Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Uchwała Nr 36/2000 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka - dla terenu zabudowy mieszkaniowej

UCHWAŁA Nr 36/2000

RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE

z dnia 12 grudnia 2000 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka - dla terenu zabudowy mieszkaniowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 roku, Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 1999 roku, Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka, zwaną dalej zmianą planu.

2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:1000 (działkę nr 33), zwanym dalej rysunkiem, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. 1. Na obszarze objętym zmianą planu wyznacza się:

  1)  teren zabudowy jednorodzinnej - oznaczony na rysunku Mj,

  2)  teren komunikacji - oznaczony na rysunku K, 1K,

  3)  teren ogrodu przydomowego - oznaczony na rysunku OG.

2. Teren o którym mowa w ust. 1 pkt 2 stanowi przestrzeń do realizacji liniowych urządzeń infrastruktury technicznej.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 3. Dla terenu zabudowy jednorodzinnej (Mj) ustala się następujące warunki zabudowy, zagospodarowania i podziału:

  1)  zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym obowiązującą i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

  2)  na działce mogą być realizowane dwa obiekty kubaturowe: budynek mieszkalny i budynek gospodarczy,

  3)  wysokość budynku mieszkalnego nie może przekroczyć 2 kondygnacji (druga w stromym dachu), maksymalna wysokość budynku mieszkalnego do 10,5 m od poziomu terenu, a budynku gospodarczego 1 kondygnacji,

  4)  budynek mieszkalny należy realizować z dachem stromym, symetrycznym, dwu- lub czterospadowym o kącie pochylenia połaci min. 35°, z okapem wysuniętym z lica budynku na min. 60 cm,

  5)  lokalizacja budynku mieszkalnego w przeważającej części elewacji w obowiązującej linii zabudowy, kalenicą równolegle do drogi,

  6)  maksymalna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki,

  7)  tereny biologicznie czynne - trwale pokryte roślinnością winne stanowić min. 30% całkowitej powierzchni działki,

  8)  prawo do realizacji na terenie działki obiektów małej architektury,

  9)  zakaz dalszego podziału na działki, prawo do włączenia terenu ogrodu przydomowego (OG) w teren działki.

§ 4. Na terenie ogrodu przydomowego OG ustala się:

  1)  prawo do zagospodarowania zielenią

  2)  zakaz realizacji obiektów kubaturowych.

§ 5. Dla terenu komunikacji ustala się:

  1)  dla drogi wojewódzkiej K nr 188, klasy G o jednej jezdni dwu pasowej:

a)  szerokość w liniach rozgraniczających - min. 25,0 m,

b)  minimalną szerokość pasa ruchu - 3,0 m,

c)  zakaz budowy bezpośredniego zjazdu z drogi na działkę.

  2)  dla drogi dojazdowej 1K.

§ 6. Obowiązują określone na rysunku:

  1)  obowiązujące linie zabudowy,

  2)  nieprzekraczalne linie zabudowy,

  3)  wymagane usytuowanie kalenicy.

§ 7. Ustala się następujące zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej:

  1)  zasilanie w energię elektryczną z istniejącego systemu elektroenergetycznego, na warunkach określonych przez dostawcę,

  2)  zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej wsi Skórka,

  3)  odprowadzenie ścieków:

a)  tymczasowo do szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem zmiany planu lub w innym miejscu z zachowaniem przepisów szczególnych w tym zakresie, ścieki będą wywożone na punkt zlewny najbliższej oczyszczalni ścieków,

b)  docelowo do projektowanej oczyszczalni ścieków w Skórce poprzez system przepompowni,

  4)  gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach i wywóz na gminne wysypisko śmieci w Krajence,

  5)  ogrzewanie obiektów lokalne paliwem ekologicznym (np.: energią elektryczną gazem lub paliwami płynnymi).

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 8. Ustala się 20% stawkę dla nieruchomości oznaczonej Mj, służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości w związku z uchwaleniem zmiany planu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Krajence.

§ 10. Tracą moc ustalenia uchwały Nr 45/91 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 13 sierpnia 1991 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka, na obszarze objętym niniejszą uchwałą.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIK

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI SKÓRKA W GMINIE KRAJENKA - DLA TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

(grafikę pominięto)

 

 

Metadane

Źródło informacji:Rada Miejska w Krajence
Data utworzenia:2000-12-12 09:08:40
Wprowadził do systemu:Renata Urbanek
Data wprowadzenia:(brak danych)
Opublikował:Renata Urbanek
Data publikacji:2009-06-03 09:10:40
Ostatnia zmiana:2009-06-03 09:10:44
Ilość wyświetleń:1680

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij