Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Uchwała Nr 4/2000 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 25 lutego 2000 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka we wsi Skórka, działka nr 307/1, 307/2

UCHWAŁA Nr 4/2000

Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 25 lutego 2000 roku

w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka we wsi Skórka, działka nr 307/1, 307/2

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn.zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn.zm.) Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka na obszarze wsi Skórka obejmująca część działek 307/1, 307/2 zwaną dalej zmianą planu.

2. Zmienia się przeznaczenie terenów rolnych V klasy o powierzchni ok. 0,32 ha na cele nierolnicze określone w § 2.

3. Obszar zmiany planu oznaczono na rysunku w skali 1:500, zwanem dalej rysunkiem, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Na obszarze zmiany planu wyznacza się:

  1)  teren zabudowy letniskowej, oznaczenie na rysunku - ZR,

  2)  teren komunikacji, oznaczenie na rysunku - K.

§ 3. Dla terenu zabudowy letniskowej (ZR) ustala się:

  1)  prawo do lokalizowania na każdej działce wyłącznie jednego budynku rekreacyjnego o wysokości maksymalnej II kondygnacje, w tym poddasze użytkowe,

  2)  dach budynku, o którym mowa w pkt 1 skośny, dwuspadowy, symetryczny o nachyleniu połaci 30-40o,

  3)  nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone na rysunku,

  4)  kierunek kalenicy jednakowy dla obydwu budynków wg pierwszej wydanej decyzji,

  5)  poziom posadowienia parteru nie wyższy niż 1,0 m nad terenem.

§ 4. Dla terenu komunikacji (K) ustala się prawo do budowy drogi i miejsc postojowych oraz przeprowadzenia sieci infrastruktury technicznej.

§ 5. Dla terenów objętych zmianą planu ustala się następujące zasady infrastruktury technicznej:

  1)  doprowadzenie energii elektrycznej z sieci wiejskiej na warunkach technicznych dostawcy,

  2)  zaopatrzenie w wodę z idnywidualnego ujęcia lub studni, do czasu doprowadzenia wody z sieci wiejskiej,

  3)  odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych, skąd wywożone będą do oczyszczalni.

§ 6. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę 20% służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Krajence.

§ 8. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia uchwały nr XXX/93 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 10.11.1993 r. wsprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIK

wieś SKÓRKA gmina KRAJENKA zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego rysunek zmiany planu skala 1:500

(grafika pominięta)

 

 

Metadane

Źródło informacji:Rada Miejska w Krajence
Data utworzenia:2000-02-25 09:42:42
Wprowadził do systemu:Renata Urbanek
Data wprowadzenia:(brak danych)
Opublikował:Renata Urbanek
Data publikacji:2009-06-03 09:45:42
Ostatnia zmiana:2009-06-03 09:46:07
Ilość wyświetleń:1690

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij