Protokół Nr XLVII/10

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia 22 lipca 2010 roku

w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Krajence

 

 

Ad. 1

Sesję o godz. 8:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecni radni: Henryk Kania i Waldemar Siwek.  Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§   Janusz Szczerbiak – Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

§   Grażyna Urbanek  - z-ca Burmistrza

§   Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy

§   Aleksandra Sawicka – kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska,

 

Ad.2

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum

2.     Przedstawienie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektu uchwały  i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany w budżecie gminy i miasta na 2010 rok.

4.     Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

5.     Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

Ad.3

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka przypomniała, iż gmina realizuje zadanie związane z kanalizacją. Obecnie trwają prace, które mają doprowadzić do wykonania zadania. Między innymi w Starostwie Powiatowym w Złotowie zostały złożone wnioski o wydanie pozwoleń na budowę. Pozwoliło to na określenie długości sieci oraz wskaźnika koncentracji.

Na etapie studium wykonalności zadania wskaźnik koncentracji był zachowany, ponieważ interpretacja przepisów pozwalała na uwzględnienie wszystkich działek objętych planem zagospodarowania przestrzennego. Na tej podstawie podpisana została preumowa z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej.  W trakcie sporządzania dokumentacji interpretacja uległa zmianie. Do wskaźnika koncentracji można obecnie zaliczyć tylko te nieruchomości, dla których wydane zostało pozwolenie na budowę. Zmiana ta powoduje, że gmina nie może uzyskać wymaganego wskaźnika koncentracji. Można jednak rury przesyłowe wykonać z własnych środków. Rozwiązanie to zostało zaakceptowane przez Wojewódzki Fundusz Ochronny Środowiska oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Odbyły  się w tej sprawie spotkania i uzgodnienia. Przyjęte rozwiązanie pozwoli na uzyskanie wskaźnika koncentracji ok. 130/km sieci. Wskaźnik jest bezpieczny i wystarczający.

W związku z powyższym jest propozycja wprowadzenia zadania do budżetu gminy i miasta, jako finansowanego ze środków własnych. Nazwa zdania jest następująca: Budowa kolektorów tranzytowych pomiędzy miejscowościami Krajenka, Żeleźnica, Augustowo , Paruszka, Dolnik, Śmiardowo Kraj. i Podróżna w gminie Krajenka.

Złożony został wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2,7 mln złotych, co stanowi 90% kosztów zadania. Środki własne gminy wyniosą 300 tys. zł. Pożyczka zostanie udzielona na okres 8 lat. Prace muszą zostać wykonane w ciągu 3 miesięcy. Jest to pożyczka bardzo korzystna. Wniosek gminy został zaopiniowany pozytywnie i zaakceptowany.

Działania te pozwolą na podpisanie umowy z Marszałkiem na realizację pozostałej części zadania. We wtorek odbyło się spotkanie z marszałkiem w tej sprawie, który zadeklarował, że umowę podpisze i proponowane rozwiązanie akceptuje. Został już ogłoszony przetarg na budowę sieci tranzytowych. Termin na realizację wyznaczony zostanie do 15 listopada br. Otwarcie ofert nastąpi 3 sierpnia br.

Mirosław Machejek Skarbnik Gminy Krajenka przedłożył projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2010 rok.

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 43 119 zł, z tego 14329 – na koszty przeprowadzenia spisu rolnego, 24660 zł na dofinansowanie programu Wyprawka szkolna oraz 4130 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 18.211.461 zł. Plan wydatków wynosi 2.743.119zł, z tego 11.443.600zł – wydatki majątkowe.

Do budżetu wprowadzono nowe zadanie finansowane pożyczką w wysokości 2,7 mln zł oraz ze środków własnych wygospodarowanych z oszczędności z przetargów.

Pożyczka będzie udzielona na warunkach preferencyjnych, oprocentowanie znacznie poniżej kredytów komercyjnych. Jest możliwość umorzenia 20% kapitału przy zachowaniu terminów spłat. Odsetki będą stanowić ok. 300 tys. zł i nie podlegają umorzeniu.

Wygospodarowane środki pochodzą przede wszystkim z planu na odnowę zagospodarowania centrum Miasta Krajenka. Maksymalny dopuszczalny poziom zadłużenia wynosi 10,8 mln zł, będzie 8,55, co daje bezpieczny margines.

Radny Jakub Niedźwiecki pytał, skąd wynika zmiana dotycząca obliczania wskaźnika koncentracji.

Grażyna Urbanek wyjaśniła, iż preumowę podpisano w 2009 roku. Posługiwano się wówczas interpretacją WFOŚiGW, że do wskaźnika koncentracji wlicza się wszystkie działki objęte planami zagospodarowania przestrzennego. Interpretacja ta uległa zmianie. Obecnie do wskaźnika koncentracji można wliczyć tylko te działki, które posiadają pozwolenie na budowę. Zasady zmieniły się w trakcie sporządzania dokumentacji. Jest projekt rozporządzenia, które zakładało wskaźnik koncentracji na poziomie 90, projekt ten jednak utknął w trakcie uzgodnień. Wyjaśniła także, że problem z uzyskaniem wskaźnika koncentracji ma wiele gmin, nie tylko objętych programem kluczowym ale także biorących udział w konkursie. Do realizacji ze środków własnych wybrano odcinki najtańsze (same rury).

Radna Małgorzata Mila pytała, czy sieć tranzytowa była brana pod uwagę przy planowaniu inwestycji oraz czy spowoduje to obniżenie kosztów inwestycji. Kosztorys był planowany na kwotę ok. 18 mln zł.

Grażyna Urbanek wyjaśniła, iż były to koszty szacunkowe na etapie studium. Kosztorysu wówczas nie było, bo nie mogło być. Wysokość refundacji będzie uzależniona od wartości inwestycji i wyliczonych wskaźników. Zgodnie z przeprowadzoną analizą refundacja będzie wynosić 85% kosztów zadania. Analiza finansowa została sporządzona i sprawdzona.

Radna Małgorzata Mila pytała, czy nadal będziemy występować o tę sama kwotę.

Grażyna Urbanek wyjaśniła ponownie, że dofinansowanych będzie 85% wartości inwestycji. Gmina realizuje przyjęty harmonogram. Przetarg na pozostałe prace musi zostać ogłoszony do 15 grudnia br. Proponowane do wykonania sieci tranzytowe zostały uzgodnione z WFOŚ.  Poinformowała także, iż gmina do czerwca każdego roku musi składać akces do WFOŚ w celu uzyskania pożyczki w roku kolejnym. Było to niemożliwe, jednak pożyczka mimo to zostanie udzielona.

Radna Małgorzata Mila pytała z jakich pozycji wygospodarowano 300 tys. zł.

Skarbnik poinformował, iż były to następujące zadania:

1)    240 tys. zł – Odnowa zagospodarowania centrum Miasta Krajenka,

2)    10 tys. zł – ulica Pocztowa w Skórce, kanalizacja burzowa

3)    15 tys. zł – remont gimnazjum z którego zrezygnowano z powodu przeznaczenia rezerwy oświatowej Ministerstwa Edukacji na tereny dotknięte powodzią.

Radna Małgorzata Mila pytała jakie były oszczędności w przypadku Odnowy zagospodarowania centrum Miasta Krajenka.

Skarbnik wyjaśnił, iż w budżecie planowano 1,8 mln zł. W przetargu uzyskano kwotę 1.220.000zł. Obecnie na zadaniu pozostaje 1.340.000zł.

Radna Małgorzata Mila pytała o wysokość oprocentowania pożyczki oraz prosiła o udostępnienie terminarza spłat.

Skarbnik poinformował, iż wynosi ono 3 punkty procentowe. Terminarz będzie sporządzony po podpisaniu umowy.  Spłaty roczne wyniosą 320 tys. zł przez okres 6 lat, w roku 7 – 780 tys. zł, w tym kwota 540 tys. zł, która podlegać będzie umorzeniu. Odsetki ok. 70 tys. zł.

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż z opinii RIO o prognozie zadłużenia wynika, że planowane spłaty z odsetkami w roku 2011 wyniosą 1,6 mln zł. Pytała, czy w kwocie tej uwzględniona jest pożyczka, o której mowa. Może się okazać, że gmina będzie spłacać ok. 2 mln zł z odsetkami.

Skarbnik powiedział, iż nie, ponieważ prognoza zadłużenia obejmuje kredyty zaciągnięte na finansowanie zadań m.in. z PROW. Będą to kredyty krótkoterminowe na zapłacenie faktur wykonawcom. Faktury te będą podstawą do uzyskania refundacji. Dotyczy to zadań: Modernizacja Stadionu Miejskiego w Krajence, Budowa stacji uzdatniania wody w Krajence oraz budowa sieci, Budowa Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku nad jeziorem Wapińskim.

Burmistrz poinformował, iż wcześniej ta forma finansowania nosiła nazwę kredytu pomostowego, który był przeznaczony na opłacenie faktur, będących podstawą refundacji. Przypomniał także, iż z jednej strony gmina zaciąga kredyty, ale z drugiej strony posiada lokaty na prawie tę samą kwotę.

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż rozumie wszystkie wyjaśnienia jednak ma wątpliwość, czy gmina będzie w stanie ponieść ciężar kredytów w kolejnych latach oraz, czy będzie mogła w dalszym ciągu prowadzić inwestycje.

Skarbnik powiedział, iż gmina będzie w stanie spłacać kredyty. Rozbudowa infrastruktury może spowodować zachętę do budowania na skanalizowanym terenie. Do prognoz nie przyjmował zwiększonych wpływów z podatków od nieruchomości zabudowanych.

Grażyna Urbanek powiedziała, iż za przygotowanie projektów budżetów oraz prognoz finansowych jest odpowiedzialne kierownictwo gminy i wszyscy powinni zdawać sobie sprawę, że oni nie są zainteresowani podejmowaniem działań, które mogłoby ich narazić na odpowiedzialność. Gmina będzie nadal prowadzić inwestycje: kanalizację gminy oraz wymianę sieci wodociągowej. Są to bardzo poważne zadania.

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż chciałaby wiedzieć, czy gmina będzie w stanie prowadzić inne inwestycje, chociażby takie jak do tej pory.

Grażyna Urbanek wyjaśniła, iż przygotowywane do utwardzenia są kolejne ulice, w których w roku bieżącym wykonano kanalizację burzową. Są to ulice Łódzka i Słowackiego. Planuje się do remontu także ulicę Końcową.

Skarbnik wyraził pogląd, iż realizacja dużych projektów jest tańsza – realizacja następuje szybko i kompleksowo rozwiązuje problemy. Resztę będzie można wykonać w miarę możliwości.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych, 12 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym, podjęła uchwałę Nr XLVII/254/10 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 rok – która stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.

Ad. 4

Skarbnik Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Skarbnik przypomniał, iż zaciąganie kredytów i pożyczek musi być potwierdzone każdorazowo odrębną uchwałą rady.

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych, bezwzględną większością głosów, tj. 12 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym, podjęła uchwałę Nr XLVII/255/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej – która stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

Ad.5

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady o godz. 8:50 zamknął XLVII sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokółowała:                                                             Przewodniczyli:

 

Renata Urbanek                                                              Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi rady                                          Przewodniczący Rady