Protokół Nr XXVII/09

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia  24 kwietnia 2009 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Ad. 1

Sesję o godz. 10:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecni: radny Piotr Jończyk, radny Jakub Niedźwiecki oraz radny Bogdan Długosz. Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§   Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

§   Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,

§   Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,

§   Ryszard Sieg – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence,

§   Zygmunt Jasiewicz – kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Nieruchomościami,

§   Marek Pietrzak – kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej.

 

Przewodniczący poinformował, iż w związku z odbytymi wyborami uzupełniającymi na radnego został wybrany pan Wacław Jamróz. Warunkiem podjęcia wykonywania mandatu jest złożenie przez niego  ślubowania. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym radny, który uzyskał mandat w trakcie trwania kadencji składa ślubowanie na pierwszej sesji, na której jest obecny.

Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty radny wypowie słowo  „ślubuję”.  Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania : „Tak mi dopomóż Bóg”. 

Przewodniczący odczytał tekst roty:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i  jej mieszkańców”.

 

Radny Wacław Jamróz wypowiedział słowo „ślubuję”, wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż radny może rozpocząć wykonywanie mandatu. 

 

Doszedł radny Jakub Niedźwiecki zwiększając liczbę radnych uczestniczących w obradach do 13.

Ad. 2

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności  Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Informacja radnego Powiatu Złotowskiego o pracach Rady Powiatu.

6.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

7.     Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Krajenka za 2008 rok oraz planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za 2008 rok.

8.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)        uchwalenia regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego,

b)       zmiany uchwały ustalającej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c)        zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

9.     Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Krajenka.

10.  Zapytania i wnioski radnych.

11.  Wolne głosy, informacje.

12.  Zakończenie.

 

Przewodniczący poinformował, iż w związku z wyborami uzupełniającymi Rada pracuje w pełnym składzie i możliwe jest uzupełnienie składu Komisji Społecznej. Proponował wniesienie zmiany do porządku obrad w punkcie 8d dodać projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ustalającej skład osobowy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence.

Wniosek Przewodniczącego został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27 marca 2009 roku został  przyjęty bez poprawek.

 

Ad. 4

Doszedł radny Piotr Jończyk zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 14.

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożył informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami.

            W okresie od 27 marca do 24 kwietnia 2009 roku kierownictwo Urzędu odbyło 3 posiedzenia, podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

Wydano zarządzenia:

1)    Nr 195/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na 2009 rok. Układ wykonawczy został zmieniony zgodnie z uchwałą rady w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok podjętą podczas XXVI sesji.

2)    Nr 196/09 z dnia 8 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14000 euro na dowóz uczniów do publicznych szkół podstawowych i Gimnazjum w Krajence oraz wychowanków w wieku 6 lat do publicznych przedszkoli i szkolnych punktów filialnych na terenie Gminy Krajenka w roku szkolnym 2009/2010. Otwarcie ofert nastąpi 27 kwietnia br.

3)    Nr 197/09 z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence regulaminu okresowej oceny pracowników – jest to wymóg ustawowy.

4)    Nr 198/09 z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Krajence przy ul . ks. Bolesława Domańskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 77/11 o pow. 669m2. Cena nieruchomości odzwierciedlała jej wartość rynkową dlatego podjęto ww. decyzję.

5)    Nr 199/09 z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Skórce  przy ul. Nad Rzeką, oznaczonej numerem geodezyjnym 405 o pow. 881m2. Cena nieruchomości odzwierciedlała jej wartość rynkową dlatego podjęto ww. decyzję.

 

 

            W dniu 8 kwietnia 2009 roku przyjęto sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Krajenka. Sprawozdanie zostało przekazane Radzie Miejskiej i będzie rozpatrywane podczas dzisiejszej sesji.

 

Przyjęto także projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym:

a)        uchwalenia regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego,

b)       zmiany uchwały ustalającej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c)        zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok

           

            Odbył się nabór na stanowisko specjalisty ds. promocji gminy. Informacja o naborze oraz jego wynikach, karta opisu stanowiska oraz opis wymagań, znajdowały się w Biuletynie Informacji Publicznej.  Wpłynęło 18 ofert, wszystkie spełniały wymagania formalne wobec czego kandydaci zostali zakwalifikowani do II etapu postępowania konkursowego. Wpłynęło 10 ofert od mieszkańców Krajenki, 5 Złotowa, 1 z Bydgoszczy, 1 z Piły i 1 z Jastrowia.  

Oferty złożyło 11 kobiet i 7 mężczyzn.

II etap postępowania obejmował 17 pytań oraz 1 zadanie praktyczne (takie same dla wszystkich). Najwięcej punktów zdobył Waldemar Kujawa, który został zatrudniony w Urzędzie na umowę o pracę.

 

Grażyna Urbanek poinformowała także obecnych o wnioskach na dofinansowanie zadań, które gmina zamierza realizować ze środków unijnych.

 

Złożony został wniosek na zadanie p.n. „Budowa Krajeńskiego Ośrodka Kultury i zagospodarowanie jego otoczenia”.  Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, nie przeszedł oceny strategicznej. Wnioski były oceniane wg 15 kryteriów, szczególny nacisk kładziono na zabytkowy status obiektów. W ramach programu złożono 62 wnioski, zakwalifikowano wstępnie 13. Powodem negatywnej oceny strategicznej wniosku był brak zabytkowego charakteru budynku oraz mały wpływ na rozwój regionu.

 

Doszedł Bogdan Długosz zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 15.

 

Grażyna Urbanek powiedziała również, iż złożone zostały kolejne 2 wnioski w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi:

1)    13 marca 2009r. -Modernizacja stadionu miejskiego w Krajence,

2)    31 marca 2009r. -Budowa Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku nad Jeziorem Wapińskim – poprzez Stowarzyszenie.

 

Obecnie trwa oczekiwanie na pisma w sprawie korekty wniosków. Korekty te będą składać wszyscy wnioskodawcy w związku ze zmianą sposobu rozliczania podatku VAT. Podatek ten dotychczas był traktowany jako koszt kwalifikowany, obecnie okazało się, że tak nie będzie. Zwiększy to koszty gminy.

 

 Grażyna Urbanek złożyła również informację o realizacji uchwał podjętych podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2009r.

            Podczas sesji Rady odbytej w dniu 27 marca 2009 roku podjętych zostało 10 uchwał, których realizacja przebiega następująco:

1)    Uchwała Nr XXVI/1711/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Piła jest w trakcie realizacji.

2)    Uchwała Nr XXVI/172/09 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2009-2012 została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Do dnia sesji uchwała nie została ogłoszona.

3)    Uchwała Nr XXVI/173/09 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Skórce  została przekazana Nadleśnictwu Zdrojowa Góra.

4)    Uchwała Nr XXVI/174/09 w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Skórka na lata 2007-2015 została dołączona do wniosku na Budowę Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku nad Jeziorem Wapińskim.

5)    Uchwała Nr XXVI/175/09 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy została zrealizowana.

6)    Uchwała Nr XXVI/176/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/100/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy i Miasta Krajenka będzie realizowana zgodnie z potrzebami.

7)    Uchwała Nr XXVI/177/09 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok - realizowana zgodnie z przyjętymi zapisami.

8)    Uchwała Nr XXVI/178/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów, jest w trakcie realizacji.

9)    Uchwała Nr XXVI/179/09 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację operacji p.n. „Modernizacja stadionu miejskiego w Krajence” zostanie przesłana do Urzędu Marszałkowskiego w celu uzupełnienia wniosku na dofinansowanie zadania.

10)  Uchwała Nr XXVI/180/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/94/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” została przekazana Lokalnej Grupie Działania w celu uzupełnienia wniosku złożonego w konkursie na wybór Lokalnej Grupy Działania.

 

            Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie uchwały przekazano w terminie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące finansów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zbadania ich zgodności z prawem. 

 

 

Radna Małgorzata Mila pytała w ramach jakiego programu składano wniosek na budowę KOK.

 

Grażyna Urbanek wyjaśniła, iż wniosek dot. programu „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

 

Ad. 5

Piotr Tomasz radny Powiatu Złotowskiego złożył informację o pracach Rady Powiatu.

Radny poinformował, iż sesja Rady Gminy odbywa się na kilka dni przed sesją rady Powiatu, dlatego omówi materiały będące przedmiotem obrad.

Najważniejszym tematem najbliższej sesji rady Powiatu będzie uchwała w sprawie absolutorium. Nie będzie się obecnie wypowiadał w tej kwestii, swoje zdanie wyrazi podczas sesji. Zauważył jednak, iż koalicja rządząca powiatem często podkreśla, iż jej priorytetem są drogi, że oszczędza w innych działach by zapewnić środki na ich modernizację. Tymczasem wydatki na administrację były znacznie większe niż zakładano w budżecie uchwalonym na 2008 rok. Jak wyliczył radny Masel budżet w ciągu roku zmieniany był 15 razy. Pierwotnie zakładano wydatki w kwocie 42.604.490 zł, ostatecznie wydano 46.615.926 zł. Dochody założone w momencie przyjęcia uchwały budżetowej to 40.660.162 zł, ostateczne 44.889.497 zł.

Przyjęcie budżetu jest ważnym wydarzeniem i osobom odpowiedzialnym za jego wykonanie powinno zależeć na wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości, tak zapewne jest w przypadku tutejszych władz, Skarbnika, Sekretarza, Burmistrza, którzy jak się domyśla byli obecni na posiedzeniach Komisji, starając się swoją wiedzą służyć radnym i w razie potrzeby wyjaśniali wątpliwości. Niestety w powiecie złotowskim nie ma takiej praktyki. Uczestniczył w posiedzeniach 3 Komisji, na żadnym z nich nie pojawił się ani Starosta Jaskólski, ani Pan Goławski, ani Sekretarz, ani Skarbnik powiatu. Powiedział, iż uważa to za przejaw lekceważenia ze strony władz. Rozumie, że koalicja dysponuje większością i uchwała o udzieleniu absolutorium zostanie podjęta, byłoby jednak zasadne by przedstawiciele władz okazywali radnym opozycji więcej szacunku i umożliwili im zadawanie pytań na komisjach, zgłasza w tak kluczowej kwestii jak wykonanie budżetu. Po analizie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2008r., Komisja rewizyjna zaopiniowała go pozytywnie stosunkiem głosów 3 za, 2 wstrzymujące.

Podczas posiedzeń Komisji zapoznano się także z informacją dotyczącą przeprowadzenia konkursu o nagrodę powiatu złotowskiego. Komisja samorządowa, której jest członkiem wyraziła dezaprobatę wobec pomysłu lansowanego przez pana wicestarostę Goławskiego by nagradzać także samorządowców i to nie tylko dlatego, że przyszły rok jest rokiem wyborczym i mogłoby hipotetycznie zdarzyć się, że ktoś zgłosiłby pana Goławskiego do nagrody, ten nagrodę mógłby otrzymać i przy okazji promować siebie w mediach przez kilka tygodni, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby ten konkurs oddać społeczeństwu powiatu, by uwolnić go od podejrzeń o polityczne układy.  Wychodząc temu naprzeciw, komisja samorządowa skierowała wniosek do przewodniczącego Rady Powiatu, by w kapitule konkursu zasiadało tylko 4 radnych  oraz 12 laureatów i nominowanych, a także by przewodniczący rady zrezygnował z delegowania swego przedstawiciela a wyznaczał jedynie przewodniczącego kapituły.

Na posiedzeniach komisji zapoznano się także ze sprawozdaniem Powiatowego Zarządu Dróg oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.     

Ponadto Piotr Tomasz przypomniał sprawę inwestycji w Złotowie, dotyczącej budowy sieci telewizji kablowej. Odbyła się wówczas konferencja prasowa z udziałem Starosty Jaskólskiego i pracowników starostwa, gdzie zapowiadano, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.  Okazało się inaczej, są już wyroki sądowe w tej sprawie. Szkoda, ze Starosta bierze udział w tego rodzaju sprawach narażając prestiż swojego urzędu.

 

 

 

Ad. 6

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji rady.

 

Podczas sesji Rady odbytej w dniu 27 marca 2009 roku radni zgłosili 15 wniosków i zapytań i uzyskali na nie następujące odpowiedzi:

 

1)    Radna Małgorzata Mila pytała czy została podpisana preumowa na kanalizację Gminy Krajenka.

 

W dniu 29 stycznia 2009 roku została zawarta preumowa w zakresie przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Preumowa ta dotyczy projektu p.n. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka” i została zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich a beneficjentem Gmina Krajenka. Zadanie musi został zrealizowane do 2013 roku, rozliczenie do roku 2015.

 

2)    Radna Małgorzata Mila powiedziała także, iż wszyscy pamiętają, iż trwał spór o finansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej. Burmistrz występował do Rady o akceptację decyzji aby wejść na drogę prawną. Wiadomo, że odbyła się rozprawa w Złotowie, gdzie starosta złotowski przegrał. Radna zapytała dlaczego nie poinformowano Rady o wyniku drugiej rozprawy , która się odbyła w Poznaniu. Z prasy się dowiedziała, że Sąd w Poznaniu przyznał rację Staroście Złotowskiemu. Kolejne pytanie brzmiało: ile podatników kosztował ten proces, jakie były koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego.

 

Zdaniem Burmistrza to pytanie należałoby poszerzyć o to, ile podatnik krajeński zyskał poprzez to, że taka sprawa została założona. Kiedy powstał spór o finansowanie WTZ, kiedy Zarząd Powiatu Złotowskiego, mimo, że ustawa wyraźnie określała, że powiat ma współfinansować wraz z PFRON warsztaty terapii zajęciowej, nie chciał tego uczynić, wychodząc z założenia, że w kolejnych latach 5, 10 i 15% ma finansować gmina. Samorząd powiatowy nie chciał przyjąć tego faktu do wiadomości. Pozew sądowy zmusił Powiat do respektowania obowiązku ustawowego i zmusił do podpisania stosowanych umów na kolejne lata. Dzięki temu Gmina uzyskała 37.261 zł w 2008r. i 41.100zł w 2009r. Dzięki temu gmina Krajenka nie musiała wyłożyć razem 78.361 zł oraz pewność dalszego finansowania przez powiat w kolejnych latach. Koszty sądowe wyniosły 4480 zł (łącznie z apelacją, w tym zwrot kosztów zastępstwa procesowego). W mojej ocenie podatnik z Gminy Krajenka zyskał na procesie, o czym świadczy zestawienie kosztu i przychodu. O wygranej w pierwszej instancji media się nie rozpisywały.  O wyniku drugiej rozprawy Urząd sam podał informację do mediów, m.in. do Panoramy Złotowskiej po to aby ta informacja poszła w świat. Tak się stało, o czym świadczy fakt, że radna wyczytała ją z gazety.

Burmistrz przypomniał, iż w takich oczywistych sprawach, jeżeli chodzi o obowiązek wywiązywania się z ustawy nakładającej obowiązek realizacji pewnych zadań, powiat w wielu sprawach się wykręca. M.in. w latach 2004-2005 debatowano i przekonywano powiat, że ulica Władysława Jagiełły nie jest ulicą gminną ale ze jest ulicą powiatową. Podobna sytuacja była z WTZ oraz osobami niepełnosprawnymi. Nie wie, czy jest to zła wola, czy brak umiejętności właściwego czytania ustaw.

 

3)    Radna Małgorzata Mila zadała pytanie dotyczące dzieci w przedszkolach. Dyrektor Hildebrandt mówił, iż wszystkie dzieci, które chciały - zostały przyjęte do przedszkoli. Obecnie jest okres składania wniosków na kolejny rok. Zwrócili się do niej rodzice dzieci w wieku przedszkolnym ze Skórki z zapytaniem  co będzie z dziećmi, które nie zostały przyjęte do przedszkola. W Skórce jest podobno 25 miejsc, wniosków jest dużo więcej. Radna pytała jak gmina załatwić tę sprawę, czy brana jest pod uwagę rozbudowa przedszkola, słyszała, że są jakieś możliwości.

 

Burmistrz powiedział, iż o takich możliwościach nie słyszał. Podobne pytanie było złożone w roku ubiegłym, kiedy również było więcej chętnych niż miejsc w przedszkolu. Wówczas odpowiedziano, że rozbudowy przedszkola nie będzie.

W takiej sytuacji gdy liczba wniosków jest większa nabór przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora. Komisja działa na podstawie regulaminu opracowanego zgodnie ze statutem placówki i rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. Tak było również w roku ubiegłym. Życie jednak weryfikuje pewne sprawy i dzieci które zostały przyjęte z różnych powodów w części zrezygnowały z przedszkola (wyjazdy za granicę, przeprowadzki) i wszystkie dzieci zostały przyjęte. Na tym etapie sugestia związana z rozbudową przedszkola w Skórce byłaby nieodpowiedzialna. Wydana została ustawa   obniżająca od 2012 roku wiek rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego z 7 lat do 6 lat. Do przedszkoli pójdą 4 i 5 latki i może się zdarzyć tak, że przedszkola będą puste.  Po raz pierwszy podobny problem wystąpił w Krajence.

 

4)    Radna Małgorzata Mila zwróciła się także z prośbą w imieniu sołtysa Skórki. Zbliża się okres wiosenny jest wiele prac do wykonania na terenie sołectwa, stąd prośba o skierowanie osób w ramach prac interwencyjnych lub osób, które mają do odpracowania wyroki sądowe.

 

Osoby do prac publicznych kieruje starosta na wniosek pracodawcy. Jako gmina Krajenka zgłoszono zapotrzebowanie na osoby do prac publicznych, ale czy takowe zostaną do nas skierowane, tego na dzień dzisiejszy nie wiadomo.

Osoby skierowane przez sądy do prac społecznie-użytecznych najczęściej są  kierowane do pracy w swoich miejscach zamieszkania, chyba, że wskazanie sądu jest inne. W przypadku Gminy i Miasta Krajenka prace wykonywane są pod nadzorem Strażnika Miejskiego, o ile osoba skierowana przez sąd do prac społecznie użytecznych zgłosi się dobrowolnie do ich podjęcia.

 

5)    Radna Małgorzata Mila pytała również, czy prawdą jest, że powołano rzecznika ds. marketingu i promocji gminy, jeżeli tak, to jak dokładnie nazywa się to stanowisko i kto został zatrudniony.

 

Burmistrz poinformował, iż sprawę to wyjaśniła Z-ca Burmistrza przekazując informację z działalności międzysesyjnej.

Burmistrz przypomniał, iż pół roku temu on również zadał pytanie radnej Małgorzacie Mili, na które nie otrzymał odpowiedzi. Radna powiedziała wówczas zadając jakieś pytanie, że nie oczekuje na nie odpowiedzi. On myślał, że pytania zadaje się po to aby uzyskać odpowiedź. Dlatego chciałby jeszcze raz zapytać, dlaczego radna zadaje pytania, na które nie oczekuje odpowiedzi. gdyby on w takich terminach udzielał odpowiedzi, przypuszcza, że reakcja byłaby nieprzychylna.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż Burmistrz ma obowiązek udzielania odpowiedzi, ona natomiast nie.

 

Burmistrz stwierdził, iż radna się myli, ponieważ ma również obowiązek. Chyba że nie chce odpowiedzieć, wtedy należy powiedzieć, że nie chce odpowiedzieć.

 

6)    Radny Piotr Jończyk zadał pytanie dotyczące drogi Paruszka – Podróżna. Były w tej sprawie inicjatywy społeczne, zbierano podpisy, tj. czy gmina ma w ogóle jakiś wpływ na położenie nowego dywanu asfaltowego, czy też chociażby spowodowanie aby ta droga była przejezdna. Właściwie należałoby złożyć wniosek o zamknięcie tej drogi, ponieważ nie można po niej jeździć i chodzić. Zaangażowanych jest w tej sprawie wiele osób, radny pytał, czy można coś z tym problemem zrobić.

 

 Problem inwestycji powiatowych jest wszystkim znany. Ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o samorządzie powiatowym wyraźnie określa kompetencje poszczególnych poziomów samorządności. Jak radny powiedział, ta droga jest drogą powiatową. W związku z tym jest to zadanie własne powiatu i powiat powinien bezwzględnie tego typu zadania. Oczywiście ta bezwzględność zależy od środków jakimi się dysponuje, ponieważ bardzo często ustawodawca nakłada zadania i obowiązki, z drugiej strony nie zabezpiecza środków. Droga ta była ujęta w planie rozwoju lokalnego przyjętym uchwałą Rady Powiatu, dlatego niezrozumiały jest fakt, że tego zadania się nie realizuje. Podobno obowiązuje zasada, że jeżeli gmina wyłoży część pieniędzy, to powiat będzie inwestycję realizował. Gdyby gmina chciała realizować oczekiwania powiatu dotyczące nie tylko dróg, to zabrakłoby budżetu gminy. Była oczywiście inicjatywa społeczna, podpisy zostały zebrane ze wszystkich sołectw. Apel w tej sprawie został rozesłany do Zarządu Powiatu i wszystkich radnych. Trwa oczekiwanie na oddźwięk.

 

7)    Radna Joanna Wienke prosiła o udzielenie informacji czy na rok bieżący zostały już rozdzielone zasoby żużlu. Pytała, czy byłaby możliwość wykonania drogi do posesji numer 34 i 35 w Głubczynie. Droga ta jest w bardzo złym stanie.

 

Bieżące dostawy żużlu na obecną chwilę zostały już rozdzielone, z chwilą otrzymania dodatkowych dostaw, żużel zostanie dostarczony w celu naprawy drogi do posesji nr 34 i 35 w Głubczynie.

 

8)    Radny Stanisław Rutkowski wnioskował o przeprowadzenie prac równiarką na drodze od Tarnówczyna do Pogórza. Jest to droga żużlowa, w której są bardzo duże dziury. Drogą tą wożone są dzieci do szkół gminnych.

 

Naprawa drogi od Tarnówczyna do Pogórza przy użyciu równiarki została poddana renowacji, zgodnie z planem robót przewidzianym do wykonania w roku bieżącym.

 

9)    Radny Waldemar Siwek wnioskował o spowodowanie usunięcia zakrzaczenia przy drodze wojewódzkiej nr 190 od wsi Podróżna do wsi Bądecz.

 

Wniosek przekazano do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie.

 

10)  Radny Henryk Kania powiedział, iż jako radny oraz Prezes RSP a także w imieniu członków spółdzielni prosi o jak najszybsze uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy i Miasta Krajenka. Powodem jego prośby jest umowa jaką podpisał w roku 2007 z firmą, która miała wybudować fermę wiatrową. Wszelka dokumentację mieli wykonać we własnym zakresie. Nie wie czy jest to prawdą ale podobno prezes tej firmy zwracał się do Burmistrza z pytaniem o termin uchwalenia studium. Miało ono być gotowe w ciągu pół roku. Bez studium firma ta nie może przygotowywać inwestycji. Minęło już 3 lata. Wiatraki miały być wybudowane w przyszłym roku. Zdaniem radnego inwestycja ta przyniesie korzyści nie tylko spółdzielcom ale także gminie, która w przypadku postawienia 16 wiatraków o wartości 2 mln zł każdy oraz stacji uzyska znaczące wpływy z tytułu podatku od budowli.  Spółdzielnia gospodaruje na gruntach w 75% V i VI klasy Co dwa lata dotyka ich susza. Wiążą koniec z końcem dzięki środkom unijnym i dopłatom. Spółdzielni grozi zachwianie płynności finansowej. Z jego wyliczeń wynika, że przy obecnych kosztach 5-6 pracowników powinno zostać pozbawionych pracy. Studium to jest potrzebne także aby można było przygotować wnioski o zalesienie gruntów V i VI klasy. Są na ten cel środki unijne. Maxymalnie można zalesić do 20 ha. Zalesienie poprawiłoby także sytuację finansową  spółdzielców. Spółdzielnia oprócz 15 stałych pracowników zatrudnia także pracowników w okresie zwiększonych prac polowych na umowy zlecenia.

 

Informacja w tej sprawie została przedstawiona na sesji Rady Miejskiej w Krajence w miesiącu styczniu br. Burmistrz przypomniał iż studium miało zostać uchwalone w roku ubiegłym ale w międzyczasie zmieniły się przepisy nakładając na gminę obowiązek sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Do odpowiedzi dołączono pismo skierowane do Przewodniczącego Rady z dnia 14 stycznia 2009r. Burmistrz prosił aby wyjaśnień w jego imieniu udzieliła Grażyna Urbanek.

 

Grażyna Urbanek poinformowała, że nowa ustawa nałożyła na gminy obowiązek sporządzenia raportu – prognozy oddziaływania na środowisko. Aby sporządzić taki dokument należało zwrócić się do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Poznaniu o udzielenie informacji w sprawie zakresu takiej prognozy. Na podstawie takiej informacji można było przygotować zlecenie na przygotowanie raportu. Umowa na wykonanie tego zadania została sporządzona w styczniu, termin wykonania upływa w kwietniu. Prognozę należy przekazać do zaopiniowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Instytucje te mają 30 dniowy termin na wydanie ww. opinii. Jeżeli będą one pozytywne będzie można przystąpić do kolejnego etapu procedury, tj. wyłożenia projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż procedurę dochodzenia do uchwalenia studium określa ustawa, procedur tych nie da się przyśpieszyć. Pominięcie procedury i uchwalenie studium bez jej zachowania skutkowałoby uchyleniem przez Wojewodę Wielkopolskiego.

 

11)  Radny Henryk Kania zwrócił się także z prośbą o pomoc w zakresie rozwiązania problemu dróg na osiedlu bloków w Paruszce. Przy sprzedaży mieszkań wydzielone zostały drogi w dalszym ciągu należące do spółdzielni. Drogi te są wykonane z płyt betonowych, które ulegają degradacji. Wjeżdża tam ciężki samochód Altvatera. Spółdzielni nie stać na poprawienie we własnym zakresie nawierzchni.. Jeszcze w ubiegłej kadencji zwracał się o pomoc w naprawie, przejęciu tych dróg. Uzyskał odpowiedź, że droga jest spółdzielni i przy sprzedaży mieszkań należało sprzedawać także udział w drogach. Nasuwa się pytanie, czy gmina wydzielając działki budowlane  na danym gruncie, wytyczając również drogi, czy nabywają je również nabywcy gruntów budowlanych.  Będzie to problemem dla wszystkich mieszkańców już za kilka lat. Na osiedlu mieszkają 43 rodziny. Spółdzielnia gospodarując na takich gruntach jakie ma nie jest w stanie wygospodarować środków na wykonanie nawierzchni asfaltowej, czy innej. Uważa, że potrzebna jest wola samorządu gminnego, rady, aby przejąć te drogi na mienie komunalne. Radny prosił Burmistrza o fachową pomoc, doradztwo w rozwiązaniu tego problemu na przyszłość.

 

W związku z licznymi wnioskami innych osób i instytucji w podobnych sprawach nie widzi się możliwości załatwienia wniosku. Propozycji takich jest wiele np. Lasy Państwowe, np. Nadleśnictwo Zdrojowa Góra chce przekazać gminie drogę Skorka-Dobrzyca. Gmina również odmówiła jednakże stawiając warunek, że jej przejęcie będzie możliwe po wykonaniu remontu, tj. nowej nawierzchni. Gdyby gmina chciała realizować wszystkie sugestie związane z problemami jednostek, spółdzielni, osób prywatnych to nigdy nie rozwiązano by żadnych problemów a tylko o nich debatowano. Nie chce wchodzić w szczegóły i mieszać się w wewnętrzne sprawy spółdzielni.  

 

12)  Radny Henryk Kania zabrał również głos w sprawie utwardzania dróg dojazdowych do pól. We wsi Paruszka gospodarują rolnicy indywidualni oraz spółdzielnia. Jest to ok. 500ha gruntów rolnych. Są tam trzy główne drogi: w kierunku Sokolnej, w kierunku Krajenki przez las, są również drogi w kierunku wybudowy, gajowego, Państwa Ilinicz. Wielu mieszkańców użytkuje w tej chwili drogę do Sokolnej. Obecnie stan tej drogi jest bardzo zły. Prosi w imieniu mieszkańców o ujęcie w przyszłości do modernizacji w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, którejś z tych dróg.

 

Tego rodzaju zadania wykonywane są cyklicznie co roku, zabiega się o środki na ten cel z FOGR. W roku bieżącym gmina na ten cel otrzymała 120 tys. zł. Za te środki, przy dołożeniu udziału własnego gminy, można wykonać ok. 1 km drogi. W pierwszej kolejności wykonuje się drogi ze względu na liczbę mieszkańców lub sołectw położonych wzdłuż tych dróg. Burmistrz powiedział, iż sugestii radnego nie odrzuca, jednak nie może wskazać terminu kiedy zostaną wykonane.

 

13)  Radny Henryk Kania ponownie poruszył sprawę przepustu na drodze, gdzie był położony asfalt. Asfalt kończy się właśnie na tym przepuście. Wielokrotnie mówił o tym problemie, było nawet podobno zlecenie dla Pani Wielgowej na naprawę. Jest tam włożona rura stalowa prawdopodobnie z lat 70-tych, rura ta jest tak zamulona, że woda wydrążyła koryto koło tej rury, zarwany został grunt na środku mostku. Ktoś tam nasypał gruzu i woda w ogóle nie odpływa. Spółdzielnia na własny koszt zrobiła remont kanału na wybudowie na odcinku ok. 2 km, ale woda nie ma jak spłynąć. Przy tym samym kanale Nadleśnictwo sprzedawało mieszkania. W budynku były dwa mieszkania. Była tam jedna droga dojazdowa z porządnym przepustem. W pewnym momencie z jakiś powodów droga została, ale że biegła przez podwórko jednego z właścicieli, ten drugi zrobił przepust sam, wstawiając w rowie rurę plastikową o średnicy 100cm. Nie jest możliwe w takiej sytuacji aby był tam jakiś przepływ wody.  Nie chciałby zaszkodzić tej rodzinie ale problem trzeba rozsądnie rozwiązać. Zrobiono na tej rurze przejazd.

 

W dniu 15 kwietnia dokonano przeglądu przepustów, na które radny zwrócił uwagę i stwierdzono że:

- przepust nad drogą gminną jest zamulony i w najbliższym czasie zostanie oczyszczony,

- droga dojazdowa do posesji, którą sprzedało nadleśnictwo nie jest drogą gminną, a rura pod przepustem ma średnicę 15 cm, która w przypadku większych opadów lub roztopów wiosennych może okazać się niewystarczająca. Przepust ten został wykonany samodzielnie przez właściciela nieruchomości. Pouczono właściciela posesji, do której prowadzi droga, że w przypadku zalewania gruntów i strat w uprawach spowodowanych utrudnionym odpływem wody przez przepust, właściciel będzie zobowiązany do pokrycia tych strat. Problem ten będzie monitorowany. Osoby poszkodowane mają prawo zgłosić to do Wydziału Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Złotowie, który nadzoruje sprawy związane z uzyskaniem odszkodowania.

 

14)  Radny Henryk Kania odniósł się także do zmian w budżecie dokonywanych podczas dzisiejszej sesji odnoszących się do zadań inwestycyjnych. W planie inwestycyjnym znajduje się 12 przedsięwzięć, z tego jedno to zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu za 30 tys. zł. Wie, że w obecnych czasach jest to potrzebne. Wiele rzeczy odbywa się za pomocą drogi elektronicznej i często stary sprzęt nie spełnia wymogów. Pozostałe 11 przedsięwzięć jest oznaczona gwiazdkami od 1 do 4. Radny wnioskował o udzielenie informacji czy na wszystkie te zadania jest przygotowana dokumentacja oraz jaki był koszt wykonania dokumentacji dla poszczególnych przedsięwzięć, aby można było złożyć wnioski do funduszy unijnych.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż to, czy wykonywano dokumentację techniczna uzależnione było od rodzaju funduszu, do którego składano wniosek. Niektóre fundusze wymagały złożenia dokumentacji technicznej, w innych wystarczyła koncepcja. Ma się to zmienić, ponieważ Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego doszło do wniosku, że aby przyśpieszyć realizację wydatkowania środków, przy złożeniu wniosku wymagana będzie dokumentacja techniczna. Poinformowano także, że szczegółowe informacje dotyczące wskazanych inwestycji znajdują się w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy i miasta Krajenka za 2008r. dane te znajdą się także w sprawozdaniu z realizacji budżetu za I półrocze 2009 roku.

Koszty obejmujące przygotowanie dokumentacji technicznej są zaliczane do kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez Beneficjenta.

 

15)  Radny Jakub Niedźwiecki poruszył problem mini „jeziorka”, które postaje przy wjeździe do Krajenki po lewej stronie, przy SKR. Sytuacja ta powtarza się rok w rok od wielu lat. Nie jest to wizytówka Krajenki. Działka jest na pewno prywatna, ale czy gmina nie może czegoś z tym zrobić, czy zmobilizować właściciela. Problem zapewnie tkwi gdzieś dalej.

 

Problem datuje się od kilku lat, prawdopodobnie doszło do przerwania instalacji drenarskiej. Były lata, że woda przelewała się przez drogę wojewódzką. Wówczas Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał pod tę drogą przepust. Grunt na którym znajduje się rozlewisko jest własnością prywatną. Z jego inicjatywy dnia 19 lutego 2008r. doszło do spotkania stron zainteresowanych rozwiązaniem problemu (udrożnieniem rurociągu drenarskiego) podpisano porozumienie z deklaracja partycypacji w kosztach usunięcia awarii, której podjął się Rejonowy Związek Spółek Wodno-Melioracyjnych w Złotowie. Koszt zadania oszacowano na 5-6 tys. zł. W momencie kiedy wykonawca miał przystąpić do usunięcia awarii jedna z zainteresowanych stron odmówiła wstępu na grunt i wycofała się z wcześniejszych ustaleń.   Burmistrz wykazał inicjatywę rozwiązania problemu jednak wobec  braku dobrej woli pozostałych zainteresowanych stron nie było to możliwe.

Radny Henryk Kania powiedział, iż odpowiedzi na zapytania, które otrzymał nie były zbyt szczegółowe. Chciałby w związku z tym uzyskać dodatkowe informacje:

1)    Temat studium ciągnie się bardzo długo, zdaje sobie sprawę, że jest to ogrom pracy. Wiosną 2008 roku Burmistrz na tej sali obiecał, mówił, że jest powołana Komisja, która pracuje nad studium, że zostanie przekazany do uchwalenia na pierwszej sesji po wakacjach. W październiku ukazały się nowe przepisy. On nie neguje,  że nowe wymagania trzeba spełnić. Pismo kierowane do Przewodniczącego w tej sprawie otrzymał i się z nim zapoznał jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby na sesji problem poruszyć i uwypuklić jego wagę. Podał przykład gminy Margonin, gdzie Spółdzielnia Adolfowo podpisała umowę z firmami wiatrowymi rok później – dziś już te wiatraki stawiają. Uważa, że ta procedura trwa zbyt długo i jej przewlekłość powoduje, że w międzyczasie pojawiają się nowe przepisy przez co są problemy z jego uchwaleniem. On w swojej interpelacji pytał, czy firma EPA prowadziła z Burmistrzem rozmowy i nie otrzymał odpowiedzi.

2)    Jeżeli chodzi o drogi – czytał ustawę Prawo drogowe i zrozumiał, że drogi wewnętrzne, osiedlowe, które łączą się z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi – mogą być przejęte przez gminę, przy dobrej woli samorządu. Pytał czy gmina sprzedając działki budowlane sprzedaje również udział w drogach. Na to pytanie również nie uzyskał odpowiedzi.

3)    Nawiązując do kosztów sporządzanych dokumentacji – w tym zakresie odniesie się przy sprawozdaniu z wykonania budżetu.

4)    Odnosząc się do drogi w Paruszce prowadzącej do prywatnej posesji, a będącej kiedyś w zasobie Nadleśnictwa Złotów, radny powiedział, iż najłatwiej odpowiedzieć, że prawo mówi „tak i tak” nie wskazując jakiegoś dwustronnego rozwiązania. Burmistrz proponuje aby w przypadku poniesionych strat wystąpić na drogę sądową. Burmistrz dokładnie wie co to jest za osoba, żyje ona z zapomogi. Roszczenie o odszkodowanie w tym przypadku jest niemożliwe do zrealizowania. W tej chwili wody w rowie nie ma, problem jest wiosną. Na dzień dzisiejszy problemu to nie stanowi.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż część odpowiedzi jej nie satysfakcjonuje:

1)    Pytała, czy do Skórki może zostać skierowana osoba w ramach prac interwencyjnych – Burmistrz udzielił odpowiedzi jaki są zasady – ona nadal ponawia pytanie czy jest możliwość aby taką osobę pozyskać.

2)    W przypadku pytania o osobę zatrudniona ds., promocji, gdyby taka informacja jaką złożyła dziś Pani Burmistrz na początku sesji, była na poprzedniej sesji, takiego pytania by nie zadawała.

3)    W przypadku przedszkola, rozumie, że problem przyjęcia dzieci do przedszkola do 2012 roku – to jest to problem rodziców.

4)    Odpowiedź dotycząca WTZ i procesu, gdzie Burmistrz wyjaśnił, iż dzięki temu procesowi gmina otrzymała takie duże pieniądze. Skoro to my mieliśmy rację to dlaczego sąd tej racji nie przyznał gminie. Wydaje jej się, że jeżeli chodzi o 2007 rok, to tu na miejscu ktoś z urzędników gminy, MOPS-u popełnił błąd. Jeżeli w preliminarzu kosztów podaje się środki własne i środki PFRON-u, to nie są to środki Starosty. Skoro w roku 2007 uważano, że WTZ będziemy utrzymywać ze środków własnych i środków PFRON-u, to Starostwo po prostu wykorzystało ten moment. Wniosek został złożony po ustanowieniu budżetu powiatu więc problem za 2007 rok, to nie tylko niechęć starostwa ale chyba ktoś w gminie nie dopilnował i popełnił błąd. Starosta skoro mógł, to skorzystał i nie dał. Jak wiemy na lata następne dał. Burmistrz zdaje sobie sprawę, że starosta nie przydzielił środków na rok 2008 z powodu wyroku sądu, który nie zapadł na początku 2008 roku tylko później, tylko przydzielił dlatego, że wniosek został złożony poprawnie i w odpowiednim terminie. Burmistrz poinformował, iż koszty procesu wyniosły 4480zł. Radna pytała, czy w tek kwocie było również wynagrodzenie prawnika oraz czy był to prawnik Urzędu, czy inny wynajęty. Na te pytania uzyskała odpowiedź, iż był to koszt całkowity, łącznie z wynagrodzeniem prawnika. Prawnik był wynajęty do tej sprawy.

 

Burmistrz odpowiedział, iż radna jest zorientowana lepiej od niego jak ta sprawa wygląda, jednak musi powiedzieć, że się myli i to nie po raz pierwszy. Powiat zaakceptował stan rzeczy, tj. fakt, że będzie musiał dopłacać do WTZ, dopiero, gdy gmina złożyła wniosek do sądu. Radna mówiła, że w preliminarzu zapisano środki własne – ustawa o finansach publicznych mówi w ten sposób, że każde pieniądze, które trafiają do budżetu niezależnie od adresata i potem z niego wypływają, nazywają się środkami własnymi.

Radna mówiła, że problem przedszkola jest problemem rodziców – tak nie jest. Przedszkole jest publiczne i utrzymuje je gmina, tylko na tym etapie tj. etapie naboru nie zna jego wyników. Radna mówi, że jest więcej chętnych jak miejsc – zobaczymy jaki będzie wynik naboru. Jeżeli jednak od 2012 roku będzie obowiązek rozpoczęcia nauki w szkole przez 6 latków, to jaki jest sens rozbudowywania przedszkola.

Jeżeli chodzi o zapytanie dotyczące skierowania skazanych do prac w Skórce, to on nie wie, czy takie osoby się zgłoszą i czy są osoby skazane ze Skórki. Nie wie ile osób gmina dostanie, w związku z tym deklarowanie, że ktoś tam trafi jest niepoważne.

 

Burmistrz odniósł się również do uwag radnego Kani. Jak radny powiedział, zna uwarunkowania i procedury dotyczące studium. Gmina pewnych rzeczy nie może przyśpieszyć, skoro są przepisy, które mówią, że musimy uwzględnić zmiany, to trzeba to zrobić. Podjęcie uchwały z pominięciem obowiązuj ego prawa będzie skutkowało tym, że nie zdąży się ona nawet uprawomocnić bo zostanie uchylona. Procedur nie określa gmina tylko posłowie w Sejmie.

Radny poruszył także problem przepustu. Tego rodzaju sprawy są zgodnie z przepisami w gestii samorządu powiatowego. Na zebraniach wiejskich w 2002 czy 2003 roku rozdawano wzory pism, jakie należy kierować żeby dochodzić swoich praw. Niech radny  nie wymaga abyśmy robili coś co wykracza poza kompetencje gminy, ponieważ każde działanie poza prawem jest łamaniem prawa. Można sugerować, może Strażnik pojechać i podpowiedzieć co można zrobić albo co przepisy mówią i jakie są konsekwencje jego nieprzestrzegania. 

Radny Kania powiedział, iż nie odpowiedział na pytanie czy gmina sprzedaje działki łącznie z udziałem w drogach. Gmina może tak nie robi ale są takie przypadki w Skorce. Zgodnie z obowiązującym planem osoby fizyczne, które sprzedawały działki, sprzedawały je łącznie z udziałem w drogach. Gmina Krajenka sprzedawała udział w drogach przy zbywaniu nieruchomości na której stoi blok przy ul. Bydgoskiej w Krajence. Tam drogi wewnętrzne należą do wspólnoty.

W przeszłości gmina podawała rękę, np. przejmowała oświetlenie. Kiedy ten teren był oświetlany przez RSP świeciły się dwie lampy, teraz świeci po 10-11 i jak jedna zgaśnie to już jest hałas. W blokach nie mieszkają osoby, które w jakikolwiek sposób nie byłyby związane ze spółdzielnią. Są to osoby, które w przeszłości tworzyły spółdzielnię, ich rodzice i dziadkowie i nawet jeżeli dzisiaj nie są jej członkami, to mieli udział w tym, że ona dzisiaj funkcjonuje. Gdyby on był na miejscu radnego, to zaszalowałby drogi, zamówił kilka gruszek z cementem droga byłaby zrobiona. To nie są wielkie pieniądze. Burmistrz zasugerował także, aby spółdzielnia przy sprzedaży nieruchomości posiłkowała się procedurami określonymi w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami. Na takich zasadach sprzedawane są grunty w gminie. Gdyby sprzedawano grunty w przetargu można uzyskać za nie większe kwoty. Ostatnio w drodze przetargu działkę rolną, która nie może być działka budowlaną, gmina sprzedała za 35 tys. zł. Jeżeli tak by sprzedawano nieruchomości, byłoby za co tę drogę wykonać.

Burmistrz odpowiedział także na pytanie Henryka Kani dotyczące spotkania z firma EPA w sprawie wiatraków. Spotkań takich było wiele z firmami z Norwegii, Niemiec, Szczecina, Gorzowa. Kiedy pytają, mówi, że gmina nie będzie robiła żadnych przeszkód. Będzie studium i takie zamierzenia będą w nim uwzględnione. Firmy te przyjeżdżają, pytają, ale nie mają niczego. Trzeba rozmawiać z właścicielami gruntów, umowy. Jeżeli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego trzeba mieć podstawę do wydania decyzji o warunkach zabudowy. Było wiele spotkań i rozmów ale na razie żadnych efektów. Być może firma o której mówił radny również była u niego.

 

Radna Małgorzata Mila odniosła się do odpowiedzi na wniosek radnej Joanny Wienke dotyczący dostarczenia żużlu na drogę do dwóch posesji. Otrzymała odpowiedz: będzie żużel – dam. Ona poprosiła o pracownika – odpowiedzi nie dostała: będzie pracownik, postara się go przysłać do Skórki.

 

Burmistrz powiedział, iż stara się aby radna pewne rzeczy zrozumiała a nie tylko oczekiwała. Radna tylko żąda i po części ma do tego prawo ale ze swojej strony nie chce się w nic angażować. Lepiej stać z boku. Kiedy radnej proponowano na zebraniu w Skórce aby weszła w skład Grupy Odnowy, była motorem podejmowanych działań, nie wyraziła na to zgody.

 

Skarbnik Gminy powiedział, iż radna zauważyła, iż pierwszy wniosek o dofinansowanie WTZ był złożony po terminie. WTZ zaczął działać 1 grudnia, wnioski do budżetu składa się do 15 października. Tej instytucji wówczas jeszcze nie było i nie wiadomo było czy powstanie. Jeżeli powiat zaakceptował wniosek o utworzenie WTZ, ostateczna decyzja była na przełomie listopada i grudnia, to mógł się domyśleć, że trzeba zabezpieczyć środki skoro był taki obowiązek ustawowy.

 

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 7   

Po wznowieniu obrad Mirosław Machejek Skarbnik Gminy Krajenka poinformował o najważniejszych kwestiach związanych z wykonaniem Budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2008 rok. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

Zapoznał także zebranych z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. Opinia ta była pozytywna.

Piotr Jończyk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2008 rok. Wniosek został opracowany w trakcie posiedzenia Komisji odbytego w dniu 1 kwietnia 2009 roku. Uchwała Komisji Rewizyjnej w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Bogumiła Maciejewska Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2008 rok. Skład Orzekający RIO wyraził opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej został sporządzony zgodnie z wymogami prawa.

Władysław Ogórek – Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence poinformował, iż Komisja Gospodarcza podczas posiedzenia odbytego w dniu 20kwietnia br. w pełnym składzie, rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu oraz zapoznała się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i jednogłośnie pozytywnie poprała stanowisko ww. Komisji o udzielenie Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy i miasta za 2008 rok.

Anatol Najmowicz – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence powiedział, iż podczas posiedzenia Komisji, w obecności 4 jej członków, wykonanie budżetu zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie, a wniosek Komisji Rewizyjnej uzyskał jednogłośną akceptację.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji pod głosowanie poddany został wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2008 rok.

Na sali obrad w trakcie głosowania znajdowało się 15 radnych.

Oddano 13 głosów za, 0 głosów przeciwnych oraz 2 głosy wstrzymujące.

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Rady poinformował, iż Rada Miejska w Krajence, większością głosów, podjęła uchwałę Nr XXVII/181/09 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta za 2008 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 5  do nin. protokołu.

Ad. 8a

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska przedstawiła stanowiska Komisji w  sprawie projektu uchwały dotyczącego uchwalenia regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego. Były one jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/182/09 w sprawie uchwalenia regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego – która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 8b

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska przedstawiła stanowiska Komisji w  sprawie projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały ustalającej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/183/09 w sprawie zmiany uchwały ustalającej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 8c

Skarbnik Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok oraz wniósł do niego autopoprawki.

Na kwotę 182.275,00 zł zwiększenia dochodów składa się zmiana planu dotacji i subwencji jak w projekcie uchwały, który radni otrzymali podczas posiedzeń Komisji oraz dodatkowo 4350,00 zł – z rezerwy celowej na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w terenie.

Środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem dotacji.

Przewodniczący rady poinformował, iż Komisje Rady projekt zmian w budżecie zaopiniowały jednogłośnie pozytywnie.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/184/09 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok – która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 8d

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały ustalającej skład osobowy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence oraz poinformował, iż radny Wacław Jamróz wyraził wolę podjęcia pracy w Komisji Społecznej Rady.

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/185/09 w sprawie zmiany uchwały ustalającej skład osobowy Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence – która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Krajenka przedstawił Zygmunt Jasiewicz kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Nieruchomościami w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Do ww. sprawozdania nie wniesiono uwag.

Ad. 10

Radna Bogumiła Maciejewska powiedziała, iż chciałaby poruszyć temat nie nowy, ale w dalszym ciągu otwarty, ponieważ nic się w tej kwestii nie dzieje. Nie jest to wina władz samorządowych, ani nikogo z Krajenki. Chodzi o budynek na rogu ulicy Rynek, gdzie kiedyś firma Rysy miała swoją siedzibę. Budynek ten nadal straszy, a jest to centrum Krajenki. Zauważyła ostatnio, że obiekt został wystawiony na sprzedaż. Prosi aby dotrzeć w jakiś sposób do właściciela, może poprzez nadzór budowlany, aby zmobilizować go do poprawy stanu estetyki tego budynku, ponieważ mieszkańcy komentują to w ten sposób, że jest to „wizytówka Krajenki”. 

Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował o zalanie betonem dziury, która znajduje się na placu manewrowym przystanku PKS w Krajence. Wniosek ten poparł radny Franciszek Rutkowski.

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż dowiedzieliśmy się dzisiaj, że wniosek dotyczący KOK-u nie przeszedł, w związku z tym ma pytanie co dalej z tym budynkiem.

Radna Małgorzata Mila ponowiła również swoje wcześniejsze wnioski o wymalowanie pasów na wysokości sklepu w Skórce.

Radna Małgorzata Mila poruszyła także sprawę przystanku PKS na ulicy Pilskiej w Skórce, autobusy zatrzymują się na jezdni , jest tam podwójna linia ciągła. Stwarza to wiele zagrożeń.

Radna Małgorzata Mila powiedziała także, że w kiosku w Krajence jest jakaś lista specjalna dzieci  do klasy I szkoły podstawowej. Prosiła o wyjaśnienie tej sprawy.

Radna Małgorzata Mila zadała także pytanie dotyczące urlopu Burmistrza. Jak Burmistrz wcześniej informował ma zaległy urlop 2008 i chyba jeszcze 2007. Pytanie dotyczyło terminu wykorzystania urlopu i czy do końca 2009 r. Burmistrz wykorzysta urlop bieżący i zaległy.

Radny Piotr Gniot, w imieniu sołtysa Tarnówczyna poinformował, iż przy drodze powiatowej Krajenka-Węgierce wycinane były brzozy. Zostały pełne rowy gałęzi i odpadów.  Wnioskował o ich uprzątnięcie.

Radny Franciszek Rutkowski pytał o termin łatania dziur w drogach gminnych i powiatowych na terenie miasta Krajenka oraz gminy.

Radny Henryk Kania powiedział, iż Burmistrz w swoich działaniach nie wykracza poza zakres działania samorządu gminnego. W sprawozdaniu za 2008 rok wykazano, że przeznaczono 14000zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej ronda w Krajence. Czy w kosztach opracowania tej dokumentacji uczestniczył zarząd dróg wojewódzkich i powiatowych. Jest to droga wojewódzka i powiatowa, uczestniczyć powinna także gmina, ponieważ plan obejmował także drogi gminne.

Radny Henryk Kania odniósł się także do sugestii Burmistrza odnośnie sprzedaży nieruchomości przez Spółdzielnię w drodze przetargu. Powiedział, iż na pytanie, które zada, otrzyma zapewne odpowiedź, iż też uczestniczył w podejmowaniu pewnych uchwał. Burmistrz powiedział, że gmina sprzedała niewielką działkę w Skórce za 35 tys. zł.  Nasuwa się pytanie dlaczego nie wystawiono na sprzedaż działek przy ulicy Złotowskiej, tam gdzie jest budowany blok wielorodzinny przez osobę fizyczną – prywatny zakład budowlany. Grunt ten został wydzierżawiony i zostanie sprzedany po wybudowaniu budynku po cenach wolnorynkowych. Tam gmina mogłaby  też uzyskać duże środki. Są to działki budowlane w centrum miasta.  Dotyczy to również ulicy Bydgoskiej, gdzie również działki nie były wystawione na przetarg.

Radny Henryk Kania podziękował za wysłanie równiarki na drogi w Paruszce, zrobiona już została aleja Lipowa obecnie trwają prace w kierunku Sokolnej. Radny wyraził jednak obawy, czy pora jest odpowiednia, tj. czy nie jest zbyt sucho. Zdaniem radnego prace wykonywane są solidnie z użyciem wału i równiarki.

Ad. 11

Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu 19 maja w Krajence, koło KOK-u będą wykonywane bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet od 50 roku życia. Należy wcześniej dokonać rejestracji pod numerem podanym w ogłoszeniu. Przekazał również informację o obchodach w dniu 9 maja br. 120 rocznicy powstania OSP w Krajence oraz X Parafiadzie, która odbędzie się 1 maja 2009r.

Regina Lamtschek sołtys wsi Skórka powiedziała, iż chciałaby przekazać informację o problemach dotyczących mieszkańców wsi Skórka:

1)    Pomiędzy drogą wojewódzką (Cefarm) a ulicą Pocztową w Skórce powstała dziura, prosiła o jej uzupełnienie;

2)    Na ulicy Pilskiej, przed skrętem w ulicę Leśną znajdował się drogowskaz ZELGNIEWO, obecnie go nie ma;

3)    Wskazała na stan bloku kolejowego oraz samego dworca PKP w Skórce – budynki te straszą, od lat nie były remontowane;

4)    Wnioskowała o utwardzenie ulicy Leśnej, mieszka tam od 40 lat, droga ta jest podsypywana żużlem i wyrównywana, jeżdżą tam samochody ciężarowe, latem jest tam pełno kurzu, od jesieni do wiosny tor błotny; naprawa przez równiarkę daje poprawę tylko na krótki czas;

5)    Kolejna prośba dotyczyła dokończenia ogrodzenia cmentarza od strony rzeki pozostało ok. 60m; wchodzą tamtędy zwierzęta i rozkopują groby;

6)    Kolejnym problemem są suche gałęzie na dębie znajdującym się na cmentarzu, zachodzi konieczność ich usunięcia; prosiła o powiadomienie jej o ewentualnej wycince, ponieważ chciałaby wskazać o które konary chodzi;

Regina Lamtschek wyraziła również swoją opinię w sprawie liczby miejsc w przedszkolu w Skórce. Jej zdaniem wolnych miejsc nigdy nie będzie, ponieważ Skórka jest rozbudowywana, obecnie rozpoczęto budowę 10 domów, ok. 10 jest w trakcie wykańczania.

Radny Henryk Kania zwrócił uwagę Przewodniczącemu Rady, iż ten przy powitaniu  gości, gdzie wymieniał przedstawicieli mediów, pominął dziennikarza Aktualności lokalnych.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż nigdy celowo nie omijał żadnych mediów, być może w tym momencie redaktor z Aktualności nie był obecny na Sali.

Andrzej Martin Prezes ZMG OSP w Krajence poinformował, iż na terenie gminy powstała 4 jednostka OSP w Śmiardowie Kraj. Złożony został wniosek o przyjęcie jej w poczet Ochotniczych Straży Pożarnych.

Piotr Tomasz radny powiatu złotowskiego poinformował o posiedzeniu jakie odbędzie Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, której jest członkiem na terenie gminy. Prosił o przekazywanie informacji w sprawie miejsc niebezpiecznych w mieście oraz na terenie gminy znajdujących się na drogach powiatowych, które zdaniem sołtysów i radnych Komisja powinna odwiedzić. Powiedział także, iż Jacek Arter Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie był zdania, że zwiększenie budżetu na bieżące utrzymanie dróg o 200 tys. zł pozwoliłoby na usunięcie zbędnego zakrzaczenia i wyrównywanie poboczy. Komisja wnioskowała o dokonanie ww. zwiększenia budżetu.

Rada udzieliła głosu Dariuszowi Kuflowi mieszkańcowi Krajenki, który  powiedział, że Urząd Gminy i Miasta zerwał z nim umowę na dzierżawę działki 189 położonej przy rzece w Krajence. Dzierżawił ją od 1994r. po teściach, którzy użytkowali ja od 1963r. Pisemnie poinformowano go o zerwaniu umowy w związku z przeznaczeniem nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Od tej decyzji Burmistrza się odwołał. Prosił o uzasadnienie dlaczego Burmistrz, Rada  zabiera mu  działkę, którą dzierżawi i przekazuje następnej osobie, która ma taka sama działkę tj. 616m2. Odpowiedź dotyczy działki nr 116/1 – nie wie dlaczego – w której poinformowano go, że Rada podjęła uchwałę o wydzierżawieniu działki w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata w celu właściwego zagospodarowania nieruchomości przyległej. Nie rozumie dlaczego w tej chwili ktoś zabiera mu działkę, która jest zadbana i zagospodarowana. Prawdopodobnie osoba, której zamierza się tę działkę dać chce ją zagospodarować pod szklarnię – ma może prawo – ale taka sama działka przyległa jest po Pani Wiśniewskiej, bardzo zaniedbana i zarośnięta. Może więc ta osoba wydzierżawiłaby tę działkę. On ma 4 dzieci, działkę chciałby zagospodarować, postawić ładny płot, jaką altanę. Prosi aby do sprawy powrócić, sprawę wyjaśnić, ponieważ on nie wie co ma dalej robić.

Przewodniczący poinformował, iż w chwili obecnej nie jest w stanie odnieść się do sprawy, dlatego prosi o spotkanie w poniedziałek o godz. 14 w biurze Rady Miejskiej.

Ad. 12

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 13:00 zamknął XXVII sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokółowała:                                                             Przewodniczył

 

Renata Urbanek                                                              Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi rady                                          Przewodniczący Rady