Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Uchwała Nr 39/2000 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka - dla terenu położonego w rejonie ulicy Dworcowej i Bydgoskiej

UCHWAŁA Nr 39/2000

RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE

z dnia 12 grudnia 2000 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka - dla terenu położonego w rejonie ulicy Dworcowej i Bydgoskiej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r., Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 1999 roku, Nr 15, poz.139 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka, zwaną dalej zmianą planu.

2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:1000 (działki o numerach 57, 58, 59), zwanym dalej rysunkiem, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

-    terenach usługowych - należy przez to rozumieć obiekty handlu hurtowego oraz handlu detalicznego (dział 50, 51 wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności), oraz naprawę artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego (dział 52 wg PKD), introligatorstwo, działalność gastronomiczną (dział 55 wg PKD), działalność usługową związaną z pozyskiwaniem drewna (dział 02 wg PKD), działalność weterynaryjną (dział 85 wg PKD), pozostałą działalność usługową komunalną (dział 90 wg PKD),

-    terenach działalności produkcyjnej (przemysłowej i rzemiosła produkcyjnego) - należy przez to rozumieć również tereny magazynowe, składowe, warsztaty naprawcze; działalność związaną z wynajmem maszyn i sprzętu, w tym samochodów osobowych, środków transportu lądowego (dział 63, 71 wg PKD) produkcję pasz, artykułów spożywczych, napojów (dział 15 wg PKD), produkcję odzieży, artykułów włókienniczych, obuwia (dział 17,18 i 19 wg pKD), produkcję wyrobów z drewna, szkła, betonu, gipsu, metali, mebli itp. (dział 20, 26, 28,36 PKD).

§ 3. 1. Na obszarze objętym zmianą planu wyznacza się:

  1)  tereny zabudowy produkcyjno-usługowej - oznaczone na rysunku PU,

  2)  tereny zabudowy usługowej - oznaczone na rysunku U,

  3)  tereny usług handlu i gastronomii - oznaczone na rysunku UHG,

  4)  teren urządzeń elektroenergetycznych - oznaczony na rysunku EE,

  5)  teren przepompowni ścieków i osadnika wód deszczowych - oznaczony na rysunku NOp,

  6)  tereny zieleni nieurządzonej -oznaczone na rysunku ZN,

  7)  tereny komunikacji - oznaczone na rysunku 1K, 2K, 3K, 4K i Kx.

2. Tereny o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7 stanowią przestrzeń do realizacji liniowych urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 4. Na całym obszarze objętym zmianą planu ustala się zakaz prowadzenia działalności szczególnie szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogącej pogorszyć stan środowiska.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 5. Dla terenu produkcyjno-usługowego oznaczonego PU ustala się następujące warunki zabudowy, zagospodarowania i zasady podziału:

  1)  przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa produkcyjno- usługowa,

  2)  zabudowa może być realizowana na obszarze ograniczonym obowiązującą i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku,

  3)  prawo do realizacji na tym terenie budynków: administracyjno-socjalnego, handlowo-magazynowych, warsztatowych i produkcyjnych,

  4)  lokalizacja budynku administracyjno-socjalnego, jeśli stanowi oddzielny obiekt w obowiązującej linii zabudowy, dopuszcza się cofnięcie partii wejściowej do obiektu,

  5)  wysokość budynków realizowanych na tym terenie do 2 kondygnacji,

  6)  pozostałe warunki zabudowy powinny być ustalone na podstawie przepisów szczególnych,

  7)  dopuszczalna powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,

  8)  na wszystkich działkach wprowadza się obowiązek przeznaczenia pod zieleń średnią, wysoką i niską minimum 20% powierzchni działki,

  9)  od strony wjazdu na działkę wprowadza się obowiązek wykonania ogólnodostępnych parkingów na potrzeby pracowników i klientów,

10)  prawo do innego podziału na działki, przy spełnieniu następujących warunków:

a)  dostępu do wyznaczonej drogi,

b)  minimalnej szerokości działki 35 m i wyznaczeniu linii podziału wewnętrznego prostopadłych do linii rozgraniczającej drogi,

11)  dla nowych działek obowiązują warunki zabudowy i zagospodarowania takie jak ustalone w §5.

§ 6. Dla terenu zabudowy usługowej U ustala się:

  1)  zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym obowiązującą i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, określonymi na rysunku,

  2)  prawo do realizacji na tym terenie zabudowy usługowej, magazynowej i administracyjnej,

  3)  lokalizacja budynku administracyjnego, jeśli stanowi oddzielny obiekt, w obowiązującej linii zabudowy oznaczonej na rysunku, dopuszcza się cofnięcie partii wejściowych do budynku,

  4)  wysokość budynków realizowanych na tym terenie do 2 kondygnacji i do 12,0 m od poziomu terenu,

  5)  pozostałe warunki zabudowy winne wynikać z przepisów szczególnych,

  6)  dopuszczalna powierzchnia zabudowy do 35% całkowitej powierzchni działki,

  7)  na wszystkich działkach wprowadza się obowiązek przeznaczenia pod zieleń min. 20% powierzchni działki i możliwość realizacji obiektów małej architektury,

  8)  od strony wjazdu na działkę wprowadza się obowiązek wykonania parkingów dla pracowników i klientów,

  9)  prawo do łączenia działek pod potrzeby inwestorów,

10)  dla powiększonych działek obowiązują warunki zabudowy określone w §6.

§ 7. Dla terenu usług handlu i gastronomii UHG ustala się:

  1)  prawo realizacji w obowiązującej linii zabudowy obiektu handlowego lub gastronomicznego,

  2)  wysokość obiektu do 2 kondygnacji, z dachem stromym dwu- lub czterospadowym, o kącie pochylenia połaci min. 28°,

  3)  na działce wprowadza się obowiązek wykonania parkingów dla pracowników i klientów,

  4)  możliwość zagospodarowania działki zielenią i obiektami małej architektury.

§ 8. Dla terenu urządzeń elektroenergetycznych EE ustala się prawo do budowy stacji transformatorowej o wysokości 1 kondygnacji z dachem stromym dwu- lub czterospadowym. Kolidującą linię SN przebiegającą przez teren przeznaczony pod zabudowę należy przebudować.

§ 9. Dla terenu przepompowni ścieków i osadnika wód deszczowych ustala się prawo realizacji ww obiektów i zagospodarowania terenu działki zielenią.

§ 10. Dla terenu zieleni nieurządzonej ZN ustala się:

  1)  prawo zagospodarowania zielenią

  2)  możliwość realizacji liniowego uzbrojenia technicznego,

  3)  zakaz realizacji obiektów kubaturowych.

§ 11. Dla terenu komunikacji ustala się:

  1)  dla ulicy 1K o jednej jezdni dwupasowej:

a)  szerokość w liniach rozgraniczających 20,0-22,0 m,

b)  minimalna szerokość pasa ruchu 2,5 m,

  2)  dla ulicy dojazdowej 2K o jednej jezdni dwupasowej:

a)  szerokość w liniach rozgraniczających 15,0 m,

b)  minimalna szerokość pasa ruchu 2,5 m,

  3)  dla ulicy dojazdowej 3K o jednej jezdni dwupasowej:

a)  szerokość w liniach rozgraniczających od 15,0 m,

b)  minimalna szerokość pasa ruchu 2,5 m.

  4)  dla ulicy dojazdowej 4K o jednej jezdni dwupasowej:

a)  szerokość w liniach rozgraniczających od 15,0 m,

b)  minimalna szerokość pasa ruchu 2,5 m,

  5)  dla ciągu pieszo-jezdnego Kx ustala się minimalną szerokość na 5,0 m.

§ 12. Obowiązują określone na rysunku:

  1)  obowiązujące linie zabudowy,

  2)  nieprzekraczalne linie zabudowy.

§ 13. Przed rozpoczęciem prac ziemnych związanych z realizacją zabudowy należy uzyskać uzgodnienie od Konserwatora Zabytków Archeologicznych Delegatury w Pile - w celu objęcia ich nadzorem archeologicznym.

§ 14. Ustala się następujące zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej:

  1)  zasilanie w energię elektryczną z istniejącego systemu elektroenergetycznego,

  2)  zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej w ulicy Bydgoskiej,

  3)  odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Krajence, poprzez system przepompowni i rurociąg tłoczny do sieci kanalizacyjnej w ul. Bydgoskiej,

  4)  odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej lub do osadnika wód deszczowych i po oczyszczeniu do rowu,

  5)  gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach i wywóz na miejskie wysypisko śmieci w Krajence,

  6)  ogrzewanie obiektów lokalne paliwem ekologicznym (np.: energią elektryczną, gazem lub paliwami płynnymi).

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 15. Ustala się następujące stawki procentowe służące naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, dla terenów o których mowa w:

  1)  §5- 25%,

  2)  §6- 25%,

  3)  §7- 25%.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Krajence.

§ 17. Tracą moc ustalenia uchwały Nr 63/91 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka, na obszarze objętym niniejszą uchwałą.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIK

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAJENKA - DLA TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE ULICY DWORCOWEJ I BYDGOSKIEJ

(grafikę pominięto)

 

Metadane

Źródło informacji:Rada Miejska w Krajence
Data utworzenia:2000-12-12 08:47:38
Wprowadził do systemu:Renata Urbanek
Data wprowadzenia:(brak danych)
Opublikował:Renata Urbanek
Data publikacji:2009-06-03 08:50:39
Ostatnia zmiana:2009-06-03 08:50:47
Ilość wyświetleń:1803

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij