Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Uchwała Nr 25/02 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka - dla terenu zabudowy jednorodzinnej i usług sportu

UCHWAŁA Nr 25/02

RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE

z dnia 10 października 2002 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka - dla terenu zabudowy jednorodzinnej i usług sportu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)oraz art. 26 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 1999 roku, Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka, zwaną dalej zmianą planu.

2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:1000 (działki o numerach: 244/3, 244/2, 248/3, 107/2, 108/1, 109/1, 110/1, 111, 112/8, 112/9, 112/10 i część 361), zwanym dalej rysunkiem, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. 1. Na obszarze objętym zmianą planu wyznacza się:

  1)  teren zabudowy jednorodzinnej - oznaczony na rysunku Mj,

  2)  teren zabudowy zagrodowej - oznaczony na rysunku MR,

  3)  teren usług sportu - oznaczony na rysunku US,

  4)  teren urządzeń zaopatrzenia w wodę - oznaczony na rysunku WZ,

  5)  tereny komunikacji - oznaczone na rysunku 1K, K, Kw, Kx.

2. Teren o którym mowa w ust. 1 pkt 5 stanowi przestrzeń do realizacji liniowych urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 3. Na całym obszarze objętym zmianą planu ustala się zakaz prowadzenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Postanowienia szczegółowe

§ 4. Dla terenu zabudowy jednorodzinnej (Mj) ustala się następujące warunki zabudowy, zagospodarowania i podziału:

  1)  zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym:

a)  obowiązującą i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

b)  nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

  2)  na działce może być realizowany jeden obiekt kubaturowy; budynek mieszkalny (ewentualne funkcje gospodarczo-garażowe winny być włączone w bryłę budynku mieszkalnego),

  3)  wysokość budynku mieszkalnego nie może przekroczyć 2 kondygnacji (druga w stromym dachu), maksymalna wysokość budynku mieszkalnego do 9,0 m od poziomu terenu,

  4)  budynek mieszkalny należy realizować z dachem stromym, symetrycznym dwu lub czterospadowym o kącie pochylenia połaci min. 35°, z okapem wysuniętym z lica budynku na min. 60 cm,

  5)  lokalizacja budynku mieszkalnego w przeważającej części elewacji w obowiązującej linii zabudowy, (jeśli jest określona na rysunku), przy dachu dwuspadowym kalenicą równolegle do drogi,

  6)  tereny biologicznie czynne - trwale pokryte roślinnością winny stanowić min. 30% całkowitej powierzchni działki,

  7)  wyznaczono 8 działek,

  8)  prawo do podziału działki nr 6 na dwie pokazano na rysunku, zabudowa drugiej możliwa po przebudowaniu linii napowietrznej kolidującej z projektowaną zabudową,

  9)  zakaz dalszego podziału działek, prawo do łączenia dwóch działek pod potrzeby inwestora,

10)  na każdej działce należy zapewnić min. 2 miejsca postojowe.

§ 5. Na terenie zabudowy zagrodowej MR ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

  1)  zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

  2)  prawo do realizacji budynku mieszkalnego i magazynowego,

  3)  budynek mieszkalny należy realizować o wysokości do 2 kondygnacji i do 9,0 m od poziomu terenu, z dachem stromym o kącie pochylenia połaci min. 35°, budynek gospodarczy o wysokości 1 kondygnacji z dachem stromym o kącie pochylenia połaci min. 20°,

  4)  zakaz realizacji na tym terenie obiektów hodowlanych i gnojowników.

§ 6. Na terenie usług sportu US ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

  1)  możliwość lokalizacji obiektu kubaturowego na terenie ograniczonym nieprzekraczalną linią zabudowy,

  2)  wysokość budynku 1 kondygnacja z dachem stromym,

  3)  sposób zagospodarowania terenu, w tym: lokalizację boisk i urządzeń sportowych określi plan zagospodarowania terenu, będący podstawą do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,

  4)  na działce należy zapewnić miejsca postojowe dla własnych potrzeb.

§ 7. Na terenie urządzeń zaopatrzenia w wodę WZ prawo do rozbudowy i modernizacji istniejącego budynku i związanych z nim urządzeń oraz budowy stacji transformatorowej.

§ 8. Dla terenu komunikacji ustala się:

  1)  dla drogi dojazdowej 1K o jednej jezdni dwupasowej:

a)  szerokość w liniach rozgraniczających - 12,0 m,

b)  minimalną szerokość pasa ruchu - 2,5 m,

  2)  dla drogi dojazdowej K o jednej jezdni dwupasowej:

a)  szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m,

b)  szerokość pasa ruchu - 2,5 m,

  3)  dla drogi wewnętrznej Kw:

a)  szerokość w liniach rozgraniczających - 6,0 m,

b)  szerokość jezdni - 4,0 m,

  4)  dla ciągu pieszo-jezdnego Kx szerokość w liniach rozgraniczających - 6,0 m.

§ 9. Obowiązują określone na rysunku:

  1)  linie rozgraniczające tereny,

  2)  obowiązujące linie zabudowy,

  3)  nieprzekraczalne linie zabudowy,

  4)  linie podziału wewnętrznego,

  5)  wymagane usytuowanie kalenicy.

§ 10. Ustala się następujące zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej:

  1)  zasilanie w energię elektryczną z istniejącego systemu elektroenergetycznego, na warunkach określonych przez dostawcę,

  2)  zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej wsi Skórka,

  3)  odprowadzenie ścieków:

a)  tymczasowo(do 2015 roku) do szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem zmiany planu lub w innym miejscu z zachowaniem przepisów szczególnych w tym zakresie, ścieki będą wywożone na stację zlewną oczyszczalni ścieków w Krajence;

b)  docelowo do projektowanego kolektora sanitarnego,

  4)  gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach i wywóz na zorganizowane wysypisko śmieci,

  5)  ogrzewanie obiektów lokalne paliwem ekologicznym (np.: energią elektryczną, gazem lub paliwami płynnymi).

Przepisy końcowe

§ 11. Ustala się 30% stawkę, służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany planu.

§ 12. Dla terenu objętego zmianą planu określonego w §2 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 uzyskano zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze Wojewody Wielkopolskiego na grunty klasy R IVb o powierzchni 1,4805 ha Nr zgody RR.Pi. IX-77.110/6/02 z dnia 20 maja 2002 roku.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Krajence.

§ 14. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka zatwierdzonego uchwałą Nr 45/91 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 13 sierpnia 1991 roku.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIK

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

WIEŚ SKÓRKA, GMINA KRAJENKA

(grafikę pominięto)

 

Metadane

Źródło informacji:Rada Miejska w Krajence
Data utworzenia:2002-10-10 08:36:37
Wprowadził do systemu:Renata Urbanek
Data wprowadzenia:(brak danych)
Opublikował:Renata Urbanek
Data publikacji:2009-06-03 08:39:37
Ostatnia zmiana:2009-06-03 08:39:46
Ilość wyświetleń:1756

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij