Protokół Nr LI/10

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia 20 października 2010 roku

w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Krajence

 

 

Ad. 1 i 2

 

Sesję o godz. 8:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§   Janusz Szczerbiak – Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

§   Grażyna Urbanek  - z-ca Burmistrza

§   Tomasz Ciechanowski – Sekretarz Gminy

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy

§   Aleksandra Sawicka – kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Inwestycji.

 

Ad.3

Program sesji przedstawia się następująco:

1.     Otwarcie sesji,.

2.     Stwierdzenie quorum

3.     Przedstawienie porządku obrad.

4.     Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie  realizacji zadania p.n. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka”.

5.     Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

Ad. 4

Aleksandra Sawicka kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence  poinformowała, iż uchwała jest niezbędna do realizacji kanalizacji Gminy Krajenka i pozwala na prawidłowe skompletowanie dokumentów. Gmina musi przedstawić dokument zabezpieczający środki własne na realizację zadania. Środki będą pochodziły z dochodów własnych oraz pożyczki z WFOŚ i GW. 

Wniosek został już złożony do funduszu i przechodzi obecnie ocenę formalną, kolejnym etapem jest ocena merytoryczna.

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza poinformowała, iż po ocenie merytorycznej gmina ma 5 dni na uzupełnienie dokumentów, stąd wcześniejszą sesja w tej sprawie. Gdyby czekać do sesji planowanej, gmina mogłaby nie zdarzyć z dostarczeniem dokumentów.

 Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LI/265/10 w sprawie  realizacji zadania p.n. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka” – która stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.

Ad.5

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady o godz. 8:15 zamknął LI sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokółowała:                                                             Przewodniczyli:

 

Renata Urbanek                                                              Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi rady                                           Przewodniczący Rady