Protokół Nr XLIV/10

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia  25 czerwca 2010 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

Ad. 1

Sesję o godz. 12:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecna radna Małgorzata Mila. Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§   Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

§   Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,

§   Ryszard Sieg- kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence,

§    Aleksandra Sawicka – kierownik referatu Ochrony Środowiska i Inwestycji,

§   Marek Pietrzak – Kierownik referatu Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Gospodarki Gruntami.

 

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad ogłoszone zostały wyniki konkursu plastycznego zorganizowanego przez Krajeński Ośrodek Kultury z okazji 590 rocznicy lokacji miasta Krajenka „Krajenka i okolice wczoraj, dziś, jutro”.

Laureatom oraz opiekunom wręczono nagrody i upominki. Protokół posiedzenia komisji konkursowej stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

Przewodniczący Rady oraz Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka pożegnali także w imieniu lokalnej społeczności odchodzącego proboszcza parafii Krajenka, ks. Dziekana Jozefa Pietrasa oraz powitali jego następcę ks. Grzegorza Fabiszaka.

Głos w tym miejscu zabrał także Roman Chwaliszewski Konserwator Zabytków w Pile, który podziękował ks. Dziekanowi za jego szczególne zaangażowanie w dbałość o dziedzictwo narodowe i trud włożony w renowację kościoła p.w. Św. Anny i Mikołaja w Krajence.

Ad. 2

Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu 18 czerwca wpłynął wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie miasta Krajenka. Projekt był rozpatrywany podczas posiedzeń Komisji Rady. Punkt ten zostaje dopisany do porządku obrad jako pozycja 7.5.

W dniu 24 czerwca wpłynął także wniosek Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków. Zmiana ta podlega głosowaniu przez Radę. Przewodniczący zaproponował dopisanie punktu jako 7.6.

 

Do porządku obrad nie było innych zmian.

 

Porządek obrad po zmianach został przyjęty jednogłośnie.

 

Wobec powyższego program sesji przedstawia się następująco:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

6.     Informacja o realizacji zaplanowanych inwestycji.

7.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace konserwatorskie,

2)    przejęcia nieruchomości na mienie komunalne,

3)    zmiany uchwały ustalającej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

4)    zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok,

5)    zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie miasta Krajenka,

6)    udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków.

8.     Zapytania i wnioski radnych.

9.     Wolne głosy, informacje.

10.  Zakończenie.

 

Ad. 3

Protokóły sesji Rady obytych w dniach 30 kwietnia i 14 czerwca 2010 roku były dostępne w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence, na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej. Do ich treści nie wniesiono uwag.

Protokóły powyższe przyjęto jednogłośnie.

Ad.4

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami.

W okresie od 30 kwietnia do 25 czerwca br. kierownictwo Urzędu odbyło 6 posiedzeń podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

1.     Wydano zarządzenia:

1)    Nr 279/10 z dnia 30 kwietnia w sprawie zmiany układu szczegółowego budżetu gminy i miasta na rok 2010. Układ szczegółowy został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krajence w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2010 rok z dnia 30 kwietnia 2010 roku.

 

2)    Nr 280/10 z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Słowackiego, Łódzkiej i Bydgoskiej w Krajence”.  W skład Komisji weszli: Aleksandra Sawicka, Andrzej Szałek, Marta Konek, Barbara Kloska. Przetarg został ogłoszony 6 maja br. Termin składania ofert upłynął 21 maja br. Złożona została jedna oferta: Zakład Instalacyjny C.O. i Gazu Marian Madej z Piły za cenę 266 301,12 zł. Umowę podpisano 27 maja. Zgodnie z otrzymanym pismem, firma rozpocznie pracę 28 czerwca.

 

3)    Nr 281/10 z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  W składzie Komisji dokonano 1 zmiany dotyczącej przedstawiciela policji. Obecnie policję reprezentuje Pani Izabela Wrotek (w miejsce Adama Grzesika).

 

4)    Nr 282/10 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania zastępcy gminnego komisarza spisowego, którym został Pan Tomasz Ciechanowski. Przygotowuje się on do przygotowania i przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego na terenie Gminy i Miasta Krajenka. 

 

5)    Nr 283/10 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka, które dotyczyło nieruchomości położonej w Krajence przy ul. Witosa, oznaczonej numerem geodezyjnym 318/1 o powierzchni 367m2.

 

6)    Nr 284/10 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 roku. Skład Komisji wyborczych został ustalony zgodnie z ustawą o wyborze Prezydenta RP i był udostępniony na tablicach ogłoszeń oraz w lokalach wyborczych.

 

7)    Nr 285/10 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Remont ulicy Końcowej w Krajence”.  W skład Komisji weszli: Aleksandra Sawicka, Andrzej Szałek, Marta Konek, Barbara Kloska. Przetarg został ogłoszony w dniu 1 czerwca br. Termin składania ofert upłynął 16 czerwca br. Złożona została jedna oferta „Pol-Dróg Piła” za cenę 84.672,39zł. Postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu 17 czerwca. Umowę podpisano 24 czerwca.

 

8)    Nr 286/10 z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany układu szczegółowego budżetu gminy i miasta na 2010 rok. Układ szczegółowy budżetu został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krajence w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2010 rok z dnia 14 czerwca 2010 roku.

 

9)    Nr 287/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Krajenka na 2010 rok. Zmiana budżetu została dokonana w ramach kompetencji przyznanych Burmistrzowi w uchwale budżetowej na 2010 rok, tj. dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach jednego działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.  Zmiana polega na przeniesieniu kwoty 20 000zł z zadania „Budowa nawierzchni  ulicy Generała Sikorskiego w Krajence” na zadanie „Przebudowa nawierzchni i chodników ulicy Końcowej”.

 

10)  Nr 288/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Wykonanie podbudowy drogi gminnej Augustowo-Głubczyn”.  W skład Komisji weszli: Aleksandra Sawicka, Andrzej Szałek, Marta Konek, Barbara Kloska. Przetarg został ogłoszony 9 czerwca br. Termin składania ofert wyznaczono na 24 czerwca br. Obecnie trwają prace Komisji, o wynikach przetargu Rada zostanie powiadomiona po jego rozstrzygnięciu.

 

11)  Nr 289/10 oraz 290/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka. Przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego działki oznaczone numerami 77/9 (pow. 600m2), 77/11 (pow. 669m2) oraz 87 (pow. 562m2) położone w Krajence przy ul. Ks. Domańskiego.  Zgodnie z art. 37 ust.2 pkt 5 stanowi, że nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli sprzedaż następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego.  W przypadku ww. nieruchomości zachodzi sytuacja określona w zacytowanej normie prawnej.

 

12)  Nr 291/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu „Piękna Wieś Dziełem jej Mieszkańców”.  W skład Komisji weszli: Leokadia Baranowska, Renata Urbanek, Izabela Kowalska, Ewelina Gajewska.

