Protokół Nr XXXVIII/09

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia  23 grudnia 2009 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

Ad. 1

Sesję o godz. 12:55 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecna radna Małgorzata Mila. Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

W sesji uczestniczyli ponadto:

§   Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

§   Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,

§   Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,

§   Ryszard Sieg- kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence,

§   Zygmunt Jasiewicz – kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Nieruchomościami,

 

Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu 16 grudnia do Rady wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Krajence przy ulicy Bydgoskiej. Zaproponował aby umieścić go jako punkt  4.3. Projekt ten był przedmiotem obrad Komisji Rady Miejskiej.

 

Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    przyjęcia budżetu gminy i miasta na 2010 rok,

2)    zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok,

3)    uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Krajence przy ulicy Bydgoskiej.

5.     Zapytania i wnioski radnych.

6.     Wolne głosy, informacje.

7.     Zakończenie.

 

Ad. 3

Protokół sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 18 grudnia 2009 roku został przyjęty jednogłośnie bez poprawek.

Ad. 4.1

Doszła radna Małgorzata Mila zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji  do 15.

Mirosław Machejek Skarbnik Gminy przedstawił projekt budżetu gminy i miasta na 2010 rok oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w następujących sprawach:

1) o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w zarządzeniu Nr 245/09 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2010 rok,

2) o prognozie długu

3) o projekcie budżetu gminy i miasta na 2010 rok.

Ww. opinie były pozytywne bez zastrzeżeń.

 

Planowane są:

-  dochody w wysokości 17.670.528 zł,

- wydatki w wysokości 25.805.805 zł,

- w tym wydatki majątkowe 8.483.000zł.

Skarbnik przedstawił także planowane zadania inwestycyjne oraz poinformował, iż realizacja drogi we wsi Paruszka będzie uzależniona od przebiegu kolektora sanitarnego.

Projekt budżetu na 2010 rok stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

Przewodniczący Rady przypomniał o autopoprawce wniesionej do projektu budżetu na 2010 rok polegającej na wykreśleniu w załączniku nr 3, poz. 2 części zdania, które po zmianie brzmi następująco: Budowa ulicy i chodników: ulica V Dzielnicy w Krajence.

Poprawki dokonano także w informacji o stanie mienia komunalnego (omyłki rachunkowe).

 

Radny Anatol Najmowicz Przewodniczący Komisji Społecznej Rady poinformował, iż podczas posiedzenia Komisji długo dyskutowano na temat przyszłorocznego budżetu. Komisja zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż odpowiedzi na swoje pytania i uwagi dotyczące projektu budżetu uzyskał podczas posiedzenia Komisji. Chciałby się jednak jeszcze raz odnieść do wydatków majątkowych. Na rok 2010 planowane są wydatki inwestycyjne w kwocie ok. 8.5 mln zł. Stanowi to ponad 40% budżetu. W latach poprzednich wskaźnik ten wynosił ok. 12%. Uwzględnione w budżecie zadania były już wcześniej przyjmowane przez radę i on także głosował za ich uwzględnieniem. Jest jego marzeniem aby budżet ten został zrealizowany w 100%, wcześniej różnie z tym bywało. Projekt budżetu na 2010 rok uwzględnia zadania prawie we wszystkich miejscowościach gminy, prawie każde sołectwo ma jakieś swoje środki. Radny prosił aby Skarbnik tak jak na posiedzeniach Komisji poinformował zebranych o źródłach finansowania inwestycji.

 

Skarbnik Gminy przypomniał, iż gmina zamierza korzystać ze środków Unii Europejskiej. Zadania wspierane środkami unijnymi tj. budowa stacji uzdatniania wody oraz modernizacja stadionu w Krajence, będą finansowane przejściowo pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego. Oprocentowanie wyniesie 1,22% w skali roku. Dokumentacja kanalizacji będzie finansowana w części kredytem z BGK – Fundusz Rozwoju Inwestycji Lokalnych (1,88%).

Gmina posiada także własne środki na lokatach bankowych. Pieniądze te zarabiają na obsługę długu. Gmina mimo posiadanych własnych środków zamierza zaciągać preferencyjne kredyty aby zapewnić płynność finansową.

Zadania „drogowe” oraz odnowa zagospodarowania centrum miasta Krajenka wsparte będą środkami własnymi Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Szacowany do projektu budżetu koszt tych zadań wynosi 4.165.000,00zł. Na zadania drogowe będzie organizowany jeden przetarg, co powinno obniżyć koszty realizacji.

 

Skarbnik wyjaśnił także, iż spodziewana jest stała poprawa sytuacji finansowej gminy. Wskazują na to dane statystyczne. Na gminę Krajenka przypada 40% przyrostu ludności powiatu złotowskiego. Za ludźmi, przychodzą do gminy pieniądze. Ponadto już 2 rok z rzędu wydawanych jest  ok. 100 decyzji lokalizacyjnych. Spowoduje to przyrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz wzrost popytu na usługi komunalne.

Gmina w roku 2010 zamierza także ubiegać się o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  na rekultywację składowiska odpadów w Krajence.

 

Grażyna Urbanek odnosząc się do wypowiedzi radnego Kani dotyczącego braku realizacji niektórych wydatków majątkowych wyjaśniła, iż opóźnienia nie wynikały z winy Urzędu. Jak wszyscy wiedzą przesuwane były terminy naboru wniosków o dofinansowanie zadań ze środków UE. W związku z tymi opóźnieniami powstała rezerwa w postaci niewykorzystanych środków finansowych.

Jeżeli chodzi o realność planowanych zadań G. Urbanek przypomniała, iż na cześć inwestycji podpisane zostały umowy z wykonawcami: np. na modernizację stadionu miejskiego w Krajence. Jeżeli chodzi o kanalizacje gmina podpisała preumowę na finansowanie. W przypadku stacji uzdatniania wody, w dniu 29 grudnia podpisana zostanie umowa na dofinansowanie zadania ze środków UE. Tam gdzie są podpisane umowy, będą ogłaszane przetargi na wykonawstwo.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, że tak jak radny Kania chciałaby aby budżet udało się zrealizować. Niemniej chodzi o duże środki w wysokości ponad 8 mln zł. Wynika z tego, że kolejne lata będą dla gminy ciężkie. Obsługa deficytu wyniesie: w roku 2011 – 1.6 mln zł, w latach następnych 500-600 tys. zł. W roku 2020 będzie to kwota 320 tys. zł. Dobrze jeżeli uda się wszystkie zaplanowane inwestycje wykonać, jednak w następnych latach inwestycje będą niewielkie lub żadne.

Radna Mila odniosła się także do Funduszu Sołeckiego. Uzyskała informację, że 4 sołectwa nie złożyły wniosków, dostało środki tylko 5. Reszta nie spełniła wymogów formalnych, bądź merytorycznych. Radna stwierdziła, iż sołtysi i rady sołeckie tworzą zwykli ludzie, nie prawnicy czy ekonomiści. Wszyscy działali w dobrej wierze. Dlatego przed udzieleniem negatywnej odpowiedzi można było zadzwonić i wskazać błędy, tak aby można było je poprawić. Zdaje sobie sprawę, że nie można było przyjąć błędnych wniosków ale urzędnicy mogli pomoc.

 

Skarbnik odniósł się do wielkości spłat – dla części zadań gmina będzie otrzymywała refundację ze środków UE, więc obciążenie nie będzie tak duże. Refundacja na budowę kanalizacji wyniesie 18,5 mln zł, za modernizację stacji uzdatniania wody i budowę wodociągów 4 mln zł. Po uzyskaniu refundacji kredyty będą spłacane. Wynika z tego, że większość spłat będzie następowała ze środków pozabudżetowych.

 

Jeżeli chodzi o fundusz sołecki – wnioski były formułowane przez Zebrania Wiejskie i składane na ostatnia chwilę. Nie było możliwości poprawienia błędów i zwołanie kolejnych prawomocnych zebrań wiejskich. Gmina będzie ubiegać się o refundację części środków, dlatego procedury musiały być zgodne z prawem. Już wiadomo, że prawidłowość postępowania będzie przedmiotem kontroli RIO. Część wniosków posiadała błędy nieusuwalne, np. wnioski nie były uchwalone przez Zebranie Wiejskie. Ponadto we wnioskach ujęte były wydatki na oświetlenie drogowe – tam gdzie wnioski nie były prawidłowe nikt światła nie będzie odcinał.

 

Grażyna Urbanek powiedziała, iż w sprawie Funduszu Sołeckiego odbyło się spotkanie z sołtysami, gdzie szczegółowo informowano o wymaganiach jakie muszą spełniać wnioski. Sołtysi otrzymali wzór wniosku, ustawę oraz Strategię Rozwoju Gminy. Wnioski były rejestrowane i nie można było ich poprawiać. Sołtysi wiedzieli, że mogą przychodzić i pytać. Urzędnicy byli dostępni. Radni uczestniczyli w zebraniach wiejskich i mogli również pomagać w przygotowaniu wniosków.

Jeżeli chodzi o planowany deficyt, G. Urbanek przypomniała, że na rok 2009 również planowano budżet deficytowy, a w konsekwencji go nie ma. Już dziś wiadomo, że deficyt będzie niższy niż zakładano, ponieważ w przetargu na odnowę zagospodarowania centrum miasta Krajenka uzyskano kwotę 1.203.000,00zł. Wartość kosztorysowa zadania przyjęta do budżetu wynosiła 1,8 mln zł. Faktyczna wartość zadań będzie znana po rozstrzygnięciu przetargów, które zostaną ogłoszone po uchwaleniu budżetu.

 

Burmistrz poinformował, iż gdyby gmina chciała realizować zadania, które nie są wspierane środkami unijnymi, są na to środki własne. Korzystniejsze jest jednak lokowanie własnych pieniędzy i z osiąganych zysków finansować deficyt.

 

W międzyczasie posiedzenie opuścił radny Jakub Niedźwiecki zmniejszając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 14.

 

Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy i miasta na 2010 rok Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych 13 glosami za i przy 1 glosie wstrzymującym podjęła uchwałę Nr XXXVIII/220/09 w sprawie budżetu gminy i miasta na 2010 rok – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

 

 

Ad. 4.2.

Skarbnik Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

Skarbnik poinformował, iż głównym celem zmian w budżecie jest dokonanie przesunięć wolnych środków finansowych, w szczególności z tytułu niewykonania planu na zadania inwestycyjne, na lokaty. Przesunięć dokonano także z wydatków bieżących, w tym z tytułu odzyskanych pieniędzy gminy wypłaconych na świadczenia rodzinne oraz środki z programu Comienius. Realizacja ww. programu będzie następowała w roku przyszłym.

Proponuje się dokonać przesunięć w dochodach gminy zgodnie z potrzebami.

Wpłynęły także środki na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolniczej. Otrzymana kwota była już ujęta w budżecie w wysokości wynikającej z wydanych decyzji.

W dniu wczorajszym wpłynęła również refundacja z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału państwa w budowie kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/221/09 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Ad.4.3.

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Krajence przy ulicy Bydgoskiej.

Buły one jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVIII/222/09 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Krajence przy ulicy Bydgoskiej – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Ad. 5

Radna Małgorzata Mila pytała Burmistrza, czy ten wykorzystał urlop wypoczynkowy za 2009 rok, ewentualnie ile dni urlopu pozostało za rok 2009 i lata poprzednie.

 

Ad. 6

Radny Henryk Kania przypomniał, iż podczas ostatniej sesji Rady informował, iż nie uzyskał pisemnej odpowiedzi na swoje wnioski i zapytania. Odpowiedzi otrzymał dopiero w dzień sesji. Prosił o wcześniejsze wysyłanie pism.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż już wcześniej prosiła, aby kierowane do niej odpowiedzi pisemne na wnioski i zapytania wysyłać pocztą zwykłą lub e-mailem, a nie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Listonosz w takiej sytuacji zostawia awizo, a ona musi zwalniać się  pracy aby odebrać korespondencję na poczcie. Prosi jeszcze raz o przesyłanie jej korespondencji listem zwykłym lub pocztą e-mail.

 

Grażyna Urbanek poinformowała, iż w dniu dzisiejszym została podpisana umowa z wykonawca na Odnowę zagospodarowania centrum miasta Krajenka. Umowa opiewa na kwotę   1.203.173,52zł. Wykonawcą będzie firma VIABUD Jacek Gruszkiewicz Walkowice.

 

Ad. 7

Wobec wyczerpania zaplanowanego  porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 14:00 zamknął XXXVIII sesję Rady Miejskiej.

 

Protokółowała:                                                                       Przewodniczył:

Renata Urbanek                                                                        Piotr Gniot

 

Inspektor ds. obsługi rady                                                   Przewodniczący Rady