Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXV/169/09 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn

UCHWAŁA Nr XXV/169/09

RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE

z dnia 9 marca 2009 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I 

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn, zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objętego planem, o którym mowa w ust. 1 oznaczono na rysunku planu w skali 1:1000, zwanym dalej rysunkiem.

3. Integralną część uchwały stanowią:

  1)  rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn - zał. nr 1 do uchwały;

  2)  stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka - zał. nr 2 do uchwały;

  3)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - zał. nr 3 do uchwały;

  4)  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn - zał. nr 4 do uchwały.

§ 2. Na obszarze objętym planem nie występują tereny podlegające ochronie wymagające ustalenia granic i sposobów zagospodarowania, określone na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§ 3. Na obszarze objętym planem nie ustala się:

  1)  obszarów objętych scalaniem gruntów i ich ponownym podziałem;

  2)  sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 4. 1. Na obszarze objętym planem nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, ustala się obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków prac ziemnych związanych z zabudową i zagospodarowaniem terenu w celu ustalenia obowiązującego inwestora zakresu prac archeologicznych.

§ 5. 1. Na obszarze objętym granicami opracowania planu ustala się:

  1)  tereny zabudowy letniskowej, oznaczone na rysunku planu symbolem ML;

  2)  teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem US;

  3)  teren zieleni krajobrazowej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP;

  4)  teren infrastruktury technicznejwodociągi, oznaczony na rysunku planu symbolem W;

  5)  teren drogi publicznej - drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD-D;

  6)  tereny gminnych dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW.

2. Tereny, o których mowa w ust. 1 o tym samym przeznaczeniu, lecz różnych warunkach zabudowy i zagospodarowania zostały oznaczone dodatkowo symbolem cyfrowym.

3. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu:

  1)  granica obszaru objętego opracowaniem planu;

  2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

  3)  symbole określające przeznaczenie terenu;

  4)  nieprzekraczalne linie zabudowy;

  5)  określone odległości linii zabudowy.

4. Ilekroć w tekście uchwały jest mowa o:

  1)  uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

  2)  planie - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

  3)  rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

  4)  terenie - należy przez to rozumieć część obszaru wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym oraz zapisem ustaleń szczegółowych;

  5)  wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od naturalnej warstwicy terenu, uśrednioną w granicach rzutu budynku, do kalenicy względnie innego najwyższego punktu budynku lub wg ustaleń szczegółowych, jeżeli one tak stanowią (nie dotyczy kominów, szybów windowych i akcentów architektonicznych, które mogą przekroczyć max. wysokość o 1 m.);

  6)  powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć teren wyznaczony przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu; do powierzchni zabudowy nie wlicza się: powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;

  7)  nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli nadziemnych niebędących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu;

5. W przestrzeni pomiędzy linią rozgraniczającą drogę a linią zabudowy mogą znajdować się okapy, wykusze, ryzality, schody oraz zadaszone lub obudowane partie wejściowe do budynku itp. elementy.

§ 6. Na całym obszarze objętym planem, ustala się zasady podziałów geodezyjnych z uwzględnieniem zapisów szczegółowych:

  1)  zakazuje się wydzielania działek po obrysie budynku;

  2)  dopuszcza się wydzielanie i łączenie działek, jeżeli związane jest to z korektą granic lub umożliwia przyłączenie ich do istniejących, sąsiednich nieruchomości w celu poprawy warunków zagospodarowania;

  3)  dopuszcza się podział wewnętrzny terenu, który określony został przez linie rozgraniczające zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.

ROZDZIAŁ II 

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania wyznaczonych terenów

§ 7. 1. Tereny istniejącej zabudowy letniskowej o niskiej intensywności, oznaczone na rysunku planu symbolem "ML" o pow. 1,99 ha, dla których ustala się:

  1)  przeznaczenie terenu - zabudowa letniskowa z możliwością całorocznego użytkowania;

  2)  zasady kształtowania zabudowy:

a)  zakaz nadbudowy budynków istniejących, których wysokość przekracza 8,5 m,

b)  wysokość zabudowy nowej - dwie kondygnacje nadziemne wliczając w to poddasze, które może być poddaszem użytkowym i nie wyższa niż 8,5 m,

c)  dachy strome o kącie nachylenia połaci od 30° do 45°, kryte dachówką ceramiczną lub innym materiałem dachówkopodobnym,

d)  poziom posadowienia parteru: do 60 cm od poziomu terenu;

  3)  zasady zagospodarowania terenu:

a)  prawo do zabudowy jednym budynkiem letniskowym, na każdej działce wyznaczonej planem,

b)  całkowita powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki,

c)  minimalna powierzchnia niezabudowana i nieutwardzona /"powierzchnia terenu biologicznie czynna"/ pokryta roślinnością urządzoną - 50% powierzchni działki,

d)  dostęp komunikacyjny od istniejących dróg, oznaczonych na rysunku planu symbolem "KDW";

  4)  zasady podziału terenu na działki budowlane - zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu i zapisami §6.

2. Teren częściowo zagospodarowany, oznaczony na rysunku planu symbolem "US" o pow. 2,23 ha - o funkcji usług sportu i rekreacji, dla którego ustala się:

  1)  przeznaczenie terenu - na cele wypoczynku i rekreacji,

a)  możliwość realizacji kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego z urządzeniami służącymi rekreacji ruchowej i zapleczem gastronomicznym,

b)  możliwość lokalizowania funkcji towarzyszących związanych ze sportami wodnymi, takich jak przechowalnia i wypożyczalnia sprzętu sportowego, itp.,

c)  możliwość wyznaczenia miejsc na tarasy widokowe, miejsca biwakowe, piknikowe, ogniskowe i do opalania,

d)  prawo do przebudowy istniejącego kąpieliska z budową nowych pomostów kąpielowych - lokalizacja przyczółków dla pomostów;

  2)  zasady kształtowania zabudowy:

a)  możliwość przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów na potrzeby wyznaczonej funkcji,

b)  prawo do budowy nowych obiektów których wysokość nie może przekraczać 6 m,

c)  dachy - o kacie nachylenia połaci 15° -30°; kryte dachówką ceramiczną lub innym materiałem dachówkobodobnym z możliwością zastosowania strzechy, gontu;

  3)  zasady zagospodarowania terenu:

a)  możliwość lokalizowania obiektów kubaturowych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi - teren położony w granicach obszaru chronionego krajobrazu,

b)  możliwość lokalizowania urządzeń obejmujących pole namiotowe oraz tereny zabaw i gier,

c)  prawo do budowy obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

d)  prawo do tworzenia połączeń komunikacyjnych w formie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych o minimalnej szerokości 2,0 m,

e)  całkowita powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 10% powierzchni działki,

f)  minimalna powierzchnia nieutwardzona, "powierzchnia terenu biologicznie czynna", pokryta roślinnością urządzoną - 80% powierzchni terenu,

g)  prawo do nasadzeń zieleni urządzonej służącej rekreacji,

h)  dopuszcza się zabiegi ochrony skarp z zakazem lokalizacji zabudowy, budowli i urządzeń nie związanych z ich ochroną,

i)   obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych na wyznaczonych i oznakowanych parkingach leśnych, wzdłuż drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem "KD-D",

j)   dostęp komunikacyjny od wyznaczonych dróg komunikacji, oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-D i KDW;

  4)  zasada podziału terenu - zakaz wykonywania podziałów wtórnych, o ile nie wynika to z przepisów szczególnych.

3. Teren zieleni krajobrazowej, oznaczony na rysunku planu symbolem "ZP" o pow. 0,78 ha stanowiący ekosystem terenów związanych z wodami powierzchniowymi, dla którego ustala się:

  1)  zachowanie zieleni niskiej i wysokiej z prawem nowych nasadzeń harmonizujących z ukształtowaniem i cechami terenu;

  2)  dopuszcza się realizację na istniejącej skarpie zejść pieszych - jedno zejście zabezpieczone murem oporowym dla dwóch sąsiadujących ze sobą działek;

  3)  prawo do budowy pomostów - stanowisk wędkarskich;

  4)  prawo do budowy urządzeń infrastruktury technicznej;

  5)  prawo do tworzenia połączeń komunikacyjnych w formie ciągów pieszych o minimalnej szerokości 2,0 m;

  6)  zasada podziału terenu - zakaz wykonywania podziałów wtórnych, o ile to nie wynika z przepisów szczególnych.

4. Teren infrastruktury technicznej - wodociągi, oznaczony na rysunku planu symbolem "W" o pow. 0,002 ha - zabudowany urządzeniami wodociągów, do zachowania z możliwością rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów budowlanych.

ROZDZIAŁ III 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 8. 1. Zieleń krajobrazowa, naturalna, na terenach "US" i "ZP" - dopuszcza się zabiegi pielęgnacyjne.

2. Uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych w zagospodarowaniu terenów wyznaczonych planem.

3. Realizować ogrodzenie od strony dróg "KD-D" i "KDW" jako ażurowe.

4. Ustala się zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych od strony dróg publicznych.

5. Ustala się lokalizację reklam wolnostojących, poza liniami rozgraniczającymi drogę "KD-D".

6. W pasach drogowych dróg publicznych dopuszcza się dodatkowo lokalizację obiektów naziemnych małej architektury takich jak wiaty przystankowe i słupy ogłoszeniowe.

ROZDZIAŁ IV 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 9. 1. Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem ustala się z istniejących i projektowanych dróg, połączonych z zewnętrznym układem komunikacyjnym gminy drogą, oznaczoną na rysunku planu symbolem "KD-D".

2. Dla terenów dróg obsługujących tereny przyległe, których szerokość w liniach rozgraniczających i odległości linii zabudowy określa rysunek planu, a które należy urządzić zgodnie z przepisami szczególnymi, ustala się:

  1)  oznaczonych na rysunku planu symbolem "KD-D" o pow. 0,12 ha zaliczanych do klasy dróg dojazdowych - prawo do lokalizacji przystanków autobusowych oraz realizacji chodników ze ścieżką rowerową;

  2)  oznaczonych na rysunku planu symbolem "KDW" o pow. 0,266 ha zaliczanych do klasy dróg wewnętrznych - obowiązek wykonania wydzielonego ciągu komunikacji: kołowej i pieszej bez konieczności wydzielania ciągu; pieszego.

3. W liniach rozgraniczających dróg, przewidzieć pasy techniczne do lokalizacji urządzeń podziemnych.

§ 10. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące wskaźniki służące ustaleniu ilości miejsc do parkowania samochodów osobowych:

  1)  w zabudowie letniskowej - 2 miejsca postojowe na 1 dom;

  2)  dla pozostałych usług i obiektów usługowych - 1 miejsce postojowe na 6 miejsc konsumpcyjnych;

  3)  na wszystkich terenach, istnieje obowiązek wyznaczenie miejsc postojowych dla osób zatrudnionych oraz niepełnosprawnych.

§ 11. 1. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

  1)  w zakresie zaopatrzenia w wodę, ustala się:

a)  z istniejących i projektowanych ujęć lokalnych, zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie,

b)  docelowo, poprzez budowę gminnej sieci wodociągowej,

c)  utrzymanie i zabezpieczenie istniejących studni celem awaryjnego zaopatrzenia ludności w wodę,

d)  budowę hydrantów p/poż. na głównej sieci wodociągowej;

  2)  w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków komunalnych, ustala się:

a)  tymczasowo do szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na własnej działce po opróżnieniu których, ścieki wywożone będą do oczyszczalni ścieków,

b)  docelowo, poprzez budowę system kanalizacji sanitarnej;

  3)  w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych - powierzchniowo na teren własnej działki;

  4)  w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną, ustala się stosowanie do celów grzewczych paliw płynnych, gazowych, stałych oraz alternatywnych źródeł energii, z wyłączeniem paliw węglowych w nowoprojektowanych obiektach;

  5)  w zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala się:

a)  z indywidualnych źródeł zaopatrzenia - gaz propan-butan, zbiornikowy lub butlowy,

b)  docelowo - możliwość budowy sieci gazociągów;

  6)  w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ustala się:

a)  zasilanie terenów objętych planem z istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia poprzez jej rozbudowę i skablowanie linii napowietrznych,

b)  możliwość realizacji stacji transformatorowych w zależności od potrzeb, jako obiekty wolno stojące lub wbudowane na terenach inwestora - zgodnie z ustaleniami określonymi dla poszczególnych obszarów, w szczególności z zastosowaniem dachów kopertowych krytych dachówką ceramiczną przy obiektach wolno stojących;

  7)  w zakresie gospodarki odpadami, ustala się:

a)  komunalnych - zgodnie z przyjętą w gminie zasadą, przez gromadzenie odpadów na własnej posesji z możliwością ich segregacji i przekazywanie do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

b)  niebezpiecznych - przez posiadacza odpadów z zachowaniem zasad wynikających z przepisów szczególnych.

2. Ustala się sieci uzbrojenia technicznego prowadzić w liniach rozgraniczających ulic, w pasach technicznych - tj. w pasach dróg lub po trasach wynikających ze szczególnych uzgodnień na etapie projektowania, przy zachowaniu przepisów odrębnych, Polskich Norm.

3. Na całym obszarze objętym planem zachowuje się istniejące czynne sieci uzbrojenia technicznego.

4. Dla istniejącej i projektowanej sieci oraz obiektów infrastruktury technicznej na terenie planu należy zapewnić dostęp, np. na zasadzie służebności gruntowej.

5. Na nowych terenach w uzgodnieniu z dostawcami mediów, należy zabezpieczyć miejsca pod ewentualne stacje transformatorowe, przepompownie ścieków oraz drogi do rozprowadzenia sieci z możliwością wydzielenia geodezyjnego.

6. Trasy przebiegów projektowanej sieci infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu nie stanowią przesądzeń lokalizacyjnych.

ROZDZIAŁ V 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 12. Teren objęty planem podlega ochronie wynikającej z jego położenia w granicach obszaru chronionego krajobrazu "Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy", zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczególnych.

§ 13. W celu ochrony i poprawy jakości środowiska przyrodniczego ustala się:

  1)  zakazuje się wycinki i przesadzania wartościowego drzewostanu oraz likwidacji innej zieleni stanowiącej element kompozycji zespołu zabudowy. Zakaz nie obejmuje:

a)  realizacji dróg wskazanych w ustaleniach szczegółowych,

b)  realizacji zabudowy,

c)  cięć sanitarnych;

  2)  zachowanie elementów zieleni komponowanej, w tym drzew o rozmiarach pomnikowych z zastosowaniem pielęgnacji drzewostanu i uzupełnienie nasadzeń uformowanymi drzewami z zachowaniem składu gatunkowego;

  3)  zagospodarowanie działek budowlanych zielenią trwałą, szczególnie przy miejscach postojowych dla samochodów;

  4)  utrzymanie ciągłości powiązań przyrodniczych poprzez zakaz grodzenia i utrzymanie dostępności przejść do terenu ZP;

  5)  rozpoczęcie realizacji inwestycji na terenie "US" wymaga stosownych uzgodnień z organem ochrony przyrody zgodnie z kompetencjami;

  6)  przed realizacją inwestycji, ustala się zdjąć wierzchnią warstwę gruntu stanowiącą urodzajną warstwę gleby (humus) i spryzmować ją na własnej działce lub przewieźć na teren przeznaczony na cele upraw rolnych lub zieleni urządzonej, wskazany przez organ zgodny z kompetencjami.

§ 14. W celu ochrony ludzi i środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem inwestycji, ustala się:

  1)  wszelkie oddziaływania związane z planowanym przedsięwzięciem nie mogą powodować przekraczania standardów jakości środowiska, określonych przepisami odrębnymi, poza teren do którego inwestor posiada tytuł prawny;

  2)  dopuszczalne wartości hałasu określone w przepisach odrębnych;

  3)  zakaz przeprowadzania robót ziemnych powodujących naruszenie stosunków gruntowo-wodnych i rzeźby terenu za wyjątkiem robót ziemnych związanych z doprowadzeniem uzbrojenia a także budową małej architektury - poza terenem przeznaczonym pod inwestycje;

  4)  komunalny system odbioru odpadów oraz postępowanie zgodne z planem gospodarki odpadami gminy Krajenka;

  5)  zakaz stosowania do celów grzewczych paliw węglowych w nowoprojektowanych obiektach.

ROZDZIAŁ VI 

Przepisy końcowe

§ 15. Zgodę na zmianę przeznaczenia, w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dotychczasowych gruntów leśnych, dla których w niniejszej uchwale ustalono przeznaczenie na cele nieleśne, uzyskano na podstawie decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak DR.II.6070-29/08 z dnia 13 października 2008 roku - na 2,2308 ha gruntów leśnych zlokalizowanych w obrębie miejscowości Skórka;

§ 16. Ustala się stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn, w wysokości:

  1)  30 % dla zabudowy letniskowej;

  2)  30 % dla pozostałych terenów.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRAJENKA W OBRĘBIE WSI SKÓRKA I GŁUBCZYN

(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

STWIERDZENIE ZGODNOŚCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA KRAJENKA.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Miejska w Krajence stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Krajenka, uchwalonym uchwałą nr 15/2000 Rady Miejskiej w Krajence w dniu 27 czerwca 2000 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRAJENKA W OBRĘBIE WSI SKÓRKA I GŁUBCZYN, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Krajence rozstrzyga, co następuje:

  1)  zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn, obejmują realizację sieci infrastruktury technicznej (wodociąg, kanalizacja sanitarna), oraz realizację dróg gminnych;

  2)  sposób realizacji wynikających z planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, odbywać się będzie sukcesywnie wg obowiązujących przepisów szczegółowych z terminem realizacji uzależnionym od pozyskania środków ze źródeł określonych w punkcie 3;

  3)  określa się zasady finansowania inwestycji wymienionych w punkcie 1, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, z możliwością wykorzystania:

a)  środków pomocowych,

b)  kredytów i pożyczek,

c)  udziału inwestorów zewnętrznych w oparciu o odrębne porozumienia,

d)  obligacji komunalnych.

ZAŁĄCZNIK Nr 4 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRAJENKA W OBRĘBIE WSI SKÓRKA I GŁUBCZYN

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Miejska w Krajence

postanawia przyjąć informację Burmistrza Krajenki, dotyczącą braku, podczas wyłożenia do publicznego wglądu, uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka w obrębie wsi Skórka i Głubczyn.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Rada Miejska w Krajence
Data utworzenia:2009-03-09 09:53:43
Wprowadził do systemu:Renata Urbanek
Data wprowadzenia:(brak danych)
Opublikował:Renata Urbanek
Data publikacji:2009-06-03 09:57:43
Ostatnia zmiana:2009-06-03 09:58:27
Ilość wyświetleń:2424

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij