Protokół Nr XXXIII/09

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia  25 września 2009 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Ad. 1

Sesję o godz. 12:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecna usprawiedliwiona radna Małgorzata Mila. Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§   Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

§   Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,

§   Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,

§   Zygmunt Jasiewicz – kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Nieruchomościami,

§   Marek Pietrzak – kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej.

 

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Piotr Pierzyński Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie przekazał jednostce OSP w Krajence sprzęt hydrauliczny o wartości 17.500 zł zakupiony przez Komendę Główną Straży Pożarnej (15 tys. zł) oraz Gminę i Miasto Krajenka.

Przewodniczący Rady poinformował o zakończonym już remoncie sali w Domu Strażaka w Krajence. Zaprezentowano zdjęcia odnowionego pomieszczenia, w którym wymieniono okna, instalację elektryczną oraz odnowiono ściany.

 

Ad. 2

Przewodniczący poinformował, iż w dniu 16 września wpłynął wniosek Burmistrza o uwzględnienie w porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego w celu prowadzenia wspólnej polityki gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi na obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła. Wniosek oraz projekt uchwały wpłynął na więcej niż 7 dni przed terminem sesji, dlatego jego wprowadzenie nie wymaga głosowania i zostaje wprowadzony  jako punkt 9.4.

 

Po zmianie porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

6.     Informacja Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie dotycząca  modernizacji i remontów dróg wojewódzkich przewidzianych do realizacji w roku 2009 na terenie Gminy i Miasta Krajenka.

7.     Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w sprawie remontów i inwestycji na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy i Miasta Krajenka.

8.     Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta za I półrocze 2009 roku.

9.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka,

2)    sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz ustalenia wysokości bonifikaty,

3)    zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok,

4)    wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego w celu prowadzenia wspólnej polityki gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi na obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła.

10.  Informacja Przewodniczącego Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

11.  Zapytania i wnioski radnych.

12.  Wolne głosy, informacje.

13.  Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono innych uwag.

 

Ad. 3

Protokóły sesji Rady odbytych w dniach 26 czerwca, 19 sierpnia i 28 sierpnia 2009 roku zostały przyjęte jednogłośnie bez poprawek.

 

Ad. 4

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację o działalności Burmistrza w okresie międzysesjami.

            W okresie od 26 czerwca do 25 września 2009 roku kierownictwo Urzędu odbyło 8 posiedzeń,  podczas których m.in. podjęto decyzje o zwołaniu dwóch sesji Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza.  Sesje te odbyły się w dniach 19 i 28 sierpnia br. Podejmowano na nich uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

1.     Wydano zarządzenia:

1)    Nr 221/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na rok 2009. Układ wykonawczy został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2009 rok podjętą w dniu 26 czerwca br.

 

2)    Nr 222/09 z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  Wykaz zawierał jedną pozycję. Dotyczył działki położonej we wsi Augustowo o pow. 0,47 ha oznaczonej numerem geodezyjnym 165. W ewidencji gruntów nieruchomość powyższa jest oznaczona jako sad. Cena nieruchomości 10.220,00 zł.

 

3)    Nr 223/09 z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Roberta Pietrołaj ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. W skład Komisji weszli:

- Grażyna Urbanek jako przedstawiciel organu prowadzącego,

- Wiesław Pachocki – przedstawiciel organu sprawującego nadzór,

- Andrzej Pietrzak – Dyrektor jednostki, w której zatrudniony jest nauczyciel,

- Waldemar Kryjewski – ekspert w zakresie nauczania języka niemieckiego,

- Katarzyna Kwaśnik - - ekspert w zakresie nauczania geografii.

 

4)    Nr 224/09 z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Żuk ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. W skład Komisji weszli:

- Grażyna Urbanek jako przedstawiciel organu prowadzącego,

- Wiesław Pachocki – przedstawiciel organu sprawującego nadzór,

- Andrzej Pietrzak – Dyrektor jednostki, w której zatrudniony jest nauczyciel,

- Waldemar Kryjewski – ekspert w zakresie nauczania języka niemieckiego,

- Katarzyna Kwaśnik - - ekspert w zakresie nauczania geografii.

 

5)    Nr 225/09 z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka. Zarządzenie dotyczy działki położonej w Krajence przy ul Toruńskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 186/10 o powierzchni 103m2.

 

6)    Nr 226/09 z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka, o jakiej była mowa powyżej. W skład Komisji weszli: Zygmunt Jasiewicz, Aleksandra Sawicka, Barbara Kloska, Danuta Wrzeszcz, Marek Pietrzak.

 

7)    Nr 227/09 z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na rok 2009. Układ wykonawczy  został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2009 rok podjętą w dniu 19 sierpnia 2009 roku.

 

8)    Nr 228/09 z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro na realizację zadania p.n. „Modernizacja stadionu miejskiego w Krajence”.  W skład Komisji weszli: Zygmunt Jasiewicz, Andrzej Szałek, Aleksandra Sawicka, Barbara Kloska. Przetarg został ogłoszony w dniu 26 sierpnia br. Termin składania ofert upłynął 18 września br. Zostały złożone dwie oferty. Obecnie trwa badanie ofert.

 

9)    Nr 229/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Krajenka za I półrocze 2009 roku. Informacja została przekazana Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

10)  Nr 230/09 z dnia 8 września 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Zarządzenie dotyczy nieruchomości  położonej w Krajence przy ul. Okrężnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 288, o powierzchni 2862 m2.  Są to grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Cena nieruchomości 61.250,00zł.

 

11)  Nr  231/09 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Żeleźnica. Wybory zostały zarządzone na dzień 29 września 2009 roku.

 

12)  Nr 232/09 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców.  Wykaz obejmuje jedna pozycję. Dotyczy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w działce, mieszczącego się w Krajence, ul. Władysława Jagiełły 15/7 . Powierzchnia mieszkania 50.40m2. Wartość mieszkania 76.140,00zł, udział w gruncie 2 410,00 zł. Sprzedaż nastąpi z bonifikatą 99%, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

 

2.     Dnia 6 lipca zostało rozstrzygnięte postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji dla realizacji inwestycji:  OCHRONA WÓD ZLEWNI RZEKI NOTEĆ – AGLOMERACJA KRAJENKA -  budowa kanalizacji sanitarnej  dla gminy i miasta Krajenka realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Priorytet III Środowisko przyrodnicze; Działanie 3.4. Gospodarka wodno – ściekowa; Schemat I – w zakresie odcinków przesyłowych, sieci i przyłączy.”.

Wybrana została najkorzystniejsza oferta konsorcjum: Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej APIS, Piła, EKOPROJEKT Wojciech Kowal, Jastków, za cenę 717. 360 zł brutto.

Po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu, dnia 20 sierpnia 2009 r. została podpisana umowa, zgodnie z pierwotnie dokonanym wyborem.

3.     Przyjęto projekty uchwał, które przedłożono Radzie do uchwalenia podczas dzisiejszej sesji w następujących sprawach:

1)    sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka,

2)    sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz ustalenia wysokości bonifikaty,

3)    zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok,

4)    wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego w celu prowadzenia wspólnej polityki gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi na obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła.

 

Grażyna Urbanek poinformowała także o realizacji uchwał Rady.

           

Podczas sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26 czerwca 2009 roku podjętych zostało 8 uchwał, których realizacja przebiegała następująco:

1)    Uchwała Nr XXX/192/09 w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy została unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 lipca br. Wojewoda uznał, że nie było w tym przypadku podstaw do zwolnienia z przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wskazał na przepis art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na mocy którego rada gminy może zwolnić z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu jeżeli sprzedaż następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy trwającej dłużej niż 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku nieruchomości ,o jakiej była mowa w uchylonej uchwale. W związku z tym na dzisiejszą sesję przygotowano stosowny projekt uchwały.

2)    Uchwała Nr XXX/193/09 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy i miasta na prace konserwatorskie dała podstawę do zawarcia stosownej umowy z Parafią.

3)    Uchwała Nr XXX/194/09 w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie i Miastu Krajenka lub jej jednostkom organizacyjnym została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 155, poz. 2666 z dnia 20 sierpnia 2009 roku.

4)    Nr XXX/195/09 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie miasta Krajenka  jest realizowana od 1 sierpnia br.

5)    Nr XXX/196/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki daje podstawę do sporządzenia przez sołectwa wniosków na realizację zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym  jako zadania własne gminy. Wnioski należy składać do 30 września.   

6)    Nr XXX/197/09 w sprawie zmiany uchwały zatwierdzającej Plan Odnowy Miejscowości Głubczyn na lata 2007-2015 – jest realizowana.

7)    Nr XXX/198/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence – została zrealizowana, tj. o sposobie rozpatrzenia poinformowano skarżącą.

8)    Nr XXX/199/09 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok – jest realizowana zgodnie z zapisami.

 

Podczas sesji Rady odbytej w dniu 19 sierpnia 2009 roku podjęto jedną uchwałę Nr XXXI/200/09 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok – jest realizowana zgodnie z zapisami. Kolejna sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym odbyła się 28 sierpnia 2009 roku. Podjęto jedną uchwałę Nr XXXII/201/09  w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok. Ta uchwała również jest realizowana zgodnie z treścią.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie uchwały przekazano w terminie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące finansów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zbadania ich zgodności z prawem. 

 

Grażyna Urbanek poinformowała także o zaawansowaniu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na rok 2009:

1)    Wykonanie podbudowy dróg dojazdowych do pól – zadanie zostało wykonane. Wykonano podbudowy we wsi Barankowo za kwotę 143.800 zł oraz Śmiardowo Kraj. – 51.700zł.

2)    Przebudowa ulicy Młyńskiej w Skórce -  wykonano prace na kwotę 219.948 zł, tj. drogę o długości 700m i szerokości 4m.

3)    Remont istniejącej sieci wodociągowej w ulicach Słowackiego, Łódzkiej i Końcowej -  prace jeszcze trwają.

4)    Budowa ulic i chodników na osiedlu Bydgoska – przygotowywany jest wniosek, który zostanie złożony do Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011. Termin na złożenie dokumentacji upływa 30 września br.

5)    Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Krajenka – podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji budowlanej na to zadanie. Firma prowadzi prace projektowe, które powinna zakończyć do 30 czerwca 2010 roku.

6)    Odnowa zagospodarowania centrum miasta Krajenka – gmina jest w posiadaniu całej dokumentacji oraz pozwoleń. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie określonych w dokumentacji prac.

7)     Budowa boisk sportowych przy ul. Bydgoskiej w Krajence w ramach Programu „Moje boisko Orlik 2012” – trwają prace wykonawcze, planowany termin zakończenia inwestycji 6 listopada br.

8)    Odnowa wsi Głubczyn – podpisana została umowa z projektantami, trwają prace nad dokumentacją. Projekt ma być realizowany przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i będzie składany do Lokalnej Grupy Działania przez Towarzystwo Miłośników Głubczyna. Konkurs będzie ogłoszony prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

9)    Modernizacja Stadionu w Krajence – na realizację zadania przyznano już środki. Umowa została podpisana w dniu 24 września br. w Urzędzie Marszałkowskim. Są to środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przetarg już się odbył, trwa wybór wykonawcy. 

10)  Ośrodek rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Wapińskim w Maryńcu – zadanie będzie realizowane również z PROW.  Na inwestycję przyznano dofinansowanie, trwa oczekiwanie na wyznaczenie terminu podpisania umowy.

11)  Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową i wymianą sieci wodociągowej w Krajence – projekt obejmuje dwa zadania: budowę stacji uzdatniania wody i rozbudowę i wymianę sieci wodociągowej w Krajence. Jeżeli chodzi o stację uzdatniania wody, nie ma żadnych problemów. Jest pozwolenie na budowę i zadanie to może być realizowane, gdyby gmina posiadała własne środki. Sprawa wymiany sieci wodociągowej jest bardziej złożona, ponieważ projekt zakłada przejście przez różnego rodzaju grunty. Potrzebne są trzy pozwolenia na budowę. Gmina otrzymała już dwa pozwolenia od Wojewody Wielkopolskiego, jedno odnoszące się do nieruchomości PKP oraz drugie obejmujące drogi wojewódzkie. Pozwolenie na budowę obejmujące grunty gminne oraz nieruchomości prywatne wydaje starosta. Nie było problemów z uzyskaniem pozwoleń od wojewody, są natomiast problemy z uzyskaniem pozwolenia ze starostwa. Gmina złożyła wniosek do Starostwa 28 kwietnia br. Do dnia dzisiejszego nie udało się uzyskać pozwolenia. W odpowiedzi na wniosek gmina otrzymała pismo wzywające do uzupełnienia podania. Pismo to nie wskazywało jakie braki należy uzupełnić, nie podano niezgodności jakich dopatrzył się starosta. W zasadzie nie było wiadomo co we wniosku należy uzupełnić. W związku z tym zwrócono się do starosty z uprzejmą prośbą aby wskazał o jakie działki chodzi. Niestety w odpowiedzi wpłynęło pismo informujące, iż w związku z nieuzupełnieniem projektu podanie gminy pozostawia się bez rozpatrzenia oraz, że należy odebrać dokumentację i złożyć ponowny wniosek. Takich wniosków gmina złożyła jeszcze dwa. Do dnia dzisiejszego właściwie nie wiadomo było o co chodzi staroście. Jeżeli były do wniosków jakieś konkretne uwagi, były one uzupełniane. Po wezwaniach dochodziły następne, dziwne uwagi. W związku z tym, że trwało to bardzo długo złożona została skarga do Wojewody Wielkopolskiego. Wojewoda w odpowiedzi wydał postanowienie, w którym pisze: „Po zapoznaniu się ze skargą Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka na bezczynność oraz przewlekłe załatwianie przez Starostę Złotowskiego sprawy wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w Krajence, postanawiam:

1)     uznać skargę za uzasadnioną,

2)    wyznaczyć termin 30 dniowy na załatwienie przedmiotowej sprawy, licząc od dnia doręczenia postanowienia,

3)    zarządzić wyjaśnienie przyczyny niezałatwienia sprawy w terminie oraz podjęcie środków zapobiegających naruszeniu terminu załatwienia spraw w przyszłości.”

Grażyna Urbanek odczytała także uzasadnienie do postanowienia Wojewody Wielkopolskiego:

„Dnia 30 kwietnia 2009 roku do Starosty Powiatu w Złotowie wpłynął wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę inwestycji wymienionej w sentencji. Po analizie złożonej dokumentacji organ I instancji dnia 22 maja 2009 roku, na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. wezwał inwestora do uzupełnienia wniosku o oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, przez które przebiega trasa projektowanej sieci wodociągowej, zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Infrastruktury (…) Jednocześnie Starosta Złotowski zaznaczył, iż składane oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane powinno wyszczególniać wszystkie nieruchomości, na których planowana jest inwestycja. Powyższe w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, przy czym organ I instancji pouczył inwestora, że niezłożenie wymaganych dokumentów spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Wezwanie zostało odebrane przez inwestora w dniu 25 maja 2009 roku, który pismem z dnia 28 maja 2009 roku (doręczono 29 maja br.) udzielił odpowiedzi prosząc m.in. o wskazanie numerów działek, które zdaniem organu I instancji zostały pominięte w składanych oświadczeniach o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Starosta Powiatowy w Złotowie pismem z dnia 4 czerwca 2009 roku poinformował inwestora – Gminę i Miasto Krajenka, że w związku z nieuzupełnieniem braków formalnych wniosku, a tym samym nie spełnieniem obowiązku nałożonego ww. wezwaniem z dnia 22 maja 2009 roku, pozostawia wniosek bez rozpoznania.

Wojewoda Wielkopolski, po analizie akt sprawy stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a. jeżeli podanie nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Podkreślić należy, że wezwanie na podstawie art. 64 § 2 i 3 k.p.a., tj. określenie żądania, podpis strony, dołączenie pełnomocnictwa oraz wymagania określone w przepisach szczególnych, w tym również przedłożenia odpowiedniej treści oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Jak słusznie wskazuje Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 1 października 2001 roku, przepis art. 64 § 2 k.p.a. dotyczy wezwania do usunięcia braków w postępowaniu administracyjnym, które z łatwością mogą być usunięte. Niewątpliwie do organu I instancji należy wnikliwa analiza stanu faktycznego i prawnego w rozpatrywanej sprawie, po przeprowadzeniu której – redagując wezwanie do uzupełnienia stwierdzonych braków – winien wprost wskazać adresatowi wezwania okoliczności podlegające wyjaśnieniu. Zdaniem Wojewody Wielkopolskiego w analizowanej sprawie zabrakło owego ścisłego i konkretnego wskazania stwierdzonych braków w analizowanym wniosku Gminy i Miasta Krajenka. W treści wezwania wystosowanego do inwestora w dniu 22 maja 2009 roku Starosta Powiatowy w Złotowie winien wskazać konkretne numery działek gruntu, które w jego ocenie nie zostały ujęte w przedłożonych oświadczeniach o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, a przez które przebiega planowana inwestycja. Dopiero przy tak sformułowanym wezwaniu Starosty Złotowskiego można by mówić o pozostawaniu stwierdzonego braku łatwym do usunięcia.

Starosta Powiatowy w Złotowie pozostawał w pełnej świadomości co do stopnia trudności w sprostaniu przez inwestora wezwaniu, o czym świadczy treść odpowiedzi Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 28 maja 2009 roku, w którym wręcz uprzejmie prosi o skonkretyzowanie swojego żądania (wskazanie konkretnych numerów działek, które zdaniem Starosty nie zostały ujęte w złożonych oświadczeniach o posiadanych prawach do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane). Niestety Starosta Złotowski nie reagując na prośbę inwestora – w zaistniałych okolicznościach niesłusznie zdecydował o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż planowana inwestycja dotyczy sprawy publicznej (budowy sieci wodociągowej), objętej funduszem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013).

Mając powyższe na uwadze, pismo Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w sprawie bezczynności oraz przewlekłości załatwiania przez Starostę Złotowskiego sprawy o wydanie decyzji pozwolenia na budowę „Budowy nowej sieci wodociągowej w Krajence, należało uznać za zasadne i postanowić jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.”

 

Grażyna Urbanek wyjaśniła, iż tym samym Wojewoda Wielkopolski uznał, iż Burmistrz miał rację, a Starosta popełnił błąd. Jeżeli Starosta nie wywiąże się z postanowienia i w ciągu 30 dni nie załatwi sprawy, gminie przysługuje prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem Wojewody. Gmina ww. postanowienie otrzymała 20 sierpnia, termin 30 dniowy upłynął w dniu 21 września 2009 roku. W tym terminie nie otrzymano żadnej decyzji, ani pozytywnej, ani negatywnej. Wpłynęło natomiast nowe pismo od Starosty o kolejne uzupełnienie wniosku. Staroście chodziło dotychczas o to, że nasza inwestycja nie ma ciągłości. W pierwszym złożonym wniosku inwestycja przechodziła przez działki osób prywatnych. W takich przypadkach gmina musiała uzyskiwać zgodę na wejście na te działki. Zgodę taką uzyskano od wszystkich. Kwestia sporna dotyczyła działek, gdzie jedno z małżonków zmarło. Zgodę podpisywał żyjący małżonek. Starostwa uważał, że jest to niezgodne i że należy przeprowadzić sprawę spadkową. Przeprowadzenie postępowania spadkowego w tak  krótkim terminie nie było możliwe, dlatego projektanci wyłączyli te nieruchomości, gdzie miała przejść ewentualna rura. Starosta jednak podważał, że tak być nie może.

W odpowiedzi na ww. zarzuty wyjaśniono, że: „Inwestor - Gmina i Miasto Krajenka zwrócił się do Starosty Złotowskiego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę  Budowę sieci wodociągowej wskazując jej przebieg po ściśle określonych działkach. W związku z pojawieniem się kwestii nieuregulowanych stanów prawnych niektórych nieruchomości położonych na trasie przebiegu nowej sieci, inwestor nie uwzględnił tych działek w złożonym wniosku. Na działkach tych nadal będzie funkcjonować stara się wodociągowa, której inwestor nie będzie rozbudowywać. Realizacja inwestycji nie musi oznaczać wyłączenia z użytkowania istniejącej starej sieci, która aktualnie zasila w wodę odbiorców – mieszkańców miasta Krajenka i będzie zasilała w wodę dopóki nowa sieć nie będzie spełniała warunków jej użytkowania. Nowa sieć wodociągowa realizowana będzie etapami co jest uzasadnione względami organizacyjnymi, technicznymi i ekonomicznymi. Uzupełnienia nowej sieci wodociągowej na działkach o nieuregulowanym stanie prawnym będą realizowane na bieżąco, z momentem regulacji stanu prawnego przedmiotowych działek. Pragniemy wyjaśnić, iż przedmiotowa inwestycja jest inwestycją celu publicznego i realizowana będzie dla dobra lokalnej społeczności miasta Krajenka. Jej realizacja będzie miała niewątpliwy wpływ na poprawę warunków zdrowia i życia mieszkańców poprzez eliminację starej szkodliwej sieci azbestowej. Zważywszy na powyższe należy mieć na uwadze, że kwestie interpretacji sformułowań użytych w złożonym wniosku jak i we wnioskach poprzednich nie powinny być przyczyną przedłużania terminu wydania pozwolenia na budowę. Jak najszybsze uzyskanie pozwolenia na budowę przez inwestora jest szczególnie ważne ze względu na pozyskane środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Informuję, iż Gmina i Miasto Krajenka złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej z działania Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej. Wnioskowana kwota dofinansowania to 4 mln zł, które gmina może utracić nie uzupełniając ww. wniosku o przedmiotową decyzję. Termin na ostateczne uzupełnienie mija w połowie października. Utrata dofinansowania ze środków unijnych zdecydowanie zaważy na realizacji inwestycji. W budżecie gminy nie ma wystarczających środków na wykonanie zadania bez pomocy funduszy zewnętrznych. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności proszę o pozytywne rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy aby wydanie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w Krajence do końca września, tak aby gmina jako beneficjent funduszy unijnych mogła do polowy października mogła okazać się prawomocną decyzją.”

 

Grażyna Urbanek powiedziała, że jeżeli takiej decyzji nie będzie i nie dostarczymy jej do połowy października, środki te przepadną. Gmina straci 4 mln zł.

W dniu dzisiejszym wpłynęło postanowienie od Starosty, w którym nałożył na gminę obowiązek usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym do zatwierdzenia projekcie budowlanym w terminie do 5 października 2009r. W związku z tym uzyskanie decyzji jest nierealne. Postanowienie jest bardzo długie, nie sprawdzono jeszcze wszystkich kwestii, których dotyczy. Starosta żąda aby dostarczyć protokół Zespołu Uzgadniania Dokumentacji dotyczący zmienionych fragmentów dokumentacji projektowej. Takie uzgodnienia były, protokół był ze stycznia br. Aby przygotować mapy do uzgodnienia należałoby je pobrać z Biura Geodezji w Złotowie. Rysunek projektu był wykonywany na mapach pobranych z Biura Geodezji Starostwa. Zespół Uzgadniania Dokumentacji zbiera się 30 września, więc na pobranie map jest tylko poniedziałek. Wiadomym jest już, że tych uzgodnień gmina nie zdąży zrobić, tak aby zachować termin do 5 października. Ponadto Starosta chce aby dostarczyć pozwolenie Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na terenie stanowiącym zabytkowy układ urbanistyczny miasta Krajenka, zgodnie z wymogami art. 36 ustawy z 2003 roku o ochronie zabytków. Jeżeli były w tej sprawie wątpliwości Starosta miał 5 miesięcy żeby wskazać, że dokumentację należy uzgodnić z Konserwatorem. Zrobił to dopiero teraz. Kolejny zarzut dotyczył tego, że przedłożony projekt budowlany powinien być uzgodniony z rzeczoznawcą od spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych z uwagi na fakt, iż na sieci wodociągowej projektowane są zewnętrzne hydranty przeciwpożarowe. Wszystko się zgadza, tylko, że ten przepis wszedł w życie 19 sierpnia. Gdyby starosta wcześniej bardziej szczegółowo analizował dokumentację, sprawa mogła być dawno zamknięta i ten przepis by gminy nie dotyczył. W związku z tym, że przepis jest z sierpnia, uzgodnienia należy rozpocząć od nowa. Jeszcze się nie spotkała z sytuacja aby uzgadnianie dokumentacji trwało 5 miesięcy – jest to prosta inwestycja, są to rury: wykopanie ich i zasypanie, dlatego nie wie jaki jest problem.

 

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag.

Posiedzenie opuścił radny Piotr Jończyk zmniejszając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 13.

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 5

Po wznowieniu przez Przewodniczącego obrad, Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka odniósł się do sprawy wydania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w Krajence

Burmistrz powiedział, iż w ciągu 5 miesięcy pozwoleń na budowę można było wydać kilka. Kiedy składano zażalenie do Wojewody wynikało to z troski o to, aby gmina nie spóźniła się z uzupełnieniem wniosku o pozwolenie na budowę, które warunkowało uzyskanie unijnego wsparcia na realizację tego zadania w wysokości 4 mln zł. Miała to być bezobsługowa stacja uzdatniania wody oraz nowa sieć. Starosta pisze o uzgodnieniach ze strażą odnośnie zabezpieczenia przeciwpożarowego. Jednak istniejąca sieć nie dość, że jest wykonana z azbestu, to jeszcze jest w niej masa kamienia. Średnica rur jest nieduża. Przy pożarze, kiedy niezbędne są ogromne ilości wody należy wziąć pod uwagę czas, w jakim wodę podaje się do samochodów, czy bezpośrednio z hydrantu w miejsce ogniska pożaru. Należy wziąć pod uwagę także fakt, że są to 4 mln złotych nie z budżetu państwa, marszałka województwa wielkopolskiego, czy z budżetu powiatu. Są to środki z budżetu unii. Grzechem jest aby z tych pieniędzy nie korzystać. Chodzi nie tylko o 4 mln zł, ale o zdrowie mieszkańców. Przy zabieganiu o te środki problemów nie robi ani Bruksela, ani  Warszawa, ani Poznań. Często narzekamy, że zasady pozyskiwania środków są tak trudne, jak niektórzy mówią, tak trudne aby ich nie uzyskać. Zespól ludzi pracował przez 3 lata, aby można było złożyć dobry wniosek i w konkursie projektów wygrać. I tak się stało. Jedna osoba tu na miejscu zdecydowała o pozbawieniu gminy tych środków. Sądzi, że środki, które zwolni Krajenka, uzyska inna gmina, która staroście będzie przesyłać listy dziękczynne. Mówi o tym, ponieważ gmina ma przyznane 19 mln środków unijnych do wykorzystania na budowę kanalizacji. Ten sposób postępowania może się nie zmienić i może się okazać, że w przyszłym roku będziemy informować, iż zostaliśmy pozbawieni 19 mln złotych. Jest to przestroga na przyszłość, ale nie zamierza tej sprawy tak pozostawić. Gmina będzie się dowoływać tam, gdzie to tylko będzie możliwe – tylko co to nam da. Być może satysfakcję.

Starosta jest zapraszany na każdą sesję ale go tu nie widać – temu się jednak nie dziwi. Z takim nastawieniem raczej nie powinien tutaj przyjeżdżać. Jeżeli chce przyjechać powinien przeprosić mieszkańców tego miasteczka. 

Stan hydroforni w Krajence wszyscy znają, zbudowana została na początku lat 60-tych. Może się zdarzyć tak, że nie wytrzyma ona dalszej eksploatacji i miasto zostanie pozbawione wody. Wówczas będzie mówiło się, że winny jest Burmistrz, Rada Miejska – bo co oni w tej kwestii zrobili. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy polska jest w stanie wykorzystać przyznane jej środki do 2013. Jeśli mamy większość takich decydentów – nie jest w stanie tego zrobić. Każda inwestycja niesie za sobą nowe inwestycje i nowe miejsca pracy. W perspektywie czasu i tutaj byłaby podobna sytuacja. Jednak takimi decyzjami nowych miejsc pracy się nie tworzy.   

 

Burmistrz udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas sesji Rady odbytej w dniu 26 czerwca br. Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 26 czerwca br. radni zgłosili 6 wniosków i zapytań, na które uzyskali następujące odpowiedzi:

1)    Radny Henryk Kania pytał, kto jest zobowiązany uporządkować drogę gminną po remoncie, jeżeli coś na niej zostało: czy zobowiązany jest właściciel przyległej nieruchomości.

Naprawę bądź remont drogi wykonawca jest zobowiązany wykonywać zgodnie z umową zawartą z inwestorem oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane. Utrzymanie drogi we właściwym stanie należy do zarządcy drogi i do niego należy kierować wnioski i uwagi.

 

2)    Radny Wacław Jamróz  wrócił do sprawy remontu mostu kolejowego w Krajence. Wniosek w tej sprawie składał w poprzedniej kadencji.  Otrzymał odpowiedź, że kolej podejmie się zadania jak znajda się pieniądze. Kolej poczyniła pewne prace zabezpieczające w postaci kilku szyn, wzmocniono konstrukcję mostu, przez co oddziaływanie pociągów na wiadukt jest mniejsze. Mimo to proces niszczenia wiaduktu postępuje.  W związku z tym zwraca się do Burmistrza aby ponowił prośbę o ujęcie w planie kolei remontu tego mostu. Jest to jego zdaniem sprawa pilna.

 

Wniosek został przekazany Polskim Kolejom Państwowym Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu.

Ponadto oglądał ten wiadukt i stwierdził, że wali się on od dołu. W związku z tym powiadomiono o zaistniałej sytuacji Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Złotowie aby ocenił stan obiektu i skłonił właściciela obiektu do remontu.

 

3)    Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował za pośrednictwem Burmistrza do Zarządu Dróg Powiatowych o załatanie dziur na drodze powiatowej Krajenka – Sokolna (przez Pogórze). 

            Wniosek radnego przekazano Powiatowemu Zarządowi Dróg w Złotowie.

 

4)    Radny Piotr Jończyk wnioskował o uzupełnienie nawierzchni ulicy Stanisława Polańskiego w Krajence.

 

Radnego poinformowano, iż dziury w nawierzchni ulicy zostały uzupełnione w lipcu br.

 

5)    Radny Piotr Jonczyk pytał o przyszłość placu na ulicy Winiary w Krajence, tj. czy istnieje możliwość zorganizowania na nim placu zabaw dla dzieci.

Plac zabaw na ulicy Winiary nie jest objęty projektem planu zagospodarowania przestrzennego. Przewidziane jest natomiast zachowanie funkcji dotychczasowej jako teren zieleni urządzonej. Planuje się również ustawienie tam kamienia z nazwą placu. Przy szkole podstawowej budowany jest obecnie Orlik, projektanci pracują także nad dokumentacją na budowę przy ww. orliku kortów tenisowych oraz parkingu na 70 pojazdów przy ulicy Bydgoskiej. Będzie to miejsce gdzie dzieci i młodzież będą mogli spędzać czas. Ministerstwo Sportu zamierza także uruchomić program: Lodowisko w każdej gminie. Lodowiska takie mają powstawać na bazie istniejących Orlików. Zakup urządzeń ma bić finansowany, podobnie jak Orlik w części przez ministerstwo, samorząd województwa i samorząd gminy. Jeżeli program zostanie uruchomiony, to gmina na pewno z niego skorzysta.  Teren będzie oświetlony, dlatego będzie można z niego bezpiecznie korzystać.

 

6)    Radny Waldemar Siwek powiedział, iż mieszkańcy cały czas zadają mu pytanie, kiedy będzie chodnik w Podróżnej.

Wniosek radnego przekazano Powiatowemu Zarządowi Dróg w Złotowie. Uzyskano odpowiedź, iż na dzień dzisiejszy takiego rozwiązania nie biorą pod uwagę.

 

 

Ad. 6

Przedstawiciel Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie nie przybył na sesję. Otrzymano informację na piśmie – która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. Informacja ta została odczytana przez Przewodniczącego Rady.

 

Ad. 7

Przewodniczący poinformował, iż w sesji nie będzie uczestniczył Jacek Arter dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. Otrzymano informację na piśmie – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Informacja została odczytana przez Przewodniczącego Rady.

 

Ad. 8

Grażyna Urbanek złożyła informację w sprawie przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Krajenka za I półrocze 2009 roku. Informacja stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Ad. 9a

Bogumiła Maciejewska Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywnie, przy czym Komisja Rewizyjna obradowała w 4 osobowym składzie.

 

Do projektu nie wniesiono uwag wobec czego poddano go pod głosowanie.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/202/09 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Ad. 9b

Bogumiła Maciejewska Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz ustalenia wysokości bonifikaty. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywnie.

 

Do projektu nie wniesiono uwag wobec czego poddano go pod głosowanie.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/203/09 w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz ustalenia wysokości bonifikaty. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

 

 

 

Ad. 9c

Bogumiła Maciejewska Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywnie.

 

Do projektu nie wniesiono uwag wobec czego poddano go pod głosowanie.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/204/09 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 8  do nin. protokołu.

 

Ad. 9d

Bogumiła Maciejewska Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego w celu prowadzenia wspólnej polityki gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi na obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła Stanowiska te były jednogłośnie pozytywnie.

 

Do projektu nie wniesiono uwag wobec czego poddano go pod głosowanie.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/205/09 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego w celu prowadzenia wspólnej polityki gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi na obszarze działania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła. Uchwała stanowi załącznik nr 9  do nin. protokołu.

 

Ad.10

Anatol Najmowicz Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence przedstawił informację o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

Informacja stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Ad. 11

Radny Henryk Kania po raz kolejny wyraził swoje niezadowolenie z faktu braku realizacji inwestycji polegającej na budowie chodnika dla pieszych, w okolicach skrzyżowania z drogą powiatową we wsi Dolnik. Zdaniem radnego budowa ww. chodnika powinna być sprawą priorytetową ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pieszym, szczególnie dzieciom, które codziennie przemieszczają się jezdnią na ww. odcinku drogi. Przypomniał również, iż interweniuje w tej sprawie już od roku 2003.

Radny powiedział, iż od lat daje się zaobserwować wyraźne zwiększenie natężenia ruchu na drodze 188, w ostatnim czasie także motocykli. Na wzmiankowanym skrzyżowaniu w Dolniku dochodziło do wypadków, także tych ze skutkiem śmiertelnym.

Z informacji, którą otrzymali radni  w piśmie z dnia 21 września br. wynika, że przygotowywana jest dokumentacja na budowę chodników, przebudowę zatok autobusowych i sygnalizacji świetlnej w miejscowości Dolnik. Niestety realizacja zadania nie nastąpi w roku bieżącym. Radny wyraził obawę, iż podjęcie konkretnych działań nastąpi dopiero wówczas, kiedy dojdzie do tragicznego zdarzenia drogowego z udziałem dziecka. W związku z tym wystosował apel, aby pilnie zrealizować inwestycję, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo dzieciom korzystającym z drogi wojewódzkiej we wsi Dolnik.

Proponował aby w przypadku wypadków WZDW obciążyć kosztami tego zdarzenia, rehabilitacji poszkodowanych oraz wypłata renty.

 

Radny pytał także, czy plany modernizacji dróg wojewódzkich przewidują inwestycję na odcinku drogi 188 pomiędzy miejscowościami Dolnik – Żeleźnica.

 

Radny  Władysław Ogórek po raz kolejny zwracał uwagę na zły stan przejazdu kolejowego na ulicy Bydgoskiej w Krajence. Brak na nim także przejścia dla pieszych. Radny wnioskował o wykonanie takiego przejścia oraz poprawienie stanu ww. przejazdu. Wyraził także niezadowolenie z powodu braku chodnika za przejazdem oraz działań WZDW, które w odpowiedzi na wnioski dotyczące stanu drogi 190, ograniczają prędkość na ww. drodze.

 

Radny Władysław Ogórek wnioskował także o ujęcie w budżecie Gminy i Miasta inwestycji polegającej na instalacji oświetlenia drogowego we wsi Śmiardowo Kraj.

 

Radny Franciszek Rutkowski ponowił swój wniosek z roku ubiegłego w sprawie zainstalowania 4 lamp oświetlenia drogowego przy wyjeździe z Krajenki w stronę Pogórza.

 

Kolejny wniosek radnego Franciszka Rutkowskiego dotyczył stanu dróg powiatowych. Radny prosił o uzupełnienie nawierzchni drogi Krajenka- Augustowo.

Radna Joanna Wienke poruszyła sprawę stanu mostu na drodze powiatowej we wsi Augustowo (na skrzyżowaniu przy remizie OSP). Wcześniej w tej sprawie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka,  interweniował sołtys wsi Augustowo.  Porusza ten temat, ponieważ drogą tą przejeżdżają ciężkie samochody powodując pękanie mostu i przemieszczanie gruntu w kierunku rowu. Most może ulec zawaleniu. W związku z tym radna wnioskowała o wzmocnienie mostu, pobocza i rowu w ww. miejscu.

Radny Karol Makarewicz powiedział, iż po rozmowach z młodymi rodzicami, przychyla się do ich próśb i marzeń, aby w Krajence urządzić miejsce, gdzie osoby z małymi dziećmi mogłyby bezpiecznie spędzić  czas i odpocząć (plac zabaw). W związku z budową kompleksu boisk sportowych przy szkole podstawowej, radny pytał, czy jest szansa aby w pobliżu zlokalizować plac zabaw dla małych dzieci. 

Radny Waldemar Siwek prosił o wykonanie placu zabaw w Podróżnej, w miejscu po byłym żwirowisku. Jeżeli piasku nie można zebrać ze skarp, to prosi o jego dowiezienie.

Rady Waldemar Siwek wnioskował również o instalację lamp oświetleniowych w Podróżnej przy drodze prowadzącej do Państwa Drzazga (droga od sklepu GS w kierunku Gmurowa). Chodzą tamtędy dzieci dojeżdżające do szkół.

Ad. 12

Regina Lamtschek – sołtys wsi Skórka wnioskowała o dokonanie oględzin drzew na cmentarzu w Skórce. Znajduje się tam dąb, na którym znajdują się suche konary, jest ich coraz więcej. Drzewo w jej ocenie nadaje się do usunięcia. Jest tam także pochylony modrzew. Jej zdaniem należy ocenić stan ww. drzew i podjąć decyzję odnośnie ich ewentualnego usunięcia.

 

Ad. 13

Wobec zrealizowania zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 14:20 zamknął XXXIII sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokółowała:                                                             Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                              Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi Rady                                         Przewodniczący Rady