Protokół Nr XXXIV/09

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia 9 października 2009 roku

w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Krajence

 

 

Ad. 1

Sesję o godz. 8:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecna radna Małgorzata Mila.  Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§    Janusz Szczerbiak – Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

§   Grażyna Urbanek  - z-ca Burmistrza

§   Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy.

 

Ad. 2

Przyjęto następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

4.     Zakończenie.

 

Ad. 3

Mirosław Machejek Skarbnik Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok. Zmiana polegała wprowadzeniu środków:

1)    24 tys. zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole – Program Radosna szkoła,

2)     35,614 zł – na podstawie wykazu ze strony internetowej MEN przyznana kwota na stypendia dla uczniów.

Zmniejszeniu o 11396 zł ulega dotacja na  świadczenia rodzinne.

 

Zmianie ulega załącznik nr 11. Polega ona na korekcie kwoty planowanych wydatków o 1 zł, wartości zadania aby uzyskać pełna kwotę środków na pokrycie kosztów zadania w okresie jego realizacji.

 

Przewodniczący projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych podjęła uchwałę Nr XXXIV/206/09 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok, która stanowi załącznik do nin. protokołu.

 

Ad. 4

 Wobec wyczerpania zaplanowanego  porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 8:10 zamknął XXXIV sesję Rady Miejskiej.

 

Protokółowała:                                                                      Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                                       Piotr Gniot

 

Inspektor ds. obsługi rady                                                   Przewodniczący Rady