Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Uchwała Nr 21/01 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka - dla terenu zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej z usługami

UCHWAŁA Nr 21/01

RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE

z dnia 27 czerwca 2001 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka - dla terenu zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej z usługami

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. Nr 15, poz. 139 z 1999 roku z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka, zwaną dalej zmianą planu.

2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:1000 (działki o numerach: 161/1, 162/1, 163/1, 164, 165, 166, 170/1, 171/1, 172/2, 173, 174, 175, 182/1, 184/1, 186/1 i 263/2), zwanym dalej rysunkiem, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

-    przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na wyznaczonym terenie,

-    przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które uzupełni lub wzbogaci zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem podstawowym,

-    obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię usytuowania obiektu budowlanego; dotyczy lokalizacji głównej bryły budynku, dopuszcza się wysunięcie lub cofnięcie części wejściowej do budynku oraz elementów architektonicznych wyższych kondygnacji (dotyczy np. schodów, tarasu, wykusza, balkonu, ryzalitów, słupów),

-    nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren przeznaczony pod zabudowę; obszar pomiędzy granicą działki, a ta linią jest terenem wyłączonym z zabudowy,

-    terenach usługowych zlokalizowanych na działkach zabudowy jednorodzinnej - należy przez to rozumieć funkcje usługowe zwyczajowo lokalizowane w budynku mieszkalnym: działalność związaną z prowadzeniem interesów (prawniczą, rachunkowość, doradztwo, projektowanie w zakresie architektury, inżynierii, informatyki itp.), usługi związane z ochroną zdrowia i opieką (gabinety lekarskie, punkty szczepień itp.),

-    usługach kultury - należy przez to rozumieć: wielofunkcyjną salę wiejską przeznaczoną do działalności estradowo-rozrywkowej, wystawienniczej; bibliotekę, obiekt sakralny, amfiteatr, muszlę koncertową, plac pod lokalizację wesołego miasteczka itp.,

-    usługach turystycznych - należy przez to rozumieć: schroniska, stanice turystyczne, pola biwakowe, hangary na sprzęt pływający, wypożyczalnie sprzętu sportowego, obiekty sanitarne, plaże, baseny, punkty piknikowe, tarasy widokowe, tereny spacerowe itp.,

-    terenach usługowo-produkcyjnych - należy przez to rozumieć również warsztaty naprawcze, tereny magazynowe, składowe; obiekty handlu hurtowego i detalicznego (dział 50 i 51 wg Polskiej Klasyfikacji Działalności), produkcję artykułów spożywczych i napojów (dział 15 wg PKD), produkcję odzieży (dział 18 wg PKD); produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych pozostałych surowców niemetalicznych, produkcję metalowych wyrobów gotowych (dział 25, 26 i 28 wg PKD), wynajem maszyn i sprzętu (dział 71 wg PKD) itp.

§ 3. 1. Na obszarze objętym zmianą planu wyznacza się:

  1)  tereny zabudowy mieszkaniowej - oznaczone na rysunku 1M - 3M,

  2)  tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej - oznaczone na rysunku UP/M,

  3)  tereny zabudowy rekreacyjnej - oznaczone na rysunku ZR,

  4)  tereny usług turystycznych - oznaczone na rysunku UT, UTZR,

  5)  tereny usług handlu i gastronomii - oznaczone na rysunku UHG,

  6)  tereny usług kultury - oznaczone na rysunku UK,

  7)  tereny usług sportu - oznaczone na rysunku US,

  8)  tereny usługowo-produkcyjne - oznaczone na rysunku UP,

  9)  teren stacji paliw - oznaczony na rysunku KPS,

10)  teren lasu - oznaczone na rysunku RL,

11)  tereny zieleni nieurządzonej - oznaczone na rysunku ZN,

12)  tereny zieleni urządzonej (parkowej) - oznaczone na rysunku ZP,

13)  tereny zieleni izolacyjnej - oznaczone na rysunku ZI,

14)  tereny urządzeń elektroenergetycznych - oznaczone na rysunku EE,

15)  teren przepompowni ścieków i osadnika wód deszczowych - oznaczony na rysunku NOp, NP.,

16)  tereny komunikacji (ulic, parkingów i ciągów pieszych) - oznaczone na rysunku KG, KZ, Kw, Kx i KP,

17)  tereny wód otwartych - oznaczone na rysunku W.

2. Tereny o których mowa w ust. 1 pkt 11, 12, 13 i 16 stanowią przestrzeń do realizacji liniowych urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 4. Na całym obszarze objętym zmianą planu ustala się zakaz prowadzenia działalności szczególnie szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 5. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej (1M-3M) ustala się następujące warunki zabudowy, zagospodarowania i podziału:

  1)  przeznaczeniem podstawowym jest:

a)  dla terenu 1M zabudowa jednorodzinna wolnostojąca,

b)  dla terenu 2M zabudowa jednorodzinna zwarta (szeregowa) lub kamieniczki,

c)  dla terenu 3M zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca (rezydencje),

d)  przeznaczeniem dopuszczalnym jest funkcja usługowa; funkcja dopuszczalna może stanowić do 20% kubatury budynku mieszkalnego dla terenu 1M i 2M; i do 40% kubatury obiektów dla terenu 3M,

  2)  zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym obowiązującą i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

  3)  na działkach oznaczonych:

a)  1 M mogą być realizowane dwa obiekty kubaturowe; budynek mieszkalny i budynek gospodarczy,

b)  2 M może być realizowany wyłącznie budynek mieszkalny,

c)  3 M mogą być realizowane dwa budynki; budynek mieszkalny i gospodarczy lub usługowy,

  4)  wysokość budynku mieszkalnego

a)  dla terenu 1 M nie może przekroczyć 2 kondygnacji (druga w stromym dachu), maksymalna wysokość budynku mieszkalnego do 10,0 m od poziomu terenu,

b)  dla terenu 2 M do 3 kondygnacji i do 12,0 m od poziomu terenu,

c)  dla terenu 3 M do 2 kondygnacji i do 12,0 m od poziomu terenu,

d)  a budynku gospodarczego 1 kondygnacji,

  5)  budynek mieszkalny należy realizować z dachem stromym, symetrycznym, dwu lub czterospadowym o kącie pochylenia połaci min. 35°, z okapem wysuniętym z lica budynku na min. 60 cm, z budynek gospodarczy z dachem stromym o kącie pochylenia połaci min. 20°, a budynek usługowy z dachem takim samym jak budynek mieszkalny,

  6)  lokalizacja budynku mieszkalnego w obowiązującej linii zabudowy, kalenicą równolegle do drogi (przy dachu dwuspadowym),

  7)  zabudowa gospodarcza może być realizowana jako budynki wolnostojące lub zabudowa bliźniacza z sąsiadem, wówczas należy realizować budynki o identycznym kształcie dachu, pokryciu, wysokości budynku i zbliżonym rozwiązaniu elewacji,

  8)  maksymalna powierzchnia zabudowy dla terenu 1 M i 2 M do 30% całkowitej powierzchni działki, a dla terenu 3 M do 20% całkowitej powierzchni działki, na usunięcie drzew z powierzchni zadrzewionej należy uzyskać wymaganą zgodę,

  9)  tereny biologicznie czynne - trwale pokryte roślinnością winne stanowić min. 30% całkowitej powierzchni działki dla terenów 1 M i 3 M, oraz min. 10% całkowitej powierzchni działki dla terenu 2 M,

10)  od strony wjazdu na działkę wprowadza się obowiązek wykonanie miejsc postojowych dla własnych potrzeb,

11)  zakaz dalszego podziału na działki, prawo do łączenia dwóch kolejnych działek pod potrzeby przyszłych inwestorów,

12)  przy podziale na działki dopuszcza się tolerancję do 10% należy zachować kąty proste pomiędzy liniami podziału wewnętrznego, a liniami rozgraniczającymi ulic,

13)  dla powiększonych działek obowiązują ustalenia określone w §5.

§ 6. Dla terenu zabudowy usługowo-produkcyjnej z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej UP/M ustala się następujące warunki zabudowy, zagospodarowania i podziału:

  1)  przeznaczeniem podstawowym jest nieuciążliwa zabudowa usługowo-produkcyjna, przeznaczeniem dopuszczalnym zabudowa mieszkaniowa,

  2)  zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym obowiązującą i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

  3)  na działce mogą być realizowane maksimum trzy obiekty kubaturowe: np. budynek produkcyjny, usługowy, magazynowy, administracyjno-socjalny lub budynek mieszkalny,

  4)  wysokość budynku mieszkalnego nie może przekroczyć 2 kondygnacji i maksymalnej wysokości od poziomu terenu do 15 m,

  5)  budynek mieszkalny lub administracyjny należy lokalizować w obowiązującej linii zabudowy i realizować z dachem stromym, dwu lub czterospadowym o kącie pochylenia połaci min. 35°,

  6)  lokalizacja budynku mieszkalnego w obowiązującej linii zabudowy, kalenicą równolegle do drogi,

  7)  maksymalna powierzchnia zabudowy do 35% powierzchni działki,

  8)  tereny biologicznie czynne - trwale pokryte roślinnością winny stanowić min. 10% całkowitej powierzchni działki,

  9)  od strony wjazdu na działkę wprowadza się obowiązek wykonanie miejsc postojowych dla pracowników i klientów,

10)  zakaz dalszego podziału na działki, prawo do łączenia dwóch kolejnych działek pod potrzeby przyszłych inwestorów,

11)  dla powiększonych działek obowiązują ustalenia określone w §6.

§ 7. Dla terenu zabudowy rekreacyjnej ZR ustala się następujące warunki zabudowy, zagospodarowania i podziału:

  1)  zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

  2)  lokalizacja zabudowy rekreacyjnej w obowiązującej linii zabudowy, określonej na rysunku; przy dachach dwuspadowych kalenicą równolegle do drogi,

  3)  na działce może powstać jeden domek rekreacyjny o wysokości do 2 kondygnacji z dachem z stromym dwu lub czterospadowym o kącie pochylenia połaci min. 200,

  4)  zakaz budowy budynków gospodarczych,

  5)  dla każdego zespołu należy przyjąć podobny kształt i kat pochylenia dachu do pierwszego realizowanego obiektu,

  6)  maksymalna powierzchnia zabudowy do 20% całkowitej powierzchni działki,

  7)  na każdej działce należy zapewnić miejsca postojowe dla własnych potrzeb,

  8)  zakaz podziału wydzielonych działek,

  9)  tereny biologicznie czynne (trwale pokryte roślinnością) winny stanowić min. 20% powierzchni działki.

§ 8. Dla terenu usług turystycznych UT i UTZR ustala się następujące warunki zabudowy, zagospodarowania i podziału:

  1)  zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy lub obowiązującymi i nieprzekraczalnymi linami zabudowy,

  2)  na terenie UZTR dopuszcza się:

a)  lokalizację usług turystycznych (np. w parterze hangaru na kajaki i powyżej miejsc noclegowych) lub zabudowy rekreacyjnej,

b)  realizację zwartej zabudowy (szeregowej) - jednego obiektu na działce,

c)  szerokość poszczególnego segmentu (budynku) i działki wynikać będzie z przyjętego projektu budowlanego,

  3)  na terenie UT istnieje możliwość realizacji zabudowy wolnostojącej lub zwartej,

  4)  maksymalna wysokość zabudowy do 3 kondygnacji i do 12,0 m od poziomu terenu,

  5)  budynki należy realizować z dachem stromym dwu lub czterospadowym o kącie pochylenia połaci min. 30°,

  6)  na usunięcie drzew z terenu zadrzewionego należy uzyskać stosowną zgodę,

  7)  konieczność odtwarzania drzewostanu z preferencją dla rodzimych gatunków zgodnych z lokalnymi warunkami siedliska,

  8)  wydzielenie pola biwakowego, plaży, kąpieliska itp. wynikać będzie "z planu zagospodarowania terenu".

§ 9. Dla terenu zabudowy handlowo-gastronomicznej UHG ustala się następujące warunki zabudowy, zagospodarowania i podziału:

  1)  zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym obowiązującą i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

  2)  na wydzielonej działce dopuszcza się lokalizację sklepów i małej gastronomii lub jednej z tych funkcji,

  3)  wysokość zabudowy - 1 kondygnacja z dachem stromym o kącie pochylenia połaci min 200

  4)  maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% całkowitej powierzchni działki

  5)  tereny biologiczne czynne winny stanowić min. 10% powierzchni działki,

  6)  dopuszcza się podział wydzielonej działki na dwie

§ 10. Dla terenu usług kultury UK ustala się następujące warunki zabudowy, zagospodarowania i podziału:

  1)  zabudowa może być realizowana na obszarze ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

  2)  wysokość zabudowy do 3 kondygnacji i 15 m od poziomu terenu, z dachem stromym o kącie pochylenia połaci min. 35°,

  3)  na osi ulicy dojazdowej: w miejscu oznaczonym na rysunku jako akcent urbanistyczno-architektoniczy, obowiązek zaprojektowania dominaty architektonicznej w skali osiedla

  4)  maksymalna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni całkowitej działki

  5)  teren biologicznie czynny winien stanowić min 30% powierzchni całkowitej działki, należy wprowadzić zieleń zróżnicowaną wysokością i gatunkowo (trawniki. kwietniki, żywopłoty, drzewa iglaste i liściaste),

  6)  na terenie działki dopuszcza się lokalizację miejsc parkingowych dla użytkowników.

§ 11. Dla terenu usług sportu US ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

  1)  prawo realizacji na wyznaczonym terenie obiektów małej architektury (piaskownic, huśtawek, drabinek, obiektów architektury ogrodowej, ławek itp.)

  2)  możliwość realizacji zespołu boisk i obiektów towarzyszących (szatni, sanitariatów) na podstawie "planu zagospodarowania terenu" stanowiącego część projektu budowlanego,

  3)  zieleń winna stanowić min 25% powierzchni działki,

  4)  na rysunku pokazano przykładowy sposób zagospodarowania terenu,

§ 12. Dla terenu usługowo-produkcyjnego UP ustala się następujące warunki zabudowy, zagospodarowania i podziału:

  1)  przeznaczeniem terenu jest nieuciążliwa zabudowa usługowo-produkcyjna

  2)  zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

  3)  na działce mogą być realizowane maksimum dwa obiekty kubaturowe: np. budynek usługowy, produkcyjny, magazynowy, administracyjno-socjalny,

  4)  wysokość budynków nie może przekroczyć 1 kondygnacji i maksymalnej wysokości od poziomu terenu do 9,0 m,

  5)  maksymalna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki,

  6)  tereny biologiczne czynne - trwałe pokryte roślinnością winne stanowić min 10% całkowitej powierzchni działki

  7)  od strony wjazdu na działkę wprowadza się obowiązek wykonywania miejsc postojowych dla pracowników i klientów,

  8)  zakaz dalszego podziału na działki.

§ 13. Dla terenu stacji paliw KPS ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

  1)  przeznaczeniem podstawowym jest stacja paliw dopuszczalnym funkcje związane z obsługą podróżnych np. mała gastronomia, handel, sanitariaty, parkingi itp.,

  2)  zabudowa może być realizowana na obszarze ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy

  3)  pozostałe warunki zabudowy winny wynikać z przepisów szczególnych w tym zakresie,

  4)  maksymalna wysokość zabudowy 1 kondygnacja i do 9,0 m od poziomu terenu,

  5)  wzdłuż granic działki należy zrealizować min 10 m pas zieleni izolacyjnej.

§ 14. Dla terenu parkingu z dopuszczeniem usług handlu i gastronomii KP/UHG ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

  1)  przeznaczeniem podstawowym jest parking, dopuszczalnym funkcje związane z obsługą podróżnych np.: mała gastronomia, handel, sanitariaty itp.,

  2)  zabudowa może być realizowana na obszarze ograniczonym nieprzekraczalną linią zabudowy,

  3)  maksymalna wysokość zabudowy 1 kondygnacja i do 6,0 m od poziomu terenu,

  4)  możliwość realizacji obiektów małej architektury: ławek, murków, pergoli oraz zagospodarowania zielenią,

  5)  dojazd do działki zapewniony poprzez dwa (istniejące) zjazdy publiczne,

  6)  do czasu wybudowania obejścia wsi ustala się zakaz urządzenia dodatkowych zjazdów.

§ 15. Dla terenu lasu RL obowiązują zasady gospodarowania określone w uproszczonych planach urządzenia lasu.

§ 16. Dla terenu zieleni nie urządzonej ZN ustala się następujące warunki zagospodarowania:

  1)  dopuszcza się przeprowadzenie ciągu pieszego wzdłuż brzegu rzeki Głomii,

  2)  zakaz parcelacji terenu,

  3)  prawo do wzbogacenia o gatunki zieleni zgodne z warunkami siedliskowymi,

  4)  udział powierzchni biologicznej czynnej min 90% powierzchni dział,

  5)  możliwość umocnienia brzegu rzeki.

§ 17. Dla terenu zieleni parkowej ZP ustala się następujące warunki zagospodarowania:

  1)  zagospodarowanie winno uwzględniać atrakcyjne elementy małej architektury jak: rzeźby, pergole, siedziska, urządzenia placu zabaw dla dzieci itp.

  2)  teren biologicznie czynny winien stanowić min 40% powierzchni działki; zieleń zróżnicowaną gatunkowo w tym: szpaler drzew wzdłuż ciągu pieszego, żywopłoty wzdłuż terenów mieszkaniowych itp.

§ 18. Dla terenu zieleni izolacyjnej ZI wzdłuż projektowanej drogi wojewódzkiej ustala się realizację zwartego pasa zieleni liściasto - iglastej wysokiej i średniej.

§ 19. Dla terenu urządzeń elektroenergetycznych EE ustala się prawo do budowy stacji transformatorowej o wysokości 1 kondygnacji z dachem stromym dwu lub czterospadowym.

§ 20. Dla terenu przepompowni ścieków i osadnika wód deszczowych oznaczonych NOp i NP. ustala się prawo realizacji tych obiektów i zagospodarowania działki zielenią.

§ 21. Dla terenu komunikacji ustala się:

  1)  dla nowego przebiegu drogi wojewódzkiej KG o jednej jezdni dwupasmowej:

a)  szerokość w liniach rozgraniczających 30,0 m,

b)  minimalna szerokość pasa ruchu 3,0 m,

c)  zakaz lokalizacji urządzeń i infrastruktury nie związanej z funkcjonowaniem drogi (jak kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, energetyczna gazowa itp.),

d)  zakaz urządzenia bezpośrednich zjazdów,

e)  rozwiązania techniczne wymagają uzgodnień z zarządem drogi.

  2)  dla ulicy zbiorczej KZ o jednej jezdni dwupasmowej:

a)  szerokość w liniach rozgraniczających 20,0 m,

b)  minimalna szerokość pasa ruchu 3,0 m.

  3)  dla ulicy wewnętrznej Kw (w myśl art. 8 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 668 z 1998 r.):

a)  szerokość w liniach rozgraniczających od 10,0-12,0 m,

b)  szerokość pasa ruchu 2,5 m,

  4)  dla ciągu pieszego Kx szerokość w liniach rozgraniczających od 3,0-5,0 m,

  5)  parking o charakterze publicznym KP oddzielonym żywopłotem od granicy z zabudową mieszkaniową.

§ 22. Obowiązują określone na rysunku:

  1)  obowiązujące linie zabudowy,

  2)  nieprzekraczalne linie zabudowy,

  3)  wymagane usytuowanie kaletnicy,

  4)  akcent urbanistyczno-architektoniczny.

§ 23. Ustala się konieczność uzgadniania z Konserwatorem Zabytków Archeologicznych

-    Delegatury w Pile; rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją zabudowy

-    Celem objęcia ich nadzorem archeologicznym.

§ 24. Ustala się następujące zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej:

  1)  zasilanie w energię elektryczną z istniejącego systemu elektroenergetycznego , po wybudowaniu stacji transformatorowej 15/0,4 kV

  2)  zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej wsi Skóra (konieczna rozbudowa wiejskiego ujęcia wody)

  3)  odprowadzanie ścieków:

a)  tymczasowo (do 2015 roku) do szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych z zachowaniem przepisów szczególnych w tym zakresie,

b)  wywóz nieczystości na najbliższy punkt zlewny oczyszczalni ścieków,

c)  docelowo do projektowanej oczyszczalni ścieków w Skórce poprzez system przepompowni,

  4)  gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach i wywóz na najbliższe zorganizowane wysypisko śmieci,

  5)  odprowadzenie oczyszczonych wód deszczowych do rzeki Głomii,

  6)  dla odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne należy uzyskać zgodę na wytwarzanie i unieszkodliwianie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki z odpadami,

  7)  ogrzewanie obiektów lokalne paliwem ekologicznym (np. energią elektryczną, gazem lub paliwem płynnym).

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 25. Ustala się :

  1)  15% stawkę dla nieruchomości oznaczonej 1M-3M,

  2)  15% stawkę dla nieruchomości oznaczonej UP,

  3)  15% stawkę dla nieruchomości oznaczonej ZR,

  4)  15% stawkę dla nieruchomości oznaczonej UT,

  5)  15% stawkę dla nieruchomości oznaczonej UHG,

  6)  15% stawkę dla nieruchomości oznaczonej UP/M,

  7)  15% stawkę dla nieruchomości oznaczonej US,

  8)  15% stawkę dla nieruchomości oznaczonej UK,

  9)  15% stawkę dla nieruchomości oznaczonej KPS,

służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany planu.

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Krajence.

§ 27. Tracą moc ustalenia uchwały Nr 45/91 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 13 sierpnia 1991 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka, na obszarze objętym niniejszą uchwałą.

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIK

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI SKÓRKA W GMINIE KRAJENKA - DLA TERENU ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I REKREACYJNEJ Z USŁUGAMI

(grafikę pominięto)

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Rada Miejska w Krajence
Data utworzenia:2001-06-27 08:45:38
Wprowadził do systemu:Renata Urbanek
Data wprowadzenia:(brak danych)
Opublikował:Renata Urbanek
Data publikacji:2009-06-03 08:47:38
Ostatnia zmiana:2009-06-03 08:48:22
Ilość wyświetleń:2206

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij