Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Uchwała Nr 3/2000 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 25 lutego 2000 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórki w gminie Krajenka - dla terenu zabudowy jednorodzinnej

UCHWAŁA Nr 3/2000

Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 25 lutego 2000 roku

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórki w gminie Krajenka - dla terenu zabudowy jednorodzinnej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn.zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z późn.zm.) Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka, zwaną dalej zmianą planu w skali 1:1000 (działki o numerach 324, 325, 326, 327, 328, 329), zwanym dalej rysunkiem, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

-    przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na wyznaczonym terenie,

-    przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które uzupełni lub wzbogaci zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem podstawowym,

-    terenach usługowych - należy przez to rozumieć funkcje usługowe zwyczajowo lokalizowane w budynku mieszkalnym: działalność związaną z prowadzeniem interesów (prawniczą, rachunkowość, doradztwo, projektowanie w zakresie architektury, inżynierii, informatyki itp.), usługi handlu detalicznego, gastronomii, usługi związane z ochroną zdrowia, kulturą i rekreacją.

§ 3. 1. Na obszarze objętym zmianą planu wyznacza się:

  1)  tereny zabudowy jednorodzinnej - oznaczone na rysunku Mj,

  2)  tereny zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem lokalizacji usług - oznaczone na rysunku Mj/U,

  3)  teren lasu - oznaczony na rysunku RL,

  4)  teren urządzeń elektroenergetycznych - oznaczone na rysunku EE,

  5)  tereny zieleni izolacyjnej - oznaczone na rysunku ZI,

  6)  tereny zieleni urządzonej - oznaczone na rysunku ZP,

  7)  tereny komunikacji - oznaczone na rysunku 1K, 2K i 3K.

2. Tereny o których mowa w ust. 1 pkt 5, 6 i 7 stanowią przestrzeń do realizacji liniowych urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 4. Na całym obszarze objętym zmianą planu ustala się zakaz prowadzenia działalności szczególnie szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogącej pogorszyć stan środowiska.

Postanowienia szczegółowe

§ 5. Dla terenu zabudowy jednorodzinnej (M) ustala się następujące warunki zabudowy, zagospodarowania i podziału:

  1)  przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa, przeznaczeniem dopuszczalnym funkcja usługowa, funkcja dopuszczalna może stanowić maksimum do 20% kubatury budynku mieszkalnego,

  2)  zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym obowiązującą i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

  3)  na działce mogą być realizowane dwa obiekty kubaturowe: budynek mieszkalny i budynek gospodarczy,

  4)  wysokość budynku mieszkalnego nie może przekroczyć 2 kondygnacji (druga w stromym dachu), maksymalna wysokość budynku mieszkalnego do 8 m od poziomu terenu, a budynku gospodarczego 1 kondygnacji,

  5)  budynek mieszkalny należy realizować z dachem stromym, symetrycznym, dwu lub czterospadowym o kącie pochylenia połaci min. 35o, z okapem wysuniętym z lica budynku na min. 60 cm, a budynek gospodarczy z dachem stromym o kącie pochylenia połaci min. 20o,

  6)  lokalizacja budynku mieszkalnego w obowiązującej linii zabudowy, kalenicą równolegle do drogi,

  7)  maksymalna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki,

  8)  tereny biologicznie czynne - trwale pokryte roślinnością winne stanowić min. 30% całkowitej powierzchni działki,

  9)  prawo do zagospodarowania działki zielenią oraz obiektami małej architektury,

10)  od strony wjazdu na działkę wprowadza się obowiązek wykonania dwóch miejsc postojowych,

11)  zakaz dalszego podziału na działki, prawo łączenia dwóch działek pod potrzeby przyszłych inwestorów,

12)  dla powiększenia działek obowiązują ustalenia określone w § 5.

§ 6. Dla terenu zabudowy jednorodzinnej z dopuszczeniem usług (Mj/U) ustala się następujące warunki zabudowy, zagospodarowania i podziału:

  1)  podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa jednorodzinna, z przeznaczeniem dopuszczalnym zabudowa usługowa,

  2)  zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym obowiązującą i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

  3)  na działce mogą być realizowane dwa obiekty kubaturowe: budynek mieszkalny i budynek gospodarczy lub usługowy,

  4)  wysokość budynku mieszkalnego nie może przekroczyć 2 kondygnacji (druga w stromym dachu), maksymalna wysokość budynku mieszkalnego do 8 m od poziomu terenu, a budynku gospodarczego lub usługowego 1 kondygnacji,

  5)  budynek mieszkalny należy realizować z dachem stromym symetrycznym, dwu lub czterospadowym o kącie pochylenia połaci min. 35o, z okapem wysuniętym z lica budynku na min. 60 cm, a budynek gospodarczy lub usługowy z dachem stromym o kącie pochylenia połaci min. 20o,

  6)  lokalizacja budynku mieszkalnego w obowiązującej linii zabudowy, kalenicą równolegle do drogi,

  7)  maksymalna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki,

  8)  pod funkcję usługową można przeznaczyć maksymalnie do 40% kubatury budynków,

  9)  tereny biologicznie czynne - trwale pokryte roślinnością winne stanowić min. 30% całkowitej powierzchni działki,

10)  prawo do zagospodarowania działki zielenią oraz obiektami małej architektury,

11)  od strony wjazdu na działkę wprowadza się obowiązek wykonania dwóch miejsc postojowych,

12)  zakaz dalszego podziału na działki, prawo do łączenia dwóch działek pod potrzeby przyszłych inwestorów,

13)  dla powiększonych działek obowiązują ustalenia określone w § 6.

§ 7. Dla terenu lasu (RL) obowiązują zasady gospodarowania określone w planach urządzenia lasu.

§ 8. Dla terenu urządzeń elektroenergetycznych EE ustala się prawo do budowy stacji transformatorowej o wysokości 1 kondygnacji z dachem stromym dwu lub czterospadowym.

§ 9. Dla terenu komunikacji ustala się:

  1)  dla drogi wojewódzkiej (1K) o jednej jezdni dwupasowej:

a)  szerokość w liniach rozgraniczających min. 20,0 m,

b)  minimalna szerokość pasa ruchu 3,0 m,

  2)  dla ulicy lokalnej (2K) o jednej jezdni dwupasowej:

a)  szerokość w liniach rozgraniczających 15,0 m,

b)  minimalna szerokość pasa ruchu 2,5 m,

  3)  dla ulicy dojazdowej (3K) o jednej jezdni dwupasowej:

a)  szerokość w liniach rozgraniczających od 12,0 m do 20,0 m,

b)  minimalna szerokość pasa ruchu 2,5 m.

§ 10. Obowiązują określone na rysunku:

  1)  obowiązujące linie zabudowy,

  2)  nieprzekraczalne linie zabudowy,

  3)  wymagane usytuowanie kalenicy.

§ 11. Ustala się następujące zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej:

  1)  zasilanie w energię elektryczną z istniejącego systemu elektroenergetycznego,

  2)  zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej wsi Skórka,

  3)  odprowadzenie ścieków:

a)  tymczasowo do szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem zmiany planu lub w innym miejscu z zachowaniem przepisów szczególnych w tym zakresie,

b)  docelowo do projektowanej oczyszczalni ścieków w Skórce poprzez system przepompowni,

  4)  gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach i wywóz na gminne wysypisko śmieci w Krajence,

  5)  ogrzewanie obiektów lokalne paliwem ekologicznym (energią elektryczną lub paliwami płynnymi).

Przepisy końcowe

§ 12. (1) Ustala się:

  1)  30% stawkę dla nieruchomości oznaczonej Mj,

  2)  30% stawkę dla nieruchomości oznaczonej Mj/U,

służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości w związku z uchwaleniem zmiany planu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Krajence.

§ 14. Tracą moc ustalenia uchwały nr 45/91 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 13 sierpnia 1991 r. w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka, na obszarze objętym niniejszą uchwałą.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIK

Wieś SKÓRKA gmina KRAJENKA ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

(grafika pominięta)

 

 

Metadane

Źródło informacji:Rada Miejska w Krajence
Data utworzenia:2000-02-25 09:45:42
Wprowadził do systemu:Renata Urbanek
Data wprowadzenia:(brak danych)
Opublikował:Renata Urbanek
Data publikacji:2009-06-03 09:49:43
Ostatnia zmiana:2009-06-03 09:49:50
Ilość wyświetleń:1853

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij