Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXXI/173/05 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulicy Bydgoskiej

UCHWAŁA Nr XXXI/173/05

RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulicy Bydgoskiej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiana: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 zmiana: z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141poz. 1492), Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulicy Bydgoskiej, zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objętego planem, na terenie miasta Krajenka, oznaczone są na rysunku planu w skali 1:500, zwanym dalej rysunkiem.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

  1)  rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

  2)  rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krajenka, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

  1)  obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię usytuowania obiektu budowlanego, dopuszcza się możliwość wysunięcia poza tą linię balkonów gzymsów, okapów;

  2)  nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren przeznaczony pod zabudowę, obszar pomiędzy granicą działki, a tą linią jest terenem wyłączonym z zabudowy;

  3)  wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć iloraz, powierzchni zabudowy do powierzchni działki.

§ 3. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące przeznaczenie terenu:

  1)  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - oznaczone na rysunku MW i MW1;

  2)  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczony na rysunku MN1 i MN;

  3)  teren zabudowy usługowej - oznaczony na rysunku U;

  4)  teren garaży - oznaczony na rysunku KG;

  5)  tereny dróg wewnętrznych - oznaczone na rysunku 1KDW i KDW;

  6)  teren parkingu - oznaczony na rysunku KP;

  7)  teren urządzeń kanalizacyjnych - oznaczony na rysunku K.

§ 4. Obowiązują określone na rysunku:

  1)  linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach;

  2)  obowiązujące linie zabudowy;

  3)  nieprzekraczalne linie zabudowy;

  4)  wymagane usytuowanie kalenicy.

§ 5. 1. Na terenie objętym planem miejscowym nie występują:

  1)  obszary przestrzeni publicznej wymagające kształtowania zabudowy oraz określenia ograniczeń i zasad w zagospodarowaniu;

  2)  tereny: górnicze, narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych wymagające ustalenia granic i sposobów zagospodarowania.

2. Na obszarze objętym planem nie ustala się:

  1)  szczegółowych zasad i warunków scaleń i podziału nieruchomości;

  2)  szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy,

  3)  sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Ochronę środowiska realizuje się przez:

  1)  pełne techniczne uzbrojenie terenu, w tym w zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków bytowych oraz poprzez zorganizowany odbiór odpadów;

  2)  na całym obszarze objętym planem, ustala się zakaz prowadzenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, od których wymagane jest obligatoryjne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

2. Ochrona przyrody - na obszarze objętym planem nie występują obszary i obiekty objęte formami ochrony przyrody.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

  1)  na terenie przeznaczonym do zabudowy mogą być w trakcie prowadzenia robót ziemnych odkryte zabytki archeologiczne;

  2)  przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu uzgodnienia podczas tych prac nadzoru archeologicznego.

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO.

§ 8. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW i MW1 ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

  1)  teren oznaczony symbolem:

a)  MW przeznaczony jest pod lokalizację zabudowy wielorodzinnej,

b)  MW1 jest zabudowany budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o wysokości 4 kondygnacji;

  2)  na terenie ograniczonym:

a)  obowiązującą i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy prawo do realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości do 4 kondygnacji, z dachem min. dwuspadowym o kącie pochylenia połaci od 30°do 45°,

b)  nieprzekraczalnymi liniami zabudowy prawo do rozbudowy obiektu;

  3)  przeważająca część nowego budynku winna być usytuowana w obowiązującej linii zabudowy;

  4)  ustala się poziom posadowienia parteru do 1,2 m od poziomu terenu;

  5)  dopuszcza się możliwość realizacji garaży w kondygnacji podziemnej budynku;

  6)  maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy do 0,25;

  7)  pod powierzchnię terenu biologicznie czynną (zieleń) należy przeznaczyć min. 30% powierzchni działki;

  8)  na terenie MW i MW1 należy usytuować plac zabaw i miejsca rekreacyjne.

§ 9. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN1 i MN ustala się następujące warunki zabudowy, zagospodarowania i podziału:

  1)  budowa może być realizowana na terenie:

a)  MN ograniczonym obowiązująca i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

b)  MN1 ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

określonymi na rysunku;

  2)  na każdej działce MN1 prawo do rozbudowy lub rozbiórki istniejących budynków i budowy nowych;

  3)  prawo do realizacji na każdej działce budynku mieszkalnego i maksimum 2 budynków gospodarczo-garażowych;

  4)  na terenie MN budynek mieszkalny winien być usytuowany w obowiązującej linii zabudowy;

  5)  wysokość budynku mieszkalnego do 2 kondygnacji (druga w stromym dachu) i do 9,5 m od poziomu terenu, budynku gospodarczego 1 kondygnacja;

  6)  ustala się poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego do 0,60 m od poziomu terenu;

  7)  budynki należy realizować z dachem stromym min. dwuspadowym o kącie pochylenia połaci od 30°do 45°;

  8)  maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy do 0,20;

  9)  pod powierzchnię biologicznie czynną (zieleń) należy przeznaczyć min. 20% powierzchni działki;

10)  na rysunku zachowano istniejący podział terenu na działki wynikający z ewidencji gruntów.

§ 10. Dla terenu zabudowy usługowej U ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

  1)  przebudowa istniejącego budynku w celu zmiany jego formy i dostosowania do nowej funkcji może być realizowana na terenie ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, określonymi na rysunku;

  2)  wysokość budynku do 2 kondygnacji (druga w stromym dachu) z dachem stromym min. dwuspadowym o kącie pochylenia połaci od 30°do 45°;

  3)  maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy do 0,25;

  4)  pod powierzchnię biologicznie czynną (zieleń) należy przeznaczyć min. 20% powierzchni działki.

§ 11. Dla terenu garaży KG ustala się następujące warunki zabudowy, zagospodarowania i podziału:

  1)  budowa może być realizowana na terenie ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

  2)  wysokość budynku 1 kondygnacja z dachem płaskim.

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI.

§ 12. Ustalenia dotyczące komunikacji:

  1)  dojazd do działek z drogi wojewódzkiej poprzez istniejące zjazdy drogami wewnętrznymi 1KDW i KDW;

  2)  dla drogi 1KDW ustala się:

a)  szerokości w liniach rozgraniczających - 9,0 - 14,0 m,

b)  możliwość wyznaczenia miejsc parkingowych;

  3)  dla drogi KDW ustala się:

a)  szerokość w liniach rozgraniczających - 6,0 - 12,0 m,

b)  możliwość wyznaczenia do 20 miejsc parkingowych;

  4)  drogi wewnętrzne 1KDW i KDW posiadają bezpośredni zjazd z drogi wojewódzkiej nr 190;

  5)  wskaźniki w zakresie komunikacji:

a)  dla terenu zabudowy wielorodzinnej należy wyznaczyć 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie, miejsca parkingowe należy zrealizować wzdłuż dróg wewnętrznych oraz na parkingu KP lub w garażu,

b)  dla terenu zabudowy usługowej należy wyznaczyć 1 miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych i klientów, miejsca parkingowe należy zrealizować wzdłuż drogi KDW i na parkingu KP,

c)  na każdej działce zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN1 i MN) należy wyznaczyć min. 2 miejsca parkingowe;

  6)  teren parkingu KP na 28 miejsc dostępny z terenu zabudowy wielorodzinnej i z istniejącego zjazdu do terenu szkoły.

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

§ 13. Dla realizowanej zabudowy ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

  1)  dla obszaru objętego planem nie będą realizowane inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy;

  2)  zasilanie w energię elektryczną liniami kablowymi niskiego napięcia z istniejącej stacji transformatorowej;

  3)  zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej 100 mm;

  4)  odprowadzenie ścieków bytowych istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej 200;

  5)  odprowadzenie wód opadowych i roztopowych poprzez istniejące sieci kanalizacji do oczyszczalni wód opadowych i roztopowych;

  6)  zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła lub z kotłowni miejskiej;

  7)  usuwanie odpadów zgodnie z gminnym systemem usuwania odpadów stałych, gromadzenie odpadów w pojemnikach i wywóz na urządzone wysypisko śmieci;

  8)  na usuwanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne należy uzyskać zgodę na wytwarzanie i unieszkodliwianie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami.

§ 14. Dla terenu urządzeń kanalizacyjnych K ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

  1)  prawo do rozbudowy i modernizacji istniejącej przepompowni;

  2)  budowa może być realizowana na terenie wyznaczonej działki;

  3)  obowiązek zagospodarowania terenu działki zielenią.

PRZEPISY KOŃCOWE.

§ 15. Dla terenu objętego planem ustala się 30% stawkę, na podstawie której określa się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAJENKA W REJONIE ULICY BYDGOSKIEJ

(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

ROZSTRZYGNIĘCIE

w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Krajenka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 zmiana: z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492) Rada Miejska w Krajence stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krajenka w rejonie ulicy Bydgoskiej z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Krajenka, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Krajence Nr 15/2000 z dnia 27 czerwca 2000 r.

UZASADNIENIE

Obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krajenki, leży w środkowej części miasta, w jego strefie zurbanizowanej, pomiędzy szkołą podstawową, a istniejącą zabudową mieszkaniową wielo i jednorodzinną.

Teren ten jest uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczną i telekomunikacyjną.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Krajenka obszar objęty projektem planu miejscowego obejmuje tereny zainwestowane i przeznaczone pod zabudowę.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Rada Miejska w Krajence
Data utworzenia:2005-06-30 10:22:56
Wprowadził do systemu:Renata Urbanek
Data wprowadzenia:(brak danych)
Opublikował:Renata Urbanek
Data publikacji:2009-06-03 10:28:57
Ostatnia zmiana:2009-06-03 10:29:01
Ilość wyświetleń:1973

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij