Protokół Nr LII/10

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej dnia  29 października 2010 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

Ad. 1

Sesję o godz. 12:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

 

W sesji uczestniczyli ponadto:

§   Janusz Szczerbiak –Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

§   Grażyna Urbanek – z-ca Burmistrza,

§   Mirosław Machejek – Skarbnik Gminy,

§   Aleksandra Sawicka – kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Inwestycji,

§   Ryszard Sieg- kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krajence,

§   Marek Pietrzak – Kierownik referatu Rolnictwa, Działalności Gospodarczej i Gospodarki Gruntami.

 

W sesji uczestniczyli także:

Maciej Kozik – Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów samorządowych,

Sławomir Poszwa – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich,

Józef Maciejewski – Wiceprezes Zarządu rejonowego PCK w Złotowie, Przewodniczący Rejonowej Rady Honorowych Dawców Krwi.

 

Maciej Kozik nawiązał w swojej wypowiedzi do 20 rocznicy samorządu terytorialnego w Polsce oraz 20- lecia powstania WOKISS. Przybliżył także zakres działalności stowarzyszenia.

Powodem przyjazdu Macieja Kozika do Krajenki było wyróżnienie przyznane Gminie i miastu Krajenka przyznane przez Zarząd WOKiSS za dynamiczny rozwój oraz aktywna współpracę ze stowarzyszeniem.

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka w imieniu wspólnoty samorządowej podziękował za przyznane wyróżnienie.

Sławomir Poszwa Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich przypomniał historię projektu „ochrona wód zlewni rzeki Noteć” z uwzględnieniem aglomeracji Krajenka. Poinformował także, iż dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu można dziś powiedzieć, iż udało się doprowadzić do realizacji projektu.

Burmistrz podziękował Sławomirowi Poszwie za działania i zaangażowanie w starania o pozyskanie środków na realizację projektu.

Józef Maciejewski Wiceprezes Zarządu Rejonowego PCK w Złotowie, Przewodniczący Rejonowej Rady Honorowych Dawców Krwi poinformował o decyzji Zarządu Powiatowego PCK w sprawie uhonorowania Pani Marii Polańskiej oraz Janusz Szczerbiaka medalem pamiątkowym PCK za działalność ww. osób na rzecz propagowania idei czerwonego krzyża poprzez organizowanie od wielu lat Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej.

Ad.2

Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu 28 października wpłynął wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka o wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie  likwidacji rachunków dochodów własnych, prowadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe Gminy i Miasta Krajenka. Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej izby Obrachunkowej rachunki te wygasają z mocy prawa i podejmowanie uchwały w tej sprawie jest bezprzedmiotowe.

Przewodniczący wnioskował także o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego  Informacji radnego Powiatu Złotowskiego o działalności w Radzie Powiatu jako punktu 4a.

Propozycja powyższa została przyjęta 13 glosami za, przy 1 glosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym.

 

Do porządku obrad nie wniesiono innych uwag.

Porządek obrad po zmianach był następujący:

 

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

4a. Informacja radnego Powiatu Złotowskiego o działalności w Radzie Powiatu.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

6.     Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka na lata 2008-2017.

7.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Krajenka w roku szkolnym 2009/2010.

8.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    udzielenia dotacji dla Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence na pokrycie różnicy pomiędzy wpływami z tytułu czynszu najmu za lokale mieszkalne, których właścicielem jest Gmina i miasto Krajenka,

2)    utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych,

3)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

4)    określenia zasad prowadzenia gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy i Miasta Krajenka,

5)    zmian w budżecie Gminy i Miasta Krajenka na 2010 rok.

9.     Oświadczenia Rady Miejskiej w Krajence w sprawie przebudowy dróg dojazdowych do pól.

10.  Analiza oświadczeń majątkowych.

11.  Zapytania i wnioski radnych.

12.  Wolne głosy, informacje.

13.  Zakończenie.

 

Ad. 3

Protokóły sesji odbytych w dniach 24 września oraz 20 października zostały przyjęte jednogłośnie bez uwag.

Ad.4

Grażyna Urbanek z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożyła informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami.

W okresie od 24 września do 29 października 2010 roku odbyły się 3 posiedzenia kierownictwa Urzędu podczas których zajmowano się następującymi sprawami:

1.     Wydano zarządzenia:

1)    Nr 309/10 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zmiany układu szczegółowego budżetu gminy i miasta na rok 2010. Układ szczegółowy budżetu został ustalony zgodnie z uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2010 rok z dn. 24.09.2010r.

 

2)    Nr 310/10 z dnia 4 października 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krajence”.  W skład Komisji weszli: Aleksandra Sawicka, Renata Urbanek, Marta Konek i Barbara Kloska. Przetarg został ogłoszony dnia 16 września 2010 roku. Termin składania ofert upłynął dnia 5 października 2010 roku. Złożono 6 ofert:

a)  Recult Łukasz Czyszczoń, ul. Hufcowa 22, Wrocław – za cenę 1 478 466, 36 zł

b)   Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. ul. Spacerowa 3, Świdnica – za cenę 2 118 620,34 zł

c) Zakład Usługowo-Handlowy Bud-Hanex, ul. Wojska Polskiego 18,  Kórnik, za cenę 2 598 235,92

d)  Poszukiwania Naftowe Diament Sp. z o.o. ul. Naftowa 3, 65-705 Zielona Góra, za cenę 2 322 903,67 zł

e)  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Eko -Wapno Bis” Sp. z o.o. ul. Mieszka I 2/19, 88-100 Inowrocław za cenę 1 499 998,43 zł

f)   Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o.o. ul. Czarny Dwór 8a, Gdańsk, za cenę 1 356 487,84 zł

           

            Postępowanie zostało rozstrzygnięte 19 października 2010 roku. Wybrano            najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o.o.

 

2.     Dnia 8 września 2010 r. Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka ogłosił przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci pn. „Radosna szkoła”. Termin składania ofert wyznaczono na 23 września 2010 r.

Postępowanie zostało unieważnione ponieważ cena jedynej złożonej oferty przewyższyła kwotę jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3.     Ponadto  przyjęto projekty uchwał będące przedmiotem obrad Rady w dniu dzisiejszym:

1)    udzielenia dotacji dla Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence na pokrycie różnicy pomiędzy wpływami z tytułu czynszu najmu za lokale mieszkalne, których właścicielem jest Gmina i miasto Krajenka,

2)    likwidacji rachunków dochodów własnych, prowadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe Gminy i Miasta Krajenka,

3)    utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych,

4)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

5)    określenia zasad prowadzenia gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy i Miasta Krajenka,

6)    zmian w budżecie Gminy i Miasta Krajenka na 2010 rok.

 

4.     Przyjęto informacje i sprawozdania:

1)        Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka na lata 2008-2017,

2)        Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Krajenka w roku szkolnym 2009/2010.

 

5.     Wytypowano drogi gruntowe stanowiące dojazdy do pól,  przewidziane do modernizacji:

1)    w Paruszce – działka nr 404 i 401 (Ilinicz, Martin),

2)    w Podróżnej – działka  nr 458 i 10 (Drzazga),

3)    Głubczyn – Śmiardowo Kraj. – działka  nr 171,

4)    we wsi Głubczyn – działka nr 201 (Radke – Wicik),

5)    Barankowo – działka nr 125 i 126,

6)    Łońsko – działki nr 275, 188, 156, 155,

7)    Śmiardowo Kraj. – działki nr 41 i 52,

8)    Pogórze Tarnówczyn – działki nr 925 i 1085,

9)    Skórka ul. Leśna i ul. Grzybowa – działki nr 379 i 232.

 

Grażyna Urbanek złożyła również informację o realizacji uchwał podjętych podczas ostatnich sesji.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 24 września 2010 roku podjętych zostało 7 uchwał, których realizacja przebiega następująco:

 

1)    Uchwały Nr L/258/10, Nr L/259/10 oraz Nr L/260/10 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Krajenka, zostaną zrealizowane podczas przyszłorocznego spotkania samorządowego, gdzie zostaną wręczone pamiątkowe akty nadania.

2)    Nr L/261/10 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Krajenka, została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

3)    Nr L/262/10 w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości, została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

4)    Nr L/263/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Krajenka na 2010 rok jest realizowana zgodnie z zapisami.

5)    Nr L/264/10 w sprawie realizacji zadania p.n. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krajence”, stanowiła podstawę do zaciągnięcia zobowiązania mającego skutki dla przyszłego roku budżetowego, tj. podpisania umowy z wykonawcą inwestycji.

 

Natomiast w dniu 20 października br. odbyła się sesja zwołana na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, podczas której podjęta została uchwała Nr LI/265/10 w sprawie realizacji zadania p.n. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka”. Uchwała ta stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie ww. inwestycji z funduszy pochodzących z Unii Europejskiej.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie uchwały przekazano w terminie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące finansów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zbadania ich zgodności z prawem. 

 

Grażyna Urbanek poinformowała również, iż gmina posiada na chwilę obecną transzę kredytu na kwotę 2,5 mln zł. Na rachunku gminy jest 3 mln zł, wobec powyższego gmina jest na plus ok. 500 tys. zł.

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag.

Ad.4a

Piotr Tomasz radny Powiatu Złotowskiego złożył informację o działalności Rady Powiatu oraz podsumował kadencję Rady Powiatu.

Podczas ostatniej sesji rady Powiatu istotnym punktem była zmiana budżetu, w której przewidziano przekazanie kwoty 100 tys. zł na inwestycję w miejscowości Lubnica położonej w Gminie Okonek. Głosował przeciwko nowelizacji, by w ten sposób symbolicznie zaprotestować przeciwko forowaniu przez polityków SLD i PSL Gminy Okonek. Gminy Okonek, której Burmistrzem jest przewodniczący SLD w powiecie złotowskim – Romuald Duszara.

Drugim istotnym punktem było wyrażenie woli na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1043P od miejscowości Węgierce do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 189. Wartość inwestycji to blisko 7, 4 mln złotych. Glosował za podjęciem tej uchwały. Chciałby zwrócić uwagę, że mamy do czynienia ze zmianą sposobu myślenia przez rządzących powiatem złotowskim i złagodzeniem stanowiska, że gminy muszą w sposób istotny zasilić budżet powiatu, jeśli chcą by inwestycję powiatowe na ich terenie były realizowane. We wtorek był obecny na sesji rady Gminy Tarnówka i tamtejsi radni zgodzili się przekazać 30 tys. zł na powyższy cel. Pozostaje zadać pytanie, dlaczego dopiero teraz w obliczu zbliżających się wyborów samorządowych, stało się możliwe odejście przez zarząd Powiatu od zasady, że powiat inwestuje tylko tam, gdzie gmina zgadza się w sposób znaczący partycypować w kosztach inwestycji powiatowej. Państwo zapewnie się domyślają – członek zarządu powiatu Jan Zając – liderujący Porozumieniu Samorządowemu oraz – członek Zarządu Tadeusz Wiśniewski liderujący SLD, znają odpowiedź na pewno.

Ostatnim istotnym punktem omówionym podczas ostatniej sesji była zgoda na sprzedaż nieruchomości w Jastrowiu. Wspomina o tym, bo przysłuchiwał się argumentacji koalicjantów, którzy mówili, że trzeba sprzedać, bo w ten sposób ułatwi się życie rolnikowi, który mieszka w pobliżu nieruchomości… Słuchał tego ze zdziwieniem, bo przecież w uchwale była mowa o przetargu. Rodzi się zatem pytanie: czy było to przejęzyczenie wiceprzewodniczącego Rady Powiatu? Radny przyznał, że nie umie odpowiedzieć na powyższe pytanie.

Radny powiedział, iż blisko 4 lata temu powierzono mu mandat radnego powiatu złotowskiego.  Przyznał, że obejmując urząd nie tak wyobrażał sobie funkcjonowanie złotowskiego samorządu. Rzeczywistość okazała się zgoła inna od tej jaką znał z prasy i lokalnej telewizji. Dziś po 4 latach kadencji, jest mądrzejszy o własne doświadczenia. Nie przyjmuje już tak bezkrytycznie artykułów prasowych, materiałów telewizyjnych i innych publikacji, bo wie, że część z nich sponsorowana przez powiat, to promocja medialna – rodzi się tylko pytanie: czy powiatu, czy raczej rządzących powiatem polityków. Podkreśla: polityków, ponieważ najwyżsi urzędnicy powiatu w bieżącej kadencji walczyli o poselskie mandaty, są członkami określonych partii politycznych.

W ostatnim czteroleciu wydano  na ten cel około 100 tys. zł, około 100 tys. zł z pieniędzy mieszkańców zwyczajnie zmarnowano, bo przecież dziennikarze napisaliby o otwarciu tej lub innej powiatowej placówki, rozpoczęciu budowy drogi, itp. Dlaczego więc powiat wydaje na to Państwa pieniądze? Spytajcie polityków z SLD i Porozumienia Samorządowego czy są to racjonalne wydatki. Czy na tym polega samorządność? A przecież to nie jedyne przedsięwzięcia promocyjne, można wymienić chociażby jedną z tegorocznych imprez, która odbyła się w roku wyborczym, a koszt obejmujący tylko wynagrodzenie artystów, wyniósł blisko 55000zł. Radny zapytał, czy powinniśmy akceptować tego typu wydatki, czy nie lepiej byłoby za te pieniądze zbudować chodnik, po przecież za podane przez niego kwoty można by zbudować kilkaset metrów chodnika  np. na ulicy Szkolnej – jak postulował kiedyś z radnym Rutkowskim.

Miniona kadencja Rady Powiatu, to także częste przypadki złamania prawa na szczytach władzy. Przypomniał chociażby fakt, że dwóch członków Zarządu Powiatu Złotowskiego pełniło swoje funkcje z naruszeniem prawa w latach 2006-2010. Nikt nie poniósł z tego tytułu odpowiedzialności, przeciwnie, nastąpiła groteskowa sytuacja, odwołanie, kwiaty i powołanie na wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Kolejny przykład: w roku 2008 członek zarządu powiatu, nie dopełniając obowiązku ustawowego przez pół roku pełnił swoją funkcję, choć powinien w myśl obowiązującego prawa zostać odwołany. Rada Powiatu została o naruszeniu prawa poinformowana dopiero kilka miesięcy od zdarzenia. Tu także nastąpiła groteskowa sytuacja. Odwołanie członka zarządu i powołanie go, 10 minut później, ponownie na to samo stanowisko. Podobnie jak w pierwszym przypadku, nikt nie poniósł konsekwencji, ani osoby które winny nadzorować przestrzeganie prawa, ani osoby które były winne naruszeń. Kolejny przykład: zatrudnienie pedagoga z wysoką emeryturą przeciwko któremu toczy się postępowanie karne. Kilku miesięczna batalia zakończyła się skargą na starostę złotowskiego oraz rozwiązaniem umowy z pedagogiem. Tu także wbrew pozorom nie było konsekwencji, bo skarga na starostę została nierozstrzygnięta, a wspomniany pedagog w ciągu tygodnia od zwolnienia otrzymał funkcję kierownika ds. gospodarczych, bo nagle zrobiło się zapotrzebowanie na utworzenie tego stanowiska w jednej z podległych starostwu jednostek.

Radny powiedział, iż mógłby nadal wymieniać podobne przykłady, mógłby godzinami opowiadać o sprawie karnej, która toczy się przeciwko dwójce byłych dyrektorów, o jej kulisach. Przypomni tylko, że osoby, które miały odwagę mieć inne zdanie niż zarząd powiatu określano m.in. jako: „wąska grupa osób, która haniebnymi, podstępnymi metodami, imając się różnych sposobów, zrobi wszystko, aby dopiąć swego celu”. Mógłby opowiadać o zatrudnianiu w starostwie i jednostkach podległych krewnych czołowych powiatowych polityków. Mógłby opowiadać o osobach związanych z określonymi ugrupowaniami, które znalazły tam zatrudnienie, zbędnych etatach, czy niepotrzebnych delegaturach.

Zadał pytanie, czy tak powinno być, czy powinniśmy akceptować upolitycznienie powiatu, powiatu na którego forum padały takie słowa jak oszołom, podjudzacz, na którego obradach pojawiały się osoby, by jak w czasach głębokiej komuny, czynnik społeczny mógł potępić niepokornego radnego, który prosił jedynie o obiektywizm i prawdę, czy powinniśmy zaakceptować powiat, w którym np. dziennikarz nieobecny przy zdarzeniu opisuje je, przedstawiając opinie tylko władz powiatowych, pozwalając na zruganie radnego, który miał odwagę publicznie powiedzieć prawdę?

Odpowiedzmy sobie na ważne pytanie, czy chcemy powiatu, na którego forum nie ma miejsca dla ludzi młodych, bo przypomina, że ze startu w najbliższych wyborach zrezygnował najmłodszy radny tej kadencji Rady powiatu, radny opozycji Adam Pulit, który tłumaczył swoją decyzję właśnie upolitycznieniem powiatu.

Przez pryzmat polityki, strategii politycznej, należy rozpatrywać minione 4 lata gdy chodzi o inwestycje drogowe na terenie powiatu złotowskiego. Przypomina, ze krotko przed poprzednimi wyborami, uchwalono Plan Rozwoju lokalnego, w którym przewidziano 2 inwestycje w Gminie Krajenka – w 2007 roku modernizację ulicy Jagiełły oraz 2009 Paruszka – Podróżna. Uchwalił go Pan Jaskólski z SLD, Stanisław Goławski obecnie z Porozumienia samorządowego, Tadeusz Wiśniewski z SLD.  PRL został uchwalony przed wyborami w 2006 roku. Jaki jest bilans tych obietnic obrazuje wykaz opracowany przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, w Krajence nie zrealizowano ani metra chodnika, nie zbudowano ani metra nowej drogi. Dla kontrastu, na drogach powiatowych leżących w Gminie Okonek wykonano inwestycje na kwotę blisko 14 mln zł. Czy m.in. pieniądze mieszkańców Gminy Krajenka, pieniądze które przeznaczono na inwestycje w innych gminach naszego powiatu zostały należycie wydatkowane – o to należy zapytać osoby ubiegające się o mandat radnego powiatu z list SLD i Porozumienia Samorządowego. Czas pokaże także, co warte są wykonane inwestycje, ich solidność, trwałość. Powie tylko, że Jerzy Podmokły członek powiatowej komisji rewizyjnej mówił o istotnych uchybieniach w przygotowaniu inwestycji i przeprowadzeniu przetargu, gdy chodzi o ulicę Norwida w Złotowie. Jako radny oglądał inna zakończona inwestycję i na skutek jego interpelacji naprawiono chodniki w ramach reklamacji. Znaczą część powiatowych inwestycji sfinansowano kredytem, a ponad 20 milionowe zadłużenie może znacznie ograniczyć możliwości inwestycyjne w latach następnych, bo znaczną część budżetu pochłonie obsługa istniejącego zadłużenia.

W bieżącej kadencji Rady Powiatu wbrew woli mieszkańców naszej gminy, utworzono Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Powiat Złotowski przeznaczył także środki na zbudowanie płotu oraz monitoring tej placówki. Mimo tego doszło do kilku zdarzeń, w latach 2008-2009 toczyły się 4 postępowania karne o czyny karalne popełnione przez wychowanków MOS. Przestępstwa dotyczyły naruszenia czynności ciała, nietykalności cielesnej, uszkodzenia cudzej rzeczy. Policjanci z Komisariatu policji w Krajence interweniowali 63 razy w sprawach dotyczących wychowanków Ośrodka, łączna liczba pojedynczych oddaleń wyniosła 95. Prowadzenie MOS obciąża w znaczący sposób budżet powiatu.

Należy wspomnieć, iż w bieżącej kadencji Rady Powiatu wyremontowano także budynek zespołu szkół oraz utworzono salkę rehabilitacyjną dla dzieci niepełnosprawnych z naszej gminy. W tym ostatnim przypadku dziękuje rodzicom za ich determinację, bo to dzięki nim oraz grupie ich wspierających salka została utworzona. Ma nadzieję, że nowe władze powiatu będą starannie wykonywać swój obowiązek wobec osób niepełnoprawnych a jednostka prowadząca salkę, a zwłaszcza jej były prezes rozliczy się z otrzymanych dotacji PFRON i nie będzie żadnych kontrowersji wokół funkcjonowania placówki.

Radny podziękował także wszystkim radnym, władzom miasta, sołtysom a także mieszkańcom gminy za dobrą współpracę, za informowanie o wszelkich problemach, które zgodnie z ustawą należą do kompetencji powiatu. Zawsze starał się sumiennie wykonywać swoje obowiązki z szacunkiem odnosząc się do polityków rządzących powiatem złotowskim. Pragnie wyrazić nadzieję, że w przyszłej kadencji radni powiatu będą regularnie pojawiać się na sesjach rady Miejskiej w Krajence, że będą traktować po partnersku Gminę Krajenka, że nie będziemy obywatelami – używając słów Jerzego podmokłego – trzeciej kategorii.

Ad.5

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.   

 Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 24 września 2010 roku, radni zgłosili następujące wnioski i zapytania:

Radny Henryk Kania:

1)    Z jakich środków jest rozbudowany Dom Strażaka w Augustowie, nie widział tego w żadnych wydatkach.

Remont Sali wiejskiej w Domu Strażaka w Augustowie finansowany był w ramach wydatków bieżących budżetu 2010r. W 2010 roku wydano z budżetu ok. 14 tys. zł; 10 tys. zł pochodziło z dotacji od samorządu województwa wielkopolskiego a 24 tys. zł stanowiło udział własny OSP Augustowo (w postaci materiałów, usług oraz pracy własnej).

 

2)    Czy do wyborów samorządowych zostanie naprawiona choć jedna dziura w drodze gminnej w Paruszce, na trasie Plecemin-Sokolno, szczególnie dotyczy to odcinka od przystanku w kierunku Plecemina, gdzie przy opadach deszczu ludzie tam mają piekło, dosłownie chodzą po wodzie począwszy od skrzyżowania.

Powyższy odcinek drogi zostanie ujęty w planie remontów dróg na 2011 rok.

 

3)    Czy po oddaniu placu w centrum  Krajenki jest przewidywana rozbudowa miejsc parkingowych.

 

Rozważana jest możliwość budowy miejsc parkingowych  w pobliżu centrum miasta.

 

4)    Rolnicy sygnalizują, że most na Rurzycy (z Głubczyna w kierunku wybudowania Głubczyna) z powodu obfitych opadów deszczu obsypuje się, sprawa jest ważna i bardzo pilna. Jeden z rolników przekazywał mu, że wziął ładowacza czołowego i nasypał tam kamieni i został postraszony, że może z tego tytułu zapłacić kolegium. Sprawę należy potraktować poważnie i sprawdzić, co się z tym mostem dzieje. W planach inwestycyjnych była naprawa tego mostu ale nie doszła do skutku.

 

Stan mostku na rzece Strużnica jest znany. Ostatnich oględzin mostku dokonano w dniu 23 września 2010 r. W wyniku tych oględzin postanowiono o zleceniu jego naprawy. Nikt z Urzędu nie straszy rolników ukaraniem jeżeli we własnym zakresie dokonują łatania dróg kamieniem polnym.

 

5)    Z jakich środków finansowych i ile kosztował remont kortu na ulicy Domańskiego w Krajence. Była mowa o kortach tenisowych przy Orliku, miała to być nowa inwestycja. Inwestycja została zakończona, jak widział młodzież już tam gra w tenisa, dlatego chciałby wiedzieć  z jakich środków i ile to kosztowało.

 

Renowacja kortu została przeprowadzona w ramach wydatków bieżących, przeznaczonych na utrzymanie placów i ulic. Renowacja nawierzchni nie była inwestycją. Koszt renowacji wyniósł 49034,36 zł (nawierzchnia i ogrodzenie).

 

6)    Kto   na terenie Gminy i Miasta Krajenka jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa na chodnikach, deptakach itp. Czekał z tym od roku czasu, czy ktoś raczy zainterweniować, ale wszyscy chodzą obojętnie, wszystkim pasuje. Na osiedlu w Paruszce jest aleja topoli, jest deptak i linia energetyczna wysokiego napięcia. Autobus zabiera stamtąd dzieci do szkoły. Są trzy topole, dosłownie goluteńkie, wyschnięte. Zachodzi niebezpieczeństwo, że gałęzie mogą spaść na linie energetyczne, bądź autobus lub przechodniów. Dlatego apeluje aby uczulić jakąś osobę, która będzie czuwać nad bezpieczeństwem. Dotyczy to również skrzyżowania w Dolniku. Jest tam wierzba wychodząca na połowę skrzyżowania. Nie widać samochodów jadących od strony Krajenki. Wszystkim to pasuje, niech ta wierzba rośnie aż dojdzie do tragedii. Pyta: czy ten radny musi nad tym czuwać, czy też jakieś służby powinny nad tym czuwać aby te bolączki na bieżąco regulować i zgłaszać.

 

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego złożył Pan ślubowanie "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców." Także informując o zagrożeniach działa Pan mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców.

W gminie Krajenka jak we wszystkich gminach w całym kraju jest wiele służb odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa. W sprawie przedmiotowych suchych topoli interweniowała p. sołtys wsi Paruszka i dnia 15 września pismo w tej sprawie skierowano do WZDW w Poznaniu – Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie. Na chwilę obecną drzewa są oznakowane, jednak stosownego wniosku zarządca drogi do dnia dzisiejszego nie złożył. 

Natomiast wierzba rosnąca przy skrzyżowaniu w Dolniku znajduje się na własności prywatnej i nie można nikogo zmusić, aby drzewo usunął lub przyciął (na dzień dzisiejszy drzewo zostało przycięte). Burmistrz może poprosić właściciela, aby przyciął gałęzie ograniczające widoczność lub wystąpił z wnioskiem o usunięcie drzewa.

Urząd Gminy i Miasta w Krajence ceni każdy sygnał w sprawie ewentualnego zagrożenia, który jest sprawdzany przez pracowników Urzędu i jeżeli jest taka konieczność podejmowane są kroki w celu jego wyeliminowania.

 

Radny Piotr Jończyk:

1)    Mieszkańcy osiedla przy ul. Bydgoskiej „za torami” proszą o wyrównanie dziur i kałuż na drodze osiedlowej.

 

Naprawa  dróg należących do gminy Krajenka na osiedlu „za torami” przy ul. Bydgoskiej została wykonana w kwietniu bieżącego roku. Ponowna naprawa tych dróg zostanie uwzględniona w przyszłorocznym harmonogramie remontu dróg gminnych.

 

2)    Prosił o rozważenie możliwości zainstalowania sygnalizacji świetlnej na ulicy Bydgoskiej przy skrzyżowaniu z wjazdem na teren szkoły podstawowej; droga jest ruchliwa, a rano kilkuset uczniów przechodzi tamtędy do szkoły. Rozwiązanie takie jest w Wysokiej.

 

Wniosek został przekazany do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie.

 

Radny Władysław  Ogórek:

1)    Przy drodze powiatowej wycięto topole i niezabezpieczono we właściwy sposób pniaków, co powoduje wyrastanie odrostów. Droga z jednej i drugiej strony jest zarośnięta. Powoduje to złą widoczność. Zwierzęta wybiegające na drogę są mało widoczne. Radny wnosi o usunięcie odrostów. Ponadto sytuację pogarszają pozostałości płotów, po ogrodzeniach sadów. Radny sugerował aby uzupełniono ogrodzenia, bądź je rozebrano. Zwierzyna wybiega z pół odbija się od płotu i ponownie wybiega na drogę, nie mogąc przejść. Siatka jest już zupełnie zgnita. W ostatnim czasie miały miejsce zdarzenia drogowe z udziałem dzikiej zwierzyny. Nie ma odszkodowań z tego tytułu.

 

W dniu 14 października br. dokonano oględzin na przedmiotowym odcinku drogi i stwierdzono, że pnie po topolach zostały wykarczowane oraz że nie ma na nich odrostów.  Faktem jest, że pobocze drogi jest zarośnięte trawą oraz samosiejkami drzew różnych gatunków (sosna, dąb, klon, odrosty od drzew owocowych). W tej sprawie skierowano wniosek do Powiatowego zarządu Dróg w Złotowie.

Stan ogrodzenia sadów jest w stanie takim, jak radny opisał na sesji, jednak gmina nie ma prawnych możliwości, aby nakazać właścicielowi jego naprawę lub rozebranie.

 

2)    Wnioskował o podjęcie działań mających na celu odprowadzenie wody z drogi wojewódzkiej na ulicy Bydgoskiej po prawej stronie przed torami. Po deszczach znajduje się tam olbrzymia kałuża.

 

Wniosek został przekazany do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie.

 

Radny Jakub Niedźwiecki – wnioskował za pośrednictwem burmistrza do Zarządu Dróg Wojewódzkich o zniwelowanie garb ów na ulicy Złotowskiej w Krajence (przy krawężnikach).

 

Wniosek został przekazany do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie.

 

Radny Waldemar Siwek:

1)    Prosił o wycięcie suchego drzewa przy drodze wojewódzkiej 190, ok. 1,5 km od Podróżnej w stronę Wysokiej.

 

Wniosek został przekazany do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie.

 

2)    Wnioskował także o naprawienie przepustu (jest niedrożny) przy drodze powiatowej pomiędzy Podróżną a Śmiardowem Krajeńskim (na zjeździe na pola państwa Mir).

 

O naprawę przepustu wnioskował w miesiącu wrześniu Pan Mirr. W dniu 21 września dokonano oględzin przepustu i trudno było jednoznacznie stwierdzić, że jest on zarwany, gdyż po obu jego stronach poziom wody jest na jednakowym poziomie. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak bieżącej konserwacji i czyszczenia rowu melioracyjnego na całej długości, a zgodnie z ustawą z dnia 18.07.20010 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością Spółki Wodnej - do tej spółki. Dnia 14 października ponownie skontrolowano przepust i sytuacja w rowie melioracyjnym nie uległa zmianie.

 

Burmistrz udzielił także odpowiedzi na wnioski radnej Małgorzaty Mili z 30 kwietnia 2010 roku.

1)    Radna Małgorzata Mila prosiła o podanie wykazu ulic w Skórce gdzie nie będzie kanalizacji sanitarnej oraz pytała, czy kanalizacja będzie na ulicy Bukowej w Skórce. Wcześniej była informowana, że tam kanalizacja będzie.

 

Z planami budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórka można się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska i inwestycji, którym kieruje pani Aleksandra Sawicka (pokój nr 11, Ii piętro budynku Urzędu Gminy i Miasta w Krajence). W sprawie kanalizacji 12 października br. odbyło się zebranie z mieszkańcami we wsi Skórka. Dostępna była dokumentacja techniczna z którą można było się zapoznać i sprawdzić zakres sieci w tej miejscowości.

 

2)    Radna Małgorzata Mila prosiła o udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytanie, które zadała na poprzedniej sesji: „Jaką alternatywę mają mieszkańcy tych miejsc, gdzie kanalizacji sanitarnej nie będzie, czy gmina nie będzie utrudniać  budowy  przydomowych oczyszczalni.”

 

Wbrew Pani sugestiom gmina niczego nie może celowo utrudniać i tego nie czyni. Nie można interpretować w sposób dowolny prawa miejscowego. Zapisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane określają kompetencje poszczególnych organów w zakresie wydawania pozwoleń bądź przyjmowania zgłoszeń.

 

3)    Radna Małgorzata Mila wnioskowała o naprawienie zjazdu z ulicy Bukowej na ulicę Złotowską w Skórce.  Są tam olbrzymie dziury.

 

Wniosek został przekazany Wielkopolskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie.

 

4)    Radna Małgorzata Mila wnioskowała także o wyrównanie ulicy Dębowej  oraz w okolicach nowo budowanych domów w Skórce. Jeżeli drogi te nie są ujęte w wykazie pracy równiarki, to prosi aby je także uwzględnić.

 

Naprawa ulicy Dębowej została wykonana.

 

5)    Radna Małgorzata Mila pytała także ile urlopu od ostatniej sesji wykorzystał Burmistrz.

 

Burmistrz odpowiedział, iż „coś” wykorzystał, „coś” jeszcze zostało, „coś” jeszcze wykorzysta.

 

Radny Henryk Kania powiedział, iż z wypowiedzi Burmistrza wynika, że to on powinien wziąć kamienie i dziury naprawić. Jego zdaniem Burmistrz nie traktuje radnych jednakowo. Kiedy np. radny Ogórek słusznie dbając o interesy mieszkańców zgłasza wniosek, odpowiedź jest inna niż w jego przypadku. Jeżeli zostanie wybrany ponownie, w przyszłej kadencji swoje wszystkie interpelacje będzie popierał zdjęciami.

Burmistrz powiedział, iż miał na myśli RSP jako podmiot korzystający z tej drogi i będący w posiadaniu dużego sprzętu. Przy okazji, jadąc z pola, można tam jakieś kamienie wrzucić. Stan tej drogi jest zły, jej remont załatwiający problem będzie możliwy po zrealizowaniu kanalizacji, która ma być wykonana w Paruszce w roku 2011.

Radny Henryk Kania powiedział, iż zawsze jest do dyspozycji. Gdyby w Paruszce był złożony jakiś żużel, czy tłuczeń RSP chętnie pomoże.

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż nie jest prawdą, że nie uczestniczyła w sesjach przez 6 miesięcy. Zgadza się z radnym Kanią, że odpowiedzi udzielane innym radnym są rzeczowe, bez podtekstów i złośliwości. Stylu w jakim udziela się odpowiedzi na jej pytania nie będzie komentować. Radna powiedziała także, iż stan urlopu Burmistrza należy wyjaśnić, ponieważ za niewykorzystany urlop zapłacą podatnicy. Przypomniała także, iż nie uczestniczyła w sesji 24 września ale zadała pytania drogą mailową.

Burmistrz wyjaśnił, iż dwa pytania się pokrywały z wcześniejszymi, na które już udzielił odpowiedzi, natomiast trzecie dotyczyło znaku „zakaz ruchu” przy wjeździe na drogę Skórka – Dobrzyca. Zakaz ten nie dotyczy pojazdów leśnych. Mieszkańcy Skórki proszą o pomoc w usunięciu tego znaku, ponieważ uniemożliwia im przejazd krótszą drogą do Dobrzycy. Burmistrz wyjaśnił, iż jest to droga leśna, w złym stanie technicznym. Zakaz został wprowadzony ze względu na możliwość ponoszenia odpowiedzialności przez lasy państwowe za szkody wynikające ze stanu jezdni. Mieszkańcy poruszają się tę drogą na własną odpowiedzialność. Nic nie stoi na przeszkodzie aby radna monitowała w tej sprawie w nadleśnictwie.

Ad. 6

Aleksandra Sawicka kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Inwestycji przedstawiła sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka na lata 2008-2017. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 

Do ww. dokumentu nie wniesiono uwag i przyjęto go do wiadomości.

Ad. 7

Włodzimierz Hildebrandt dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Krajence złożył informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Krajenka w roku szkolnym 2009/2010. Informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Radny Jakub Niedźwiecki powiedział, iż informacja została sporządzona w przystępny sposób. Brakuje mu jednak kosztowej strony funkcjonowania poszczególnych placówek.

Włodzimierz Hildebrandt poinformował, iż kwestie związane z finansowaniem oświaty są przedstawiane w informacji za rok budżetowy, która jest składana Radzie w marcu lub kwietniu każdego roku. Informacja składana w październiku dotyczy roku szkolnego.

Informację przyjęto do wiadomości.

Ad. 8.1.

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego udzielenia dotacji dla Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence na pokrycie różnicy pomiędzy wpływami z tytułu czynszu najmu za lokale mieszkalne, których właścicielem jest Gmina i miasto Krajenka.

Opinie były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LII/266/10 w sprawie udzielenia dotacji dla Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence na pokrycie różnicy pomiędzy wpływami z tytułu czynszu najmu za lokale mieszkalne, których właścicielem jest Gmina i miasto Krajenka – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Ad. 8.2.

Wykreślony.

Ad.8.3.

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego  utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych.

Opinie były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LII/267/10 w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych  która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Ad. 8.4.

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Opinie były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LII/268/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Ad.8.5.

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego określenia zasad prowadzenia gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy i Miasta Krajenka.

Opinie były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LII/269/10 w sprawie określenia zasad prowadzenia gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy i Miasta Krajenka  która stanowi załącznik nr 8  do nin. protokołu.

Ad. 8.6.

Skarbnik Gminy Mirosław Machejek przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Krajenka na 2010 rok oraz wniósł do niego autopoprawki.

Od czasu posiedzeń Komisji do dnia sesji wpłynęły zawiadomienia:

- w sprawie zwrotu akcyzy – w wysokości zgodnej z wnioskiem gminy,

- 854 zł – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dokonano także przesunięć pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi związanymi z drogami.

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy zwiększa się o ogółem kwotę 313259 zł.

Do projektu nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LII/270 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Krajenka na 2010 rok – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

Ad.9

Rozpatrzono projekty oświadczeń Rady Miejskiej w Krajence w sprawie przebudowy dróg dojazdowych do pół:

1)    w Paruszce – działka nr 404 i 401,

2)    w Podróżnej – działka  nr 458 i 10,

3)    Głubczyn – Śmiardowo Kraj. – działka  nr 171,

4)    we wsi Głubczyn – działka nr 201,

5)    Barankowo – działka nr 125 i 126,

6)    Łońsko – działki nr 275, 188, 156, 155,

7)    Śmiardowo Kraj. – działki nr 41 i 52,

8)    Pogórze Tarnówczyn – działki nr 925 i 1085,

9)    Skórka ul. Leśna i ul. Grzybowa – działki nr 379 i 232,

10)  Dolnik – działki numer 231 i 233.

Radna Małgorzata Mila powiedziała, iż cieszy się że pod koniec kadencji okazało się, że ulica Leśna i Grzybowa w Skórce okazały się drogami prowadzącymi do pól.

Burmistrz wyjaśnił, iż ulica Leśna nie prowadzi do pól, natomiast do pól prowadzi ulica Grzybowa. Stąd połączono te dwie drogi. Czy takie rozwiązanie jest poprawne okaże się po uzyskaniu opinii w tej sprawie.

Do projektów oświadczeń nie wniesiono innych uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 15 radnych, przyjęła ww. oświadczenia.

Ad. 10

Przewodniczący Rady poinformował o analizie oświadczeń majątkowych dokonanych przez:

1)    Wojewodę Wielkopolskiego – w odniesieniu do oświadczeń złożonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej,

2)    Burmistrza Gminy i Miasta – oświadczenia złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych i urzędników,

3)    Przewodniczącego Rady – oświadczenia radnych.

Do złożonych oświadczeń organy dokonujące analizy nie wniosły uwag.

Ad. 11

Radna Elżbieta Smodis powiedziała, iż kończy się renowacja Rynku, czy telekomunikacja poprawi studzienkę. Prosi o pismo w tej sprawie.

Burmistrz wyjaśnił, iż pismo takie już zostało wysłane. Odpowiedzieli, że zrobią ale do dziś nie dojechali.

Radny Bogdan Długosz wnioskował o wycięcie krzaków i wystających gałęzi przy drodze powiatowej Czajcze – Buntowo. Droga jest wąska i kręta, a wyrastające gałęzie i krzaki ograniczają widoczność.

Radna Małgorzata Mila ponowiła pytanie dotyczące wykorzystania urlopu przez Burmistrza. Pytanie nie dotyczy tylko jej, ponieważ wyborcy mają prawo wiedzieć ile urlopu Burmistrzowi pozostało.

Radna Małgorzata Mila stwierdziła, iż największa wieś w gminie nie ma lokalu wyborczego. Nie chce powtarzać komentarzy mieszkańców dotyczących tej kwestii. Radna wnioskowała o podstawienie autokaru w dniu wyborów o godz. 11:15, ponieważ w tym czasie kończy się msza w Skorce. Podczas ostatnich wyborów autobus przyjechał zbyt późno .

Radny Franciszek Rutkowski wnioskował o prześwietlenie drzew przy drodze powiatowej na Pogórze.

Radny Henryk Kania powiedział, iż kończy się realizacja inwestycji na drodze wojewódzkiej w Paruszce. Zainstalowane zostały światła. Pozostała sprawa drogi powiatowej. Radny pytał, czy przygotowana koncepcja przewidywała światła od strony Głubczyna.

Burmistrz wyjaśnił, iż w koncepcji były światła inteligentne. Czy wszystko będzie zrobione w tym roku nie wie.

Ad. 12

Radny Karol Makarewicz powiedział, iż obserwuje czasem obrady innych Rad w telewizji Asta. Stwierdził, że obrady te wyglądają podobnie jak w Krajence. Zauważył także, że jeżeli pytania radnych są krótkie i rzeczowe, bez dygresji, takie są też odpowiedzi.

Ad. 13

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady o godz. 15:10 zamknął LII sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokółowała:                                                             Przewodniczyli:

 

Renata Urbanek                                                              Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi rady                                         Przewodniczący Rady