Protokół Nr XXIV/09

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia  23 stycznia 2009 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Ad. 1

Sesję o godz. 12:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecny radny Piotr Jończyk. Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§   Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

§   Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,

§   Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,

§   Marek Pietrzak – kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej.

 

Ad. 2

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Informacja radnego Powiatu Złotowskiego o pracach Rady Powiatu.

6.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)    stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,

b)  powołania Komisji Statutowej oraz ustalenia jej składu osobowego,

c)    powołania komitetu obchodów 590 rocznicy nadania praw miejskich miastu Krajenka,

d)  planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2009 rok,

e)   przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2009 rok.

7.     Rozpatrzenie sprawozdań z działalności za 2008 rok:

a)        Komendanta Komisariatu Policji w Krajence,

b)       Zarządu Miejsko Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

c)        Strażnika Miejskiego w Krajence,

d)       Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence.

8.     Zapytania i wnioski radnych.

9.     Wolne głosy, informacje.

10.  Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

Ad. 3

Protokół sesji odbytej w dniu 19 grudnia 2008 roku został przyjęty jednogłośnie bez poprawek.

 

Ad. 4

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami.

W okresie od 19 grudnia 2008 roku do 23 stycznia 2009 roku kierownictwo Urzędu odbyło 4 posiedzenia, podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

Wydano zarządzenia

1)    Nr 181/08 z dnia 24 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta Krajenka na rok 2008. Układ wykonawczy budżetu został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krajence z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2008 rok.

2)    Nr 182/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji mienia i bazy magazynowej obrony cywilnej w Gminie i Mieście Krajenka. Termin przeprowadzenia inwentaryzacji został ustalony do dnia 12 stycznia 2009 roku wg stanu na ostatni dzień roku 2008. Skład Komisji inwentaryzacyjnej: Marek Pietrzak, Barbara Budnik, Magdalena Dywan.

3)    Nr 183/09 z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na rok 2009. Układ wykonawczy został ustalony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krajence w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 rok.

4)    Nr 184/09 z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka. Zadaniem komisji będzie przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Skórce, numer 18/2 o pow. 0,26 ha. Jej skład jest następujący: Tomasz Ciechanowski, Zygmunt Jasiewicz, Marek Pietrzak, Barbara Kloska, Danuta Wrzeszcz.

5)    Nr 185/09 z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Zarządzenie dotyczyło lokalu mieszkalnego położonego w Krajence, ul. Złotowska 20/1, o pow. 33,31m2 oraz udziału w działce i częściach wspólnych. Wartość lokalu wynosiła 42.900,00zł, udział w działce 2.710,00zł. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

 

Ponadto przygotowano i przyjęto projekty uchwał będące przedmiotem obrad Rady podczas dzisiejszej sesji w następujących sprawach:

1)       stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,

2)       powołania Komisji Statutowej oraz ustalenia jej składu osobowego,

3)        powołania komitetu obchodów 590 rocznicy nadania praw miejskich miastu Krajenka,

4)       planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2009 rok,

5)       przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2009 rok.

 

Przyjęto także sprawozdanie z działalności za 2008 rok Strażnika Miejskiego oraz zapoznano się ze sprawozdaniami Komendanta Komisariatu Policji w Krajence i Zarządu Miejsko Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

 

Grażyna Urbanek złożyła również informację o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w dniu 19 grudnia 2008 roku.

 

Podczas sesji odbytej w dniu 19 grudnia 2008 roku Rada Miejska w Krajence podjęła 4 uchwały, których realizacja przebiega następująco:

1)    Nr XXIII/160/08 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2008r. – realizowana na bieżąco.

2)    Nr XXIII/161/09 w sprawie przyjęcia Statutu Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence – realizowana zgodnie z zapisami,

3)    Nr XXIII/162/08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok – będzie realizowana w roku 2009.

4)    Nr XXIII/163/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 rok – została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie uchwały przekazano w terminie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące finansów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zbadania ich zgodności z prawem. 

 

Grażyna Urbanek poinformowała również o uchyleniu uchwały Nr XXII/156/08 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn.

 W dniu 12 stycznia 2009 roku Wojewoda Wielkopolski wydał rozstrzygniecie nadzorcze orzekając nieważność ww. uchwały. 

Wojewoda uznał, iż wyłożenie planu do publicznego wglądu nastąpiło bez uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Ogłoszenie o wyłożenie projektu planu zostało dokonane 16 września 2008 roku, a wymaganą zgodę marszałka Województwa Wielkopolskiego uzyskano dopiero 13 października 2008 roku. W rozstrzygnięciu wskazano, że poszczególne czynności określone w przepisach należy podjąć w przypisanej kolejności. Wyłożenie planu do publicznego wglądu bez uprzedniej zgody Marszałka zdaniem Wojewody dyskwalifikuje uchwałę jako podjętą z naruszeniem procedury.

Gmina nie do końca zgadza się z rozstrzygnięciem, ale ze względu na pilność sprawy nie będzie wnosiła skargi do sądu. W związku z powyższym rozpoczęto ponownie zakwestionowaną procedurę tj. plan został ponownie wyłożony do publicznego wglądu.

 

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 5

Piotr Tomasz radny powiatu złotowskiego złożył informację o swojej działalności w Radzie Powiatu Złotowskiego.

Radny powiedział, iż sytuacja jest nietypowa, ponieważ sesja Rady Miejskiej w Krajence odbywa się wcześniej niż sesja Rady Powiatu Złotowskiego. Z tego powodu omówi  materiały, które będą przedmiotem obrad podczas najbliższej sesji. Rozpatrywane będą dwa sprawozdania. Pierwsze z nich złożyła Komisja bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dotyczące porządku i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu za 2008 rok. W roku 2008 wspomniana Komisja zebrała się 5-krotnie, m.in. pozytywnie zaopiniowała pracę powiatowych służb inspekcji i straży na podstawie złożonych przez jednostki sprawozdań.  Dokonano także analizy miejsc najbardziej zagrożonych przestępczością na terenie Gminy i Miasta Złotów,  Krajenka i Jastrowie. Jedno z posiedzeń dotyczyło stanu kąpielisk przed sezonem letnim. W sprawozdaniu podpisanym przez Starostę Jaskólskiego można przeczytać, iż na posiedzeniu odbytym w dniu 23 grudnia 2008 roku członkowie Komisji zapoznali się z projektem budżetu na 2009 rok, w dziale bezpieczeństwo publiczne nie wnosząc uwag do przedstawionego projektu. Ciekawostka polega na tym, że budżet został uchwalony kilka dni wcześniej, tj. 17 grudnia 2008 roku. .Wynika z tego, że opinia była nieco spóźniona. Kwestia ta jest uregulowana w art. 38a ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym.

Drugie sprawozdanie dotyczyło realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Złotowskiego na lata 2007-2013 oraz Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Złotowskiego na lata 2007-2013 za rok 2008. jeżeli chodzi o rynek pracy w powiecie bezrobocie jest najwyższe w Wielkopolsce. W porównaniu do roku 2007 wzrosło ono o 4,3%.  Ze sprawozdania wynika, że nie jest realizowany Plan Rozwoju Lokalnego, gdy chodzi o inwestycje drogowe. W sprawozdaniu Powiatowego Zarządu Dróg brak jest wyjaśnienia dlaczego niektóre inwestycje przewidziane w planie nie zostały zrealizowane, nie ma także informacji jakie kryteria decydowały o doborze tych, a nie innych dróg. W roku ubiegłym Starostwo Powiatowe zgłosiło do programu przebudowy dróg lokalnych dwie drowi, zdaniem Starostwa były to  najlepiej przygotowane projekty. Jak wszyscy pamiętają pominięto naszą drogę z Dolnika. Wszyscy wiedzą jaki był finał tych najlepszych projektów,: jeden z nich w ogóle nie będzie realizowany, drugi projekt został sklasyfikowany jako ostatni i będzie sfinansowany tylko w 25%. Jeżeli chodzi o szkolnictwo w zespole Szkól Spożywczych w Krajence ze środków własnych wyremontowano balkony oraz uzupełniono elewację na budynku głównym  szkoły, natomiast ze środków pozabudżetowych pomalowano salę lekcyjną i salę sportową.

Radny Tomasz poinformował, iż w najbliższy poniedziałek odbędzie się posiedzenie Kapituły konkursu o nagrodę Powiatu Złotowskiego. Mimo jego sceptycznego stosunku do zasad przeprowadzania tego konkursu jest członkiem tej kapituły.  Tegoroczna edycja konkursu dostarcza mu kolejnych argumentów, że należy ten konkurs zreformować. Powie o tym po zakończeniu tegorocznego konkursu.

W dniu dzisiejszym odbędzie się uroczysta gala z okazji 10- lecia powstania Powiatu Złotowskiego. Po zakończeniu jednej z Komisji miał okazję wysłuchać słów Pana Starosty Mirosława Jaskólskiego i mają je na uwadze postanowił zbojkotować powyższą uroczystość i nie wziąć w niej udziału. Starosta nie musi więc obawiać się, że w kuluarach mógłby powiedzieć coś co w jakikolwiek sposób mogłoby zakłócić zaplanowany przez niego scenariusz. Ponadto ma nadzieję, że na dzisiejsze uroczystości zostały zaproszone wszystkie osoby, które przyczyniły się do utworzenia i rozwoju tegoż powiatu. Jednocześnie uważa za ogromny nietakt , że w programie oficjalnych wystąpień nie znalazło się wystąpienie pierwszego starosty złotowskiego. Ma nadzieję, że pokaz multimedialny prezentowany podczas uroczystości nie będzie na poziomie tego sprzed roku, gdzie do sukcesu zaliczono umorzenie postępowania przez prokuraturę w Złotowie przeciwko dyrekcji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu.  Dziś sprawa jest w Sądzie Rejonowym w Złotowie a akt oskarżenia wniosła prokuratura w Wągrowcu.

Z okazji 10-lecia Powiatu Złotowskiego radny Tomasz wyraził życzenie aby Powiat Złotowski przesunął się w rankingu Związku Gmin i Powiatów Polski, ponieważ w tej chwili znajduje się na końcu tego rankingu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence przypomniał, iż na wszystkie sesja zapraszani są radni powiatowi reprezentujący okręg wyborczy Krajenka i Tarnówka, panów Jana Zająca i Tadeusza Wiśniewskiego. O ile skorzystają z zaproszenia będą mogli również zabrać głos i przedstawić informację o swoje pracy w Radzie Powiatu Złotowskiego. 

 

Ad. 6a

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Krajence Bogumiła Maciejewska przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Stanowiska te były następujące:

- Komisja Rewizyjna – w pełnym składzie – 2 głosy za podjęciem uchwały, 3 glosy wstrzymujące;

- Komisja Społeczna – głosowało 4 radnych – 2 głosy za, 2 głosy wstrzymujące;

- Komisja Gospodarcza – w składzie 4 osobowym – 2 głosy za, 2 głosy wstrzymujące.

 

Przewodniczący rady udzielił głosu radnemu Pawłowi Wróblowi w celu umożliwienia mu złożenia wyjaśnień.

 

Paweł Wróbel powiedział, iż wyjaśnienia już składał podczas posiedzenia Komisji,  a także na poprzedniej sesji. Jest chyba najbardziej medialnym radnym w całym województwie. Media w zasadzie już chyba nie wiedzą o kim piszą: raz piszą o nim jako o Piotrze, raz o Pawle. Myśli, że emocje już minęły: co się stało, już się nie odstanie. Mimo wszystko myśli, że swój mandat, chociaż przerwany w pół drogi, wypełnił dobrze. Co prawda z jego powodu nie powstał żaden chodnik, czy nowa droga jednak o to też zabiegał. Nie ma dużych wymagań i potrafi się Cieszyc także z drobnych rzeczy, ponieważ tak został wychowany. Czuje się poruszony wieloma gestami wsparcia, szczerej empatii ze strony wielu osób, za co wszystkim dziękuje. Żałuje tylko, że cała Rada musi przejść przez tę sytuację. Burmistrzem, Przewodniczącym, radnym się bywa, człowiekiem się pozostaje.

 

 Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż wstrzymała się od głosu podczas głosowania na posiedzeniu Komisji, wstrzyma się od głosu także podczas dzisiejszej sesji. Zgodnie z obowiązującym prawem, osoba która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu nie może pełnić obowiązków radnego. Radny Wróbel został takim wyrokiem skazany dlatego musi przestać być radnym. Głosowanie radnych nie ma wpływu na tę sytuację, ponieważ nawet gdyby głosowali za utrzymaniem mandatu radnego to i tak tego mandatu zostałby pozbawiony. Jednak jej zdaniem nasze prawo jest prawem niedoskonałym: lepsi skazani i gorsi skazani. Na terenie Krajenki mamy dwie ważne osoby, które zostały skazane prawomocnymi wyrokami. Są to Burmistrz Krajenki i radny Wróbel. Nasze prawo rozróżnia lepszego skazanego i gorszego skazanego. W jednym  przypadku osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu pełnić funkcję, w drugim przypadku nie może tej funkcji pełnić. Były zarzuty, że radny Wróbel nie zgłosił tego faktu, nie przyznał się. Prawda jest taka, że nie zrobił tego ale Burmistrz Szczerbiak Rady także nie poinformował, że został skazany prawomocnym wyrokiem. Patrząc na sytuację w naszej gminie: prawo pozbawia mandatu radnego Wróbla, dlatego ona nie będzie głosowała ani za, ani przeciwko tylko z tego powodu wstrzyma się od głosu..

Przewodniczący wyjaśnił, iż jeżeli chodzi o Burmistrza jest to zupełnie inna kwestia, ponieważ nie dotyczy oskarżenia z powództwa publicznego za przestępstwo popełnione umyślnie. W tym przypadku można mówić o nierówności prawa wobec radnych i posłów oraz senatorów, ponieważ im mandatów się nie odbiera.  Jeżeli chodzi o skazanie Burmistrza, to podczas sesji odbytej we wrześniu wyjaśniał on chyba przez godzinę jaka jest jego sytuacja prawna. Mówił o stanie rozprawy odbywającej się w Poznaniu, kosztach i karach. Na tej sesji wszystko było powiedziane. Radnej nie było na tej sesji, ponieważ w innym przypadku wiedziałaby, że sprawa jest publiczna.

Przewodniczący powiedział, iż rada nie jest sądem: nie jest jej celem osądzanie radnego. Mandat wygasa z mocy prawa i radna Mila o tym powiedziała. Sprawa jest oczywista i radny Wróbel o tym wie. Uchwała jest jednak wymagana, musi zostać przesłana Wojewodzie i Komisarzowi Wyborczemu i nikt na to nie może poradzić.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż chciałby się przyłączyć do słów radnej Mili. Podczas posiedzenia Komisji również wstrzymał się od głosu. Prawo jest takie jakie jest. Uważa, że jeżeli radnego, burmistrza, wójta czy prezydenta wybrali wyborcy, to na jakiej podstawie maja ich odwoływać radni. Zgodnie z ordynacją wyborczą mandatu można zostać pozbawionym tylko w wyniku prawomocnego wyroku sądu. Zapisane jest, że rada powinna podjąć tę uchwałę, ale prawo ma wiele do życzenia. Uważa, że w takiej sytuacji Przewodniczący powinien Radę poinformować, że radny w wyniku wyroku skazującego utracił mandat.

 

Przewodniczący powiedział, iż wszyscy wiedzą, że nie mógł tego zrobić, ponieważ Rada jest zobowiązana do podjęcia takiej uchwały. Nie można dyskutować, czy radny Wróbel powinien, czy nie powinien o zaistniałym fakcie poinformować, ponieważ przepisy tego jasno nie określają. Wydaje się oczywiste, że sąd powinien o wyroku poinformować Radę lub Przewodniczącego ale sądy tego nie robią.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż Przewodniczący wspominał, iż sprawa Burmistrza była omawiana na jednej z sesji. Oczywiście tak było. Burmistrz wyjaśniał wszystkie kwestie i na końcu poinformował, że złożył odwołanie do Sądu Okręgowego, natomiast nie poinformował o wyniku zakończenia tej rozprawy. O tym, że wyrok stał się prawomocny dowiedział się z Aktualności. O tym ani Burmistrz, ani Przewodniczący nie poinformował. W jego odczuciu nie ma równego traktowania tych dwóch osób.

 

Doszedł radny Piotr Jończyk zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 15.

Przewodniczący zamknął dyskusję i zarządził glosowanie. Głosowało 14 radnych (wyłączony Paweł Wróbel). Oddano 8 głosów za podjęciem uchwały, 6 radnych wstrzymało się od głosu. Głosów przeciwko nie było.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności większością głosów podjęła uchwałę Nr XXIV/164/09 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

Przewodniczący Rady podziękował Pawłowi Wróblowi za pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz wyraził pogląd, iż zaistniała sytuacja nie ma wpływu na ocenę jego pracy jako radnego.

 

Posiedzenia opuścił Paweł Wróbel.

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad.6b

Po wznowieniu obrad Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego powołania Komisji Statutowej oraz ustalenia jej składu osobowego.

Proponowano aby w skład Komisji weszli:

a)    Przewodniczący Rady,

b)    Wiceprzewodnicząca Rady

c)     po jednym przedstawicielu z każdej Komisji.

Komisje wytypowały ze swojego składu następujące osoby:

a)    Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Komisji Piotr Jończyk

b)    Komisja Społeczna – Przewodniczący Komisji Anatol Najmowicz,

c)     Komisja Gospodarcza – Franciszek Rutkowski

 

Projekt poddano pod głosowanie.

Rada Miejska w Krajence w 14 osobowym składzie, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/165/09 w sprawie powołania Komisji Statutowej oraz ustalenia jej składu osobowego. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Ad.6c

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego powołania komitetu obchodów 590 rocznicy nadania praw miejskich miastu Krajenka były jednogłośnie pozytywne.

 

Projekt poddano pod głosowanie.

Rada Miejska w Krajence w 14 osobowym składzie, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/166/09 w sprawie powołania komitetu obchodów 590 rocznicy nadania praw miejskich miastu Krajenka . Uchwała stanowi załącznik nr5 do nin. protokołu.

 

Ad. 6d

Wiceprzewodnicząca przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2009 rok. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w 14 osobowym składzie, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/167/09 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2009 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Ad. 6e

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2009 rok uzyskał jednogłośną pozytywna akceptację Komisji.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w 14 osobowym składzie, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/168/09 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2009 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Ad. 7a

Jacek Jutrzenka-Trzebiatowski Komendant Komisariatu Policji w Krajence złożył informacja o działalności za rok 2008. Informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

Komendant zaprezentował wyniki Komisariatu w formie pokazu slajdów.

Do informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 7b

Sprawozdanie z działalności za 2008 rok Zarządu Miejsko Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krajence złożył Andrzej Martin Prezes zarządu. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

 

Radna Joanna Wienke na ręce prezesa podziękowała OSP za pomoc i uświetnienie  obchodów 650-lecia lokacji wsi Głubczyn.

 

Do złożonego sprawozdania nie wniesiono uwag.

 

Ad. 7c

Jerzy Baran Strażnik Miejski w Krajence złożył sprawozdanie z działalności za 2008 rok. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Do złożonego sprawozdania nie wniesiono uwag.

 

Ad. 7d

Przewodniczący rady złożył sprawozdanie ze swojej pracy w roku 2008. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

 

Do złożonego sprawozdania nie wniesiono uwag.

 

Ad. 8

Radny Piotr Jończyk – zadał pytanie dotyczące bloku przy ulicy Złotowskiej. Swojego czasu Rada podejmowała uchwałę o przekazaniu w dzierżawę gruntu pod tę budowę. Budowa ta obecnie z jakiś przyczyn stanęła, mieszkańcy pytają, czy prace będą kontynuowane, ponieważ chodzą pogłoski, że przedsiębiorca zbankrutował.

Radny Piotr Jończyk w imieniu mieszkańców ulicy Sportowej w Krajence złożył wniosek o ustawienie przy tej ulicy pojemników na odpady sortowane.

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż ma prośbę w związku z sytuacją w Christianapolu. Wszyscy wiedzą jak wygląda tam sytuacja. Z artykułów w gazecie można wywnioskować, że są problemy z uzyskaniem wypłat i odpraw. Zaproponowała zorganizowanie spotkania poszkodowanych byłych pracowników z prawnikiem Urzędu lub prawnikiem, który świadczy usługi dla mieszkańców raz w miesiącu w celu udzielenia im informacji o ich prawach, przysługującej im drodze prawnej oraz pomocy w uzyskaniu świadczeń.

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż jest zima i trudne warunki atmosferyczne, w budżecie są środki ma zimowe utrzymanie dróg i chodników. W Skórce chodniki są w strasznym stanie, nie dość, że dziurawe (przez cały rok), to obecnie oblodzone. Nie widziała aby były posypywane piaskiem, solą czy innym środkiem. Prosi o zadbanie o chodniki i drogi gminne we wsi Skórka.  

Ad. 9

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka udzielił odpowiedzi na zapytanie radnej Mili w sprawie pomocy dla pracowników Christanapolu. Pracownicy ci zgłaszają się do prawnika przyjmującego jak wszyscy wiedzą , w każdy ostatni poniedziałek miesiąca od rana do godzin wieczornych. Jest także możliwość kontaktu telefonicznego w trakcie miesiąca. Prawnik ten przygotowuje także odpowiedzi i pisma procesowe. Na dzień dzisiejszy nie ma powodów aby organizować specjalne spotkania, ponieważ pracownicy ci z usług na bieżąco korzystają.

Burmistrz powiedział także, iż chciałby podzielić się informacjami odnośnie podpisania pre-umowy na kanalizację gminy. Jak wszyscy pamiętają miała ona być podpisana 16 grudnia, jednak termin ten został przesunięty na 16 stycznia 2009 roku z przyczyn leżących poza gminą.  Drugi termin również nie został zachowany. Umowa będzie ostatecznie podpisywana 29 stycznia 2009 roku. Pre-umowa przewiduje wstępny koszt inwestycji w wysokości 21,5 mln zł, z tego 85% stanowić będą środki unijne, 15% udział własny gminy. O ile kosztorys potwierdzi wartość inwestycji, udział gminy wyniesie ok. 3 mln zł. Roczne możliwości finansowe gminy to ok. 800 tys. do 1 mln zł. Zadanie to w przypadku pozytywnych decyzji będzie dla gminy dużym wyzwaniem.

Burmistrz wyjaśnił również, iż pre-umowa daje gminie podstawę do wykonania studium wykonalności i w dalszej kolejności dokumentacji. O ile dokumenty potwierdzą zasadność inwestycji i zgodność z wymaganiami możliwa będzie realizacja inwestycji. Po wykonaniu studium wyłoniona zostanie firma, która przygotuje dokumentację techniczną. Kolejnym etapem będzie przetarg na wykonawstwo. Procedura ta może trwać 1-1,5 albo nawet dłużej.

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż w październiku ubiegłego roku zmieniła się ustawa o ochronie środowiska. Zmiana ta ma wpływ na proces przyjmowania studium, które musi zostać poddane dodatkowym uzgodnieniom. W związku z powyższym prawdopodobnie studium kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie przedłożone Radzie do uchwalenia pod koniec czerwca.

 

Grażyna Urbanek poinformowała, iż zmieniony przepis wymusił na wszystkich samorządach opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, czego do tej pory nie było. Procedura przedłuża się ze względu na konieczność wykonania tego opracowania, a nie z powodu, że w Urzędzie czegoś nie zrobiono.

 

Radny Henryk Kania pytał, czy w związku z tym powtórzona zostanie procedura w zakresie składania wniosków do studium.

 

Grażyna Urbanek wyjaśniła, iż gmina została zobowiązana do wykonania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. To co zrobiono do tej pory zostało już zakończone. Jeżeli będą jakieś zmiany odnośnie przygotowania studium, Rada będzie informowana. Czy nastąpi ponowne wyłożenie studium do publicznego wglądu trudno w tej chwili powiedzieć.

 

Ad.10

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 16:00 zamknął XXIV sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokółowała:                                                             Przewodniczył

 

Renata Urbanek                                                              Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi rady                                           Przewodniczący Rady