Protokół Nr XXIII/08

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia  19 grudnia 2008 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Ad. 1

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad miała miejsce uroczysta cześć związana z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia. Wysłuchano kolęd wykonanych przez dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krajence. Ksiądz Dziekan Józef Pietras wygłosił Słowo Boże, życzenia obecnym złożył  ksiądz Grzegorz  Fabiszak.

 

Sesję o godz. 12:40 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§   Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

§   Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,

§   Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,

§   Zygmunt Jasiewicz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w tut. Urzędzie,

§   Marek Pietrzak – kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej.

 

Ad. 2

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie istotnej dla funkcjonowania Rady.

4.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

5.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

6.     Informacja radnego Powiatu Złotowskiego o pracach Rady Powiatu.

7.     Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady.

8.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)        zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok,

b)        przyjęcia Statutu Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence,

c)        uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009,

d)        uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 rok.

9.     Zapytania i wnioski radnych.

10.  Wolne głosy, informacje.

11.  Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

 

Ad. 3

Przewodniczący Rady poinformował, iż do wiadomości Rady Miejskiej wpłynęło pismo Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie przejęcia oczyszczalni ścieków w Dolniku.

Wypracowane zostało w tej sprawie stanowisko Burmistrza, o którym także poinformowano Radę.

Ponadto Przewodniczący przypomniał, iż na najbliższą styczniową sesję należy przygotować plany pracy Komisji Rady oraz propozycje do planu pracy Rady na 2009 rok.

Prosił także o przygotowanie sprawozdań z pracy Komisji za 2008 rok. 

Kolejnym tematem poruszonym przez Przewodniczącego były oświadczenia majątkowe za 2008 rok. W celu prawidłowego wypełnienia oświadczenia należy gromadzić niezbędne dokumenty i rozliczenia.  

 

Przewodniczący poinformował także, że radny Paweł Wróbel został skazany prawomocnym wyrokiem z oskarżenia publicznego, z art. 270 Kodeksu karnego. Ewentualne skutki prawne tego faktu przedstawi Sekretarz. Będzie to przedmiotem obrad Komisji oraz  na styczniowej sesji rady.

 

Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż skutki prawne ukarania radnego przewiduje Ordynacja wyborcza w art. 190 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 7. Interpretacje ww. przepisów dokonywane zarówno przez Trybunał Konstytucyjny jak i Państwową Komisją Wyborczą potwierdzają, iż mandat radnego wygasa z chwilą uprawomocnienia się wyroku. Podjecie przez Radę uchwały w sprawie utraty mandatu jest aktem deklaratoryjnym, potwierdzającym zaistnienie faktu.

 

Radny Paweł Wróbel powiedział, iż rzeczywiście coś takiego się stało w jego życiu lecz nie zamierza chować głowy w piasek, nie chciałby się tez usprawiedliwiać, jednak w sprawach rodzinnych bywa różnie. Jego brat bliźniak był w potrzebie, wyjeżdżał do pracy zostawiając czwórkę dzieci i żonę bez pracy oraz chorą mamę. Nie wie co inni zrobiliby w takiej sytuacji, on też miał dylemat i krótki czas do namysłu. Starał się o tym zapomnieć i nie wiedział, że będzie miało to takie konsekwencje. Z tego co mu wiadomo sąd nie wysyła takich informacji do osób trzecich, czy instytucji. Może wnioskować, że było to przesłane na czyjeś polecenie. Może jest dziś tak, że nieliczni szukają „haków” na niewielu. Myśli, że jest tak jakbyśmy żyli w czasach głębokiego PRL-u, czy Ludowym Wojsku Polskim. Powiedział, iż ma żal tylko do siebie, może mieć też żal do Przewodniczącego, że nie poinformował go bezpośrednio w tak ważnej dla niego sprawie i że to będzie przedmiotem dyskusji podczas dzisiejszej sesji, w tak tajemniczo brzmiącym punkcie. Może się tylko domyślać, że sprawa znana była przewodniczącemu  już wcześniej. Przypomniał, iż na ostatniej sesji Przewodniczący zwrócił się do niego imieniem brata, po czym zaraz się poprawił. Nie wie dlaczego myślał o jego bracie bliźniaku Piotrze. Ciekawe dlaczego tak długo zwlekał, czy czekał na jakąś szczególną sytuację, może już się miarka przebrała jego pracy w tej radzie. Zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Jest to dla wszystkich okres Bożego Narodzenia, dla niego Wielki Post.  Jeśli kogoś zawiódł przeprasza, jeżeli będzie taka konieczność odda się do dyspozycji rady.

 

Przewodniczący powiedział, iż nie rozumie wycieczki w jego stronę. Sprawa jest delikatna i tak stara się to załatwić. O całej sprawie dowidział się na początku grudnia z niesprawdzonego źródła, dlatego wystąpił do sądu z zapytaniem, czy krążące plotki są prawdziwe. Nic złego osobiście nie chciał radnemu zrobić, ale ma prawny obowiązek poinformowania rady o zaistniałym fakcie. Wyrok uprawomocnił się już w marcu. Na dzisiejszej sesji nie przewidywał w tej sprawie w ogóle dyskusji, nie mógł jednak nie poinformować Rady uzyskawszy potwierdzenie z sądu i Krajowego Rejestru Karnego.

 

Radny Paweł Wróbel powiedział, iż nie czuje się urażony, jak powiedział na początku pretensje może mieć tylko do siebie.

 

Ad.4

Protokół sesji odbytej w dniu 28 listopada 2008 roku został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 5

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

W okresie od 28 listopada do 19 grudnia 2008 roku odbyły się 4 posiedzenia kierownictwa podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

Wydano zarządzenia:

1)    Nr 174/08 z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na 2008 rok. Układ wykonawczy został zmieniony zgodnie z uchwała Rady Miejskiej podjętą podczas sesji w dniu 28.11.2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r.

2)    Nr 175/08 z dnia 3 grudnia w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka. Do sprzedaży przeznaczono dwie nieruchomości niezabudowane położone w Skórce przy ul. Słonecznej, oznaczone numerami 100/33 o pow. 567 m2 i 100/34  o pow. 616 m2.  Działki te przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Zarządzeniem Nr 179/08 z dnia 18 grudnia br. powołano Komisję do sprzedaży ww. nieruchomości w składzie : Tomasz Ciechanowski, Zygmunt Jasiewicz, Marek Pietrzak, Danuta Wrzeszcz, Barbara Kloska.

3)    Nr 176/08 z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 288 o pow. 2862m2, położona jest w Krajence przy ul. Okrężnej. Na jej sprzedaż zorganizowane były dwa przetargi ustne nieograniczone, pierwszy 5 maja 2008r. drugi 31 października 2008r. Obydwa zakończyły się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt do nich nie przystąpił. W takiej sytuacji ustawa o gospodarce nieruchomościami daje możliwość zbycia w drodze  negocjacji. Postanowiono z możliwości tej skorzystać.

4)    Nr 177/08z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Obowiązek ogłoszenia wykazu wynika z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wykaz zawiera 42 pozycje, w tym grunty rolne, działki pod uprawę warzyw, grunty na cele usługowo-handlowe, składowe oraz pod garaże, położone w mieście Krajenka oraz na terenach wiejskich.

5)    Nr 178/08 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku nr 6 w Krajence przy ul. Toruńskiej. Na sprzedaż ww. lokalu przeprowadzone były dwa przetargi ustne nieograniczone, pierwszy odbył się w dniu 19 maja 2008r. drugi 20 sierpnia 2008r. Przetargi te zakończyły się wynikiem negatywnym. Postanowiono skorzystać z możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań.

Zapoznano się z pismem Agencji Nieruchomości Rolnych Filia w Pile w sprawie przejęcia na majątek gminy oczyszczalni ścieków w Dolniku oraz wypracowano stanowisko w tej sprawie. Poinformowano Agencję, iż wniosek może zostać rozpatrzony w terminie późniejszym. Ewentualne przejecie obiektu może nastąpić po zweryfikowaniu obowiązującego Planu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Krajenka oraz Koncepcji Kanalizacji Gminy Krajenka. Na podstawie ww. dokumentów Rada Miejska w Krajence uchwaliła Strategię Rozwoju Gminy Krajenka na lata 2008-2017 oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2004-2011, których głównym zadaniem  inwestycyjnym jest budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Krajenka, obejmującej również miejscowość Dolnik. Planowana inwestycja nie przewiduje lokalizacji oczyszczalni ścieków w Dolniku, bowiem wszystkie ścieki z tej miejscowości będą kierowane do oczyszczalni ścieków w Krajence. Poinformowano także, iż Gmina Krajenka podjęła działania zmierzające do sfinansowania tego zadania inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 3.4. gospodarka wodno-ściekowa (projekt kluczowy).  Koszty inwestycji wyniosą 17 477 296,00zł, a kwota dofinansowania  - 14 855 701,00zł. Podpisanie pre-umowy  projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” oraz zatwierdzenie harmonogramu realizacji zadania nastąpi na początku 2009 roku.

Zaopiniowano także projekty uchwał przedłożone Radzie do uchwalenia podczas dzisiejszej sesji w następujących sprawach:

a)        zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok,

b)        przyjęcia Statutu Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence,

c)        uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.

 

Grażyna Urbanek złożyła również informację dotyczącą realizacji uchwał podjętych podczas ostatniej sesji rady.

Podczas sesji odbytej w dniu 28 listopada 2008 roku Rada Miejska w Krajence podjęła 4 uchwały, których realizacja przebiega następująco:

1)    Nr XXII/156/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn wraz z dokumentacją planistyczną została przesłana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Pile – na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, w celu zbadania prawidłowości zapisów uchwały oraz zgodności procedury z obowiązującymi przepisami.

2)    Nr XXII/157/08 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego będzie realizowana zgodnie z zapisami w roku 2009.

3)    Nr XXII/158/08 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych - przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

4)    Nr XXII/159/08 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r. – realizowana na bieżąco.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie uchwały przekazano w terminie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące finansów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zbadania ich zgodności z prawem. 

 

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 6

Piotr Tomasz radny powiatu złotowskiego poinformował, iż najważniejszym punktem sesji Rady Powiatu było uchwalenie budżetu na 2009 rok. Niestety rządząca koalicja nie przewidziała inwestycji w naszej gminie. Prosił o przypomnienie sobie słów Starosty, które padły na tej sali, który mówił, iż życzyłby sobie aby inwestycje na ulicy Władysława Jagiełły oraz na drodze z Dolnika,  znalazły się w budżecie na 2009 rok. Zapytał, czy były to szczere słowa, czy też rodzaj gry – teatru by radni odnieśli  wrażenie, że powiat bardzo chce, a kto inny stoi na przeszkodzie, by te inwestycje zostały zrealizowane. Faktem pozostaje, że Starosta zapomniał o inwestycjach w Krajence, ponieważ żadna z ww. inwestycji nie została uwzględniona.

Przeznaczono za to 1.250 .000zł na funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence, będzie również przeprowadzone termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence.

Do modernizacji w 2009 roku przewidziane zostały następujące drogi:

- Jastrowie – Borucino

- Zakrzewo – Kujan,

- Lipka – Wiśniewka

- Zalesie – Złotów,

- Łąkie – Scholastykowo.

Wybudowane zostaną chodniki we wsiach Sypniewo, Zakrzewo oraz w Okonku i parkingi przy powiatowych obiektach użyteczności publicznej. 

W ocenie Piotra Tomasza istnieją również małe szanse na realizacje inwestycji drogowych w latach następnych, ponieważ powiat zaciągnął zobowiązania na już zrealizowane inwestycje. Zobowiązania te trzeba spłacić. W latach 2011-2015 powiat będzie wyzbywał się zadłużenia, co będzie powodować zmniejszenie liczby inwestycji, stąd prognozy dotyczące inwestycji w Krajence nie są najlepsze.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu przyjęto także plany pracy Komisji Rady. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przewiduje kontrolę zatrudniania, zakupów dokonywanych przez Starostwo np. samochodu służbowego. O efektach tych prac będzie na bieżąco informował.

Przyjęto także uchwałę o współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz informację o współpracy z samorządami powiatu.

Mimo świątecznego nastroju nie obyło się bez zgrzytów.  Członkom koalicji nie spodobał się wywiad, którego udzielił 2 tygodnie wcześniej Panoramie Złotowskiej oraz jego wypowiedzi podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence. Nie po raz pierwszy zaatakowano go personalnie w sposób nie przystający Radzie Powiatu. Wybaczył radnym te słowa mając nadzieję, że się opamiętają i poświęca pracy na rzecz powiatu, do którego należy również gmina Krajenka. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 6

Po wznowieniu obrad Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady. Przed przystąpieniem do udzielania odpowiedzi Burmistrz przypomniał, iż radni, którzy kierowali wnioski pod jego adresem otrzymali na nie odpowiedzi na piśmie poza jedną radną, której odpowiedzi nie będą wysyłane pocztą tylko wręczane na sesji. Powodem są trudności z dostarczaniem dokumentów przez Strażnika Miejskiego oraz pocztę.

Podczas sesji odbytej w dniu 28 listopada 2008 radni złożyli  20 wniosków i zapytań, na które uzyskali następujące odpowiedzi:

1)    Radna Elżbieta Smodis wnioskowała o wystosowanie pisma do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie naprawy chodnika przy ulicy ks. Domańskiego w Krajence. Zwrócono się do niej z prośbą w tej sprawie, ponieważ chodnik jest nierówny, wystają płyty chodnikowe, co było powodem groźnego w skutkach upadku osoby korzystającej z ww. chodnika.

Wniosek radnej przekazano Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie.

 

2)    Radny Bogdan Długosz zwrócił uwagę na zły stan poboczy przy drodze wojewódzkiej 190 od Krajenki w stronę Wysokiej. Pobocze po lewej stronie jest nierówne i dziurawe, a drogą tą autokary wożą dzieci do szkół. W ocenie radnego stan poboczy stanowi zagrożenie dla uczestników ruchu.

Wniosek przekazano zarządcy drogi tj. Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie.

 

3)    Radny Bogdan Długosz wnioskował o ustawienie koszy na śmieci na przystankach PKS, tam gdzie ich nie ma. Koszy brakuje wg jego wiedzy na przystanku w Czajczu oraz Leśniku.

Zwrócono się do firmy Altvater o dostawienie dwóch dodatkowych koszy we wskazanych przez radnego miejscach. Kosze zostaną ustawione po przygotowaniu przez firmę Altvater Piła aneksu do umowy.

 

4)    Radny Bogdan Długosz wnioskował także o wycięcie dwóch drzew w miejscowości Czajcze, które pochylają się w stronę jezdni. Drzewa te znajdują się przy nieruchomościach nr 3 i 12.

Zwrócono się do zarządcy drogi o rozpoznanie zasadności wniosku radnego. jeżeli złożony zostanie wniosek o wycinkę tych dwóch drzew decyzja taka będzie wydana.

 

5)    Radny Paweł Wróbel pytał, czy gmina złożyła wniosek w ramach rządowego programu na budowę dróg gminnych.

Radnego poinformowano, iż gmina taki wniosek złożyła.

 

6)    Radny Henryk Kania powiedział, iż na ostatniej sesji dostał odpowiedź w sprawie zaawansowania prac na Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy i Miasta Krajenka. Studium wyłożone było do publicznego wglądu w terminie do 21 listopada 2008 roku, skorzystał z tej możliwości i do niego zajrzał. Zauważył, iż jeżeli chodzi o Dolnik, Paruszkę i Żeleźnicę wiele propozycji mieszkańców nie zostało uwzględnionych. Radny pytał, czy Rady Soleckie były informowane o terminie wglądu do studium oraz czy osoby które składały wnioski uzyskają pisemną informację w sprawie uwzględnienia, bądź nie uwzględnienia ich propozycji.

 

Odpowiedzi na powyższy wniosek udzielił Zygmunt Jasiewicz kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Nieruchomościami w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Krajenka zamieszczono w dniu 16 września 2008 roku w Tygodniku Nowym, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu.  Wyłożenie Studium do wglądu miało miejsce od dnia 30 września do 29 października 2008r.  Debata publiczna odbyła się 14 października 2008r. W debacie uczestniczyło kilkanaście osób oraz projektant. Zgłaszane były liczne pytania na które odpowiadali urbaniści oraz pracownicy Urzędu.  Uwagi do Studium można było składać na piśmie do dnia 21 listopada 2008r. Było ich również kilkanaście. Pytania i uwagi zostały przekazane do pracowni urbanistycznej. Projektant obecnie ustosunkowuje się do wniosków. Swoje uwagi po opracowaniu przekaże Burmistrzowi,  który podejmie decyzję które wnioski przyjąć, a których nie uwzględni.  Następnym etapem będzie przedłożenie opracowania Radzie. Osoby, które składały wnioski uzyskają pisemną odpowiedź na zgłoszone do studium uwagi. Twierdzenie w tej chwili, że wnioski nie zostały uwzględnione jest przedwczesne, ponieważ procedura jeszcze trwa. Które wnioski zostaną uwzględnione okaże się w styczniu, kiedy Burmistrz taką informację Radzie przedłoży. 

 

7)    Radny Henryk Kania, w związku z włamaniem do Kościoła w Paruszce, pytał czy prawdą jest, że sprawcami byli uczniowie gimnazjum oraz czy w Gimnazjum Publicznym prowadzone są specjalne programy wychowawcze dla trudnej młodzieży.

W związku z pytaniem radnego wystosowano pisma do Pana Zdzisława Pasymowskiego dyrektora Niepublicznego Gimnazjum w Krajence oraz Pana Andrzeja Pietrzaka Dyrektora Gimnazjum im. dr. Władysława Brzezińskiego z prośbą o ustosunkowanie się do wniosku. W dniu 10 grudnia wpłynęła odpowiedź od Dyrektora Pietrzaka, którą przesłano radnemu Kani. Natomiast Dyrektor Pasymowski poinformował, iż szkoła nie ma żadnych informacji na temat włamania uczniów do kościoła w Paruszce. Burmistrz powiedział, iż nie jest dobrze, że szkoła nie ma takich informacji, ponieważ w takiej sytuacji trudno jest prowadzić jakiekolwiek działania wychowawcze, o których wspominał radny Kania.

Radny Kania przedstawił również swoje dywagacje na temat wyjazdów dzieci w ramach programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych”.  Wypowiedź radnego zrozumiał w ten sposób, iż nagannym jest, że nauczyciele i wychowawcy wyjeżdżający z dziećmi wspominają, iż Burmistrz zafundował tę wycieczkę. Nie wie jak do tego podejść  i nie wie za bardzo o co radnemu chodziło, ponieważ przede wszystkim należy się cieszyć, że nasze dzieci mają możliwość wyjazdu poza teren gminy, mieć kontakt z kinem, teatrem. Jest to też forma nauki. Nikt nie sugeruje nikomu, aby wychowawcy mówili w ten sposób. Należy raczej odpowiedzieć sobie na pytanie, które z sąsiednich gmin dają dzieciom taką możliwość. Okazuje się, że żadna, nasze dzieci od kilku lat wyjeżdżają z korzyścią dla nich. Burmistrz wyraził pogląd, iż nie należy chyba szukać problemów tam gdzie ich nie ma, ale cieszyć się, że coś takiego jest realizowane.

Burmistrz przypomniał również wypowiedź radnego Kani z poprzedniej sesji, kiedy to przy omawianiu projektu uchwały w sprawie programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi  radny prawie krzyczał, że został oszukany. Pracownicy wkładają w przygotowywane projekty i programy dużo czasu i zaangażowania. Materiały te są wysyłane dużo wcześniej, kiedy radny ich nie przeczytał i dopiero na sesji zauważył, że program jest nieco inny i dopiero na sesji krzyczy, że czuje się oszukany, to musi powiedzieć, iż on jako Burmistrz i jego pracownicy mają również prawo czuć się oszukani. Podobnie wyborcy.

 

8)    Radna Małgorzata Mila pytała kto w Urzędzie jest odpowiedzialny za aktualizację BIP oraz kiedy nastąpi aktualizacja wpisów. Pyta o to, ponieważ pytają o to mieszkańcy. Ludzie są zainteresowani mają prawo wglądu do oświadczeń majątkowych. Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 i 2007 rok są z wyjątkiem  oświadczenia Przewodniczącego Rady za 2007 rok. Nie ma i nie było oświadczenia za 2006 rok i 2007 r.  Burmistrza, brak jest oświadczeń majątkowych za 2007, zastępcy Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza. Takie oświadczenia za rok 2006 były, w tej chwili też ich nie ma. Przejrzała dokładnie BIP i stwierdziła,  iż nie ma żadnego wpisu jeżeli chodzi o instrukcję obsługi, informacje niepublikowane w BIP, statystykę,. Jeżeli chodzi o mienie gminy ostatni wpis pochodzi ze stycznia 2007 roku, brak jest informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2007.  W informacji o bieżących inwestycjach są dwa wpisy: remont sali wiejskiej w Podróżnej, (z lutego 2007r), przebudowa i modernizacja istniejącego amfiteatru  (15 luty 2007r.). Jest tam też punkt „badanie satysfakcji klienta” za rok 2007 – brak wpisu.

Burmistrz poprosił aby odpowiedzi na ww. pytanie udzielił Sekretarz Gminy.

Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy podziękował za zainteresowanie Biuletynem Informacji Publicznej Gminy. Odnosząc się do kolejnych zarzutów radnej poinformował, iż statystyki są aktywne i te informacje w BIP się znajdują. Rzeczywiście pod linkiem instrukcja obsługi takiej instrukcji brak, znajduje się ona jednak pod linkiem pomoc. Nie było faktycznie części oświadczeń majątkowych, były one podwieszone w czerwcu jednak problemy techniczne ze sprzętem spowodowały to, że informacje te trzeba było odwiesić, ponieważ były one nieczytelne. Obecnie zamieszczono w BIP także te nieczytelne pliki, aby można było to sprawdzić. Jeżeli chodzi o informacje niepublikowane w BIP ma się tam znajdować informacja, że: „informacje niepublikowane w BIP dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence w godzinach urzędowania”.  Informacja ta została zamieszczona. Treść wpisów i informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej jest zgodna ze szczegółowymi wymaganiami układu ujednoliconego systemu stron BIP określonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.  

 

9)    Radna Małgorzata Mila powiedziała także, iż zbliża się koniec roku, na komisji rewizyjnej zapoznano z zestawieniem wydatkowanych już pieniędzy na inwestycje.  Wnioskuje o takie zestawienie na piśmie.

Burmistrz powiedział, iż informacja ta była bardzo szczegółowo przedstawiona przez Skarbnika na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Przypomniał także, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami Skarbnik sporządza sprawozdanie z realizacji budżetu za rok miniony w marcu każdego roku. Tam te wszystkie informacje są.

 

10)  Radna Małgorzata Mila powiedziała także, iż radni otrzymali budżet na 2009 rok. Zapisano tam, że przy planowaniu uwzględniono niektóre wnioski mieszkańców gminy oraz rad sołeckich. Radna prosiła o zapoznanie zainteresowanych radnych – ona jest zainteresowana - ze wszystkimi wnioskami rad sołeckich i poinformowanie przed sesją budżetową, które z wniosków zostały uwzględnione.  Będą to materiały, które pozwolą przygotować się do tej sesji. Radna prosiła także o poinformowanie Rad Sołeckich o sposobie rozpatrzenia ich wniosków.

Wszystkie Rady Sołeckie, które złożyły wnioski, otrzymały na nie odpowiedź.

 

11)  Radna Małgorzata Mila pytała również co się dzieje z Planem Odnowy Wsi Skórka.  Są tam punkty, które powinny być  zrealizowane w 2008 roku: dokończenie budowy ogrodzenia cmentarza, remont i zagospodarowanie przystani przy rzece Głomi, remont przystanków i wykonanie plaży trawiastej przy rzece Głomi. Jest dzisiaj 28 listopada więc pyta kiedy te prace zostaną zrealizowane. Są to zadania, za które między innymi odpowiada gmina.

Na powyższe zapytanie odpowiedzi udzieliła Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza, która wyjaśniła, iż powyższe pytania nie powinny być kierowane do Burmistrza, ponieważ Plan Odnowy Miejscowości Skórka był zatwierdzony przez Radę Miejską ale uchwalony przez Zebranie Wiejskie. Sprawozdanie z realizacji tego planu jest składane przez przedstawicieli wsi na zebraniu wiejskim. Za realizację projektów odpowiedzialny jest Lider oraz członkowie Grupy Odnowy. Liderem jest Adam Klaryński a członkami Grupy Odnowy: Dorota Lenartowicz,  Maciej Bujacz, Jan Babut, Sławomir Łagun, Mieczysław kania, Kazimierz Szczepkowski, Maria Cichoń. Tak jak mówiła wcześniej przyjmowanie Planu Odnowy było bardzo długie i przebiegało z komplikacjami. Była między innymi konieczność zmiany Grupy Odnowy, ponieważ część osób zrezygnowała w trakcie prac. Wejście do grupy proponowała radnej Małgorzacie Mili, ona jednak odmówiła. Szkoda, że tak się stało, ponieważ jeżeli w grupie jest radny tak jak w Głubczynie, jest lepszy przepływ informacji i wydaje się jej, że ta grupa lepiej działa. Dla każdego ujętego w Planie projektu, spośród grupy odnowy powinien zostać wyznaczony kierownik. Do zadań kierownika projektu należy między innymi współpraca z Urzędem Gminy i Miasta w Krajence w zakresie realizacji projektu.  

Grażyna Urbanek poinformowała także o stanie przygotowań do realizacji programu Odnowa i Rozwój Wsi. Zakończony został audit dotyczący przygotowania jednostek  do obsługi wniosków składanych w ramach tego działania. Obecnie należy zmienić rozporządzenie w zakresie przyznania Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa akredytacji jako płatnikowi programu. W toku są prace nad procedurami obsługi wniosków o płatność, które są niezbędne aby Agencja uzyskała akredytację. Nabór wniosków miał nastąpić w grudniu, jednak ze względu na brak akredytacji w chwili obecnej termin naboru wniosków jest nieznany.  Stąd realizacja zadania przez gminę, które miało być finansowane w ramach przedmiotowego programu nie jest jeszcze możliwa.

 

12)  Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż w okresie przedświątecznym, jak wszyscy pamiętają, Krajenka jest pięknie oświetlona. Mieszkańcy Skórki też chcieliby mieć takie oświetlenie, dlatego wnioskuje, aby je zainstalować.

Radną poinformowano,  iż nie przewiduje się instalacji oświetlenia świątecznego w Skórce.

 

13)  Radna Małgorzata Mila przypomniała, iż wcześniej zgłaszała już problem stanu ulic Pocztowej i Młyńskiej w Skórce. Prosiła o usunięcie dziur. Radna pytała ile kosztowało łatanie tych dziur, ile ich załatano. Zgłosiła wniosek o ponowne ich załatanie, ponieważ są z powrotem.

Jest to droga na której asfalt został położony po części na podłoże z żużlu i płyt drogowych, a porusza się nią ciężki transport. Łatanie ich nie jest rozwiązaniem docelowym. Wcześniej starano się na remont tych dróg pozyskać środki z FOGR. Okazało się to niemożliwe. Naprawa dróg: Pocztowa i Młyńska została wykonana w całości w sierpniu br. naprawy dokonał Zakład remontowo-Budowlany Piotr Król, koszt naprawy 6350,00zł. Naprawą objęto także inne ulice w Skórce np. Nad Rzeką. Następna naprawa zostanie wykonana na wiosnę następnego roku.

 

14)  Radna Małgorzata Mila powiedziała także, iż podejmowano dzisiaj uchwałę dotyczącą planu zagospodarowania przestrzennego , gdzie poinformowano, że nie zgłoszono do niego uwag. Zgłasza wniosek aby wszystkie dokumenty związane z planami przestrzennego zagospodarowania  były wykładane do wglądu raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Wielu mieszkańców gminy pracuje i nie są w stanie do południa zapoznać się z tymi dokumentami. Wnioskuje aby terminy konsultacji społecznych były w terminach popołudniowych, ponieważ jeżeli jest to godzina 13, to nie każdy może wziąć urlop żeby przyjść i rozmawiać na ten temat.

Wyłożenie do wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynosi co najmniej 21 dni. Wgląd do projektu możliwy jest w godzinach urzędowania. W tym czasie organizuje się dyskusję publiczną. Procedura w tej sprawie nie odbiega od przyjętych procedur w większości samorządów.

 

15)  Radna Małgorzata Mila pytała o wykorzystanie przez Burmistrza urlopu za 2007 rok  oraz jak wygląda sprawa urlopu za rok 2008: czy urlop jest prawie wykorzystany.

Burmistrz odpowiedział, iż za rok 2007 zostało mu do wykorzystania 4 dni, za 2008 – 26 dni.

 

16)  Radna Małgorzata Mila pytała  czy prawdą jest, że wyrok w sprawie o pomówienie dotyczący Burmistrza jest prawomocny i czy prawdą jest, że Burmistrz został wpisany do rejestru osób karanych.

Burmistrz wyjaśnił, iż było to pomówienie prasowe dotyczące mienia powiatowego. Sprawę karną z powództwa prywatnego wytoczył mu Stanisław Godlewski i ją wygrał. Wyrok się uprawomocnił. Nie zauważył jednak aby był wpisany do Rejestru Karanych.

 

17)  Radna Małgorzata Mila prosiła także, aby pisma do niej nie były przesyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,  ponieważ utrudnia jej to odbiór  korespondencji.

Burmistrz wyjaśnił, iż najpierw przez dłuższy czas pisma do radnej próbował przekazywać Strażnik Miejski. Był w swoich działaniach nieskuteczny. Listów poleconych radna nie odbiera podobnie listy zwykłe. Dlatego odpowiedzi na wnioski i zapytania nie będą do radnej wysyłane, ale dostarczane na piśmie, na sesji.

 

18)  Radny Jakub Niedźwiecki powiedział, iż przysłuchiwał się debacie na temat współpracy gminy i miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi. Wie, że w ramach tej uchwały gmina nie może pomóc Stowarzyszeniu, które w Krajence działa.  Wnioskował o zlecenie prawnikom poszukania „furtki” pozwalającej na udzielenie pomocy temu Stowarzyszeniu. 

Burmistrz powiedział, iż ci co szukają furtek w prawie zazwyczaj źle kończą. Jeżeli prawo nakazuje realizację zadań jakiemuś stopniowi samorządu, to należy je realizować, a nie szukać furtek. Przypomniał przy tej okazji sprawę podjęcia przez Radę Miejską uchwały dotyczącą planu miejscowego obejmującego także nieruchomość radnej Mili. Ten plan pozwolił wstrzymać decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozbiórce domu radnej. Gdyby Rada uchwały nie podjęła, radna prawdopodobnie musiałaby dom rozebrać, ponieważ nie został wybudowany zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy. Koszty jakie z tego tytułu poniosła gmina wynosiły 5 tys. zł. W przeszłości sugerował radnej aby te pieniądze, która gmina radnej zafundowała wpłaciła na Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Tego radna nie uczyniła, jest obecnie wspaniała okazja, powstało nowe Stowarzyszenie i tam można pieniądze wpłacić i sprawa byłaby zamknięta. Oczywiście ostateczna decyzja należy do radnej.  

 

Radny Henryk Kania ubolewa nad tym, że przy okazji sesji opłatkowej przychodzi pewne kwestie porządkować. Jako wieloletni radny wie, że Burmistrz jest wyśmienitym mówcą potrafiącym przywoływać sprawy sprzed wielu lat i upiększyć je, połączyć aby tak „przez ogródek” komuś haczyk przypiąć. Apeluje do Burmistrza, Przewodniczącego oraz radnych aby w przypadku zapytania do Burmistrza, udzielał on odpowiedzi na zapytanie bez komentarzy co było 5 czy 7 lat temu. Mija się to z celem. Pytał – jeżeli chodzi o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania – czy były poinformowane  Rady Sołeckie. Temat ten poruszał już rok temu. Na jednej z sesji uzyskał informację, że nad studium pracują urbaniści, że została powołana komisja i że materiały zostaną przekazane Radzie do wglądu. Skoro był zainteresowany tym tematem powinien uzyskać jakąś  informację. Oficjalnie zapytał, czy Rady Sołeckie zostały poinformowane o debacie. Nie wszyscy mieszkańcy mają i Internet, nie wszystkich stać na czasopisma, w których mogliby tę kwestię śledzić.  Burmistrz wytknął mu, że zajrzał do studium ale nie wniósł do niego uwag. Nie zrobił tego, ponieważ było już za późno.  Ma pytanie dlaczego przy tzw. Alei Lipowej, gdzie znajduje się już nowy budynek mieszkalny, nie jest on w ogóle naniesiony na mapy. Ten teren nie jest w ogóle objęty studium. Jak miał wnieść uwagi skoro jako osoba zainteresowana i jako radny nie został poinformowany, nie mówiąc już o przeciętnym mieszkańcu gminy, którego w ogóle nie traktuje się poważnie.

Radny Henryk Kania powiedział także, iż Burmistrz zarzucił mu, że nie czyta materiałów na sesje, że pokrzywdzeni są również pracownicy przygotowujący te materiały. On czyta przesyłane mu materiały ale z tego wynika, że nie może ufać tym materiałom, ponieważ musi wracać do poprzednich uchwał i porównywać, czy są zgodne, czy też nie. Burmistrz mówił, że jest taki nieomylny. Urząd Gminy i Miasta ma ISO, za co płacimy, Burmistrz podpisuje dokumenty. On twierdzi, że Burmistrz nie czyta dokumentów, które podpisuje na co dowodem jest odpowiedź na jedny z jego wniosków z 8 grudnia 2008 roku, gdzie zamiast 2008 rok jest rok 1008.

 

Burmistrz powiedział, iż nie twierdził,  iż jest nieomylny. Czyta także to co podpisuje. Natomiast prawdą jest, że rocznie podpisuje ok. 2.500 decyzji. Radny otrzymuje w skali roku ok. 30 projektów uchwał i prosi aby chociaż starał się je czytać. Jeżeli chodzi o studium, debata na ten temat będzie na sesji rady przy udziale projektanta. Studium będzie przyjęte uchwałą Rady. Prosi dlatego o trochę cierpliwości.

Radny mówił o porównywaniu uchwał. Jeżeli radny ma wątpliwości projekt uchwały należy porównywać z ustawą, a nie z uchwałą. To ustawy wyznaczają ramy dla aktów prawnych rangi uchwały. Prosi aby przychodzić do Urzędu i pytać w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż radni nie maja radców prawnych nie mają pieniędzy i czasu aby wertować ustawy. Dla niego wystarczające jest że projekt uchwały posiada akceptację radcy prawnego Urzędu Gminy i Miasta. Jeżeli tak nie jest on proponuje zmienić radcę prawnego, który wprowadza w błąd radnych.

 

Burmistrz poinformował, iż projekt uchwały, o którym mówił radny był podpisany przez radcę prawnego.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż zgadza się z radnym Kanią odnośnie odpowiedzi na zapytania radnych – jest pytanie powinna być odpowiedź a wycieczki i złośliwości nie powinny mieć miejsca. Złośliwości jednak były więc się do nich odniesie. Złożyła wniosek o oświetlenie Skórki, otrzymała odpowiedź, że się nie przewiduje – mogło być uzasadnienie dlaczego się nie przewiduje. Mówienie, że Burmistrz nie przyjedzie i nie udekoruje jej posesji – myśli, że to nie to miejsce, zresztą by tego nie chciała. Insynuacje, że nie odbiera listów poleconych, że Strażnik Miejski koczuje pod jej domem – ma sąsiadkę, która wszystko widzi i o takim fakcie jej nie mówiła.  Materiały na sesję otrzymuje i nie ma z tym problemu. Faktem jest, że nie odebrała jednego listu poleconego, ponieważ w tym czasie przebywała poza granicami kraju.  Inne odpowiedzi otrzymywała i nie zgłaszano problemu. Uwagi, że robi coś złośliwie są nie na miejscu. Jeżeli chodzi o Plan Odnowy Wsi Skórka i komentarz Burmistrza, że miała inne propozycje ale ich nie przyjmowała – innych propozycji sobie nie przypomina, nie chciała być Liderem Grupy Odnowy , ponieważ nie zgadzała się z Planem Odnowy, ponieważ tak naprawdę nie dotyczy on wsi Skórka ale na ten temat już dyskutowała. Sekretarz powiedział, iż radna nie była pół roku na sesji – nie była na 2 sesjach, jest to prawda, ale czy sesje odbywają się w takim razie raz na 3 miesiące?

 

Radny Paweł Wróbel powiedział, iż uzyskał odpowiedź na swoje pytanie dotyczące wniosku na budowę dróg gminnych, usłyszał, iż tak ale prosi o informację w ramach jakiego programu.

 

Burmistrz poinformował, iż był to wniosek w ramach krajowego programu przebudowy dróg, tzw. Schetynówka. Fundusz ten określa ściśle jakie powinna spełniać droga aby taki wniosek mógł uzyskać akceptację. Droga gminna, którą zamierza się zgłosić powinna łączyć się z drogą powiatową i wojewódzką. Gminy mogły składać tylko jeden wniosek, powiaty dwa wnioski. Szukano na terenie gminy drogi, która spełniała wymagane kryteria i miała szanse na uzyskanie odpowiedniej liczby punktów. Po analizie musi stwierdzić, iż takich dróg w gminie nie ma. Złożono jednak wniosek, chociaż bez większego przekonania na tzw. Osiedle Bydgoska. Problem ten został już rozstrzygnięty. Wnioski złożyło 155 gmin, akceptację uzyskało 29. Gmina Krajenka była na 59 miejscu. Z terenu powiatu wniosek złożyła gmina Lipka, wniosek ten został zaakceptowany z kwotą 250 tys. zł. Pozostałe gminy powiatu nie uzyskały środków.  Powiat Złotowski złożył 2 wnioski,  26 wnioski samorządów powiatowych zostały uwzględnione. Na program było przeznaczonych 62 mln zł, z tego Miasto Poznań i Powiat Poznański uzyskały łącznie 12 mln zł. Powiat Złotowski z jednym wnioskiem znalazł się na 26 miejscu ( Zalesie – Złotów), drugi wniosek nie uzyskał akceptacji. Gmina Krajenka uzyskała 12 punktów i zabrakło 2 punktów aby wniosek został zaakceptowany. Jak zapewne wszyscy zauważyli w projekcie budżetu na 2009 rok ta inwestycja pozostała, ponieważ zamierza się wniosek ponowić w kolejnym naborze.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż Burmistrz ciągle wraca do tematu wadliwej decyzji o warunkach zabudowy, chciała przypomnieć, iż decyzji o rozbiórce domu nie było. Prosi aby trzymać się faktów – wadliwą decyzję wydał Urząd Gminy i Miasta w Krajence, a nie ona.

 

Burmistrz odpowiedział, iż gdyby była decyzja o rozbiórce tego domu już by nie było.

 

 

Ad. 8a

Stanowiska Komisji w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok przedstawiła Wiceprzewodnicząca rady Bogumiła Maciejewska.

Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne, z tym, że Komisja Rewizyjna obradowała w składzie 4 osobowym.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/160/08 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok – uchwała stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

Ad. 8b

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego przyjęcia statutu Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, 14 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę Nr XXIII/161/08 w sprawie przyjęcia statutu Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Ad. 8c

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009. Stanowiska były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/162/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Radna Małgorzata Mila zgłosiła wniosek o zarządzenie 10 minutowej przerwy w obradach.

Przewodniczący przychylił się do ww. wniosku i ogłosił przerwę w obradach.

 

Ad. 8d

Po wznowieniu obrad Przewodniczący poinformował, iż posiedzenie opuścił usprawiedliwiony radny Anatol Najmowicz zmniejszając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 14.

 

Projekt budżetu gminy i miasta na 2009 rok przedstawił Skarbnik Gminy. Projekt budżetu stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Skarbnik poinformował także, iż opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na 2009 rok, o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz o prognozie długu były pozytywne bez zastrzeżeń. W trakcie posiedzeń Komisji wniesiono 2 autopoprawki, które nie zmieniały istoty uchwały. Jedna z nich dotyczyła zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „modernizacja Krajeńskiego Ośrodka Kultury” na „Budowa Krajeńskiego Ośrodka Kultury”. Druga autopoprawka miała podobną naturę.

Zaciągnięcie deficytu wiąże się z jednym zadaniem tj. inwestycją drogową, którą zamierza się realizować przy korzystaniu z tzw. Schetynówki, dla pozostałych pozycji budżet jest zrównoważony.

Skarbnik wskazał także na istotne zmiany w stosunku do lat ubiegłych. Orkiestra Dęta działająca dotychczas przy stowarzyszeniu jakim jest Ochotnicza Straż Pożarna zostaje przeniesiona wraz ze środkami do Krajeńskiego Ośrodka Kultury. Ponadto zrezygnowano z dotacji dla LZS „Iskra” Krajenka – środki będą przekazywane na innych zasadach.

 

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2009 rok. Stanowiska te były następujące:

Komisja Społeczna – jednogłośnie pozytywnie,

Komisja Rewizyjna – jednogłośnie pozytywnie,

Komisja Gospodarcza – 4 głosy za, 1 głos wstrzymujący. 

 

Radny Paweł Wróbel przypomniał, iż na posiedzeniach Komisji wskazał błąd dotyczący załącznika nr 3, poz. 9, gdzie widnieje zapis „modernizacja KOK”, a winno być „budowa KOK”. Podobna zmiana dotyczy str. 13 objaśnień.

 

Skarbnik powiedział,  iż wniesiono już  taką autopoprawkę.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż on był tę osobą, która podczas posiedzenia Komisji wstrzymała się od głosu. Jego uwagi odnosiły się do tabeli dotyczącej inwestycji, ponieważ te inwestycje nie zadawalają go jako radnego, jak również mieszkańców jego okręgu wyborczego. Środki na inwestycje są planowane w wysokości 2.499.550 zł i w większości – za wyjątkiem jednej – są określone gwiazdką mówiącą o tym, że mają być realizowane przy pozyskaniu środków z Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych. Pytał na Komisji czy jest gwarancja realizacji któregoś z tych punktów, uzyskał informację, że wszystko jest uzależnione od pozyskania środków pozabudżetowych. Ma wątpliwości także w kwestii deficytu, który w przypadku realizacji wszystkich inwestycji wyniesie ok. 1,4 mln zł. Podsumowanie roku bieżącego jest obecnie trudne, ale przeglądając tabelę dotyczącą zmian w budżecie na 2008 rok można stwierdzić, że wiele planowanych inwestycji nie zostało zrealizowanych. Radny pytał, czy w przypadku niezrealizowania inwestycji, kredyt nie będzie zaciągnięty, czy będzie on przeznaczony na inny cel w roku 2010, czy też skonsumowany  na jakieś inne cele typu imprezy towarzyszące obchodom różnych świąt.

 

Skarbnik powiedział, iż na dzisiejszej sesji już 2 lub 3 razy była mowa  o schetynówce, gdzie wyjaśniał, iż poza tym zadaniem budżet jest zrównoważony. Jeżeli chodzi o realizację poszczególnych zadań, drogi dojazdowe do gruntów rolnych będą realizowane, a gwiazdka oznacza tylko tyle, że na dziś nie wiadomo ile ich będzie. W budżecie zabezpieczony jest udział własny. Zadania drogowe realizowane  przy udziale FOGR realizowane są już od wielu lat.

W przypadku stacji uzdatniania wody wydatki są realizowane, są to wydatki na dokumentację projektową. Zadania nie można uruchomić w pełni z powodu nieogłoszenia terminu naboru wniosków.  Jeżeli chodzi o kanalizację, wydatki związane z harmonogramem w ramach projektu kluczowego również są realizowane. Na dziś nie wiadomo jaka kwota będzie możliwa do uzyskania na to zadanie.

Na zadanie pod nazwą „Budowa KOK” złożony został wniosek, jaki będzie efekt będzie wiadomo na wiosnę 2009 roku.

Boiska „Orlik” jak wskazują doświadczenia sąsiednich gmin są robione.

Jak wyjaśniała z-ca Burmistrza Fundusze, które będą realizowane przez ARiMR  mają szanse ruszyć w roku 2009. W ramach tych funduszy mają być realizowane boisko w Krajence oraz ośrodek nad Jeziorem Wapińskim. Skarbnik powiedział także, iż gmina nie będzie przejadać tych pieniędzy jeżeli opóźni się realizacja projektów. Powstałe w ten sposób nadwyżki zmniejszą w przyszłości potrzeby kredytowe w przypadku rozpoczęcia realizacji inwestycji. Zapotrzebowanie na środki własne gminy kiedy rozpoczęta zostanie budowa kanalizacji wyniesie ok. 2,7 mln zł.

 

Radny Henryk Kania przypomniał, iż w budżecie roku 2008 zabezpieczone były środki na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Krajenka w wysokości 655 tys. zł. Na rok 2009 zaplanowano na ten cel 150 tys. zł. Jego odczucie jest takie, że te 650 tys. w roku bieżącym nie będzie wykorzystane, Skarbnik wyjaśniał, że przejdzie to do rezerwy budżetowej. Chciały widzieć, że środki, które nie zostały wykorzystane w roku 2007, będą w rezerwie roku 2008. Z praktyki lat poprzednich wynika, że jest odwrotnie, budżet się zamyka na koniec roku, a inwestycji realizowanych ze środków Unii Europejskiej nie widać. Jeżeli chodzi o schetynówkę od Burmistrza wcześniej usłyszał że wniosek gminy nie został przyjęty do realizacji, dlatego jeżeli chodzi o kredyt na ponad 1 mln zł, nie jest pewien czy zostanie zrealizowany w roku 2009.  

 

Przewodniczący wyjaśnił, iż nabór wniosków w ramach tzw. Schetynówek nastąpił dopiero w grudniu, natomiast zakłada się że kolejny nabór w roku 2009 odbędzie się wcześniej.

 

Grażyna Urbanek poinformowała, iż jest obowiązująca uchwała Rady Ministrów, która określa harmonogram realizacji tego programu. Nowy nabór wniosków nastąpi we wrześniu przyszłego roku. Aby gmina mogła złożyć wniosek konieczne jest uwzględnienie inwestycji w planie wydatków roku 2009.

 

Skarbnik powiedział, iż wydawało mu się, że podczas posiedzeń Komisji wyjaśniał szczegółowo mechanizm zaciągania kredytów. W roku bieżącym zaplanowane były zadania inwestycyjne: bodowa stacji uzdatniania wody i kanalizacja gminy, które to zadania w dużej części miały być realizowane przy udziale kredytów. Nie było realizacji  zadań, nie zaciągano kredytów, nie ma pieniędzy.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż w budżecie na 2008 rok  była przewidziana inwestycja p.n. „budowa ulicy nowoprojektowanej w rejonie ulic Młyńskiej i Szkolnej”. Z tego co zrozumiała podczas sesji listopadowej, to ulica ta nie została wybudowana.  Wydano na to zadanie 19 tys. zł. Pytała, czy gmina zamierza budować tę ulicę. Odnośnie projektu budżetu na rok 2009, to ma takie same odczucia jak radny Kania. W budżecie są zadania narzucone na gminę . Jedyne możliwości dają zadania majątkowe i jest przerażona bo jedynym zadaniem nieoznaczonym gwiazdką jest 30 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu. Reszta zależy od tego, czy będą pieniądze i czy ktoś je nam da. Jeżeli da to będą inwestycje, jeżeli nie to nie będzie.

 

Grażyna Urbanek poinformowała, iż ulica nowoprojektowana nie została uwzględniona w budżecie i nie będzie realizowana, chyba, że pojawią się nowe możliwości w trakcie roku.

 

Skarbnik wyjaśnił, iż mimo gwiazdek zadania są realizowane, np. rekultywacja składowiska, czy modernizacja dróg w ramach FOGR.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż podtrzymuje swoje stanowisko aby środki nie wykorzystane w przypadku nie zrealizowania jakiej inwestycji przechodziły do rezerwy na kolejny rok. Nie wszystkie inwestycje planowane na rok 2008 miały być finansowane przy korzystaniu z kredytów np. budowa cmentarza komunalnego w Krajence za kwotę 135  tys. zł, bodowa KOK – 225 tys. zł, modernizacja stadionu miejskiego – 166tys. zł. W jego ocenie inwestycje za ok. 1mln zł miały być realizowane bez zaciągania kredytu.

 

Skarbnik powiedział, iż chciałby przypomnieć – i mówił o tym także podczas posiedzeń Komisji  i o czym radni słyszeli już od dożynek – skutek umorzenia IV raty podatku rolnego wynosi na dzień dzisiejszy ok. 90 tys. zł. Ponadto duża fabryka w Krajence ma problemy finansowe i może mieć problemy z regulowaniem swoich zobowiązań. Kooperanci tego zakładu mogą mieć również problemy. Przy okazji podejmowania uchwał podatkowych mówił także o mniejszych dochodach z  tytułu podatku od budowli. Większość zobowiązań inwestycyjnych miała być regulowana kredytem lub pożyczką, zobowiązań tych nie zaciągano. Pieniądze nie mogły zostać, bo ich zwyczajnie nie było. Od jakiegoś czasu media mówią także o kryzysie, spadku produktu i spadku produkcji. Czynników tych nie można nie brać pod uwagę.

 

Przewodniczący wyjaśnił, iż dopiero po złożeniu sprawozdania finansowego za rok 2008 będzie wiadomo jaka jest nadwyżka budżetowa. Sprawozdanie to zostanie przedłożone Radzie. Mówienie o nadwyżce w chwili obecnej jest przedwczesne i byłoby nierzetelne.

 

Grażyna Urbanek powiedziała, że żaden logicznie myślący człowiek nie odważy się wpisać do projektu budżetu nadwyżki budżetowej. Radni otrzymają sprawozdanie zawierające szczegółowe wykonanie dochodów i szczegółowe wykonanie wydatków. Wówczas będzie wiadomo czy będzie nadwyżka i w jakiej wysokości. Na dzień opracowanie projektu budżetu na rok 2009 nikt do niego nie wpisze nadwyżki, ponieważ nie ma jeszcze konkretnych danych. Takie dane pojawią się w I kwartale przyszłego roku.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, że jest kryzys, trudna sytuacja – wszystko jasne: wirtualne pieniądze – myśli, że wykaz wydatków majątkowych to wirtualne inwestycje. Patrzy na wykaz wydatków majątkowych na rok 2008 – na rekultywację składowiska wydano 43 tys. zł, wydatki wynoszą 0. Wiadomo, że ceny idą w górę, a na tę samą rekultywację w roku 2009  plan wynosi tylko 30 tys. zł. Dla niej jest to dziwne i wydaje się, że powinna to być kwota przynajmniej taka sama jak w roku bieżącym, a nie kwota niższa.

 

Grażyna Urbanek wyjaśniła, iż wydatki określone w załączniku inwestycyjnym nie są wirtualne, ponieważ są skalkulowane z dochodów. Tylko jedno zadanie jest przewidziane do sfinansowania z kredytu. Gmina zamierza starać się o środki unijne musi mieć więc zadania wpisane do budżetu. Nie ma zadania w budżecie, nie można składać wniosku.

 

Skarbnik poinformował, iż rekultywacja składowiska jest w trakcie realizacji. Na składowisku trwają prace, faktura będzie zapłacona po wykonaniu zadania.

 

Przewodniczący zamknął dyskusję nad projektem uchwały i zarządził glosowanie.

Oddano 12 głosów za podjęciem uchwały, 1 głos przeciwko oraz 1 głos wstrzymujący.  

Wobec wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, iż Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych większością głosów podjęła uchwałę Nr XXIII/163/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 rok – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Ad. 9

Radni nie zgłaszali wniosków i zapytań.

 

Ad. 10.

Radny Jakub Niedźwiecki prosił o zachowanie dotychczasowego sposobu dostarczania radnym korespondencji jeżeli chodzi o odpowiedzi na wnioski i zapytania. Jemu osobiście taki sposób odpowiada. Ponadto radny powiedział, iż chciałby się podzielić pewnym spostrzeżeniem. Jadąc ze Zlotowa pomiędzy Błękwitem a Klukowem w nowo wykonanej nawierzchni jest już dziura. Na razie niewielka, ale biorąc pod uwagę czas jej wykonania jest to niepokojące.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż ma uwagę pod adresem Przewodniczącego. Przewodniczący oraz Burmistrz często podkreślają, iż należy zgłaszać zapytania podczas posiedzeń Komisji. On na posiedzeniu Komisji złożył zapytanie dotyczące porządku obrad sesji w punkcie „Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie istotnej dla funkcjonowania Rady”. Uważał, że to jakiś ważny temat, że Rada jest zagrożona. Ubolewa nad tym, że Przewodniczący Rady, jako członek Komisji nie udzielił tej informacji z uwagi na to, że jak powiedział, na innych Komisjach nikt tej kwestii nie poruszał. Miał takie prawo, ale w sytuacji gdzie podkreśla się, że wiele ważkich spraw można wyjaśniać na komisjach, tego nie zrobił. W punkcie tym mówiono o sprawie zagrożenia mandatu radnego, gdzie Sekretarz przytaczał przepisy regulujące tę kwestię. Nie chce dyskutować, czy wcześniej wiedziano o tej sytuacji czy też nie – Przewodniczący twierdzi, że dowiedział się w ostatnim czasie. Dla niego ważna jest Ordynacja wyborcza. Artykuł 190 w punkcie 4 rzeczywiście mówi, że wygaśnięcie mandatu następuje w przypadku skazującego prawomocnego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo popełnione umyślnie.  Nie wie czy faktycznie nikt o tym nie wiedział, czy radny Wróbel to ukrywał. On też o niczym nie wiedział. Zmierza do tego, że dzięki zapytaniu radnej Mili na ostatniej sesji dowiedział się, że Burmistrz został skazany prawomocnym wyrokiem sądu. O wygaśnięciu mandatu wójta, burmistrza i prezydenta w art. 26 pkt 5 mówi się, że wygaśnięcie następuje w przypadku prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo umyślne. Ubolewa, że Przewodniczący nie podjął żadnych czynności w kwestii wyjaśnienia, czy powiadomienia radnych o tej sprawie podczas posiedzeń Komisji. Fakt ten był znany po ostatniej sesji. Sygnalizował to w poprzednim roku i apeluje obecnie, aby sesja opłatkowa była sesją opłatkową i aby nie wytykano sobie spraw sprzed iluś tam lat i nie przypinano sobie łatek. Proboszcz mówił o miłości i podobnych rzeczach, jednak nie miało to miejsca podczas dzisiejszej sesji. Sprawa radnego Wróbla mogła być poruszona na sesji styczniowej lub na sesji nadzwyczajnej.

 

Przewodniczący Rady powiedział, iż również ubolewa i to ubolewanie dotyczy czytania Ordynacji wyborczej przez radnego Kanię. Sprawa Burmistrza była wyjaśniana podczas sesji wrześniowej, jednak niektórzy radni nie słuchają. O całej sprawie radnego Wróbla nie mówił na komisji, ponieważ nie będzie rozsiewał plotek,  nie udzielał także tej informacji żadnej innej Komisji. Potwierdzenie uzyskał dopiero we wtorek, kiedy wpłynęła odpowiedź z rejestru skazanych. Nie jego wina jest to, że o sprawie nie wiedział od marca. Sprawa radnego Wróbla dotyczy oskarżenia publicznego. Jeżeli radny Wróbel będzie chciał coś więcej powiedzieć, to powie to na Komisjach oraz na sesji. On na dzisiejszej sesji zamierzał tylko o sprawie poinformować, ponieważ nie mógł tego faktu ukrywać. We wrześniu Burmistrz mówił o swojej sprawie toczącej się w Poznaniu, o postępowaniu prokuratorskim oraz kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

Radny Paweł Wróbel powiedział, iż wypis z rejestru skazanych otrzymał dopiero dzisiaj, nie wie skąd Przewodniczący miał wcześniej.

 

Radny Henryk Kania korzystając z okazji, że w sesji uczestniczy radny powiatu, powiedział, że w jego odczuciu gmina nie może funkcjonować bez porozumienia z sąsiadami. Pytał radnego Tomasza jak długo gmina Krajenka będzie traktowana po macoszemu, pomijana od lat przy inwestycjach. Wiemy dlaczego nas omijają – jego zdaniem nie tędy droga. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia ze Starostwem, gmina nic przez swoją uporczywość nie uzyska. Najpierw coś się radnym obiecuje, a potem decyzje na forum Rady Powiatu są inne. Współpraca dalej będzie tak wyglądała, o ile nie zmienią się władze. W Krajence nic się nie robi, a Złotów kwitnie. W Krajence jak parkingi wyglądają, jak ich nie ma, chodniki jak wyglądają (zrobiony 2 lata temu na moście w Krajence jest cały pozarywany) nie mówiąc już o wsiach. Obiecano drogę z Dolnika do Głubczyna i jaki jest efekt. W Paruszce jest bruk, nie ma chodnika nawet na dwie płytki, po wielu staraniach kawałek drogi zasypano tłuczniem Gdyby zrobić podobnie cały ten odcinek drogi, wystarczyłoby to na 5-6 lat.. Wnioskował o naprawienie drogi w stronę zabudowań sołtysa. Jest tam bruk. Odpisano mu, że na wiosnę drogę naprawi równiarka. Radny zapytał kto odpisuje takie bzdury. Dwa lata temu w Paruszce położono asfalt, a koło domu nauczyciela zaczyna się on wykruszać. Tylko patrzeć jak będzie dziura. Nikt się tym nie interesuje. Radny zapytał, czy w taki sposób szanuje się pieniądze. Marszałek dał środki na położenie asfaltu na żużlu, należy o to dbać. Skoro powiat jest krytykowany przez samorząd gminy, to tam też się nic nie robi. On uważa, że powiat w taki sam sposób realizuje zadania w gminie Krajenka, jak gmina Krajenka na swoim terenie.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż radny Piotr Tomasz ładnie powiedział, iż „rządząca koalicja nie przewidziała inwestycji w gminie Krajenka”.  Ona jest radną gminy i mogłaby to samo powiedzieć. Niestety rządząca koalicja nie przewidziała inwestycji we wsi Skórka. Patrząc na obecny budżet widać, że w zasadzie nie jest nic przewidziane dla wsi Skorka. Nie mówi o jeziorze Wapińskim, ponieważ jest to inwestycja dla całej gminy. Gdyby popatrzeć na wsie, to też tak są traktowane. Nie widać aby wsie się rozwijały. Mieszkańcy nie żądają cudów: chcą chodników, oświetlenia i też są tak traktowani.

 

Radny Piotr Tomasz powiedział, iż powiat ma prawny obowiązek realizacji pewnych zadań i on z tym powiatem prowadzi dialog, nie chce konfliktów. Konflikt jest jakby z drugiej strony czego dowodem jest ostatnia sesji Rady Powiatu podczas której używano argumentów „poniżej pasa”.  Jak wszyscy słyszeli, gminie Krajenka zabrakło kilku punktów aby uzyskać środki z Narodowego Funduszu Budowy Dróg Lokalnych.  Ma propozycję aby wystąpić o dofinansowanie do powiatu, tak jak to zrobiła Lipka. Wówczas gmina uzyskałaby więcej punktów a powiat wykazałby się dobrą wolą. O woli powiatu świadczy sprawa wielokrotnie poruszana przez radnego Rutkowskiego dotycząca ulicy Szkolnej.  Można zobaczyć jak została załatwiona sprawa remontu tej drogi. Efektu nie widać. Powiat sam na siebie narzuca pewne obowiązki, przyjęty został Plan Rozwoju Lokalnego, z którego wynikają określone zadania.  Wynika z tego, że powiat coś uchwala, a potem sam tego nie przestrzega.

 

Skarbnik Gminy przypomniał, iż radna Mila nie zauważyła, iż gmina w Skórce wykonała remont przedszkola, remont szkoły, zrobiono chodnik za mostem w kierunku Piły z udziałem gminy, kładka przy moście jest także częściowo finansowana ze środków gminy.  Jeżeli jest to dowód na szykanowanie wsi, to on w takim razie chciałby zobaczyć brak szykan.

 

Sekretarz Gminy złożył wniosek o powołanie na kolejnej sesji Komisji Statutowej, ponieważ zachodzi konieczność dokonania zmian w Statucie.

 

Radny Jakub Niedźwiecki powiedział, iż chciałby się podzielić informacją, o której Burmistrz zapewne wie, że powiat złotowski daje pieniądze na drogi gminne, a u nas nie ma środków na drogi powiatowe. Zaznaczył, iż nie chodzi o Złotów.

 

Ad. 11

 Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 16:20 zamknął XXIII sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokółowała:                                                             Przewodniczył

 

Renata Urbanek                                                              Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi rady                                         Przewodniczący Rady