Protokół Nr XLIX/10

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Krajence

 

 

Ad. 1 i 2

 

Sesję o godz. 8:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecna radna: Małgorzata Mila.  Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§   Janusz Szczerbiak – Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

§   Grażyna Urbanek  - z-ca Burmistrza

§   Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy

§   Aleksandra Sawicka – kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Inwestycji.

 

Ad.3

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie quorum

3.     Przedstawienie porządku obrad.

4.     Rozpatrzenie projektu uchwały  i podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy i miasta Krajenka na 2010 rok.

5.     Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

Ad. 4

Aleksandra Sawicka kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence przypomniała zabiegi Burmistrza o uzyskanie wsparcia zewnętrznego na budowę ulic i chodników na tzw. osiedlu Bydgoska. Zabiegano o środki w ramach programu ZPORR oraz Narodowym Programie Budowy Dróg Lokalnych. Wniosek do NPBDL został złożony także w roku ubiegłym. Gmina uplasowała się w konkursie na 49 miejscu, do realizacji przyjęto 30 projektów. Złożono odwołanie w celu uzyskania lepszej lokaty, co spowodowało przesunięcie projektu na 44 miejsce. W dniu 23 sierpnia br. Wojewoda wystosował do Burmistrza pismo z informacją, że gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% kosztów pod warunkiem rozpoczęcia inwestycji z własnych środków oraz realizacji zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem.  Powodem otrzymania środków są korzystne wyniki  przetargów. Wojewoda musi jeszcze uzyskać zatwierdzenie aneksu zmian Ministra Transportu.

W roku bieżącym odbędzie się kolejny nabór wniosków w ramach NPBDL. Trwają rozważania nad wyborem drogi, która miałaby szansę na realizację. Jest z tym problem w związku z wymaganiami programu.

Zmiany w budżecie omówił Skarbnik Gminy Mirosław Machejek.

Zmiany obejmują środki w wysokości 694 700 zł, które wprowadza się do budżetu w związku z pismem Wojewody oraz 3 dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Przesunięciu ulegają wydatki w wykazie zadań majątkowych ( środki ze składowiska, które są zbędne w roku bieżącym zostają przesunięte na budowę dróg gminnych z przeznaczeniem na dodatkowy odcinek o długości ok. 100m ulicy Pocztowej w Skórce).

 Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XLIX/257/10 w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Krajenka na 2010 rok – która stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.

Ad.5

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady o godz. 8:10 zamknął XLIX sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokółowała:                                                             Przewodniczyli:

 

Renata Urbanek                                                              Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi rady                                        Przewodniczący Rady