Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Uchwała Nr 17/2000 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulicy Domańskiego i Młyńskiej, nad rzeką Głomią - dla terenu zabudowy jednorodzinnej

UCHWAŁA Nr 17/2000

Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 27 czerwca 2000 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulicy Domańskiego i Młyńskiej, nad rzeką Głomią - dla terenu zabudowy jednorodzinnej

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 roku z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulicy Domańskiego i Młyńskiej, zwana, dalej zmianą planu.

2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany planu w skali 1:500 (działki o numerach: 213, 214/1, 214/2, 214/3 i 215), zwanym dalej rysunkiem, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. 1. Na obszarze objętym zmianą planu wyznacza się:

  1)  tereny zabudowy jednorodzinnej - oznaczone na rysunku M,

  2)  teren zieleni izolacyjnej - oznaczony na rysunku ZI,

  3)  teren zieleni parkowej - oznaczony na rysunku ZP,

  4)  tereny komunikacji - oznaczone na rysunku 1 K, 2K, 3K, Kx i 1 Kx.

2. Tereny o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 stanowią przestrzeń do realizacji liniowych urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 3. Na całym obszarze objętym zmianą planu ustala się zakaz prowadzenia działalności szczególnie szkodliwej dla środowiska, i zdrowia ludzi oraz mogącej pogorszyć stan środowiska.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 4. Dla terenu zabudowy jednorodzinnej (M) ustala się następujące warunki zabudowy, zagospodarowania i podziału:

  1)  zabudowa może być realizowana, na wydzielonej działce, na obszarze ograniczonym:

a)  obowiązującą i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

b)  nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

  2)  na działce mogą być realizowane dwa obiekty kubaturowe: budynek mieszkalny i budynek gospodarczy,

  3)  wysokość budynku mieszkalnego nie może przekroczyć 2 kondygnacji (druga w stromym dachu), maksymalna wysokość budynku mieszkalnego do 10,5 m od poziomu terenu, a budynku gospodarczego 1 kondygnacji,

  4)  budynek mieszkalny należy realizować z dachem stromym, symetrycznym, dwu lub czterospadowym o kącie pochylenia połaci min. 35°, z okapem wysuniętym z lica budynku na minimum 60 cm, a budynek gospodarczy z dachem stromym o kącie pochylenia połaci min. 20°,

  5)  dla budynków mieszkalnych lokalizowanych na działkach oznaczonych numerami: 1-5 i 7-8 należy przyjąć kształt dachu podobny do pierwszego realizowanego w danym zespole domu,

  6)  budynek mieszkalny realizowany na działce nr 6 na osi ul. Bydgoskiej winna cechować wyjątkowa dbałość wyrażona w formie i detalu architektonicznym obiektu,

  7)  na działce nr 7, zabudowanej, dopuszcza się realizację nowego domu mieszkalnego,

  8)  lokalizacja budynku mieszkalnego w obowiązującej linii zabudowy, (jeśli jest określona na rysunku), kalenicą równolegle do ulicy,

  9)  maksymalna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki,

10)  tereny biologicznie czynne - trwale pokryte roślinnością winne stanowić min. 30% całkowitej powierzchni działki,

11)  prawo do zagospodarowania działki zielenią, oraz obiektami małej architektury,

12)  na każdej działce, należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych, przeznaczonych dla własnych potrzeb,

13)  wyznacza się 9 działek, zakaz dalszego podziału na działki,

14)  przy wyznaczaniu linii podziału wewnętrznego działek dopuszcza się tolerancję do 5%.

§ 5. Dla terenu zieleni parkowej ZP ustala się:

  1)  prawo do zagospodarowania zielenią zgodnie z przeznaczeniem i siedliskiem,

  2)  możliwość realizacji obiektów małej architektury: ławek, murków oporowych, pergoli, rzeźb, itp..,

  3)  możliwość wydzielenia przy drodze 2K działki pod stację transformatorową.

§ 6. Dla terenu zieleni izolacyjnej ZI ustala się. obowiązek wykonania zwartego pasa zieleni wzdłuż ulicy Domańskiego. Zakaz realizacji na tym terenie obiektów kubaturowych i tablic reklamowych.

§ 7. Dla terenu komunikacji ustala się:

  1)  dla ulicy Domańskiego 1 K, klasy G (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188) o jednej jezdni dwupasowej:

a)  szerokość w liniach rozgraniczających min. 25,0 m,

b)  minimalna szerokość pasa ruchu 3,0 m,

c)  zakaz prowadzenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z funkcją komunikacyjną drogi,

  2)  dla ulicy dojazdowej 2 K o jednej jezdni dwupasowej:

a)  szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m,

b)  minimalna szerokość pasa ruchu 2,5 m,

  3)  dla ulicy dojazdowej 3 K o jednej jezdni dwupasowej:

a)  szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m,

b)  minimalna szerokość pasa ruchu 2,5 m,

  4)  dla ciągu pieszego Kx szerokość w liniach rozgraniczających 8 m,

  5)  dla ciągu pieszego 1Kx szerokość w liniach rozgraniczających 5 m.

§ 8. Obowiązują określone na rysunku:

  1)  obowiązujące linie zabudowy,

  2)  nieprzekraczalne linie zabudowy,

  3)  wymagane usytuowanie kalenicy.

§ 9. Rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją zabudowy uzależnia się od uzyskania stosownego uzgodnienia od Konserwatora Zabytków Archeologicznych Delegatury w Pile.

§ 10. Ustala się następujące zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej:

  1)  zasilanie w energię elektryczną z istniejącego systemu elektroenergetycznego, na warunkach określonych przez dostawcę,

  2)  zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,

  3)  odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Krajence,

  4)  gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach i wywóz na gminne wysypisko śmieci w Krajence,

  5)  ogrzewanie obiektów lokalne paliwem ekologicznym (np.: energia, elektryczną gazem lub paliwami płynnymi).

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 11. Ustala się 30%, stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, dla terenu M.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Krajence.

§ 13. Tracą moc ustalenia uchwały Nr 63/91 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka, na obszarze objętym niniejszą uchwałą.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIK

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA

(grafikę pominięto)

 

 

Metadane

Źródło informacji:Rada Miejska w Krajence
Data utworzenia:2000-06-27 09:39:41
Wprowadził do systemu:Renata Urbanek
Data wprowadzenia:(brak danych)
Opublikował:Renata Urbanek
Data publikacji:2009-06-03 09:41:42
Ostatnia zmiana:2009-06-03 09:41:56
Ilość wyświetleń:1872

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij