Protokół Nr XLI/10

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia  26 marca 2010 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

Ad. 1

Sesję o godz. 12:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecni radni: Piotr Jończyk, Anatol Najmowicz oraz usprawiedliwiony Karol Makarewicz. Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§   Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

§   Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,

§   Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,

§   Ryszard Sieg- kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence,

§   Zygmunt Jasiewicz – kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Nieruchomościami,

 

Ad.2

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

6.     Informacja radnego Powiatu Złotowskiego o pracach Rady Powiatu.

7.     Sprawozdania z działalności za 2009 rok:

1)    Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krajence,

2)    Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence,

3)    Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Krajence,

4)    Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence

5)    Krajeńskiego Ośrodka Kultury.

8.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)  zmiany uchwały dotyczącej nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Skórce,

2)  trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Krajenka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

3) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

4) udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Wielkopolskiego,

5) ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w miejscowości Skórka,

6) zmiany budżetu gminy i miasta na 2010 rok.

9.     Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej w Krajence z działalności za 2009 rok.

10.  Zapytania i wnioski radnych.

11.  Wolne głosy, informacje.

12.  Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

 

Ad. 3

Protokół sesji odbytej w dniu 26 lutego br. został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 4

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

 

W okresie od 26 lutego do 26 marca 2010 roku kierownictwo Urzędu odbyło 3 posiedzenia  podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

1.     Wydano zarządzenia:

1)    Nr 267/10 z dnia 26 lutego w sprawie zmiany układu szczegółowego budżetu gminy i miasta na 2010 rok. Układ szczegółowy budżetu został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 26 lutego 2010 roku.

 

2)    Nr 268/10 z dnia 9 marca w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Krajence”.  W skład Komisji weszli: Aleksandra Sawicka (przewodniczący), Marta Konek, Andrzej Szałek (członkowie) oraz Barbara Kloska (sekretarz komisji). Termin składania ofert upłynął 18 marca 2010 roku. Złożone zostały dwie oferty:

a)      Przedsiębiorstwo EL-Kajo sp. z o.o. z Bydgoszczy – 437.980 zł,

b)      Pol-Drog Piła sp. z o.o. – 376.508,42 zł.

Przetarg nie został rozstrzygnięty – trwa badanie ofert.

3)    Nr 269/10 z dnia 9 marca w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa ulicy generała Sikorskiego w Krajence”. W skład Komisji weszli: Aleksandra Sawicka (przewodniczący), Marta Konek, Andrzej Szałek (członkowie) oraz Barbara Kloska (sekretarz komisji). Termin składani ofert upłynął 18 marca 2010 roku.

Złożone zostały dwie oferty:

c)      Przedsiębiorstwo EL-Kajo sp. z o.o. z Bydgoszczy – 451.400 zł,

d)      Pol-Drog Piła sp. z o.o. – 369.878,62 zł zł.

Przetarg nie został rozstrzygnięty – trwa badanie ofert.

4)    Nr 270/10 z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Krajence przy ul. Okrężnej.  Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości nie został rozstrzygnięty, ponieważ nikt do niego nie przystąpił. Jest to duża działka o powierzchni 2862m2. Jej wartość wynosiła 61.250 zł. Cenę obniżono do kwoty 50 tys. zł.  Zarządzeniem Nr 271/10 postanowiono o podaniu do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zawierającym obniżoną cenę.

 

5)    Nr 272/10 z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. Sprzedaż nastąpi z bonifikatą ustalona przez radę Miejską. Wykaz zawierał 3 pozycje:

a)    Lokal mieszkalny w Krajence  przy ulicy Domańskiego 12/23 o powierzchni 32,68 m2 oraz udział w części wspólnej nieruchomości, cena nieruchomości 51.000zł, z tego lokal mieszkalny 50.670 zł i udział w nieruchomości 330 zł.

b)    Lokal mieszkalny w Krajence, ul. Władysława Jagiełły 2/1 o powierzchni 40,29m2 oraz udział w części wspólnej nieruchomości, cena 62.800 zł, z tego lokal mieszkalny 59.770zł, udział w części wspólnej 3.030zł.

c)     Lokal mieszkalny w Krajence ul. Kościuszki 1/2 o powierzchni 53,64m2 oraz udział w części wspólnej, cena 83.480zł, z tego lokal mieszkalny 80.480, udział w części wspólnej 3.120zł.

 

6)    Nr 273/10 z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz zawierał 1 pozycję. Jest to działka położona w Krajence przy ulicy Toruńskiej, oznaczona numerem geodezyjnym  49, o pow. 753m2. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, działka przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Cena nieruchomości 36.600, w tym podatek VAT.

 

7)    Nr 274/10 z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2009 rok oraz planu finansowego instytucji kultury za 2009 rok. Zarządzenie zostało przekazane Radzie Miejskiej w Krajence oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

2.     Ponadto przyjęto projekty uchwał będące przedmiotem obrad Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym:

1)    zmiany uchwały dotyczącej nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Skórce,

2)    trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Krajenka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

3)    niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

4)    udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Wielkopolskiego,

5)    ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w miejscowości Skórka,

6)    zmiany budżetu gminy i miasta na 2010 rok.

 

3.     Zapoznano się ze sprawozdaniami z działalności za 2009 rok:

1)    Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krajence,

2)    Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence,

3)    Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Krajence,

4)    Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence,

5)    Krajeńskiego Ośrodka Kultury.

 

W międzyczasie doszli radni Piotr Jończyk i Anatol Najmowicz zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 14.

 

Grażyna Urbanek przedstawiła także informację o realizacji uchwal podjętych na poprzedniej sesji Rady.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 26 lutego 2010 roku podjętych zostało 6 uchwał, których realizacja przebiega następująco:

1)    Uchwała Nr XL/225/10 w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Skórce – dyrektor Szkoły zwróciła się z wnioskiem o dokonanie zmiany uchwały w zakresie nazwy szkoły. Stosowny projekt uchwały został przedstawiony Radzie. O ile uchwała zostanie podjęta,  nazwa szkoły będzie następująca : „Szkoła Podstawowa w Skórce” bez przymiotnika „publiczna”.

2)    Uchwała Nr XL/226/10 w sprawie Statutu Gminy i Miasta Krajenka oraz uchwała Nr XL/227/10 w sprawie zmiany granic administracyjnych sołectwa Czajcze-Leśnik i sołectwa Podróżna zostały przekazane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwały nie zostały jeszcze opublikowane.

3)    Uchwała Nr XL/228/10 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2010 rok oraz Nr XL/229/10 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2010 rok będą realizowane przez Radę do końca obecnej kadencji.

