Protokół Nr XXV/09

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia  9 marca 2009 roku

w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Krajence

 

 

Ad. 1

Sesję o godz. 10:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec składu Rady wynoszącego obecnie 14 radnych stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecna radna Małgorzata Mila. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§   Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

§   Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,

§   Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,

§   Zygmunt Jasiewicz – kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Nieruchomościami.

 

Przewodniczący Rady poinformował także, iż Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wniósł dodatkowy projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok. Punkt ten proponuje umiejscowić jako 2a.

Wniosek o zmianę porządku obrad przyjęto jednogłośnie.

 

Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn.

2a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

 3. Wypracowanie stanowiska w sprawie zmiany granic obrębów ewidencyjnych.

4. Zakończenie

 

Ad. 2

Zygmunt Jasiewicz kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Nieruchomościami poinformował, iż Rada Miejska w Krajence uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn podjęła w listopadzie 2008 roku. Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym uchylił ww. uchwałę z powodów proceduralnych tj. wyłożenie planu do publicznego wglądu bez uzyskania wcześniejszej decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wyrażeniu zgody na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne. Decyzja ta została wydana w trakcie wyłożenia planu do wglądu.  W związku z tym powtórzono zakwestionowaną procedurę, tj. wyłożono plan do publicznego wglądu. Obwieszczenie w tej sprawie wydano w dniu 15 stycznia 2009 roku.

 

Lidia Kaczorowska – urbanistka przygotowująca projekt planu poinformowała, iż w trakcie ponownego wyłożenia projektu planu, nie wniesiono do niego uwag.

 

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka przypomniała, iż o uchyleniu ww. uchwały informowano radę przy okazji składania sprawozdania o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami.

 

Doszła Małgorzata Mila, zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 14.

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję stawki z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

Propozycję tę przyjęto jednogłośnie.

W następnej kolejności głosowano nad przyjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/169/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn – która stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.

 

Ad. 2a

Skarbnik Gminy Mirosław Machejek poinformował, iż przedłożony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok dotyczy wyłącznie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka do dokonywania poręczeń w związku z zadaniami dofinansowywanymi ze środków Unii Europejskiej do wysokości 1 mln zł.

Upoważnienie takie daje możliwość ubiegania się o środki unijne Stowarzyszeniom, które nie posiadając własnego majątku będą ubiegać się o kredyty w bankach na prefinansowanie zadań. W takim przypadku niezbędne jest poręczenie gminy.

 

Radny Jakub Niedźwiecki pytał, czy poręczenie takie wydawane jest na rok.

 

Skarbnik wyjaśnił, iż poręczenie będzie uzależnione od warunków określonych w umowie, do kwoty nie wyższej niż wysokość zobowiązania.

 

Radny Henryk Kania pytał czy planuje się realizację jakiegoś konkretnego zadania przez Stowarzyszenie i udzielenie w związku z tym poręczenia.

 

Skarbnik wyjaśnił, iż poprzez Stowarzyszenie zamierza się realizować inwestycję nad Jeziorem Wapińskim. Zadanie to jest przewidziane w budżecie gminy z kwotą w wysokości udziału własnego.  Sposób przekazania dotacji Stowarzyszeniu będzie uzgodniony z Izbą Obrachunkową.

 

Grażyna Urbanek poinformowała, iż już na etapie składania wniosku Stowarzyszenie musi się wykazać zabezpieczeniem całości środków niezbędnych do realizacji zadania: musi to być np. promesa z banku oraz poręczenie gminy.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż sprawa nie jest dla niego przejrzysta, ponieważ wcześniej nie wspominano, że zadania będą realizować Stowarzyszenia. Wcześniej mówiono, że inwestycje będzie wykonywać gmina. Pytał w związku z tym, czy na podstawie podjętej uchwały Burmistrz będzie mógł dokonywać poręczeń także na rzecz innych instytucji.

 

Skarbnik wyjaśnił, iż teoretycznie tak, praktycznie nie, ponieważ poręczenia mogą obejmować tylko zadania przewidziane w uchwale budżetowej. Poręczenia będą stosowane tylko w odniesieniu do tych zadań na realizacji których gminie zależy.

 

Burmistrz poinformował, iż powodem tego, iż część zadań będzie realizowanych przez Stowarzyszenia jest ograniczenie możliwości składania wniosków przez samorządy. Gmina w ramach programu LEADER może złożyć tylko 2 wnioski, stowarzyszenia kolejne 2. Spowoduje to wzrost szans gminy.

Radna Joanna Wienke pytała jakie wnioski będą składane.

Grażyna Urbanek poinformowała, iż w ramach programu, o którym mowa będą składane 4 wnioski na realizację następujących zadań; Odnowa centrum wsi Głubczyn, Ośrodek rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Wapińskim, Odnowa centrum miasta Krajenka, Stadion Miejski w Krajence.

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/170/09 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok – która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 

Ad. 3

Przewodniczący Rady poinformował, iż konieczność wypracowania stanowiska w sprawie zmiany granic obrębów ewidencyjnych, wynika z wniosków z zebrań wiejskich.

 

Burmistrz poinformował, iż wniosków w podobnych sprawach było więcej, procedura jednak jest dość skomplikowana, trudno jest oszacować koszty zmian. Postanowiono dlatego aby w pierwszej kolejności przetestować procedurę tam, gdzie będzie ona dotyczyć najmniejszej liczby mieszkańców. Stanowisko Rady Miejskiej jest niezbędne aby przekazać wniosek do Starostwa w Złotowie.

 

Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż decyzję w sprawie zmiany granic obrębów ewidencyjnych wydaje Starosta, kolejnym krokiem będzie podjęcie przez Radę Miejską uchwały w tej sprawie.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła stanowisko w proponowanej treści – które stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Ad. 4

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 10:30 zamknął XXV sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokółowała:                                                             Przewodniczył

 

Renata Urbanek                                                              Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi rady                                            Przewodniczący Rady