Protokół Nr II/10

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 14 grudnia 2010 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Ad.1

Sesję o godz. 13:05 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Po przywitaniu gości Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji.

Lista obecności radnych oraz lista gości stanowią załączniki nr 1 i 2  do nin. protokołu.

Ad. 2

Proponowany porządek sesji był następujący:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Ślubowanie Burmistrza.

4.     Wystąpienie Burmistrza.

5.     Wolne głosy, informacje.

6.     Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, Adam Klaryński – radny nieobecny na I sesji złożył ślubowanie. Rotę ślubowania odczytał Przewodniczący Rady,  po czym radny Adam Klaryński wypowiedział słowa: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.”

W następnej kolejności, Kamila Piotrowska Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Krajence wręczyła Stefanowi Kiteli Burmistrzowi elektowi zaświadczenie o wyborze.

Ad. 3

Stefan Kitela wybrany w dniu 5 grudnia 2010 roku na Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożył przed Radą Miejską ślubowanie następującej treści:

 

"Obejmując urząd Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg."

 

 

Ad. 4

Stefan Kitela Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka poinformował o kierunkach swojej działalności. Wygłosił w związku z tym expose o następującej treści:

„Staję dzisiaj przed Państwem pokrzepiony na duchu, ale świadomy ciążącej na mnie i na całej Radzie Miejskiej odpowiedzialności. Nadzieje na rozwój naszej Małej Ojczyzny powierzono w nasze ręce. Od naszej współpracy i determinacji  w działaniu, zależeć będzie końcowy efekt, który oceniać będą mieszkańcy gminy. I ich ocena będzie dla mnie podczas tej kadencji najważniejsza.

Jestem przekonany, że uda mi się zachęcić Panie i Panów Radnych do przyjęcia wizji rozwoju gminy, wizji opartej na współpracy. Obecność na dzisiejszej uroczystej Sesji przedstawicieli samorządów  różnych szczebli jest tego doskonałą zapowiedzią.  Podejmę szereg działań na rzecz wykorzystania przez naszą gminę potencjału innych podmiotów: szkół, uczelni, stowarzyszeń i fundacji.

Zamierzam przez najbliższe lata skoncentrować się na pozyskiwaniu środków zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczając je na rozwój kultury, edukacji i sportu ale także poprawiając gminną infrastrukturę, w tym tworząc inwestycje środowiskowe. Wsłucham się w głosy rad sołeckich, aby jeszcze lepiej wspierać rolników naszej gminy.

Poczynię wiele starań aby przedsiębiorcy znaleźli doskonały klimat do rozwoju, a nowi inwestorzy tworzyli dodatkowe miejsca pracy. Zapewniam, że urząd, którym będę kierował, będzie bardzo przyjazny przedsiębiorcom.

Eksponowanie walorów turystycznych i dziedzictwa kulturowego Krajenki, z pewnością przyczyni się do promocji naszego miasta i naszej gminy. Posiadamy jeden z najlepiej zachowanych zamków w Wielkopolsce, zamierzam wykorzystać ten atut do tworzenia produktu turystycznego. Mam zapewnienie profesjonalnej pomocy ze strony Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”. Chcę zachęcić Towarzystwo Miłośników Krajenki do zainicjowania szerokich działań w celu budowania lokalnej tożsamości w oparciu o istniejące tradycje i bogatą historię.

Zadbam o to, aby doskonale wpisujący się w tę tradycję potencjał orkiestry dętej, ochotniczych straży pożarnych, parafialnego Caritasu, kół gospodyń wiejskich, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i wiele innych znalazły doskonałą płaszczyznę dla rozwoju w „Centrum Kultury i Tradycji Miasta i Gminy”  jakim stanie się Krajeński Ośrodek Kultury.

Jestem przekonany, że zracjonalizowana sieć szkół umożliwi jeszcze lepsze wykorzystanie środków przeznaczonych na oświatę, a sprawne zarządzanie oświatą w gminie przyczyni się do zwiększenia poziomu edukacji.

Chcę, aby zadania pomocy społecznej były wykonywane z należytą starannością bo losy osób pokrzywdzonych są mi szczególnie bliskie.

Te wszystkie działania będą możliwe dzięki oddanej pracy wszystkich pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy. Wierzę, że przy wykorzystaniu tak profesjonalnej kadry i pewnych usprawnieniach zarządczych możemy sprawić aby w naszej gminie żyło się dostatniej i bezpieczniej.

Najbardziej zależy mi na inicjatywach obywatelskich, wierzę w kreatywność i odpowiedzialność mieszkańców Gminy Krajenka, zapraszam wszystkich do współgospodarzenia naszą Małą Ojczyzną. Obiecuję, że i ja i moi współpracownicy wysłuchamy każdej propozycji, będziemy słuchać cennych rad i krytycznych uwag.

Chcę aby wszyscy mieszkańcy postrzegali Urząd i jego jednostki jako im służebne i aby jak najszybciej przekonali się, że jesteśmy w stanie sprostać ich oczekiwaniom.

            Aby nadać tempa zamierzeniom w dniu jutrzejszym wraz ze mną pracę w Urzędzie Gminy rozpocznie nowy wiceburmistrz Krajenki pan Leszek Roman Łochowicz. Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i administracji. Człowiek od 20-stu lat związany z samorządem gminy Margonin. Pełnił funkcję radnego a od 1995 roku do 2006 kiedy to objął funkcje burmistrza gminy Margonin pełnił funkcję sekretarza gminy.

            Obejmując tak ważne stanowisko nie sposób nie wspomnieć o poprzednikach. Dziękuje panu Januszowi Szczerbiakowi i pani Grażynie Urbanek, za trud i wkład pracy na rzecz Gminy i Miasta Krajenka.”

Ad. 5

Przewodniczący Rady odczytał gratulacje dla Burmistrza Krajenki  przesłane przez Piotr Florka Wojewodę Wielkopolskiego oraz Tomasza Bugajskiego członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Gratulacje, życzenia oraz deklarację współpracy złożyli także:

- Ryszard Goławski Starosta Złotowski,

- Tomasz Fidler Wicestarosta Złotowski,

- Mirosław Mantaj  Starosta Pilski,

- Sławomir Poszwa Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich,

- Danuta Kitowska rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Pile

- Ks. Grzegorz Fabiszak Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Krajence

- Przemysław Maliszewski dyrektor Biura Poselskiego posła Stanisława Marcina Chmielewskiego,

- Marek Matysiak  - radny Gminy i Miasta Krajenka.

Gratulacje składali także mieszkańcy Gminy i Miasta Krajenka oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

Ad.6

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 13:50 zamknął II sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

 

Protokółowała:                                                             Przewodniczył:

 

Renata Urbanek                                                              Piotr Gniot

Inspektor ds. obsługi rady                                          Przewodniczący Rady