Protokół Nr L/10

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia  24 września 2010 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

Ad. 1

Sesję o godz. 12:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecna usprawiedliwiona radna Małgorzata Mila oraz radny Piotr Jończyk. Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§   Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

§   Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,

§   Ryszard Sieg- kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence,

§   Marek Pietrzak – Kierownik referatu Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Gospodarki Gruntami.

 

Ad.2

Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu 17 września wpłynął wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie realizacji zadania p.n. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krajence”. Punkt ten będzie realizowany jako 7.7.

 

Wobec powyższego porządek obrad jest następujący:

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

6.     Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za I półrocze 2010 roku.

7.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka,

2)    nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka,

3)    nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka,

4)    uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Krajenka,

5)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

6)    zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 rok,

7)    realizacji zadania p.n. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krajence”.

8.     Zapytania i wnioski radnych.

9.     Wolne głosy, informacje.

10.  Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono innych uwag.

Ad.3

Protokóły sesji Rady odbytych w dniach: 25 czerwca, 3,  9 i 22 lipca oraz 11 i 30 sierpnia 2010 roku zostały przyjęte bez uwag.

Ad.4

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

W okresie od 25 czerwca do 24 września br. kierownictwo Urzędu odbyło 13 posiedzeń kierownictwa podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

1.     Wydano zarządzenia:

1)    Nr 292/10 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany układu szczegółowego budżetu gminy i miasta na rok 2010 – układ szczegółowy został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok z dn. 25.06.2010r.

2)    Nr 293/10 z dn. 1 lipca 2010r. w sprawie zmiany składu Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do wyboru Prezydenta RP.  Zmiany były spowodowane rezygnacją kilku członków komisji z pracy podczas II tury wyborów.

3)    Nr 294/10 z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz obejmował 50 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia przede wszystkim pod uprawy rolne.

4)    Nr 295/10 z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz obejmuje 1 nieruchomość. Jest to działka oznaczona numerem 444/1 o pow. 2,39 ha, stanowiąca użytki rolne.  Cena nieruchomości  50.000zł.

5)    Nr 296/10 z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.  Wykaz obejmuje działkę oznaczona numerem 6/81 położoną w Głubczynie, którą Gmina sprzedawać będzie w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Zgodę na taką formę sprzedaży wyraziła Rada Miejska w drodze uchwały z 25.09.2009r. (P. Cuper). Cena gruntu 20.740 ( w tym VAT).

6)    Nr 297/10 z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2010 rok. Burmistrz dokonał zmiany zgodnie z przyznanymi mu kompetencjami. Zwiększeniu uległy dochody poprzez zmianę planu dotacji na łączną kwotę 8377zł, z tego:

- 4204 – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- 4173 – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

Zmieniono także zmiany przeznaczenia dotacji z wynagrodzeń pracownika na koszty usług opiekuńczych. Dotacje zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

7)    Nr 298/10 z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie zmiany układu szczegółowego budżetu gminy i miasta na rok 2010. W układzie szczegółowym budżetu uwzględniono zmiany przyjęte w zarządzeniu Nr 297/10.

8)    Nr 299/10 z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie zmiany układu szczegółowego budżetu gminy i miasta na rok 2010 – układ szczegółowy został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok z dn. 22 lipca.2010r.

9)    Nr 300/10 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. Budowa kolektorów tranzytowych (tłocznych i grawitacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą) kanalizacji sanitarnej Gminy Krajenka.  W skład komisji weszli: Aleksandra Sawicka -Przewodnicząca Komisji, Tomasz Iżyk, Marta Konek, Barbara Kloska. Wpłynęły 3 oferty, wszystkie spełniające wymogi określone w przepisach:

·          Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA Technik z Budzynia za kwotę 5.794.114,13zł,

·          Zakład Instalacji Sanitarnych, CO. I Gazu Marian Madej z Piły na kwotę 3.468.583,18zł,

·          Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „Inż.-Ekon” z Konina z kwotą 4.586.035,23zł

 

Wybrano ofertę Zakład Instalacji Sanitarnych, CO. I Gazu Marian Madej z Piły na kwotę 3.468.583,18zł.

 

10)  Nr 301/10 z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany układu szczegółowego budżetu gminy i miasta na rok 2010 – układ szczegółowy został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok z dn. 11 sierpnia 2010r.

11)  Nr 302/10 z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n. Udzielenie kredytu długoterminowego – 15 letniego w wysokości 4.165.000 na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy. W skład komisji weszli: Aleksandra Sawicka, Małgorzata Krasko, Mariola Olszewska, Barbara Kloska.

12)  Nr 303/10 z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany układu szczegółowego budżetu gminy i miasta na rok 2010 – układ szczegółowy został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok z dn. 30 sierpnia 2010r.

13)  Nr 304/10 z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za I półrocze 2010r.  Informacja została przekazana Radzie Miejskiej w Krajence oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz będzie przedmiotem obrad podczas dzisiejszej sesji Rady.

14)  Nr 305/10 z dnia 3 września 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Budowa placu zabaw dla dzieci pn. Radosna szkoła. Skład Komisji: Aleksandra Sawicka, Włodzimierz Hildebrandt, Marta Konek, Barbara Kloska. Postępowanie to zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty. W związku z tym w dniu 8 września br. został ogłoszony ponowny przetarg. Termin składania ofert upływa 23 września br.

15)  Nr 306/10 z dnia 15 września 2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz dotyczy działki położonej w Krajence przy ul. Okrężnej, oznaczonej numerem 288 o pow. 2862m2, przeznaczonej pod zabudowę. Cena wywoławcza 74.725 zł ( w tym podatek VAT).

16)  Nr 307/10 z dnia 15 września 2010r. w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, także w czasie wojny. Zarządzenie jest związane z planowaniem, organizowaniem i realizowaniem przedsięwzięć zapewniających wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym.

17)  Nr 308/10 z dnia 22 września 2010r. zmieniającego zarządzenie Nr 305/10 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Budowa placu zabaw dla dzieci pn. Radosna szkoła. W skład Komisji weszła dodatkowo 1 osoba, tj. Renata Urbanek.

 

 

2.     Ponadto przyjęto projekty uchwał będące przedmiotem obrad Rady Miejskiej od 25 czerwca br.  W związku z realizowanymi zadaniami konieczne było zwołanie sesji Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w tzw. trybie nadzwyczajnym w dniach 9, 22 lipca oraz 11 i 30 sierpnia br. Pod obrady przedkładano następujące projekty uchwał:

- w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017

- w sprawie  zmiany w budżecie gminy i miasta na 2010 rok (3 projekty),

- w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

 

W porządku obrad dzisiejszej sesji znalazły się projekty uchwał w sprawach:

- nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka,

- nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka,

- nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka,

- uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Krajenka,

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- zmian w budżecie gminy i miasta na 2010 rok,

- realizacji zadania p.n. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krajence”.

 

Grażyna Urbanek złożyła również informację o realizacji uchwał podjętych podczas ostatnich sesji Rady Miejskiej.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 25 czerwca 2010 roku podjętych zostało 6 uchwał, których realizacja przebiega następująco:

 

1)    Uchwała Nr XLIV/247/10 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace konserwatorskie – w związku z zakończonymi pracami, wpłynął wniosek o przekazanie dotacji.

2)    Uchwała Nr XLIV/248/10 w sprawie przejęcia nieruchomości na mienie komunalne – jest w trakcie realizacji.

3)    Uchwała Nr XLIV/249/20 w sprawie zmiany uchwały ustalającej górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych została przekazana do ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

4)    Uchwała Nr XLIV/250 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2010 rok – jest realizowana.

5)    Uchwała Nr XLIV/251/10 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie miasta Krajenka została ogłoszona na terenie miasta Krajenka i obowiązuje od 1 sierpnia br.

6)    Uchwała Nr XLIV/252/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków została zrealizowana.

 

Podczas sesji Rady odbytej w dniu 9 lipca br. podjęta została 1 uchwała dotycząca  przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017. Uchwała stanowiła podstawę do sporządzenia nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

 

W dniu 22 lipca br. Rada podjęła 2 uchwały:

1)    Uchwała Nr XLVIII/254/10 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2010 rok – jest realizowana,

2)    Uchwała Nr XLVIII/255/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w związku z realizacją kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krajenka – jest realizowana.

 

Kolejna sesja Rady odbyła się w dniu 11 sierpnia 2010 roku. Podjęta została uchwała Nr XLIX/256 w sprawie zmiany w budżecie gminy i miasta na 2010 rok. Uchwałą tą zwiększono wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej dla Gminy Krajenka. Zwiększenie budżetu na ten cel było związane z wynikami przetargu na powyższe zadanie.

 

Kolejna sesja zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka odbyta w dniu 30 sierpnia br.  spowodowana była koniecznością wprowadzenia do budżetu środków przyznanych gminie na zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych, w wysokości 694.700zł. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie uchwały przekazano w terminie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące finansów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zbadania ich zgodności z prawem. 

 

Grażyna Urbanek przedstawiła także informację o prowadzonych zamówieniach publicznych.

 

1.     W dniu 6 lipca 2010 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego – 15 letniego w wysokości 4.165.000zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych Gminy” . termin składania ofert upłynął 16 sierpnia br. Złożono jedną ofertę. Była to oferta Banku Gospodarstwa Krajowego za cenę 382.161,60 zł brutto. Postępowanie zostało rozstrzygnięte 18 sierpnia br. Jest to cena na dzień składania ofert. Wartość procentowa jest stała, ale odnosi się do wskaźnika WIBOR, więc kwota ta może ulec zmianie.

2.     Kolejne realizowane zadanie to budowa kolektorów tranzytowych kanalizacji sanitarnej dla gminy Krajenka. zadanie to jest już realizowana. Planowany termin zakończenia robót upływa 15 listopada 2010 roku. Wykonane zostały kolektory tranzytowe pomiędzy Augustowem a Śmiardowem, kolejny etap prac rozpocznie się w przyszłym tygodnie na odcinku Śmiardowo-Podróżna.

3.     Prowadzone jest także postępowanie przetargowe na wykonanie placu zabaw pn. Radosna szkoła. I postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu braku ofert. Kolejny przetarg został ogłoszony w dniu 8 września br. termin składania ofert upłynął 23 września br. Komisja przetargowa jest w trakcie badania oferty. Zadanie to jest dotowane w 50%. Jego realizacja powoduje problemy w całym województwie ze względu na brak zainteresowania ze strony wykonawców, spowodowanego wygórowanymi wymaganiami.

4.     W dniu 16 września ogłoszono przetarg na zadanie pn. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krajence. Oferty na realizację inwestycji można składać do 1 października 2010 roku.

Grażyna Urbanek poinformowała także o realizowanych przez Gminę inwestycjach.

Inwestycje zrealizowane:

1)    Przebudowa ulicy Pocztowej w Skórce,

2)    Budowa ulicy i chodników: ulica V Dzielnicy w Krajence,

3)    Budowa ulicy i chodników: Ulica Wojska Polskiego w Krajence,

4)    Budowa ulic i chodników – osiedle Bydgoska w Krajence,

5)    Budowa nawierzchni ulicy gen. Sikorskiego w Krajence,

6)    Wykonanie podbudowy dróg dojazdowych do pól,

7)    Przebudowa nawierzchni i chodników ulicy Końcowej,

8)    Budowa chodnika w m. Dolnik – dotacja dla samorządu województwa została przekazana,

9)    Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy i Miasta Krajenka – dokumentacja została przekazana, ostateczna płatność nastąpi po uprawomocnieniu się ostatniej decyzji w sprawie pozwolenia na budowę,

10)  Wykonano kanalizację deszczową w ulicach Słowackiego, Łódzkiej w Krajence,

11)  Modernizacja stadionu miejskiego w Krajence.

Zaawansowanie pozostałych inwestycji:

1)    Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Krajence pn. Radosna szkoła – jak wcześniej informowano, inwestycja jest w trakcie przetargu,

2)    Budowa kolektorów tranzytowych – w trakcie realizacji,

3)    Budowa stacji uzdatniania wody – prace trwają, termin zakończenia prac upływa z końcem stycznia przyszłego roku. W roku 2011 planowany jest przetarg na budowę sieci wodociągowej – środki na to zadanie są zabezpieczone dotacją z Funduszy Europejskich.

4)    Odnowa zagospodarowania centrum miasta Krajenka – zadanie dobiega do końca.

 

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 5

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Odpowiedzi stanowią załącznik nr 3 do nin. protokołu.

 

Doszedł radny Piotr Jończyk zwiększając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 14.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż jako radny ma prawo zadawać pytania, na które powinien dostać odpowiedź, jak każdy inny radny, bez aluzji pod jego adresem, które tutaj wszyscy usłyszeli. W przyszłości chciałby aby odpowiedzi udzielano mu w jednym piśmie, dostał chyba z pięć kartek, odpowiedzi nie są w kolejności. Nie wie czy to Malo stworzyć jakieś zamieszanie, żeby się nie połapał w odpowiedziach. Prosi o udzielanie odpowiedzi chronologicznie, tak jak zadawał pytania. Nie będzie się odnosił do różnych kierowanych insynuacji, chciałoby jednak odnieść do wycinki topoli i środków uzyskanych z tego tytułu. Pan Przewodniczący i Rada potwierdzi, że w przypadku jakichkolwiek zmian w budżecie, Skarbnik o wszystkim informuje. Może on na jakiejś sesji nie był, może to było omawiane, ale on od Skarbnika nie słyszał, że z tytułu wycinki drzew w Dolniku były jakieś dochody. Chciałby się odnieść także do informacji o wartości i stanie tych topoli. Burmistrz określił, że stan tych topoli był nędzny, że dla wróbla powietrza by starczyło. W momencie kiedy były one wycinane, w grudniu tlenu nie starczyłoby dla wróbla, bo były one bez liści. Nie było tam ani jednej suchej topoli. To boisko było zakładane przez młodzież w latach 70-tych. Topole były sadzone w jednakowym czasie, jak te na które była wydana decyzja. Za wycięcie 7 topoli Burmistrz naliczył, w przypadku nienasadzenia 14 dębów szypułkowych, o wysokości 2 m i nie wykonania inwentaryzacji, 101 tys. zł. Pyta więc jaką wartość miało ok. 100 topoli, jeżeli 7 topoli wyceniono na 101 tys.. Burmistrz mówił o sprzęcie specjalistycznym, do wycinki tych topoli była potrzebna wyłącznie piła spalinowa. Uważa, że podpisywanie umowy jednoosobowo przez pracownika Urzędu, wycena drzewostanu, kiedy jest to majątek komunalny, jedna osoba ma decydować o wartości tego drzewostanu – cos mu tutaj nie pasuje.

Burmistrz udowadniał wszystkim ile tlenu tracimy przez wycięcie dwóch drzew pod Klukowem, a tu twierdzi, że przy wycięciu 115 topoli, z jednej oddychałby wróbel. Wydaje mu się, że Burmistrz się pomylił. Burmistrz stwierdził, że on przesiaduje w Starostwie – tak przesiaduje w Starostwie, ponieważ przy uruchomieniu nowej działalności musiał załatwić pewne dokumenty.

Chciałby się odnieść także do kwestii dokumentacji sporządzonej przez GWDĘ. Jeżeli Burmistrz twierdzi, że 60 tys. za dokumentację oraz 14 tys. za koncepcję ronda w Krajence oraz kwota za dokumentację cmentarza w Krajence, to nic, wszystko jest przestarzałe i nieaktualne. Gdyby te pieniądze musiał wydać z własnej kieszeni, na pewno rozmawiałby inaczej. Burmistrz mówi, że cmentarz będzie za 5 lat, bo na tyle lat jest miejsce na cmentarzu parafialnym, ta dokumentacja zostanie także wyrzucona do kosza. Gdyby burmistrz robił dokumentację z własnej kieszeni, na pewno zastanowiłby się, czy warto robić dokumentację na zapas. Jeżeli dokumentacja jest zrobiona należy ją realizować.

Radny odniósł się także do odpowiedzi Burmistrza w zakresie udzielania pomocy przedsiębiorcom. Może innym Burmistrz pomaga, on tego nie kwestionuje. W kadencji burmistrza Lashmanna odczuwał tę pomoc, uważa, że odczuwało je także środowisko. W tamtym czasie chodnik i skrzyżowanie w Dolniku na pewno dawno byłby załatwiony. Burmistrz sugeruje, że pomógł spółdzielni w przekazaniu oczyszczalni ścieków do Agencji Nieruchomości Rolnych. Akurat w tamtym czasie obecny burmistrz pełnił funkcję Starosty. Oczyszczalnia nie miała uregulowanych kwestii z własnością gruntów i pomoc polegała na tym, że wyrokiem Sądu Rejonowego z 26 maja 1999r. uznano, że właścicielem jest Skarb Państwa, w użytkowaniu RSP w Dolniku. Mimo wyroku sądowego jeszcze próbowano manipulować i kombinować aby spółdzielnię zmusić do przejęcia, bo wystąpiono do NSA, motory podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego w Złotowie. Pyta dlatego, jaka to była pomoc.

Nie neguje, że Burmistrz podejmuje te wszystkie działania, ale ma za to uchwalone pobory z najwyższej półki. On to tak odczuł, jakby Burmistrz robił to za darmo, bez wynagrodzenia.

Burmistrz mówił także o gruntach pod budowę kolektorów na terenie wsi, że spółdzielnia chciała wykorzystać gminę, zarobić z tego tytułu, że będą prowadzone kolektory przez działki Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Radny pytał, czy jeżeli ktoś chce oddać jakiś majątek za darmo to jest to wykorzystanie. Żeby ułatwić procedurę eksploatacji kolektora w latach przyszłych, chce się oddać grunty za darmo jest to wykorzystanie gminy?

Jeżeli chodzi o dzień dziecka, był na tej imprezie w Krajence z wnuczkami. Jak Burmistrz wspomniał zaangażowanie społeczne ludzi w Krajence jest wysokie. Chce tym ludziom za to podziękować. Jednak w przypadku innych imprez każdy obywatel dostaje zaproszenie do skrzynki, tu było inaczej. Wystarczyło przekazać informację sołtysom, którzy mają listy, można puścić listę tak jak kiedyś było praktykowane, po wsi i wszyscy wiedzą co się dzieje w gminie. W jednej sprawie Burmistrz potrafi zorganizować informację aby dotarła do każdego, w innej sprawie robi to delikatnie.

Radny wrócił także do sprawy wycinki drzew na terenie gminy. Burmistrz sugerował, że jeśli nie ma w zaleceniach – to nie realizuje. Z otrzymanych wyjaśnień wynika, że Burmistrz robi wszystko zgodnie z literą prawa – tak trzeba robić. Jeżeli jednak ustawa określa pewne reguły – a określa – art. 86 ustawy o ochronie przyrody stanowi o przesłankach na podstawie których można odstąpić od naliczenia opłat za usunięcie drzew. W przypadku wycinki drzew pod cele inwestycyjne oraz związane z działalnością gospodarczą ustawa o ochronie przyrody nie umożliwia odstąpienia od naliczenia opłat. Ustawa w jednym przypadku działa, w innym nie. Czy decydują o tym układy koleżeńskie, czy inne? Burmistrz jest orędownikiem przyrody: cześć i chwała, więc ze swojej strony powinien też się zaangażować. Jeżeli wycięte zostają lipy 150 letnie, a w zamian nie nasadza się ani jednej sztuki, to z tym zaangażowaniem jest to na bakier.

 

Burmistrz powiedział, iż jego zdaniem należy wrócić do sprawy boiska w Dolniku. Kiedy mienie było komunalizowane okazało się, że w Dolniku, na miejscu gdzie dzisiaj stoi CPN, grunt stanowi własność gminy. Stała tam stara stacja CPN, grunt był przez RSP wydzierżawiany. Radny Kania wówczas bardzo nalegał aby dokonać zamiany. Rada wówczas wyraziła zgodę aby ten grunt stał się własnością RSP, ponieważ radny kania wówczas gwarantował, że nie ma zamiaru tego sprzedawać i RSP pod jego przewodnictwem tez potrafi zarabiać pieniądze i prowadzić działalność gospodarczą. W wyniku tej zamiany gmina dostała boisko, wokół którego w czynie społecznym posadzono drzewa. Co się stało, że po pół roku RSP sprzedało ten teren i nie w drodze przetargu, gdzie jak sądzi można było uzyskać dużo większą kwotę. Gdyby wówczas było wiadomo, że w taki sposób radny postąpi, gmina mogła to sprzedać i te pieniądze zaangażować w realizowane inwestycje lokalne.

Burmistrz powiedział także, iż należałoby wrócić do wycinki drzew przez pana radnego, o której wspominał na sesji.  Radny wie, że prawa trzeba przestrzegać. Jeżeli nie było decyzji, nie było zgody na wycinanie drzew. Radnemu kilkakrotnie mówiono, że bez decyzji nie ma prawa niczego wycinać. Radny publicznie się wypowiada jaki burmistrz jest zły i ile zabrał pieniędzy tym biednym spółdzielcom, że teraz nie dostaną pensji. Należało powiedzieć też wszystkim, że zgodnie z prośbą radnego karę rozłożono na raty na maksymalna ilość lat, tj. na 5 lat. Należało też powiedzieć, że stawki, które przyjęto są minimalne i mogły być zdecydowanie wyższe. Dendrolog był potrzebny po to, aby określił wiek drzew, ponieważ radny mówił, że to były krzaki, a nie drzewa. Według obowiązującego prawa za wycięcie krzaków w wieku do 5 lat, nie ponosi się konsekwencji. Gdyby tego nie ustalił dendrolog, przy odwołaniu do SKO, decyzja zostałaby uchylona. Dotknęło go to, że radny zarzuca mu zabranie spółdzielcom pieniędzy, nie widząc winy u siebie. Spółdzielcy radnemu płacą za to, aby myślał. Jeżeli prezes RSP, w atrakcyjnym miejscu, od spółdzielni kupuje 4 ha gruntu z lasem za 8 tys. zł, który jest warty 100tys. zł, to kto komu zabiera pieniądze tym biednym członkom, jak radny mówi. Czy sprzedano jakieś grunty RSP w drodze przetargu – ani jednego, a dzięki temu spółdzielcy mogliby lepiej żyć. Zależy to od zarządzania. Radny powiedział, iż burmistrz wystrzelił na festiwalu czerwonokrzyskim w powietrze jego pieniądze. Wszystkie imprezy, które były organizowane i wszyscy artyści, którzy występowali, to wszystko było finansowane ze środków unijnych, a nie ze środków gminnych. Są to środki z małych projektów, z Lokalnej Grupy Działania i umowy zawartej z Marszałkiem.

 

Grażyna Urbanek z-ca burmistrza odniosła się do wniosku radnego w sprawie formy udzielania odpowiedzi na wnioski i zapytania, tj. ilości pism i chronologii. Wnioski i zapytania radnych trafiają do różnych referatów i na różne stanowiska. Odpowiedzi będą przesyłane w ten sam sposób jak w tej chwili, ponieważ każdy referat ma nadany swój symbol i numery, są oddzielne teczki i spisy spraw. Takie są wymogi, tak stanowi instrukcja kancelaryjna i przepisy wewnętrzne. Jeżeli chodzi o budżet, przy planowaniu dochodów były ujęte wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Było to w marcu br. tam były zaplanowane środki z wycinki drzew. Na wniosek RIO zmieniony został paragraf i nie nazywa się on „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” tylko „wpływy ze sprzedaży wyrobów” Ta zmiana została wprowadzona przez Skarbnika w czerwcu. Taką informację przekazał Skarbnik. W przypadku dokumentacji na wykonanie cmentarza, to jest także pozwolenie na budowę. Dokumentacja nie przepadnie, ponieważ zadanie będzie realizowane. Inwestycja jest wieloletnia i na pewno będzie realizowana, a pieniądze nie są zmarnowane.

 

Przewodniczący Rady przypomniał, iż sprawa dokumentacji kanalizacji Skórce dotyczy działalności poprzedniego zarządu. Sprawa działa się za burmistrza Mariana Lashmanna. Była zupełnie inna koncepcja, ścieki miały trafiać do spółki Gwda, potem się okazało, że cena ścieków już wówczas wynosiłaby ok. 10 zł. Sprawa nie dotyczy więc Burmistrza. Burmistrza dotyczyło wyłącznie zakończenie tej sprawy. Gdyby tego nie zakończono sprawa była jasna, zakończyłoby się w sądzie, odszkodowaniem i odsetkami. Budżet poniósłby jeszcze większe obciążenie finansowe, niż w przypadku polubownego załatwienia sprawy. Należało to zakończyć szybko, metodą negocjacji, przyjmując propozycję spółki Gwda, bo było to dla gminy korzystne.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż Burmistrz sugeruje, że on nieświadom ostrzeżeń, dokonał samowoli i wyciął drzewa. Poronionym pomysłem jest to, że on dzień po rozmowie zrobił cos takiego. Decyzję otrzymał 12 stycznia, do której była dołączona mapka, zaznaczone były drzewa, które są opisane na wniosku, za które miał zapłacić karę 31 tys. zł. Opłatę nałożono, ponieważ według pierwszej koncepcji miała tam być zbudowana wieża L. Z uwagi na to, że Era nie przystąpiła do realizacji wystąpił do Burmistrza z pismem, że tych drzew nie będzie wycinał.  Drzewa które były wymienione w tej decyzji stoją do dnia dzisiejszego, z wyjątkiem 7 grubych topoli, które stanowiły zagrożeniem dla budynku gospodarczego. Natomiast wycięte drzewa – krzaki, ale było to uzgodnione z komisją, która była w terenie. Komisja ta w jego obecności powiedziała, ile sztuk ma dopisać do wniosku. W biurze RSP dopisano 28 sztuk topoli, pozostałe miały być wycięte bez wniosku. Pyta w związku z tym, czy jest to przestępstwo. W międzyczasie Burmistrz zwlekał z wydaniem decyzji, nie wie z jakiego powodu. Radny podziękował za załatwienie od ręki sprawy wycinki topoli, które rosły pomiędzy liniami energetycznymi. Było akurat rozłączone trafo, a bez demontażu linii nie było możliwe ich wycięcie. Drzewa te wychodziły na drogę powiatową, zagrażały także budynkom spółdzielni. Wszystkie te drzewa były na jednym wniosku, zostały rozpisane: te trzy drzewa na jednym, reszta na drugim wniosku. Tak postąpił zgodnie z zaleceniami Burmistrza i Komisji, która była i kazała dopisać 28 drzew na drugim wniosku. Pozostałe zostały wycięte, ponieważ była ciężka zima, trzeba było szambo wypompować. Przystąpiono do wycinki tych cienkich drzew i gałęzi. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nastąpiło 11 lutego. W międzyczasie Burmistrz doszedł do wniosku, że trzeba było dendrologa powołać, bo coś z tymi topolami jest nie tak. Te drzewa, które są na mapce stoją do dziś, za wyjątkiem 7 topoli, które były zagrożeniem. Za nie, jeżeli do 30 października nie posadzi 14 dębów, zapłaci 101 tys. zł. Radny zapytał, czy to jest pomoc przedsiębiorcom. Następnie 14 kwietnia wydano decyzję odstępując od wycinki i opłaty 31 tys. zł, uwzględniając te sztuki, które można było wyciąć: 12 sztuk od strony budynków hodowlanych i 7 topoli. Radny powiedział, iż nie odwołał się do SKO, chociaż przysługiwało mu takie prawo. Podczas przygotowywania dokumentacji był w urzędzie, nie było pana Pietrzaka, o osoba, która była nie potrafiła udostępnić mu dokumentów dotyczących wszczęcia postępowania administracyjnego. Wycięte zostały drzewa uzgodnione z Komisją. Po rozmowie w biurze, w obecności pani burmistrz, mówił jak sytuacja wyglądała. Burmistrz nawet nie raczył poprosić tej Komisji, która oglądała drzewa w terenie, żeby skonsultować sprawę. Gdyby wiedział, że tak będzie, te pniaki wrzuciłby na taczkę i zakopał, wywiózł, spalił. Leżały tam na miejscu, w dole, gdzie kiedyś palono wapno, żeby nie przeszkadzały. W dole tym było je widać. Gdyby się bał, że zrobił to nielegalnie, toby je schował. Wierzył, że zrobił to legalnie, zgodnie z wolą Komisji, sądził, że wiarygodnej. Radny zaproponował, aby na przyszłość w skład komisji ds. wycinki drzew, tak jak jest to praktykowane w innych gminach na terenie powiatu,  wchodził przedstawiciel Lasów Państwowych z uprawnieniami. Jeżeli jest tu jednostronnie Komisja z ramienia Burmistrza, można to różnie interpretować. Odwołanie od decyzji mu przysługiwało, ale zaczerpnął opinii radcy prawnego, który wyjaśnił, iż organ odwoławczy nie zajmuje się dochodzeniem, ale w literze prawa: co zostało zrobione. Jeżeli kolegium nie bada sprawy pod względem merytorycznym, doszedł do wniosku, że nie ma to sensu.

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż każda decyzja zawiera pouczenie do kogo i w jakim terminie przysługuje odwołanie. W innym przypadku decyzja jest z mocy prawa nieważna.

 

Burmistrz powiedział, iż nawet gdyby nikogo nie było, to w pouczeniu jest informacja, że odwołanie składa się przez Urząd i organ, który tę decyzję wydał. Jeżeli odwołanie wpłynie do urzędu, są kompletowane wszystkie dokumenty  i wysyłane do Kolegium.

 

Posiedzenie opuścił usprawiedliwiony radny Franciszek Rutkowski, zmniejszając liczbę radnych uczestniczących w sesji do 13.

 

Ad. 6

Mirosław Machejek Skarbnik Gminy Krajenka złożył informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za I półrocze 2010 roku. Przedstawił także opinię RIO o złożonej informacji. Opinia ta była pozytywna.

Informacja stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Do złożonej informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 7.1

Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej w Krajence przedstawili stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka śp. Henrykowi Brodziakowi.

Stanowiska wszystkich komisji były jednogłośnie pozytywne, przy czym Komisja Gospodarcza obradowała podczas głosowania w 4 osobowym składzie.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr L/258/10 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka śp. Henrykowi Brodziakowi – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Ad. 7.2.

Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej w Krajence przedstawili stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka śp. Hieronimowi Jędrzejewskiemu.

Stanowiska wszystkich komisji były jednogłośnie pozytywne, przy czym Komisja Gospodarcza obradowała podczas głosowania w 4 osobowym składzie.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr L/259/10 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka śp. Hieronimowi Jędrzejewskiemu – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Ad. 7.3.

Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej w Krajence przedstawili stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka ks. Józefowi Pietrasowi.

Stanowiska  komisji były następujące:

Komisja Społeczna – jednogłośnie za podjęciem uchwały,

Komisja Gospodarcza – w pełnym składzie jednogłośnie za,

Komisja Rewizyjne: 3 glosy za podjęciem uchwały, 2 głosy wstrzymujące .

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych, większością głosów, tj. 12 głosami „za” oraz przy 1 głosie wstrzymującym, podjęła uchwałę Nr L/260/10 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka ks. Józefowi Pietrasowi – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Ad.7.4.

Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej w Krajence przedstawili stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Krajenka.

Stanowiska  komisji były następujące:

Komisja Społeczna – jednogłośnie za podjęciem uchwały,

Komisja Gospodarcza – w pełnym składzie jednogłośnie za,

Komisja Rewizyjne: 3 glosy za podjęciem uchwały, 2 głosy wstrzymujące .

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr L/261/10 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

Ad.7.5.

Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej w Krajence przedstawili stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stanowiska Komisji były jednogłośnie pozytywnie.

Skarbnik Gminy wnioskował w imieniu Burmistrza o wniesienie do projektu autopoprawki polegającej na zmianie tytułu uchwały na: ”określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości”. Zmiana jest proponowana w związku z sugestiami Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Do projektu uchwały radni nie wnosili uwag.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z wprowadzoną do niego autopoprawką.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr L/262/10 w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

Radny Henryk Kania prosił o udzielenie informacji w sprawie wysokości podatku rolnego.

Skarbnik Gminy poinformował, iż Prezes GUS nie podał jeszcze ceny żyta za III kw. 2010 roku, w związku z powyższym określenie wysokości podatku nie jest możliwe.

Ad. 7.6.

Skarbnik Gminy poinformował, iż Burmistrz wprowadza do projektu budżetu autopoprawkę polegającą na przeniesieniu środków w załączniku nr 2, w zakresie pomocy społecznej z zasiłków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1304 zł. Przeniesienie to nie powoduje skutków w innych miejscach uchwały budżetowej.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr L/263/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2010 rok – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

Ad. 7.7

Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej w Krajence przedstawili stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego realizacji zadania p.n. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krajence”. Stanowiska Komisji były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 13 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr L/264/10 w sprawie realizacji zadania p.n. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krajence”- która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

Ad. 8

Radni składali pod adresem Burmistrza następujące wnioski i zapytania:

1)    Radny Henryk Kania:

a)    Z jakich środków jest rozbudowany Dom Strażaka w Augustowie, nie widział tego w żadnych wydatkach.

b)    Czy do wyborów samorządowych zostanie naprawiona choć jedna dziura w drodze gminnej w Paruszce, na trasie Plecemin-Sokolno, szczególnie dotyczy to odcinka od przystanku w kierunku Plecemina, gdzie przy opadach deszczu ludzie tam mają piekło, dosłownie chodzą po wodzie począwszy od skrzyżowania.

c)     Czy po oddaniu placu w centrum  Krajenki jest przewidywana rozbudowa miejsc parkingowych;

d)    Rolnicy sygnalizują, że most na Rurzycy (z Głubczyna w kierunku wybudowania Głubczyna) z powodu obfitych opadów deszczu obsypuje się, sprawa jest ważna i bardzo pilna. Jeden z rolników przekazywał mu, że wziął ładowacza czołowego i nasypał tam kamieni i został postraszony, że może z tego tytułu zapłacić kolegium. Sprawę należy potraktować poważnie i sprawdzić, co się z tym mostem dzieje. W planach inwestycyjnych była naprawa tego mostu ale nie doszła do skutku.

e)    Z jakich środków finansowych i ile kosztował remont kortu na ulicy Domańskiego w Krajence. Była mowa o kortach tenisowych przy Orliku, miała to być nowa inwestycja. Inwestycja została zakończona, jak widział młodzież już tam gra w tenisa, dlatego chciałby wiedzieć  z jakich środków i ile to kosztowało.

f)     Kto   na terenie Gminy i Miasta Krajenka jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa na chodnikach, deptakach itp. Czekał z tym od roku czasu, czy ktoś raczy zainterweniować, ale wszyscy chodzą obojętnie, wszystkim pasuje. Na osiedlu w Paruszce jest aleja topoli, jest deptak i linia energetyczna wysokiego napięcia. Autobus zabiera stamtąd dzieci do szkoły. Są trzy topole, dosłownie goluteńkie, wyschnięte. Zachodzi niebezpieczeństwo, że gałęzie mogą spaść na linie energetyczne, bądź autobus lub przechodniów. Dlatego apeluje aby uczulić jakąś osobę, która będzie czuwać nad bezpieczeństwem. Dotyczy to również skrzyżowania w Dolniku. Jest tam wierzba wychodząca na połowę skrzyżowania. Nie widać samochodów jadących od strony Krajenki. Wszystkim to pasuje, niech ta wierzba rośnie aż dojdzie do tragedii. Pyta: czy ten radny musi nad tym czuwać, czy też jakieś służby powinny nad tym czuwać aby te bolączki na bieżąco regulować i zgłaszać.

2)    Radny Piotr Jończyk:

a)    Mieszkańcy osiedla przy ul. Bydgoskiej „za torami” proszą o wyrównanie dziur i kałuż na drodze osiedlowej.

b)    Prosił o rozważenie możliwości zainstalowania sygnalizacji świetlnej na ulicy Bydgoskiej przy skrzyżowaniu z wjazdem na teren szkoły podstawowej; droga jest ruchliwa, a rano kilkuset uczniów przechodzi tamtędy do szkoły. Rozwiązanie takie jest w Wysokiej.

3)    Radny Władysław  Ogórek:

a)    Przy drodze powiatowej wycięto topole i niezabezpieczono we właściwy sposób pniaków, co powoduje wyrastanie odrostów. Droga z jednej i drugiej strony jest zarośnięta. Powoduje to złą widoczność. Zwierzęta wybiegające na drogę są mało widoczne. Radny wnosi o usunięcie odrostów. Ponadto sytuację pogarszają pozostałości płotów, po ogrodzenia sadów. Radny sugerował aby uzupełniono ogrodzenia, bądź je rozebrano. Zwierzyna wybiega z pół odbija się od płotu i ponownie wybiega na drogę, nie mogąc przejść. Siatka jest już zupełnie zgnita. W ostatnim czasie miały miejsce zdarzenia drogowe z udziałem dzikiej zwierzyny. Nie ma odszkodowań z tego tytułu.

b)    Wnioskował o podjęcie działań mających na celu odprowadzenie wody z drogi wojewódzkiej na ulicy Bydgoskiej po prawej stronie przed torami. Po deszczach znajduje się tam olbrzymia kałuża.

4)    Radny Jakub Niedźwiecki – wnioskował za pośrednictwem burmistrza do Zarządu Dróg Wojewódzkich o zniwelowanie garb ów na ulicy Złotowskiej w Krajence (przy krawężnikach).

5)    Radny Waldemar Siwek:

a)    Prosił o wycięcie suchego drzewa przy drodze wojewódzkiej 190, ok. 1,5 km od Podróżnej w stronę Wysokiej.

b)    Wnioskował także o naprawienie przepustu (jest niedrożny) przy drodze powiatowej pomiędzy Podróżną a Śmiardowem Krajeńskim (na zjeździe na pola państwa Mir).

 

Radny Władysław Ogórek ponownie poruszył sprawę remontu drogi powiatowej Paruszka - Podróżna. Przypomniał o spotkaniach, które były odbywane w tej sprawie. W związku z tym, że problem jest ważny dla lokalnej społeczności prosił, aby nadal kontynuować działania na rzecz remontu.

Ad. 9

Elwira Czapla sołtys wsi Paruszka poinformowała radnego Kanię, iż sprawa suchych topoli, o których mówił została zgłoszona już jakiś miesiąc temu do Urzędu. Otrzymała informację, iż wniosek został przekazany do zarządu dróg.

Sołtys wsi Skórka Regina Lamtschek wnioskowała o pomoc w rozwiązaniu następujących problemów:

1)    Mostek na Głomi, którym dzieci przechodzą do szkoły oraz mieszkańcy do sklepu, jest uszkodzony. Są tam trzy płyty, które odpadły, trzeba je przymocować.

2)    Z prawej strony mostku dopłynął konar, który blokuje nurt wody, gromadzą się tam śmieci. Konar należy usunąć.

3)    Na ulicy nad Rzeką naprzeciwko transformatora znajduje się studzienka, która jest niezabezpieczona. Ktoś tam nawrzucał odpadów. Studzienkę należałoby zabezpieczyć.

Radny Henryk Kania powiedział, iż chciałby się odnieść do zarzutów o niegospodarność. Od 16 lat jest prezesem RSP i nigdy nie zalegał z podatkami. Raz podatek został mu umorzony z powodu suszy. Spółdzielnia skorzystała z 3 programów unijnych, dzięki czemu odnowiony został sprzęt. Spółdzielnia ma stronę internetową. Powiedział także, iż nie chce burmistrzowi przypominać jak sam został potraktowany przez RSP w Śmiardowie Kraj. Niedługo będzie oddana do użytku linia produkcyjna do brykietowania słomy. Grunty spółdzielnia sprzedawała na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, zgodnie z prawem, sugestie, że było inaczej są nieuzasadnione. Ponadto radny Kania przypomniał Przewodniczącemu rady, iż na poprzedniej sesji Rady złożył wniosek dotyczący kontroli Komisji Rewizyjnej w związku z wycinką drzew na terenie gminy oraz swojego udziału w pracach Komisji. Wniosek ten podtrzymuje.

Ad. 10

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady o godz. 115:15 zamknął L sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokółowała:                                                             Przewodniczyli:

Renata Urbanek                                                              Piotr Gniot

 

Inspektor ds. obsługi rady                                         Przewodniczący Rady