Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Uchwała Nr 13/2000 Rady Miejskiej W Krajence z dnia 14 kwietnia 2000 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka na obszarze wsi Żeleźnica - dla terenu zabudowy produkcyjnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej

UCHWAŁA Nr 13/2000

Rady Miejskiej W Krajence

z dnia 14 kwietnia 2000 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka na obszarze wsi Żeleźnica - dla terenu zabudowy produkcyjnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. Nr 15 poz.139 z 1999 roku z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka na obszarze wsi Żeleźnica, zwaną dalej zmianą planu.

2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:500, (działkę nr 90/5), zwanym dalej rysunkiem, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o terenach produkcyjnych należy przez to rozumieć również warsztaty naprawcze, obiekty magazynowe, składowe, a także handlu hurtowego i detalicznego (dział 50, 51 wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności).

§ 3. 1. Na obszarze objętym zmianą planu wyznacza się:

  1)  tereny zabudowy produkcyjnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej - oznaczone na rysunku 1 PM, 2 PM,

  2)  tereny zabudowy mieszkaniowej - oznaczone na rysunku M,

  3)  teren urządzeń elektroenergetycznych - oznaczony na rysunku EE,

  4)  teren lasu - oznaczony na rysunku RL,

  5)  tereny komunikacji - oznaczone na rysunku 1 K i 2 K.

2. Tereny o których mowa w ust. 1 pkt 5 stanowią przestrzeń do realizacji liniowych urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 4. Na całym obszarze objętym zmianą planu ustala się zakaz prowadzenia działalności szczególnie szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogącej pogorszyć stan środowiska.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 5. Dla terenu zabudowy produkcyjnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej (1 PM i 2 PM) ustala się następujące warunki zabudowy, zagospodarowania i podziału:

  1)  zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

  2)  na działce mogą być realizowane dwa obiekty kubaturowe: budynek mieszkalny lub administracyjno-socjalny i budynek produkcyjny,

  3)  wysokość budynku mieszkalnego nie może przekroczyć 2–kondygnacji (druga w stromym, dachu), maksymalna wysokość budynku mieszkalnego do 8 m od poziom terenu, a budynek produkcyjny o wysokości jednej kondygnacji,

  4)  budynek mieszkalny należy realizować z dachem stromym, symetrycznym, dwu lub czterospadowym o kącie pochylenia połaci min. 35°, z okapem wysuniętym z lica budynku na min. 60 cm,

  5)  lokalizacja budynku mieszkalnego w obowiązującej linii zabudowy, kalenicą równolegle do drogi,

  6)  maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni działki,

  7)  tereny biologicznie czynne - trwale pokryte roślinnością winne stanowić min. 10% całkowitej powierzchni działki,

  8)  prawo do zagospodarowania działki zielenią oraz obiektami małej architektury,

  9)  od strony wjazdu na działkę wprowadza się obowiązek wykonania ogólnodostępnych parkingów na potrzeby pracowników i klientów,

10)  dla terenu oznaczonego 1 PM dalszy podział na działki o wielkości około 1000 m2 określi projekt zagospodarowania działki stanowiący załącznik do decyzji o pozwolenie na budowę,

11)  dla terenu oznaczonego 2 PM zakaz dalszego podziału działki, prawo do łączenia kilku działek pod potrzeby przyszłych inwestorów,

12)  dla powiększonych i pomniejszonych działek obowiązują ustalenia określone w §5.

§ 6. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej (M) ustala się następujące warunki zabudowy, zagospodarowania i podziału:

  1)  zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

  2)  na działce mogą być realizowane dwa obiekty kubaturowe: budynek mieszkalny i budynek gospodarczy,

  3)  wysokość budynku mieszkalnego nie może przekroczyć 2–kondygnacji (druga w stromym dachu), maksymalna wysokość budynku mieszkalnego do 8 m od poziomu terenu, a budynku gospodarczego 1 kondygnacji,

  4)  budynek mieszkalny należy realizować z dachem stromym, symetrycznym, dwu- lub czterospadowym o kącie pochylenia połaci min. 35°, z okapem wysuniętym z lica budynku na min. 60 cm,

  5)  lokalizacja budynku mieszkalnego w obowiązującej linii zabudowy, kalenicą równolegle do drogi,

  6)  maksymalna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki,

  7)  tereny biologicznie czynne - trwale pokryte roślinnością winne stanowić min. 30% całkowitej powierzchni działki,

  8)  prawo do zagospodarowania działki zielenią oraz obiektami małej architektury,

  9)  od strony wjazdu na działkę wprowadza się obowiązek wykonania dwóch miejsc postojowych,

10)  zakaz dalszego podziału działki, prawo do łączenia dwóch działek pod potrzeby przyszłych inwestorów,

11)  dla powiększonych działek obowiązują ustalenia określone w §6.

§ 7. Dla terenu urządzeń energetycznych EE ustala się prawo do budowy obiektu kubaturowego o wysokości 1-kondygnacji z dachem stromym dwu- lub czterospadowym.

§ 8. Dla terenu lasu RL obowiązują zasady gospodarowania określone w uproszczonych planach urządzenia lasu.

§ 9. Dla terenu komunikacji ustala się:

  1)  dla drogi wojewódzkiej (nr 188) 1 K o jednej jezdni dwupasmowej:

a)  szerokość w liniach rozgraniczających min. 20,00 m,

b)  minimalna szerokość pasa ruchu 3,0 m,

  2)  dla drogi dojazdowej 2 K o jednej jezdni dwupasmowej:

a)  szerokość w liniach rozgraniczających 10,00 m,

b)  minimalna szerokość pasa ruchu 2,5 m.

§ 10. Obowiązują określone na rysunku:

  1)  obowiązujące linie zabudowy,

  2)  nieprzekraczalne linie zabudowy,

  3)  wymagane usytuowanie kalenicy.

§ 11. Ustala się następujące zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej:

  1)  zasilenie w energię elektryczną z istniejącego systemu elektroenergetycznego,

  2)  zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej z Dolnika,

  3)  odprowadzenie ścieków do przydomowej oczyszczalni ścieków,

  4)  gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach i wywóz na gminne wysypisko śmieci w Krajence,

  5)  ogrzewanie obiektów lokalne paliwem ekologicznym (energią elektryczną lub paliwami płynnymi).

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 12. Ustala się 20% stawkę dla nieruchomości oznaczonej 1 PM i 2 PM i 20% stawkę dla nieruchomości oznaczonej M, służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany planu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Krajence.

§ 14. Tracą moc ustalenia uchwały Nr 90/93 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 10 listopada 1993 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka na obszarze wsi Żeleźnica, na terenie objętym niniejszą uchwałą.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIK

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

(grafika pominięta)

 

 

Metadane

Źródło informacji:Rada Miejska w Krajence
Data utworzenia:2000-04-14 09:10:40
Wprowadził do systemu:Renata Urbanek
Data wprowadzenia:(brak danych)
Opublikował:Renata Urbanek
Data publikacji:2009-06-03 09:13:40
Ostatnia zmiana:2009-06-03 09:14:12
Ilość wyświetleń:1777

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij