Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Uchwała Nr 14/02 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulic Rynek i Kościuszki

UCHWAŁA Nr 14/02

RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulic Rynek i Kościuszki

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 roku z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka, zwaną dalej zmianą planu.

2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:500 (działki nr 77/1,77/2,78/1, 78/2,79/7,79/9,79/10,79/12,79/13, 79/14, 80, 76), zwanym dalej rysunkiem, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. 1. Na obszarze objętym zmianą planu wyznacza się:

  1)  teren zabudowy wielorodzinnej - oznaczony na rysunku M,

  2)  teren zabudowy jednorodzinnej - oznaczony na rysunku Mj, 1Mj,

  3)  teren zabudowy usługowej - oznaczony na rysunku U/Mj,

  4)  teren garaży - oznaczony na rysunku G,

  5)  teren komunikacji - oznaczony na rysunku K, Kx.

2. Teren o którym mowa w ust. 1 pkt 5 stanowi przestrzeń do realizacji liniowych urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 3. Na całym obszarze objętym zmianą planu ustala się zakaz prowadzenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Postanowienia szczegółowe

§ 4. Dla terenu zabudowy wielorodzinnej M ustala się następujące warunki zabudowy, zagospodarowania i podziału:

  1)  prawo do modernizacji i przebudowy (w tym zmiany dachu na stromy) istniejącej zabudowy mieszkaniowej,

  2)  na działce, na terenie ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy mogą być realizowane garaże dla mieszkańców istniejących budynków mieszkalnych,

  3)  wysokość budynku garażu 1 kondygnacja z stromym dachem o kącie pochylenia połaci min. 20°,

  4)  możliwość realizacji wyłącznie zabudowy murowanej, jednorodnej,

  5)  przy realizacji garaży należy zachować identyczną wysokość budynku oraz pochylenie i kształt dachu,

  6)  każdy boks garażu stanowi odrębną działkę, po wydzieleniu garaży, pozostały teren stanowi przestrzeń ogólnodostępną,

  7)  maksymalna powierzchnia zabudowy do 45% powierzchni całkowitej działki,

  8)  tereny biologicznie czynne - trwałe pokryte roślinnością winny stanowić min. 10% całkowitej powierzchni działki,

  9)  prawo do realizacji na terenie działki obiektów małej architektury.

§ 5. Dla terenu zabudowy jednorodzinnej Mj ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

  1)  prawo do modernizacji istniejącej zabudowy mieszkaniowej,

  2)  na obszarze ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy może być realizowana zabudowa gospodarcza, po rozbiórce zabudowy gospodarczej istniejącej,

  3)  wysokość budynku gospodarczego 1 kondygnacja z dachem stromym o kącie pochylenia połaci min. 20°,

  4)  maksymalna powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki,

  5)  zakaz dalszego podziału działki.

§ 6. Dla terenu zabudowy jednorodzinnej 1Mj ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

  1)  prawo do budowy wyłącznie budynku mieszkalnego na obszarze ograniczonym obowiązującą i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

  2)  zakaz realizacji zabudowy gospodarczej, ewentualne funkcje gospodarczo-garażowe winne być zintegrowane z budynkiem mieszkalnym,

  3)  wysokość budynku mieszkalnego do 2 kondygnacji z dachem stromym dwu lub czterospadowym o kącie pochylenia połaci min. 35°,

  4)  zabudowa może być realizowana po usunięciu kolizji z istniejącym uzbrojeniem napowietrznym (skablowaniu istniejącej linii nn),

  5)  maksymalna powierzchnia zabudowy do 35% powierzchni działki,

  6)  zakaz dalszego podziału działki,

  7)  na działce należy zapewnić miejsca postojowe dla własnych potrzeb.

§ 7. Dla terenu zabudowy usługowej U/Mj ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

  1)  funkcją podstawową jest funkcja usługowa, dopuszczalną mieszkalna,

  2)  dopuszcza się możliwość lokalizacji nieuciążliwych funkcji usługowych np.: krawiectwa, fryzjerstwa, naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, solarium, aerobiku, kulturystyki itp.,

  3)  prawo do modernizacji i przebudowy istniejącej zabudowy,

  4)  możliwość zagospodarowania zielenią średnią i niską wzdłuż ciągu pieszego,

  5)  dopuszcza się możliwość powiększenia istniejącej działki,

§ 8. Dla terenu garaży G ustala się następujące warunki zabudowy, zagospodarowania i podziału:

  1)  zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

  2)  możliwość realizacji, zabudowy murowanej, jednorodnej, przy realizacji garaży należy zachować identyczną wysokość budynku oraz pochylenie i kształt dachu,

  3)  wysokość budynku garażu 1 kondygnacja z stromym dachem o kącie pochylenia połaci min. 20°,

  4)  maksymalna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki,

  5)  boks garażowy stanowi odrębną działkę - pozostały obszar stanowi przestrzeń, ogólnodostępną dla mieszkańców bloku 8 i 9,

  6)  na rysunku pokazano przykładowe usytuowanie garaży.

§ 9. Dla terenu komunikacji ustala się:

  1)  dla ulicy dojazdowej K o jednej jezdni dwupasmowej:

a)  szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m,

b)  minimalną szerokość pasa ruchu - 2,5 m.,

  2)  dla ciągu pieszojezdnego Kx szerokość w liniach rozgraniczających - 4,0-7,0 m.

§ 10. Obowiązują określone na rysunku:

  1)  obowiązujące linie zabudowy,

  2)  nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 11. Ustala się następujące zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej:

  1)  zasilanie w energię elektryczną z istniejącego systemu elektroenergetycznego, na warunkach określonych przez dostawę,

  2)  zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,

  3)  odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji ściekowej i do oczyszczalni ścieków,

  4)  odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i po oczyszczeniu do rzeki Głomii,

  5)  gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach i wywóz na wysypisko śmieci w Krajence,

  6)  dla odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne należy uzyskać stosowną zgodę na wytwarzanie i unieszkodliwianie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki z odpadami,

  7)  ogrzewanie obiektów lokalne paliwem ekologicznym (np.: energią elektryczną, gazem lub paliwami płynnymi).

Przepisy końcowe

§ 12. Ustala się 30% stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem zmiany planu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Krajence.

§ 14. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka zatwierdzonego uchwałą Nr 63/91 Rady Miejskiej w Krajence dnia 20 grudnia 1991 roku.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIK

MIASTO KRAJENKA

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta

(grafikę pominięto)

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Rada Miejska w Krajence
Data utworzenia:2002-06-28 08:39:37
Wprowadził do systemu:Renata Urbanek
Data wprowadzenia:(brak danych)
Opublikował:Renata Urbanek
Data publikacji:2009-06-03 08:41:37
Ostatnia zmiana:2009-06-03 08:42:34
Ilość wyświetleń:1745

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij