Protokół Nr XLII/10

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia  30 kwietnia 2010 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Ad. 1

Sesję o godz. 12:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§   Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

§   Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,

§   Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy,

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,

§   Ryszard Sieg- kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence,

§    Aleksandra Sawicka – kierownik referatu Ochrony Środowiska i Inwestycji,

§   Marek Pietrzak – Kierownik referatu Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Gospodarki Gruntami.

 

Ad.2

Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu 23 kwietnia br. do biura Rady Miejskiej wpłynął wniosek Burmistrza w sprawie uzupełnienia porządku obrad o projekt uchwały dotyczący udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Projekt ten był omawiany podczas posiedzeń Komisji i zostanie dopisany do porządku obrad na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym jako punkt 8.4.

Natomiast w dniu 29 kwietnia wpłynął wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Krajenka.

Przewodniczący złożył wniosek o przyjęcie do porządku obrad ww. projektu, jako punktu 8.5. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Do porządku obrad nie wniesiono innych wniosków.

Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

6.     Informacja radnego Powiatu Złotowskiego o pracach Rady Powiatu.

7.     Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta Krajenka za 2009 rok oraz planu finansowego instytucji kultury za 2009 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za 2009 rok.

8.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)  udzielenia pomocy finansowej miastu Piła,

2)  zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i Miastu Krajenka lub jej jednostkom organizacyjnym,

3) zmiany budżetu gminy i miasta na 2010 rok,

4) udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

5) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Krajenka.

9.     Zapytania i wnioski radnych.

10.  Wolne głosy, informacje.

11.  Zakończenie.

 

Ad. 3

Protokół sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 26 marca 2010 roku został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.

Ad.4

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

W okresie między 26 marca a 30 kwietnia 2010 roku odbyto 3 posiedzenia kierownictwa, podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

1.     Wydano zarządzenia:

1)    Nr 275/10 z dnia 26 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany  układu szczegółowego budżetu gminy i miasta na 2010 rok.  Układ został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krajence.

2)    Nr 276/10 z dnia 26 marca 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa stacji uzdatniania wody w Krajence”. W skład Komisji powołano: Aleksandrę Sawicką, Zygmunta Jasiewicza, Martę Konek i Barbarę Kloskę. Przetarg został ogłoszony w dniu 12 marca br. Termin składania ofert upłynął w dniu 30 marca br. Złożono 5 ofert:

a)    H2Optim Sp. z o.o., ul. Boranta 17, 61-608 Poznań za kwotę 2.335.897, 40 zł;

b)    Firma Gutkowski Jan Gutkowski, ul 17 stycznia 92, 64-100 Leszno
za kwotę 2.662.620,87 zł;

c)     P.T.H.U. Hydro Marko Maria Pluta, ul. Wojska Polskiego 139,
63-200 Jarocin za kwotę 1.857.425,60 zł;

d)    Metrolog Sp. z o.o., ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków za kwotę 1.994.700,00 zł;

e)    Euroaqua Sp. z o.o., ul. Bobrownicka

 

Postępowanie zostało rozstrzygnięte dnia 16 kwietnia 2010 roku. Wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez P.T.H.U. Hydro Marko Maria Pluta, ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin. Podpisana została umowa z wykonawcą oraz przekazany plac budowy.

3)    Nr 277/10 z dnia 14 kwietnia 2010r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz zawiera 17 pozycji. Są to grunty przeznaczone na cele rolne oraz pod uprawę warzyw w Krajence, Augustowie i Podróżnej.

 

4)    Nr 278/10 z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. : „Dowóz uczniów do publicznych szkół podstawowych i Gimnazjum w Krajence oraz wychowanków w wieku 6 lat do publicznych przedszkoli i szkolnych punktów filialnych na terenie Gminy Krajenka w roku szkolnym 2010/2011.” Przetarg został ogłoszony w dniu 14 kwietnia br. Termin składania ofert upłynął 27 kwietnia 2010 roku  Złożono jedną ofertę: „Krajan” Usługi Transportowo -Turystyczne i Nauki Jazdy, Józef Dąbrowski ul. V Dzielnica nr 6, 77-430 Krajenka, za cenę 3,40 zł za 1 km. Postępowanie zostało rozstrzygnięte dnia 28 kwietnia 2010 roku.

 

2.     Zapoznano się z wnioskiem PHU Patra o przedłużenie terminu na zagospodarowanie nieruchomości przy ul. Złotowskiej w Krajence tj. na jej zabudowanie budynkiem wielorodzinnym – stan surowy zamknięty, o 3 miesiące do dnia 31 lipca br. Powodem opóźnień były wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne. Postanowiono uwzględnić wniosek i podpisano stosowny aneks do umowy.

 

3.     Ponadto zaopiniowano projekty uchwał przedłożonych do uchwalenia Radzie Miejskiej w następujących sprawach:

1)    absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za 2009 rok,

2)    udzielenia pomocy finansowej miastu Piła,

3)    zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i Miastu Krajenka lub jej jednostkom organizacyjnym,

4)    zmiany budżetu gminy i miasta na 2010 rok,

5)    udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

6)    wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Krajenka.

 

Grażyna Urbanek złożyła także informację o realizacji uchwał podjętych podczas poprzedniej sesji rady.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 26 marca 2010 roku podjętych zostało 6 uchwał, których realizacja przebiega następująco:

1)    Uchwała Nr XL/231/10 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Skórce została zrealizowana. 

2)    Uchwała Nr XLI/232/10 w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Krajenka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

3)    Uchwała Nr XLI/233/10 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki -  została zrealizowana.

4)    Uchwała Nr XLI/234/10 udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa wielkopolskiego. Uchwała została przekazana samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

5)    Uchwała Nr XLI/235/10 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w miejscowości Skórka jest realizowana zgodnie z przyjętymi zapisami.

6)    Uchwała Nr XLI/236/10 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2010 rok jest realizowana zgodnie z treścią.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie uchwały przekazano w terminie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące finansów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zbadania ich zgodności z prawem. 

 

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag.

Ad.5

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji rady.

Podczas XLI sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 26 marca 2010 roku radni zgłaszali następujące wnioski i zapytania:

1)    Radny Franciszek Rutkowski poinformował, iż u zbiegu ulic Wojska Polskiego i V Dzielnicy znajdował się kosz do  zbiorki odpadów plastikowych, który został zabrany. Mieszkańcy proszą aby wrócił na miejsce.

Pismo w tej sprawie zostało skierowane do firmy Altvater Sp. z o.o. w Pile.

2)    Radny Franciszek Rutkowski wnioskował także o przystąpienie do naprawy dróg po sezonie zimowym oraz malowania pasów.

W dniu 19 kwietnia br. została zlecona naprawa dróg gminnych po sezonie zimowym, polegająca na naprawie ubytków oraz niwelacja dróg gruntowych na terenie Gminy Krajenka. Prace rozpoczną się w najbliższym czasie i zostały uzgodnione z sołtysami. Nadzór nad ww. pracami będzie prowadzony przez strażnika Miejskiego. Prace będzie prowadziła firma z Lędyczka.

3)    Radny Franciszek Rutkowski zwrócił się także o naprawienie dziur oraz wjazdów i wyjazdów z przystanku PKS w Krajence. Kierowcy autobusów skarżą się, że autobusy trą karoserią o podłoże.

W dniu 19 kwietnia br. został zlecony remont zjazdu na przystanek PKS w Krajence.

4)    Radny Henryk Kania wnioskował o udrożnienie przepustu w Paruszce w okolicach miejsca zamieszkania sołtysa. Stalowa rura znajduje się powyżej dna rowu i jest do połowy zamulona. Rura wymaga oczyszczenia. Problem występuje wiosną, kiedy wody jest dużo.  Sprawa jest zdaniem radnego pilna, ponieważ od maja i później problemu nie ma.

Przepust pod drogą gminną przy posesji sołtysa w Paruszce został w dniu 13 kwietnia  oczyszczony ręcznie, a w terminie późniejszym  urządzeniem WUKO.

5)    Radny Henryk Kania powiedział, iż chyba rok temu były jak pamięta przeznaczone środki na remont mostu na kanale głubczyńskim. Chodzi o mostek na wybudowaniu, na drodze od państwa Radków w kierunku Dolnika. Sprawa ta, jak pamięta była omawiana na sesji.  Jedna strona mostu jest podmyta, jest zagrożenie, że może się to oberwać. Jego zdaniem należałoby przystąpić do naprawy mostu.

Ze względu na wysokie koszty remontu (ponad 15.000zł) zadanie to będzie mogło być ewentualnie wykonane po dokonaniu odpowiednich zmian w budżecie Gminy i zabezpieczeniu środków finansowych. Po dokonaniu oględzin zostanie podjęta decyzja w tej sprawie.

6)    Radny Henryk Kania powiedział, iż mieszkańcy wybudowy Dolnika zwrócili się do niego z prośbą o przyśpieszenie równania dróg Paruszka – Sokolna,  Paruszka Wybudowa w kierunku do byłej leśniczówki  oraz Dolnik – osady (przy torach kolejowych). Po roztopach są bardzo duże koleiny po samochodach i sprzęcie rolniczym. Radny prosi, aby zaraz po świętach te główne trakty, tam gdzie dowożone są dzieci do szkół i przedszkoli, wyrównać.

W dniu 19 kwietnia została zlecona naprawa dróg po sezonie zimowym polegająca na naprawie ubytków oraz niwelacja dróg gruntowych na terenie Gminy. Prace rozpoczną się w najbliższym czasie i zostały uzgodnione z Sołtysami poszczególnych wsi i będą nadzorowane przez Strażnika Miejskiego. Prace wykonują obecnie 2 równiarki. Potrzeby są wszędzie identyczne. Nie da rady zrobić wszystkiego w jednym terminie. Dlatego jest prośba o cierpliwość.

7)    Radny Henryk Kania pytał także o przyczyny wstrzymania inwestycji (budowy bloku) na ulicy Złotowskiej w Krajence.  Zdaje sobie sprawę, że Rada nie ma w tym udziału, ale pytano go o powody dlaczego inwestycja nie jest realizowana, chociaż miała zostać , jak pamięta, zakończona w ciągu dwóch lat.

PHU „Patra”  w dniu 9 kwietnia 2010r. złożyła do Urzędu Gminy i Miasta w Krajence pismo, w którym informuje, że inwestycję wstrzymano z powodu wyjątkowo trudnych warunków zimowych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych na zewnątrz budynku (ciesielsko-dekarskich i murarskich).  W związku z tym, Firma zwróciła się także z prośbą o przesunięcie terminu na zagospodarowanie nieruchomości tj. na jej zabudowę do dnia 31 lipca 2010r. Wcześniej termin ten był wyznaczony na 30 kwietnia br.  Wyrażono na powyższe zgodę i sporządzono stosowny aneks do umowy. Jest to problem prywatnej firmy, która realizuje budowę na własny rachunek. Jako Burmistrz może się pytać, ale przedsiębiorca nie ma obowiązku odpowiadać.

8)    Radny Jakub Niedźwiecki prosił o przekazanie wniosku do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wykonanie wysepki dla autobusów przy drodze wojewódzkiej 188 na wysokości przystanku PKS Barankowo/Łońsko. Podróżujący w kierunku Krajenki czekają na autobus w rowie, co stanowi  zdaniem radnego, zagrożenie dla tych osób oraz dla całego ruchu drogowego i jest znacznym utrudnieniem dla tych osób.

Wniosek radnego przekazano do Wielkopolskiego zarządu dróg Wojewódzkich rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie.

9)    Radny Bogdan Długosz poinformował o zapchanym przepuście pod drogą powiatową w kierunku Śmiardowa Kraj. przed sadami.  Przepust jest niedrożny, co utrudnia spływ wody z pól, rolnicy bardzo się denerwują.  Był tam przed sesją i sprawdził sytuację osobiście. Prosi o podjęcie działań mających na celu udrożnienie przepustu.

W dniu 1 kwietnia 2010r. sprawdzono stan przepustu i nie stwierdzono, aby przed przepustem woda była spiętrzona i zalewała przyległe pola (poziom wody w rowie po obu stronach przepustu był równy, co świadczy o tym, że przepust jest drożny).

10)  Radna Małgorzata Mila pytała dlaczego nie złożono wniosków w ramach programu „Radosna Szkoła”  na wykonanie placów zabaw przy szkołach podstawowych w Skórce i Głubczynie.

 

Taką potrzebę przy szkole podstawowej w Krajence zgłaszał radny Makarewicz. Tym sposobem można pytać także dlaczego nie w Podróżnej i Śmiardowie. Remonty szkól podstawowych rozpoczęto od szkoły w Skórce. Musi być przyjęta jakaś kolejność, wszystkiego od razu się nie da zrobić.

 

11)  Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż na spotkaniu w sprawie kanalizacji w Skórce zwróciła uwagę w rozmowie z Panią projektant, iż nie wzięto pod uwagę ulicy Kowalowej. Pani projektant odpowiedziała, iż weźmie to pod rozwagę.  Dowiedziała się, że jednak  ulica Kowalowa nie zostanie objęta dokumentację. Radna pytała dlaczego tak się stało. Na ulicy tej rozpoczęte są 4 budowy, jak się orientuje tych domów będzie więcej.  Jaką alternatywę mają mieszkańcy tych miejsc, gdzie kanalizacji nie będzie: czy pozostaje im tylko i wyłącznie szambo, czy też dostaną zgodę na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 

Projektowanie sieci odbywa się zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym Koncentracji, stąd wiele ulic, zagród – nie tylko w Skórce, nie zostało ujętych. Na tym etapie uwzględnia się te odcinki, które pozwolą uzyskać odpowiednią koncentrację. Nie wynika to z czyjejś złej woli. Są pewne zasady i reguły i do nich trzeba się dostosować bo albo ma się wszystko, albo się nie ma nic. Nie ma takiej opcji, że na polecenie Burmistrza jakaś ulica, np. Bukowa nie zostanie skanalizowana. Jeżeli dojdzie do budowy kanalizacji, to jemu osobiście zależy aby jak najwięcej domów i zagród było podłączonych do sieci.

 

12)  Radna Małgorzata Mila pytała, czy gmina zamierza „coś” zrobić z ulicą Leśną w Skórce. Trudno tamtędy przejść czy przejechać ze względu na dziury. Radna pytała kiedy zostanie „coś” tam zrobione oraz wnioskowała aby pomyśleć i „coś” z tą drogą zrobić.

Remont ulicy Leśnej w Skórce ujęty jest w harmonogramie prac zleconych do wykonania w miesiącu kwietniu i maju br.

13)  Radna Małgorzata Mila pytała także ile kosztował film, który był prezentowany na spotkaniu noworocznym.

Organizacją imprezy, w oparciu o środki sponsorów, zajmowało się Towarzystwo Miłośników Krajenki. Do odpowiedzi na to pytanie właściwy jest prezes TMK.

14)  Radny Piotr Jończyk pytał, jakie są zamierzenia odnośnie nieruchomości, często położonych z dala od planowanej nitki kanalizacji, w zakresie oczyszczania ścieków, czy rozważane jest jakieś alternatywne rozwiązanie, np. kompleksowe rozwiązanie w zakresie wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Po zrealizowaniu inwestycji określonej projektem „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć  - aglomeracja Krajenka”, kolejnym etapem będzie podłączenie gospodarstw nie ujętych wcześniej w zakresie projektowanej sieci kanalizacyjnej. Budowa indywidualnych przyłączy w każdym przypadku będzie musiała być uzasadniona względami technicznymi i ekonomicznymi. Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 lutego 2010r. w obecnym stanie prawnym, po likwidacji funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w związku z włączeniem tych środków do budżetu gminy, brak jest możliwości udzielania dotacji osobom fizycznym na przedsięwzięcia ekologiczne.

15)  Radny Waldemar Siwek poinformował, iż OSP Podróżna ma problem z kierowcami, którzy mogliby jeździć obecnie posiadanym przez OSP samochodem.  Brak jest osób z odpowiednimi kwalifikacjami, tj. kategorią 2. Radny prosił o wsparcie finansowe na uzyskanie odpowiedniego prawa jazdy.  W gminie Tarnówka i Złotów, strażacy zrobili prawo jazdy na samochody ciężarowe za darmo.

Wg aktualnego stanu wiedzy, w OSP Podróżna jest 3 kierowców legitymujących się odpowiednimi uprawnieniami do kierowania pojazdami ciężarowymi i obecnie wszczęto procedury umożliwiające im kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. Jeżeli w przyszłości pojawia się projekty dofinansowujące podniesienie uprawnień do kierowania pojazdami dla strażaków ochotników, z którego będą mogli skorzystać również ochotnicy z naszej gminy, to zostanie złożony odpowiedni wniosek.

16)  Radny Waldemar Siwek poinformował, iż przy drodze wojewódzkiej na odcinku  Krajenka – Podróżna , w rowie przy lesie znajdują się opony i prosił o ich uprzątnięcie.

Prace porządkowe na ww. odcinku drogi zostały wykonane na początku kwietnia br. przez Wielkopolski  Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie.

17)  Radny Henryk Kania powiedział, iż we wsi Paruszka, w kierunku Sokolnej (bruk kolo kościoła) przechodzono przez ulicę, kiedy był kładziony wodociąg i powstały tam po roztopach wyboje. Ciężko się tam jedzie samochodem osobowym, można tam nawet urwać koła. Radny prosił o podsypanie tam tłucznia.

Wniosek będzie rozpatrzony przy ustalaniu kolejnego harmonogramu napraw dróg gminnych.

18)  Radny Henryk Kania poinformował także, iż za wsią Głubczyn (zaraz za zabudowaniami sołtysa) na kanale zrobił się potężny zator ze śmieci, który w jego ocenie może spowodować niedrożność rowu i podtopienie Głubczyna.

W dniu 1 kwietnia br. sprawdzono ww. miejsce i nie stwierdzono aby na kanale lub przepuście pod drogą gminną był zator blokujący odpływ wody z kierunku Głubczyna.

Burmistrz powiedział także, iż kiedy był  w Kuratorium Oświaty w Poznaniu zwrócono się do niego z prośbą o zainteresowanie dyrektorów gimnazjów szkoleniami. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli uzyskał bowiem środki unijne z programu Kapitał Ludzki, na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w szczególności doskonalenie pracy z uczniem, w szczególności w tych szkołach, w których uczniowie uzyskali bardzo słabe wyniki testu gimnazjalnego. Był tą informacją bardzo zdziwiony, faktycznie okazało się, że nie dotyczy to gimnazjum publicznego. Podobne informacje docierają do niego z Piły. Chciałby w związku z tym zdementować pogłoski, że to nasze gimnazjum publiczne prezentuje niski poziom. Fakt ten dotyczy Niepublicznego Gimnazjum oraz Gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, które funkcjonują w Krajence. Wszyscy muszą jednak przyznać, że placówki te nie przysparzają gminie dobrego imienia. W związku z tym, gdyby gdzieś w środowisku były takie dyskusje, prosi o prostowanie. Sytuacja nie dotyczy naszego gimnazjum, które wyniki były powyżej średniej w województwie wielkopolskim.

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż zadała pytanie dotyczące kanalizacji i na drugą część tego pytania tj.: Jaką alternatywę maja domostwa, które leżą na tych odcinkach, które nie będą skanalizowane. Czy oprócz szamba gmina będzie wyrażała zgodę na montowanie oczyszczalni biologicznych – nie uzyskała odpowiedzi.

Burmistrz powiedział, iż mimo wiedzy, że wkrótce będzie kanalizacja, aby zamieszkać w domu, trzeba wybudować szambo. Taka kolej rzeczy jest także w Skórce. O ile dobrze pamięta, zgodnie z przepisami na oczyszczalnię przydomową do 7,5m3 nieczystości płynnych, które odprowadza zabudowanie,  nie trzeba mieć zezwolenia, a wystarczy tylko zgłoszenie.

Małgorzata Mila powiedziała, iż wystarczy zgłoszenie, które się składa w starostwie,  ale wszyscy wiedzą, że osoby chcące zamontować oczyszczalnię nie dostają zgody, Starostwo składa protest i nie wynika to ze złej woli starostwa, ale wynika to z planów miejscowych i stanowiska gminy. Ona pyta, czy gmina zmieni stanowisko i będzie umożliwiała ludziom montaż oczyszczalni przydomowych. Ładnie się mówi, że gmina będzie skanalizowana, ale ze względów finansowych i koncentracyjnych kanalizacja będzie przechodziła tylko przez główne ulice. Ona zrozumiała, że na ulicy Bukowej, która odchodzi od ulicy Złotowskiej kanalizacji też nie będzie, aczkolwiek na zebraniu, na którym był Burmistrz, Pani projektant mówiła, że na ulicy Bukowej kanalizacja będzie. Chciałaby konkretna odpowiedź, czy gmina nie będzie sprzeciwiała się montowaniu przydomowych oczyszczalni biologicznych na tych posesjach przez które nie będzie przechodzić kanalizacja.

Burmistrz powiedział, iż odpowiada konkretnie. Ulicę Bukową wymienił przykładowo. Jeżeli chodzi o wyrażanie zgody, ona jako radna musi zrozumieć, że uchwalony plan przestrzennego zagospodarowania jest prawem miejscowym. Jeżeli jest tak, jak radna mówi, że jest dobra wola w Starostwie, gorzej jest z gminą, on jako Burmistrz prawa łamać nie może.  Planów w Skórce jest 8 czy 9, jeżeli w planach jest taki zapis, to on tego prawa zmieni ć nie może.

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż wie co to jest plan przestrzennego zagospodarowania, wie co to jest prawo miejscowe, wie co to jest uchwała. Wie także, iż na jednej sesji uchwalamy a na kolejnej zmieniamy, ponieważ ktoś zapomniał dodać słowa. Wszystkie plany można zmieniać, wszystkie uchwały można zmieniać i ona nie namawia do łamania prawa tylko zadaje pytanie, czy jest dobra wola gminy aby na obszarach gdzie  nie będzie przechodzić kanalizacja ludzie mogli montować oczyszczalnie biologiczne.  Czy jeżeli osoby zgłoszą się do Starostwa otrzymają odpowiedź pozytywną.

Burmistrz powiedział, iż znany jest mu jedyny przypadek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie on sam wnioskował o dokonanie takiej zmiany i do dzisiaj żałuje, chodziło ulicę Bukową w Skórce. Prosił o dokonanie tej zmiany aby jej dorobek życia nie został zamieniony w gruzowisko. Jeżeli jest obowiązujący plan, to radna musi zrozumieć, że jest to prawo.

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż w takim razie gmina, która dba o mieszkańców, niech przystąpi do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego żeby tym ludziom umożliwić funkcjonowanie na przyzwoitym poziomie. Jedni będą mieli wszystko: kanalizację, oświetlenie, chodniki, inni nie będą mieli nic. Nie jest to sprawiedliwe. Ponadto Burmistrz z uporem  maniaka, kiedy tylko jest to możliwe, wraca do planu zagospodarowania przestrzennego na jej działkach. Przypomina, że gdyby tego planu nie zmieniono, pewnie byłby nakaz rozbiórki, tylko że za tę rozbiórkę i poniesione koszty zapłaciłaby gmina. Sprawa nie skończyłaby się tym. Winna była bowiem gmina, która wydała decyzję o warunkach zabudowy.

Burmistrz powiedział do radnej, iż ta się myli i mówi nieprawdę.

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż prawo można zmienić, bo to prawo ma służyć ludziom, a nie ludzie prawu. Uchwałę można zmienić, czego przykładem jest ostatnia sesja, gdzie zmieniano uchwałę w sprawie nadania imienia szkole w Skórce i świat się nie zawalił.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na różnice związane z procedowaniem nad zwykłymi uchwałami i planami zagospodarowania przestrzennego, gdzie może to trwać nawet 2 lata. Gmina pracuje nad kanalizacją od 4 – 5 lat, obecnie ze względu na wskaźnik koncentracji istnieje konieczność ograniczenia sieci. Być może pojawią się nowe możliwości aby podłączyć pozostałe zabudowania do już istniejącej sieci. Sytuacja  taka ma miejsce nie tylko w Skórce ale także Podróżnej i Śmiardowie, gdzie wyłączona jest cała Dąbrowa.

Ad. 6

Piotr Tomasz radny Powiatu Złotowskiego złożył informację o działalności w Radzie Powiatu Złotowskiego.

W dniu 9 kwietnia br. z inicjatywy radnego Władysława Ogórka odbyło się spotkanie sołtysów i radnych zamieszkujących wsie Podróżna, Śmiardowo Kraj. Augustowo, Głubczyn, Dolnik i Paruszka, w sprawie inwestycji drogowej biegnącej przez te miejscowości. Na zebraniu obecni byli wszyscy radni powiatu reprezentujący gminę Krajenka: radny Jan Zając, Tadeusz Wiśniewski oraz on. Ponadto w spotkaniu uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka Janusz Szczerbiak. Podczas spotkania, każdy z radnych powiatu przedstawił co zrobił dotychczas w kierunku, by powyższa inwestycja została zrealizowana. Jemu udało się przekonać radnych opozycji do poparcia inwestycji. Wspólnie z radnym Ogórkiem skierowali wniosek do zarządu o ujęcie tej inwestycji w budżecie na 2010 rok. Nie otrzymali nawet odpowiedzi. Jak wiadomo inwestycja drogowa Podróżna – Paruszka nie znalazła się w tym budżecie. W budżecie, którego nie poparł. Budżet ten natomiast poparł i radny Wiśniewski, i radny Zając. Na ostatnim zebraniu z ust obu panów ponownie padły deklaracje w tej sprawie. Czy będą to tylko słowa? Warto podkreślić, iż tym razem nie wypowiadali się jako członkowie koalicji SLD-PSL, koalicji rządzącej powiatem złotowskim, decydującej o wszystkich inwestycjach, ale jako liderzy tej koalicji. Panowie Ci od ponad miesiąca zasiadają w Zarządzie Powiatu. Panowie zadeklarowali konkretne działania i zgłoszenie odpowiednich wniosków. Podczas ostatniej sesji zapytał jak to wygląda w praktyce. Niestety w ostatnim miesiącu, podczas posiedzeń Zarządu, ani radny Zając, ani radny Wiśniewski żadnych wniosków w sprawie realizacji inwestycji drogowej Paruszka-Podróżna nie zgłosili. Warto o tym pamiętać, gdy za kilka miesięcy SLD i PSL będą mamić obietnicami wyborczymi. Będzie to tylko manipulowanie, bo jak wygląda kwestia inwestycji na drogach powiatowych, położonych w gminie Krajenka widzi chyba każdy z jej mieszkańców. Niestety od 8 lat nic się nie zmienia.

Radny Piotr Tomasz stwierdził, iż źle wygląda także utrzymanie bieżącej przejezdności dróg. Drogi powiatowe są w fatalnym stanie, dziurawe jak ser szwajcarski. Na początku marca, zaraz po ustąpieniu zimy, zaczął monitować o ich naprawę. Był zaskoczony, gdy dowiedział się od Starosty Jaskólskiego, że harmonogram naprawy dróg powiatowych został przyjęty dopiero 7 kwietnia. On prosił o niego już na początku marca. Potrzeba było Az miesiąca, żeby zapoznać się z fatalnym stanem dróg. Starosta twierdzi, że nie jest tak źle, że ekipy uporają się z tym problemem na terenie całego powiatu w 2-3 miesiące. Pytanie tylko, czy można wierzyć słowom wypowiadanym przez Starostę. Przyznał, że on nie wierzy. Szanuje jako człowieka, ale jako urzędnik stracił jego zaufanie i uważa, że powinien ustąpić z zajmowanego stanowiska. Podobno naprawia się drogi na terenie Gminy Krajenka, podobno robi to prywatna firma, podobno o każdym działaniu tej firmy informowany jest Burmistrz. Rozmawiał w tej sprawie z Burmistrzem i informowany nie był. Rozmawiał z radnym Ogórkiem, w Śmiardowie Kraj. dziury jak były, tak są. Objechał drogi i dziury, zrobił fotografie, dziury pozostają w stanie nienaruszonym. Namacalny dowód to incydent sprzed 3 dni, gdzie sąsiad uszkodził sobie samochód w dziurze na drodze powiatowej do Sokolna. Zachęcał sąsiada do złożenia pozwu, może to czegoś nauczy? Bo jak nie ma odpowiedzialności, to jest jak jest. Dyrektor Powiatowego zarządu dróg Jacek Arter, to kolejna osoba obok Starosty Jaskólskiego, która jego zdaniem winna zostać pozbawiona zajmowanego stanowiska. Zdaniem starosty Jaskólskiego to dobry pracownik, czego wyrazem jest przyznana mu 14 kwietnia nagroda pieniężna. On złośliwie powie: jaki szef taki pracownik. Może słowo „złośliwie” zostało źle użyte, bo należałoby je zastąpić słowem – „trafnie”. Przykład: Podczas ostatniej sesji Starosta odpowiadał mu na zapytanie dotyczące łamania ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Przypomniał, iż dwóch członków Zarządu Powiatu, osoby z najbliższego otoczenia Starosty, złamało ustawę. Gdyby Starosta przeanalizował ich oświadczenia to wiedziałby, że nie mogą być jego najbliższymi współpracownikami. Ponieważ takich osób, których oświadczenia powinien przeanalizować Starosta jest ok. 40, zapytał, czy to zrobił. Nie dowiedział się. Starosta nie umiał mu odpowiedzieć np. na pytanie czy dokonał analizy oświadczeń majątkowych. Zgodnie z art. 25c ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym ma obowiązek dokonać takiej analizy. Każdego roku Starosta składa Radzie informację w tym zakresie. Rodzi się zatem pytanie: składa informację i nie czyta? To może warto zapytać, tu na tej Sali Starostę, czy dwóch dyrektorów w podległych mu placówkach łamie ustawę o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne? Może warto zapytać radnych, którzy nie poparli miesiąc temu jego wniosku o odwołanie starosty, czy godzimy się na naruszenia prawa – naruszenia, bo to już tradycja. Dla przykładu przypomniał o zatrudnieniu byłego dyrektora w jednej z podległych starostwu placówek, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne, tak więc zatrudnionego z naruszeniem prawa oświatowego. Starosta przez kilka miesięcy miał wiedzę, że naruszono prawo, a mimo to stan naruszenia trwał. Dlaczego tak się działo i dzieje? Odpowiedź jest prosta: Bo nie ma odpowiedzialności.

Radny powiedział, iż wspominał ostatnio, że pytał o liczbę zatrudnionych emerytów w jednostkach podległych starostwu. Nie oznacza to, że jest przeciwnikiem zatrudniania takich osób, przeciwnie, jeśli jest taka potrzeba i nie zamyka to drogi dla rozwoju zawodowego ludzi młodych, to jest nawet wskazane. Starosta zatrudnia 53 takie osoby. Argumentował, że dlatego, że to z uwagi na zawód, specjalność i że przyjęto w starostwie zasadę, że pytają w Powiatowym Urzędzie pracy czy nie ma odpowiedniej kandydatury wśród osób bezrobotnych. Tak mówi Starosta, któremu nie wierzy. Żeby nie być gołosłownym dla przykładu przypomniał o zatrudnieniu kierownika ds. gospodarczych, w jednej z podległych starostwu placówek zatrudniono emeryta, byłego dyrektora, z wysoką dyrektorską emeryturą i nie było konsultacji z Powiatowym Urzędem Pracy w Złotowie. Jak się to ma do słów Starosty?.

Piotr Tomasz poinformował, iż pobyt delegacji powiatu złotowskiego, w skład której weszło dwóch dziennikarzy telewizji ASTA w powiecie Giforn pokryła strona niemiecka. Koszt filmu to nieco ponad 3000zł i został sfinansowany przez budżet powiatu. Powiat nie występował do innych podmiotów działających na rynku mediów z ofertą nakręcenia filmu.

Podczas ostatniej sesji udzielono także absolutorium Zarządowi Powiatu oraz podjęto uchwałę o zaciągnięciu zobowiązania, które wynikało z zapisów uchwały budżetowej. Ze względu na wadliwość wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium oraz ignorowanie wniosków opozycji o oszczędności, wstrzymał się od głosu. Co do zadłużenia radny przypomniał, iż na koniec roku wyniesie ono ponad 22 mln zł.

Ad.7

Po wznowieniu obrad Mirosław Machejek Skarbnik Gminy Krajenka poinformował o najważniejszych kwestiach związanych z wykonaniem Budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2009 rok. Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

Zapoznał także zebranych z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. Opinia ta była pozytywna.

Piotr Jończyk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2009 rok. Wniosek został opracowany w trakcie posiedzenia Komisji odbytego w dniu 6 kwietnia 2010 roku. Uchwała Komisji Rewizyjnej w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Bogumiła Maciejewska Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2009 rok. Skład Orzekający RIO wyraził opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej został należycie uzasadniony.

Anatol Najmowicz – Przewodniczący Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence powiedział, iż podczas posiedzenia Komisji, wnikliwie badano sprawozdanie oraz wniosek Komisji Rewizyjnej. Do wykonania budżetu nie wniesiono uwag, a wniosek Komisji Rewizyjnej uzyskał jednogłośną akceptację.

Władysław Ogórek – Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence poinformował, iż Komisja Gospodarcza podczas posiedzenia odbytego w dniu 27 kwietnia br. w pełnym składzie, rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu oraz zapoznała się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i jednogłośnie pozytywnie poprała stanowisko ww. Komisji o udzielenie Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy i miasta za 2009 rok.

Radny Wacław Jamróz powiedział, iż głosował podczas posiedzenia Komisji „za” udzieleniem absolutorium i stanowisko swoje podtrzymuje. Nasuwa mu się jednak powtarzający się wniosek dotyczący ściągalności podatków. Zaległości są duże, wynoszą 773 tys. zł. Jak wyjaśniał Skarbnik, część z nich jest trudna do wyegzekwowania, ponieważ np. podmiot gospodarczy znajduje się w upadłości. Część zaległości, dotycząca czynszów dzierżawnych za grunty, stanowi niewielkie kwoty. Prosi aby przyjrzeć się „autorom” zaległości, czy nie są to te same osoby.  Jeżeli ktoś zalega systematycznie co roku, jego zdaniem należałoby zaniechać zawierania umów z takimi osobami. Jego zdaniem umowy powinny zawierać zapis, iż w przypadku gdy są zaległości umowa zostanie rozwiązana.

Skarbnik poinformował, iż umowy podpisywane przez gminę posiadają taka klauzulę i jest ona stosowana. Zaległości dotyczące czynszów, w ogólnej kwocie zaległości stanowią niewielką pozycję, tj. ok. 6 tys. zł. Wzrastają zaległości dotyczące przede wszystkim podatku od nieruchomości. Są to najczęściej sytuacje, gdzie ludzie stracili pracę. Pogorszenie sytuacji mieszkańców widać także w udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaległości z tytułu czynszów stanowią pozycję malejącą. Zwrócił także uwagę na odmienny tryb dochodzenia roszczenia z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych i podatkowych. W przypadku zaległości czynszowych podstawą egzekucji nie jest tytuł wykonawczy, a zachodzi konieczność dochodzenia przed sądem, co często może być kosztowniejsze niż sama zaległość.

W związku z wyczerpaniem głosów w dyskusji pod głosowanie poddany został wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka za 2009 rok.

Na sali obrad w trakcie głosowania znajdowało się 15 radnych.

Oddano 14 głosów za, 1 głos przeciwny oraz 0 głosów wstrzymujących.

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Rady poinformował, iż Rada Miejska w Krajence, większością głosów, podjęła uchwałę Nr XLII/237/10 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta za 2009 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 5  do nin. protokołu.

Ad.8.1.

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/238/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Miała – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Ad.8.2

Wiceprzewodnicząca Rady Bogumiła Maciejewska przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i Miastu Krajenka lub jej jednostkom organizacyjnym. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/239/10 w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie i Miastu Krajenka lub jej jednostkom organizacyjnym – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Ad. 8.3

Mirosław Machejek przedstawił autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2010 rok.

Do budżetu po stronie dochodów i wydatków proponuje się wprowadzić kwotę 186399 zł  z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wysokość kwoty jest ustalona na podstawie wniosku gminy.

Pojawiła się także możliwość sięgnięcia po środki unijne na budowę kortów tenisowych przy ulicy Bydgoskiej w Krajence. Udział własny gminy w kwocie 303000 zł został wygospodarowany w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargów na zadania drogowe.

Wprowadza się także zadanie Odnowa wsi Głubczyn z kwotą 38000 z przeznaczeniem na dokończenie dokumentacji technicznej. Spodziewany jest nabór wniosków na ww. zadanie.

Skarbnik poinformował także o podpisaniu 2 umów z FOGR na przebudowę dróg dojazdowych do pól. Przesunięto na ten cel także środki własne, co pozwoli na realizację ok. 1,6 km dróg.

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/240/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy i miasta na 2010 rok – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

Ad.8.4.

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Stanowiska były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/241/10 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

Ad. 8.5

Aleksandra Sawicka kierownik referatu Ochrony Środowiska i Inwestycji przedstawiła projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Krajenka. Wyjaśniła, iż wcześniej takie wymagania określone były zarządzeniem Burmistrza. W styczniu zeszłego roku zmieniła się ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która spowodowała przeniesienie kompetencji w zakresie określenia takich warunków na radę gminy. W międzyczasie zmieniła się także ustawa o bateriach i akumulatorach, która także wprowadziła zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany te podważyły pewność co do obowiązywania uchwał rad dotyczących regulaminów utrzymania czystości i porządku. Dość długo trwało oczekiwanie na interpretację Wojewody w tej sprawie, czy Rada może podjąć uchwałę na podstawie dotychczasowego regulaminu, tj. czy regulamin ma moc obowiązującą. Wczoraj gmina otrzymała taka interpretację telefonicznie. Podpierając się uzyskaną informacja oraz faktem, że żaden wojewoda nie uchylił takiej uchwały, a dwaj wojewodowie wydali oświadczenia, że gminne regulaminy nadal obowiązują, dlatego postanowiono przedłożyć projekt tej uchwały. Podstawą podjęcia uchwały jest także rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu określenia takich wymagań. Wymagania te mają być zapisane w sposób jasny i zrozumiały oraz niedyskryminujący przedsiębiorców. Uchwała określa opis wyposażenia technicznego, wymagania dotyczące pojazdów, pojemników, bazy transportowej, jak również zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami, a także miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Dla Krajenki Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów jest ZUO Piła, które składa się z trzech składowisk odpadów: w Kłodzie, Międzybłociu i Trzciance.

Radna Małgorzata Mila powiedziała, że wyjaśniano dlaczego tak szybko przedłożono projekt uchwały, chciałaby wiedzieć, czy jest jakiś określony termin na jej podjęcie.

Aleksandra Sawicka powiedziała, iż ustawa zmieniła się w styczniu, gminy miały czas półroczny na podjęcie uchwał. W międzyczasie zmieniła się ustawa o akumulatorach i bateriach i nie było do końca wiadomo, czy obowiązują gminne regulaminy utrzymania czystości i porządku. Na ich podstawie uchwalane są wymagania dla przedsiębiorców. Dość długo czekano na interpretację prawników wojewody.

Radna Małgorzata Mila pytała kiedy zmieniła się ustawa o bateriach.

Aleksandra Sawicka poinformowała, że ustawa ta zmieniła się w kwietniu ubiegłego roku oraz określała półroczny czas na dostosowanie gminnych regulaminów.

Radna Małgorzata Mila zapytała ponownie, czy jest jakiś termin do którego trzeba podjąć tę uchwałę.   

Aleksandra Sawicka wyjaśniła, iż terminu takiego nie ma. Uchwała jest podejmowana w oparciu o regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie. Regulaminy natomiast są uchwalane na podstawie Planu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. Gmina jest na etapie aktualizacji planów. Dokumenty są wywieszone na stronie BIP Urzędu. Na kolejnych sesjach konieczna będzie aktualizacja planów oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Być może zajdzie potrzeba aby uchwałę dotyczącą wymagań dla przedsiębiorców podjąć ponownie.

Grażyna Urbanek z-ca burmistrza Gminy i Miasta Krajenka wyjaśniła, iż taki regulamin w gminie był, ale wydany na podstawie zarządzenia Burmistrza. Proponowany Radzie do uchwalenia jest taki sam. Po sporządzeniu nowych programów i regulaminu, jeszcze raz wrócimy do tego tematu. Te warunki były, obowiązywały i nie zostały zmienione.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLII/242/10  w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

Ad. 9

Radny Franciszek Rutkowski pytał, czy w najbliższym czasie odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Pytają o to mieszkańcy. Zbiórka w poprzednich latach cieszyła się dużą popularnością.

 

Radna Elżbieta Smodis poinformowała, iż mieszkańcy zwracali się do niej z pytaniami dotyczącymi tegorocznego Przeglądu Orkiestr Dętych.  Radna pytała, czy Przegląd w tym roku się odbędzie, a jeżeli nie to dlaczego.  Jeżeli imprezy nie będzie to szkoda. Zdaniem radnej mogłaby się odbyć np. w amfiteatrze, na stadionie, czy przy  Straży Pożarnej.

Radna Małgorzata Mila prosiła o podanie wykazu ulic w Skórce gdzie nie będzie kanalizacji sanitarnej oraz pytała, czy kanalizacja będzie na ulicy Bukowej w Skórce. Wcześniej była informowana, że tam kanalizacja będzie.

 

Radna Małgorzata Mila prosiła o udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytanie, które zadała na poprzedniej sesji: „Jaką alternatywę mają mieszkańcy tych miejsc, gdzie kanalizacji sanitarnej nie będzie, czy gmina nie będzie utrudniać  budowy  przydomowych oczyszczalni.”

 

Radna Małgorzata Mila wnioskowała o naprawienie zjazdu z ulicy Bukowej na ulicę Złotowską w Skórce.  Są tam olbrzymie dziury.

 

Radna Małgorzata Mila wnioskowała także o wyrównanie ulicy Dębowej  oraz w okolicach nowo budowanych domów w Skórce. Jeżeli drogi te nie są ujęte w wykazie pracy równiarki, to prosi aby je także uwzględnić.

 

Radna Małgorzata Mila pytała także ile urlopu od ostatniej sesji wykorzystał Burmistrz.

 

Radna Elżbieta Smodis powiedziała, iż mieszkańcy ulic, na których prowadzone będą inwestycje pytają do kiedy mają zakończyć podłączanie się do infrastruktury technicznej.

 

Grażyna Urbanek wyjaśniła, iż do wszystkich zainteresowanych mieszkańców wysłane zostały w tej sprawie pisma. Prace miały zostać zakończone przed rozpoczęciem inwestycji, czyli już. Na ulicy Wojska Polskiego roboty już się rozpoczęły, wkrótce rozpoczną się na ul.  Sikorskiego. Po majowym weekendzie wykonawcy przekazane zostaną  kolejne ulice. Mieszkańcy muszą się pośpieszyć.

 

Radny Henryk Kania przypomniał, iż w poprzedniej kadencji Rada przyjęła do wiadomości, że w Urzędzie wprowadzono ISO. Miało to poprawić obsługę klientów, szczególnie mieszkańców gminy. Radny pytał komu powinni służyć pracownicy Urzędu, kierownicy referatów. Czy powinni służyć mieszkańcom gminy, klientom spoza gminy, czy na potrzeby samorządu gminnego. Chciałby to jeszcze raz usłyszeć. Jak pamięta miało to służyć poprawie obsługi, w doradztwie i wielu innych sprawach.

 

Ad. 10

Przewodniczący Rady poinformował, iż zarówno on, jak i Wiceprzewodnicząca Rady w miarę możliwości uczestniczą w spotkaniach, na które są zapraszani. Ponadto do wiadomości Rady wpłynęły 3 pisma.

Pierwsze z nich pochodziło od Związku Gmin Krajny i dotyczyło podjęcia uchwały w sprawie przekazania udziału w gruncie, który posiada gmina w Międzybłociu. Jest w tej sprawie stanowisko Rady, którego nie zamierza się zmieniać. Stanowisko to zostało przekazane na spotkaniu ZGK.

Kolejne pismo skierowała Agencja Nieruchomości Rolnych z wnioskiem o przejęcie oczyszczalni ścieków w Dolniku. Informują także, iż stawki za odbiór nieczystości dla osób podłączonych zostaną ustalone w wysokości obowiązującej w mieście Krajenka.

Wpłynął także wniosek Pana Grzegorza Ziółkowskiego mieszkańca Krajenki dotyczące działań mających na celu upamiętnienie mało znanego obozu jenieckiego położonego na terenie Gminy Okonek. W prasie były dwa duże artykuły dotyczące tego miejsca. Jest apel o przystąpienie do tego stowarzyszenia.

Przewodniczący zwrócił się także z pytaniem do komendanta Komisariatu Policji w Krajence w sprawie włamań, jakie miały miejsce na terenie Krajenki. Krążą na ten temat różne historie. Prosi o podanie, w miarę możliwości, informacji ile ich było i czego dotyczyły.

Jacek Jutrzenka-Trzebiatowski powiedział, iż plotki docierają także do komisariatu. W ostatnim okresie odnotowano na terenie Krajenki trzy zdarzenia. Poprzednio były dwa włamania do sklepów. Sprawcy zostali zatrzymani, pochodzili spoza Gminy Krajenka, z Inowrocławia. W związku z ostatnimi zdarzeniami zwiększono służby operacyjne. Prosił o czujność mieszkańców, która jest i tak bardzo duża. Jest bardzo dużo telefonów, także na policjantów. Wzrasta także liczba zakładanych alarmów.

Regina Lamtschek sołtys wsi Skórka wnioskowała o spowodowanie naprawy małego odcinka drogi powiatowej na terenie wsi Skórka. Droga ta jest praktycznie nieprzejezdna.

Burmistrz wrócił do pytania, które zadał radny Henryk Kania. Chciałby na to pytanie odpowiedzieć rzetelnie, natomiast z tego pytania nic nie wynika, nie wie o co chodzi. Nie wie, czy radny ocenia Urząd źle, czy dobrze. Prosi o skonkretyzowanie o co chodzi, podanie przykładu. Jeżeli będzie odpowiadał w ten sam sposób w jaki radny pyta, to szkoda odpowiadać. Prosi o opieranie się na konkretach, wtedy będzie konkretna odpowiedź.

Przewodniczący zapytał radnego, czy chciałby skonkretyzować o kogo chodzi, wskazać konkretny dział, czy pracownika.

Radny Henryk Kania powiedział, iż nie ma to sensu.

Ad. 11

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady o godz. 14:15 zamknął XLII sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokółowała:                                                             Przewodniczyli:

Renata Urbanek                                                              Piotr Gniot

 

Inspektor ds. obsługi rady                                           Przewodniczący Rady