Protokół Nr XXXII/09

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia 28 sierpnia 2009 roku

w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Krajence

 

 

Ad. 1

Sesję o godz. 8:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecni: radna Małgorzata Mila oraz radny Bogdan Długosz.  Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.

W sesji uczestniczyli ponadto:

§    Janusz Szczerbiak – Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

§   Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy.

 

Ad. 2

Przyjęto następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

4.     Zakończenie.

 

Ad. 3

Mirosław Machejek Skarbnik Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok. 

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Przewodniczący projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Rada Miejska w Krajence w obecności 13 radnych podjęła uchwałę Nr XXXII/201/09 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok, która stanowi załącznik do nin. protokołu.

 

Ad. 4

Wobec wyczerpania zaplanowanego  porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 8:10 zamknął XXXII sesję Rady Miejskiej.

 

Protokółowała:                                                             Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                              Piotr Gniot

 

Inspektor ds. obsługi rady                                            Przewodniczący Rady