Protokół Nr XXVI/09

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia  27 marca 2009 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Ad. 1

Sesję o godz. 12:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 14 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecni radny Piotr Jończyk oraz radna Elżbieta Smodis. Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§   Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

§   Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,

§   Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,

§   Marek Pietrzak – kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej

oraz Mirosława Dernoga, Iwona Żerbiłło i Beata Rojek autorki Gminnego programu opieki nad zabytkami.

 

Ad. 2

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Informacja radnego Powiatu Złotowskiego o pracach Rady Powiatu.

6.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

7.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)    udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła,

b)  przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2009-2012,

c)   użyczenia nieruchomości położonej w Skórce (dz. nr 8191/4),

d)  oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Skórce (dz. nr 366)

e)    zmian w Planie Odnowy Miejscowości Skórka na lata 2007-2015,

f)   zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

8.     Rozpatrzenie sprawozdań z działalności za 2008 rok:

a)        Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Krajence,

b)       Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence,

c)         Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence,

d)       Krajeńskiego Ośrodka Kultury,

e)        Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

9.     Rozpatrzenie sprawozdań z działalności za 2008 rok:

a)        Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence,

b)       Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence,

c)        Przewodniczącego Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence.

10.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence w sprawie analizy uchwał podjętych przez Radę w okresie od 28 marca 2008r. do 23 stycznia 2009r.

11.  Zapytania i wnioski radnych.

12.  Wolne głosy, informacje.

13.  Zakończenie.

 

Przewodniczący poinformował, iż w dniu 20 marca 2009 roku wpłynął wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad sesji trzech projektów uchwał w następujących sprawach:

a)    odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

b)    zmiany uchwały Nr XII/100/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy i Miasta Krajenka.

c)     wyrażenia zgody na zbycie udziałów.

 

Projekty uchwał wpłynęły na 7 dni przed sesją wobec powyższego istnieje obowiązek umieszczenia ich w porządku obrad. Projekty te były omawiane na posiedzeniach Komisji. Burmistrz wycofał także z porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Skórce (dz. nr 8191/4). 

Natomiast w dniu 24 marca br. Burmistrz wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację operacji p.n. „Modernizacja stadionu miejskiego w Krajence”. W dniu 26 marca natomiast wpłynął wniosek Burmistrza o ujęcie w porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/94/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” O wprowadzeniu projektu uchwał do porządku obrad Rada zdecyduje w drodze głosowania.  Projekt y uchwał proponuje się przyjąć jako punkty 7i oraz 7j.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu projektów uchwał o jakich była mowa wyżej.

Wniosek ten przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący poinformował, iż w związku ze zmianami punkt 7 porządku obrad będzie miał następujący układ:

a)    udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła,

b)    przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2009-2012,

c)     oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Skórce (dz. nr 366)

d)     zmian w Planie Odnowy Miejscowości Skórka na lata 2007-2015,

e)    odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

f)     zmiany uchwały Nr XII/100/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy i Miasta Krajenka,

g)    zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok,

h)    wyrażenia zgody na zbycie udziałów,

i)      zabezpieczenia środków finansowych na realizację operacji p.n. „Modernizacja stadionu miejskiego w Krajence”,

j)     zmiany uchwały Nr XXII/94/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”.

 

Nie zgłoszono innych wniosków o zmianę porządku obrad.

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach w celu dokonania prezentacji zakupionego przez gminę średniego samochodu bojowego z napędem na 4 koła dla OSP Krajenka.

 

Ad. 3

Protokoły sesji Rady odbyte w dniach 9 marca i 23 stycznia 2009 roku zostały przyjęte jednogłośnie bez poprawek.

 

Ad. 4

Doszła radna Elżbieta Smodis zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 13.

 

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożył informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami.

 

            W okresie od 23 stycznia do 27 marca 2009 roku kierownictwo Urzędu odbyło 6 posiedzeń podczas których zajmowano się następującymi zagadnieniami:

1.     Wydano zarządzenia:

1)    Nr 186/09 z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz zawiera dwie pozycje:

a)    działka nr 100/33 o pow. 567m2, położona przy ul. Słonecznej w Skórce, cena wywoławcza nieruchomości 15.000,00zł (netto), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

b)    działka nr 100/34 o pow. 616m2, położona przy ul. Słonecznej w Skórce, cena wywoławcza nieruchomości 16.000,00zł (netto), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

2)    Nr 187/09 z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz zawiera jedną pozycję. Jest to działka położona w Krajence przy ul. Targowej, oznaczona numerem 234, o pow. 378m2. Cena wywoławcza netto 12.000,00zł.

3)    Nr 188/09 z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Krajence.

4)    Nr 189/09 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne w gminnych zasobach mieszkaniowych.  Stawki czynszu od dnia 1 kwietnia br. do dnia 31 marca  2010r. będą wynosić:

a)    za lokale mieszkalne w budynkach wybudowanych po 1960r. – 2,95zł/m2

b)    za lokale mieszkalne w budynkach pozostałych – 2,14zł/m2

c)     za lokale socjalne – 0,86 zł/m2;

5)    Nr 190/09 z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka. Jest to nieruchomość położona w Augustowie, numer geodezyjny 165, o pow. 0,47 ha.

6)    Nr 191/09 z dnia 6 marca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka. Komisję powołano w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości o jakiej była mowa powyżej. W skład komisji weszli: Zygmunt Jasiewicz, Aleksandra Sawicka, Barbara Kloska, Danuta Wrzeszcz.

7)    192/09 z dnia 11 marca 2009r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence i gminnych jednostkach samorządowych do których mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. Wydanie zarządzenia było niezbędne w związku z nową ustawą o pracownikach samorządowych.

8)    Nr 193/09 z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2008r. oraz planu finansowego instytucji kultury  za 2008rok. Zarządzenie przekazano w ustawowym terminie Radzie Miejskiej w Krajence oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

            Zapoznano się z informacją o odbytych przetargach i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości.  W dniu 30 stycznia br. odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Skórce, oznaczonej numerem 18/2 o powierzchni 0,26 ha. Cena wywoławcza wynosiła 8000,00zł. Cena brutto uzyskana w przetargu 33.000,00zł.

W tym samym dniu odbyły się rokowania dotyczące sprzedaży nieruchomości położonej w Krajence przy ul. Okrężnej, oznaczonej numerem 288, o powierzchni  2862 m2.

Cena wywoławcza 55.125,00zł.  Rokowania te zakończyły się wynikiem negatywnym. Rokowania były ogłoszone w prasie z ceną jak ww. Sprzedaż ta nie mogła nastąpić za cenę niższą niż 55.125,00zł. Oferent zaproponował cenę 32.000zł brutto, czego nie mógł uczynić, ponieważ była to cena niższa niż podana cena wywoławcza. Komisja popełniła błąd przyjmując tę ofertę, przyjęcie tej oferty było sprzeczne z prawem. Burmistrz korzystając z przysługującego mu prawa zamknął rokowania nie wybierając nabywcy. Gdyby Burmistrz przyjął ofertę poniósłby z tego tytułu konsekwencje prawne. 

W dniu 10 lutego odbyły się rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ul. Toruńskiej 6/2 w Krajence z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 83/1. Cena wywoławcza za lokal 10.4440,00zł, udział w działce 360,00zł. Cena netto uzyskana w rokowaniach 10.850,00zł. Wpłynęła jedna oferta, która została zaakceptowana. Nabywcą został sklep zoologiczno-wędkarski „Świat Pupila”.

 

            W dniu 5 lutego 2009 roku zapoznano się z analizą skarg i wniosków mieszkańców za 2008 rok. Sporządzenie analizy jest obowiązkowe, taką informacje przesyła się Wojewodzie Wielkopolskiemu. W roku 2008 mieszkańcy nie wnosili skarg i wniosków.

 

            W dniu 6 marca 2009 roku rozpatrzono raport z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence. Raport taki przygotowuje pełnomocnik Burmistrza ds. Systemu Zarządzania Jakością.

 

            W dniu 2 marca 2009 roku podjęto decyzję o wystosowanie wniosku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej w dniu 9 marca br. Przygotowano także stosowne projekty uchwał:

1)     w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn.

2)    w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

 

            Zwrócono się do Rady także  o wypracowanie stanowiska w sprawie zmiany granic obrębów ewidencyjnych wsi Podróżna oraz Leśnik.

 

            Przyjęto projekty uchwał, które zostały przedłożone Radzie  w celu uchwalenia w dniu 27 marca 2009 roku w następujących sprawach:

1)    udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła,

2)    przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2009-2012,

3)    użyczenia nieruchomości położonej w Skórce (dz. nr 8191/4),

4)    oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Skórce (dz. nr 366)

5)     zmian w Planie Odnowy Miejscowości Skórka na lata 2007-2015,

6)    zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok,

7)    odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

8)    zmiany uchwały Nr XII/100/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy i Miasta Krajenka,

9)    wyrażenia zgody na zbycie udziałów.

10)  zabezpieczenia środków finansowych na realizację operacji p.n. „Modernizacja stadionu miejskiego w Krajence”.

 

 Zapoznano się ze sprawozdaniami z działalności za 2008 rok:

a)        Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Krajence,

b)       Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence,

c)         Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence,

d)       Krajeńskiego Ośrodka Kultury,

e)        Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Poinformowała także o zaproszeniu na posiedzenie Zarządu Powiatu Złotowskiego, z którego to zaproszenia skorzystano. Wysyłano do zarządu Powiatu Złotowskiego prośby o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, które są planowane do realizacji w gminie. Zwracano się z przypomnieniem i zapytaniem jak wyglądają inwestycje powiatu dotyczące dróg na terenie naszej gminy. Chodziło ulicę Władysława Jagiełły o drogę Paruszka – Podróżna. W odpowiedzi na te pisma Zarząd Powiatu przysłał zaproszenie na swoje posiedzenie. W posiedzeniu tym uczestniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence, Burmistrz, Skarbnik Gminy, Kierownik Jasiewicz oraz ona. Pytali się o pomoc i dofinansowanie ze strony powiatu takich projektów jak:

- kanalizacja sanitarna,

- składowisko odpadów, jest na ten cel fundusz celowy w powiecie, który może wspomóc takie zadanie,

- budowę Orlika,

- modernizacja budynku OSP.

Spotkanie było bardzo dziwne, członkowie zarządu nie odnieśli się merytorycznie do wymienionych propozycji. Byli zdziwieni i mieli pretensje, że gmina może prosić powiat o jakąkolwiek pomoc, ponieważ żadna gmina z takimi wnioskami nie występowała. W związku z tym pytali, czy prawo zabrania aby prosić powiat o dofinansowanie – chyba nie. Żadne merytoryczne wnioski ze strony powiatu nie padły.

 

Grażyna Urbanek złożyła również informację o realizacji uchwał podjętych podczas sesji Rady Miejskiej odbytych w dniach 23 stycznia i 9 marca 2009 roku.

 

            Podczas sesji odbytej w dniu 23 stycznia2009 roku Rada Miejska w Krajence podjęła 5 uchwał, których realizacja przebiega następująco:

1)     Uchwała Nr XXV/164/09 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego przekazana została Wojewodzie Wielkopolskiemu, który na jej podstawie wydał zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krajence. Wybory odbędą się w okręgu nr 1 i zostaną przeprowadzone w dniu 19 kwietnia br.

2)    Uchwała Nr XXV/165/09 w sprawie powołania Komisji Statutowej oraz ustalenia jej składu osobowego – jest w trakcie realizacji.

3)    Uchwała Nr XXV/166/09 w sprawie powołania komitetu obchodów 590 rocznicy nadania praw miejskich miastu Krajenka jest realizowana.

4)    Uchwała Nr XXV/167/09 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2009 rok – jest realizowana na bieżąco.

5)    Uchwała Nr XXV/168/09 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence jest realizowana na bieżąco.

 

Podczas sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 9 marca 2009 roku Rada podjęła 2 uchwały:

1)    Uchwała Nr XXVI/169/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Została opublikowana w dzienniku Nr 45, poz. 672 z dnia 20 marca br.

2)    Uchwała Nr XXVI/170/09 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok nie powodowała korekty dochodów i wydatków budżetu,  zmieniała zakres upoważnień dla Burmistrza odnoście udzielania poręczeń.         

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie uchwały przekazano w terminie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące finansów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zbadania ich zgodności z prawem. 

 

Przewodniczący Rady odniósł się do spotkania z Zarządem Powiatu, gdzie Burmistrz wskazał pola współpracy. Tam nie było pytań, tylko zarzuty że są to zadania własne gminy. Jest rzeczą oczywistą, że są to nasze zadania, chodziło jednak o ekwiwalentna współpracę. Niektóre programy działają w taki sposób, że premiowana jest współpraca jednostek. Pozwoliłoby to osiągać korzyści przy realizacji wielu projektów na poziomie wszystkich samorządów. Oferta gminy jest aktualna, wskazano wiele możliwości zwiększenia szans obydwu samorządów.

 

Ad. 5

Piotr Tomasz radny Powiatu Złotowskiego złożył informację o pracach Rady Powiatu.

Pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Krajence odbyły się dwa posiedzenia Rady Powiatu. Radny poinformował, iż podczas sesji, która odbyła się w lutym podjęta została uchwała w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2009 roku. Podczas tej sesji wyraził ubolewanie, że mniej niż w roku 2008 przeznaczonych zostanie na pomoc osobom niepełnosprawnym. Dla przykładu dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych zmniejszono o ponad 100.000zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 47.000zł mniejszą niż w 2008r. Mniej jest także środków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym. W uchwale znalazł się jednak istotny zapis.

Wszyscy pamiętają zapewne gorąca dyskusję na temat utworzenia i finansowania salki rehabilitacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych w Krajence. Radni krajeńscy postawieni zostali wówczas w bardzo niezręcznej sytuacji, bo chcieli pomóc lecz prawo wiązało ręce. Do tego atmosfera była podgrzewana przez wiadome gremia, które próbowały udowodnić, wbrew obowiązującemu prawu, że to zadanie gminy. Dziś na szczęście wokół sprawy zapanował spokój, salka rehabilitacyjna funkcjonuje dobrze, a władze powiatu zrozumiały, że to na powiecie ciąży obowiązek zapewnienia środków na pomoc osobom niepełnosprawnym. Dowodem jest zapis we wspomnianej uchwale, §4 tej uchwały stanowi, że przeznacza się środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanie fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w kwocie 40.000zł. kwota mała, ale zapis cieszy bo raz na zawsze rozwieje dyskusje czyje to zadanie i kto dysponuje środkami na jego realizację.

Radny poinformował również, iż podczas ostatniej sesji przyjęte zostało sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krajence. Sprawozdanie zostało przyjęte bez zastrzeżeń, przy jednym głosie wstrzymującym. Należy podkreślić, że Warsztat funkcjonuje dobrze, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób niepełnosprawnych, o czym świadczy blisko 90% frekwencja na zajęciach. Prowadzący placówkę oferują bogaty wachlarz zajęć, m.in. z zakresu rękodzielnictwa, rehabilitacji ruchowej, zajęcia kulturalno-rekreacyjne. Co warte podkreślenia uczestnicy Warsztatu odnieśli szereg sukcesów poza granicami naszej gminy.

Podczas ostatniej sesji przyjęto także informację dotyczącą funkcjonowania Powiatowego rzecznika konsumentów. Jest to instytucja bardzo potrzebna, z roku na rok jest coraz więcej spraw wymagających jego interwencji. Rzecznik udziela porad bezpłatnie. Rzecznik pracuje tylko na 2/5 etatu, dlatego podczas sesji wnioskował o jego zwiększenie, nadto o większe rozpropagowanie jego pracy w mediach. Zaproponował Staroście Jaskólskiemu aby zrezygnował co jakiś czas z zamieszczania swoich felietonów w jednej z lokalnych gazet na rzecz właśnie Pani Rzecznik. Pan Starosta nie odniósł się do jego propozycji, więc nie wie, czy dla niego nadal ważniejsza jest autopromocja, czy też dostrzeże konieczność rozpropagowania instytucji rzecznika Praw Konsumentów.

Podczas ostatniej sesji radny pytał także o sytuację w młynie szkolnym w Krajence. Z wypowiedzi Starosty jednoznacznie wynika, że zła kondycja finansowa młyna to nie następstwo błędów lub zamierzonych działań, a jedynie wynik złej sytuacji na rynku zbóż. Przypomniał, iż w ubiegłym roku zmieniono kierownika młyna zmienił się także dyrektor szkoły. Po raz pierwszy od wielu lat młyn przyniósł straty w kwocie 50.000zł, które musiano pokryć z budżetu, a więc państwa pieniędzy. W związku z tym zwrócił się do jednego z członków komisji rewizyjnej, by tę sprawę w przyszłości zbadano.

Odnosząc się do spotkania, które miało miejsce z Zarządem Powiatu, powiedział, iż Pani Burmistrz mówiła, iż twierdzono, że żadna z gmin nie zwraca się o pomoc do Powiatu. On się dziwi, ponieważ w ubiegłym roku podejmowano uchwałę w sprawie Lipki gdzie dofinansowywano ścieżkę rowerową, na ostatniej sesji podjęto uchwałę wspierając inwestycję: przebudowa drogi gminnej Złotów –Dzierżożenko. Powiat przeznaczył na to zadanie 200.000zł.

Na koniec radny odniósł się do dyskusji jaka wywiązała się w punkcie wolne wnioski, a która będzie zapewne szeroko opisywana w prasie. Rzecz dotyczyła sporu między radnymi z Lipki. W jednym z wywiadów prasowych starosta Ryszard Goławski zarzucił jego kolegom klubowym Kazimierzowi Bieluszko i Kazimierzowi Grochowskiemu, że nie wspierają inwestycji w Gminie Lipka. Panowie obronili się sami przytaczając argumenty, że o te inwestycje zabiegają. Gdy w grudniu 2008 roku udzielił wywiadu Panoramie Złotowskiej i skrytykował kolegów radnych Wiśniewskiego i Zająca za brak uczestnictwa w sesjach Rady Miejskiej w Krajence, za lekceważenie wyborców z tej gminy, wywiązała się gorąca dyskusja na sesji Rady Powiatu. Najgłośniej wówczas krzyczał Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek. Podczas sesji zarzucano mu kłamstwa, wkładano w usta słowa, których nie wypowiedział, obrażano, mówiono że coś go uwiera ponieważ jest kawalerem. Andrzej Jasiłek powiedział: „radny Piotr Tomasz ma oczywiście prawo do oceny pracy Rady Powiatu ale nie ma prawa oceniać z imienia i nazwiska pracy poszczególnych radnych”. Sytuacja była podobna. Tym razem pan Jasiłek milczał, nie upomniał pana Goławskiego. Widząc to milczenie chciał przypomnieć panu Jasiłkowi jego słowa, które kierował na grudniowej sesji pod jego adresem i prosić aby był konsekwentny i upomniał swojego koalicyjnego kolegę. Niestety pan Jasiłek nie udzielił mu głosu i zamknął obrady. To przykre, że Przewodniczący lekceważy nie tylko jego ale przede wszystkim wyborców, których reprezentuje. Przykre jest, że Przewodniczący Rady Powiatu jest niekonsekwentny w swoich działaniach, że trudno mu zachować obiektywizm, że zachowuje się na sesjach, w jego odczuciu, nie jak Przewodniczący, ale jak adwokat rządzącej koalicji.

Za zakończenie swojej wypowiedzi radny Piotr Tomasz podziękował Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Krajence za możliwość nieograniczonej wypowiedzi.

 

Doszedł Radny Piotr Jończyk zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 14.

 

Ad. 6

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji rady.

Podczas sesji odbytej w dniu 23 stycznia 2009 roku zgłoszono 3 wnioski i zapytania oraz udzielono na nie następujące odpowiedzi:

 

1)    Radny Piotr Jończyk – zadał pytanie dotyczące bloku przy ulicy Złotowskiej. Swojego czasu Rada podejmowała uchwałę o przekazaniu w dzierżawę gruntu pod tę budowę. Budowa ta obecnie z jakiś przyczyn stanęła, mieszkańcy pytają, czy prace będą kontynuowane, ponieważ chodzą pogłoski, że przedsiębiorca zbankrutował.

Radnego poinformowano, że w umowie dzierżawy zawartej w dniu 30 kwietnia 2007r. pomiędzy Gminą i Miastem Krajenka a PHU „PATRA” został określony termin            zagospodarowania nieruchomości polegającej na jej zabudowie, do dnia 30 kwietnia 2010 roku. W przypadku uzyskania od inwestora informacji, które będą miały wpływ na termin realizacji inwestycji, radni zostaną o tym powiadomieni. Nie jest prawdą, że firma zbankrutowała, firma ma kłopoty przejściowe jeżeli chodzi o kredyty. Mają problemy z uzyskaniem kredytu, ponieważ nie są właścicielem gruntu. Jeżeli ktoś obserwuje budynek, prace powoli ale trwają. Po położeniu dachu i wstawieniu okien inwestor będzie miał podstawę do złożeniu wniosku o sprzedaż gruntu po kosztach wyceny. 

2)    Radny Piotr Jończyk w imieniu mieszkańców ulicy Sportowej w Krajence złożył wniosek o ustawienie przy tej ulicy pojemników na odpady sortowane.

 

Pojemniki zostały ustawione we wskazanej lokalizacji.

 

3)     Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż jest zima i trudne warunki atmosferyczne, w budżecie są środki ma zimowe utrzymanie dróg i chodników. W Skórce chodniki są w strasznym stanie, nie dość, że dziurawe (przez cały rok), to obecnie oblodzone. Nie widziała aby były posypywane piaskiem, solą czy innym środkiem. Prosi o zadbanie o chodniki i drogi gminne we wsi Skórka.  

Burmistrz wyjaśnił, iż jeżeli chodzi o drogi gminnej, to nie stosuje się odśnieżania i odladzania. Gmina drogi utwardzone posypuje piaskiem ewentualnie solą, w miejscach, które mogą ewentualnie stwarzać zagrożenie kiedy są oblodzone. Jeżeli chodzi o chodniki utrzymanie czystości i porządku na chodnikach wzdłuż nieruchomości należy do właścicieli nieruchomości. Jeżeli komuś się przydarzy jakaś sytuacja, która powoduje uszkodzenie zdrowia, taka osoba może rościć żądanie o odszkodowanie od właściciela nieruchomości przylegającej do tego chodnika. Aby zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami, gmina Krajenka jest ubezpieczona i po uznaniu winy gminy, ubezpieczyciel reguluje zobowiązania wobec tej osoby. Gmina samodzielnie utrzymuje tylko główne ciągi komunikacyjne, na pozostałych, poprzez Strażnika Miejskiego, czynione są próby przekonywania  mieszkańców, że jest to ich obowiązek. Udzielane są informacje o konsekwencjach, jakie z tego powodu mogą ponieść.  W przypadku kiedy zachodzi konieczność wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel wypłaci pieniądze ale będzie dochodził ich zwrotu od właściciela nieruchomości przylegającej do chodnika.

 

Radna Małgorzata Mila pytała, czy w takim razie drogi gminne na terenie wsi Skórka nie będą odśnieżane, nic nie będzie robione.

 

Burmistrz powiedział, iż drogi gminne, tam gdzie jest to konieczne są odśnieżane, te drogi które podlegają odśnieżane są z góry określone, tak jest w przypadku drogi do Rogownicy, ponadto na wzniesieniu, które się tam znajduje, jest posypywana piaskiem i solą jeżeli jest to konieczne.

 

Małgorzata Mila pytała, czy tylko ta droga gminna jest odśnieżana.  

 

Burmistrz wyjaśnił, iż odśnieżane są te drogi gdzie jest to potrzebne. Na pewno nie są podejmowane działania aby utrzymać te drogi „na czarno”, czyli sypać na całych długościach solą i piaskiem.

 

Małgorzata Mila powiedziała, iż miała na myśli ulicę Młyńską, gdzie jak się orientuje lód usuwał sołtys z mieszkańcami tej ulicy. W przypadku np. ulicy Bukowej, która jest drogą gminną, wyjazd na drogę główną jest beznadziejny i gdyby sami nie sypali go popiołem, żwirem, czy solą, to nie byliby w stanie zjechać. Takich odcinków jest w Skórce sporo. Pytała, czy jakieś prace na tych odcinkach były robione, ponieważ wg jej orientacji prac takich w Skórce nie widziała.

 

Burmistrz powiedział, iż bardzo dobrze, że pewne rzeczy mieszkańcy robią we własnym zakresie, ponieważ dróg gminnych jest tak dużo, że gdyby chcieć je wszystkie w ten sposób traktować, to trzeba by w zasadzie stworzyć przedsiębiorstwo komunalne i zatrudnić 25 – 30 osób, które by się tym zajmowały. Drogi są odśnieżane, co nie znaczy, że kiedy spadnie 5 do 7 cm śniegu, to jest to robione. Prace te są wykonywane, kiedy opady są tak duże, że utrudniony lub niemożliwy  jest wyjazd. Na pewno nie jest to robione w takim zakresie jak radna oczekuje, bo byłoby to bezsensowne i zbyt kosztowne.

 

Radna Małgorzata Mila pytała, czy w takim razie jak coś się stanie, osoba taka zwraca się do gminy, ubezpieczyciel wypłaca pieniądze, ale ściąga je od gminy.

 

Burmistrz powiedział, iż gdyby radna dobrze przeczytała ustawę, którą otrzymała, to wiedziałaby, że obowiązek uprzątania pasa drogowego do korony  jezdni  spoczywa na właścicielu nieruchomości przylegającej do drogi. Gdyby coś się stało wzdłuż posesji radnej, to ona będzie w razie poszkodowania jakiejś osoby obcej, odpowiadać poprzez firmę w której gmina jest ubezpieczona.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż nie chodzi o odcinek drogi przylegający do jej nieruchomości, ale o zjazd z drogi gminne. Burmistrz wyjaśnił jej sprawę o tyle, iż wywnioskowała, że we wsi Skórka nie były prowadzone żadne prace dotyczące utrzymania dróg, trudnych miejsc, w jako takim stanie przejezdności.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż prace takie były wykonywane także w sołectwie Skórka, kiedy drogi gruntowe przy których mieszkają ludzie były zasypane, również na drodze do Rogownicy. Tam gdzie było to konieczne i możliwe prace były wykonywane.

 

Ad. 7a

Radna Bogumiła Maciejewska Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Krajence przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/171/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła – która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

 Ad. 7b

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2009-2012. Stanowiska były jednogłośnie pozytywne.

 

Radna Joanna Wienke powiedziała, iż podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwróciła uwagę na domy mieszkalne w Głubczynie ujęte w projekcie. Po ponownym przejrzeniu dokumentu zauważyła, że jeżeli chodzi o wieś Skórka mowa jest o numerach domów, gdzie jak wiadomo w Skórce występują obecnie ulice i zmieniona została numeracja domów, co powoduje, że oznaczenia użyte w projekcie są niekatulane. Wydaje jej się, że domy powinny zostać oznaczone tak jak w Krajence, w odniesieniu do poszczególnych ulic.

 

Burmistrz powiedział, iż uwaga jest słuszna, mimo to proponuje aby uchwałę podjąć i aneksem wprowadzić zmiany.

 

Iwona Żerbiło wyjaśniła, iż ewidencja ujęta w Gminnym Planie Opieki nad Zabytkami jest ewidencją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków sporządzaną w latach 80-tych. Na gminie ciąży obowiązek sporządzenia gminnej ewidencji zabytków, co będzie inwentaryzacją tych dóbr, które na terenie gminy są. Plan daje pogląd ile tych zabytków może być, uszczegółowienie nastąpi na etapie tworzenia przez gminę własnej ewidencji. Będzie to podstawą do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obiekty zabytkowe będą w ten plan wpisywane i na jego podstawie chronione. Wiele obiektów wpisanych do istniejącej ewidencji już nie istnieje, cześć natomiast budynków nie została w niej ujęta a może być warta ochrony. Wszystko to zostanie uściślone w trakcie inwentaryzacji.

 

Radny Henryk Kania pytał, czy po uprawomocnieniu się uchwały i sporządzeniu inwentaryzacji, właściciele i użytkownicy obiektów wpisanych do ewidencji będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na ich remont ze środków gminy i wojewódzkiego konserwatora zabytków.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż zgodnie z ustawą każdy właściciel zabytków ma prawo składać wnioski o pomoc do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ale jest ona ograniczona ze względu na posiadane przez niego środki.

 

Radny Henryk Kania pytał, czy podjęcie uchwały będzie skutkowało dla właścicieli nieruchomości ujętych w planie, koniecznością każdorazowego uzgadniania zmian w budynkach zabytkowych z Konserwatorem Zabytków.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż uchwała w tym zakresie nie ma znaczenia, ponieważ budynki zabytkowe znajdują się w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i każdy właściciel, czy potencjalny inwestor jeżeli chce dokonywać zmiany musi mieć jego zgodę. Gdyby takiej zgody nie było, w przypadku ubiegania się o pozwolenie na budowę, czy zgłoszeniu inwestycji to Wydział Urbanistyki w Starostwie Powiatowym zażąda od inwestora żeby przedstawił zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jeżeli takiej zgody nie będzie, nie będzie pozwolenia na budowę i zgody na remont w proponowanym zakresie.

 

Iwona Żerbiło poinformowała, iż ustawa mówi o możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu ministerstwa oraz konserwatora zabytków tylko w przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Nie dotyczy to obiektów wpisanych do ewidencji. Gmina będzie miała możliwość dofinansowywania takich obiektów jeżeli Rada podejmie stosowną uchwałę. 

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, podjęła uchwałę Nr XXVI/172/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2009-2012- która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Ad. 7c

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Skórce. Stanowiska Komisji były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/173/09 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Skórce – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Ad. 7d

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Skórka na lata 2007-2015 były jednogłośnie pozytywne.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż ma pytania odnośnie projektu, widzi tam wiele wprowadzonych zmian. Różnice zaczynają się od tego, że kwota przeznaczona na zadanie wzrasta prawie o 70 tys. zł. Ponadto w poprzednim projekcie przewidywano:

- taras widokowy, teraz go nie ma,

- budowa hangaru dla sprzętu wodnego wraz z pomieszczeniami dla ratowników – teraz tego zapisu nie widzi,

- był odrębny zapis dotyczący budowy studni i ujęcia wody – teraz brak tego zapisu,

- było a nie ma nie ma budowy szamba,

- była budowa pomostów na plaży głównej i przy hangarze – jest obecnie zapis dotyczący remontu istniejących pomostów,

- była budowa oświetlenia terenu- teraz zapisano ogólnie roboty elektryczne, nie wie czy zapis ten obejmuje budowę sieci oświetleniowej,

- było wykonanie parkingu leśnego wraz z ogrodzeniem – teraz nie ma tego ogrodzenia,

- brakuje też zapisu odnośnie urządzenia plaży trawiastej.

Radna powiedziała, iż chciałaby się dowiedzieć, czy z tych rzeczy zrezygnowano. Radna pytała ponadto, czy było spotkanie z Grupą zajmującą się Planem Odnowy Miejscowości Skórka.

 

Grażyna Urbanek wyjaśniła, iż spotkania z Grupą Odnowy nie było, ponieważ przy zmianach nie ma takiego obowiązku.  Jeżeli chodzi o nowe zapisy w Planie, to obowiązujący plan przygotowany wstępnie był rozszerzony, obecnie proponuje się dostosowanie go do środków, które gmina posiada. Jak wszyscy wiedzą był uchwalany plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu i projektanci musieli dostosować dokumentację do zapisów jakie są w planie. Trwa obecnie sprawdzanie zapisów dokumentacji z planem, w palnie są zapisy bardziej ogólne a szczegóły są w dokumentacji. Szkoda, że radna nie poprosiła o wyjaśnienia podczas posiedzenia Komisji ponieważ można było dokumentację przynieść do zapoznania i omówienia. Kwota jest wyższa niż planowano wstępnie ze względu na zwiększone ceny materiałów budowlanych. Trzeba było dostosować kosztorysy do obowiązujących cen, ponieważ kosztorysy obowiązują zaledwie 3 miesiące. Kosztorysanci przeliczyli zadania wg cen z grudnia 2008 roku. Jeżeli wniosek tez zostanie zaakceptowany to ceny zostaną zweryfikowane w przetargu.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż chciałby odnieść się do uzasadnienia uchwały, gdzie pisze się, że zmiany zostały dostosowane do Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy i Miasta Krajenka. Strategia została przez Radę uchwalona, natomiast studium jeszcze nie. Jak pamięta na styczniowej sesji, dokument ten został przekazany do uzupełnienia.

 

Grażyna Urbanek poinformowała, iż nadal obowiązuje stare Studium, ponieważ nad nowym w dalszym ciągu trwają prace. W Strategii są natomiast zapisane te same zadania, ale zmieniły się ich nazwy i cele, należało więc usunąć rozbieżności w tym zakresie.

 

Przewodniczący projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Oddano 12 głosów za podjęciem uchwały, 2 głosy wstrzymujące.

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr XXVI/174/09 w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Skórka na lata 2007-2015 – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Ad. 7e

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Opinie w tej sprawie były jednogłośnie pozytywne.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż na sesji nadzwyczajnej, która jak przypuszcza, dotyczyła również tej uchwały, gdzie inwestycja miała być realizowana przez stowarzyszenie z Głubczyna. Taka uchwała była przygotowana, ponieważ gmina nie może składać więcej niż 2 wnioski, żeby wykorzystać wszystkie szanse, była mowa o realizacji inwestycji przez stowarzyszenie, m.in. podjęto uchwałę o upoważnieniu Burmistrza do udzielania poręczeń z tytułu tej inwestycji w wysokości do 1 mln zł. On zrozumiał, iż zadanie będzie wykonywać stowarzyszenie z Głubczyna. Dziś widzi inną propozycję. Wie, że istnieje Towarzystwo Miłośników Skórki, nie wie czy stowarzyszenie to ma osobowość prawną, prosi o wyjaśnienie tej kwestii. Radny pytał dlaczego w krótkim czasie jest aż tyle opcji, jeżeli chodzi o realizację tej inwestycji. Ubolewa, że nie mógł wziąć udziału w posiedzeniu Komisji, zapewne pewne kwestie byłyby wyjaśnione.

 

Grażyna Urbanek wyjaśniła, iż podczas sesji nadzwyczajnej zmiana budżetu dotyczyła poręczenia dla Towarzystwa Miłośników Krajenki. Głubczyn był podany jako przykład. Wnioski mogą składać stowarzyszenia posiadające status organizacji pożytku publicznego, status taki posiada stowarzyszenie z Krajenki oraz Głubczyna. Nic jej nie wiadomo posiadało go stowarzyszenie ze Skórki. Stowarzyszenie z Głubczyna będzie realizować projekt „zagospodarowanie centrum Głubczyna”. Wniosek na to zadanie będzie składało Towarzystwo Miłośników Głubczyna.

Grażyna Urbanek poinformowała, iż projekt uchwały dot. wyrażenia zgody aby Burmistrz bez przetargu mógł zawrzeć umowę z Towarzystwem Miłośników Krajenki na dzierżawę gruntu na 10 lat. Wnioskodawcy składając wniosek o dofinansowanie inwestycji muszą mieć prawo do dysponowania gruntem.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż nie chce polemizować ale wydaje mu się, że w projekcie uchwały była mowa o TMK.

 

G. Urbanek przypomniała, iż w zmianie budżetu z sesji 9 marca br. jest mowa o wyrażeniu zgody dla Burmistrza do udzielania poręczeń, nie pisze dla kogo, tylko na jakie zadania. Wyjaśniano czego ten zapis ma dotyczyć. Towarzystwo Miłośników Krajenki nie posiada środków, żeby złożyć wniosek musi się okazać zabezpieczeniem finansowym na realizację zadania. W związku z tym musi uzyskać od Burmistrza poręczenie.

Powiedziała także, iż aby otrzymać jakiekolwiek pieniądze, jest to ogrom pracy, ogrom przygotowywanych dokumentów, czy wniosek zostanie zaakceptowany, tego nikt nie wie.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż tak to wygląda, że kolega czegoś nie zrozumiał, ona też nie. Na sesji nadzwyczajnej nie było mowy o Towarzystwie Miłośników Krajenki, cały czas była mowa o stowarzyszeniu.

 

Burmistrz powiedział, iż chciałby podziękować zarządowi Stowarzyszenia, że podejmuje się ogromu pracy i odpowiedzialności. Nie wszyscy chyba rozumieją co oznacza podjęcie się tego zadania i jakie konsekwencje z tego tytułu można ponosić. Mogą to być indywidualne konsekwencje finansowe. Nie może być takiej sytuacji, że ktoś pracując społecznie, żeby sprawę doprowadzić do szczęśliwego końca, ponosił konsekwencje finansowe i prawne. Jeżeli całe zadanie się powiedzie, cały proces inwestycyjny musi być nadzorowany przez wnioskodawcę, przez kolejne 10 lat kontrole, które mogą być z tego powodu, będą przeprowadzane w stowarzyszeniu. Z kontroli muszą być sporządzane protokoły, które potwierdzają zasadność i prawidłowość realizacji zadania. To nie jest zła wola albo niekompetencja. Przewodniczącą stowarzyszenia jest Renata Lorek, członkiem jest on, Grażyna Urbanek, jest wiele innych osób dobrze przygotowanych po to aby można było to zadanie dobrze zrealizować. Wnioski, które będą składane poprzez Stowarzyszenia żeby zwiększyć ilość wniosków na zadania, które chcemy realizować. Prosił aby patrzeć na ten problem z punktu widzenia tego co gmina może dodatkowo uzyskać, ale także na konsekwencje prawne i finansowe jakie w przypadku nieprawidłowości, ci społecznicy mogą ponosić.

 

Radny Henryk Kania powiedział iż prosi aby nie mieć mu za złe jego wypowiedzi, cieszy się z zaangażowania społecznego. Jest za tym aby ubiegać się o środki wszelkimi istniejącymi drogami. Tych dróg jest wiele. Nie neguje tych przedsięwzięć. Dąży jednak do tego, że jeżeli coś omawiamy, mówmy „od a do z”. Jeżeli było coś na jakieś sesji omawiane a się zmieniło, jego zdaniem należy o tym poinformować Radę. Radna Mówił o zmianach w Planie Odnowy – jeżeli zostanie stara plaża, to jaki będzie jej urok. Chodzi mu o to aby wyjaśniać wszystko, a nie jak w tym przypadku mówiło się o Głubczynie, teraz o Krajence. Jest za realizacją wszystkich inwestycji, ale przygotowywane projekty, to potężne pieniądze, a nie wiadomo czy zadania te będą zrealizowane. Żeby złożyć wniosek, trzeba przygotować pełną dokumentację i inne rzeczy, nie jest to za darmo ale żeby coś zrobić, trzeba ponosić koszty.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/175/09 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad.7f

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały Nr XII/100/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy i Miasta Krajenka były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/176/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/100/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy i Miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7g

Po wznowieniu obrad, Skarbnik Gminy Mirosław Machejek poinformował, iż projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok, który otrzymali radni nie ulega w stosunku do dnia dzisiejszego zmianom jeżeli chodzi o kwoty. Pierwsza z trzech Komisji nie otrzymała jednego z załączników. Zmiana treści samej uchwały dotyczyła poszerzenia zapisu dotyczącego poręczeń, gdzie dopisano słowo „pożyczka”, co jest zgodne z brzmieniem odpowiedniego przepisu w ustawie o samorządzie gminnym. W załączniku dot. nadwyżek i deficytu jest wprowadzona kwota 1 mln zł z wolnych środków i taki sam rozchód. Zapis jest neutralny. Chodzi o to aby Izba nie miała wątpliwości, że uchwała się bilansuje. Na ten moment pieniądze są wirtualne, ale i wydatki z tego tytułu w najbliższych kilku miesiącach nie powinny także wystąpić.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/177/09 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok – która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7h

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dot. wyrażenia zgody na zbycie udziałów, które były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/178/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Ad. 7i

Skarbnik zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację operacji p.n. „Modernizacja stadionu miejskiego w Krajence”. Wyjaśnił, iż ma ona związek z interpretacją Ministerstwa Rolnictwa, która została umieszczona na stronie internetowej i znajdowała się tam przez 1 dzień. Chodziło o to w jaki sposób we wnioskach o dofinansowanie ze środków unijnych, udokumentować zabezpieczenie finansowe dla projektów. Wg niej na dzień składania wniosków, każdy projekt musi mieć pełne zabezpieczenie finansowe. Zgodnie z tą interpretacją takim zabezpieczeniem może być zapis w uchwale budżetowej i taki zapis u nas jest, ponieważ jednak procedury są rozwleczone w czasie i realizacja może przeciągnąć się o dwa lata potrzebna jest uchwała intencyjna rady. Ze względu na brak możliwości określenia terminu proponuje się perspektywę 2010-2011. Uchwała ma charakter intencyjny i jest załącznikiem do wniosku. Do roku 2008 funkcjonowała uchwała podobnej treści jednak określała nieaktualny horyzont czasowy dlatego nie mogła być użyta.  

 

Radna Małgorzata Mila pytała, czy przedłożona uchwała różni się od poprzedniej w tej sprawie tylko latami, czy też kwotą.

 

Grażyna Urbanek wyjaśniła, iż kwota została dostosowana do wartości kosztorysowej zadania.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/179/09 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację operacji p.n. „Modernizacja stadionu miejskiego w Krajence” – która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7j

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/94/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” przedłożyła Grażyna Urbanek.

W dniu 30 listopada 2007 roku podjęta została uchwała gdzie wyznaczonych zostało dwóch przedstawicieli reprezentujących Gminę i Miasto Krajenka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”. Był to Burmistrz oraz z-ca Burmistrza. Na tamten czas była taka interpretacja, że ma być wskazanych dwóch reprezentantów samorządu i tak to zostało uczynione. Interpretacja obecnie się zmieniła po złożeniu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego. Stowarzyszenie złożyło wniosek do konkursu o wybór lokalnej grupy działania. Wniosek ten zawierał błąd ponieważ gminy, które wyznaczyły dwóch przedstawicieli muszą wskazać tylko jednego. Z-ca Burmistrza jest w Zarządzie Stowarzyszenia, łatwiej jest wykreślić Burmistrza. Pozostawienie Burmistrza wymagałoby zmiany w sadzie rejestrowym, co jest czasochłonne, a uchwała w tej sprawie jest potrzebna szybko.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/180/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/94/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” – która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8a

Włodzimierz Hildebrandt Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Krajence złożył sprawozdanie z działalności za rok 2008. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Radna Elżbieta Smodis pytała o powody zwrotu dotacji celowej na naukę języka angielskiego.

 

Włodzimierz Hildebrandt wyjaśnił, iż wysokość dotacji była kwotą prognozowaną, zadanie realizowane było tylko do czerwca, potem obciążało budżet szkoły i nie było możliwości wykorzystania całej kwoty.  Podobna sytuacja miała miejsce w odniesieniu do pomocy na zakup podręczników. Prognozowano, ze potrzebne będzie ok. 10 tys. zł, wykorzystano 5990zł, bo rodzice na tyle złożyli wnioski.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte.

 

Ad. 8b

Elżbieta Sieg Dyrektor Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence złożyła sprawozdanie z działalności za 2008 rok. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż sprawozdanie przestudiowała dokładnie, jest ono identyczne jak to złożone za rok 2007, zmienione zostały tylko dane, jednak nie do końca, ponieważ są błędy w datach (pozostały zapisy typu „na koniec 2007 roku”, a chodzi o rok 2008). Dyrektor zakładu mówiła, iż jest nieciekawa sytuacja jeżeli chodzi o zalęgłości ale w jej ocenie sytuacja ta poprawiła się w odniesieniu do roku poprzedniego, ponieważ na koniec roku 2008 mniej osób miało zaległości. Radna pytała o stosunek liczby osób ogólnie zatrudnionych do liczby pracowników umysłowych.

 

Elżbieta Sieg poinformowała, iż zatrudnia 5 pracowników umysłowych, reszta pracuje bezpośrednio na oczyszczalni, przy wywozie nieczystości albo innych pracach komunalnych. 

 

Radny Jakub Niedźwiecki pytał o wynik finansowy zakładu za rok 2008.

 

Elżbieta Sieg powiedziała, iż odnotowano stratę w kwocie ok. 70 tys. zł. Z założenia zakład budżetowy nie osiąga zysku. W żadnych cenach usług nie jest zakładany zysk, usługi są realizowane po kosztach. Rok 2008 zamknął się stratę, ponieważ było trochę inwestycji w roku 2008 i latach wcześniejszych, które jeszcze się nie zwróciły. 

 

Radny Jakub Niedźwiecki pytał w jaki sposób zostaną pokryte straty.

 

Elżbieta Sieg poinformowała, iż zakład nie jest firmą, w której strata musi być pokryta. Gdyby zakład osiągnął zysk, musiałby być on odprowadzony do kasy Urzędu. Strata jest ale to nie znaczy, że musi nastąpić wzrost kosztów. Sądzi jednak, że w perspektywie zwrot ten nastąpi.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte.

 

Ad. 8c

Barbara Piechowska kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence złożyła sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2008. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Radny Henryk Kania pytał, czy analizowano sytuację rodzin w gminie, czy poprawiła się sytuacja rodzin korzystających z pomocy Ośrodka.

 

Barbara Piechowska poinformowała, iż w roku 2008 z pomocy Ośrodka korzystało 486 rodzin, w roku 2007 było to o 9 rodzin więcej. Z analizy wynika, że w gminie ponad 20% rodzin korzysta z pomocy.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte.

 

Ad. 8d

Jarosław Skrzypczyński Dyrektor Krajeńskiego Ośrodka Kultury złożył sprawozdanie z działalności za rok 2008. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Do sprawozdania nie wniesiono uwag.

Ad. 8e

Andrzej Pyszniak z-ca Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych złożył sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2008. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż plan wydatków na rozwiązywanie problemów alkoholowych wynosił 95 tys. zł. Radny pytał, czy wpływy z tytułu koncesji za sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane, bo jeżeli tak, to różnica w planie dochodów i wydatkach wynosiła ok. 17 tys. zł oraz jeżeli tak, to czy ta kwota przechodzi na realizację kolejnych przedsięwzięć w roku następnym, czy wpłynęło tylko to, co zostało wykonane.

 

Skarbnik Gminy wyjaśnił, iż dochody wykonano w mniejszej wysokości, środki niewykorzystane wchodzą do nadwyżki budżetowej.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte.

 

Ad. 9a

Radny Piotr Jończyk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence złożył sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2008. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 18  do niniejszego protokołu.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag.

 

Ad. 9b

Radny Władysław Ogórek Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence złożył sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2008. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 19  do niniejszego protokołu.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż nie przypomina sobie aby podczas komisji, tak jak Przewodniczący napisał, na bieżąco kontrolowano prace nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Krajenka. On z takimi wnioskami się nie spotkał, nie analizowano takich wniosków.

 

Władysław Ogórek wyjaśnił, iż chodziło mu o wnioski i zapytania dot. Studium, które składał właśnie radny Henryk Kania, także podczas sesji rady.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte.

 

Ad. 9c

Radny Anatol Najmowicz Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence złożył sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2008. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 20  do niniejszego protokołu.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag.

 

Ad. 10

Przewodniczący złożył informację w sprawie analizy uchwał podjętych przez Radę w okresie od 28 marca 2008r. do 23 stycznia 2009r. – która stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.

 

Ad. 11

Radni złożyli następujące wnioski i zapytania:

1)    Radna Małgorzata Mila pytała czy została podpisana preumowa na kanalizację Gminy Krajenka.

2)    Radna Małgorzata Mila powiedziała także, iż wszyscy pamiętają, iż trwał spór o finansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej. Burmistrz występował do Rady o akceptację decyzji aby wejść na drogę prawną. Wiadomo, że odbyła się rozprawa w Złotowie, gdzie starosta złotowski przegrał. Radna zapytała dlaczego nie poinformowano Rady o wyniku drugiej rozprawy , która się odbyła w Poznaniu . Z prasy się dowiedziała, że Sąd w Poznaniu przyznał rację Staroście Złotowskiemu. Kolejne pytanie brzmiało: ile podatników kosztował ten proces, jakie były koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego.

3)    Radna Małgorzata Mila zadała pytanie dotyczące dzieci w przedszkolach. Dyrektor Hildebrandt mówił, iż wszystkie dzieci, które chciały - zostały przyjęte do przedszkoli. Obecnie jest okres składania wniosków na kolejny rok. Zwrócili się do niej rodzice dzieci w wieku przedszkolnym ze Skórki z zapytaniem  co będzie z dziećmi, które nie zostały przyjęte do przedszkola. W Skórce jest podobno 25 miejsc, wniosków jest dużo więcej. Radna pytała jak gmina załatwić tę sprawę, czy brana jest pod uwagę rozbudowa przedszkola, słyszała, że są jakieś możliwości.

4)    Radna Małgorzata Mila zwróciła się także z prośbą w imieniu sołtysa Skórki. Zbliża się okres wiosenny jest wiele prac do wykonania na terenie sołectwa, stąd prośba o skierowanie osób w ramach prac interwencyjnych lub osób, które mają do odpracowania wyroki sądowe.

5)    Radna Małgorzata Mila pytała również, czy prawdą jest, że powołano rzecznika ds. marketingu i promocji gminy, jeżeli tak, to jak dokładnie nazywa się to stanowisko i kto został zatrudniony.

6)    Radny Piotr Jończyk zadał pytanie dotyczące drogi Paruszka – Podróżna. Były w tej sprawie inicjatywy społeczne, zbierano podpisy, tj. czy gmina ma w ogóle jakiś wpływ na położenie nowego dywanu asfaltowego, czy też chociażby spowodowanie aby ta droga była przejezdna. Właściwie należałoby złożyć wniosek o zamknięcie tej drogi, ponieważ nie można po niej jeździć i chodzić. Zaangażowanych jest w tej sprawie wiele osób, radny pytał, czy można coś z tym problemem zrobić.

7)    Radna Joanna Wienke prosiła o udzielenie informacji czy na rok bieżący zostały już rozdzielone zasoby żużlu. Pytała, czy byłaby możliwość wykonania drogi do posesji numer 34 i 35 w Głubczynie. Droga ta jest w bardzo złym stanie.

8)    Radny Stanisław Rutkowski wnioskował o przeprowadzenie prac równiarką na drodze od Tarnówczyna do Pogórza. Jest to droga żużlowa, w której są bardzo duże dziury. Drogą tą wożone są dzieci do szkół gminnych.

9)    Radny Waldemar Siwek wnioskował o spowodowanie usunięcia zakrzaczenia przy drodze wojewódzkiej nr 190 od wsi Podróżna do wsi Bądecz.

10)  Radny Henryk Kania powiedział, iż jako radny oraz Prezes RSP a także w imieniu członków spółdzielni prosi o jak najszybsze uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy i Miasta Krajenka. Powodem jego prośby jest umowa jaką podpisał w roku 2007 z firmą, która miała wybudować fermę wiatrową. Wszelka dokumentację mieli wykonać we własnym zakresie. Nie wie czy jest to prawdą ale podobno prezes tej firmy zwracał się do Burmistrza z pytaniem o termin uchwalenia studium. Miało ono być gotowe w ciągu pół roku. Bez studium firma ta nie może przygotowywać inwestycji. Minęło już 3 lata. Wiatraki miały być wybudowane w przyszłym roku. Zdaniem radnego inwestycja ta przyniesie korzyści nie tylko spółdzielcom ale także gminie, która w przypadku postawienia 16 wiatraków o wartości 2 mln zł każdy oraz stacji uzyska znaczące wpływy z tytułu podatku od budowli.  Spółdzielnia gospodaruje na gruntach w 75% V i VI klasy Co dwa lata dotyka ich susza. Wiążą koniec z końcem dzięki środkom unijnym i dopłatom. Spółdzielni grozi zachwianie płynności finansowej. Z jego wyliczeń wynika, że przy obecnych kosztach 5-6 pracowników powinno zostać pozbawionych pracy. Studium to jest potrzebne także aby można było przygotować wnioski o zalesienie gruntów V i VI klasy. Są na ten cel środki unijne. Maxymalnie można zalesić do 20 ha. Zalesienie poprawiłoby także sytuację finansową  spółdzielców. Spółdzielnia oprócz 15 stałych pracowników zatrudnia także pracowników w okresie zwiększonych prac polowych na umowy zlecenia.

11)  Radny Henryk Kania zwrócił się także z prośbą o pomoc w zakresie rozwiązania problemu dróg na osiedlu bloków w Paruszce. Przy sprzedaży mieszkań wydzielone zostały drogi w dalszym ciągu należące do spółdzielni. Drogi te są wykonane z płyt betonowych, które ulegają degradacji. Wjeżdża tam ciężki samochód Altvatera. Spółdzielni nie stać na poprawienie we własnym zakresie nawierzchni.. Jeszcze w ubiegłej kadencji zwracał się o pomoc w naprawie, przejęciu tych dróg. Uzyskał odpowiedź, że droga jest spółdzielni i przy sprzedaży mieszkań należało sprzedawać także udział w drogach. Nasuwa się pytanie, czy gmina wydzielając działki budowlane  na danym gruncie, wytyczając również drogi, czy nabywają je również nabywcy gruntów budowlanych.  Będzie to problemem dla wszystkich mieszkańców już za kilka lat. Na osiedlu mieszkają 43 rodziny. Spółdzielnia gospodarując na takich gruntach jakie ma nie jest w stanie wygospodarować środków na wykonanie nawierzchni asfaltowej, czy innej. Uważa, że potrzebna jest wola samorządu gminnego, rady, aby przejąć te drogi na mienie komunalne. Radny prosił Burmistrza o fachową pomoc, doradztwo w rozwiązaniu tego problemu na przyszłość.

12)  Radny Henryk Kania zabrał również głos w sprawie utwardzania dróg dojazdowych do pól. We wsi Paruszka gospodarują rolnicy indywidualni oraz spółdzielnia. Jest to ok. 500ha gruntów rolnych. Są tam trzy główne drogi: w kierunku Sokolnej, w kierunku Krajenki przez las, są również drogi w kierunku wybudowy, gajowego, Państwa Ilinicz. Wielu mieszkańców użytkuje w tej chwili drogę do Sokolnej. Obecnie stan tej drogi jest bardzo zły. Prosi w imieniu mieszkańców o ujęcie w przyszłości do modernizacji w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, którejś z tych dróg.

13)  Radny Henryk Kania ponownie poruszył sprawę przepustu na drodze, gdzie był położony asfalt. Asfalt kończy się właśnie na tym przepuście. Wielokrotnie mówił o tym problemie, było nawet podobno zlecenie dla Pani Wielgowej na naprawę. Jest tam włożona rura stalowa prawdopodobnie z lat 70-tych, rura ta jest tak zamulona, że woda wydrążyła koryto koło tej rury, zarwany został grunt na środku mostku. Ktoś tam nasypał gruzu i woda w ogóle nie odpływa. Spółdzielnia na własny koszt zrobiła remont kanału na wybudowie na odcinku ok. 2 km, ale woda nie ma jak spłynąć. Przy tym samym kanale Nadleśnictwo sprzedawało mieszkania. W budynku były dwa mieszkania. Była tam jedna droga dojazdowa z porządnym przepustem. W pewnym momencie z jakiś powodów droga została, ale że biegła przez podwórko jednego z właścicieli, ten drugi zrobił przepust sam, wstawiając w rowie rurę plastikową o średnicy 100cm. Nie jest możliwe w takiej sytuacji aby był tam jakiś przepływ wody.  Nie chciałby zaszkodzić tej rodzinie ale problem trzeba rozsądnie rozwiązać. Zrobiono na tej rurze przejazd.

14)  Radny Henryk Kania odniósł się także do zmian w budżecie dokonywanych podczas dzisiejszej sesji odnoszących się do zadań inwestycyjnych. W planie inwestycyjnym znajduje się 12 przedsięwzięć, z tego jedno to zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu za 30 tys. zł. Wie, że w obecnych czasach jest to potrzebne. Wiele rzeczy odbywa się za pomocą drogi elektronicznej i często stary sprzęt nie spełnia wymogów. Pozostałe 11 przedsięwzięć jest oznaczona gwiazdkami od 1 do 4. Radny wnioskował o udzielenie informacji czy na wszystkie te zadania jest przygotowana dokumentacja oraz jaki był koszt wykonania dokumentacji dla poszczególnych przedsięwzięć, aby można było złożyć wnioski do funduszy unijnych.

15)  Radny Jakub Niedźwiecki poruszył problem mini „jeziorka”, które postaje przy wjeździe do Krajenki po lewej stronie, przy SKR. Sytuacja ta powtarza się rok w rok od wielu lat. Nie jest to wizytówka Krajenki. Działka jest na pewno prywatna, ale czy gmina nie może czegoś z tym zrobić, czy zmobilizować właściciela. Problem zapewnie tkwi gdzieś dalej.

 

Ad. 12

Longina Baranowska prowadząca sprawy ZBOWID w Krajence, powiedziała, iż chciała przekazać swoje spostrzeżenia odnośnie współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej w Krajence. W 2005 roku ZBOWID dokonał wyboru nowych władz, gdzie powołano ją na sekretarza i skarbnika. Prace na rzecz ZBOWID wykonuje społecznie, poza kwotą 100zł, którą otrzymuje za sporządzenie sprawozdań. Pracuje także społecznie jako Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów.

Członkowie ZBOWID mogą ubiegać się pomoc finansową w Urzędzie ds. kombatantów i osób represjonowanych. Wniosek o zapomogę jest składany na druku ZBOWID i musi być poparty opinią Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence o zasadności wniosku (informacja ile jest osób w rodzinie, wysokość dochodu przypadająca na 1 członka rodziny). Nie może się z panią kierownik dogadać, ostatnio było bardzo nerwowo, na co ma świadków.  Zdarzenie miało miejsce w środę w urzędzie. Ona pytała m.in. także o swoją osobistą sprawę. Pytała najpierw o Panią kierownik i uzyskała informację, że będzie w poniedziałek bo jest na urlopie. W poniedziałek po powrocie pytała ją, czy tą jej osobistą sprawę można załatwić, uzyskała informację, że nie, ponieważ Pan, który chodzi na wywiady przebywa na urlopie. Warszawa jej napisała, aby te dane przesłane zostały w ciągu 30 dni. W biurze w ewidencji ludności przez telefon chciała się dowiedzieć tylko, czy ten Pan będzie i kiedy będzie i dostała taką odpowiedź, że nie wiadomo kiedy będzie bo ma jeszcze zaległości, odpowiedź z wielkim krzykiem. Uważa, że Pani kierownik chociażby ze względu na jej wiek powinna inaczej z nią rozmawiać. Szacunek za jej pracę społeczną i z racji wieku uważa, że jej się należy. Pani kierownik powiedziała jej, że ona w tej sprawie nie jest kompetentna i ma robić to czego żąda pani kierownik.

 

Barbara Piechowska powiedziała, iż dziękuje, że problem kombatantów został poruszony przez panią Baranowską. Pomoc dla kombatantów znajduje się w budżecie kombatantów w Warszawie. Zmieniły się przepisy, które regulują możliwość korzystania z tego funduszu. Jest przyjęta procedura dzięki której kombatant może z takiego funduszu korzystać. Kombatanci nie są jako tacy klientami ośrodka pomocy społecznej, ponieważ ich dochody są zwiększone o różnego rodzaju dodatki. Tam dochód na osobę w rodzinie jest zwykle wyższy niż uprawniający do korzystania z pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej jest pomocny dla ZBOWID w ocenie sytuacji socjalno-bytowej kombatanta. Aby kombatant mógł uzyskać taką pomoc muszą zostać zgromadzone określone dokumenty: oświadczenie, że osoba jest kombatantem bądź podopiecznym kombatanta, o stanie zdrowia, źródłach utrzymania. Wniosek podpisuje kombatant, natomiast dokumenty, które są w posiadaniu związku, a którymi dysponuje Pani Baranowska są poświadczane. Postępowanie wymaga wydania postanowienia przez kierownika MGOPS. Żeby kierownik opinię o sytuacji socjalno-bytowej kombatanta mógł wydać musi przeprowadzić postępowanie. Kończy się ono wydaniem postanowienia o zasadności, bądź o braku zasadności wniosku. Żeby kierownik mógł wydać opinię pozytywną musi opierać się na wytycznych, które wskazuje urząd ds. kombatantów. Dochód w tym przypadku nie może przekraczać 250% wysokości kryterium przyjętego dla pomocy społecznej.  Jest to warunek podstawowy.

W ubiegłym roku, kiedy okazało się, że taka pomoc kombatantom jest potrzebna, odbyła rozmowę z Panią Baranowską i pracownikami socjalnymi i te sprawy zostały omówione. Pani Baranowska przyjęła taka praktykę, że wszystkie dokumenty gromadzi sama. Proponuje i wskazuje osoby do udzielenia tej pomocy, z tymi kombatantami nawiązuje kontakt i w ich imieniu wnioski pisze, bierze odcinki od renty, zbiera wszystkie dokumenty. MGOPS ma później problemy z ustaleniem sytuacji kombatanta, kiedy pracownik dociera do niego aby zebrać informacje, które są potrzebne do wydania opinii. Kombatanci są niezorientowani, mówią że swoje dokumenty odnośnie sytuacji finansowej już przekazali pani Baranowskiej i Pani/Panu nic do tego, bo Pani Baranowska mówi, że wy tylko macie tam dopisać, czy dostaję pomoc z ośrodka, czy nie. Kiedy miała takie doświadczenia w kolejnych przypadkach  uznała, że musi ponowić kontakt z panią Baranowską, poprosiła także o opinię radcę prawnego, ponieważ nie chciała aby było to odebrane jako jakaś niechęć. Nie chodziło o ujmowanie zasług i brak szacunku. Jest to jakieś nieporozumienie. Jeżeli tak to zostało odebrane, to jest jej przykro. Wobec tego jeżeli pracownik socjalny ma trudność w zebraniu dokumentów, które służą do wydania postanowienia...  Opinia radcy prawnego była jednoznaczna, że ośrodek pomocy społecznej zbiera dane, wydaje opinię, pani Baranowska nie jest stroną postępowania, która w imieniu kombatanta składa wniosek. Stroną postępowania jest kombatant, który chce pomoc uzyskać. Chciała wiedzieć jak to przebiega w innych gminach i pracownik kontaktował się z Urzędem ds. kombatantów i byli tam zaskoczeni, ponieważ tylko w naszej gminie funkcjonuje taka praktyka, że wnioski są wysyłane z ramienia ZBOWID, niekompletne bez opinii MGOPS. W związku z tym wnioski te z Warszawy są pismem przekazywane do MGOPS z prośbą o wydanie opinii. Na wydanie opinii jest 30 dni. W przypadku Pani Baranowskiej takie pismo wpłynęło 16 marca więc czas jest do 16 kwietnia. Ubolewa, że pani Baranowska była na tyle niecierpliwa i nie wysłuchała jej zapewnienia, że sprawa zostanie załatwiona tak jak w innych przypadkach. Na przeprowadzenie wywiadu MGOPS ma 14 dni ale jest to robione niemalże natychmiast. Jest koniec marca, pracownicy socjalni i inny wykorzystują urlopy – ona jednak zapewniała i nadal zapewnia, że sprawy będą załatwiane. W przypadku pani Baranowskiej postanowienie już zostało wydane i wysłane. Nie wie co pani Baranowska chce uzyskać podrywając jej tutaj na forum autorytet – ona ma dużą życzliwość i tego nie rozumie. Spotyka się jednak z wieloma sytuacjami i wie, że ludzie są różni. Dobrze, że temat ten został poruszony, ponieważ ma taką wiedzę, że kombatanci – a jest ich ok. 70- nie wiedzą, że jest taka forma pomocy, gdyż na palcach jednej ręki można policzyć te wnioski, które zostały do Warszawy kierowane. Nie były to osoby najbardziej potrzebujące w jej ocenie. Zostawia to pod rozwagę.

 

Longina Baranowska powiedziała, iż wie, że opinia musi być zrobiona i nie ma o to pretensji. Ma pretensje jeśli chodzi o zachowanie Pani kierownik, która w tym przypadku uważa, że jest najważniejsza – i tak jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ale nie w ZBOWIDZIE, gdzie najważniejszy jest prezes i ona. Płaci za to ZBOWID, a nie Ośrodek. Pani kierownik twierdziła, że kierowane osoby są niekompetentne – to kombatanci stwierdzają, a nie ona. Chodziło jej tylko o sposób jej potraktowania „jak gówniarza”, z krzykiem. Osoby, które tam były mówili: „Lonia, jak ona się do ciebie odzywa, jak ona ciebie traktuje”. Ona tylko powiedziała, że Pani kierownik ze względu na jej wiek powinna się inaczej ustosunkować do jej osoby. Nie jest tak słodko jak Pani kierownik mówi.

 

 

 

Radna Małgorzata Mila zwróciła się także do Przewodniczącego Rady z zapytaniem w sprawie wykorzystania zaległego urlopu przez Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

W związku uzyskaniem informacji, iż od dnia 1 stycznia br. za urlop Burmistrza nie odpowiada już Przewodniczący Rady, pytanie wycofała.

 

Ad. 13

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 16:10 zamknął XXVI sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokółowała:                                                             Przewodniczył

 

Renata Urbanek                                                              Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi rady                                         Przewodniczący Rady