Protokół Nr I/10

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Ad.1

Inauguracyjną sesję Rady Miejskiej w Krajence o godz. 15:00 otworzył radny senior Anatol Najmowicz. 

Przewodniczący obrad  Anatol Najmowicz stwierdził, iż na podstawie listy obecności  w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecny Adam Klaryński. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.

 

Ad. 2

Przewodniczący obrad poinformował, iż przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Będzie ono przebiegało w ten sposób, że po odczytaniu roty ślubowania wyczytani radni powiedzą słowo „ślubuję” lub też „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodniczący odczytał rotę ślubowania, a wyczytywani kolejno radni wypełnili formułę ślubowania.

Ślubowanie złożyli wszyscy obecni radni. Nie ślubował nieobecny radny Adam Klaryński.

Ad. 3

Przewodniczący obrad przedstawił następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ślubowanie radnych.

3.     Przedstawienie porządku obrad.

4.     Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence.

5.     Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence.

10.  Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka o stanie gminy.

11.  Wolne głosy, informacje. 

12.  Zakończenie.

 

Radny Andrzej Blajer złożył wniosek o zaniechanie realizacji punktów od 4 do 9 ze względu na II turę wyborów Burmistrza.  Zdaniem radnego sprawiedliwie byłoby dokonanie wyborów organów Rady po II turze głosowania.

 

Przewodniczący powyższy wniosek poddał pod głosowanie.

Oddano 4 głosy za wnioskiem, 10 głosów przeciwko, 0 głosów wstrzymujących.

 

Wobec wyników głosowania Przewodniczący stwierdził, że wniosek o zmianę porządku obrad nie został przyjęty.

 

Ad.4

Przewodniczący obrad otworzył listę kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence.

 

Radny Karol Makarewicz zaproponował kandydaturę Piotra Gniota. Piotr Gniot jest emerytowanym strażakiem w stopniu kapitana. Posiada wykształcenie wyższe, jest inżynierem pożarnictwa. Jest osobą znaną, lubianą i szanowaną. Jest doświadczonym, kreatywnym samorządowcem i społecznikiem. Pełnił funkcję radnego przez 16 lat. Był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącym Rady.

 

Radny Piotr Gniot wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Sekretarz Gminy Tomasz Ciechanowski wyjaśnił, że nie można zamknąć I sesji Rady bez wyłonienia Przewodniczącego. Doprowadzenie do takiej sytuacji skutkuje brakiem możliwości zwołania kolejnej sesji i działania Rady.

 

Radny Marek Matysiak powiedział, iż z przepisów wynika, że I sesję zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów lub w ciągu 21 dni komisarz wyborczy. W ustawie nic nie ma o tym, że nie ma kto zwołać kolejnej sesji.

 

Sekretarz wyjaśnił, iż I sesja została zwołana wobec czego nie ma podstaw do zwołania sesji przez komisarza.

 

Nie zgłoszono więcej kandydatów wobec powyższego Przewodniczący zamknął listę.

 

Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej. W jej skład weszły radne: Elżbieta Smodis, Ewelina Łosoś i Bernadeta Kopeć.

Ww. osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

 

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach na czas sporządzenia kart do głosowania.

 

Komisja wybrała ze swojego grona przewodniczącego, którym została radna Elżbieta Smodis.

 

Sekretarz Gminy przedstawił sposób głosowania. Regulamin powyższy przedstawiał się następująco:

1. Głosowanie jest tajne.

2. Przeprowadza je Komisja Skrutacyjna w 3 osobowym składzie, wybrana z grona radnych.

4. Wyczytani radni przejdą kolejno w wyznaczone miejsce, gdzie dokonają skreślenia, po czym wrzucą kartę do urny.

5. Na karcie znajduje się 1 nazwisko.  Głosowanie odbędzie poprzez postawienie znaku x w kratce na „tak” lub „nie”.

6. Głosem nieważnym jest głos w przypadku, kiedy znak „x” będzie postawiony w  więcej niż jednej kratce lub nie będzie postawiony w żadnej kratce.

 

Regulamin głosowania został przyjęty jednogłośnie.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. Zgodnie z przyjętym regulaminem głosowania wyczytani z listy radni odbierali karty do głosowania, dokonywali wyboru i wrzucali karty do urny.

Po zakończeniu głosowania Przewodnicząca obrad ogłosiła przerwę na czas ustalenia wyników głosowania.

Po przerwie i wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, iż w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania kandydat radny Piotr Gniot uzyskał wymaganą ilość głosów i został wybrany Przewodniczącym Rady Miejskiej w Krajence ( 11 głosów na tak i 3 głosy na nie).

Do procedury związanej z wyborem na Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence nie wniesiono uwag. Przewodniczący obrad przeprowadził w tej sprawie głosowanie (jednogłośnie za podjęciem uchwały) i stwierdził, iż uchwała Nr I/1/10 w powyższej sprawie została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.

Przewodniczący obrad pogratulował radnemu Piotrowi Gniotowi wyboru i przekazał mu prowadzenie obrad.

Ad. 5

Prowadzenie obrad przejął Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przewodniczący otworzył listę kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence oraz zaproponował kandydaturę radnej Joanny Wienke. Joanna Wienke jest leaderem odnowy wsi Głubczyn oraz działaczką Koła Gospodyń Wiejskich. Jest radną poprzedniej kadencji Rady. Ponadto radna reprezentuje środowisko wiejskie oraz kobiety.

 

Radna Joanna Wienke wyraziła zgodę na kandydowanie.

 

Nie zgłoszono więcej kandydatów wobec powyższego Przewodniczący zamknął listę.

 

Przewodniczący Rady zaproponował aby wybory przeprowadziła Komisji Skrutacyjna w składzie takim samym jak dla wyboru Przewodniczącego. Propozycja ta została przyjęta jednogłośnie.

 

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach na czas sporządzenia kart do głosowania.

 

Sekretarz Gminy przedstawił sposób głosowania. Regulamin powyższy przedstawiał się następująco:

1. Głosowanie jest tajne.

2. Przeprowadza je Komisja Skrutacyjna w 3 osobowym składzie, wybrana z grona radnych.

4. Wyczytani radni przejdą kolejno w wyznaczone miejsce, gdzie dokonają skreślenia, po czym wrzucą kartę do urny.

5. Na karcie znajduje się 1 nazwisko.  Głosowanie odbędzie poprzez postawienie znaku x w kratce na „tak” lub „nie”.

6. Głosem nieważnym jest głos w przypadku, kiedy znak „x” będzie postawiony w  więcej niż jednej kratce lub nie będzie postawiony w żadnej kratce.

 

Regulamin głosowania został przyjęty jednogłośnie.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. Zgodnie z przyjętym regulaminem głosowania wyczytani z listy radni odbierali karty do głosowania, dokonywali wyboru i wrzucali karty do urny.

Po zakończeniu głosowania Przewodniczący ogłosił przerwę na czas ustalenia wyników głosowania.

Po przerwie i wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, iż w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania kandydatka radna Joanna Wienke uzyskała wymaganą ilość głosów i została wybrana na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Krajence (12 głosów na tak i 2 głosy na nie).

Do procedury związanej z wyborem na Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Krajence nie wniesiono uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, iż uchwała Nr I/2/10 w powyższej sprawie została podjęta.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.

Ad.6

Przed powołaniem Komisji Rewizyjnej Rady Przewodniczący udzielił głosu mł. brygadierowi Leszkowi Wójcikowi z-cy komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie. Ww. wręczył Burmistrzowi Januszowi Szczerbiakowi statuetkę za zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa na terenie powiatu złotowskiego i gminy Krajenka.

 

Przewodniczący poinformował, iż pracę w Komisji Rewizyjnej zadeklarowali następujący radni: Piotr Jończyk, Ewelina Łosoś, Bożena Tasarz, Karol Makarewicz i Elżbieta Smodis. Przedstawił projekt uchwały obejmującej ww. osoby.

 

Do projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/3/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

 

Ad. 7

Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence. Przewodniczący poinformował, iż zgłaszać można kandydatów – członków Komisji Rewizyjnej.

 

Radna Elżbieta Smodis zaproponowała kandydaturę Piotra Jończyka. Piotr Jończyk był radnym 3 kadencje. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i wypełniał ją dobrze. Jest osobą znaną i lubianą. Ma także odpowiedni sposób bycia.

 

Radny Piotr Jończyk wyraził zgodę na kandydowanie.

Za ww. kandydaturą oddano 13 głosów, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

 

Do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence nie wniesiono uwag wobec powyższego Przewodniczący rady stwierdził, iż Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr I/4/10 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krajence – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

 

Ad.8

Przewodniczący Rady podał proponowany skład Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence: Bogdan Długosz, Marek Matysiak, Anatol Najmowicz, Joanna Wienke oraz przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence.

 

Do projektu uchwały wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/5/10 w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

 

Ad. 9

Przewodniczący Rady podał proponowany skład Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence: Andrzej Blajer, Piotr Gniot, Bernadeta Kopeć, Zbigniew Morgulec, Jakub Niedźwiecki oraz przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence.

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

 

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, 13 glosami za i przy 1 glosie wstrzymującym, podjęła uchwałę Nr I/6/10 w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Krajence – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

 

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach na czas dokonania przez Komisje Społeczną i Gospodarczą wyboru Przewodniczących oraz ich z-ców oraz dokonania wyboru z-cy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Po wznowieniu obrad Komisje podały wynik wyborów.

Z-cą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej została radna Elżbieta Smodis.

 

Komisja Społeczna wybrała:

- na Przewodniczącego Anatola Najmowicza

- na z-cę Bogdana Długosza.

 

Komisja Gospodarcza:

- Przewodniczący Jakub Niedźwiecki

-  z-ca Bernadeta Kopeć.

 

Ad.10

Janusz Szczerbiak Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka złożył informację o stanie Gminy.

Informacja została złożona na piśmie i stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu. 

Ad. 11

Zdzisław Pasymowski Prezes Stowarzyszenia Pomocy Szkole ZSS w Krajence pogratulował radnym wyboru oraz przedstawił swoje sugestie odnośnie funkcjonowania placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Krajenka. Proponował m.in. powstanie 1 gimnazjum w Krajence oraz wykorzystanie niedociążonych pomieszczeń w ZSS na potrzeby tego gimnazjum. Wyraził także ubolewanie z powodu nieobecności na sesjach Rady Miejskiej, jednak nie otrzymywał na nie zaproszenia. 

Prosił także o naprawę ulicy Stanisława Polańskiego w Krajence. Droga ta jest systematycznie naprawiana żwirem, jednak dziury są tam nadal. Prosi o uzupełnienie ubytków za pomocą cementu. Ma sponsora, który wyraził wolę przekazania cementu, potrzebna jest jedynie robocizna. Prosił także o wykonanie podestu z boku ulicy Polańskiego, tam gdzie młodzież przechodzi do szkoły.

 

Radna Joanna Wienke podziękowała za zaufanie i wybór na stanowisko z-cy Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Ad. 12

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 17:20 zamknął I sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

 

Protokółowała:                                                             Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                              Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi rady                                           Przewodniczący Rady