4)    Uchwała Nr XL/230/10 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2010 rok jest realizowana zgodnie z przyjętymi postanowieniami.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie uchwały przekazano w terminie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące finansów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zbadania ich zgodności z prawem. 

 

Ad. 5

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas ostatniej sesji rady.

 

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 26 lutego 2010r. roku radni zgłosili 19 zapytań i wniosków oraz uzyskali na nie następujące odpowiedzi:

1)    Radny Franciszek Rutkowski poinformował, iż dotychczas świadectwa pochodzenia zwierząt potrzebne przy sprzedaży tuczników, wystawiał miejscowy lekarz weterynarii lub sołtys. Obecnie po taki dokument trzeba jechać do Złotowa. Nie wie czym to jest spowodowane. Jest to utrudnianie rolnikom sprzedaży trzody chlewnej i tak nieopłacalnej. Rolnicy są taką sytuacją zbulwersowani. Dla rolników z Głubczyna, czy Podróżnej jest to kilkanaście kilometrów, a czasami trzeba pojechać dwa razy. Radny prosił o wyjaśnienie tej sprawy. Wniosek poparła Joanna Wienke, która powiedziała, iż przy obecnej cenie żywca za 1 tucznika otrzymuje się kwotę ok. 350 zł. Zaświadczenie i dojazd do Złotowa kosztuje ok. 50 zł. Jest to ok. 1/7 ceny tucznika. Wnioskowała aby Wojewódzki Lekarz Weterynarii umożliwił wystawianie takich zaświadczeń miejscowemu lekarzowi weterynarii.

 

Wniosek został przekazany Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Złotowie. W dniu 23 marca br. do Urzędu wpłynęła odpowiedź. W związku z toczącym się programem zwalczania choroby Aujeszky’ego miejscowy lekarz weterynarii nie został wyznaczony do pobierania krwi od trzody chlewnej. W związku z powyższym nie posiada wiedzy odnośnie aktualnego statusu stada jeśli chodzi o wirusa tej choroby w danym gospodarstwie i dlatego nie może wystawiać świadectw zdrowia dla świń wprowadzanych do stad, na targi, pokazy, wystawy, konkursy, punkty kopulacyjne i punkty skupu.

Wysokość opłat za wystawianie świadectw zdrowia reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 grudnia 2006r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej.

 

2)    Radny Henryk Kania zadał kilka pytań dotyczących kanalizacji:

a)    Dlaczego w sprawie kanalizacji nie doszło do spotkania we wsi Dolnik. Mieszkańcy zwracają się do niego jako radnego z zapytaniami, ponieważ proces projektowania jest na ukończeniu.  Mieszkańcy Dolnika nie wiedzą jaki będzie przebieg sieci, jak będzie realizowany kolektor. 

 

Spotkanie z mieszkańcami wsi Dolnik zostanie zorganizowane po uzgodnieniu terminu z wykonawcą dokumentacji technicznej. Kolejność spotkań we wsiach ustalana jest zgodnie ze stopniem zaawansowania prac projektowych. Podobnie jak w poprzednich przypadkach o terminie spotkania zostanie powiadomiony sołtys wsi z prośbą o wywieszenie informacji dla mieszkańców.

 

b)    Jaki będzie koszt indywidualnego przyłączenia do kolektora oraz jak będzie wyglądała sprawa w przypadku zajęcia pasa drogowego.  Kolektor będzie biegł po jeden stronie drogi, a zabudowania znajdują się po obydwu stronach. Jaki będzie koszt przejścia i kto go będzie ponosił.  Kto będzie występował do zarządcy drogi o wyrażenie zgody na przejście.

 

Koszt indywidualnego przyłącza (na terenie posesji) zależny jest od długości przyłącza i jest to jedyny koszt po stronie właściciela posesji. Pozostałe koszty, np. związane z przejściami pod drogą, są kosztem kwalifikowanym i uwzględnione będą w kosztorysie inwestorskim, po opracowaniu dokumentacji budowlanej. Na tym etapie nie można określić go wskaźnikowo, bo zależy od różnych czynników (długość, warunki gruntowo-wodne, przekraczanie innych przeszkód terenowych). Koszt przejścia przez drogi zawarty jest w kosztach inwestycji. Uzgodnienia z zarządcą leżą po stronie projektanta, a na etapie wykonawstwa – po stronie wykonawcy.

 

c)     Z dokumentacji wynika, że niezbędne będzie wielokrotne przejście przez drogi powiatowe i wojewódzkie.  Czy z tego tytułu gmina będzie płacić zarządcom dróg jednorazowo, czy też opłatę roczną, czy może przejście będzie nieodpłatne.

 

Opłaty za umieszczanie w pasach drogowych urządzeń infrastruktury technicznej reguluje ustawa z 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Stawki roczne opłat za zajęcie dróg gmina będzie uiszczać zgodnie z uchwałami przyjętymi przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego – w odniesieniu do dróg wojewódzkich -  i Radę Powiatu Złotowskiego – w odniesieniu do dróg powiatowych.

 

d)    W oświadczeniu, które otrzymała spółdzielnia znajduje się punkt; „jednocześnie zobowiązuję się do niewprowadzania do kanalizacji  sanitarnej wód opadowych i roztopowych, wód drenażowych, ani ścieków z produkcji przemysłowej i rolniczej”.  Z pierwszą częścią się zgadza, jednak co do drugiej części ma wątpliwości, ponieważ sam sobie w takim przypadku ogranicza dostęp do sieci kanalizacyjnej.  Uważa, że w przypadku działalności pozarolniczej, czy przemysłowej powinny być określone warunki, tak aby można było podłączyć się do kolektora, po spełnieniu tych warunków. Uważa, że jest to jakaś nieścisłość, ponieważ umożliwia wprowadzenie do kanalizacji tylko ścieków socjalno-bytowych.  Chciałby w tym temacie porozmawiać  z projektantem. 

 

Możliwe jest wprowadzanie do kanalizacji ścieków tylko z niektórych rodzajów działalności gospodarczej. W przypadku wprowadzenia do sieci innych nieczystości niż ścieki bytowe w każdym indywidualnym przypadku należy uzyskać zgodę zarządcy oczyszczalni. Rodzaj ścieków możliwych do wprowadzenia do kanalizacji zależy od ładunku zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych, zawartości substancji szkodliwych, itp. Każda oczyszczalnia ma swoje normy związane z przepustowością, odpornością na zatrucia i nieprzekraczalnymi wskaźnikami zanieczyszczeń, dlatego też sprawa podłączenia konkretnego zakładu rozpatrywana jest indywidualnie, m.in. poprzez analizę posiadanych przez firmę badań ścieków.

 

e)    Zwrócili się do niego uczestnicy spotkania noworocznego  z pytaniem dlaczego tam powiedziano, że odbyły się spotkania we wszystkich wsiach dotyczące kolektora sanitarnego, natomiast Pani Burmistrz informowała, że spotkanie w Paruszce odbyło się 11 lutego, nie odbyły się spotkania w Dolniku oraz Maryńcu.

 

Burmistrz powiedział, iż nie przypomina sobie, aby na spotkaniu noworocznym wypowiadał się na ten temat. Natomiast w prezentacji podsumowującej rok 2009 znalazło się stwierdzenie: „Od 4 listopada w gminie Krajenka rozpoczęły się społeczne konsultacje dotyczące realizacji największej inwestycji w historii Gminy i Miasta Krajenka – Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy i Miasta Krajenka, w ramach projektu Ochrona wód zlewni rzeki Noteć, Aglomeracja Krajenka. Społeczne konsultacje zaplanowano we wszystkich miejscowościach gminy, do których dotrze nowa kanalizacja.” Proponuje na przyszłość aby uczestniczyć w spotkaniach, wtedy na bieżąco można weryfikować informacje. 

 

f)     Czy faktycznie na dzień dzisiejszy, za wyjątkiem negocjacji warunków podpisania oświadczenia przez RSP Dolnik, wszystkie inne podmioty: czy to osoby prawne, czy fizyczne, podpisały oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na przejście kolektora.

 

W Dolniku wszystkie podmioty podpisały oświadczenia przygotowane przez projektantów.

 

3)    Radny Jakub Niedźwiecki pytał, ile w tym roku wydano na odśnieżanie miasta i gminy, o ile to możliwe w rozbiciu na teren miasta i tereny wiejskie.

 

W sezonie zimowym 2009-2010 na odśnieżanie Gminy i Miasta wydano kwotę 37.431,67 zł, z czego 13.083 stanowiły wydatki na odśnieżanie miasta Krajenka, a 24.347 zł na odśnieżanie dróg na terenach wiejskich. Dla porównania – w poprzednim sezonie zimowym 2008-2009, wydano na odśnieżanie dróg 3.965 zł.

 

4)    Radny Piotr Jończyk pytał, czy w związku z wyjątkowo dużymi opadami śniegu, w gminie jest prowadzony monitoring przeciwpowodziowy. Czy gmina jest zagrożona zalaniem, czy podtopieniem.

 

Problem z miejscowym podtapianiem miewał miejsce w Głubczynie, w tym roku jednak śnieg topniał powoli, pod śniegiem ziemia nie była zamarznięta, więc woda na bieżąco wsiąkała.  Na bieżąco prowadzony jest monitoring i ocena różnorodnych zagrożeń występujących na terenie gminy (bezpieczeństwo ludzi, mienia, ochrona przeciwpożarowa). Biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu i warunki hydrologiczno-glebowe nie stwierdza się zagrożenia powodziowego i zagrożenia podtopieniami. Mogą występować lokalne utrudnienia wynikające z gwałtownie zmieniających się warunków pogodowych.

 

5)    Radny Piotr Jończyk pytał także, czy w związku z rewitalizacją rynku była rozpatrywana możliwość założenia monitoringu przy Rynku, czy w tej sprawie wypowiadali się mieszkańcy. Przy okazji tej dużej inwestycji można by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa.

 

Problem ten jest rozważany od dłuższego czasu, propozycja będzie mogła być rozważona po zakończeniu inwestycji.

 

6)    Radny Piotr Jończyk powiedział także, że jako radny jest często zatrzymywany przez wyborców z prośba o wyjaśnienie kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie takiej, a nie innej ulicy, czy chodnika. Wydaje mu się, że potrzebna jest informacja, aby móc udzielać konkretnych odpowiedzi kto jest za co odpowiedzialny. Zauważył, że od pewnego czasu przy odśnieżaniu pracuje dość duża ekipa, być może w przyszłym roku warto by się zabezpieczyć  takową ekipą, którą można by skierować do prac wtedy kiedy atak zimy jest największy.

 

Radni i sołtysi już otrzymywali mapy z zaznaczeniem właścicieli dróg znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Krajenka oraz wykaz instytucji i osób odpowiedzialnych za ich właściwe utrzymanie. Plan zimowego utrzymania dróg na przyszły sezon, po zatwierdzeniu przez Burmistrza, zostanie podany do publicznej wiadomości. Jeżeli chodzi o zatrudnienie pracowników przy wsparciu z Powiatowego Urzędu Pracy zabiegi były czynione, lecz zabiegi te były bezskuteczne, jak odpowiadano, z powodu braku środków. Pracownicy zostali zatrudnieni, kiedy było to możliwe.

 

7)    Radna Elżbieta Smodis odniosła się do wypowiedzi radnego Jończyka w sprawie odśnieżania. Jej zdaniem każdy wie co powinien robić. Jeżeli posesja bezpośrednio graniczy z chodnikiem, to w ustawie pisze kto ma go odśnieżać. Osoby fizyczne raczej wiedzą co do nich należy, inaczej jest z instytucjami czy zarządcami wspólnot. Ma sugestię aby przy okazji następnego nakazu płatniczego przypomnieć  o obowiązkach wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku publicznego.

 

Podzielono spostrzeżenia radnej w sprawie właściwego wypełniania obowiązków wszystkich właścicieli nieruchomości w zakresie odśnieżania i utrzymania porządku. Osobą, która winna jest egzekwować przestrzeganie prawa w tym zakresie jest Strażnik Miejski. Z nałożonych obowiązków w tym sezonie Strażnik Miejski do końca się nie wywiązał.

 

8)    Radna Elżbieta Smodis powiedziała, iż chciałaby się odnieść do informacji Komendanta Policji. Od czasu zainstalowania monitoringu w amfiteatrze sytuacja się poprawiła jeżeli chodzi o pewnego rodzaju postępowanie. Jej zdaniem instalacja monitoringu na mostku, gdzie obecnie przejście jest kłopotliwe spowodowałaby, że młodzież stamtąd odejdzie.

 

Rozważany jest ewentualny montaż urządzeń monitorujących najbardziej zagrożone miejsca w pod względem bezpieczeństwa i porządku. Wniosek ten będzie mógł zostać zrealizowany, o ile pozwolą na to środki finansowe. W chwili obecne realizacja wniosku byłaby problematyczna. W przyszłości za Orlikiem, w stronę rzeki, planowany jest plac zabaw dla dzieci. Na dofinansowanie tego zadania w 50%, został złożony wniosek, jest w tej sprawie decyzja pozytywna. Plac zabaw obejmie obszar 5 arów, teren będzie ogrodzony i oświetlony. Wówczas przy okazji realizacji ww. zadania możliwa będzie instalacja monitoringu obejmującego Orlika, plac zabaw oraz mostek.

 

9)    Radny Waldemar Siwek wnioskował o podcięcie konarów drzew znajdujących się przy drodze wojewódzkiej Krajenka-Wysoka.  Jest tam bardzo niebezpiecznie, szczególnie przy mijaniu się z tirami.

 

            Wniosek został przekazany Rejonowi Dróg Wojewódzkich w Złotowie

.

10)  Radna Elżbieta Smodis powiedziała, iż słyszała, że pawilony handlowe (Lewiatan) zostały sprzedane osobom prywatnym. Nie wie jak jest tam z własnością gruntów stanowiących drogę. Jeżeli jest to prywatna droga to wnioskuje aby podjąć działania mające na celu naprawienie nawierzchni drogi do targowiska i wyciągnąć jakieś konsekwencje. Jeżeli to droga gminna, to wnioskuje aby ją naprawić, ponieważ dojazd do targowiska jest zły.

 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Krajence sprzedała osobom fizycznym udziały wynoszące po 1 części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 75 (użytkowanie wieczyste), wraz z odrębnym od gruntu prawem własności budynku. Obecnie trwają negocjacje mające na celu uregulowanie własności gruntów.

 

11)  Radna Małgorzata Mila zapytała co stało na przeszkodzie aby przejąć działki – drogi w Dolniku, z których jak powiedział Pan Przewodniczący, korzystają mieszkańcy gminy.

 

Działki, o których była mowa, są własnością spółdzielni i gmina nie jest zainteresowana ich przejęciem ze względu na związane z tym koszty utrzymania i konserwacji. Ponadto wspomniane działki nie stanowią jednolitych ciągów komunikacyjnych, są częścią dróg należących do różnych właścicieli. Podczas spotkania z członkami Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Dolniku, które odbyło się 8 marca br. zaproponowano, by nieodpłatnie przekazać te działki właścicielom położonych przy nich posesji.

 

12)  Radna Małgorzata Mila pytała także jakie firmy złożyły protest, jakie było uzasadnienie protestu i jaka była odpowiedź gminy (dot. przetargów na drogi).

 

W postępowaniach:

- Przebudowa ulic Sosnowej, Brzozowej, Różanej, Kwiatowej i Lipowej w Krajence

- Przebudowa ulicy V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech,

- Przebudowa ulicy Pocztowej w Skórce

Protesty złożyła firma Strabag Sp. z o.o. Zarzuty postawione w treści protestów były jednakowe we wszystkich postępowaniach. Protestujący zarzucał zamawiającemu zaniechanie wezwania do wyjaśnienia treści ofert oraz wykluczenia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wg protestującego wybrany wykonawca powinien zostać wykluczony z udziału w postępowaniach ze względu na niespełnienie warunku dotyczącego transportu mieszanki betonu asfaltowego od załadunku do rozładunku. Zamawiający oddalił protesty w uzasadnieniu wskazując, że nie wymagał aby wykonawcy w treści oferty określali jaki będzie czas transportu od załadunku do rozładunku mieszanki betonu asfaltowego i składali na potwierdzenie tego dokumenty lub oświadczenia. Zamawiający nie miał obowiązku badać, jak wskazał protestujący, czy wykonawca posiada własną wytwórnię mas bitumicznych, bądź w jakiej odległości jest zlokalizowana najbliższa wytwórnia, którą wykonawca może dysponować. Wymóg dotyczący czasu transportu mieszanki betonu asfaltowego nie był warunkiem udziału w postępowaniu, a jedynie określeniem standardu jakości wykonywania robót.

 

13)  Radna Małgorzata Mila zabrała także glos w sprawie urlopu Burmistrza: „Panie Burmistrzu, ma Pan 26 dni urlopu za rok 2009. Kiedy Pan zamierza ten urlop wykorzystać, a kiedy wykorzysta Pan urlop za 2010 rok? Przypominam, że w 2010 roku kończy Pan kadencję i może się powtórzyć sytuacja sprzed kilku lat, kiedy to kończył Pan pracę jako Starosta i wystąpił do Sądu Pracy o ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Pana ekwiwalent za 52 dni urlopu to więcej niż w tym roku przeznaczono na budowę chodnika w Dolniku.”

 

Burmistrz powiedział, iż wykorzysta urlop, kiedy to będzie możliwe. Sytuacja jest odmienna od tej w Starostwie, ponieważ tam kończył pracę, natomiast pracę w gminie zamierza kontynuować.

Burmistrz powiedział także, iż uprzedzając pytania radnych, chciałby poinformować o sytuacji jaka ma miejsce od kilku dni na tzw. osiedlu Bydgoska i jej sąsiedztwie. Od kilkunastu dni wyłączone są lampy oświetlenia drogowego. Powodem jest problem ze spółką ENEA w Poznaniu i zależną od niej spółką  Operator w Wałczu, która obsługuje teren gminy. Problem nie dotyczy tylko gminy Krajenka, ale większości gmin w Polsce, wszystkie gminy powiatu złotowskiego i powiatu pilskiego borykają się z tym samym problem. Odnosi wrażenie, że gmina Krajenka stała się poligonem doświadczalnym, jak można przymuszać do podpisania niekorzystnych umów. Umowy, które są zawarte obejmują osobno zużycie energii na oświetlenie oraz tzw. konserwację opraw oświetleniowych. Za tę konserwację, mimo, że gmina nie jest właścicielem, musi płacić. Dotychczas umowy na konserwację były podpisywane na okres roku, gmina płaciła określone w umowie kwoty, waloryzowane o wskaźnik inflacji. W tym roku umowy nie było dlatego zwrócono się o przesłanie projektu. Projekt, który otrzymała gmina zakładał w stosunku do roku poprzedniego wzrost kosztów konserwacji o 200%. Koszt ten nie obejmuje ani remontów, ani napraw i konserwacji, a tylko bieżące koszty wynikające np. z przesyłu itp. Oprócz wzrostu kosztów konserwacji gmina ma płacić np. za każdą wymianę żarówki 200zł. W umowie mówi się także o grupowej wymianie opraw, nie wiadomo co to oznacza. Na pytania dotyczące umowy gmina nie uzyskuje jednak odpowiedzi. Spółka z Wałcza powiedziała, że nie usunie „awarii” na Bydgoskiej jeżeli gmina nie podpisze umowy. Jeżeli jednak awaria ma zostać usunięta, mogą to zrobić na jednorazowe zlecenie. Gmina w związku z tym zleciła usuwanie awarii, jednak Wałcz odesłał to zlecenie z sugestią aby wysłać je do Poznania, ponieważ tam podjęta zostanie decyzja. Zlecenie wysłano do Poznania z pismem, że jak będą usuwać awarię, wcześniej o tym fakcie poinformowali gminę, ponieważ przedstawiciel samorządu ma być obecny przy naprawie. W odpowiedzi poinformowali, że wycofują się z wcześniejszych ustaleń. Napisali także aby gmina jak najszybciej zakończyła negocjacje w sprawie podpisania umowy. Burmistrz przypomniał, iż jakiś czas temu, oglądał reportaż w Teleskopie, tam sytuacja była podobna  - wyłączyłone zostało oświetlenie uliczne tam gdzie mieszka Burmistrz oraz radni, którzy w określony sposób wypowiadali się na sesji. W Krajence również awaria jest na ulicy gdzie on mieszka oraz na ulicach sąsiednich. Lampy nie świecą na ulicy 30 Stycznia, ale na skrzyżowaniu z ulicą Domańskiego jedna lampa się pali. Podobnie na skrzyżowaniu ulicy 30 Stycznia z ulicą Sosnową. Wybiórczo na skrzyżowaniach awarii nie ma. Wystąpiono z prośbą o pomoc do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego, posłów i senatorów naszego okręgu wyborczego oraz z poznańskiego okręgu wyborczego, ponieważ siedziba spółki jest w Poznaniu. Ponadto prośby o pomoc zostały wysłane do Ministra Gospodarki, który nadzoruje spółki Skarbu Państwa, premiera Tuska. Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu. Wystąpiono także z wnioskiem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, rozmawiał z dyrektorem tego urzędu i prosił o szybką interwencję. Wniosek został przyjęty do realizacji, ale uzyskał informację, że rozstrzygnięcie to kwestia 4-5 lat. O sytuacji powiadomiono również media. W dniu wczorajszym nagranie robiła telewizja poznańska, reportaż będzie w Teleskopie. Pytanie jednak, czy mieszkańcy tak długo wytrzymają, czy trzeba będzie się poddać i podpisać umowę z monopolistą. Sądzi, że światła są wyłączone po to, aby poprzez mieszkańców wywołać presję na jego osobie. Gmina chce negocjować, ale dotychczas kierowane pytania dotyczące zapisów umowy pozostają bez odpowiedzi.

Radny Henryk Kania złożył oświadczenie dotyczące podpisania przez RSP Dolnik zgody na wejście na grunty w związku z realizacją dokumentacji na kanalizację. Radny poinformował, iż w dniu 8 marca 2010 roku odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence, w którym uczestniczył on jako radny i Przewodniczący Zarządu RSP oraz członkowie zarządu RSP w Dolniku. Spotkanie to nie wniosło w sumie niczego. Projektant oraz strona Burmistrza oświadczyli, że jeżeli zarząd spółdzielni nie podpisze oświadczenia, wsie Dolnik i Paruszka zostaną pozbawione kolektora ssącego. Na tym temat się zakończył. W związku z tym, że jest radnym V kadencję w tym okręgu, w imieniu pozostałych członków, którzy będą z tego kolektora korzystać, starał się przekonać wszystkich w spółdzielni aby to oświadczenie, jako przejaw dobrej woli, podpisać. Oświadczenie to zostało podpisane. Apeluje do mediów, żeby jak coś publikują, to niech bardziej uściślają swoje wypowiedzi. On nie ma czasu aby prowadzić spory z mediami, czy uczestniczyć w spotkaniach. Nagłówek był potężny: „Radny Kania bombarduje kanalizację gminną”. On tylko poruszał sprawę przekazania nieodpłatnie gruntu ewentualnie prowadzenia rozmów, a nie bombardowanie czegokolwiek, jakąś niechęć do budowy kanalizacji.

Radna Małgorzata Mila odnosząc się do sprawy energetyki i oświetlenia, stwierdziła, iż 6 lat mieszka na wsi i takiego luksusu jak oświetlenie nie ma, w całej wsi lamp nie jest wiele, i tak też można żyć. Oczywiście mówiąc poważnie energetyka nie postępuje tak jak powinna. Radna wyraziła swoją refleksję odnośnie odpowiedzi na wnioski. Słuchała odpowiedzi na pytania zgłoszone przez innych radnych. Burmistrz mówił: „udzielam odpowiedzi na zapytanie radnej Pani Elżbiety Smodis, Pana radnego Franciszka Rutkowskiego”, a dalej radna Mila, radny Kania. Już w formułowaniu odpowiedzi widać  negatywne nastawienie Burmistrza. Przy innych odpowiedziach było pytanie i odpowiedź, nie było komentarzy, że radny może zrobić to, że radny może zajrzeć tam…. Radna prosiła aby Burmistrz popracował nad powstrzymaniem się nad przekazywaniem negatywnych emocji.

Ad. 6

Piotr Tomasz radny Powiatu Złotowskiego poinformował, iż ostatnia sesja Rady Powiatu odbyła się w miniona środę i zdominowana była przez zmiany personalne w najważniejszych organach powiatu. Przypomniał, iż na skutek aktywności jednego z internautów na portalu „dzienniknowy.pl” który napisał, że Starosta Złotowski oraz dwóch członków zarządu powiatu Złotowskiego złamało ustawę o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ruszyła lawina pism i zapytań. Okazało się, że internauta miał rację. Na skutek działań opozycji, członkowie zarządu Panowie Pietrzak i Król złożyli rezygnację. Natomiast Starosta nadal się broni, twierdząc, że klub w którego zarządzie zasiadał, nie prowadził działalności gospodarczej, choć w statucie tej organizacji widnieje zgoła odmienny zapis. Sprawę Starosty wyjaśnia wojewoda wielkopolski. Natomiast Rada Powiatu podczas ostatniej sesji odwołała panów Króla i Pietrzaka z pełnionych funkcji. Panowie przez blisko 4 lata piastowali je z naruszeniem prawa. Art. 25c ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, że panowie Pietrzak i Król oprócz oświadczenia majątkowego winni złożyć informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej zaraz po wyborze na członka zarządu, czyli blisko cztery lata temu. Osobą, która powinna była przyjąć i przeanalizować oświadczenie był Starosta Mirosław Jaskólski. To na nim ciążył obowiązek pilnowania, by prawo było przestrzegane, w tym zakresie i to on jest odpowiedzialny za zaistniała sytuację. Przepisy są jasne.

Jak wspomniał wcześniej panowie Pietrzak i Król zostali odwołani. Ku jego zaskoczeniu odwołani zostali także wiceprzewodniczący Rady Powiatu: Jan Zając i Tadeusz Wiśniewski. Panowie także złożyli rezygnację. Zaskoczony takim działaniem, zapytał ich o powody tak radykalnego kroku. Panowie nie odpowiedzieli, odpowiedział natomiast w ich imieniu Starosta Jaskólski, który oświadczył, że obu Panów czeka awans. Tak też się stało, zaraz po rezygnacji głosami koalicji SLD-PSL Panowie Zając i Tadeusz Wiśniewski zostali wybrani członkami Zarządu Powiatu. Ich miejsce w prezydium zajęli odwołani wcześniej Zbigniew Pietrzak i Ryszard Król.

Radny Piotr Tomasz powiedział, iż korzystając z okazji chciałby zachęcić radną Wienke, radnego Ogórka, radnego Siwka, radnego Kanię, by ponowić działania na rzecz realizacji remontu drogi powiatowej biegnącej z Podróżnej do Paruszki. Przypomniał, że inwestycja ta, zgodnie z Planem Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Złotowskiego miała być wykonana w 2009 roku. Wiosną ubiegłego roku panowie Wiśniewski i zając podczas spotkania w Śmiardowie Kraj. złożyli jednoznaczna deklarację, że są za realizacją tej inwestycji, dziś na skutek nominacji na członków zarządu powiatu stają się adresatami tego postulatu, to od nich zależy, czy ta inwestycja będzie zrealizowana w 2011 roku. Przypomniał także, iż podczas sesji w Krajence w październiku 2008 roku Pan Starosta Jaskólski tłumacząc się z  braku inwestycji w Krajence mówił, że jest tylko jednym z 19 radnych, że jest tylko jednym z członków zarządu, i że trzeba przekonać pozostałych. Prosta matematyka podpowiada, że pan starosta ma już większość w zarządzie, która jest przekonana o konieczności przeprowadzenia inwestycji drogowej Podróżna – Paruszka, no chyba, że panowie Zając i Wiśniewski zapomnieli o spotkaniu w Śmiardowie i tu rola radnych gminnych aby im przypomnieć o złożonych wówczas deklaracjach.

Uważa, że o doborze inwestycji w powiecie winna decydować potrzeba, a nie interes wyborczy. Niestety w powiecie złotowskim tak nie jest. Przykładem jest Jastrowie. Tamtejsza Rada Miejska nie zgodziła się na dofinansowanie inwestycji powiatowej. Mimo to władze powiatu zabiegają o zmianę decyzji. Pytanie, dlaczego zwyczajnie nie odpuszczą. Odpowiedź jest prosta. Okonek i Jastrowie podczas najbliższych wyborów będą stanowić prawdopodobnie jeden okręg wyborczy. Aby koalicja PSL-SLD mogła zachować władzę w powiecie musi odnieść tam przekonujące zwycięstwo wyborcze i zapewne temu właśnie służą te wyjątkowe zabiegi.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu przyjęto także informacje o stanie bezpieczeństwa w powiecie złotowskim, złożone przez Komendanta Powiatowego Policji, lekarza weterynarii, Sanepid oraz informację o współpracy z niemieckim powiatem Gifforn.

Podczas sesji złożył zapytania w punkcie interpelacje i zapytania radnych:

1)    Dotyczące łamania ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, bo być może nie tylko osoby z najbliższego otoczenia pana Starosty naruszyły tę ustawę, ale także inne osoby zatrudnione w Starostwie,

2)    W sprawie współpracy z powiatem Gifforn, ponieważ w informacji o współpracy partnerskiej Powiatu Złotowskiego z Ladkreis Gifforn przeczytał bowiem, że w dniach 23-25 kwietnia 2009 roku na terenie Niemiec przebywała nasza delegacja, w skład której weszli dwaj dziennikarze telewizji Asta.

Ponieważ nie uzyskał odpowiedzi na posiedzeniu Komisji, pytał ile kosztował pobyt dziennikarzy, kto go sfinansował, z czyjej inicjatywy nastąpił ich wyjazd, ile kosztował film, czy zwracano się do innych firm działających  na rynku mediów z ofertą nakręcenia filmu.

Trzecie pytanie dotyczyło rosnącego bezrobocia w powiecie, ponieważ co zastanawiające mimo negatywnych wskaźników w tym zakresie, w jednostkach podległych starostwu zatrudnia się osoby, które mają uprawnienia do świadczeń emerytalnych, blokując w ten sposób miejsca pracy dla ludzi młodych. Ostatni przykład to etat kierownika ds. gospodarczych w SOS w Jastrowiu, gdzie zatrudniono bez konkursu, bez żadnego ogłoszenia o naborze, bez konsultacji z PUP, emerytowanego byłego dyrektora.  Stąd jego pytania: ile takich osób tj. osób mających świadczenia emerytalne jest zatrudnionych w starostwie i jednostkach podległych.

 

Do informacji nie wniesiono uwag.

Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 7.1.

Po wznowieniu obrad Zofia Urbanek przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krajence złożyła informację o działalności Komisji w roku 2009, która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

Z. Urbanek poinformowała, iż plan finansowy nie został wykonany, natomiast strona merytoryczna programu została zrealizowana. Powodem niewykorzystania zaplanowanych środków były niższe niż oczekiwano ceny za programy profilaktyczne. Skorzystano z usług firmy, z która możliwa była negocjacja cen. Nie wykorzystano także planu na diety, ze względu na fakt, iż jeden z członków Komisji nie mieszka już w Krajence i nie bierze udziału w jej pracach.

Radna Joanna Wienke pytała o osoby uzależnione, które skorzystały z leczenia, tj. czy wiadomym jest jakie były skutki leczenia, czy osoby te zakończyły picie, czy korzystają ze wsparcia klubu AA.

Zofia Urbanek powiedziała, iż kwestii tych Komisja nie jest w stanie monitorować. Aktualne przepisy są takie, że nawet w przypadku orzeczenia sądu o przymusowym leczeniu i tak dana osoba musi wyrazić na nie zgodę. Żadna z osób z orzeczeniem sądu nie podjęła leczenia, ponieważ nie można do tego zmusić na siłę.

Radny Wacław Jamróz pytał o sprzedaż alkoholu nieletnim. Jak wynika z informacji były przeprowadzane kontrole w sklepach. W trakcie tych kontroli nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości. Radny pytał, czy są może jakieś nieoficjalne informacje o tego rodzaju działaniach sprzedawców.

Zofia Urbanek takich informacji nie było. Sprzedawcy zostali jednak przeszkoleni i mają świadomość jakie są konsekwencje.

 

Informację przyjęto do wiadomości.

 

Ad. 7.2

Sprawozdanie z działalności za 2009 rok Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence złożyła Małgorzata Kociuba – p.o. kierownika. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Do sprawozdania nie wniesiono uwag i przyjęto je jednogłośnie.

 

Ad.7.3

Włodzimierz Hildebrandt dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Krajence złożył sprawozdanie finansowe dotyczące oświaty za 2009 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do nin. protokółu.

 

Radna Elżbieta Smodis pytała ile osób niepełnosprawnych uczy się w gminnych szkołach oraz czy jest planowany podjazd dla niepełnosprawnych przy szkole podstawowej w Krajence.

 

Włodzimierz Hildebrandt wyjaśnił, iż do szkól chodzą dzieci z orzeczona niepełnosprawnością, jednak dzieci niepełnosprawnych ruchowo, na wózkach nie ma. Podjazd natomiast znajduje się od strony WTZ.

 

Radna Małgorzata Mila pytała jakie placówki otrzymały dotację na zakup pomocy dydaktycznych.

 

Włodzimierz Hildebrandt poinformował, iż szkoły w Skórce i Głubczynie otrzymały po 6 tys. zł, szkoła w Krajence 12 tys. zł i były to kwoty maksymalne.

 

Radny Jakub Niedźwiecki pytał jaka była średnia kwota stypendium socjalnego.

 

Włodzimierz Hildebrandt powiedział, iż kwoty są uzależnione od dochodu rodziny i mieszczą się w granicach od 40 zł do 112 zł.

 

Radny Jakub Niedźwiecki pytał jakie jest „obłożenie” w przedszkolach.

 

Włodzimierz Hildebrandt wyjaśnił, iż obecnie w przedszkolu w Krajence jest komplet czyli 125 dzieci. Na rok kolejny wydano 160 kart zgłoszeń, obecnie trudno przewidzieć ile zgłoszeń nastąpi.

 

Radny Henryk Kania pytał o dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Jastrowiu, tj. czy kwoty na dowożenie dotyczą tylko tego wydatku, czy jest to kwota ogólna oraz czy dzieci są dowożone codziennie.

 

Włodzimierz Hildebrandt powiedział, iż są to ogólne koszty dowożenia, dzieci są zabierane bezpośrednio z domów w poniedziałki rano i odbierane ze szkoły w piątki o 13:30.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte.

 

Ad. 7.4.

Sprawozdanie z działalności Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence złożyła Elżbieta Sieg dyrektor zakładu. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Radna Małgorzata Mila pytała jakie wydatki składają się na koszty pośrednie i koszty bezpośrednie związane z zarządzeniem cmentarzem komunalnym w Skórce.

 

Elżbieta Sieg wyjaśniła, iż koszty bezpośrednie to np. wywóz śmieci z cmentarza, rachunki za wodę i związane z koszeniem. Koszty pośrednie to koszty zarządu, związane z utrzymaniem administracji.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte.

 

Ad. 7.5.

Jarosław Skrzypczyński Dyrektor Krajeńskiego Ośrodka Kultury złożył sprawozdanie z działalności za 2009 rok – które stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Radny Wacław Jamróz przypomniał, iż jeszcze w ostatniej kadencji wnioskował o zakup komputerów do biblioteki. Jak przeczytał w sprawozdaniu komputery te cieszą się ogromnym powodzeniem. Pytał, czy planowany jest zakup nowych komputerów, skoro jest tak duże zapotrzebowanie w zakresie korzystania z internetu.

 

Jarosław Skrzypczyński powiedział, iż biblioteka była w posiadaniu trzech komputerów, po ich kradzieży odzyskane części pozwoliły na złożenie dwóch jednostek. Zapotrzebowanie jest rzeczywiście duże.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte.

 

Ad. 8.1.

Bogumiła Maciejewska Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska Komisji odnośnie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Skórce. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/231/10 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Skórce – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Ad. 8.2.

Bogumiła Maciejewska Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Krajenka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Stanowiska Komisji były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/232/10 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Krajenka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

 

Ad. 8.3.

Wiceprzewodnicząca rady przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Stanowiska Komisji były następujące:

Komisja Rewizyjna – 2 za, 1 głos przeciwko(Komisja obradowała w składzie 3 osobowym),

Komisja Społeczna – jednogłośnie za,

Komisja Gospodarcza 3 głosy za podjęciem uchwały, 2 wstrzymujące.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż była przeciwko podjęciu uchwały, ponieważ uważa, że małe społeczności lokalne mają prawo decydować o drobnych wydatkach. Sądzi, że gdyby było szkolenie dla sołtysów, to niektórzy chcieliby skorzystać z takiej możliwości.

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały.

Oddano 8 głosów za jej podjęciem, 1 głos przeciwko oraz 5 głosów wstrzymujących.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr XLI/233/10 w sprawie  niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokółu.

 

Ad. 8.4.

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż stanowiska Komisji odnośnie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Wielkopolskiego, były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/234/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Wielkopolskiego – która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

 

Ad. 8.5.

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w miejscowości Skórka były jednogłośnie pozytywne.

 

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż na posiedzeniu Komisji uzyskała obietnicę, iż podane zostaną stawki obowiązujące na innych cmentarzach.

 

Elżbieta Sieg poinformowała iż np. na cmentarzu komunalnym w Złotowie stawki są następujące:

- miejsce za grób dziecka – 100zł,

- dorosłego - 250 zł,

- rezerwacja na okres 20 lat 500 zł.

W Pile obowiązują natomiast 2 strefy:

- za miejsce na grób dorosłego 275 zł i 412,50 zł

- za dziecko – 100 zł,

- rezerwacja 140 zł.

Dodatkowo za każdą czynność na cmentarzu pobierana jest opłata w wysokości 210 zł.

Stawki w Debrznie wynoszą:

- miejsce za grób dziecka – 120zł,

- dorosłego - 310 zł,

- rezerwacja na okres 20 lat - 465 zł.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XL/235/10 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w miejscowości Skórka – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.

 

Ad. 8.6.

Stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego zmiany budżetu gminy i miasta na 2010 rok przedstawiła Wiceprzewodnicząca Rady. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLI/236/10 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2010 rok – która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

 

Ad. 9

Do sprawozdań z działalności Komisji Rady Miejskiej w Krajence za 2010 rok nie wniesiono uwag.

 

Ad. 10

Radni zgłosili następujące wnioski i zapytania:

1)    Radny Franciszek Rutkowski poinformował, iż u zbiegu ulic Wojska Polskiego i V Dzielnicy znajdował się kosz do  zbiorki odpadów plastikowych, który został zabrany. Mieszkańcy proszą aby wrócił na miejsce.

2)    Radny Franciszek wnioskował także o przystąpienie do naprawy dróg po sezonie zimowym oraz malowania pasów.

3)    Radny Franciszek Rutkowski zwrócił się także o naprawienie dziur oraz wjazdów i wyjazdów z przystanku PKS w Krajence. Kierowcy autobusów skarżą się, że autobusy trą karoserią o podłoże.

4)    Radny Henryk Kania wnioskował o udrożnienie przepustu w Paruszce w okolicach miejsca zamieszkania sołtysa. Stalowa rura znajduje się powyżej dna rowu i jest do połowy zamulona. Rura wymaga oczyszczenia. Problem występuje wiosną, kiedy wody jest dużo.  Sprawa jest zdaniem radnego pilna, ponieważ od maja i później problemu nie ma.

5)    Radny Henryk Kania powiedział, iż chyba rok temu były jak pamięta przeznaczone środki na remont mostu na kanale głubczyńskim. Chodzi o mostek na wybudowaniu, na drodze od państwa Radków w kierunku Dolnika. Sprawa ta, jak pamięta była omawiana na sesji.  Jedna strona mostu jest podmyta, jest zagrożenie, że może się to oberwać. Jego zdaniem należałoby przystąpić do naprawy mostu.

6)    Radny Henryk Kania powiedział, iż mieszkańcy wybudowy Dolnika zwrócili się do niego z prośbą o przyśpieszenie równania dróg Paruszka – Sokolna,  Paruszka Wybudowa w kierunku do byłej leśniczówki  oraz Dolnik – osady (przy torach kolejowych). Po roztopach są bardzo duże koleiny po samochodach i sprzęcie rolniczym. Radny prosi, aby zaraz po świętach te główne trakty, tam gdzie dowożone są dzieci do szkół i przedszkoli, wyrównać.

7)    Radny Henryk Kania pytał także o przyczyny wstrzymania inwestycji (budowy bloku) na ulicy Złotowskiej w Krajence.  Zdaje sobie sprawę, że Rada nie ma w tym udziału, ale pytano go o powody dlaczego inwestycja nie jest realizowana, chociaż miała zostać , jak pamięta, zakończona w ciągu dwóch lat.

8)    Radny Jakub Niedźwiecki prosił o przekazanie wniosku do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wykonanie wysepki dla autobusów przy drodze wojewódzkiej 188 na wysokości przystanku PKS Barankowo/Łońsko. Podróżujący w kierunku Krajenki czekają na autobus w rowie, co stanowi  zdaniem radnego, zagrożenie dla tych osób oraz dla całego ruchu drogowego i jest znacznym utrudnieniem dla tych osób.

9)    Radny Bogdan Długosz poinformował o zapchanym przepuście pod drogą powiatową w kierunku Śmiardowa Kraj. przed sadami.  Przepust jest niedrożny, co utrudnia spływ wody z pól, rolnicy bardzo się denerwują.  Był tam przed sesją i sprawdził sytuację osobiście. Prosi o podjęcie działań mających na celu udrożnienie przepustu.

10)  Radna Małgorzata Mila pytała dlaczego nie złożono wniosków w ramach programu „Radosna Szkoła”  na wykonanie placów zabaw przy szkołach podstawowych w Skórce i Głubczynie.

11)  Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż na spotkaniu w sprawie kanalizacji w Skórce zwróciła uwagę w rozmowie z Panią projektant, iż nie wzięto pod uwagę ulicy Kowalowej. Pani projektant odpowiedziała, iż weźmie to pod rozwagę.  Dowiedziała się, że jednak  ulica Kowalowa nie zostanie objęta dokumentację. Radna pytała dlaczego tak się stało. Na ulicy tej rozpoczęte są 4 budowy, jak się orientuje tych domów będzie więcej.  Jaką alternatywę mają mieszkańcy tych miejsc, gdzie kanalizacji nie będzie: czy pozostaje im tylko i wyłącznie szambo, czy też dostaną zgodę na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

12)  Radna Małgorzata Mila pytała, czy gmina zamierza „coś” zrobić z ulicą Leśną w Skórce. Trudno tamtędy przejść czy przejechać ze względu na dziury. Radna pytała kiedy zostanie „coś” tam zrobione oraz wnioskowała aby pomyśleć i „coś” z tą drogą zrobić.

13)  Radna Małgorzata Mila pytała także ile kosztował film, który był prezentowany na spotkaniu noworocznym.

14)  Radny Piotr Jończyk pytał, jakie są zamierzenia odnośnie nieruchomości, często położonych z dala od planowanej nitki kanalizacji, w zakresie oczyszczania ścieków, czy rozważane jest jakieś alternatywne rozwiązanie, np. kompleksowe rozwiązanie w zakresie wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

15)  Radny Waldemar Siwek poinformował, iż OSP Podróżna ma problem z kierowcami, którzy mogliby jeździć obecnie posiadanym przez OSP samochodem.  Brak jest osób z odpowiednimi kwalifikacjami, tj. kategorią 2. Radny prosił o wsparcie finansowe na uzyskanie odpowiedniego prawa jazdy.  W gminie Tarnówka i Złotów, strażacy zrobili prawo jazdy na samochody ciężarowe za darmo.

16)  Radny Waldemar Siwek poinformował, iż przy drodze wojewódzkiej na odcinku  Krajenka – Podróżna , w rowie przy lesie znajdują się opony i prosił o ich uprzątnięcie.

17)  Radny Henryk Kania powiedział, iż we wsi Paruszka, w kierunku Sokolnej (bruk kolo kościoła) przechodzono przez ulicę, kiedy był kładziony wodociąg i powstały tam po roztopach wyboje. Ciężko się tam jedzie samochodem osobowym, można tam nawet urwać koła. Radny prosił o podsypanie tam tłucznia.

18)  Radny Henryk Kania poinformował także, iż za wsią Głubczyn (zaraz za zabudowaniami sołtysa) na kanale zrobił się potężny zator ze śmieci, który w jego ocenie może spowodować niedrożność rowu i podtopienie Głubczyna.

Ad.11

W punkcie tym głos zabrała Pani Monika Kozłowska pracownik Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Celem jej wystąpienia była prośba do radnych, sołtysów oraz władz gminy o wypełnienie ankiety dotyczącej pojezierza krajeńskiego, jako regionu turystycznego. Obszar ten leży w zakresie jej badań doktoranckich.

 

Ad.12

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady o godz. 15:00 zamknął XLI sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokółowała:                                                                     Przewodniczyli:

Renata Urbanek                                                                         Piotr Gniot

 

Inspektor ds. obsługi rady                                                   Przewodniczący Rady