Protokół Nr XXIX/09

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia 18 czerwca 2009 roku

w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Krajence

 

 

Ad. 1

Sesję o godz. 14:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecny radny Anatol Najmowicz.  Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§   Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,

§   Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy.

 

Ad. 2

Przewodniczący poinformował, iż Burmistrz pismem z dnia 15 czerwca 2009 roku wnioskował o zmianę porządku obrad polegającą na wniesieniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały zabezpieczającej środki finansowe na realizację operacji pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej w Krajence”.

 

Wniosek o zmianę porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie.

Zmianę zaakceptowano jednogłośnie, wobec czego porządek obrad przedstawiał się następująco:

 

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2009 rok.

4.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały zabezpieczającej środki finansowe na realizację operacji p.n. „Budowa stacji uzdatniania wody i budowa sieci wodociągowej w Krajence”.

5.     Zakończenie.

 

Ad. 3

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok przedstawił Mirosław Machejek Skarbnik Gminy.  

Skarbnik poinformował, iż projekt uchwały ma związek z wnioskiem złożonym o dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Zgodnie z sugestiami osoby, która będzie kontrolować wniosek z uchwały budżetowej wykreślono odnośniki (gwiazdki) z załącznika inwestycyjnego odnoszące się do informacji, że realizacja zadań będzie uzależniona od pozyskania środków pozabudżetowych. Ponadto dokonano przesunięcia środków w wysokości 60 tys. zł z zadania inwestycyjnego „Budowa boiska sportowego w ramach programu Moje boisko - Orliki 2012” na zadanie pn. „Wykonanie podbudowy dróg dojazdowych do pól” w związku z ubieganiem się o dodatkowe środki z  FOGR.

 

Radna Bogumiła Maciejewska pytała, czy przesunięcie to nie spowoduje zakłóceń w realizacji boiska.

 

Skarbnik stwierdził, iż nie powinno być z tego tytułu zakłóceń.

 

Piotr Gniot pytał, czy rozstrzygnięty został przetarg na budowę boiska.

 

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza wyjaśniła, iż przetarg się odbył ale nie ma jeszcze rozstrzygnięcia.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIX/190/09 w sprawie zmian budżecie gminy i miasta na 2009 rok – która stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.

 

Doszedł radny Anatol Najmowicz zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 15.

 

Ad. 4

Skarbnik Gminy przedłożył także projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały zabezpieczającej środki finansowe na realizację operacji p.n. „Budowa stacji uzdatniania wody i budowa sieci wodociągowej w Krajence”.

Skarbnik wyjaśnił, iż poprzednia uchwała w tej sprawie określała wartość kosztorysową prac budowlanych i nie ujmowała tzw. kosztów ogólnych np. kosztów wykonania dokumentacji technicznej, wynagrodzenia kierownika budowy. Część z tych kosztów została już poniesiona. Wartość kosztów ogólnych jest limitowana.

Proponowana zmiana określa całkowity koszt zadania.

 

Małgorzata Mila pytała, czy są już na to zadanie wszystkie dokumenty i pozwolenie na budowę.

 

Grażyna Urbanek wyjaśniła, iż wniosek został już złożony, można powiedzieć, że pozwolenie jest.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIX/191/09 w sprawie zmiany uchwały zabezpieczającej środki finansowe na realizację operacji p.n. „Budowa stacji uzdatniania wody i budowa sieci wodociągowej w Krajence”   która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

 Ad. 4

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 14:20 zamknął XXIX sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokółowała:                                                             Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                              Piotr Gniot

 

Inspektor ds. obsługi rady                                       Przewodniczący Rady