Protokół Nr XL/10

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia  26 lutego 2010 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

Ad. 1

Sesję o godz. 12:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§   Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

§   Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,

§   Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,

§   Ryszard Sieg- kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence,

§   Zygmunt Jasiewicz – kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Nieruchomościami,

 

Ad.2

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

6.     Informacja radnego Powiatu Złotowskiego o pracach Rady Powiatu.

7.     Sprawozdania z działalności za 2009 rok:

a)        Komendanta Komisariatu Policji w Krajence,

b)       Strażnika Miejskiego w Krajence,

c)        Miejsko Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krajence.

8.     Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence z działalności w roku 2009.

9.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)         nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Skórce,

b)       zmiany Statutu Gminy i Miasta Krajenka,

c)        zmiany granic administracyjnych sołectwa Czajcze- Leśnik i sołectwa Podróżna,

d)       planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2010 rok,

e)        przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2010 rok,

f)        zmiany budżetu gminy i miasta na 2010 rok.

10.  Zapytania i wnioski radnych.

11.  Wolne głosy, informacje.

12.  Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

 

Ad. 3

Protokóły sesji odbytych w dniach: 23 grudnia 2009 roku i 11 lutego 2010 roku zostały przyjęte bez uwag.

 

Ad. 4

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

W okresie od 23 grudnia 2009 roku do 26 lutego 2010 roku kierownictwo Urzędu odbyło 8 posiedzeń podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

1.     Wydano zarządzenia:

1)    Nr 256/09 z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na rok 2009. Układ wykonawczy został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krajence w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2009 rok z 23.12.2009 roku.

 

2)    Nr 257/09 z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na 2010 rok. Układ wykonawczy budżetu na rok 2010 został ustalony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie budżetu gminy i miasta na rok 2010.

 

3)    Nr 258/10 z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka, położonej w Krajence przy ulicy Toruńskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 49, o powierzchni 753m2. Dla ww. nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Zarządzeniem Nr 259/10 z 12 stycznia 2010 roku ustalono skład Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. W skład Komisji weszli: Zygmunt Jasiewicz, Aleksandra Sawicka, Barbara Kloska, Danuta Wrzeszcz i Marek Pietrzak.

 

4)    Nr 260/10 z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa ulic: Sosnowej, Brzozowej, Różanej, Kwiatowej i Lipowej w Krajence. W skład Komisji weszli; Aleksandra Sawicka (Przewodniczący), Marta Konek, Andrzej Szałek, Barbara Kloska. 

Przetarg został ogłoszony w dniu 15 stycznia br. Termin składania ofert upłynął 5 lutego br. Zostały złożone 3 oferty:

a)    Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa – 1.571.973,03 zł,

b)    Przedsiębiorstwo „El-Kajo” Sp. z o.o. z Bydgoszczy – 1.389.516,91zł,

c)     „Pol-Drog Piła”  Sp. zo.o. z piły – 1.566.002,68zł.

Postępowanie rozstrzygnięto 11 lutego 2010 roku. Wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez Przedsiębiorstwo „El-Kajo” Sp. z o.o. z Bydgoszczy. W postępowaniu został złożony protest, który oddalono w dniu 23 lutego br.

5)    Nr 261/10 z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadnie pn. Przebudowa ulicy Pocztowej w Skórce. W skład Komisji weszli; Aleksandra Sawicka (Przewodniczący), Marta Konek, Andrzej Szałek, Barbara Kloska.

Przetarg został ogłoszony w dniu 15 stycznia br. Termin składania ofert upłynął 5 lutego br. Zostały złożone 3 oferty:

d)    Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa –   146.536,48 zł,

e)    Przedsiębiorstwo „El-Kajo” Sp. z o.o. z Bydgoszczy – 139.250,80zł,

f)     „Pol-Drog Piła”  Sp. zo.o. z Piły –  143.035,24.

Postępowanie rozstrzygnięto 11 lutego 2010 roku. Wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez Przedsiębiorstwo „El-Kajo” Sp. z o.o. z Bydgoszczy. W postępowaniu został złożony protest, który oddalono w dniu 23 lutego br.

6)    Nr 262/10 z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadnie pn. Przebudowa ulicy V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech. W skład Komisji weszli; Aleksandra Sawicka (Przewodniczący), Marta Konek, Andrzej Szałek, Barbara Kloska.

Przetarg został ogłoszony w dniu 15 stycznia br. Termin składania ofert upłynął 5 lutego br. Zostały złożone 3 oferty:

g)    Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa – 745.142,10zł,

h)    Przedsiębiorstwo „El-Kajo” Sp. z o.o. z Bydgoszczy – 592.230,33 zł,

i)      „Pol-Drog Piła”  Sp. zo.o. z Piły –  751.990,01zł.

Postępowanie rozstrzygnięto 11 lutego 2010 roku. Wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez Przedsiębiorstwo „El-Kajo” Sp. z o.o. z Bydgoszczy. W postępowaniu został złożony protest, który oddalono w dniu 23 lutego br.

7)    Nr 263/10 z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka, tj. nieruchomości położonej w Krajence przy ulicy Okrężnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 288, o pow. 2862 m2.  W skład Komisji weszli: Marek Pietrzak, Aleksandra Sawicka, Barbara Kloska, Danuta Wrzeszcz.  Przetarg odbył się 29 stycznia br. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

8)    Nr 264/10 z dnia 5 lutego 2010 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania kserokopiarki  marki Panasonic 1810-DF dla Komisariatu Policji w Krajence. Była to kserokopiarka wycofana z eksploatacji w Urzędzie.

 

9)    Nr 265/10 z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie zmiany układu szczegółowego budżetu gminy i miasta na rok 2010. Zmiany dokonano w związku z sesją zwołaną na wniosek Burmistrza, odbytą w dniu 11 lutego 2010 roku.

 

10)  Nr 266/10 z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne w gminnych zasobach mieszkaniowych. Od dnia 1 kwietnia  2010 do 31 marca 2011 roku będą obowiązywały następujące stawki czynszu:

a)     w budynkach wybudowanych po 1960r.– 3,08 zł,

b)    w budynkach pozostałych – 2,25 zł,

c)     za lokale socjalne – 0,90zł.

 

2.     Ponadto przyjęto projekty uchwał  będące przedmiotem obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 11 lutego 2010 roku w następujących sprawach:

1)     zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głubczyn na lata 2007-2015.

2)    zmiany budżetu gminy i miasta na 2010 rok.

 

3.     Zatwierdzono także projekty uchwał, które zostały przedłożone do uchwalenia w dniu dzisiejszym:

1)       nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Skórce,

2)       zmiany Statutu Gminy i Miasta Krajenka,

3)       zmiany granic administracyjnych sołectwa Czajcze- Leśnik i sołectwa Podróżna,

4)       planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2010 rok,

5)       przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2010 rok,

6)       zmiany budżetu gminy i miasta na 2010 rok.

 

4.     Zapoznano się ze sprawozdaniami:

1)       Komendanta Komisariatu Policji w Krajence,

2)       Strażnika Miejskiego w Krajence,

3)       Miejsko Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krajence.

 

Grażyna Urbanek przedstawiła także informację o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych podczas ostatnich sesji.

Podczas sesji Rady odbytej w dniu 23 grudnia 2009 roku podjęto 3 uchwały, których realizacja przebiegała następująco:

1)    Uchwała Nr XXXVIII/220/09 w sprawie budżetu gminy i miasta na 2010 rok – jest realizowana zgodnie z przyjętymi zapisami.

2)    Uchwała Nr XXXVIII/221/09 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok została zrealizowana.

3)    Uchwała Nr XXXVIII/222/09 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Krajence przy ul. Bydgoskiej – została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Ukazała się w dzienniku Nr 35, poz. 898 z dnia 24 lutego 2010 roku.

 

Podczas sesji nadzwyczajnej w dniu 11 lutego 2010 roku podjęto 2 uchwały:

1)    Nr XXXIX/223/10 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głubczyn na lata 2007-2015. Uchwałę podjęto w celu jej dołączenia do wniosku o dofinansowanie zadań objętych Planem. Wniosek miał zostać złożony w terminie do 17 lutego br. jednak w związku z przesunięciem terminu naboru spowodowanego zmianami w Regulaminie PROW, dokumentacja nie została jeszcze dostarczona do Urzędu Marszałkowskiego. Trwa oczekiwanie na ponowne ogłoszenie naboru. Informacja o przesunięciu terminu naboru wniosków ukazała się po sesji Rady.

2)    Nr XXXIX/224/10 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2010 rok – jest realizowana zgodnie z zapisami, tj. trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji drogowej na ulicy Wojska Polskiego w Krajence.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie uchwały przekazano w terminie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące finansów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zbadania ich zgodności z prawem. 

 

Grażyna Urbanek poinformowała także o zaawansowaniu prac nad planowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

W przypadku ulicy Pocztowej w Skórce przetarg został rozstrzygnięty, podpisana zostanie umowa z wykonawcą. Podobnie z budową ulicy V Dzielnicy w Krajence oraz budową nawierzchni ulic i chodników na Osiedlu Bydgoska. Do wykazu inwestycji dołączono wykonanie ulicy Wojska Polskiego – trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu. Podczas dzisiejszej sesji proponuje się przyjęcie także inwestycji polegającej na budowie nawierzchni ulicy Gen. Sikorskiego w Krajence. Zadanie to można było zaproponować w związku z dobrym wynikiem przetargów na drogi. Zmianie nie ulega wysokość wydatków inwestycyjnych.

Kolejną dużą i ważną inwestycją jest budowa stacji uzdatniania wody i wymiana sieci wodociągowej w Krajence – w tym przypadku również trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu.

Gmina jest także w trakcie przygotowywania dokumentacji. Przypomniała, że została podpisana preumowa na dofinansowanie tego zadania z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Przyjęty został harmonogram pracy, który gmina jest zobowiązana realizować. Niedotrzymanie warunków umowy może spowodować niepodpisanie umowy właściwej na wykonanie inwestycji. Odbyły się zabrania na wniosek projektantów. W spotkaniach tych uczestniczyli projektanci, Burmistrz, z-ca Burmistrza, Aleksandra Sawicka kierownik referatu Ochrony Środowiska i Inwestycji oraz Marek Pietrzak Kierownik referatu Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Gospodarki Gruntami. Odbyło się 7 zebrań w kolejności proponowanej przez projektantów. W pierwszej kolejności zebrania odbyły się tam, gdzie były przygotowane podkłady geodezyjne, aby można było proponować przebieg sieci. Terminy spotkań były następujące:

- 4 listopada 2009 – Śmiardowo Kraj.

- 17 listopada 2009 - Podróżna,

- 1 grudnia 2009– Głubczyn,

- 8 grudnia 2009 – Augustowo,

- 12 stycznia 2010 – Żeleźnica,

- 14 stycznia 2010 – Skórka

- 11 lutego 2010 – Paruszka,

Projektanci przekazują mieszkańcom w jaki sposób będzie przebiegać sieć oraz wyjaśniają kwestie związane z rodzajem sieci oraz umiejscowienie przepompowni. Celem zebrań jest uzyskanie zgody na przejście przez teren nieruchomości. W zasadzie nie było większych problemów. W przypadku kiedy pojedyncze osoby były nieprzekonane, Burmistrz oraz ona prowadzili indywidualne rozmowy, w rezultacie których oświadczenia były podpisywane.  Rozmowy te odbywały się w różnych terminach, także w dniach wolnych od pracy, ponieważ sprawa jest bardzo ważna i bardzo terminowa. Niestety jest problem jeżeli chodzi o Paruszkę. Tam oświadczenia podpisali wszyscy mieszkańcy, poza panem Kanią, który jest radnym. Projektanci zwrócili się o pomoc, ponieważ obowiązują ich terminy określone w umowie. Nie posiadając oświadczeń wszystkich właścicieli nieruchomości, nie mogą wystąpić o wydanie decyzji lokalizacyjnej. W takiej decyzji określa się numery działek, musi być do niej dołączona zgoda. Bez decyzji lokalizacyjnej wykonawca nie będzie mógł wystąpić do Starostwa o wydanie decyzji – pozwolenia na budowę.

Informuje o tych problemach Radę, ponieważ wszyscy zapewne pamiętają sytuację jaka miała miejsce w przypadku stacji uzdatniania wody.

Ponieważ projektanci zwrócili się z prośbą o pomoc, sprawa była analizowana na posiedzeniu kierownictwa, do Pana Kani, jako Prezesa RSP wystosowane zostało pismo. Niestety zgody nie otrzymano, jest tylko zgoda warunkująca zgodę przejęciem działek, które Pan kania wskazał. Na tym etapie jest to nie do przyjęcia. Potrzebne jest oświadczenie wyrażające zgodę na wejście na nieruchomości, które nie są własnością gminy. Chodzi o wyrażenie zgody na włożenie rury przeciskiem. Nie są to jej zdaniem skomplikowane prace. Póki co zgody nie ma i prace zostały wstrzymane.  

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż Pani Wiceburmistrz nie uściśliła – Pani Burmistrz powiedziała oficjalnie wobec Rady i zaproszonych gości, że „radny Pan Henryk Kania”. Jego zdaniem Pani Burmistrz nie zna funkcjonowania przedsiębiorstw: to nie pan Henryk Kania, bo Pan Henryk Kania nie ma żadnej działki rolnej przez którą przechodzi sieć kanalizacyjna. Pan Henryk Kania jest prezesem Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Dolniku i reprezentuje zarząd. Jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, to zapewne Burmistrzowi jest wiadomo, ponieważ sam był prezesem Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Śmiardowie Kraj. jaka jest procedura podejmowania decyzji dotyczących majątku-mienia spółdzielni. Jeżeli tego nie wie, to ubolewa, ale nie jest jego zamiarem nikogo uświadamiać. Odpowiedział na pismo, chociaż miał na to tylko jeden dzień, gdzie wcześniej na spotkaniu w Paruszce, informował projektanta o zamiarach jakie są ze strony spółdzielni. Nie wie czy projektant informuje Urząd, czy nie – jego interesuje, że głównym inwestorem jest Urząd Miasta i Gminy. Pierwsze oświadczenie, które dostał po koniec stycznia z wymienionymi działkami – to było same oświadczenie, którego nie przekazano żadnym pismem, a pozostawiono w sekretariacie spółdzielni. On zapoznał się z tym oświadczeniem i poprosił projektanta o przedstawienie map z informacją jak będzie przebiegał kolektor. W rozmowie telefonicznej z Panią projektant powiedział, iż nie przedłożono mu warunków ani map – miał tylko podpisać oświadczenie. Wyjaśnił, iż u nich jest procedura taka, że decyduje Walne Zgromadzenie. Wobec powyższego zagwarantował tej pani, że podczas Walnego, które zaplanowane było na 15 lutego przedstawi sprawę wszystkim członkom spółdzielni. Chce zaznaczyć, że nie jest to jego prywatna firma, a współwłasność wszystkich członków spółdzielni. Tego obowiązku dopełnił. Po tygodniu od spotkania w Paruszce Pani projektant przedstawiła mu nowe oświadczenie z działkami i przebiegiem kolektora. Kolektor przebiegał przez działkę prywatnego gospodarza, działkę rolną, ogrodową. O ile mu wiadomo na dzień dzisiejszy ten rolnik nie wyraził zgody. Wtedy automatycznie w dniu 16 lutego dostał następne oświadczenie uwzględniające grunty spółdzielni, czyli przerzucono kolektor na drogą stronę ulicy. Nikt się w tej sprawie wcześniej do niego nie zwracał, nikt nie zapytał, nikt się nie odezwał słowem. Pani Burmistrz powiedziała, że były prowadzone rozmowy z osobami indywidualnymi, przez działki których przechodzi kolektor. W związku z tym pyta: czy u nich zamknięta jest brama spółdzielni, żeby zajechać i ewentualnie zwrócić się z zapytaniem. Radnym przekazano pismo z odpowiedzią spółdzielni, nie dołączono załączników. Chce z nimi zapoznać, aby nie mówiono, że prezes jest największym winowajcą.

 

Przewodniczący Rady zaproponował przeniesienie dalszej części dyskusji do punktu zapytania i wnioski radnych, ponieważ odnosi wrażenie, że jest to w tej chwili sprawa ambicjonalna i nie dotyczy ogółu.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż skoro Pani Burmistrz w tym momencie tak szeroko omówiła sprawę, uznał, że musi wyjaśnić pewne kwestie. .

 

Burmistrz zaproponował, aby kontynuować temat.

 

Wobec braku sprzeciwu, Przewodniczący Rady ponownie udzielił głosu radnemu Henrykowi Kani.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż chciałby podkreślić, że on indywidualnie jako Henryk Kania, nie posiada żadnej działki, przez którą przechodzi kolektor. Chce wyjaśnić wszystko, żeby nie mówiono, że radny Henryk Kania bombarduje inwestycję.

Radny wyjaśnił, iż do odpowiedzi dołączył wyciąg protokołu Walnego Zebrania - załącznik nr 1/10- z dnia 15 lutego 2010 roku i odczytał załączony dokument:  „Prezes Henryk kania przedstawił sprawę nitki ścieków, która ma być budowana i przechodzić przez nasze działki, a głównie przez nasze drogi. Biuro projektowe zajmujące się tę sprawą zwróciło się do nas z prośbą o podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przejście przez te działki. Członkowie wnieśli uwagę, że przy tej okazji drogi te, za które płacimy podatki od nieruchomości przekazać Urzędowi Gminy i Miasta w Krajence. W związku z tym Walne Zgromadzenie członków upoważnia Zarząd do negocjacji z Urzędem Gminy i Miasta o przejęcie wszystkich dróg będących naszą własnością, a są ujęte w planach budowy sieci kanalizacyjnej.”

Radny powiedział, iż są to wyjaśnienia co do sposobu zarządzania spółdzielnią. On jednoosobowo nie jest władny podjąć decyzji. Padało stwierdzenie, że Urząd nie wie kto jest prawomocny do reprezentowania spółdzielni – dołączył odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wypis ze Statutu spółdzielni, gdzie jest określone, że Prezes jednoosobowo nie podejmuje decyzji. W skład zarządu wchodzą 3 osoby, 2 osoby są upoważnione do podpisywania wszystkich dokumentów. Ubolewa, że zarząd gminy nie wiedział, iż nie Pan Prezes Henryk Kania reprezentuje i podpisuje dokumenty, lecz 3 członków zarządu.

Radny Henryk Kania przedstawił także pismo z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie przejęcia dróg. Zacytował  ww. pismo: „Zarząd Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej zwraca się z prośbą o bezpłatne przejęcie i zaliczenie jako gminnych dróg będących naszą własnością, a służących miejscowym potrzebom. Drogi te są położone w miejscowości Paruszka i Dolnik. (…) Powyższe drogi są własnością RSP a służą wyłącznie potrzebom miejscowej ludności, która nimi jeździ, chodzi do sklepu, jeździ do miasta, jej dzieci chodzą do szkoły. Spółdzielnia na dzień dzisiejszych z tych dróg nie korzysta, z uwagi na to, że nie posiada mieszkań własnościowych spółdzielczych.”

W odpowiedzi na ww. pismo zarząd spółdzielni dostał odpowiedź 9 maja 2007 roku, o następującej treści: „W odpowiedzi na pismo w sprawie przejęcia dróg informuję, że gmina nie jest zainteresowana wymienionych w piśmie dróg.”

Radny powiedział, iż uważa, że gdy budowano oczyszczalnię ścieków w Krajence, Burmistrz wiedział, że będzie kolektor, bo radni też o tym wiedzieli. Od 2007 roku nie poczyniono żadnych starań, chociażby prowadzenia rozmów, żeby nie było to problemem przy załatwianiu tej sprawy. Pismo, które otrzymał, dostali także radni, nie będzie tutaj już czasu zabierał, ale wszystkie dokumenty są do wglądu, na dowód, że tu nic nie jest „bajerowane”. Są tu opisane te wszystkie sytuacje na które się powołuje. Nie jest tak jak tutaj określono w tym piśmie, że głównym winowajcą jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, ponieważ sprzeciw wniósł jeden rolnik, wie także o jednym przypadku niepodpisania oświadczenia w Żeleźnicy. Ubolewa, że Burmistrz go w ten sposób traktuje. Pani Burmistrz wspomniała, że jest już za późno. Pismo dostarczono mu 23, gdzie Strażnik przyjechał. Jego akurat nie było na terenie spółdzielni, więc dzwoniono za nim po całym powiecie, ponieważ Strażnik miał doręczyć mu pismo do rąk własnych. Jeżeli goniec był w biurze spółdzielni, to dlaczego tego pisma nie zostawił w biurze, czy obawiano się, że to pismo do niego nie dotrze. Jeżeli jest Sekretariat, to uważa, że pismo powinno zostać  złożone w Sekretariacie. Tutaj robi się podstępy. W ciągu jednego dnia miał udzielić odpowiedzi. Pismo otrzymał o 15, ale spełnił wymogi, a przy składaniu informacji wytknięto mu, że wszystko jest ok., tylko Rolnicza Spółdzielnia jest „be, naprawdę be”.  Oświadczył, iż w całej rozciągłości jest za tym aby kolektor był i żeby to było zgodnie z prawem zrobione.

 

Grażyna Urbanek wyjaśniła, iż rozmów nie prowadzi się w 2007 roku lecz prowadzi się wówczas kiedy są projektanci i robią dokumentację. Jest to w tej chwili robione. Jeżeli chodzi o zmianę propozycji projektu, to została ona dokonana na wniosek Henryka  Kani. Na zebraniu wiejskim 11 lutego w Paruszce było określone gdzie ma iść kolektor oraz przepompownie. Jedna z nich miała się znaleźć na stacji CPN, druga u prywatnej osoby. Pan Kania powiedział, że chciałby podłączyć swój teren z drugiej strony, który nie był ujęty w projekcie oraz żeby przepompownia była na jego terenie. Można by wtedy zrezygnować z tych dwóch pompowni. Projektanci to zrobili, przyjechali z mapą do Pana Kani, gdzie w sekretariacie zaproponowano im, żeby po drugiej stronie drogi podłączyć dodatkowy teren. W związku z tym pani projektantka powiedziała, że nie ma problemu, tym bardziej, że nie było jeszcze uzgodnień z ww. osobą prywatną. Były przypadki w innych miejscowościach, gdzie pierwotnie nie było zgody, po rozmowach podpisano oświadczenie, myśli że i w tym przypadku doszłoby do porozumienia. W związku z tym na wniosek Pana Kani została ujęta druga nitka. Było to wszystko robione za wnioskiem radnego i za uzgodnieniem. Projektanci nie robili niczego, o czym radny by nie wiedział, dlatego niech nie mówi, że projektanci sami coś wymyślili bez jego zgody. Na miejscu jest Pani projektantka, więc myśli, że Przewodniczący pozwoli aby tę sytuację wyjaśniła. Ponadto wyjaśniła, iż wyrażenie zgody na przejście przez grunt nie jest sprawa majątkową.

 

Małgorzata Soluch – projektantka Biura Projektowego APIS – wyjaśniła, iż 1 oświadczenie, które radny otrzymał pozostawiono w biurze, nie dlatego aby coś podrzucić, aby podpisać coś czego nie widział. Była osobiście, była z mapami, ale Pana Kani nie było. Panie, które były w biurze poprosiły o pozostawienie tego oświadczenia w celu sprawdzenia czy wymienione w nim działki należą do RSP. Zaraz na następny dzień umówiła się telefonicznie, dostarczono kompletne mapy na wszystkie działki, przez które miały być prowadzone sieci. Były to te same mapy, które miała poprzedniego dnia. Oświadczenie zostawiła tylko w celu sprawdzenia działek. Potem był moment przerwy i zebranie, o które radny sam wnioskował. Zebranie takie było przewidziane, ale termin musiał być uzgodniony z gminą. Na zebraniu oglądając mapy, Pan Kania zasugerował, i słusznie, że można podłączyć również bazę na działce kolo CPN. Chyba zaraz na następny dzień, propozycję tę rozważono, pompownię zaprojektowano. Osobiście zawiozła tę mapę oraz drugi komplet map, które radny pokazywał. Nie było żadnej odpowiedzi, chociaż owszem Pan Kania wspominał, że ma sprawy nieuregulowane z gminą, tj. drogi które są własnością spółdzielni. Była to jednak sprawa poza biurem projektowym. Gdy dowiozła mapę z propozycją pompowni na terenie RSP, Pana Kani nie było, ale Panie w biurze powiedziały, ze jest jeszcze jedna sugestia aby podłączyć grunty po przeciwnej stronie, a też należące do spółdzielni. W telefonicznej rozmowie powiedziała Panu kani, że zaraz spróbujemy to zrobić. Osobiście dowiozła mapy, wtedy radny był i to rozwiązanie mu odpowiadało. Wtedy uczciwe powiedziała, że nie mamy zgody sąsiadów, więc jeżeli będziemy podłączać RSP, to przejdziemy z siecią przez należące do niego działki. Nie było to działanie wynikłe z braku zgody państwa Wójcików, lecz wynikające z sugestii Pana Kani dotyczące podłączenia bazy. Inicjatywa aby wejść na grunt spółdzielni nie wynikała więc z inicjatywy projektantów. Rozumiejąc interes spółdzielni dostosowano się do sugestii. Przy okazji można było uniknąć działki po przeciwnej stronie, gdzie państwo nie tyle, że nie wyrazili zgody, ile się mieli jeszcze zastanowić. Skoro pojawiła się nowa działka potrzebne było nowe oświadczenie obejmujące tę działkę. Stąd pojawiło się nowe oświadczenie.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż rzeczywiście zasugerował dodatkowy kolektor. Natomiast w temacie przejścia na drugą stronę sam pokazał Pani projektantce, że jest jeszcze drugie szambo przy hali. On otrzymując trzecia opcję oświadczenia – Pani projektantka mogła wyjaśnić dlaczego jest kolejna wersja. Gdyby tak było, on tego tematu by dzisiaj nie poruszał. 

 

Burmistrz powiedział, iż radny wspominał, iż on powinien znać zasady funkcjonowania rolniczej spółdzielni produkcyjnej, ponieważ sam był prezesem takiej spółdzielni. zasady te zna bardzo dobrze, wie jak to funkcjonuje, wie, że prezes kreuje decyzje dotyczące polityki gospodarczej i innej. W zależności jak ja kreuje takie są decyzje. Sądzi, że w przypadku RSP w Dolniku jest identyczna sytuacja. W związku z tym próby sugerowania, że zapomniał o tych zasadach są nieprawdziwe. Burmistrz zacytował także zapisy statutu spółdzielni. Zgodnie z tym Statutem Zarząd jest zobowiązany uzgadniać z Walnym Zebraniem decyzje dotyczące majątku spółdzielni. Gmina nie chce tego gruntu zabierać, tylko w tych miejscach, które są własnością Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, wykonać przeciskami kolektor. Gmina nie zabiera majątku ale wręcz go wzbogaca. Nie można więc wychodzić z założenia, że na tym można zarobić.

Burmistrz powiedział, iż ma wrażenie, że to co radny proponuje, to próba szantażu. Nie do końca radny mówi prawdę. Na dowód tego przeczytał fragment otrzymanego z RSP pisma: „Nie jest prawdą jak określono w piśmie, że jedyną przeszkodą w realizacji inwestycji jest tylko RSP, ponieważ pierwszy projekt sieci miał przebiegać przez działki prywatnego gospodarza z Dolnika, który nie wyraził zgody  i bez uzgodnienia z nami, przeniesiono ten odcinek na działkę 297/31.” Radny, po wypowiedzi pani projektantki, przyznał jednak, że było inaczej, nie do końca więc mówił prawdę, mijał się z prawdą, albo pod wpływem stresu zapomniał, że takie rozmowy były prowadzone.

W tej sprawie jest także inny problem. Pewnie wszyscy pamiętają, że radny Henryk kania jako Prezes RSP bardzo walczył aby gmina przejęła oczyszczalnię ścieków, którą spółdzielnia wybudowała w latach 70-tych. W konsekwencji oczyszczalnię ścieków przejęła Agencja Nieruchomości Rolnych, która na dzień dzisiejszy bardzo chętnie by się jej pozbyła i od ponad roku sugeruje gminie żeby tę oczyszczalnię przejąć, ponieważ koszty eksploatacji w stosunku do ilości osób, które są podłączone są tak duże, że na dzień dzisiejszy 1 m3 nieczystości powinien kosztować w granicach 20-25zł. Agencja twierdzi, że jeżeli gmina nie przejmie, to takie ceny zastosuje. Czy wtedy Pan prezes będzie mówił że Burmistrz jest winny? Gmina jest winna, czy rada jest winna? Trzeba szukać jakiegoś rozwiązania, które pozwoli docelowo ten problem rozwiązać. Na tym etapie spółdzielnia nic nie traci, a Pan Kania będąc radnym, świadomym obywatelem tejże gminy i – jak sądzi - kreatorem działalności spółdzielni, powinien poważnie podejść do sprawy. Dlatego on publicznie prosi radnego, a by nie przeszkadzał, aby ta inwestycja w konsekwencji mogła zostać zrealizowana. Jest to ogromna szansa dla gminy. Niechciałby aby nazwisko radnego w przyszłości było powtarzane w kontekście zaprzepaszczenia tej szansy. Jeszcze raz wobec tu wszystkich obecnych, szczerze prosi o rozsądek.

 

Przewodniczący Rady powiedział, iż spółdzielni byłoby wygodnie, gdyby gmina przejęła drogę, która służy mieszkańcom, a nie spółdzielni. Jego zdaniem radny Kania jako Prezes tej firmy, powinien zrobić wszystko aby inwestycja się udała i kolektor tam przeszedł. Gmina ma także szanse aby tak długo się „migać” od przejęcia oczyszczalni w Dolniku, ponieważ odpowiadamy, że jest planowana inwestycja kanalizacyjna. Położenie kolektora jest zbawieniem dla mieszkańców, którzy korzystają z tej oczyszczalni. Agencja straszy Burmistrza, że jeżeli gmina nie przejmie obiektu, to będą pobierać stawki za ścieki odpowiadające kosztom.

 

Radny Henryk Kania powiedział, że nigdy przez niego nie została zablokowana żadna inwestycja. 16 lat jest prezesem RSP w Dolniku - i ubolewa, że Burmistrz tylko raz go odwiedził. Wspominała Pani Wiceburmistrz, że były spotkania, co więc stało na przeszkodzie aby pojechać do biura, nawet po to by złagodzić jego dzisiejsze wystąpienie. Zapytał, czy nie było szansy na rozmowę w gabinecie. Kiedy on ma jakąś pilna sprawę, to nie patrzy na urazy, idzie do Urzędu, pochyli czoło i nie mówi, że nie jest załatwiony. Jest załatwiony, za co dziękuje z góry. W tym układzie sprawy ważne dla gminy załatwiane są przez gońca. Radny prosił o partnerskie traktowanie.

 

Ad.5

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka udzielił odpowiedzi na zapytanie radnej Małgorzaty Mili, zgłoszone podczas sesji w dniu 23 grudnia 2010 roku, dotyczące zaległego urlopu.

Burmistrz poinformował, iż za rok 2008 pozostało mu 2 dni urlopu, natomiast za rok 2009 – 26 dni.

 

Ad.6

Piotr Tomasz radny Powiatu Złotowskiego poinformował, iż od czasu ostatniej sesji Rady Miejskiej w Krajence, Rada Powiatu odbyła 3 posiedzenia. Zgodnie z tym co przewidywał podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej w Krajence, budżet powiatu został uchwalony, on głosował przeciwko, natomiast radni Zając i Wiśniewski, którzy również reprezentują Gminę Krajenka, opowiedzieli się za jego przyjęciem. Brak inwestycji w gminie Krajenka to nie jedyny powód dla którego był przeciwny. Jego zdaniem budżet ten ogranicza szanse rozwoju powiatu w przyszłości, to budżet maksymalnie zadłużający powiat. Dla zobrazowania ww. opinii poinformował, iż deficyt w roku 2010 wyniesie 11 mln zł, zostaną zaciągnięte pożyczki na kwotę 14 mln zł, na koniec roku 2010 zadłużenie powiatu wyniesie 22 mln zł. Większość inwestycji drogowych powiat sfinansuje kredytem. Kredyt kosztuje 4 mln zł. Nie zmienia tego stanu fakt, iż uzyskano środki w ramach WRPO na wykonanie drogi Lędyczek-Radawnica.

Radny podkreślił, iż jest to ostatni budżet w tej kadencji Rady Powiatu. W ciągu ostatnich 7 lat Zarząd Powiatu na czele z Panem Jaskólskim, nie zbudował ani metra chodnika, ani metra nowej drogi w Gminie Krajenka. W tej kadencji dzięki głosom radnego zająca i radnego Wiśniewskiego z SLD, zrealizowano wielomilionowe inwestycje w gminach Jastrowie i okonek. Dał te fakty pod rozwagę, ponieważ za kilka miesięcy odbędą się wybory, sugerował aby nie dać się omotać Panom z SLD, bo skutki ich rządów wszyscy będziemy odczuwać do 2025 roku, ponieważ do tego czasu będzie spłacane zadłużenie, które nam zafundowali.

Radny Piotr Tomasz poinformował, iż podczas ostatniej sesji radni koalicji SLD-PSL nie wyrazili zgody na przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjna kontroli w zakresie przestrzegania ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne. Kontrolę zamierzano przeprowadzić w związku z wnioskiem jednego z obywateli powiatu oraz głosami docierającymi do radnych za pośrednictwem mediów. Kontrolę zamierzano przeprowadzić by przeciąć spekulacje czy starosta Jaskólski oraz dwóch członków zarządu, którzy być może prowadzą działalność gospodarczą złamało powyższą ustawę. Niestety wniosek upadł. On glosował za przeprowadzeniem kontroli, panowie Zając i Wiśniewski byli przeciwko.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu rozpatrywana była także skarga na starostę złotowskiego Mirosława Jaskólskiego, jaką złożyli radni Rady Miejskiej w Jastrowiu. Skarga dotyczyła nawiązania stosunku pracy z osobą przeciwko której toczy się postępowanie karne. Mimo oczywistego złamania prawa, co stwierdziła jednogłośnie Komisja Rewizyjne z radnym koalicji Zygmuntem Wojtuniem na czele, podczas glosowania podczas sesji, wynik glosowania pozostał nierozstrzygnięty. Glosowanie zakończyło się wynikiem 9:9, dzięki głosowi starosty Jaskólskiego, który wziął udział w głosowaniu, mimo że skarga dotyczyła jego działalności oraz chwiejności radnego Zdzisława Kwaśnego z Komisji Rewizyjnej, który zmienił podczas sesji zdanie. Radny P. Tomasz poinformował, iż będzie śledził dalszą karierę radnego Kwaśnego, sprawdzi także czy córka Pana Kwaśnego nadal jest zatrudniona w starostwie, a jeżeli tak, zainteresuje się także przebiegiem jej dalszej kariery zawodowej. On glosował za przyjęciem skargi, panowie Zając i Wiśniewski byli przeciwko.

Radni Powiatu Złotowskiego przyjęli także uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku. Na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej w 2010r. przeznaczono kwotę 150 000,00zł, a więc mniej o blisko 20 tys. zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zrezygnowano z dofinansowania osobom niepełnosprawnym udziału w turnusach rehabilitacyjnych, mniej środków w porównaniu z rokiem ubiegłym przeznaczono także na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Uchwała został przyjęta. Radni Wiśniewski i Zając głosowali za, natomiast on nie poprał tej uchwały, właśnie ze względu na zapisy, które wymienił.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu przyjęto również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2009 rok. Komisja zajmowała się m.in. Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Krajence i nie stwierdziła żadnych uchybień. Zdaniem Komisji nie ma tam żadnych nieprawidłowości.

Podczas styczniowej sesji Rada została poinformowana, że Powiatowy rzecznik Konsumentów będzie zatrudniony na pełen etat. Pomijając fakt, że jest nim członek SLD , co nie jest żadnym novum, ponieważ wielu podległych staroście urzędników jest „upolitycznionych”, tzn. należy do SLD, ta instytucja jest bardzo potrzebna. Ludzi nie stać jest na drogie usługi prawnicze, dlatego cieszy się, że Pan Starosta dojrzał do tej decyzji, o potrzebie podjęcia której mówił wiele miesięcy temu. Ma nadzieję, że w parze z etatem dla Pani rzecznik pójdzie za tym promocja tego urzędu, tak aby obywatele mieli pełną wiedzę gdzie udać się po pomoc i w jakim zakresie pani rzecznik może tej pomocy udzielić. Uważa za dobry pomysł, aby zamiast promocji Pana starosty w mediach promować właśnie instytucję rzecznika.

Radny poinformował, iż w okresie zimowym zwracał się z prośbami o interwencje w związku z nieprzejezdnością dróg powiatowych w naszej gminie. Zdaniem pana Goławskiego – szefa sztabu kryzysowego, drogi na terenie gminy były przejezdne. Ocenie pozostawia wiarygodność tych słów. W całym powiecie na utrzymanie przejezdności dróg wydano 554.683 zł.

 

Do złożonej informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 7a

Jacek Jutrzenka-Trzebiatowski Komendant Komisariatu Policji w Krajence złożył informację o działalności komisariatu w roku 2009. Informacja została złożona także na piśmie i stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

Radna Joanna Wienke zwróciła uwagę na znaczący wzrost przestępczości wśród nieletnich. Pytała, czy są to czyny popełniane przez młodzież stale zamieszkującą na terenie gminy, czy też wychowankowie MOS-u.

 

Jacek Jutrzenka-Trzebiatowski poinformował, iż część zdarzeń miała związek z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii.

 

Radny Jakub Niedźwiecki pytał o zatrzymanych nietrzeźwych kierowców: ilu w ogólnej liczbie zatrzymanych stanowili kierującymi samochodami. Kolejne pytanie radnego dotyczyło najczęstszych powodów wystawiania mandatów.

 

Jacek Jutrzenka-Trzebiatowski wyjaśnił, iż 1 zatrzymanych to kierujący [pojazdami mechanicznymi, pozostali to rowerzyści, najczęściej recydywiści. Jeżeli chodzi o mandaty, to połowa dotyczy wykroczeń popełnianych w ruchu drogowym. Mandaty wystawiano także za picie alkoholu w miejscach publicznych, niszczenie koszy, drobne kradzieże (Biedronka).

 

Radny Wacław Jamróz zwrócił uwagę na fakt, iż 1/3 przestępstw popełnianych jest przez kierowców. Radny pytał, jak się ma wskaźnik dot. Krajenki do wskaźników w województwie i całym kraju, czy jest to tendencja ogólna, czy jesteśmy w szczególnej sytuacji.

 

Jacek Jutrzenka-Trzebiatowski wyjaśnił, iż tendencja jest ogólna, podobna na terenie całego kraju. Nietrzeźwych kierujących zatrzymuje się coraz częściej.

 

Radny Karol Makarewicz powiedział, iż po każdej sobocie czy święcie widać w Krajence skutki aktów wandalizmu. Pytał, czy znani są sprawcy tych czynów i jakie podejmuje się działania aby aktów tych było mniej.

 

Jacek Jutrzenka-Trzebiatowski wyjaśnił, iż jeżeli chodzi o niszczenie znaków i koszy, to sprawcy są znani. Jest to stała grupa. Osoby te są karane, kierowane są wnioski do sądu, ale poprawy nie ma. Patrole policji odbywają się co noc, do rana.  

 

Radny Piotr Jończyk pytał o patrole w miejscach szczególnie niebezpiecznych, tj. przystanku PKS, małego mostku. Radny prosił o częstsze odwiedzanie tych miejsc.

 

Jacek Jutrzenka Trzebiatowski wyjaśnił, iż problem jest policji znany, miejsca te są patrolowane.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż od 6 lat mieszka w Skórce i poza drogówką nie widziała tam patroli policji. Pytała jak często odbywają się prewencyjne patrole w Skórce.

 

Komendant wyjaśnił, iż Skórce patrole odbywa dzielnicowy, w ramach obchodów. Odbywają się takie 2 obchody w tygodniu. Ponadto patrole policji odbywają się w godzinach wieczorno-nocnych, dlatego może ich nie widać, natomiast drogówka stoi w dzień.

 

Radny Jakub Niedźwiecki pytał, ilu policjantów w komisariacie zajmuje się prewencją, a ilu sprawami kryminalnymi.

 

Komendant poinformował, iż w komisariacie jest obecnie pełna obsada, procedurą dochodzeniową zajmuje się 5 policjantów, 9 prewencją.

 

Informację przyjęto do wiadomości.

 

Ad.7b

Jerzy Baran Strażnik Miejski w Krajence złożył sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2009. Sprawozdanie zostało złożone także na piśmie i stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Grażyna Urbanek powiedziała, iż po analizie zawieranych umów nasunęło jej się pytanie dotyczące dzikich wysypisk śmieci. Zapytała czy wzrosła liczba dzikich wysypisk śmieci.

 

Strażnik Miejski poinformował, iż takich wysypisk było 4.

 

Radny Wacław Jamróz powiedział, iż ze sprawozdania wynika, że Strażnik współpracuje z policją. Jego zdaniem mógłby podpatrywać jak pracują policjanci jeżeli chodzi o wykrywalność. W przypadku Strażnika wykrywalność sprawców powstawania dzikich wysypisk wynosi 25%. Osoby takie należy złapać i ukarać.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż policjantów jest więcej – Strażnik tylko 1. Wykrycie sprawców w przypadku wyrzucania śmieci graniczy z cudem. Jej zdaniem Strażnik w Skórce jest widoczny, widoczna jest też jego praca, za co dziękuje.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż media pisały o osobie bezdomnej, która przebywała na terenie miasta. Radny  w związku z tym pytał, czy na terenie gminy są osoby bezdomne, jakie podejmuje się działania aby kwestie te uregulować.

 

Strażnik poinformował, iż osoby o której pisały media już nie ma, prawdopodobnie przebywa w rodziny w Głubczynie. W sprawie o której pisały media interweniowała policja, MGOPS, ale bezdomny nie chciał opuścić zajmowanego pomieszczenia, napisał nawet stosowne oświadczenie. Obecnie obszar wysypiska został zabezpieczony i nie ma możliwości wejścia na ten teren.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte.

 

Ad. 7c

Andrzej Martin Prezes Zarządu Miejsko Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krajence złożył sprawozdanie z działalności jednostek OSP w Krajence za 2009 rok. Sprawozdanie zostało złożone także na piśmie i stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Radny Władysław Ogórek podziękował za przyjęcie jednostki OSP Śmiardowo Kraj.  do stowarzyszenia. Jednostka nie ma dużych potrzeb. Istnieje wola zagospodarowania z Kołem Gospodyń Wiejskich pomieszczenia po kotłowni należącej do szkoły. Jednocześnie radny wyraził pogląd, iż jednostka może zapewnić młodzieży właściwe zagospodarowanie czasu, strażacy mogą dać dobry przykład. Prosił o wsparcie aby jednostka mogła działać, a młodzież gdzie się spotykać.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte.

 

Przewodniczący przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącej Rady Bogumile Maciejewskiej ze względu na konieczność opuszczenia posiedzenia. Obrady opuściła również radna Małgorzata Mila. Wobec powyższego w dalszej części obrad brało udział 13 radnych.

 

Ad. 8

Po wznowieniu obrad Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż Przewodniczący Rady złożył swoje sprawozdanie z działalności za rok 2009 na piśmie – stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu. Ewentualne pytania radnych zostaną przekazane na piśmie.

 

Do sprawozdania nie wniesiono uwag.

 

Ad. 9a

Danuta Balcer Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skórce poinformowała zebranych o procedurze wyboru patrona szkoły oraz uzasadniła wybór Marii Kownackiej. Wniosek w sprawie nadania szkole imienia stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż stanowiska Komisji w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Skórce były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/225/10 w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Skórce – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Ad.9b

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmiany Statutu Gminy i Miasta Krajenka. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

 

Radny Wacław Jamróz pytał, czy jest możliwość sporządzenia tekstu jednolitego Statutu. Ułatwi to wszystkim pracę z dokumentem.

 

Sekretarz Gminy Tomasz Ciechanowski poinformował, iż teks jednolity został przygotowany.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/226/10 w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

 

Ad.9c

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmiany granic administracyjnych sołectwa Czajcze- Leśnik i sołectwa Podróżna były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę NR XL/227/10 w sprawie zmiany granic administracyjnych sołectwa Czajcze- Leśnik i sołectwa Podróżna – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

 

Ad.9d

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącej planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2010 rok uzyskały jednogłośną akceptację Komisji.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2010 rok – która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

 

Ad.9e

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2010 rok. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2010 rok – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

 

Ad. 9f

Skarbnik Gminy Mirosław Machejek poinformował, iż zmiana jest związana z wprowadzeniem do budżetu kolejnej inwestycji tj. wykonanie ulicy Sikorskiego w Krajence, bez zmiany kwot określonych w uchwale budżetowej. Oszczędności pozwalające na zrealizowanie kolejnego zadania zostały uzyskane w wyniku odbytych przetargów na inne zadania drogowe.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2010 rok – która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

Ad.10

Radny Franciszek Rutkowski poinformował, iż dotychczas świadectwa pochodzenia zwierząt potrzebne przy sprzedaży tuczników, wystawiał miejscowy lekarz weterynarii lub sołtys. Obecnie po taki dokument trzeba jechać do Złotowa. Nie wie czym to jest spowodowane. Jest to utrudnianie rolnikom sprzedaży trzody chlewnej i tak nieopłacalnej. Rolnicy są taką sytuacją zbulwersowani. Dla rolników z Głubczyna, czy Podróżnej jest to kilkanaście kilometrów, a czasami trzeba pojechać dwa razy. Radny prosił o wyjaśnienie tej sprawy. Wniosek poparła Joanna Wienke, która powiedziała, iż przy obecnej cenie żywca za 1 tucznika otrzymuje się kwotę ok. 350 zł. Zaświadczenie i dojazd do Zlotowa kosztuje ok. 50 zł. Jest to ok. 1/7 ceny tucznika. Wnioskowała aby Wojewódzki Lekarz Weterynarii umożliwił wystawianie takich zaświadczeń miejscowemu lekarzowi weterynarii.

 

Radny Henryk Kania zadał kilka pytań dotyczących kanalizacji:

1)    Dlaczego w sprawie kanalizacji nie doszło do spotkania we wsi Dolnik. Mieszkańcy zwracają się do niego jako radnego z zapytaniami, ponieważ proces projektowania jest na ukończeniu.  Mieszkańcy Dolnika nie wiedzą jaki będzie przebieg sieci, jak będzie realizowany kolektor. 

2)    Jaki będzie koszt indywidualnego przyłączenia do kolektora oraz jak będzie wyglądała sprawa w przypadku zajęcia pasa drogowego.  Kolektor będzie biegł po jeden stronie drogi, a zabudowania znajdują się po obydwu stronach. Jaki będzie koszt przejścia i kto go będzie ponosił.  Kto będzie występował do zarządcy drogi o wyrażenie zgody na przejście.

3)    Z dokumentacji wynika, że niezbędne będzie wielokrotne przejście przez drogi powiatowe i wojewódzkie.  Czy z tego tytułu gmina będzie płacić zarządcom dróg jednorazowo, czy też opłatę roczną, czy może przejście będzie nieodpłatne.

4)    W oświadczeniu, które otrzymała spółdzielnia znajduje się punkt; „jednocześnie zobowiązuję się do niewprowadzania do kanalizacji  sanitarnej wód opadowych i roztopowych, wód drenażowych, ani ścieków z produkcji przemysłowej i rolniczej”.  Z pierwszą częścią się zgadza, jednak co do drugiej części ma wątpliwości, ponieważ sam sobie w takim przypadku ogranicza dostęp do sieci kanalizacyjnej.  Uważa, że w przypadku działalności pozarolniczej, czy przemysłowej powinny być określone warunki, tak aby można było podłączyć się do kolektora, po spełnieniu tych warunków. Uważa, że jest to jakaś nieścisłość, ponieważ umożliwia wprowadzenie do kanalizacji tylko ścieków socjalno-bytowych.  Chciałby w tym temacie porozmawiać  z projektantem. 

5)    Zwrócili się do niego uczestnicy spotkania noworocznego  z pytaniem dlaczego tam powiedziano, że odbyły się spotkania we wszystkich wsiach dotyczące kolektora sanitarnego, natomiast Pani Burmistrz informowała, że spotkanie w Paruszce odbyło się 11 lutego, nie odbyły się spotkania w Dolniku oraz Maryńcu.

6)    Czy faktycznie na dzień dzisiejszy, za wyjątkiem negocjacji warunków podpisania oświadczenia przez RSP Dolnik, wszystkie inne podmioty: czy to osoby prawne, czy fizyczne, podpisały oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na przejście kolektora.

 

Ponadto radny Henryk Kania zaprosił Burmistrza oraz projektantów na spotkanie w trybie pilnym w siedzibie spółdzielni, którego celem będzie uzgodnienie warunków dojścia do porozumienia.

 

Radny Jakub Niedźwiecki pytał, ile w tym roku wydano na odśnieżanie miasta i gminy, o ile to możliwe w rozbiciu na teren miasta i tereny wiejskie.

 

Radny Piotr Jończyk pytał, czy w związku z wyjątkowo dużymi opadami śniegu, w gminie jest prowadzony monitoring przeciwpowodziowy. Czy gmina jest zagrożona zalaniem, czy podtopieniem.

 

Radny Piotr Jończyk pytał także, czy w związku z rewitalizacją rynku była rozpatrywana możliwość założenia monitoringu przy Rynku, czy w tej sprawie wypowiadali się mieszkańcy. Przy okazji tej dużej inwestycji można by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa.

 

Radny Piotr Jończyk powiedział także, że jako radny jest często zatrzymywany przez wyborców z prośba o wyjaśnienie kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie takiej, a nie innej ulicy, czy chodnika. Wydaje mu się, że potrzebna jest informacja, aby móc udzielać konkretnych odpowiedzi kto jest za co odpowiedzialny. Zauważył, że od pewnego czasu przy odśnieżaniu pracuje dość duża ekipa, być może w przyszłym roku warto by się zabezpieczyć  takową ekipą, którą można by skierować do prac wtedy kiedy atak zimy jest największy.

 

Radna Elżbieta Smodis odniosła się do wypowiedzi radnego Jończyka w sprawie odśnieżania. Jej zdaniem każdy wie co powinien robić. Jeżeli posesja bezpośrednio graniczy z chodnikiem, to w ustawie pisze kto ma go odśnieżać. Osoby fizyczne raczej wiedzą co do nich należy, inaczej jest z instytucjami czy zarządcami wspólnot. Ma sugestię aby przy okazji następnego nakazu płatniczego przypomnieć  o obowiązkach wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku publicznego.

 

Radna Elżbieta Smodis powiedziała, iż chciałaby się odnieść do informacji Komendanta Policji. Od czasu zainstalowania monitoringu w amfiteatrze sytuacja się poprawiła jeżeli chodzi o pewnego rodzaju postępowanie. Jej zdaniem instalacja monitoringu na mostku, gdzie obecnie przejście jest kłopotliwe spowodowałaby, że młodzież stamtąd odejdzie.

 

Radny Waldemar Siwek wnioskował o podcięcie konarów drzew znajdujących się przy drodze wojewódzkiej Krajenka-Wysoka.  Jest tam bardzo niebezpiecznie, szczególnie przy mijaniu się z tirami.

 

Radna Elżbieta Smodis powiedziała, iż słyszała, że pawilony handlowe (Lewiatan) zostały sprzedane osobom prywatnym. Nie wie jak jest tam z własnością gruntów stanowiących drogę. Jeżeli jest to prywatna droga to wnioskuje aby podjąć działania mające na celu naprawienie nawierzchni drogi do targowiska i wyciągnąć jakieś konsekwencje. Jeżeli to droga gminna, to wnioskuje aby ją naprawić, ponieważ dojazd do targowiska jest zły.

 

Radna Małgorzata Mila,  w związku z wcześniejszym opuszczeniem obrad złożyła zapytania do protokołu  na piśmie. Były one następujące:

1)    Co stało na przeszkodzie aby przejąć działki – drogi w Dolniku, z których jak powiedział Pan Przewodniczący, korzystają mieszkańcy gminy.

2)    Jakie firmy złożyły protest, jakie było uzasadnienie protestu i jaka była odpowiedź gminy (dot. przetargów na drogi).

3)    Panie Burmistrzu, ma Pan 26 dni urlopu za rok 2009. Kiedy Pan zamierza ten urlop wykorzystać, a kiedy wykorzysta Pan urlop za 2010 rok? Przypominam, że w 2010 roku kończy Pan kadencję i może się powtórzyć sytuacja sprzed kilku lat, kiedy to kończył Pan pracę jako Starosta i wystąpił do Sądu Pracy o ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Pana ekwiwalent za 52 dni urlopu to więcej niż w tym roku przeznaczono na budowę chodnika w Dolniku.

 

Grażyna Urbanek odniosła się do zapytania dotyczącego spotkania z mieszkańcami wsi Dolnik. 2 tygodnie temu o termin spotkania pytała także pani sołtys z Dolnika. Zebranie odbędzie się w marcu.  Planowane jest także spotkanie z mieszkańcami Maryńca.

Ad.11

Jarosław Skrzypczyński Dyrektor Krajeńskiego Ośrodka Kultury w Krajence zaprosił na koncert  z okazji Dnia Kobiet, który odbędzie się 7 marca br.

Danuta Balcer Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skórce podziękowała Radzie za życzliwe przyjęcie patronki  oraz nadanie szkole jej imienia. Uroczyste nadanie imienia odbędzie się 9 czerwca 2010 roku.

 

Ad. 12

Wobec wyczerpania porządku obrad, Wiceprzewodnicząca Rady o godz. 15:00 zamknęła XL sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokółowała:                                                                      Przewodniczyli:

Renata Urbanek                                                                          Piotr Gniot

 

Inspektor ds. obsługi rady                                                   Przewodniczący Rady

 

                                                                                        Bogumiła Maciejewska

 

                                                                                     Wiceprzewodnicząca Rady