Protokół Nr XLVIII/10

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia 11 sierpnia 2010 roku

w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Krajence

 

 

Ad. 1 i 2

 

Sesję o godz. 8:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecni radni: Karol Makarewicz, Anatol Najmowicz i Piotr Jończyk.  Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§   Janusz Szczerbiak – Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

§   Grażyna Urbanek  - z-ca Burmistrza

§   Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy

 

Ad.3

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie quorum

3.     Przedstawienie porządku obrad.

4.     Rozpatrzenie projektu uchwały  i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany w budżecie gminy i miasta na 2010 rok.

5.     Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

Ad. 4

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka poinformowała, iż zmiany w budżecie wiążą się przetargiem na budowę sieci tranzytowej kanalizacji sanitarnej. Jak informowano wcześniej oferty składane były do 3 sierpnia br. Wpłynęły 3 oferty, wszystkie spełniające wymogi określone w przepisach:

1)    Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA Technik z Budzynia za kwotę 5.794.114,13zł,

2)    Zakład Instalacji Sanitarnych, CO. I Gazu Marian Madej z Piły na kwotę 3.468.583,18zł,

3)    Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „Inż.-Ekon” z Konina z kwotą 4.586.035,23zł

W dniu dzisiejszym planowane jest rozstrzygnięcie przetargu i zakończenie procedury, stąd konieczność dokonania zmian w budżecie.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 12 radnych, 11 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym, podjęła uchwałę Nr XLVIII/256/10 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 rok – która stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.

Ad.5

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady o godz. 8:10 zamknął XLVIII sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokółowała:                                                             Przewodniczyli:

 

Renata Urbanek                                                              Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi rady                                           Przewodniczący Rady