Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Uchwała Nr 16/2000 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka - dla obszaru zawartego pomiędzy ulicami Parkową, V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech, a rowem

UCHWAŁA Nr 16/2000

Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 27 czerwca 2000 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka - dla obszaru zawartego pomiędzy ulicami Parkową, V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech, a rowem - teren zabudowy jednorodzinnej

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 roku z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka, zwaną dalej zmianą planu.

2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:500 (działki o numerach 7/1, 7/2, 7/3, 9/2, 10/4, 10/6, 10/7, 17/2, 437/2, 386/3, część 25/6), zwanym dalej rysunkiem, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

-    przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na wyznaczonym terenie,

-    przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które uzupełni lub wzbogaci zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem podstawowym,

-    terenach usługowych - należy przez to rozumieć funkcje usługowe zwyczajowo lokalizowane w budynku mieszkalnym: działalność związaną z prowadzeniem interesów (prawniczą rachunkowość, doradztwo, projektowanie w zakresie architektury, inżynierii, informatyki itp.), usługi handlu detalicznego, gastronomii, usługi związane z ochroną zdrowia i kulturą.

§ 3. 1. Na obszarze objętym zmianą planu wyznacza się:

  1)  tereny zabudowy jednorodzinnej - oznaczone na rysunku Mj,

  2)  teren zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem lokalizacji usług - oznaczony na rysunku Mj/U,

  3)  teren usług sportu - oznaczony na rysunku US,

  4)  teren urządzeń elektroenergetycznych - oznaczony na rysunku EE,

  5)  teren upraw ogrodniczych - oznaczony na rysunku RO,

  6)  teren upraw polowych; wyłączony z zabudowy - oznaczony na rysunku R,

  7)  teren zieleni nieurządzonej - oznaczony na rysunku ZN,

  8)  tereny komunikacji - oznaczone na rysunku 1K, 2K i KX,

  9)  teren parkingu - oznaczony na rysunku KP,

10)  teren osadnika wód deszczowych - oznaczony na rysunku NP.

2. Tereny o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9 stanowią przestrzeń do realizacji liniowych urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 4. Na całym obszarze objętym zmianą planu ustala się zakaz prowadzenia działalności szczególnie szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogącej pogorszyć stan środowiska.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 5. Dla terenu zabudowy jednorodzinnej (Mj) ustala się następujące warunki zabudowy, zagospodarowania i podziału:

  1)  przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa, przeznaczeniem dopuszczalnym funkcja usługowa, funkcja dopuszczalna może stanowić maksimum do 20% kubatury budynku mieszkalnego,

  2)  zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym obowiązującą i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

  3)  na działce mogą być realizowane dwa obiekty kubaturowe: budynek mieszkalny i budynek gospodarczy,

  4)  wysokość budynku mieszkalnego nie może przekroczyć 2 kondygnacji (druga w stromym dachu), maksymalna wysokość budynku mieszkalnego do 10,5 m od poziomu terenu, a budynku gospodarczego 1 kondygnacji,

  5)  budynek mieszkalny należy realizować z dachem stromym, symetrycznym, dwu lub czterospadowym o kącie pochylenia połaci min. 35°, z okapem wysuniętym z lica budynku na min. 60 cm, a budynek gospodarczy z dachem stromym o kącie pochylenia połaci min. 20°,

  6)  dla budynków mieszkalnych lokalizowanych na działkach oznaczonych numerami; 2-9; 12-14; 15-17; 18-19; 20 i 22; 21 i 23–26; 27-28; 29-32; 33-35 należy przyjąć kształt dachu podobny do pierwszego realizowanego w danym zespole domu,

  7)  lokalizacja budynku mieszkalnego w obowiązującej linii zabudowy, kalenicą równolegle do drogi,

  8)  maksymalna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki,

  9)  tereny biologicznie czynne - trwale pokryte roślinnością winne stanowić min. 30% całkowitej powierzchni działki,

10)  prawo do zagospodarowania działki zielenią oraz obiektami małej architektury,

11)  na każdej działce, należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych, przeznaczonych dla własnych potrzeb,

12)  zakaz dalszego podziału na działki,

13)  przy wyznaczaniu linii podziału wewnętrznego działek dopuszcza się tolerancję do 10%.

§ 6. Dla terenu zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem usług (Mj/U) ustala się następujące warunki zabudowy, zagospodarowania i podziału:

  1)  podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa jednorodzinna, przeznaczeniem dopuszczalnym zabudowa usługowa,

  2)  zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym obowiązującą i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

  3)  na działce mogą być realizowane dwa obiekty kubaturowe: budynek mieszkalny i budynek gospodarczy lub usługowy,

  4)  wysokość budynku mieszkalnego nie może przekroczyć 2 kondygnacji (druga w stromym dachu), maksymalna wysokość budynku mieszkalnego do 10,5 m od poziomu terenu, a budynku gospodarczego lub usługowego 1 kondygnacji,

  5)  budynek mieszkalny należy realizować z dachem stromym, symetrycznym, dwu lub czterospadowym o kącie pochylenia połaci min. 35°, z okapem wysuniętym z lica budynku na min. 60 cm, a budynek gospodarczy lub usługowy z dachem stromym o kącie pochylenia połaci min. 20°,

  6)  lokalizacja budynku mieszkalnego w obowiązującej linii zabudowy, kalenicą równolegle do drogi,

  7)  maksymalna powierzchnia zabudowy do 35% powierzchni działki,

  8)  pod funkcję usługową można przeznaczyć maksymalnie do 40% kubatury budynków,

  9)  tereny biologicznie czynne - trwale pokryte roślinnością winne stanowić min. 20% całkowitej powierzchni działki,

10)  prawo do zagospodarowania działki zielenią oraz obiektami małej architektury,

11)  na każdej działce, należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych, przeznaczonych dla własnych potrzeb,

12)  podział terenu na działki pokazano na rysunku, zakaz dalszego podziału działek,

13)  przy podziale terenu na działki dopuszcza się tolerancję do 10%.

§ 7. Dla terenu usług sportu US ustala się:

  1)  powiększenie terenu istniejącego stadionu miejskiego,

  2)  prawo realizacji zespołu boisk i obiektów małej architektury,

  3)  możliwość realizacji obiektów kubaturowych: budynku socjalno-–sanitarnego lub hali sportowej,

  4)  nieprzekraczalne linie zabudowy od granicy terenu określone zostały na rysunku,

  5)  sposób zagospodarowania terenu określi plan zagospodarowania terenu.

§ 8. Dla terenu urządzeń elektroenergetycznych EE ustala się prawo do budowy stacji transformatorowej o wysokości 1 kondygnacji z dachem stromym dwu lub czterospadowym.

§ 9. Dla terenu upraw ogrodniczych RO ustala się:

  1)  podział terenu na 7 działek,

  2)  prawo włączenia terenu w teren przyległej działki zabudowy jednorodzinnej,

  3)  możliwość łączenia kilku działek pod potrzeby przyszłych użytkowników,

  4)  możliwość realizacji zabudowy kubaturowej związanej z uprawami (np. szklarni),

  5)  prawo do zagospodarowania działki zielenią i obiektami małej architektury,

  6)  zakaz hodowli i chowu zwierząt (określonych w Europejskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 1, grupie 01.2, klasie 01.21–01.25 z wyłączeniem zwierząt domowych).

§ 10. 1. Dla terenu zieleni nieurządzonej ZN i upraw polowych R ustala się zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem.

2. Zakaz realizacji na terenie oznaczonym ZN obiektów kubaturowych.

§ 11. Dla terenu komunikacji ustala się:

  1)  dla ulicy lokalnej 1 K o jednej jezdni dwupasmowej:

a)  szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m,

b)  minimalna szerokość pasa ruchu 2,5 m,

  2)  dla ulicy dojazdowej (2 K) o jednej jezdni dwupasmowej:

a)  szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m,

b)  minimalna szerokość pasa ruchu 2,5 m,

  3)  dla ciągu pieszego KX szerokość w liniach rozgraniczających 8 m,

  4)  teren parkingu KP na 80 stanowisk z zwartą zielenią izolacyjną.

§ 12. Obowiązują określone na rysunku:

  1)  obowiązujące linie zabudowy,

  2)  nieprzekraczalne linie zabudowy,

  3)  wymagane usytuowanie kalenicy.

§ 13. Ustala się konieczność uzgadniania z Konserwatorem Zabytków Archeologicznych

-    Delegatury w Pile; rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją zabudowy

-    celem objęcia ich nadzorem archeologicznym.

§ 14. Ustala się następujące zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej:

  1)  zasilanie w energię elektryczną z projektowanej stacji transformatorowej na warunkach określonych przez dostawcę,

  2)  zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,

  3)  odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Krajence,

  4)  odprowadzenie wód deszczowych poprzez osadnik do rowu,

  5)  gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach i wywóz na gminne wysypisko śmieci w Krajence,

  6)  ogrzewanie obiektów lokalne paliwem ekologicznym (np.: energią elektryczną gazem lub paliwami płynnymi).

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 15. Ustala się następujące stawki procentowe służące naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, dla terenów:

  1)  Mj - 30%,

  2)  Mj/U - 30%.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Krajence.

§ 17. Tracą moc ustalenia uchwały Nr 63/91 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka, na obszarze objętym niniejszą uchwałą.

§ 18. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIK

MIASTO KRAJENKA, ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA

(grafikę pominięto)

 

 

Metadane

Źródło informacji:Rada Miejska w Krajence
Data utworzenia:2000-06-27 09:31:41
Wprowadził do systemu:Renata Urbanek
Data wprowadzenia:(brak danych)
Opublikował:Renata Urbanek
Data publikacji:2009-06-03 09:33:41
Ostatnia zmiana:2009-06-03 09:34:01
Ilość wyświetleń:1844

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij