Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Uchwała Nr 15/99 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka na obszarze wsi Głubczyn.

UCHWAŁA Nr 15/99

Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 26 lutego 1999 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka na obszarze wsi Głubczyn.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1994 roku Nr 89, poz. 415 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka na obszarze wsi Głubczyn, zwaną dalej zmianą planu.

2. Zmiana planu obejmuje obszar oznaczony na rysunku zmiany planu (działkę nr 6/21) w skali 1 : 500, zwanym dalej rysunkiem, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Na obszarze objętym zmianą planu wyznacza się następujące funkcje:

  1)  teren zabudowy rekreacyjnej (30 działek) - oznaczony na rysunku ZR,

  2)  teren zabudowy pensjonatowej (3 działki) - oznaczony na rysunku MP,

  3)  teren usług sportu i zieleni urządzonej - oznaczony na rysunku 1US, ZP i 2US, ZP,

  4)  teren ogólnodostępnej zieleni urządzonej, bez prawa zabudowy obiektami kubaturowymi - oznaczony na rysunku ZP,

  5)  teren zieleni nieurządzonej, bez prawa zabudowy - oznaczony na rysunku ZN,

  6)  teren przepompowni ścieków - oznaczony na rysunku NOp,

  7)  teren urządzeń elektroenergetyki i zieleni - oznaczony na rysunku EE, ZP,

  8)  tereny ogólnodostępne komunikacji, w tym dojazdy, dojścia, miejsca postojowe z zielenią towarzyszącą z prawem wyposażenia w infrastrukturę techniczną - oznaczone na rysunku K.

§ 3. Na całym obszarze objętym zmianą planu ustala się zakaz prowadzenia działalności szczególnie szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogącej pogorszyć stan środowiska.

§ 4. Dla terenu zabudowy rekreacyjnej (ZR) ustala się następujące warunki zabudowy, zagospodarowania i podziału

  1)  na każdej działce może być realizowany jeden obiekt kubaturowy, o wysokości do II kondygnacji i maksymalnej wysokości od poziomu terenu do 8,5 m,

  2)  budynki realizowane na tym terenie muszą posiadać dachy strome, o kącie nachylenia połaci dachowych min. 20° z okapem wysuniętym z lica budynku na min. 60 cm,

  3)  dla zespołu zabudowy wzdłuż jednej pierzei (dla działek: 1-5, 6-10, 11-15, 16-21, 22-23, 24-25, 26-30) należy ustalić jeden kąt i zbliżoną formę dachu,

  4)  dopuszcza się możliwość realizacji zabudowy jako wolnostojącej lub bliźniaczej,

  5)  prawo do zagospodarowania. działek zielenią średniowysoką i obiektami małej architektury,

  6)  możliwość łączenia dwóch działek pod warunkiem zabudowy jednym obiektem kubaturowym,

  7)  zakaz podziału wyznaczonych działek,

§ 5. Dla terenu zabudowy pensjonatowej MP ustala się następujące warunki zabudowę zagospodarowania i podziału:

  1)  teren zabudowy pensjonatowej obejmuje funkcję mieszkalną właściciela i pensjonatową z dopuszczeniem usług związanych z obsługą turystów w zakresie handlu i gastronomii

  2)  na każdej działce mogą być realizowane dwa obiekty kubaturowe o maksymalnej wysokości do II kondygnacji i powierzchni zabudowy do 30% powierzchni działki,

  3)  budynki realizowane na tym terenie muszą posiadać dachy strome o min. nachylenie połaci 20°, z okapem wysuniętym z lica budynku na min. 60 cm,

  4)  prawo do realizacji na terenie działek obiektów małej architektury i zagospodarowania terenu zielenią niską i średniowysoką;

  5)  dopuszczalny podział działek pod warunkiem realizacji jednego obiektu kubaturowego, pokazano na rysunku zmiany planu

§ 6. Dla terenu usług sportu i zieleni urządzonej 1 US, ZP ustala się następujące warunki zagospodarowania:

  1)  prawo do realizacji na tym terenie ogólnodostępnego placu zabaw i gier dla dzieci młodszych i boiska do gier zespołowych oraz obiektów małej architektury,

  2)  teren winien być zagospodarowany zielenią niską (żywopłoty) i średniowysoką z uwzględnieniem rekreacyjnego charakteru całego obszaru.

§ 7. Dla terenu usług sportu i zieleni urządzonej 2 US, ZP ustala się następujące warunki zagospodarowania i podziału:

  1)  możliwość lokalizacji na tym terenie urządzeń sportowych z zielenią z których będą korzystać wszyscy letnicy lub tylko mieszkańcy pensjonatu,

  2)  prawo do realizacji na tym terenie komercyjnych usług sportowych (np. kortów tenisowych) oraz obiektów małej architektury,

  3)  w dopuszcza się możliwość włączenia tego terenu w całości lub w części do terenów zabudowy pensjonatowej lub przyległych działek rekreacyjnych,

  4)  sposób podziału terenu określono na rysunku;

  5)  zakaz zabudowy terenu obiektami kubaturowymi.

§ 8. Na terenie urządzeń elektroenergetyki i zieleni EE, ZP ustala się prawo realizacji stacji transformatorowej dla terenu zabudowy rekreacyjnej i pasa zwartej średniowysokiej; zieleni izolacyjnej od terenu przepompowni ścieków (NOp):

§ 9. Obowiązują określone na rysunku zmiany planu:

  1)  obowiązujące linie zabudowy,

  2)  nieprzekraczalne linie zabudowy,

  3)  wymagane usytuowanie kalenicy,

  4)  podział terenu na działki.

§ 10. Ustala się 20% stawkę, służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany planu.

§ 11. Ustala się następujące zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej:

  1)  zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej wsi Maryniec,

  2)  zasilanie w energię elektryczną z istniejącego systemu elektroenergetycznego na warunkach określonych przez dostawcę,

  3)  odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanej oczyszczalni ścieków

§ 12. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia uchwały Nr 30/93 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 10 listopada 1993 roku w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Krajence.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIK

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRAJENKA

TEREN ZABUDOWY LETNISKOWEJ

(grafikę pominięto)

 

 

Metadane

Źródło informacji:Rada Miejska w Krajence
Data utworzenia:1999-02-26 09:49:43
Wprowadził do systemu:Renata Urbanek
Data wprowadzenia:(brak danych)
Opublikował:Renata Urbanek
Data publikacji:2009-06-03 09:52:43
Ostatnia zmiana:2009-06-03 09:54:03
Ilość wyświetleń:1792

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij