stanie tam wejść. Podobnie ma się sprawa z wejściem do Urzędu Gminy i Miasta. Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od podwórza. Jest tam tabliczka dla osób niepełnosprawnych oraz dzwonek. Wie jednak o takim przypadku, ze była tam osoba, długo czekała i nikt nie zszedł. Nie ma tam zadaszenia. Wydaje jej się, że tak nie powinny być traktowane osoby niepełnosprawne. Poprosiła również Radę aby przychyliła się do postulatów radnej Mili i radnego Wróbla aby nie wykreślać z programu punktów, o których wspominano. Jeżeli te punkty zostaną w programie będą mieli jakiekolwiek możliwości działania bo oni nie chcą tych pieniędzy dla siebie,  działalność biurową i wyjazdy Stowarzyszenia, potrzebują tylko środków na rehabilitację dla dzieci. Jest to nagląca potrzeba, dzieci potrzebują rehabilitacji bez przerwy. Nie mają rehabilitanta, powiat zrobił to co mógł zrobić na dzień dzisiejszy. Nieprawdą jest też, że tylko środki PFRON-u  zostały w tym celu wykorzystane, ponieważ 60% środków pochodzi z PFRON-u, 40% daje powiat. Barbara Piechowska wspomniała o wielu zadaniach, które realizuje pomoc społeczna. Bardzo cieszą się, że te zadania są realizowane, ale część z nich nie jest zadaniami własnymi gminy tylko zadaniami zleconymi i środki na np. zasiłki stałe są przekazywane z budżetu centralnego.

 

Mirosław Machejek Skarbnik Gminy Krajenka powiedział, iż jeżeli nawet zapis o jakim była mowa znajdzie się w uchwale, to i tak nie będzie podstaw do wydawania na ten cel środków finansowych, ponieważ przepis gminny nie może zmieniać przepisu w randze ustawy. Taka decyzja nie uzyskałaby kontrasygnaty Skarbnika.

 

Przewodniczący poddał pod glosowanie wniosek radnej Mili w sprawie dopisania do projektu uchwały punktów opisanych wcześniej.

Oddano 5 głosów  za przyjęciem wniosku, 9 głosów przeciwko i 1 głos wstrzymujący.

Przewodniczący wobec wyników glosowania oświadczył, iż wniosek radnej nie został przyjęty.

 

Przewodniczący poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009r.

Pierwsze glosowanie nie zostało zakończone na prośbę radnej M. Mili, która nie zdarzyła oddać głosu we właściwym momencie.

Podczas drugiego głosowania oddano 9 głosów za podjęciem uchwały, 1 glos przeciwko oraz 5 głosów wstrzymujących.

Przewodniczący stwierdził, iż Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr XXII/157 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009r. – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 7c

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/158/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Ad. 7d

Skarbnik Gminy Krajenka przedłożył projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok oraz wniósł do niego autopoprawki.

 

Autopoprawka polegała na dokonaniu przesunięcia w kwocie 48 tys. zł z publicznych przedszkoli na szkoły podstawowe. Przesunięcie to ma celu optymalne wykorzystanie subwencji oświatowej.

Kolejna autopoprawka dotyczy kwoty 1523 zł z rezerwy oświatowej budżetu państwa. Kwota ta została skierowana na szkoły podstawowe.

 

Radna Małgorzata mila poinformowała, iż w załączniku nr  zauważyła błąd rachunkowy, podsumowanie pozycji 1-3 dotyczących instytucji kultury nie jest prawidłowe.

 

Skarbnik wyjaśnił, iż sumują się tylko pozycje 2-3, ponieważ pozycja 1 dotyczy Komunalnego zakładu Użyteczności Publicznej, który nie jest instytucja kultury.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/159/08 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok. – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Ad. 8

Zygmunt Jasiewicz kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Nieruchomościami w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence przedstawił projekt oświadczenia Rady w sprawie  zabezpieczenia w budżecie gminy na 2009 rok środków finansowych na inwestycję realizowaną w ramach programu „Moje boisko - Orliki 2012”. Poinformował również, iż wniosek w tej sprawie gmina złoży do 15 grudnia br. W trakcie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku okazało się, że niezbędna jest także deklaracja rady, iż w przypadku kiedy wartość zadania przekroczy 1mln zł, gmina sfinansuje nadwyżkę z własnych środków.

Radny Franciszek Rutkowski pytał, gdzie boisko będzie zlokalizowane.

 

Przewodniczący poinformował, iż przy szkole podstawowej w Krajence, naprzeciwko cmentarza.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych przyjęła oświadczenie w proponowanym brzmieniu. Oświadczenie stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Ad. 9

Radny Franciszek Rutkowski pytał, czy na sesje Rady Miejskiej w Krajence zapraszani są radni powiatu Jan Zając i Tadeusz Wiśniewski.

 

Przewodniczący poinformował, iż wymienione osoby są zapraszane na każdą sesję. Zaproszenia otrzymuje także Starosta Złotowski.

 

Radny Paweł Wróbel wnioskował o zapraszanie na sesję przedstawicieli Stowarzyszenia Pomocy dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Krajence.

 

Przewodniczący poinformował, iż sesje są jawne i mogą w niej bez przeszkód uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby.

 

Piotr Jończyk pytał, czy będzie kontynuowana budowa chodnika przy ul. Bydgoskiej w Krajence.

 

Przewodniczący przypomniał, iż była o tym mowa podczas dzisiejszej sesji.

 

Radny Piotr Jończyk prosił  także o wyjaśnienie kwestii podniesionej podobno w Aktualnościach Lokalnych , gdzie jest prawdopodobnie oświadczenie Pana Gwizdały jakoby Krajenka nie brała udziału tj. LZS-y w rozgrywkach sportowych i czwartkach lekkoatletycznych. Rzekomo jesteśmy reprezentowani przy powiecie pilskim. Radny pytał, czy to jakieś nieporozumienie, coś tam się coś stało. Zależy mu aby było jasno określone stanowisko w tej sprawie bo chciałby wiedzieć co odpowiedzieć pytającym  go o to działaczom sportowym.

Janusz Sędłak dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence powiedział, iż część tego pytania dotyczy placówki, którą kieruje. Chodzi o zmianę miejsca, w którym uczniowie z Krajenki oraz Skórki biorą udział w imprezie pod nazwą „Czwartki lekkoatletyczne”.  Nasi uczniowie biorą w niej udział od 1999 roku.  Zawody były rozgrywane na terenie Zlotowa. Analizując wszelkie aspekty, które towarzyszyły tym zawodom na przestrzeni tych lat, w ostatnim czasie podjął decyzję  aby dzieci  brały udział w mitingach rozgrywanych w Pile.

Jego argumenty były następujące:

- w Pile zawody rozgrywają się na nawierzchni tartanowej, w Złotowie na żużlu. Jest to istotne, ponieważ finały krajowe odbywają się także na nawierzchni tartanowej, przez co cykl przygotowań treningowych jest łatwiejszy do realizacji. Cykl zawodów obejmuje 5 spotkań jesienią i 5 wiosną.

- W rozliczeniu, droga do Piły przez Skórkę i na trasie Krajenka- Skórka – Zlotów, jest taka sama.

- Mniejsze koszty wyjazdu dzieci na finał krajowy, ponieważ w Złotowie za wyjazd do Warszawy szkoła płaciła 90 zł od osoby,   w roku ubiegłym 110 zł. W przypadku Piły szkoła płaci 20 zł od osoby, pozostałą kwotę pokrywa miasto i sponsorzy.

- Dzieci w Pile posiadają większą szansę rozwoju  poprzez większą konkurencję. W Krajence mamy wiele talentów, które będą miały szanse rozwinąć się przy odpowiedniej konkurencji. W Złotowie takiej szansy nie było.

- W Pile zawody sędziują wykwalifikowani sędziowie i jest zagwarantowana opieka medyczna.  Dyrektor powiedział, iż uważa, że ta argumentacja upoważniała go do podjęcia takiej, a nie innej decyzji.

 

Radny Bogdan Długosz pytał co się dzieje na Sali gimnastycznej – rodzice narzekają na wentylację.

 

Janusz Sędłak poinformował, iż na Sali zamontowane są antywłamaniowe, szczelne okna. Zainstalowana jest wymuszona wentylacja, która w jego ocenie funkcjonuje prawidłowo. Należy zwrócić uwagę na higienę osób korzystających z sali.

 

Radny Anatol Najmowicz był zdania, że problem może dotyczyć ilości osób korzystających jednocześnie z sali. Jeżeli są to 2-3 klasy, to zagęszczenie jest za duże. W związku z tym zapytał ile klas jednocześnie odbywa zajęcia w-f na sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Krajence. 

 

Radny Anatol Najmowicz, w związku z wyjazdami dzieci na rozgrywki sportowe p.n. „Czwartki lekkoatletyczne” pytał o czas wyjazdu na zawody i powrotu dzieci oraz czy uczestnicy mają możliwość zjedzenia przed wyjazdem obiadu.

 

Janusz Sędłak odpowiedział, iż wyjazd odbywa się ok. godz. 14:30, powrót o godz. 18:00-18:10.

 

Anatol Najmowicz prosił o udzielenie odpowiedzi na złożone przez siebie pytania na piśmie.

 

Radny Jakub Niedźwiecki wyraził pogląd, iż nie zgadza się z argumentami radnego Najmowicza, ponieważ w tej sprawie ważny jest aspekt ekonomiczny i sportowy.

 

Radny Piotr Jończyk oświadczył, iż nie oczekuje odpowiedzi na piśmie.

 

Burmistrz powiedział, iż  nie wie kim jest Pan Gwizdała, podejrzewa, ze jest to ktoś kto zajmuje się w Złotowie sportem.  Nie bardzo rozumie o co chodzi, ponieważ LZS-y mają osobowość prawną i same decydują gdzie chcą grać i w ich imieniu nikt takiej decyzji nie powinien podejmować. Burmistrz nie ma wpływu na to gdzie mają grać. Jest to sprawa Stowarzyszenia i jego zarządu. Nie wie czemu takie wypowiedzi mają służyć.

Jeżeli chodzi o wypowiedź dyrektora to on nie narzuca dyrektorom sposobu w jaki mają postępować. Każdy dyrektor podejmuje samodzielne decyzje i on na nie nie wpływa. Od kontrolowania decyzji merytorycznych jest nadzór pedagogiczny. Jeżeli dyrektor szkoły podjął taką decyzję, że jeżdżą do Piły  i rodzice wyrazili na to zgodę, to niech jeżdżą. Gmina stara się aby zajęcia odbywały się w odpowiednich warunkach zgodnie z obowiązującym prawem i kontroluje aby pieniądze były wydawane zgodnie z ustawą. W sprawach merytorycznych decyzje należą do dyrektora, nauczycieli i nadzoru pedagogicznego. Chciałby podkreślić, że żadnego nacisku na dyrektorów nie czynił i czynić nie będzie.

 

Radny Waldemar Siwek powiedział, iż chciałby zabrać głos w sprawie budżetu. Kluby wiejskie mają po 5 tys. zł, a LZS Krajenka 28 tys. zł.

 

Przewodniczący wyjaśnił, iż tematem dzisiejszej sesji nie jest projekt budżetu. Budżet będzie przedmiotem obrad kolejnej sesji.

 

Sekretarz Gminy przypomniał, iż wnioski można składać w każdym momencie,  niekoniecznie na sesji, także w Urzędzie. Zaproponowano radnym korzystanie z formularza wniosku, który został opracowany. Biuro Rady jest czynne codziennie w godzinach urzędowania. Odnosi wrażenie, że na sesji działa się tylko pod publikę, żeby uzyskać aplauz i pokazać swoją aktywność. 

 

 

Radna Elżbieta Smodis wnioskowała o wystosowanie pisma do Wielkopolskiego zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie naprawy chodnika przy ulicy ks. Domańskiego w Krajence. Zwrócono się do niej z prośbą w tej sprawie, ponieważ chodnik jest nierówny, wystają płyty chodnikowe, co było powodem groźnego w skutkach upadku osoby korzystającej z ww. chodnika.

 

Radny Bogdan Długosz zwrócił uwagę na zły stan poboczy przy drodze wojewódzkiej 190 od Krajenki w stronę Wysokiej. Pobocze po lewej stronie jest nierówne i dziurawe, a drogą tą autokary wożą dzieci do szkół. W ocenie radnego stan poboczy stanowi zagrożenie dla uczestników ruchu.

 

Radny Bogdan Długosz wnioskował o ustawienie koszy na śmieci na przystankach PKS, tam gdzie ich nie ma. Koszy brakuje wg jego wiedzy na przystanku w Czajczu oraz Leśniku. Kosze takie są w Dolniku i Skórce.

 

Radny Bogdan Długosz wnioskował także o wycięcie dwóch drzew w miejscowości Czajcze, które pochylają się w stronę jezdni. Drzewa te znajdują się przy nieruchomościach nr 3 i 12.

 

Radny Paweł Wróbel powiedział, iż bodajże do połowy listopada można było się ubiegać o środki na budowę dróg w ilości 3mln zł, gdzie gmina mogłaby otrzymać połowę kosztów. Radny pytał, czy gmina złożyła wniosek.

Przewodniczący poinformował, iż na dzisiejszej sesji taka informacja była.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż na ostatniej sesji dostał odpowiedź w sprawie zaawansowania prac na Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy i Miasta Krajenka. Studium wyłożone było do publicznego wglądu w terminie do 21 listopada 2008 roku, skorzystał z tej możliwości i do niego zajrzał. Zauważył, iż jeżeli chodzi o Dolnik, Paruszkę i Żeleźnicę wiele propozycji mieszkańców nie zostało uwzględnionych. Radny pytał, czy Rady Soleckie były informowane o terminie wglądu do studium oraz czy osoby które składały wnioski uzyskają pisemną informację w sprawie uwzględnienia, bądź nie uwzględnienia ich propozycji.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż zwrócili się do niego rodzice w związku z wyjazdami dzieci do kina, teatru, na basen z zapytaniem ile burmistrz zarabia bo przy każdym wyjeździe wychowawca, czy nauczyciel mówi, że to Burmistrz zafundował i dzięki temu mają okazję wyjechać na wycieczkę. Chciał do dyrektorów się zwrócić i zaapelować aby dzieciom mówić, że środki na Wyrównywanie szans edukacyjnych pozyskano dzięki staraniom Burmistrza, że są to środki które Burmistrz załatwił, a nie środki Burmistrza.

 

Radny Henryk Kania, w związku z włamaniem do Kościoła w Paruszce, pytał czy prawdą jest, że sprawcami byli uczniowie gimnazjum oraz czy w Gimnazjum Publicznym prowadzone są specjalne programy wychowawcze dla trudnej młodzieży.

 

Radna Małgorzata Mila pytała kto w Urzędzie jest odpowiedzialny za aktualizację BIP oraz kiedy nastąpi aktualizacja wpisów. Pyta o to, ponieważ pytają o to mieszkańcy. Ludzie są zainteresowani mają prawo wglądu do oświadczeń majątkowych. Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 i 2007 rok są z wyjątkiem  oświadczenia Przewodniczącego Rady za 2007 rok. Nie ma i nie było oświadczenia za 2006 rok i 2007 r.  Burmistrza, brak jest oświadczeń majątkowych za 2007, zastępcy Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza. Takie oświadczenia za rok 2006 były, w tej chwili też ich nie ma. Przejrzała dokładnie BIP i stwierdziła,  iż nie ma żadnego wpisu jeżeli chodzi o instrukcję obsługi, informacje niepublikowane w BIP, statystykę,. Jeżeli chodzi o mienie gminy ostatni wpis pochodzi ze stycznia 2007 roku, brak jest informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2007.  W informacji o bieżących inwestycjach są dwa wpisy: remont sali wiejskiej w Podróżnej, (z lutego 2007r), przebudowa i modernizacja istniejącego amfiteatru  (15 luty 2007r.). Jest tam też punkt „badanie satysfakcji klienta” za rok 2007 – brak wpisu.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała także, iż zbliża się koniec roku, na komisji rewizyjnej zapoznano z zestawieniem wydatkowanych już pieniędzy na inwestycje.  Wnioskuje o takie zestawienie na piśmie.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała także, iż radni otrzymali budżet na 2009 rok. Zapisano tam, że przy planowaniu uwzględniono niektóre wnioski mieszkańców gminy oraz rad sołeckich. Radna prosiła o zapoznanie zainteresowanych radnych – ona jest zainteresowana - ze wszystkimi wnioskami rad sołeckich i poinformowanie przed sesją budżetową, które z wniosków zostały uwzględnione.  Będą to materiały, które pozwolą przygotować się do tej sesji. Radna prosiła także o poinformowanie Rad Sołeckich o sposobie rozpatrzenia ich wniosków.

 

Radna Małgorzata Mila pytała również co się dzieje z Planem Odnowy Wsi Skórka.  Są tam punkty, które powinny być  zrealizowane w 2008 roku: dokończenie budowy ogrodzenia cmentarza, remont i zagospodarowanie przystani przy rzece Głomi, remont przystanków i wykonanie plaży trawiastej przy rzece Głomi. Jest dzisiaj 28 listopada więc pyta kiedy te prace zostaną zrealizowane. Są to zadania, za które między innymi odpowiada gmina.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż w okresie przedświątecznym, jak wszyscy pamiętają, Krajenka jest pięknie oświetlona. Mieszkańcy Skórki też chcieliby mieć takie oświetlenie, dlatego wnioskuje, aby je zainstalować.

 

Radna Małgorzata Mila przypomniała, iż wcześniej zgłaszała już problem stanu ulic Pocztowej i Młyńskiej w Skórce. Prosiła o usunięcie dziur. Radna pytała ile kosztowało łatanie tych dziur, ile ich załatano. Zgłosiła wniosek o ponowne ich załatanie, ponieważ są z powrotem.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała także, iż podejmowano dzisiaj uchwałę dotyczącą planu zagospodarowania przestrzennego , gdzie poinformowano, że nie zgłoszono do niego uwag. Zgłasza wniosek aby wszystkie dokumenty związane z planami przestrzennego zagospodarowania  były wykładane do wglądu raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Wielu mieszkańców gminy pracuje i nie są w stanie do południa zapoznać się z tymi dokumentami. Wnioskuje aby terminy konsultacji społecznych były w terminach popołudniowych, ponieważ jeżeli jest to godzina 13, to nie każdy może wziąć urlop żeby przyjść i rozmawiać na ten temat.

 

Radna Małgorzata Mila pytała o wykorzystanie przez Burmistrza urlopu za 2007 rok  oraz jak wygląda sprawa urlopu za rok 2008: czy urlop jest prawie wykorzystany.

 

Radna Małgorzata Mila pytała  czy prawdą jest, że wyrok w sprawie o pomówienie dotyczący Burmistrza jest prawomocny i czy prawdą jest, że Burmistrz został wpisany do rejestru osób karanych.

 

Radna Małgorzata Mila prosiła także, aby pisma do niej nie były przesyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,  ponieważ utrudnia jej to odbiór  korespondencji.

 

Radny Jakub Niedźwiecki powiedział, iż przysłuchiwał się debacie na temat współpracy gminy i miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi. Wie, że w ramach tej uchwały gmina nie może pomóc Stowarzyszeniu, które w Krajence działa.  Wnioskował o zlecenie prawnikom poszukania „furtki” pozwalającej na udzielenie pomocy temu Stowarzyszeniu. 

 

Ad. 10

Radna Joanna Wienke przekazała numer konta Stowarzyszenia na które radna Małgorzata Mila, zgodnie z wcześniejszą deklaracją, będzie mogła wpłacić pieniądze.

 

Radna Bogumiła Maciejewska – w związku z prasową informacją, iż na badanie tomograficzne w szpitalu powiatowym w Złotowie będzie mógł zwrócić się każdy chętny – wyjaśniła, iż informacja ta nie jest zgodna z rzeczywistością. Poprzednio badania tomograficzne były wykonywane tylko dla pacjentów szpitala. W dniu 11 listopada 2008 roku szpital podpisał  z NFZ umowę na podstawie której na badania tomograficzne będą mogli kierować lekarze rodzinny. Każdy taki przypadek musi być przez lekarza uzasadniony.

 

Przewodniczący poinformował, iż Stowarzyszenie nie dokonało dotychczas rozliczenia zbiórki publicznej, która odbyła się w trakcie dożynek, mimo ze taki obowiązek istnieje. Stowarzyszenie było zobowiązane do złożenia sprawozdania oraz jego ogłoszenia w prasie.

 

Sekretarz Gminy powiedział, iż chciałby zadać pytanie radnej Małgorzacie Mili i oczekuje na nie pisemnej odpowiedzi. Pytanie brzmiało: „czy prawdą jest, że odmówiła Pani w roku szkolnym 2007/2008, jako nauczyciel matematyki nauczania indywidualnego dziecka niepełnosprawnego z Podróżnej”.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż uczyła dziecko niepełnosprawne w Krajence. Jeżeli chodzi o Podróżną, nikt jej nie proponował, wiec nie odmówiła.

 

Ad. 11

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 16:10 zamknął XXII sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokółowała:                                                             Przewodniczył

 

Renata Urbanek                                                              Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi rady                                           Przewodniczący Rady