 

2.     Ponadto przyjęto projekty uchwał przedłożone Radzie Miejskiej do uchwalenia podczas sesji zwołanej na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w dniu 14 czerwca 2010 roku (sesja nadzwyczajna), w następujących sprawach:

 

1)    uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krajenka na lata 2008-2015.

2)    uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głubczyn na lata 2007-2015.

3)     zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

4)    zmiany budżetu gminy i miasta na 2010 rok.

 

Przygotowano także projekty uchwał stanowiące przedmiot obrad Rady Miejskiej w dniu dzisiejszym, w sprawie:

1)    udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace konserwatorskie,

2)    przejęcia nieruchomości na mienie komunalne,

3)    zmiany uchwały ustalającej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

4)    zmian w budżecie gminy i miasta na 2009 rok.

 

Grażyna Urbanek wyjaśniła, iż jeżeli chodzi o sesję nadzwyczajną, która była zwołana na wniosek Burmistrza, to przedłożono na niej zmiany do planów odnowy.

Zmiany uchwał dotyczących Planu Odnowy Miejscowości Krajenka oraz Planu Odnowy Miejscowości Głubczyn były konieczne aby dostosować je do zmienionego rozporządzenia określającego składanie wniosków tym bardziej, że termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 30 czerwca. Takie wnioski o dofinansowanie z programu odnowy składamy do Urzędu Marszałkowskiego. Dotyczy to centrum Głubczyna oraz stadionu. Na dzień dzisiejszy został wyznaczony termin przez Urząd Marszałkowski na złożenie wniosku. Wnioski te zostały zawiezione. Ważne było aby odbyła się sesja nadzwyczajna, żeby zmieścić się w terminie.

Kolejną uchwałą podjętą podczas sesji nadzwyczajnej była uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. G. Urbanek odczytała tę uchwałę oraz wyjaśniła powody jej przedłożenia. Zasadne było podjęcie tej uchwały jak najszybciej, ponieważ pozwala na rozpoczęcie procedury przetargowej dotyczącej zaciągnięcia kredytu. Uchwała została przekazana do regionalnej izby obrachunkowej w celu uzyskania opinii, czy jest ona prawidłowa i czy gmina jest w stanie zaciągnąć kredyt bankowy i go spłacić. Taką opinię Izba wydaje w ciągu 30 dni. Na sesji nadzwyczajnej padły takie słowa radnej Małgorzaty Mili: „czy pieniądze są potrzebne, czy nie – można dyskutować, wg mnie jest to działalność wyborcza”. Jest to bardzo dziwne stwierdzenie, bo wg nas jest to praca, którą kontynuujemy od chwili podjęcia uchwały budżetowej, która była podjęta przez radę w grudniu 2009 roku. W tej uchwale już ten kredyt był. Był zapisany na finansowanie naszych inwestycji i projektów.  Nie jest to sprawa nowa, a jest to kolejny dokument, który musimy stworzyć aby móc otrzymać kredyt. Radna stwierdziła także, że uchwała mogła być podjęta wcześniej przy pełnej sali, gdzie byłoby to transparentne i czytelne, ludzie już nie pamiętają, że było to w budżecie - dlatego o tym informujemy. Wcześniej nie można było podjąć uchwały, ponieważ poprzednia sesja była w kwietniu. Burmistrz tłumaczył na sesji nadzwyczajnej, że czekaliśmy na rozstrzygnięcia przetargów. Nie jest to nowy kredyt, który był zapisany w uchwale budżetowej. W tej chwili uchwałę tę tylko realizujemy. Prawie w takiej wysokości, bo prawie 4 mln posiadamy środki własne i gotówkę, na lokatach i na koncie bieżącym. Kredyt na inwestycje zaciąga się również po to, żeby była płynność finansowa. Gmina realizuje projekty dofinansowywane ze środków unijnych i musi posiadać środki na płatności przejściowe na czas zanim wpłyną środki z Urzędu Marszałkowskiego. Budżet jest jawny, mówimy zawsze co robimy, w jakiej wysokości i nikt niczego nie ukrywa.

 

Grażyna Urbanek złożyła także informację o realizacji uchwał podjętych przez radę podczas sesji odbytej w dniu 30 kwietnia oraz 14 czerwca br.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 30 kwietnia 2010 roku podjętych zostało 6 uchwał, których realizacja przebiega następująco:

 

1)    Uchwała Nr XLII/237/10 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za 2010 rok, została ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz przekazana do regionalnej izby obrachunkowej z protokołem sesji,

2)    Uchwała Nr XLII/238/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Piła, została zrealizowana,

3)     Uchwała Nr XLII/239/10 w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i Miastu Krajenka lub jej jednostkom organizacyjnym, została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,

4)    Uchwała Nr XLII/240/10 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2010 rok, jest realizowana zgodnie z zapisami,

5)    Uchwała Nr XLII/241/10 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, jest w trakcie realizacji,

6)    Uchwała Nr XLII/242/10 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Krajenka została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

W dniu 14 czerwca 2010 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka. Przedmiotem obrad w tym dniu były 4 uchwały:

11.  Uchwała Nr XLIII/243/10 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krajenka na lata 2008-2015, stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych zadania p.n.: Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego na Stadionie Miejskim w Krajence oraz Budowa kortów tenisowych w Krajence.

12.  Uchwała Nr XLIII/244/10 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głubczyn na lata 2007-2015 stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych projektów objętych ww. planem,

13.  Uchwała Nr XLIII/245/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, została przekazana do RIO, czekamy na uzyskanie opinii, po czym rozpoczęta zostanie procedura przetargowa,

14.  Uchwała Nr XLIII/246/10 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2010 rok, jest realizowana na bieżąco zgodnie z zapisami.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie uchwały przekazano w terminie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące finansów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zbadania ich zgodności z prawem. 

 

Ad.5

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 30 kwietnia 2010 roku zgłoszono następujące wnioski oraz udzielono na które udzielono odpowiedzi:

1)    Radny Franciszek Rutkowski pytał, czy w najbliższym czasie odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Pytają o to mieszkańcy. Zbiórka w poprzednich latach cieszyła się dużą popularnością.

 

Trwają przygotowania do przeprowadzenia takiej zbiorki odpadów.  Toczą się rozmowy z firmą zajmującą się zbieraniem odpadów na temat kosztów związanych z przeprowadzeniem takiej akcji oraz optymalnego terminu jej zorganizowania. Po zakończeniu rozmów informacja na temat terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych zostanie przekazana mieszkańcom.

 

2)    Radna Elżbieta Smodis poinformowała, iż mieszkańcy zwracali się do niej z pytaniami dotyczącymi tegorocznego Przeglądu Orkiestr Dętych.  Radna pytała, czy Przegląd w tym roku się odbędzie, a jeżeli nie to dlaczego.  Jeżeli imprezy nie będzie to szkoda. Zdaniem radnej mogłaby się odbyć np. w amfiteatrze, na stadionie, czy przy  Straży Pożarnej.

 

W tym roku, jak wiadomo na początku maja rozpoczął się remont, przebudowa krajeńskiego Rynku. I w związku z tym nie było możliwości zorganizowania tam jakiejkolwiek imprezy. Nie byłoby ani gwiaździstego zlotu orkiestr, ani przemarszu do amfiteatru. Rozpatrywaliśmy z współorganizatorami możliwość przeniesienia imprezy na plac, przy ul. Winiary, ale zrezygnowaliśmy z tego dość ryzykownego pomysłu, choćby ze względu na bezpieczeństwo uczestników imprezy. Chodzi o to, że nie byłoby problemu, gdyby tego dnia świeciło słońce i byłoby sucho ale w przypadku deszczowej pogody trawiasty plac Winiary zamieniłby się w błotne grzęzawisko. Musieliśmy taką ewentualność wziąć pod uwagę (piszę ten tekst przed planowaną imprezą). Nie mogliśmy więc narażać muzyków i marżonetek na brodzenie w błocie po kostki, na jakąś kontuzję czy utratę zdrowia.
Niestety warunki pogodowe w tym dniu były niesprzyjające. Od godzin nocnych, praktycznie przez cały dzień padał obfity deszcz a plac przy ulicy Winiary przekształcił się w błotne grzęzawisko. 

Natomiast jeśli chodzi o ewentualne inne miejsce, to odpowiem, że krajeński stadion jest także w przebudowie, a zorganizowanie jedynie koncertu w amfiteatrze, czy na placu przy Straży Pożarnej mijałoby się z celem i założeniami imprezy. Trzeba także pamiętać, że nie tylko Rynek i stadion są w przebudowie, ale także wiele ulic w Krajence, w tym choćby ulice Wojska Polskiego, czy planowana ulica V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech. W takich okolicznościach trudno byłoby imprezę zorganizować. Przez kolejne, minione lata Parady Orkiestr Dętych organizowaliśmy dla ich widowiskowości, dla jak największej liczby mieszkańców gminy i miasta. To dla nich naprawdę chcieliśmy dostarczyć i rozrywki, i wiele artystycznych przeżyć. Do tego wszystkiego nie mogę zapomnieć o całej armii ludzi, zaangażowanych w ogromne przedsięwzięcie, a o których mało kto wie. Mam tutaj na myśli nie tylko strażaków z OSP Krajenka, ale także pracowników, uczniów, nauczycieli i dyrekcji Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. dr. Władysława Brzezińskiego w Krajence, pracowników Krajeńskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy i Miasta w Krajence, a także strażaków z Podróżnej, Augustowa i Głubczyna. Ich nie widać w pierwszej linii i o nich się nie mówi, ale są niezbędni do przeprowadzeniu przedsięwzięcia. Tylu ludzi byłoby zaangażowanych w przeprowadzeniu przedsięwzięcia, by zadowolić naprawdę niewielką grupę odwiedzających amfiteatr, gdzie trwałby przegląd orkiestr. No i wreszcie gdybyśmy w tym roku zorganizowali jedynie koncert, wydalibyśmy niemałe pieniądze publiczne, z małym pożytkiem dla całej lokalnej społeczności. Powtarzam więc, że organizowanie wyjątkowo w tym roku niestety mało widowiskowej, niszowej imprezy (chodzi o zorganizowanie jedynie koncertu) mija się z ideą i celem imprezy.

 

W związku z nieobecnością radnej Małgorzaty Mili, Burmistrz nie udzielił odpowiedzi na złożone przez nią odpowiedzi i zapytania.

 

Burmistrz poinformował także, iż nie udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego Henryka Kani, ponieważ ten, po jego prośbie o doprecyzowanie wypowiedzi, powiedział, iż nie ma to sensu.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż zadał pytanie, nie chciał uściślać swojej wypowiedzi, do dziś odpowiedzi nie otrzymał.

 

Burmistrz powiedział, iż pracownik Urzędu ma pełnić rolę służebną, a nie służalczą. Te dwie rzeczy trzeba rozgraniczyć. Pracownik ma wspierać ale nie wyręczać. Odnosi wrażenie, iż radny oczekiwał, że ktoś ma go w pewnych kwestiach wyręczyć. Pan podpisując wniosek, bierze za pewne rzeczy odpowiedzialność. Gdyby pracownik Urzędu zasugerował jakieś rozwiązanie, a potem by się okazało, że nie jest to po pana myśli, jest przekonany, że byłaby podobna sytuacja. Pracowników Urzędu w stosunku do zadań i realizowanych inwestycji jest niedużo. Robione jest to ogromnym wysiłkiem. Prosi aby nie wymagano od pracowników, że będą wyręczać i za kogoś rozwiązywać problemy.  

 

Posiedzenie opuścił radny Anatol Najmowicz, zmniejszając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 13.

 

Ad. 6

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację o realizacji planowanych inwestycji.

Realizowane są następujące zadania:

1)    Modernizacja Stadionu Miejskiego w Krajence – zadanie wykonuje Usługowy Zakład Budowlany Skład materiałów Budowlanych Jerzy Żak, umowa została podpisana 30.10.2009r. termin realizacji do 31 sierpnia 2010r. Zadanie jest dofinansowywane ze środków unijnych. Po przetargu na wykonanie ww. zadania okazało się, że są oszczędności, w związku z tym można było złożyć wniosek na dofinansowanie kolejnego etapu prac, co zostało w dniu dzisiejszym zrobione.

2)    Budowa ośrodka rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Wapińskim – Umowa została podpisana 10.02.2010r. Prace wykonuje HG Inswest Budowlani sp. jawna Chodzież, Termin zakończenia prac upływa 30 września br. Obecnie trwają prace budowlane. Zadanie jest dofinansowywane ze środków unijnych i jest realizowane przez Towarzystwo Miłośników Krajenki.

3)    Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka – wykonywana jest dokumentacja projektowa przez konsorcjum Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej APIS –Edward Rodziewicz, EKOPROJEKT – Wojciech Kowal. Umowę podpisano 20.08.2009r. Podpisana została pre-umowa z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Złożonych zostało 6 wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, będzie ich łącznie 10. Gmina posiada pozwolenie na budowę wydane przez Polskie Koleje Państwowe oraz Wojewodę (dla terenów zamkniętych). Wszystkie sprawy związane z wydawaniem pozwoleń załatwia firma projektująca.

4)    Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej w Krajence -  Zadanie realizuje P.T.H.U. HYDROMARKO Maria Pluta Jarocin. Umowa została podpisana 23.04.2010r. W pierwszym etapie budowana będzie stacja uzdatniania wody, wykonawca przejął plac budowy, prace rozpoczną się na przełomie czerwca i lipca. Zadanie jest dofinansowywane ze środków unijnych.

5)    Odnowa zagospodarowania centrum miasta Krajenka – wykonawcą jest firma VIABUD z Czarnkowa, umowa została podpisana 23.12.2009r. Termin realizacji do 30 września 2010r.

6)    Budowa kortów tenisowych w Krajence – prace projektowe wykonywała Lidia Kaczorowska, umowę podpisano 3.02.2010r. Uzyskano pozwolenie na budowę. Na dofinansowanie zadania złożony zostanie wniosek do Lokalnej Grupy Działania.

7)    Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Bydgoska, Słowackiego i Łódzkiej w Krajence – podmiotem realizującym zadanie jest Zakład instalacji sanitarnych, C.O. i gazu – Marian Madej Piła, umowa została podpisana 27.05.2010r. Termin realizacji do 31 sierpnia 2010r. Wykonawca przejął plac budowy, prace rozpoczną się na przełomie czerwca i lipca.

8)    Przebudowa ulicy Pocztowej w Skórce – Wykonawca: Przedsiębiorstwo El-Kajo Sp. z o.o. Bydgoszcz, termin realizacji do dnia 31 sierpnia 2010r. wykonawca zamierza rozpocząć prace w sierpniu.

9)    Budowa ulicy i chodników ulica V Dzielnicy w Krajence – zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo El-Kajo Sp. z o.o. z Bydgoszczy, umowę podpisano 4.03.2010r.  termin realizacji do 31 sierpnia 2010r. Trwają prace budowlane, które wykonawca zamierza zakończyć na początku lipca br. ponieważ w następnej kolejności przystąpią do wykonania prac na tzw. osiedlu Bydgoska.

10)  Budowa ulicy i chodników ul. Wojska Polskiego w Krajence – wykonawcą jest POL-DRÓG Piła, umowa została podpisana 16.04.2010r. Termin realizacji do 31 sierpnia 2010r. Prace są tam mocno zaawansowane.

11)  Budowa nawierzchni ulicy Gen. Sikorskiego w Krajence - wykonawcą jest POL-DRÓG Piła, umowa została podpisana 16.04.2010r. Termin realizacji do 31 sierpnia 2010r. Wykonawca przejął plac budowy i rozpocznie prace w ostatnim tygodniu czerwca.

12)  Remont ulicy Końcowej w Krajence – realizuje POL-DRÓG Piła, umowa została podpisana 24.06.2010r. Termin realizacji do 31 sierpnia 2010r.

13)  Odnowa zagospodarowania centrum wsi Głubczyn – zadanie będzie realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Publicznej Szkole Podstawowej w Głubczynie przy dofinansowaniu ze środków unijnych. Wniosek w tej sprawie będzie złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Czas na rozpatrzenie wniosku wynosi 4 miesiące.

14)  Budowa chodnika w miejscowości Dolnik – jest to pomoc dla samorządu województwa wielkopolskiego.

15)  Budowa garażu dla ochotniczej straży Pożarnej w Podróżnej – trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, jest z tym pewien problem.

16)  Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krajence – dofinansowanie z programu Radosna szkoła, trwają prace projektowe.

17)  Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Krajence – jest to zadanie bardzo kosztowne, na dofinansowanie prac w dniu 29.03.2010r. został złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Koszt zadanie to ok. 2,8 mln zł, dofinansowanie wynieść może ok. 50%. Wniosek został sprawdzony i uzyskał wymaganą liczbę punktów. Gmina w dniu 16 czerwca br. otrzymała zaproszenie do negocjacji, które są zaplanowane na 7 lipca br.

 

Mirosław Machejek Skarbnik Gminy wyjaśnił, iż na rekultywację jest możliwe otrzymanie pożyczki na preferencyjnych zasadach z WFOŚ i GW. Pożyczka ta może zostać umorzona w 20%, po terminowym spłaceniu wymaganej kwoty.

 

Grażyna Urbanek poinformowała, iż przygotowano i przeprowadzono 15 przetargów, jest to procedura długa i uciążliwa.

 

Do złożonej informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 7.1

Głos w sprawie projektu uchwały dotyczącego udzielenia dotacji z budżetu gminy i miasta Krajenka na prace konserwatorskie zabrał Roman Chwaliszewski Konserwator Zabytków w Pile, który zwrócił uwagę na szczególny charakter kościoła św. Anny w Krajence oraz jego wartość historyczną oraz poinformował, iż dotację na jego remont przyznało także Ministerstwo Kultury oraz Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

 

Stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały były następujące:

1)    Komisja Rewizyjne – 4 glosy za podjęciem uchwały, 1 glos wstrzymujący,

2)    Komisja Społeczna – stanowisko jednogłośnie pozytywne,

3)    Komisja Gospodarcza – jednogłośnie pozytywnie.

 

Ks. Józef Pietras poinformował, iż prace konserwatorskie finansuje także parafia. Wyasygnowano na ten cel kwotę 23 tys. zł.

 

Skarbnik Gminy do projektu uchwały wniósł autopoprawkę polegającą na zmianie redakcyjnej § 3, który uzyskuje brzmienie: „Środki na dotację o jakiej mowa w § 1 zaplanowane zostaną w budżecie Gminy i Miasta Krajenka na 2010 rok w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”.

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/247/10 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace konserwatorskie – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

 

Ad.7.2

Po wznowieniu obrad na sali sesyjnej znajdowało się 10 radnych, nieobecni radni: Jakub Niedźwiecki, Bogdan Długosz, Waldemar Siwek.

 

Przedstawiono stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 10 radnych podjęła uchwałę Nr XLIV/248/10 w sprawie przejęcia nieruchomości na mienie komunalne – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Ad. 7.3.

Zapoznano się ze stanowiskami Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały ustalającej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywnie.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 10 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/249/10 w sprawie zmiany uchwały ustalającej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Ad. 7.4.

Doszli radni: Jakub Niedźwiecki, Bogdan Długosz, Waldemar Siwek, zwiększając liczbę radnych uczestniczących w obradach do 13.

 

Skarbnik Gminy przedłożył projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 rok oraz wniósł autopoprawki.

Budżet zmienia się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 60.827,00zł, na co składa się zmiana planu dochodów własnych i dotacji, z tego:

 - 2975 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, koszty obsługi,

- 3600 zł – dotacja na diety dla członków komisji wyborczych.

 

Stanowiska Komisji w sprawie ww. projektu uchwały były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/250/10 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2010 rok – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Ad. 7.5.

Zapoznano się ze stanowiskami Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie miasta Krajenka.

Stanowiska te były następujące:

1)    Komisja Rewizyjna – 4 głosy za, 1 głos wstrzymujący,

2)    Komisja Gospodarcza – jednogłośnie za podjęciem uchwały,

3)    Komisja Społeczna – jednogłośnie za podjęciem uchwały.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/251/10 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

 

Ad. 7.6.

Skarbnik Gminy poinformował, iż wójt Gminy Wilków wystosował apel o udzielenie pomocy finansowej, w związku z powodziami, jakie dotknęły tamtejszy samorząd. Po konsultacjach ustalono, że wsparcie Gminy i Miasta Krajenka ma być skierowane na remont Zespołu Szkół w Wilkowie (szkoła podstawowa i gimnazjum). Proponuje się udzielenie pomocy w kwocie 10 tys. zł.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIV/252/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

 

Ad. 8

Radny Franciszek Rutkowski powiedział, iż wcześniej zwracał się z prośbą aby rejon dróg odnowił pasy na terenie naszego miasteczka, co częściowo - sporadycznie zostało zrobione.  Radny wnioskował aby odnowić  - odmalować pasy na poszczególnych ulicach.

 

Radny Władysław Ogórek powtórzył swój wniosek z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence. radny poinformował o wypadku jaki miał miejsce w ostatnim tygodniu w Śmiardowie Kraj. na drodze powiatowej pomiędzy dawną bazą SUR a blokami, w wyniku którego poszkodowane zostało dziecko. Drogą tą uczęszcza dużo dzieci do przedszkola i szkoły. Na drodze jest niebezpiecznie. W związku z tym wnioskuje o wykonanie chodnika na ww. odcinku drogi oraz jej oświetlenie. Oświetlenia nie ma także od centrum wsi w kierunku Głubczyna oraz na Dąbrowie.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż z uwagi na to, że zbliża się okres wakacyjny, Pan Burmistrz informował, Pani Burmistrz wspomniała na sesji nadzwyczajnej, że w razie pilnych spraw Rada będzie zwołana.  Radny  powiedział, że nasunęły mu się zapytania z tytułu sesji grudniowej, na której Burmistrz zrobił pod jego adresem prelekcję, wykład z fotosyntezy, gdzie on tylko grzecznie się zapytał, dlaczego te drzewa nie zostały wycięte. Poświęcone było, uważa, bardzo dużo pracy ze strony administracji Urzędu poprzez te filmiki, i projektor, i inne urządzenia, trwały prawie godzinę czasu.

Radny stwierdził, iż chce zasygnalizować i zadać pytanie, czy prawo działa w dwie strony jednakowo. Dlatego ma wiele pytań dotyczących wycinki drzew na terenie gminy Krajenka, które są wycinane na działkach stanowiących własność  gminy.  Przed  zadaniem pytań rozdał radnym zdjęcia oraz poinformował, iż fotografia przedstawia wycinkę drzew ok. 115 sztuk.  Pytania radnego były następujące:

1)    Czym była podyktowana wycinka drzew na działce nr 52/3 w miejscowości Dolnik w przedstawionej ilości na zdjęciu,

2)    Czy w tak dużej wycince drzew powinna być podjęta uchwała lub powiadomiona Rada,

3)    W jaki sposób zostało rozliczone pozyskane drewno tartaczne i opalowe tj. ok. 150m3,

4)    Czy na drewno tartaczne nie powinien być ogłoszony przetarg  na jego sprzedaż,

5)    Dlaczego uzyskane dochody ze sprzedaży nie zostały wykazane w budżecie gminy,

6)    Czy oceny wycinki tych drzew dokonał  dendrolog,

7)    Czy z tytułu wycinki dokonano nasadzeń nowych drzew i w jakich ilościach,

8)    Czy pozyskane drewno zostało zinwentaryzowane pod względem ilościowym i przez kogo,

9)    Jaką uzyskano kwotę ze sprzedaży i po jakiej stronie została ona zaksięgowana.

Następnym punktem jaki dotyczy wycinki drzew jest wycinka drzew na drodze gminnej, tj. Aleja Lipowa Dolnik Żeleźnica:

1)    Dlaczego wycięto na działce 154 obręb Żeleźnica lipy, które  tworzyły piękną aleję,

2)    Czy wycięcie 4 lip przy ww. drodze na działce oznaczonej nr 220 gmina posiadała decyzję na ich wycięcie,

3)    Czy również wystąpiono do dendrologa o wydanie opinii na wycinkę tych lip,

4)    Dlaczego nie dokonano nowych nasadzeń, jest to historyczna aleja lipowa, gdzie uważam każda wycięta lipa, powinno to być odtworzone, do dnia dzisiejszego nie została odtworzona żadna lipa lub pochodne z tego tytułu.

Następnym punktem wycinki drzew to jest wycinka drzew przy oczyszczalni ścieków w Krajence:

1)    Czy gmina posiadała decyzję na wycięcie tych drzew, dowodem są pozostałe pniaki w obrębie ogrodzenia oczyszczalni ścieków,

2)    Jak odbywa się sprzedaż pozyskiwanego drewna na działkach gminnych,

3)    Proszę o wyliczenie ile z tego tytułu nasze środowisko Dolnik – Paruszka utraciło tlenu wytworzonego w formie fotosyntezy – Pan Burmistrz tutaj tak pięknie uświadamiał mnie ile to z tytułu wycięcia tych dwóch drzew byśmy stracili tlenu potrzebnego  do życia i funkcjonowania.

Radny odniósł się także do wycinki drzew w obrębie centrum Krajenki i koło kościoła. Wielu mieszkańców Krajenki zwracało na to uwagę, że akurat w takim czasie, mogło to nastąpić o wiele wcześniej, ale w takim czasie akurat cięli. Drzewa były w pełni liści, jak również ptactwo zaczęło gniazdować. Radny pytał dlaczego dokonano wycinki  w fazie pełnego rozwoju liści i gniazdowania ptaków oraz jakie koszty finansowe poniosła gmina z tytułu wycięcia tych drzew. O ile wiem, bo dostał takie poinstruowanie ze strony Pana Burmistrza, że w przypadku wycinki drzew na prowadzone inwestycje dany właściciel nieruchomości za wycięcie drzew objętych normami określonymi w ustawie, musi ponieść karę za ich wycięcie.

Radny wnioskował do Rady aby Komisja Rewizyjna dokonała oceny i analizy zgłoszonych przez niego wniosków oraz zażądał od Burmistrza odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni. Oświadczył, że jako członek Komisji Gospodarczej chce uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Radny pytał także o kwestie związane z inwestycjami:

1)    Trwa odnowa Rynku w Krajence, czy będzie wykonane rondo, z którym jako Rada byliśmy zapoznani,  za którego projekt gmina zapłaciła 14 tys. zł.

2)    W jakim stopniu został wykorzystany projekt kanalizacji gminy wykonany przez Gwdę, za który gmina zapłaciła ok. 60 tys. zł. Radny powiedział, iż z jego strony kiedyś padło pytanie na tej sali, Burmistrz oświadczył, że projekt ten będzie wykorzystany przy w pełni realizacji nowego projektu kanalizacji gminy.

3)    Jak daleko jest i dlaczego nie jest realizowany projekt budowy cmentarza komunalnego,

4)    Czy jest prawdą, że kanalizacja gminy może nie dojść do realizacji wiele słychać ostatnio na terenie i miasta i w środowisku wiejskim, że parę gmin się wycofało w związku gmin z realizacji inwestycji, że Krajenka nie ma szansy dopełnienia realizacji  tego wniosku,

5)    Czy doszło do porozumienia pomiędzy Burmistrzem a Starostwem Powiatu w budowie drogi Paruszka – Głubczyn i ewentualnie Głubczyn- Podróżna, o ile wie samorząd powiatu złotowskiego , w tym tygodniu prawdopodobnie oddelegował swoich przedstawicieli  w temacie uzgodnienia warunków budowy tej drogi, dlatego jest to pytanie, czy doszło do jakiegoś porozumienia i czy w najbliższym czasie ta droga będzie remontowana,

6)    W jaki sposób w ciągu dwóch kadencji tj. ośmiu ostatnich lat  Burmistrz i zarząd gminy pomógł lokalnym przedsiębiorcom, mieszkańcom naszej gminy. Uważa ze swojej strony nie odczuł żadnej pomocy ani wsparcia jakiegokolwiek, dlatego tutaj nazbierało się pytań,

7)    Dlaczego mając znak ISOO 2001, wykwalifikowaną załogę Burmistrz nie pomaga w realizacji przedsięwzięć gospodarczych realizowanych przez naszych mieszkańców Gminy.

8)    Dlaczego Burmistrz nie jest zainteresowany inwestycjami obcego kapitału na terenie Gminy – przykład elektrownie wiatrowe,

9)    Pani Burmistrz na początku swojego wystąpienia podpierała się cały czas  sesją nadzwyczajną .Nie tak daleko, w zeszłym tygodniu była sesja, gdzie wspomniał, że jest to sesja nadzwyczajna, Burmistrz kategorycznie zaprzeczył, że nie jest to sesja nadzwyczajna, że jest to sesja zwołana zgodnie z paragrafem …. To dlaczego np. dzisiaj jest hałdowane tu, że na sesji nadzwyczajnej podjęto takie, czy takie uchwały, jeśli się trzymamy jednego zapisu ustawowego, to trzymajmy się tego zapisu do końca,

10)  Zwrócili się mieszkańcy środowiska wiejskiego do niego, w sprawie organizowanego gminnego dnia dziecka. Jak najbardziej: cześć i chwała tym dzieciom też coś się w tej gminie należy, jednak na terenie wiejskim nie spotkał – odnosi się do swojego środowiska – nie spotkał żadnego afiszu zachęcającego dzieci ze środowiska wiejskiego do uczestnictwa w tej imprezie. Być może, że byli powiadomieni  uczniowie w szkołach, przedszkole, nie wie, ale jeżeli są inne imprezy organizowane, to nawet zaproszenie jest wysłane do domu indywidualnie do każdego, są afisze wywieszone w wielu punktach na terenie naszego środowiska, tutaj część rodziców w tym temacie jest niezadowolonych.

Radny powiedział, iż chciałby w imieniu własnym i również członków spółdzielni  Burmistrzowi „podziękować”,  lub „pogratulować”, że po 5 kadencjach, w których społecznie   udzielał się dla samorządu gminnego, dla lokalnej społeczności, pomagał jak mógł, Burmistrz szukał na niego „haka” i znalazł. Dzięki  swoim ludziom, Burmistrz ukarał to biedne środowisko wiejskie, które gospodaruje na V i VI klasie, grzywną  za wycięcie drzew 39 tys. zł. Jest to dla niego bardzo przykre, bo w sądzie ma prawo jakiejś obrony i jeśli nie był karany jest wymiar kary łagodny.  Drzewa, na które decyzja zapadła, zostały wycięte tylko w liczbie 10 sztuk. Natomiast wszystkie stoją do dzisiaj, na to co zostało wycięte ma decyzję wydaną przez Burmistrza. Są to drzewa topoli, rozumie, żeby to były drzewa szlachetne. Burmistrz wezwał ekspertów  do oceny tych drzew, pytał się kto za tę ekspertyzę zapłacił (dwa razy był ekspert, mierząc pniaki, licząc rdzenie drzew, to przekracza ludzkie pojęcie). Burmistrz pozbawił ludzi dwumiesięcznych poborów, to są ludzie, którzy dzięki tej spółdzielni, 14 rodzin, w miarę dostatnio żyje. A Burmistrz te pieniądze wystrzelił w powietrze na festiwalu czerwonokrzyskim.  W ten sposób uważa się nie postępuje. Dlatego jeszcze raz wnioskował, aby dla satysfakcji  i jego i środowiska,  Komisja Rewizyjna dokonała analizy tych wniosków, które tutaj wcześniej zasygnalizował.

Przewodniczący Rady powiedział, iż są to zapytania i wnioski radnych i radny nie musi wzywać nikogo do odpowiedzi, obowiązuje ustawa, te żądania są zupełnie zbędne, Komisja Rewizyjna to jeszcze droga daleka, są to zapytania pod adresem Burmistrza i dopiero wtedy możemy rozmawiać o pracach komisji rewizyjnej. Jest grubo, grubo za wcześnie. Jeżeli radny wyciął drzewa bez zezwolenia, to uważa, że to on pozbawił swoich ludzi wynagrodzenia. Jest to nieodpowiedzialność niesamowita, jeżeli chodzi o kierownictwo zakładu. Nie zna szczegółów, ale  wycięcie jakiegokolwiek drzewa, to jest samowola i nie wie kto tu kogo pozbawił wynagrodzenia. Jego zdaniem to prezes firmy pozbawił pensji swoich ludzi, decydując się na jakąkolwiek samowolę.  Tych pytań jest całe mnóstwo, zostały zanotowane i na pewno burmistrz w trybie ustawowym udzieli odpowiedzi.

Ad.9

Sołtys Regina Lamtschek prosiła o przydzielenie pracownika do prac porządkowych na terenie wsi Skórka, szczególnie do wykaszania trawy. Prosiła już o to wcześniej Sekretarza Ciechanowskiego. Czytała, że gmina ma dostać kilka osób do robot publicznych, jeśli byłby to ktoś ze Skórki to bardzo prosi. prosiła także aby zwrócić się do mieszkańców budynku dworca PKP, aby uporządkowali teren wokół ww. budynku. Mieszkają tam trzy rodziny.

 

Burmistrz powiedział, iż chciałby się w tej chwili  odnieść do jednej kwestii wypowiedzi radnego Kani . Pan Przewodniczący już to powiedział, ale jest okres wakacyjny, ta wypowiedź sugerująca, iż on pozbawia ludzi chleba jest dla niego wręcz szokująca i  żenująca. Obecnie nie będzie się do tych rewelacji, jakie radny Kania przygotował, odnosił. Napracował się, w związku z tym chociażby za sam fakt należy mu się rzetelna odpowiedź i taką odpowiedź na pewno otrzyma. Natomiast odnośnie kary jaką otrzymało RSP, to sądzi, że powinienem na tym etapie się odnieść,  przypomnieć radnemu, a wszystkich poinformować, iż radny, jak pamięta w miesiącu grudniu był u niego, zresztą w obecności pani Burmistrz, z prośbą o wycięcie drzew, ponieważ zakład energetyczny zaczyna podłączać, jeżeli dobrze pamięta, urządzenia które są niezbędne po to żeby w budynku mógł prowadzić działalność związaną z prasowaniem słomy. Pan radny Kania chciał żeby decyzja była od ręki. Zależało mu w pierwszej kolejności na 2 czy 3 drzewach.  Powiedzieliśmy, że nie jest możliwe żeby wydawać decyzję od ręki, że musi tam jechać komisja i dokładnie ten wniosek na miejscu zlustrować, przygotować protokół i na podstawie protokółu, dopiero można podejmować decyzję. Ale w związku z tym, że chciano tych drzew wyciąć bardzo dużo, a w pierwszej kolejności zależało na 3 drzewach, to przyspieszyliśmy maksymalnie co było możliwe żeby wydać decyzję, aby te 3 czy 4 drzewa, zostały usunięte, żeby nie wstrzymywać zamierzeń związanych z tę działalnością. Pan radny wychodząc  powiedział: „w takim razie to ja będę mógł wycinać te drzewa”  - Pani Burmistrz chyba ze dwa razy powtórzyła radnemu, że dopóki nie ma decyzji w ręku nie ma prawa nic w tej gestii robić, ponieważ tego rodzaju decyzje są karalne. Oczywiście szybko wydano decyzję na te 3 drzewa, które jakby w pierwszym etapie były najbardziej konieczne. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe drzewa, jest cały proces żeby przygotować właściwą decyzję. Komisja jedzie na miejsce i sprawdza każde drzewo, są one liczone,  zdjęcia są robione, żeby wszystko było tak jak powinno i nie było żadnych wątpliwości. Ale okazało się, że radny mimo przestróg w jego gabinecie, przekazywanych przez Panią Burmistrz, że  bez decyzji  nie ma prawa podejmować  takich decyzji, mimo to, radny te wszystkie drzewa wyciął. Burmistrz powiedział także, że ani nie polował na radnego, ani nie poluje. Powiedział, iż jeśli nie ma decyzji, a  jest zgłoszenie, mówił o tym radnemu, a było zgłoszenie telefoniczne, że zostały drzewa wycięte, on nie może udawać że nic nie wie. Bo w tym momencie osoba, która zgłasza, o on nie podjąłby kroków, zawiadamia prokuraturę W takiej sytuacji to on ponosiłby indywidualną prawną konsekwencję za decyzję Pana Prezesa Kani. W związku z tym musiał taką decyzję podjąć, musiał wziąć dendrologa , bo były to topole i nie wszystkie topole są objęte karalnością. W związku z tym dendrolog musiał określić, czy można taką decyzję podjąć, czy nie, żeby potem nie było żadnych wątpliwości. Natomiast za własne decyzje ponosi się indywidualną odpowiedzialność.  Na miejscu członków Walnego Zgromadzenia, zażądałby zwrotu tych pieniędzy od radnego, ponieważ to radny decyzję podjął, a za takie decyzje się płaci. Radny wychodzi z założenia,  że winnym w tej kwestii jak zwykle jest Burmistrz. Radny ciągle mówi o tej biedzie, jest Prezesem zarządu, niech coś zrobi, a radny co robi? pogłębia tę biedę. Niech  nie spycha winy na kogoś innego. Za głupotę się płaci, za decyzje nierozsądne się płaci. Wiedzę radny miał, radnym jest pan przez wiele, wiele lat, tę wiedzę poszerzyła jeszcze przed wyjściem z jego gabinetu pani Burmistrz. Nie wie, czy radny ma pamięć tak krótką, że po wyjściu i przejechaniu do Dolnika, zapomina o czym rozmawialiśmy. W związku z tym na przyszłość by prosił, aby nie insynuować, a jeżeli już chce coś mówić żeby mówił całą prawdę. A radny mówi bardzo często pół prawdy a jeszcze częściej nieprawdę.

Henryk Kania powiedział, iż szkoda, że Burmistrz ocenia tylko swoje stanowisko a nie ocenia   stanowiska swoich ludzi. On się nie zamierza bronić. Burmistrz wydał taką decyzję i postanowili tę decyzję zapłacić. Natomiast on będąc u Burmistrza w gabinecie również po zawiadomieniu o wszczęciu postępowania wyjaśnił jak sprawa wyglądała.  Spółdzielnia nie pierwszy rok wycinała drzewa.  Komisja, która uczestniczyła w oszacowaniu drzew do wycinki stwierdziła, że część drzew należy dopisać do wniosku. I takowy wniosek jest, może Burmistrza nie zapoznali, i on w tym czasie miał żądanie Komisji, dopisał do wniosku 25 sztuk, z uwagi na to, że Komisja stwierdziła, że nie można tych drzew wyciąć z uwagi na to, że muszą być ujęte we wniosku. Co by stało na przeszkodzie żeby dopisać do wniosku 100 drzew. Nic nie stało na przeszkodzie. Ale Komisja z uwagi na to, że stwierdziła, że te sztuki dopisujemy, na te będzie wydawana decyzja, pozostałe są jako odrosty od drzew korzeni, przy wycince tych drzew będzie można wyciąć te 17 sztuk, za które zostaliśmy obciążeni. Z uwagi na to, że w międzyczasie powołano dendrologa, nie wie czy powołano przy wycince 100 topoli dendrologa, nie wie co było motywem wycięcia tych topoli. Wiadomo, że to był akurat styczeń, gdzie przesunięto mu wydanie decyzji o 2 miesiące. Z uwagi, że było tam szambo, był ciężki dostęp, groziło zamarznięciem. Chcieli zrobić dojazd do szamba, bo nie było to tam od wielu lat użytkowane, firma, która dzierżawiła halę na dwa lata akurat tam spuszczała fekalia. Dlatego podjął decyzję wspólnie z zarządem o wycięciu tych drzew, które nie były na wniosku. Drzewa, na które wydano decyzję za wyjątkiem grubych topoli stoją do dnia dzisiejszego. Ani jedno z nich nie zostało wycięte. Wycięte zostały te na które Komisja wyraziła wolę, że może wyciąć bez decyzji. Dał się nabrać, oczywiście, że dał się nabrać. Kolegom, znajomym, urzędnikom z Urzędu Miasta i Gminy. Stary, doświadczony samorządowiec dal się nabrać na plewy. Tak jak wspominałem, mógł dopisać 100 sztuk i wtedy wiedziałby, że dopóki nie ma decyzji, to ja żadnego krzaka nie ruszy. Ale stało się inaczej. Dostał zgodę  na wycinkę 7 topoli, absolutnie odchodząc od tych trzech, za które serdecznie dziękował Burmistrzowi w obecności pani Burmistrz, że sprawa została potraktowana od ręki, dosłownie w dwóch dniach. Pyta się jednak, co stało na przeszkodzie aby wydać decyzję w sprawie tych 7 i 25 sztuk topoli po oględzinach komisji. Powołano dendrologów, tak, że termin przesunięto od listopada do początku lutego.  Radny poinformował, że określono mu nawet jakie drzewa ma nasadzić, ma dęby nasadzić, ma wysokości, ma remanent zrobić tych dębów, również jeżeli nie nasadzi do października tych dębów, to za 7 sztuk topoli ma zapłacić 101 tys. zł. Dlatego z jego strony były zapytania czy prawo działa w dwie strony, czy Urząd wycinając drzewa również ponosi takie konsekwencje za nienasadzenie drzew. On nie dochodzi, ustawa to przewiduje, i tego nie kwestionuje. Na każde spotkanie, spotkanie nie było jedno u Pana Burmistrza, on później wielokrotnie zajeżdżał do biura, gdzie Pan Pietrzak był na urlopie, nie udostępniono mu  dokumentów przygotowawczych, dlatego ustawa tak przewiduje, dał się nabrać, stary wróbel dał się nabrać na plewy, i przez to poniesie konsekwencje. Uważam, że prawo powinno działać w dwie strony i nie powinno być osób uprzywilejowanych. Jeśli ktoś popełnił błąd, to ta osoba, również  jeśli popełniła błąd poniesie konsekwencje. A materiałów jeśli Komisja by badała, ma tych materiałów tutaj, to nie skończyło się na jednym spotkaniu u Pana Burmistrza, bo byłem dwukrotnie i była bardzo długa korespondencja, stało się, jak się stało, nie ma pretensji do Burmistrza, że ukarał go, ale były opcje załatwienia tego polubownie, bo były opcje, gdzie praktykuje się w innych gminach, że można by było z tego tytułu podpowiedzieć, zaproponować  jakieś rozwiązanie, w tym kierunku nie zrobiono konkretnie nic ze strony Burmistrza, ani ze strony administracji Burmistrza. Szukano, dopadnięto tego wróbla i przyłożono mu  z całej rury.

Burmistrz powiedział, iż każda decyzja ma klauzulę, że można się odwołać, więc się pyta: dlaczego od tej decyzji radny się nie odwołał. Wtedy ta instytucja, która by rozpatrywała to odwołanie od decyzji o naliczeniu pieniędzy stwierdziłaby czy mamy rację, czy nie.  Trzeba było to zrobić.

Henryk Kania powiedział  Burmistrzowi że nie będzie czytał, bo nie ma czasu i  miejsca, jest pismo w którym się uprzejmie zwrócił do Burmistrza. Burmistrz w tym temacie nie podjął żadnych kroków, nic nie zrobił, cieszył się że dorwał pieniądze.

Burmistrz wyjaśnił, iż nie do niego radny się miał odwołać, musi te decyzje i pisma czytać ze zrozumieniem i wtedy wszystko będzie wiedział.

Henryk Kania odniósł się także do  inwestycji i  elektrowni wiatrowych na terenie gminy. Gdy była prowadzona dyskusja w Urzędzie Miasta i Gminy nad studium uwarunkowań, był mocno zainteresowany tym tematem, również uczestniczył w omawianiu tego studium. W studium w pierwszej opcji  było i również w tym temacie zabierał głos, dotyczący elektrowni wiatrowych na terenie wsi Paruszka. Trzy lata temu podpisali umowę, niejednokrotnie ponaglał sprawę uchwalenia studium, ale z wielu czynników, może i niezależnych od Burmistrza, ale gdyby był sumienny i przyłożył się do pracy – tak jak mnie tu mówi, że nie przykładam się do pracy – to na pewno studium uchwalono by dwa lata temu i dzisiaj nie byłoby problemów. Zwróciła się firma – ma wszystkie dokumenty – ma dokumenty od wojewody wielkopolskiego pisma, mam dokumenty pism ze Szczecina,  obecnie spółka z o.o. Alfa, gdzie również występowano do Burmistrza w temacie planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych. W tym studium był zapis - osobiście dwa razy sprawdzał, że na północny zachód w miejscowości Paruszka mogą powstać elektrownie wiatrowe. W obecnym studium nie ma tego zapisu. W obecnym studium tego zapisu nie ma, została stworzona jakaś mapka granic określająca w jakim rejonie to może być budowane. Ponadto firma Alfa może wystąpić o wydanie decyzji administracyjnej – w dzisiejszych czasach nikt nie chce na decyzję administracyjną wyrazić wolę inwestowania potężnych milionów złotych. Natomiast chce poinformować , że firma ta deklarowała opłatę tych planów przestrzennego zagospodarowania od A do Z. Tak, że gmina nie poniosłaby z tego tytułu żadnej straty. Natomiast zyskałaby na inwestycji. Ale jak się stało, tak się stało, firma się wycofała. Wiele firm  się przymierzało na terenie Głubczyna, Śmiardowa, Augustowa, my również, nie chcę wnikać w szczegóły i zanudzać ale wycofały się te firmy z uwagi na to, że mamy tak , tacy jesteśmy zainteresowani  inwestycjami zewnętrznymi , że od nas wszyscy z daleka.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence poinformował, iż sesja która odbędzie się w dniu 3 lipca br. o godz. 14:00 jest zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka. Obecność na sesji jest obowiązkowa. Nie będzie w tej sprawie odrębnych zawiadomień. Obowiązuje porządek obrad widniejący na zaproszeniach.

Radny Karol Makarewicz powiedział, iż na terenie szkoły podstawowej w Krajence oraz przedszkola istnieją dwa miejsca wymagające naprawy (łuk drogi i parking przed przedszkolem). Obecnie w mieście jest prowadzonych wiele inwestycji, prosił aby rozważyć możliwość dokonania przy okazji napraw w ww. miejscach.

Ad. 10

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady o godz. 14:40 zamknął XLIV sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokółowała:                                                                         Przewodniczyli:

Renata Urbanek                                                                          Piotr Gniot

 

Inspektor ds. obsługi rady                                                     Przewodniczący Rady