Protokół Nr III/10

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 22 grudnia 2010 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Ad.1

Sesję o godz. 15:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad z kolędami wystąpiły dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  w Krajence. Życzenia świąteczne zebranym złożył ks. Grzegorz Fabiszak Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Krajence. Uczestniczący w sesji podzielili się opłatkiem.

Po przywitaniu gości Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. Nieobecna usprawiedliwiona radna Elżbieta Smodis.

Lista obecności radnych, sołtysów oraz lista gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu.

Ad. 2

Przewodniczący wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektów uchwał w następujących sprawach:

1)    wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie,

2)    zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence.

 

Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy wnioskował o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka. Powodem złożenia wniosku był uroczysty, świąteczny charakter sesji.

 

Wniosek Sekretarza Gminy poparł radny Jakub Niedźwiecki.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejne wnioski.

1.     Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie został przyjęty w obecności 14 radnych, jednogłośnie.

2.     Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence został przyjęty w obecności 14 radnych, jednogłośnie.

3.     Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka został przyjęty większością głosów. Oddano 8 głosów za jego przyjęciem, 2 głosy przeciwko oraz 3 głosy wstrzymujące. 1 radny nie głosował.

Wobec wyników głosowania, porządek obrad był następujący:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

5.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)  wprowadzenia regulaminu konsultacji,

2) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok,

3) wytypowania przedstawiciela do reprezentowania Gminy i Miasta Krajenka w Związku Gmin Krajny,

4) zmiany uchwały Nr XII/94/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Krajna nad Notecią”,

5) zmiany uchwały Nr XXX/162/05 Rady Miejskiej w Krajence w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich,

6)  wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie,

7) zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence,

8) zmiany budżetu gminy i miasta Krajenka na 2010 rok.

6.     Zapytania i wnioski radnych.

7.     Wolne głosy, informacje.

8.     Zakończenie.

 

Ad. 3

Protokoły sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytych w dniach 1 grudnia i 14 grudnia br. przyjęto bez uwag.

 

Ad. 4

Leszek Łochowicz Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożył informację o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

W okresie od 14 grudnia do 22 grudnia 2010 roku Burmistrz wydał 9 zarządzeń:

1.     Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie odwołania zastępcy burmistrza.

2.     Nr 2/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania z-cy burmistrza.

3.     Nr 3/10 z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem. Wykaz zawiera 16 pozycji. Dotyczy nieruchomości położonych w Krajence z przeznaczeniem pod garaże (wszystkie na ulicy Kościuszki), na cele usługowo-handlowe oraz 2 lokale na cele usługowo-handlowe (sklep obuwniczy na ul. Mickiewicza oraz przystanek PKS). Zgodnie z zasadą jawności w zakresie gospodarowania nieruchomościami, wykaz podaje się do publicznej wiadomości m.in. poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie.

4.     Nr 4/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z wydawaniem decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz w razie nieobecności burmistrza do składania samodzielnie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządzania mieniem.

5.     Nr 5/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

6.     Nr 6/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Krajenka podczas nieobecności Burmistrza oraz Z-cy Burmistrza do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

7.     Nr 7/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Krajence do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń – Aleksandra Sawicka.

8.     Nr 8/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Krajence do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń – Marek Pietrzak.

9.     Nr 9/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Krajence do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – Magdalena Alexewicz (potwierdzanie zgodności dokumentów z oryginałem  oraz poświadczania własnoręczności podpisów dotyczących spraw związanych z pracą Urzędu Gminy i Miasta w Krajence.

W okresie od 14 grudnia do dnia dzisiejszego Burmistrz odbył następujące spotkania:

1.     W dniu 15 grudnia 2010 roku, w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence odbyło się spotkanie z Prezesem Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Krajna nad Notecią”  Panem Karolem Jagodzińskim oraz Dyrektorem Biura Krzysztofem Bogdanowiczem. 

2.     20 grudnia 2010 roku – spotkanie wigilijne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, w którym uczestniczyła także młodzież z internatu Zespołu Szkół Spożywczych  w Krajence.

3.     21 grudnia 2010 roku spotkanie z Panią Ewą Hoffman zastępcą Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie realizacji kanalizacji w Gminie Krajenka.

4.     21 grudnia 2010 roku – spotkanie wigilijne zorganizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Krajence.

5.     21 grudnia 2010 roku – spotkanie Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krajence.

6.     22 grudnia 2010 roku spotkanie z Komendantem Powiatowym Komisariatu Policji w Złotowie Panią Beatą Różniak – Krzeszowską oraz Komendantem Komisariatu Policji w Krajence Panem Jackiem Jutrzenka - Trzebiatowskim.

Do złożonej informacji nie wniesiono uwag.

Ad. 5.1.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji. Do jego treści nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/7/10 w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Ad. 5.2.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok przedstawiła Zofia Urbanek przewodnicząca GKRPA w Krajence.

Plan dochodów i wydatków na prowadzenie działań określonych w programie wynosi 95 tys. zł. Co do zasady planowane są zadania w kwotach takich jak w roku bieżącym. Nowym zadaniem w kwocie 2000zł jest szkolenie lidera socjoterapii dla grupy ALANON w Krajence.

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/8/10 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Ad. 5.3

Przewodniczący Rady poinformował, iż podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady wypracowano propozycję, aby Gminę i Miasto Krajenka w Związku Gmin Krajny reprezentował radny Adam Klaryński. Proponowany projekt uchwały zawiera nazwisko ww. kandydata.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/9/10 w sprawie wytypowania przedstawiciela do reprezentowania Gminy i Miasta Krajenka w Związku Gmin Krajny – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Ad. 5.4

Przed rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/94/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Krajna nad Notecią” głos zabrał Karol Jagodziński Prezes Zarządu LGD.

Karol Jagodziński przedstawił informację o zakresie działalności LGD oraz zamierzeniach na najbliższy okres.

Przewodniczący Rady poinformował, iż na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady wypracowane stanowisko aby Gminę w LGD reprezentował Karol Adler. Przedłożony projekt uchwały zawiera ww. nazwisko.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/10/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/94/07 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”- która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Ad.5.5

Przewodniczący Rady poinformował, iż podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady wypracowano propozycję, aby Gminę i Miasto Krajenka w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich reprezentował Leszek Łochowicz Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka. Propozycję powyższą zawiera przedłożony projekt uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/11/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/162/05 Rady Miejskiej w Krajence w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Krajenka do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich – która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.

Ad. 5.6.

Przewodniczący Rady poinformował, iż wypracowano wspólne stanowisko aby Gminę i Miasto Krajenka w radzie Społecznej Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie reprezentowała Bożena Tasarz. Propozycję powyższą zawiera przedłożony projekt uchwały.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/12/10 w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie – która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.

Ad. 5.7.

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence. Skład Komisji Społecznej Rady został uzupełniony o radnego Adama Klaryńskiego.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/13/10 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Krajence – która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.

Ad. 5.8.

Mirosław Machejek Skarbnik Gminy Krajenka poinformował, iż do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Krajenka na 2010 rok przedłożonego radnym oraz uzupełnionego o autopoprawki wniesione podczas wspólnego posiedzenia Komisji, nie wnosi się innych zmian.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 14 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/14/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Krajenka na 2010 rok – która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.

Ad. 6

Radni zgłosili następujące wnioski i zapytania:

1)    Joanna Wienke – poinformowała, iż zarwał się most przejazdowy na drodze gminnej w Głubczynie, znajdujący się naprzeciwko zjazdu do nieruchomości Państwa Radke. Radna powiedziała, iż zdaje sobie sprawę, że naprawa będzie mogła nastąpić dopiero na wiosnę, ale zgłasza problem już w tej chwili aby ewentualnie można było przygotować niezbędną dokumentację.

2)    Piotr Jończyk złożył zapytanie dotyczące możliwości zatrudnienia pracowników w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy do odśnieżania ulic. Pracownicy tacy byli zatrudnieni wcześniej i ich praca była widoczna.

3)    Jakub Niedźwiecki prosił o uwzględnieniu przy odśnieżaniu ulicy Sportowej w Krajence. Mieszka tam już kilka rodzin, trwają budowy, a przejazd jest utrudniony.

 

 

Ad. 7

Nie było wniosków.

Ad. 8

Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 16:30 zamknął III sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokołowała:                                                             Przewodniczył:             

Renata Urbanek                                                               Piotr Gniot       

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                               Przewodniczący Rady Miejskiej