Protokół Nr XXXVII/09

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia  18 grudnia 2009 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

Ad. 1

Przed otwarciem porządku obrad dokonano wręczenia srebrnego medalu za zasługi dla obronności kraju Państwu Krystynie i Krzysztofowi Bondos, których trzej synowie odbyli wzorowo zasadniczą służbę wojskową. Odznaczenie wręczył ppłk Marek Owczarzak z-ca WKU w Pile.

 

Sesję o godz. 12:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecna usprawiedliwiona radna Małgorzata Mila oraz radny Piotr Jończyk. Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

W sesji uczestniczyli ponadto:

§   Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

§   Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,

§   Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,

§   Ryszard Sieg- kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence,

§   Zygmunt Jasiewicz – kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Nieruchomościami,

§   Marek Pietrzak – kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej.

 

Ad. 2

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

6.     Informacja radnego Powiatu Złotowskiego o pracach Rady Powiatu.

7.     Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie w sprawie remontów i inwestycji na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy i Miasta Krajenka.

8.     Informacja o stanie realizacji dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji w Gminie Krajenka.

9.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)        uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok., 

b)       zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

10.  Zapytania i wnioski radnych.

11.  Wolne głosy, informacje.

12.  Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

 

Ad. 3

Protokół sesji Rady odbytej w dniu 27 listopada 2009 roku został przyjęty jednogłośnie bez poprawek.

 

Ad. 4

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka przedstawiła informację o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

W okresie od 28 listopada do 18 grudnia 2009 roku kierownictwo Urzędu odbyło 2 posiedzenia, podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

1.     Wydano zarządzenia:

1)    Nr 250/09 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na 2009 rok – układ wykonawczy został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27.11.2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

2)    Nr 251/09 z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz zawiera jedną pozycję – jest to działka położona w Krajence przy ul. Toruńskiej, oznaczona numerem geodezyjnym 186/10 o pow. 103m2. Jest to teren niezabudowany. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena nieruchomości 5 tys. zł.

3)    Nr 252/09 z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka przeznaczonych do oddania w dzierżawę.  Wykaz zawiera 22 pozycje. Są to grunty położone w mieście Krajenka i przeznaczone na cele handlowo-usługowe, pod garaże oraz grunty rolne.

2.     Przyjęto projekty uchwał będące przedmiotem obrad Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym:

1)    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok., 

2)    zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

 

Grażyna Urbanek poinformowała także o wynikach naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Gmina Krajenka złożyła zgodnie z regulaminem 1 wniosek na budowę ulic i chodników w Krajence – Osiedle Bydgoska. Gminy złożyły 112 wniosków, uwzględnionych zostało 30 z nich. Gmina Krajenka uzyskała na liście rankingowej 49 miejsce. Wniesione zostały zastrzeżenia do przyznanej punktacji. Cześć zastrzeżeń została uwzględniona w wyniku czego gmina przesunęła się na pozycję 44. Uzyskanie większej liczby punktów nie było możliwe, ponieważ wysoko punktowany był przede wszystkim dostęp do dróg krajowych oraz budowa małych rond i sygnalizacji świetlnej.

 

Kolejne wyjaśnienia dotyczyły prac związanych z przygotowaniem kanalizacji gminy w ramach programu kluczowego – Ochrona wód zlewni rzeki Noteć. W projekcie bierze udział 9 gmin. W ostatnim czasie okazało się, że z projektu wycofuje się gmina Wysoka ze względu na brak możliwości spełnienia warunku koncentracji 120 RLM/km sieci. Wycofanie się gminy Wysoka wywołało obawy co do powodzenia całego projektu. W związku z tym odbyto spotkanie z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który koordynuje zadanie. Gmina uzyskała informacje, że wycofanie się Wysokiej nie spowoduje zagrożeń. Warunkiem uzyskania środków przez gminę jest realizacja przyjętego harmonogramu prac.

Obecnie, w związku z trwającymi pracami nad dokumentacją techniczną, odbywają się zebrania we wsiach objętych projektem. Odbyły się już spotkania w Śmiardowie Kraj. Podróżnej, Głubczynie i Augustowie.  Biorą w nich udział przedstawiciele gminy oraz projektanci.

 

Grażyna Urbanek poinformowała także, iż na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ukazała się informacja, że do końca br. rolnicy otrzymają zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na dzień dzisiejszy brak jest jednak zawiadomienia o ilości środków oraz samych pieniędzy.

 

Został rozwiązany także problem ze środkami na świadczenia rodzinne. Wpłynęły dwie decyzje wojewody, które gwarantują realizację zobowiązań w pełnej wysokości. Wypłaty świadczeń nastąpią w dniu 21 grudnia.

 

Grażyna Urbanek poinformowała także, iż w dniu 29 grudnia br. podpisana zostanie umowa na dofinansowanie stacji uzdatniania wody i wymianę sieci wodociągowej w Krajence. Po podpisaniu umowy będzie możliwe ogłoszenie przetargu na wykonawstwo.

 

Grażyna Urbanek złożyła także  informację o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady.
Podczas sesji Rady odbytej w dniu 27 listopada 2009 roku podjęte zostały 4 uchwały, których realizacja przebiega następująco:

1)    Uchwała Nr XXXVI/214/09 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Krajenka – przekazano w celu zbadania zgodności z prawem do Wydziału Rozwoju Regionalnego Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Pile.

2)    Uchwała Nr XXXVI/215/09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu pomocowego de minimis dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Gminy i Miasta Krajenka została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

3)    Uchwała Nr XXXVI/216/09 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do Stowarzyszenia Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski – została wysłana organizatorom stowarzyszenia.

4)    Uchwała Nr XXXVI/217/09 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok – jest realizowana zgodnie z zapisami.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie uchwały przekazano w terminie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące finansów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zbadania ich zgodności z prawem. 

 

Doszedł radny Piotr Jończyk zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 14.

 

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad.5

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 27 listopada 2009 roku radni zgłosili 5 zapytań i wniosków oraz uzyskali na nie następujące odpowiedzi:

1)    Radny Franciszek Rutkowski wnioskował o zainstalowanie tzw. „śpiących policjantów” na ulicach V Dzielnicy i Wojska Polskiego w Krajence.

 

Zgodnie z załącznikiem numer 4 do rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181) progi podrzutowe (tzw. leżący policjant) można stosować jedynie poza drogami publicznymi tj. na obszarach o ograniczonej dostępności lub na obszarach zamkniętych (drogi osiedlowe, tereny zakładowe, wyjazdy na parkingi, wjazdy na tereny użyteczności publicznej). Drogi wskazane we wniosku należą do kategorii dróg publicznych (gminnych) gdzie przepisy prawa nie zezwalają na montaż progów.

 

2)    Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował o wycięcie drzewa rosnącego przy wyjeździe z drogi gminnej na drogę wojewódzką 188, na wysokości nieruchomości państwa Jaroszewiczów.

 

Komisja dokonała oględzin przedmiotowego drzewa i stwierdziła, że wykonanie manewru włączania się do ruchu na drodze wojewódzkiej może odbywać się w bezpieczny sposób przy zachowaniu zasad ruchu drogowego, a ww. drzewo nie stanowi w tym przeszkody.

 

3)    Radny Piotr Jończyk złożył wniosek w sprawie wyrównania terenu kolo sklepów na ulicy Domańskiego. Są tam dziury, w których stoi woda.

 

Radnego poinformowano, iż w dniu 14 grudnia 2009 roku uzgodniono z właścicielem sklepu Panem Henrykiem Olszewskim, że teren parkingu zostanie wyrównany w najbliższym czasie.

 

4)    Radny Piotr Jończyk wnioskował także o wyznaczenie z jednej strony przy ulicy Stanisława Polańskiego w Krajence, ścieżki dla pieszych.

 

Droga przy ul. Stanisława Polańskiego jest wyłożona płytami żelbetonowymi , co już w tym stanie rzeczy wprowadza ograniczenie prędkości. Obecnie nie ma możliwości wybudowania tam ścieżki dla pieszych. Budowa ulicy i chodników będzie możliwa po uzbrojeniu terenu.

 

5)    Radny Henryk Kania zabrał głos w sprawie remontu drogi wojewódzkiej na odcinku Krajenka-Klukowo. Inwestycja ta zmierza już ku końcowi i jego zdaniem nielogiczne jest pozostawienie z jednej strony przy krawędzi jezdni pojedynczych drzew – po 2, 3 - kiedy za rowem rosną już nowe. W ocenie radnego sprawa jest nieprzemyślana, a wszystkie drzewa z jednej strony powinny zostać wycięte.

 

Burmistrz odpowiadając na wniosek radnego zaprezentował zdjęcia rozwiązań pozwalających na zachowanie drzewostanu zastosowane na innych drogach, w tym krajowej drodze nr 10 (w okolicach Wyrzyska). Rozwiązania te (bariery energochłonne) pozwalają zachować drzewa oraz zapewniają bezpieczeństwo uczestnikom ruchu. Droga ta była w ostatnim czasie modernizowana. Zdaniem Burmistrza wycięcie wszystkich drzew nie jest dobrym rozwiązaniem.

Burmistrz odniósł się także do wystąpień mediów oraz władz powiatu, które wypowiadały się w sprawie wycinki drzew, w związku z planowaną modernizacją drogi wojewódzkiej na odcinku Krajenka – Klukowo.  Same władze powiatu przy remoncie drogi Jastrowie – Okonek zastosowały rozwiązanie polegające na wycince drzew z jednej strony, pozostawiając drzewa po drugiej stronie. Burmistrz zapytał jak mają się do tego publiczne wypowiedzi zarzucające mu brak logiki, kiedy optował za takim samym podejściem w przypadku drogi wojewódzkiej.

Burmistrz ponadto przypomniał, iż 1 drzewo produkuje 120 kg tlenu. Jedno stuletnie drzewo zaspokaja potrzeby na tlen 1 człowieka. W odniesieniu do pytania: kto jest ważniejszy drzewo, czy człowiek, można zadać kolejne. Czy człowiek będzie mógł funkcjonować bez drzew.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż Burmistrz wykonał prelekcję na temat fotosyntezy, o co on nie pytał. Nie wie dlaczego jego zapytanie tak bardzo poruszyło Burmistrza. Chodziło mu o 1 samotne drzewo, które pozostawiono na samym zakręcie przed Klukowem. Burmistrz w swojej prezentacji nie odniósł się do szerokości pasa drogowego na drodze krajowej. Tam jeden pas ruchu jest szerokości całej drogi wojewódzkiej, o którą mu chodziło. Zadając pytanie nie miał pretensji do Burmistrza lecz do inwestora. Jeżeli jest to droga wojewódzka należało jego pytanie przekazać zarządcy. Nie było jego intencją aby robić to złośliwie. Powiedział także, iż jeżeli uważa, że ma rację, to stara się wyjaśniać to we własnym gronie. Nie wie jaki sens miała ta prelekcja, jego nie stać na opłacanie mediów aby filmować  cokolwiek. Uważa, ze robi się na niego nagonkę.

 

Burmistrz powiedział, iż jego celem było pokazanie radnemu jak wyglądają pewne mechanizmy decyzyjne. Zdjęcia robił sam i nie uważa aby był agresywny. Chciał wyjaśnić sprawę, a nie atakować.

 

Radny Henryk Kania stwierdził, iż w takim razie należało to wszystko napisać, a nie publicznie go uświadamiać.

 

Ad. 6

Piotr Tomasz radny Powiatu Złotowskiego złożył informację o swojej działalności w Radzie Powiatu.

Radny Piotr Tomasz przypomniał, iż okręg wyborczy Krajenka - Tarnówka reprezentuje 3 radnych. Są to radni Jan Zając i Tadeusz Wiśniewski. Zabiegi o inwestycje dla gminy Krajenka czyni bez ich poparcia. Jego działania na rzecz ujęcia w przyszłorocznym budżecie powiatu drogi Paruszka – Podróżna poparli radni opozycji. Działania te jednak nie przyniosły efektu, ponieważ w projekcie budżetu na rok 2010 inwestycja ta nie została przewidziana. W wyniku tego, w roku 2010 na terenie gminy Krajenka powiat nie zbuduje ani 1 metra drogi czy chodnika. Działania takie dowodzą, iż powiat nie realizuje Planu Rozwoju Lokalnego do roku 2013, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu. Jest to uchwała martwa, gdyż o wyborze inwestycji nie decyduje plan lecz politycy koalicji. W ocenie radnego P. Tomasza budżet to nie budżet powiatu lecz koalicji SLD-PSL.

Radny poinformował także, iż w projekcie budżetu powiatu na 2010 rok planowany jest deficyt w wysokości 11 143 600zł. Budżet powiatu, to też dochody mieszkańców Gminy Krajenka, natomiast inwestycje lokalizowane są w gminach Okonek i Jastrowie.

Powiat dokłada też do inwestycji gminnych: 140 tys. na budowę chodnika w Węgiercach, chodnik Smolnica-Debrzno Wieś – 200 tys. zł, Orlik w Jastrowiu 400 tys. zł.

Wydatki w Krajence to 80 tys. zł z przeznaczeniem na budowę boiska przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Zdaniem radnego szanse na inwestycje w Krajence w latach kolejnych są również niewielkie. Powodem będzie konieczność obsługi długu. Będzie to kwota 4 mln zł w roku 2010 i 5 mln w latach następnych.

 

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 7

Po wznowieniu obrad Przewodniczący poinformował, iż trzykrotnie ponawiał zaproszenie dla władz powiatu z prośbą o udział w sesji Rady Miejskiej. Celem zaproszenia była rozmowa o drogach powiatowych na terenie gminy. Zaproszenie to nie zostało przyjęte.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż zaproszenie władz powiatu miało na celu merytoryczną dyskusję na temat dróg powiatowych. Zapraszani byli Zarząd Powiatu na czele ze Starostą oraz Przewodniczący Rady. Ostatnie zaproszenie było wysłane 10 grudnia br. Wpłynęła odpowiedź, z której wynikało, że władz powiatu w Krajence nie będzie. W dniu wczorajszym wysłano ponaglenie.

Burmistrz prosił o umożliwienie Sekretarzowi Gminy odczytanie pism, o których mówił.

 

Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy Krajenka odczytał zaproszenie z dnia 10 grudnia, odpowiedź Starosty oraz ponowne zaproszenie z 16 grudnia br.

 

Burmistrz powiedział, iż odzewu nie ma, z tego wynika że władze powiatu z jakiś powodów nie chcą się spotkać. Powiat uchwalił wieloletni plan inwestycyjny, gdzie ujęte są drogi na terenie gminy Krajenka. Są to ulica Władysława Jagiełły oraz droga Paruszka – Podróżna. W projekcie budżetu na rok 2010, jak wspominał radny Piotr Tomasz, dróg tych nie ma. Burmistrz powiedział, iż z jego wyliczeń wynika, że powiat ze środków własnych wydał na drogi na terenie Gminy Krajenka jeszcze w poprzedniej kadencji, 150 tys. zł – droga Krajenka – Węgierce. Pozostałe pieniądze pochodziły w 85% z funduszy unijnych.

Na budżet powiatu składają się także wpływy z Krajenki. Mieszkańcy tej gminy stanowią ok. 12% mieszkańców powiatu. W ciągu ostatnich 8 lat powiat z terenu gminy Krajenka uzyskał ok. 7 do 8 mln zł. Gdyby gmina dysponowała tymi środkami i dostępem do funduszy unijnych sama rozwiązałaby problemy dróg na swoim terenie. Powiat powinien być dobrem wspólnym 8 gmin, a nie dobrem 1 gminy i 1 miasta. Burmistrz wyraził pogląd, iż decyzje w powiecie są podejmowane wg klucza partyjnego. W ramach narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych powiat składał dwa wnioski, miał więc dwukrotnie większe szanse na powodzenie. Gdyby wzięto pod uwagę drogę Paruszka – Podróżna na odcinku np. do Głubczyna możliwe byłoby uzyskanie większej liczby punktów, biorąc pod uwagę, że w Dolniku WZDW będzie przebudowywał skrzyżowanie. Można było zaplanować chodniki i małe rondo w Głubczynie. W odniesieniu do tej drogi można było uzyskać pozytywny efekt. 

Burmistrz zaproponował Radzie odsłuchanie nagrania ze spotkania Zarządu Powiatu i przedstawicieli Gminy Krajenka, które odbyło się ok. pół roku temu, obrazujące oczekiwania powiatu wobec gminy. Nagranie dotyczyło współfinansowania budowy Orlika oraz współpracy w zakresie budowy dróg. Gmina przygotowała propozycje odnośnie ewentualnych płaszczyzn współpracy. W sprawie Orlika decyzja Zarządu Powiatu była negatywna, ponieważ twierdzono m.in., że to zadanie własne gminy. Na spotkaniu, które odbyło się w listopadzie br. w Krajence, na zaproszenie Zarządu Powiatu, w którym udział wzięły dwie Komisje Rady Miejskiej w Krajence oraz władze gminy, stanowisko powiatu było odmienne. Oczekiwano, że gmina dofinansuje budowę Orlika przy MOS-ie. Gmina takim rozwiązaniem nie była zainteresowana, ponieważ wybudowała własny obiekt, ale nie będzie przeszkadzać.

Zdaniem Burmistrza nie jest sztuką wyciąganie pieniędzy od siebie nawzajem ale pozyskiwanie ich z zewnątrz. Współpraca jest przez gminę oczekiwana, ale odzew powiatu jest taki jak zaprezentował.

 

 

Ad.8

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka złożył informację o stanie realizacji dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji w Gminie Krajenka.

 

Burmistrz przypomniał, iż na chwilę obecną jest podpisana preumowa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu Kluczowego – Ochrona Zlewni Wód Rzeki Noteć. Koszt szacowany zadania wynosi 22-23 mln zł. Wartość końcowa zadania zostanie określona na podstawie dokumentacji technicznej. Jednym z warunków otrzymania środków jest terminowa realizacja przyjętego harmonogramu. Gmina co miesiąc składa raporty o zaawansowaniu prac do WFOŚiGW. Dokumentacja wykonywana jest przez firmę z Piły co ułatwia bieżące kontakty. Dokumentacja oraz pozwolenie na budowę powinny być gotowe do 15 czerwca 2010 roku.

Burmistrz poinformował o problemach z realizacja dokumentacji wynikające z braku map w Starostwie Powiatowym w Złotowie dla Paruszki, Dolnika i Żeleźnicy. Projektanci są proszeni o bieżące informowanie gminy na piśmie o wszelkich problemach.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, dokumentacja techniczna zostanie poddana badaniu pod katem uzyskania wskaźnika koncentracji na poziomie 120.  Po pozytywnym przejściu ww. kontroli będzie można podpisać umowę i rozpocząć procedurę przetargową na realizację zadania.

Obecnie jak informowała z-ca Burmistrza odbywają się konsultacje w sołectwach. Kolejne zebrania odbędą się wkrótce. Jest duże zainteresowanie mieszkańców i niezadowolenie części z nich, ponieważ nie wszyscy będą mogli być podłączeni w pierwszym etapie. Dalsze podłączenia będą mogły następować po zakończeniu i rozliczeniu planowanej inwestycji.

Burmistrz wspomniał także o zagrożeniach wynikających z rezygnacji Gminy Wysoka z udziału w projekcie. Zgodnie z otrzymanymi wyjaśnieniami Prezesa WFOŚiGW problemu z tym nie będzie. Natomiast niektóre gminy nie mają odpowiednio przygotowanej kadry. Krajenka jest merytorycznie dobrze przygotowana, a pracownicy stanowią równorzędnych partnerów do rozmów.

 

Ad. 9a

Zofia Urbanek Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.

 

Zofia Urbanek poinformowała, iż program pod względem finansowym i merytorycznym jest zbliżony do obowiązującego w roku bieżącym.

Odstąpiono od szkoleń dla nauczycieli, członków Komisji oraz przedsiębiorców, ponieważ szkolenia odbyły się w roku bieżącym. Proponuje się natomiast zorganizowanie szkoleń dla rodziców w zakresie występowania patologii wśród młodzieży.

Zwiększono plan na dofinansowanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, ponieważ do chwili obecnej policja dowiozła tam z gminy Krajenka więcej nietrzeźwych osób, niż w roku 2008.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVII/218/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok – która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

Ad.9b

Mirosław Machejek Skarbnik Gminy przedłożył projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

Proponuje się następujące zmiany:

1)    Środki na świadczenia rodzinne, zgodnie z decyzjami wojewody, łącznie w kwocie 248.244zł – jest to kwota w całości pokrywająca potrzeby,

2)    Na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych – zmiany w planach tych jednostek wynikające z potrzeby dostosowania do stanu faktycznego,

3)    Zmiana klasyfikacji budżetowej środków na budowę ośrodka rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Wapińskim.

 

Skarbnik poinformował także, iż zmiany w budżecie planuje się także na kolejnej sesji w dniu 23 grudnia br. Będą one powiązane z budżetem przyszłorocznym. Ze względów organizacyjnych nie jest możliwe dostarczenie radnym wcześniej projektu uchwały w tej sprawie.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVII/219/09 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok - która stanowi załącznik nr 4  do nin. protokołu.

 

Ad. 10

Radni nie zgłosili zapytań i wniosków.

 

Ad. 11

Karol Makarewicz podziękował osobom uczestniczącym w pracach nad przygotowaniem projektu Moje Boisko Orlik 2012 za zaangażowanie w realizację zadania. Ma nadzieję, że spełni się reszta obietnica Burmistrza dotycząca powstania kortów oraz placu zabaw i parkingu.

 

Bogumiła Maciejewska pytała, czy prawda jest, ze z boisk będzie można korzystać tylko z nauczycielem szkoły podstawowej.

 

Burmistrz wyjaśnił, iż zgodnie z umową podpisaną z Ministerstwem Sportu kolejnym krokiem będzie zatrudnienie osoby nadzorującej i opiekującej się obiektem. Wynagrodzenie tej osoby będzie w równych częściach pochodziło z budżetu gminy i Ministerstwa Sportu. Zamiarem jest zatrudnienie osoby z kwalifikacjami trenerskimi. Po zatrudnieniu opiekuna, do korzystania z boisk nie będzie konieczny dozór nauczyciela.

 

 

Ad. 12

Wobec wyczerpania zaplanowanego  porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 14:30 zamknął XXXVII sesję Rady Miejskiej.

 

Protokółowała:                                                                          Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                                              Piotr Gniot

 

Inspektor ds. obsługi rady                                                          Przewodniczący Rady