Protokół Nr XXXVI/09

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia  27 listopada 2009 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

Ad. 1

Sesję o godz. 12:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecni radni: Jakub Niedźwiecki, Waldemar Siwek oraz Piotr Jonczyk. Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

W sesji uczestniczyli ponadto:

§   Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

§   Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,

§   Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,

§   Zygmunt Jasiewicz – kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Nieruchomościami,

§   Marek Pietrzak – kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej.

 

Ad. 2

Przewodniczący poinformował, iż w dniu 20 listopada 2009 roku do Rady Miejskiej wpłynął wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w sprawie rozszerzenia zaplanowanego porządku obrad poprzez dodanie punktu dotyczącego rozpatrzenia i przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w sprawie wsparcia finansowego samorządu województwa wielkopolskiego w realizacji budowy chodnika w miejscowości Dolnik. Wobec powyższego porządek obrad będzie następujący:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

6.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)    uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy i Miasta Krajenka,

b)    zmiany uchwały w sprawie programu pomocowego de minimis dla podmiotów rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy i Miasta Krajenka,

c)     przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do Stowarzyszenia „Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski”,

d)    zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

7.     Rozpatrzenie i przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie wsparcia finansowego samorządu województwa wielkopolskiego w realizacji budowy chodnika w miejscowości Dolnik.

8.     Zapytania i wnioski radnych.

9.     Wolne głosy, informacje.

10.  Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono innych uwag.

Doszedł radny Waldemar Siwek oraz Piotr Jończyk zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 14.

Ad. 3

Protokół sesji Rady odbytej w dniu 30 października 2009 roku został przyjęty jednogłośnie bez poprawek.

 

Ad. 4

Doszedł radny Jakub Niedźwiecki zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 15.

 

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informacje o działalności Burmistrza w okresie międzysesjami.

 

W okresie od 30 października do 27 listopada 2009 roku  kierownictwo Urzędu odbyło 4 posiedzenia podczas których  zajmowano się następującymi sprawami:

1.     Wydano zarządzenia:

1)    Nr 241/09 z dnia 30 października 2009  roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na 2009 rok. Układ wykonawczy został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej  w Krajence w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2009 rok z dnia 30 października br.

2)    Nr 242/09 z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Krajence.  Konkurs został ogłoszony na dwie świetlice w Krajence. Kwota dotacji ogółem 20 tys. zł, po 10 tys. na każdą. Termin składania ofert upływa 17 grudnia br. W skład Komisji weszli: Ryszard Sieg, Barbara Kloska, Danuta Wrzeszcz, Barbara Piechowska, Mariola Kurzawa.

3)    Nr 243/09 z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 180/08 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w sprawie powołania komitetu obchodów 590 rocznicy nadania praw miejskich miastu Krajenka.  W skład Komitetu weszli: dodatkowo Anatol Najmowicz i Waldemar Kujawa.

4)    Nr 244/09 z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 191/09 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 6 marca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka. Po zmianie skład komisji był następujący: Zygmunt Jasiewicz, Aleksandra Sawicka, Barbara Kloska, Andrzej Szałek (zmiana spowodowana chorobą pracownika).

5)    Nr 245/09 z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2010 rok. Projekt budżetu został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Krajence.  Sesja budżetowa jest planowana na 23 grudnia br.

6)    Nr 246/09 z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odnowa zagospodarowania centrum miasta Krajenka”. Termin na składanie ofert upłynął w dniu 24 listopada. Wpłynęło 5 ofert:

a)    Pol-Dróg Piła Sp. z o.o. – 1.630.408,55zł,

b)    Granit Dariusz Pylak Strzegom – 1.730.833,94,

c)     VIABUD Jacek Gruszkiewicz Walkowice – 1.203.173,52,

d)    Zakład Remontowo-Budowlany LAREK Oborniki – 1.673.851,71,

e)    Usługowy Zakład Budowlany, Skład materiałów Budowlanych Jerzy Żak zlotów – 1.390.800.

Obecnie prowadzone jest badanie ofert.

7)    Nr 247/09 z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy i miasta Krajenka, tj. działki oznaczonej numerem 444/1 położonej w Krajence – obręb 65.  W skład Komisji weszli: Zygmunt Jasiewicz, Aleksandra Sawicka, Barbara Kloska, Danuta Wrzeszcz, Marek Pietrzak.

8)    Nr 248/09 z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego inwestycji pn. „Moje boisko-Orlik 2012”. W skład komisji weszli: Zygmunt Jasiewicz, Tomasz Ciechanowski, Henryk Wróbel, Włodzimierz Hildebrandt, Janusz Sendłak, Andrzej Pietrzak, Sławomir Kuczyński, Andrzej Wawruszak.

2.     Ponadto zajmowano się projektami uchwał, które są przedmiotem obrad Rady Miejskiej podczas dzisiejszej sesji:

1)       uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy i Miasta Krajenka,

2)       zmiany uchwały w sprawie programu pomocowego de minimis dla podmiotów rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy i Miasta Krajenka,

3)       przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do Stowarzyszenia „Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski”,

4)       zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

 

3.     Analizowano pismo Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Marka Kmiecika w związku z budową chodnika we wsi Dolnik. Zwrócono się do gminy z prośbą o wsparcie tej inwestycji. Aby udzielić odpowiedzi na ww. pismo Burmistrz wnioskował do Rady o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Projekt stanowiska został przekazany radnym. Burmistrz proponuje wyasygnowanie kwoty 20 tys. zł.

4.     Kolejna analizowaną sprawą była wypłata akcyzy za II półrocze 2009 roku. O tym, że jest problem z wypłatą mówiły media. Za I półrocze 2009 roku płatności zostały wykonane. Dotację na ten cel gmina dostaje od wojewody i środki mogą być wypłacone tylko w wysokości takiej, jak otrzymana dotacja. Dotacja na II półrocze powinna wynosić 176.609,51 zł. Decyzja o dotacji opiewa na kwotę 88.363 zł, dlatego tylko do tej kwoty można było dokonać wypłaty. 16 listopada wypłacono kwotę 84.089,26zl. Kwota ta wystarczyła na zrealizowanie 70 decyzji. Ogółem wydano 161 decyzji, dlatego 91 decyzji nie zostało zrealizowanych na kwotę 91.520,25zł. Zastanawiano się jak podzielić tę kwotę i przyjęto zasadę, że środki będą wypłacane w kolejności wpływu podań. Pozostali muszą czekać. Odczytała także pismo Ministra Finansów, które wystosował w związku z monitami wojewodów. Zgodnie z wyjaśnieniami prawdopodobnie wypłata będzie mogła nastąpić w roku 2010.

5.     Kolejnym rozważanym problemem była wypłata zasiłków rodzinnych. Środki przyznane na ten cel gminie są niewystarczające. Jest to zadanie rządowe wykonywane przez gminę i środki na ten cel musi przekazać państwo, w tym przypadku wojewoda. Gmina nie otrzymała wystarczających środków już na wypłatę w listopadzie, brak jest pieniędzy na wypłatę świadczeń w grudniu. Chodzi w tym przypadku o fizyczny brak pieniędzy, jak również planu, który pozwoliłby zaplanować ten wydatek w budżecie. Powstał w związku z tym dylemat, czy dokonać wypłat tylko do wysokości otrzymanych środków i planu jaki jest w budżecie. Brak planu powoduje, że Burmistrz nie może dokonać płatności, ponieważ inaczej złamałby przepisy ustawy o finansach publicznych. Takie postępowanie skutkuje odpowiedzialnością dyscyplinarną. Z drugiej strony są mieszkańcy, którzy potrzebują tych środków. Sprawa jest bardzo poważna. W związku z tym została podjęta decyzja aby zwiększyć plan wydatków na to zadanie z własnych środków. Skarbnik niesie autopoprawkę do budżetu, gdzie stosowne zapisy zostały już uwzględnione. Operacja ta była konsultowana z Regionalną Izbą Obrachunkową. Cała ta sytuacja została opisana w uzasadnieniu do projektu uchwały. Wcześniej prowadzona była korespondencja z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim. G. Urbanek odczytała ostatnie pismo zawierające pewna propozycję, która nie została jednak przyjęta. Były także rozmowy telefoniczne prowadzone przez Burmistrza. Nie przyniosły one pozytywnego efektu, dlatego podjęto decyzję o zwiększeniu planu z własnych środków i takie rozwiązanie zostało zaproponowane w projekcie uchwały. Ma nadzieję, że ta propozycja zostanie poparta. Dziś faksem przyszła odpowiedź od dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z której wynika, ze w budżecie Wojewody brak jest jakichkolwiek rezerw, które pozwoliłyby zrealizować zadanie. Wojewodzie znany jest fakt braków w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, dlatego zwrócił się do Ministra Finansów o wyasygnowanie środków na ten cel. W przypadku pozytywnej decyzji środki zostaną niezwłocznie podzielone i przekazane gminom.

Problemu nie byłoby gdyby w trakcie roku wojewoda nie zmniejszył planu. Miało to miejsce dwukrotnie, plan został zmieniony łącznie o kwotę 312.256zł.

 

Grażyna Urbanek złożyła także informację o realizacji uchwał Rady podjętych podczas poprzedniej sesji.

Podczas sesji Rady odbytej w dniu 30 października 2009 roku podjętych zostało 7 uchwał, których realizacja przebiega następująco:

 

1)    Uchwała Nr XXXV/207/09 Rady Miejskiej w Krajence w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok stanowi podstawę do ogłaszania przez gminę konkursów na dotacje, przede wszystkim na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych. W związku z tym, że Rada podjęła uchwałę, możliwe było ogłoszenie konkursu na rok kolejny, co umożliwi pracę świetlic od 1 stycznia 2010.

2)    Uchwała Nr XXXV/208/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej – została wysłana do RIO z prośba o wydanie opinii w sprawie możliwości spłaty kredytu.

3)    Uchwała Nr XXXV/209/09 w sprawie zobowiązania dotyczącego realizacji inwestycji p.n.„Odnowa zagospodarowania centrum Miasta Krajenka” i sposobu jej finansowania – stanowi podstawę do podpisania umowy z wykonawcą na realizację zadania jeszcze w roku bieżącym.

4)    Uchwały:  Nr XXXV/210/09 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru, Nr XXXV/211/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz Nr XXXV/212/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - zostały przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

5)    Uchwała Nr XXXV/213/09 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok jest realizowana zgodnie z zapisami.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie uchwały przekazano w terminie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące finansów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zbadania ich zgodności z prawem. 

 

Do złożonych informacji nie wnoszono uwag.

 

Ad. 5

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych złożone podczas poprzedniej sesji.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 30 października 2009 roku radni zgłosili 8 zapytań i wniosków oraz uzyskali na nie następujące odpowiedzi:

1)    Radny Henryk Kania wrócił do tematu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy i miasta Krajenka. Odbyła się w tej sprawie debata publiczna, w której brał udział. Radny pytał, jakie działania trzeba jeszcze podjąć, aby doszło do uchwalenia dokumentu przez Radę. Tematem studium zainteresowana była także radna Małgorzata Mila.

Studium zostanie przedstawione Radzie do uchwalenia w dniu dzisiejszym. Burmistrz odniósł się także do długiego okresu trwania procedury i wyjaśnił skutki ewentualnego jej przyśpieszania.

2)    Radny Henryk Kania zwrócił także uwagę na stan fragmentu drogi gminnej we wsi Paruszka (od przystanku PKS w kierunku Plecemina). Droga na tym odcinku była już naprawiana, jednak obecnie znowu powstały dziury. Przez wieś Paruszka od czasu wyremontowania drogi leśnej, odbywa się duży ruch, w tym także pojazdów wywożących drzewo z lasu. Droga jest „rozjechana”, problemem jest wyminięcie się dwóch pojazdów. Radny pytał, czy przed wykonaniem kanalizacji jest możliwość położenia tam dywanika asfaltowego lub przynajmniej uzupełnienia nawierzchni tłuczniem. O tym, że planowany jest asfalt, mówił Pan Zygmunt Jasiewicz.

 

Położenie dywanika asfaltowego na drodze w Paruszce związane jest ściśle z planowaną budową kanalizacji sanitarnej, która obejmuje również ten teren. Mając wiedzę dotycząca przebiegu trasy obecnie projektowanej kanalizacji sanitarnej będzie można podjąć w tej sprawie decyzję. Plan na ten cel został przewidziany w uchwale budżetowej na rok przyszły ale realizacja będzie zależna od przebiegu kanalizacji.

 

3)    Radny Henryk Kania poinformował również o łamiącym się asfalcie na drodze gminnej w Paruszce (na zakręcie w okolicy tzw. „Domu nauczyciela”). Myśli, iż dobrym rozwiązaniem byłoby podsypanie tego miejsca tłuczniem.

Wniosek będzie rozpatrywany przy opracowywaniu harmonogramu bieżących napraw dróg w okresie wiosennym. 

4)    Radny Henryk Kania pytał także o przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji polegającej na budowie kolektora sanitarnego na wsiach, ponieważ mieszkańcy nie wiedzą, czy budować szamba, czy poczekać na kanalizację.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji przewidziano na grudzień 2010 roku. Termin wykonania dokumentacji projektowej upływa w czerwcu 2010. Po tym terminie dokumentacja zostanie poddana kontroli zarządu Województwa Wielkopolskiego pod katem zgodności z normą dotycząca koncentracji – 120 RLM/km sieci. Po uzyskaniu pozytywnej opinii podpisana zostanie umowa z Marszalkiem Województwa Wielkopolskiego . Podpisanie umowy będzie podstawą ogłoszenia przetargu na realizację zadania, który powinien się zakończyć 15 grudnia 2010 roku. Burmistrz zwrócił uwagę na konieczność przestrzegania reżimu 120 RLM, który wynika z efektu ekonomicznego odnoszącego się do opłacalnej eksploatacji systemu. Poinformował także, ze przygotowywane są przepisy obniżające wskaźnik 120 dla obszarów objętych NATURĄ 2000 oraz terenów stanowiących zbiorniki wody. Przyjęcie tych regulacji byłoby korzystne dla gminy, ponieważ leży na wielkim jeziorze słodkiej wody.

5)    Kolejne pytanie radnego Henryka Kani dotyczyło chodnika w Dolniku i Paruszce.

Jak wszyscy pamiętają radny go na ostatniej sesji upoważnił do prowadzenia w tej sprawie rozmów z dyrektorem Kmiecikiem. Rozmowy takie prowadzi już od 2003 roku. Wielkopolski Zarząd Dróg ma wieloletni plan budowy i renowacji dróg i tego planu się trzyma. Jak zapewne wszyscy wiedzą, ponieważ pisały o tym media, powstała inicjatywa budowy ścieżki rowerowej od Błękwitu do Krajenki gdyż tam akurat budowano drogę.  Podpisy pod petycja w tej sprawie do Zarządu Dróg Wojewódzkich zbierali strażacy, aby w ten sposób przekonać dyrektora  o zasadności realizacji tego zadania. Sądzi, że nikt nie kwestionuje, że przy drogach wojewódzkich i bardziej obciążonych drogach powiatowych powinny być chodniki i ścieżki rowerowe. On również podpisał te petycję, ponieważ gdyby tego nie zrobił, interpretowano by to w swoisty sposób. Gdyby tego nie zrobił, w przypadku wypadku na tej drodze i śmierci pieszego bądź rowerzysty pisałoby, że Burmistrz ma ręce zbrukane we krwi. Podobnie było w Skórce w 2004 lub 2005 roku. Z jednej strony zabiegamy o ścieżkę rowerową w Błękwicie i Klukowie, poprzez OSP zbieramy podpisy, z drugiej strony są jego zabiegi aby w 2010 roku powstała dalsza część chodnika w Skórce – łącznie z kanalizacją burzową – w Dolniku i Żeleźnicy. Dyrektor, który ma do dyspozycji tylko określone pieniądze i nie wystarczy ich na wszystkie potrzeby, musi wybierać. Na utrzymanie niebezpiecznych miejsc, dla całego województwa zabezpieczono kwotę 3 mln zł, a realizacja założonych zadań będzie kosztować 5 mln zł. O brakujące pieniądze będzie musiał zabiegać. W Panoramie Złotowskiej opublikowano pismo, które jak tam piszą otrzymał do wiadomości, a  de facto go nie otrzymał, gdzie stwierdza się m.in. że w przypadku wypadku z udziałem rowerzystów lub pieszych sumienie nasze będzie czyste. Nie podobają mu się takie stwierdzenia, gdyż wynika z tego, że w razie wypadku, to dyrektor WZDW  nie będzie miał czystego sumienia. Był i rozmawiał z dyrektorem, ale jak ma rozmawiać i przekonywać gdy dyrektor ma dylemat: o chodniki w Skórce, Dolniku i Żeleźnicy zabiegają tylko mieszkańcy Krajenki, natomiast o odcinek do Klukowa zabiegają mieszkańcy dwóch gmin. Co w takiej sytuacji ma wybrać dyrektor, kiedy na wszystko pieniędzy nie wystarczy. On wybrałby inwestycję, która uważana jest przez większość za bardziej konieczną. Nieoficjalnie uzyskał informację, że w roku 2010 nie będzie chodnika w Skórce, będzie za to chodnik w Klukowie. Stanie się tak na nasze własne życzenie. Nie da się w taki sposób prowadzić działań, chociażby w dobrej wierze. Nie twierdzi, że ścieżka nie jest potrzebna – niewątpliwie jest potrzebna, ale należy zadać sobie pytanie, czy bardziej niż chodnik w Skórce, Dolniku i Żeleźnicy. Zabolało go kiedy dziennikarz przychodząc do niego pyta dlaczego ścieżka do Złotowa jest drogą rowerową, a chodniki i ścieżki, o które również zabiegają strażacy przy drogach powiatowych to-  jak powiedziała jedna z osób- to ścieżki polityczne. Pod pismem, o którym mówił podpisał się Starosta, Wicestarosta, a przecież mamy ogromna liczbę dróg powiatowych. Skoro przekonują dyrektora dróg wojewódzkich, że ta ścieżka jest ważna, to mogą także pokazać przy swoich drogach, że można tak właśnie robić poprzez własny przykład.

 

6)    Radny Piotr Jończyk ponowił wniosek o ustawienie lustra przy dawnym „Lewiatanie”, które ułatwiłoby wyjazd z drogi gminnej przy parkingu. Jest tam nadal niebezpiecznie.

Udzielono odpowiedzi, że istniejące oznakowanie powinno być wystarczające. Znajduje się tam znak : „STOP” i przed skrętem każdy kierujący jest zobowiązany się zatrzymać.

7)    Radny Piotr Jończyk powiedział, iż ponownie uporządkowany został teren przy Zespole Szkół Spożywczych w Krajence (wykarczowano zakrzaczenie), tam gdzie jest ulica Stanisława Polańskiego. Radny pytał o planowane przeznaczenie tego terenu.

 

Teren ten został uporządkowany i obecnie funkcjonuje jako teren zieleni. Aktualnie opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego, który określi przeznaczenie tego terenu w przyszłości (prawdopodobnie będzie to budownictwo jednorodzinne).

 

8)    Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował o usunięcie 4  drzew (a przynajmniej jednego) przy wyjeździe z drogi gminnej ze wsi Łońsko na drogę wojewódzką 188. Zdaniem radnego usunięcie drzew poprawiłoby bezpieczeństwo wyjazdu z drogi gminnej.

 Burmistrz poinformował, iż był i sprawdził osobiście, iż z jednej i drugiej strony drzewa są tak szeroko, że nie widzi powodu aby je dalej wycinać. W miejscu, o którym mówił radny musi być natomiast zrobiony dobrze wjazd i o to wnioskują mieszkańcy. Powinien on być wyprofilowany i odpowiednio szeroki, ponieważ korzystają z niego rolnicy wjeżdżający ze sprzętem rolniczym i przyczepami. Problem został zasygnalizowany WZDW i jest potwierdzenie, że po położeniu dywanika asfaltowego, wjazdy będą poprawiane.

9)    Radna Joanna Wienke wnioskowała o usuniecie pękniętego drzewa znajdującego się w Głubczynie – park nad jeziorem, objęty Planem odnowy miejscowości Głubczyn.

O wydane decyzji na wycinkę drzewa, o jakim mówiła radna, zwrócił się mieszkaniec Głubczyna.  Został on wezwany do uzupełnienia wniosku o zgodę właściciela nieruchomości, na której rośnie drzewo.  Zgodnie  z ustawą o ochronie przyrody usunięcie drzewa z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez burmistrza, na wniosek posiadacza nieruchomości.  Jeżeli posiadacz nie jest właścicielem do wniosku dołącza się zgodę właściciela. Jeżeli wnioskodawca uzupełni wniosek o wymagana zgodę, zostanie wydana decyzja zezwalająca na wycięcie drzewa.

Radny Henryk Kania poinformował, iż nie uzyskał pisemnej odpowiedzi na zgłoszone wnioski.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż odpowiedzi były przygotowane, jeżeli pisma nie dotarły to nie było to złośliwe.

 

Ad. 6a

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska poinformowała, iż opinie Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącej uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy i Miasta Krajenka, były jednogłośnie pozytywne.

 

Projekt studium omówiła Krystyna Sobieszczańska współautorka dokumentu, wyjaśniła także powody, które spowodowały wydłużenie procedury sporządzania opracowania.

 

Posiedzenie opuścił radny Anatol Najmowicz zmniejszając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 14.

 

Radna Joanna Wienke prosiła o zaprezentowanie załączników graficznych od nr 3 do 7.

Załączniki te zostały zaprezentowane.

 

Radny Henryk Kania zwrócił uwagę na zapisy na stronie 57 studium dotyczące dróg gminnych i ich szerokości. Pytał, czy obligatoryjne jest planowanie 15m pasów drogowych poza terenem zabudowanym i 10m w mieście. Ponadto wyraził pogląd, iż studium zostało dobrze opracowane i stanowi ciekawy materiał. Wnioskował też o sporządzenie wykazu poprawek, które zostały wprowadzone po posiedzeniach Komisji.

 

Krystyna Sobieszczańska poinformowała, iż wszystkie poprawki już zostały naniesione. Jeżeli chodzi o szerokość dróg publicznych są one określone w ustawie w zależności od kategorii i klasy dróg. Nie jest to wymysł architekta. Istniejące drogi w całej Polsce nie spełniają norm określonych w przepisach, np., w Krajence pas drogowy drogi wojewódzkiej wynosi 15m, a powinien 25m. W przypadku dróg istniejących pisze się, że należy zachować pas istniejący.

 

Radny Wacław Jamróz powiedział, iż ma nadzieję, że w projekcie studium dokonano poprawek, zgodnie z uwagami wnoszonymi na posiedzeniach Komisji, w szczególności w odniesieniu do szmaciaka oraz przykładów owalnicy, gdzie pominięto Paruszkę. Miał także uwagi w zakresie powierzchni jezior wskazanych w dokumencie. Brakuje mu także wskaźnika jeziorności. Jeziora stanowią walor gminy, a w opracowaniu pisze się o 5 km jezior stojących. Ktoś niezorientowany może wnioskować, że więcej ich nie ma. Prawdopodobnie reszta to jeziora przepływowe.

 

Krystyna Sobieszczańska wyjaśniła, iż szczegółowy opis jezior znajduje się w opracowaniu ekofizjograficznym i tam znajdują się ich powierzchnie.

 

Radny Wacław Jamróz był zdania, iż z dokumentu będą także korzystać szkoły i celowe byłoby aby takie informacje się w nim znalazły.

 

Krystyna Sobieszczańska odpowiadając na pytanie odnośnie zakresu publikacji studium w Biuletynie Informacji Publicznej wyjaśniła, iż obowiązkiem jest umieszczenie tytułów i wskazanie gdzie znajduje się dokument.

 

Projekt poddano pod glosowanie.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/214/09  w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy i Miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 6b

Po wznowieniu obrad Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały w sprawie programu pomocowego de minimis dla podmiotów rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy i Miasta Krajenka. Poinformowała także o wniesieniu do projektu autopoprawki, która była przedstawiania podczas posiedzeń Komisji w wyniku której §1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Nie uważa się za podmioty podejmujące po raz pierwszy działalność na terenie Gminy i Miasta Krajenka, które:

1) powstały w wyniku przekształcenia formy prawnej, podziału lub zmiany nazwy podmiotu,

2) w przypadku, gdy nieruchomość jest współwłasnością, a działalność gospodarczą podejmuje kolejny ze współwłaścicieli, jako „nowy podmiot”.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/215/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu pomocowego de minimis dla podmiotów rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy i Miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 6c

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do Stowarzyszenia „Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski”.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/216/09 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do Stowarzyszenia „Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski” – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Ad. 6d

Mirosław Machejek Skarbnik Gminy poinformował o autopoprawkach do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok. W stosunku do posiedzeń Komisji proponuje się dokonanie przesunięć środków na wypłatę świadczeń rodzinnych, w celu umożliwienia wypłaty świadczeń w miesiącu listopadzie br. Proponuje się przesunięcie z rezerwy ogólnej 46000zł oraz 9000zł z zaliczki alimentacyjnej. Jest to zadanie rządowe, które powinno być finansowane z dotacji od Wojewody. Dokonanie świadczeń bez zmiany budżetu stanowiłoby naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Proponuje się przejściowo dofinansować wypłaty świadczeń ze środków własnych gminy, a dla ułatwienia rozliczenia dofinansowanie to ująć w części budżetu dotyczącej zadań własnych. Środki wyłożone przez gminę będą przedmiotem roszczeń wobec budżetu państwa.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVI/217/09 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok – która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 7

Projekt stanowiska w sprawie wsparcia finansowego samorządu województwa wielkopolskiego w realizacji budowy chodnika w miejscowości Dolnik został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Ad. 8

Radny Henryk Kania odniósł się do odpowiedzi na złożone wnioski, tj. poinformował, iż droga w Paruszce koło Domu Nauczyciela w dniu wczorajszym nie była naprawiona.

Radny Henryk Kania wrócił do sprawy drogi gminnej w Paruszce na odcinku od przystanku PKS w kierunku Plecemina. Radny powiedział, iż zdaje sobie sprawę, iż jeżeli pod drogą ma być prowadzona sieć kanalizacyjna, to obecnie nie ma sensu wykładanie dużych pieniędzy na położenie asfaltowej nawierzchni, jednak widzi potrzebę aby doraźnie naprawić ww. odcinek drogi. Jego zadaniem sytuację poprawiłoby dowiezienie i rozprowadzenie przyczepy tłucznia lub grubego żwiru.

 

Radny Henryk Kania odniósł się także do „upoważnienia” o którym mówił Burmistrz w sprawie chodnika w Dolniku. On miał jedynie na myśli, aby Burmistrz w jego imieniu zapoznał się z dokumentacja, ponieważ często jest w Poznaniu. Prosił o to wyłącznie w swoim imieniu.

 

Radny Henryk Kania zabrał także głos w sprawie remontu drogi wojewódzkiej na odcinku Krajenka-Klukowo. Inwestycja ta zmierza już ku końcowi i jego zdaniem nielogiczne jest pozostawienie z jednej strony przy krawędzi jezdni pojedynczych drzew – po 2, 3 - kiedy za rowem rosną już nowe. W ocenie radnego sprawa jest nieprzemyślana, a wszystkie drzewa z jednej strony powinny zostać wycięte.

Radny Franciszek Rutkowski wnioskował o zainstalowanie tzw. „śpiących policjantów” na ulicach V Dzielnicy i Wojska Polskiego w Krajence.

 

Radny Henryk Kania powiedział także, iż dokonano przesunięcia środków na wypłatę świadczeń rodzinnych, nie satysfakcjonuje go jednak sytuacja w przypadku wypłaty akcyzy dla rolników. Zdaje sobie sprawę, że są to środki z budżetu państwa, ale gmina Krajenka jest gmina rolniczą, a sytuacja rolników jest krytyczna. Rolnicy nie mogą sprzedać zboża, a jak już ktoś chce kupić, to za cenę w 50% pokrywającą koszty produkcji. Uważa, że wszyscy rolnicy powinni być potraktowani jednakowo i wypłata powinna nastąpić np. po połowie.

 

Burmistrz odniósł się do powyższej wypowiedzi radnego Kani mówiąc, iż przyjęcie jakiejkolwiek zasady byłoby źle odebrane. Uznano, ze najuczciwiej będzie przyjąć kolejność wpływu. Wydatku związanego z wypłata akcyzy nie można było potraktować jak świadczeń rodzinnych. Stwierdził także, iż gmina nie może wyręczać budżetu państwa, ponieważ mogłoby zabraknąć środków na realizację zadań własnych.

 

Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował o wycięcie drzewa rosnącego przy wyjeździe z drogi gminnej na drogę wojewódzką 188, na wysokości nieruchomości państwa Jaroszewiczów.

 

Radny Piotr Jończyk złożył wniosek w sprawie wyrównania terenu koło sklepów na ulicy Domańskiego. Są tam dziury, w których stoi woda.

 

Radny Piotr Jończyk wnioskował także o wyznaczenie z jednej strony przy ulicy Stanisława Polańskiego w Krajence, ścieżki dla pieszych.

 

Ad. 9

Nie zgłoszono wniosków.

 

Ad. 10

Wobec wyczerpania zaplanowanego  porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 14:15 zamknął XXXVI sesję Rady Miejskiej.

 

Protokółowała:                                                                     Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                                       Piotr Gniot

 

Inspektor ds. obsługi rady                                                   Przewodniczący Rady