Protokół Nr XXVIII/09

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia  5 czerwca 2009 roku

w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Krajence

 

 

Ad. 1

Sesję o godz. 14:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecni: radna Małgorzata Mila i radny Władysław Ogórek. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§   Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

§   Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,

§   Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy.

 

Ad. 2

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)        zmiany budżetu gminy i miasta na 2009 rok,

b)        udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace konserwatorskie,

c)        zabezpieczenia środków finansowych na realizację operacji p.n. „Budowa stacji uzdatniania wody i budowa sieci wodociągowej w Krajence”,

d)       zmiany uchwały wyrażającej zgodę na zbycie udziałów.

4.     Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono wniosków.

 

Ad. 3a

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok przedstawił Mirosław Machejek Skarbnik Gminy. Wniósł także do projektu w imieniu Burmistrza autopoprawkę dotyczącą zmniejszenia kwoty dotacji na wybory, w części na wypłatę diet dla członków Komisji Wyborczych. Kwota proponowana jest zgodna z obowiązująca wysokością diet i liczebnością komisji.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/186/09 w sprawie zmian budżecie gminy i miasta na 2009 rok – która stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.

 

Doszła radna Małgorzata Mila zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 14.

 

Ad. 3b

Skarbnik Gminy przedłożył także projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace konserwatorskie.

Do Urzędu wpłynął wniosek na dofinansowanie prac konserwatorskich złożony przez Parafię p.w. Trójcy Świętej w Głubczynie, który spełnia wymogi określone uchwałą Rady Miejskiej dot. udzielania dotacji. Proponuje się  udzielenie dotacji w wysokości 10 tys. zł na pokrycie części kosztów renowacji kościoła w Głubczynie.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/187/09 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace konserwatorskie  która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

Ad. 3c

Skarbnik Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację operacji p.n. „Budowa stacji uzdatniania wody i budowa sieci wodociągowej w Krajence”.

Zgodnie z zasadami przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić finansowanie operacji w pełnej wysokości, ponieważ środki z EFRROW (Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich) stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację operacji. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 6.560.000 zł.. kwota taka jest ujęta we wniosku o dofinansowanie. Budżet gminy Krajenka na rok 2009 przewiduje zabezpieczenie środków finansowych na realizację w/w zadania w wysokości 50 000,00 zł. W związku z tym, iż jest to kwota niższa niż kosztorysowa wartość operacji konieczne jest podjęcie uchwały intencyjnej, która zabezpieczy środki na realizację operacji w następnych latach przewidzianych na wykonanie inwestycji.

Dokumentacja techniczna i projektowa jest już gotowa, trwa oczekiwanie na pozwolenie na budowę.

 

Radny Henryk Kania pytał, czy zadanie obejmuje budowę nowej studni oraz budowę stacji uzdatniania wody i wymianę sieci wodociągowej.

 

Burmistrz poinformował, iż planowana jest renowacja dwóch istniejących studni oraz wymiana 3 sieci. W Krajence funkcjonuje 12 km sieci, siec PCV znajduje się na osiedlu Bydgoska, ulicach Wojska Polskiego i V Dzielnicy oraz w ulicach remontowanych ze środków SAPARD.

 

Radny Anatol Najmowicz zwrócił uwagę na problem wymiany sieci na ulicy Władysława Jagiełły, która nie jest własnością Gminy. Na tej ulicy prace powinny być zsynchronizowane z jej modernizacją przez powiat.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż jeżeli powiat nie będzie remontował ulicy Władysława Jagiełły, gmina dokona wymiany sieci niezależnie.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/188/09 w sprawie  zabezpieczenia środków finansowych na realizację operacji p.n. „Budowa stacji uzdatniania wody i budowa sieci wodociągowej w Krajence”– która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Ad. 3d

Skarbnik Gminy przedłożył projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały wyrażającej zgodę na zbycie udziałów. Uchwała podjęta w tej sprawie wcześniej przewidywała wykup po cenie nominalnej. Spółka nie posiada jednak żadnego majątku poza środkami pieniężnymi. Właściciele spółki otrzymali propozycję wykupu wg wartości bilansowej. Kapitał wynosił 100 tys. zł, z kwoty tej wydatkowano 14 tys. na rejestrację oraz sporządzanie sprawozdań.

 

Radny Henryk Kania pytał, czy jest podmiot zainteresowany kupnem spółki.

 

Skarbnik poinformował, iż spółką zainteresowane jest Miasto Piła.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/189/09 w sprawie zmiany uchwały wyrażającej zgodę na zbycie udziałów – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Ad. 4

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 14:25 zamknął XXVIII sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokółowała:                                                             Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                              Piotr Gniot

 

Inspektor ds. obsługi rady                                             Przewodniczący Rady