Protokół Nr IV/10

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 13 stycznia 2011 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Ad.1

Sesję o godz. 14:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Po przywitaniu gości Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. 

Lista obecności radnych, sołtysów oraz lista gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu.

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                       - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Leszek Łochowicz                - z-ca Burmistrza,

3)    Karol Jagodziński                 - Prezes Zarządu LGD „Krajna Nad Notecią”.

4)    Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

5)    Mirosław Machejek               - Skarbnik Gminy,

6)    Ryszard Sieg                       - Kierownik referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych,

7)    Aleksandra Sawicka            - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska,

8)    Marek Pietrzak                   - Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej.

Ad. 2

Proponowany był następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

5.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)  wyrażenia zgody dla Związku Gmin Krajny na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Obiektu Zagospodarowania Odpadów w ramach zadań ZUO Piła oraz wykonywanie robót budowlanych na działkach 468/2 i 468/1 w Stawnicy, Gmina Złotów, powiat złotowski,

2)    trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka,

3) ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka.

6.     Zapytania i wnioski radnych.

7.     Wolne głosy, informacje.

8.     Zakończenie.

Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag.

Ad. 3

Protokół sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 22 grudnia 2010 roku został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

Ad. 4

Leszek Łochowicz – z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka złożył informację o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.

1.            W okresie od 22 grudnia 2010r. do 13 stycznia 2011 roku Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wydał następujące zarządzenia:

1)    Nr 10/10 z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany układu szczegółowego budżetu gminy i miasta na 2010 rok. Układ szczegółowy budżetu został zmieniony zgodnie z uchwałą Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 22.12.2010r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2010 rok.

2)    Nr 11/10 z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie prowadzenia okresowej inwentaryzacji mienia i bazy magazynowej obrony cywilnej w gminie i mieście Krajenka. Jednym z zadań z zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej, którym jest Burmistrz, jest zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w odpowiedni sprzęt i środki do wykonywania powierzonych im zadań oraz jego odpowiednie przechowywanie, konserwacja, eksploatacja, remont oraz wymiana. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona w terminie do 12 stycznia br. wg stanu na 31 grudnia 2010 przez Komisję w składzie: Marek Pietrzak, Barbara Budnik i Magdalena Dywan.

3)    Nr 12/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne w gminnych zasobach mieszkaniowych. Zarządzenie ustala stawki czynszu za okres od 1 kwietnia 2011r. do 31 marca 2012 roku, w następującej wysokości:

- 3,08/m2 dla lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Krajenka,

- 2,25 /m2 dla lokali mieszkalnych położonych na terenach wiejskich gminy Krajenka,

- 0,90/m2 dla lokali socjalnych.

Szczegółowe ustalenie stawki będzie następowało z uwzględnieniem czynników obniżających czynsz, które zostały określone w załączniku do zarządzenia. Czynnikami tymi są: np. brak centralnego ogrzewania, brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, brak łazienki i WC. Zarządzenie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, o nowych stawkach zostali także poinformowani najemcy.

4)    Nr 13/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. ochrony zabytków, kultury, sportu i turystyki w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence. W skład Komisji weszli: Leszek Łochowicz, Tomasz Ciechanowski, Mirosław Machejek, Ryszard Sieg. Aplikacje można składać do dnia 20 stycznia br. w sekretariacie Urzędu.

5)    Nr 14/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Krajence. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku i został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej. 

6)    Nr 15/10 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Krajenka na 2010 rok. Celem zarządzenia było dostosowanie planu wydatków do potrzeb. Zwiększono plan na odpis na Izby Rolnicze, w związku z większą realizacją planu dochodu z tytułu podatku rolnego. Środki zostały wygospodarowane w ramach działu.

7)    Nr 16/10 z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany układu szczegółowego budżetu gminy i miasta Krajenka na rok 2010. Układ szczegółowy budżetu został zmieniony w związku z zarządzeniem dot. zmiany budżetu – jak wyżej.

8)    Nr 17/11 z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka”. W skład Komisji weszli:

- Aleksandra Sawicka – Przewodnicząca Komisji,

- Tomasz Iżyk, Andrzej Szałek – członkowie Komisji,

- Barbara Kloska – Sekretarz Komisji.

Obecnie przygotowywane są dokumenty przetargowe, które w najbliższych dniach zostaną przekazane do kontroli Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Po zakończeniu kontroli możliwe będzie ogłoszenie przetargu.

2.     Dnia 10 stycznia 2011 roku odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 288 o powierzchni 2862m2, położonej w Krajence przy ul. Okrężnej. Do przetargu dopuszczono 1 osobę t. 1 osoba wpłaciła wadium. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła brutto 74.725,00zł. Cena osiągnięta w przetargu – 75.475,00zł. Nabywcami zostali Anna i Paweł Purtak.

3.     W  dniu 23 grudnia 2010 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, doszło do podpisania długo oczekiwanej umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka”. Projekt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego ma lata 2007-2013 Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze, działanie 3.4. Gospodarka Wodno-ściekowa, Schemat 1: „Budowa systemów kanalizacji zbiorczej”. W imieniu Funduszu umowę podpisali: Przemysław Gonera – Prezes zarządu i Jerzy Puch – zastępca Prezesa zarządu, natomiast w imieniu Gminy Krajenka – Stefan Kitela Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka. Przedsięwzięcie w fazie przygotowań mających na celu spełnienie warunków określonych w  WRPO, realizowane było pod patronatem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile, przy ogromnym zaangażowaniu Pana Sławomira Poszwy, kierującego biurem Stowarzyszenia i koordynującego starania gmin biorących udział we wspólnym projekcie „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć”. Umowa ta otwiera drogę do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych, które mogą potrwać ok. 2,5 roku. Wartość projektu wynosi blisko 20 mln zł, z czego 16.290.152,78 zł (82,16%) ma pochodzić z budżetu Unii Europejskiej, a pozostała część ze środków budżetu gminy, wspartego preferencyjną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ze względu na wartość, ogłoszenie o przetargu ukaże się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W wyniku realizacji projektu powstanie 27,6 km sieci kanalizacyjnych i przepompownie na terenie gminy. Sieć ta zostanie włączona do ponad 17 km rurociągów tranzytowych (tłocznych), które wybudowano w 2010r. Razem powstanie sieć o długości 45 km. Jest to największe przedsięwzięcie tego rodzaju w regionie.

4.     W dniu 27 grudnia 2010 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu z wykonawcą oraz inspektorami nadzoru w sprawie realizacji inwestycji polegającej na budowie stacji uzdatniania wody w Krajence. W związku z obawami, co do terminu realizacji zadania, zamierzano uzyskać wyjaśnienia od wykonawcy odnośnie działań mających na celu dotrzymanie zobowiązania określonego w umowie. Wykonawca zobowiązał do skierowania na teren budowy dodatkowych ekip.

5.     W dniu 27 grudnia 2010 roku dokonano także częściowego odbioru inwestycji polegającej na budowie sieci tranzytowej kanalizacji sanitarnej. Pozostałe do wykonania prace zostaną zrealizowane do kwietnia 2011 roku (odbudowa nawierzchni oraz budowa części sieci grawitacyjnej w Śmiardowie Krajeńskim o długości 180mb).

6.     28 grudnia 2010r. w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile podpisana została preumowa partnerska dotycząca współdziałania przy realizacji projektu pn. „Dobry i przyjazny Urząd 1” w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 5.2.1. W imieniu Stowarzyszenia umowę podpisali: Tadeusz Dąbrowski – Przewodniczący Zarządu i Eugeniusz Kucner – członek zarządu, w imieniu Gminy Krajenka Stefan Kitela Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka. Przedmiotem umowy jest pozyskanie środków unijnych na szkolenia i dokształcanie pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Krajence. Przedsięwzięcie realizowane będzie poprzez stowarzyszenie, wspólnie z innymi gminami. Wartość dofinansowania, które może uzyskać Urząd wynosi ok. 400 tys. zł. Preumowa, z jednej strony zapewnia udział gminy w dofinansowaniu, a z drugiej strony upoważnia Zarząd Stowarzyszenia do występowania w imieniu gmin uczestniczących we wspólnym projekcie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które ogłosiło konkurs na projekty szkoleniowe.

7.     W dniu 7 stycznia 2011 roku odbyło się spotkanie z Panem Karolem Jagodzińskim Prezesem Zarządu Lokalnej Grupy Działania w sprawie możliwości wykorzystania przydzielonych gminie środków na budowę kortów tenisowych przy ul. Bydgoskiej w Krajence na inne zadania. Ustalono, że taka możliwość istnieje. Wyjaśnień w tym zakresie udzieli Pan Jagodziński.

8.     Dnia 10 stycznia 2011 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence odbyło się spotkanie Pana Stefana Kiteli – Burmistrza Krajenki z posłem Adamem Szejnfeldem oraz radną Wielkopolskiego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Panią Małgorzatą Janyską – kandydatką PO w wyborach uzupełniających do Senatu RP. Na spotkaniu Burmistrz Krajenki przedstawił konieczność modernizacji drogi wojewódzkiej nr 188 oraz wspomniał o odnowie mostu na rzece Głomi. Burmistrz zwrócił również uwagę na konieczność remontu dróg powiatowych w naszej gminie, w szczególności drogi Paruszka – Dolnik – Głubczyn - Augustowo-Śmiardowo Kraj. – Podróżna, w celu polepszenia komunikacji drogowej.

9.     23 grudnia 2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę operacji do współfinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Do dofinansowania zostało zakwalifikowanych 339 operacji z terenu województwa wielkopolskiego, w tym:

1)    Na miejscu 120 znalazła się operacja pn. „Odnowa zagospodarowania centrum wsi Głubczyn” dla której wnioskodawcą było Stowarzyszenie Pomocy Publicznej Szkole Podstawowej w Głubczynie,

2)    Na miejscu 163 znalazła się operacja „Budowa budynku (zaplecza) socjalno – sanitarnego przy Stadionie Miejskim w Krajence” dla której wnioskodawcą była Gmina i Miasto Krajenka.

W najbliższym czasie w Urzędzie Marszałkowskim zostaną podpisane umowy na dofinansowanie ww. projektów.

Leszek Łochowicz przedstawił również informację o realizacji uchwał Rady podjętych podczas poprzednich sesji.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytych w dniu 1 i 22 grudnia 2010 roku podjętych zostało łącznie 14 uchwał, których realizacja przebiega następująco:

1.     Uchwały od Nr I/1/10 do Nr I/6/10 oraz uchwała Nr III/12/10 były związane z konstytuowaniem się nowej Rady. Wybrano Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady,  ustalono składy komisji stałych Rady, dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

2.     Podczas III sesji Rady podjęto uchwały:

1)    Uchwała Nr III/7/10 w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji, która określiła zasady prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Na podstawie ww. uchwały prowadzone są obecnie konsultacje dotyczące projektu rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi. Projekt programu został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej łącznie z formularzem do zgłaszania uwag. Termin zakończenia konsultacji upłynie 20 stycznia 2011 roku.  

 

2)    Uchwała Nr III/8/10 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok stanowi podstawę do podejmowania określonych w programie działań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jej realizacja obejmuje cały rok 2011.

 

3)    Kolejne uchwały dotyczyły wyboru przedstawicieli do reprezentowania Gminy i Miasta Krajenka w stowarzyszeniach i instytucjach:

- Związek Gmin Krajny – przedstawicielem został Pan radny Adam Klaryński,

- Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” – Pan Karol Adler, zatrudniony w Krajeńskim Ośrodku Kultury,

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich – Pan Leszek Łochowicz, z-ca Burmistrza,

- Rada Społeczna Działająca przy Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie – Pani radna Bożena Tasarz.

 

4)    Uchwała Nr III/14/10 w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Krajenka na 2010 rok – została zrealizowana.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie uchwały przekazano w terminie 7 dni Wojewodzie Wielkopolskiemu, a uchwały dotyczące finansów Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zbadania ich zgodności z prawem. 

 

W związku z tym, że w porządku obrad został pominięty punkt: „Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych”, Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji w bieżącym punkcie.

Podczas III sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 22 grudnia 2010 roku radni zgłosili 3 wnioski i zapytania i uzyskali na nie następujące odpowiedzi:

 

1)    Joanna Wienke – poinformowała, iż zarwał się most przejazdowy na drodze gminnej w Głubczynie, znajdujący się naprzeciwko zjazdu do nieruchomości Państwa Radke. Radna powiedziała, iż zdaje sobie sprawę, że naprawa będzie mogła nastąpić dopiero na wiosnę, ale zgłasza problem już w tej chwili aby ewentualnie można było przygotować niezbędną dokumentację.

           

Zgłaszany problem był już wcześniej znany, jednak warunki zimowe nie sprzyjają podjęciu działań zabezpieczających przed dalszą degradacją przepustu. Po nastaniu sprzyjających warunków przystąpimy bezzwłocznie do zabezpieczenia i naprawy przepustu. W trakcie posiedzenia Komisji Społecznej rada Joanna Wienie uzupełniła swój wniosek i poinformowała, że w Głubczynie znajdują się 2 mostki, jeden z nich jest zupełnie zarwany, natomiast w drugim jest dziura, która uniemożliwia przejazd. Stan drugiego mostu jest także znany. Sprawa zostanie rozeznana w terenie i odpowiednio załatwiona, kiedy pozwolą na to warunki atmosferyczne.

 

2)    Piotr Jończyk złożył zapytanie dotyczące możliwości zatrudnienia pracowników w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy do odśnieżania ulic. Pracownicy tacy byli zatrudnieni wcześniej i ich praca była widoczna.

 

Przeprowadzono w tej sprawie rozmowę z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie Panią Łucją Greczyło, która poinformowała, iż nie ma obecnie możliwości zatrudnienia osób do robót publicznych. Limit środków został wyczerpany, a do dnia dzisiejszego Powiatowy Urząd Pracy nie uzyskał jeszcze danych o przyznanych środkach na rok 2011. Jak wynika z corocznej praktyki wstępną informację o przyznanych środkach PUP otrzyma na przełomie lutego/marca. Dopiero po otrzymaniu informacji o przydzielonych środkach będzie istniała możliwość ich rozdysponowania i ewentualnego uruchomienia robót publicznych.

 

3)    Jakub Niedźwiecki prosił o uwzględnieniu przy odśnieżaniu ulicy Sportowej w Krajence. Mieszka tam już kilka rodzin, trwają budowy, a przejazd jest utrudniony.

 

Ulica Sportowa jest uwzględniona do odśnieżania w okresie obfitych opadów śniegu. Ilość jednostek sprzętu do odśnieżania, jakimi dysponuje gmina, nie pozwala na jednoczesne odśnieżanie wszystkich ulic, dlatego też odśnieżanie na tzw. ulicach peryferyjnych następuje z kilkugodzinnym opóźnieniem.

 

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag.

Ad. 5.1.

Przed przystąpieniem do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Związku Gmin Krajny na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Obiektu Zagospodarowania Odpadów w ramach zadań ZUO Piła oraz wykonywanie robót budowlanych na działkach 468/2 i 468/1 w Stawnicy, Gmina Złotów, powiat złotowski udzielono głosu Marcie Karaś – przedstawicielowi Biura CODEX, które przygotowało cześć dokumentacji na realizację zadania wymienionego w projekcie uchwały.

Marta Karaś wyjaśniła, iż Związek Gmin Krajny razem z Gminą Złotów oraz Gminą Piła planuje składać wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na budowę Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie, jak również jest to powiązane ze zwrotem środków poniesionych na rozbudowę i przebudowę dostosowawczą składowiska odpadów komunalnych w Kłodzie. Obecnie prace znajdują się na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie. Wniosek ten można składać od 10 stycznia do 14 lutego 2011 roku. Etap ten jest już na ukończeniu. Gmina Krajenka, jako członek Związku Gmin Krajny niejako uczestniczy w tym projekcie, jednakże nie uczestniczy w nim finansowo. Projekt ten obejmuje budowę sortowni odpadów mieszanych i zbieranych selektywnie, kompostownię odpadów biodegradowalnych oraz zbiorczy punkt odpadów problemowych.

Przewodniczący Rady przypomniał, iż jest to kontynuacja stanowiska Rady z lat poprzednich, były w tej sprawie zajmowane stanowiska. Sprawa dotyczy terenu o pow. ponad 40 ha. Prawie 11 lat temu gmina stała się współudziałowcem w tym gruncie. Poprzednia rada stała na stanowisku, że wyrażamy zgodę żeby na tym terenie była prowadzona inwestycja. Na dzisiaj, do celów projektowych i do złożenia wniosku wymagana jest w tej sprawie uchwała.

Przewodniczący Komisji stałych Rady poinformowali o stanowiskach Komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały. Stanowiska powyższe były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/15/11 w sprawie wyrażenia zgody dla Związku Gmin Krajny na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Obiektu Zagospodarowania Odpadów w ramach zadań ZUO Piła oraz wykonywanie robót budowlanych na działkach 468/2 i 468/1 w Stawnicy, Gmina Złotów, powiat złotowski – która stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Ad. 5.2

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka.

Przewodniczący Komisji stałych Rady poinformowali o stanowiskach Komisji w sprawie przedłożonego projektu uchwały. Stanowiska powyższe były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/16/11 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Ad. 5.3

Rozpatrzono projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

Przewodniczący Komisji stałych Rady przedstawili stanowiska Komisji w powyższej sprawie.

Piotr Jończyk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż Komisja głosowała nad 1 wnioskiem - kwota brutto – 10.481 zł, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze – 5600,00

- dodatek funkcyjny – 1700,00

- dodatek specjalny 29% - 2117,00

- dodatek za wieloletnia pracę 19%

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Społecznej powiedział, iż zgłoszone zostały 2 wnioski, jeden w wysokości maksymalnej, wypracowano także inną propozycję.  Komisja długo dyskutowała nad uzyskaniem stanowiska, porównywano m.in. wynagrodzenia Burmistrzów w okolicznych gminach. Ostatecznie zaproponowano wynagrodzenie w kwocie brutto 10.481 zł, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze – 5600,00

- dodatek funkcyjny – 1700,00

- dodatek specjalny 29% - 2117,00

- dodatek za wieloletnia pracę 19% - 1064,00

Większością głosów przyjęto propozycję 10.481,00 zł (3 głosy za). Propozycja 12.000 uzyskała 1 głos, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej poinformował, iż głosowano nad 1 wnioskiem - kwota brutto – 10.481 zł, w tym:

- wynagrodzenie zasadnicze – 5600,00

- dodatek funkcyjny – 1700,00

- dodatek specjalny 29% - 2117,00

- dodatek za wieloletnia pracę 19% - 1064,00

Wniosek przyjęto 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym.

Przewodniczący zapytał radnego Adama Klaryńskiego, czy podtrzymuje swój wniosek dot. wynagrodzenia w kwocie 12.000,00zł.

Radny Adam Klaryński oświadczył, że nie będzie składał własnego wniosku.

Biorąc pod uwagę stanowiska Komisji Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały określający wynagrodzenie Burmistrza w kwocie 10.481,00zł.

Wniosek ten poparło 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Nie było głosów przeciwnych.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, większością głosów podjęła uchwałę Nr IV/17/11 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka – która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż wstrzymał się od głosu, ponieważ jeszcze w grudniu na spotkaniu tzw. „prezydium rady”, które tworzą Przewodniczący komisji, Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady, ustalona była kwota wyjściowa 9700zł. Czuje się niejako zobowiązany do podtrzymania tego stanowiska. Na komisji jednak powiedział, iż jeżeli nie będzie innych stanowisk, to on tego wniosku nie będzie zgłaszał i tak też uczynił.

Ad.6

Przed przystąpieniem do składania wniosków i zapytań przez radnych, Przewodniczący Rady udzielił głosu Karolowi Jagodzińskiemu Prezesowi Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Krajna nad Notecią”

Karol Jagodziński powiedział, iż został poproszony o przybliżenie kwestii formalno-proceduralnych związanych z aplikowaniem o środki w ramach działania Odnowa Wsi.  Przypomniał, iż Lokalna Grupa Działania powstała w celu zabiegania o środki przewidziane dla środowiska wiejskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadaniem Lokalnej Grupy Działania jest tworzenie warunków dla aplikacji środków przez beneficjentów działających w obrębie obszaru gmin, które podjęły członkowstwo w LGD. Gmina Krajenka jest członkiem Lokalnej Grupy Działania, w związku z tym nabywa uprawnienia beneficjenta, tak jak inni członkowie, tak jak osoby fizyczne i podmioty społeczne np. organizacje. Zadaniem organizacji jest spełnienie wszystkich okoliczności, które pozwolą wykorzystać w maksymalnym stopniu limity środków przewidziane dla danego obszaru w zakresie zgodnym z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju. Gmina Krajenka złożyła stosowny wniosek o dofinansowanie działania w oparciu o uchwały Rady Gminy, w związku z finansowaniem ze strony budżetu gminy i spełniła wszystkie formalności, które pozwoliły Radzie ds. projektów działającej przy Stowarzyszeniu, na skierowanie tego projektu do realizacji do Urzędu Marszałkowskiego. Nie ma przeszkód by nie zawrzeć umowy z Urzędem Marszałkowskim. Dla dalszej historii tych środków nie ma żadnych konsekwencji, poza jedną okolicznością, która zmusza Stowarzyszenie do kolejnego zabiegania, aby te środki zostały wykorzystane zgodnie ze strategią. Umowę o realizację projektu Odnowa i Rozwój Wsi zawiera beneficjent, w tym przypadku: gmina i Zarząd Województwa. Jeżeli taka umowa nie zostanie zawarta, automatycznie limit środków pozostaje w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania, nadal na to samo działanie, chyba że zmienią się okoliczności, ale raczej takie nie są przewidywane.

Nie wszystkie gminy w pełni skorzystały ze środków na odnowę i rozwój wsi. Dwa konkursy na to działanie nie wyczerpały środków i najprawdopodobniej w II/III kwartale, w zależności od woli beneficjentów, Zarząd LGD będzie ogłaszał kolejny konkurs do skutku takiego, jakim będzie wyczerpanie limitu środków na to działanie. Stwierdzić trzeba, że jest pewna dowolność jeśli chodzi o te działania, które mają związek z udziałem inwestycyjnym. W istocie jest tak, że większość działań w ramach Odnowy i Rozwoju Wsi skierowana jest do beneficjentów dysponujących budżetem.

Stefan Kitela Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka powiedział, iż zamierza wycofać się z budowy 2 kortów tenisowych zlokalizowanych koło Orlika naprzeciwko cmentarza. Chciałby to odsunąć na czas późniejszy, a w pierwszej kolejności zrealizować zadanie polegające na budowie parkingu. Parking zlokalizowany w tym miejscu załatwia kilka problemów:

1)    W okresie jesiennym kiedy obchodzimy Dzień Zaduszny, wiele ludzi przyjeżdża na cmentarz i wiadomo jaki wówczas jest kłopot z zaparkowaniem samochodu.

2)    Parking znajduje się w pobliżu szkoły podstawowej oraz Orlika. Działalność na Orliku będzie się rozwijać, będzie tam coraz więcej osób, co oznacza, że parking może przydać się dla realizacji zadań związanych z Orlikiem.

3)    Ponadto w mieście brakuje miejsc parkingowych.

Jeżeli chodzi o korty tenisowe, to została wykonana modernizacja kortu na ulicy Domańskiego za kwotę blisko 50 tys. zł. Za te środki wykonano nowy asfalt oraz nowe ogrodzenie. Ponadto w Krajence znajdują się jeszcze inne dwa korty zlokalizowane przy Zespole Szkół Spożywczych w Krajence. Na sali jest obecny dyrektor szkoły oraz Starosta i on będzie usilnie prosił, aby - jeżeli to będzie możliwe - po modernizacji tego kortu, popołudniami mógł być udostępniany dla społeczności, czyli dla mieszkańców Gminy Krajenka, a nie tylko dla uczniów szkoły. Jeżeli taka zgoda będzie, to myśli, że wspólnymi siłami doprowadzimy do takiego stanu, że wszyscy będą mogli cieszyć się tym obiektem sportowym.

Przewodniczący zapytał, ile jest jeszcze czasu aby rozważyć problem i czy sprawa będzie omawiana na posiedzeniach Komisji Rady.

Burmistrz powiedział, iż jest to zadanie zapisane w budżecie. Jeżeli on się z tego wycofuje, to oznacza, że będzie w tym zakresie autopoprawka do budżetu. Dzisiaj poprosił Prezesa Zarządu LGD żeby uspokoić radnych i mieszkańców, że kwota 500 tys. zł otrzymana z LGD będzie mogła być wykorzystana w inny sposób, po złożeniu w II/III kwartale br. wniosku o dofinansowanie innych inwestycji. Koszt budowy kortów wynosić miał łącznie 800 tys. zł, z tego 300tys. stanowi udział własny gminy. Poruszając ten temat dzisiaj chciał poinformować radnych i mieszkańców jeszcze przed sesją 27 stycznia o swoich zamierzeniach, w związku z planowaną autopoprawką do budżetu.

Przewodniczący powiedział, iż chciałby przekazać Burmistrzowi, co go w związku z przedstawionymi planami niepokoi. Kort jest oczekiwaną inwestycją w Krajence. Dobrze, że udało się zmodernizować kort na ulicy Domańskiego, dobrze, że ktoś tam gra. W tej chwili krajeńszczanie jeżdżą na kort do Złotowa, myśli, że w przyszłości kierunek będzie odwrotny. Było tam projektowane także boisko do kometki, praktycznie kort byłby dla wszystkich. Ta inwestycja i pieniądze są namacalne już. W praktyce, już w niedługim czasie można by ogłosić przetarg na realizację tej inwestycji. Jak mówił pan Jagodziński kolejny konkurs będzie ogłoszony w II/III kwartale br. czyli mówimy o inwestycjach, które mogłyby być  za rok – jeżeli pójdzie szybko. Jak Burmistrz powiedział, nie wycofuje się z uchwały ale chce przesunąć kolejność inwestycji. Parking jest przewidziany na wprost cmentarza. Dzisiaj wszystkie inwestycje wymagają uczestnictwa ciężkiego sprzętu budowlanego. Jego obawy są takie, że przeprowadzenie w pierwszej kolejności budowy parkingu spowoduje jego nadwyrężenie, uszkodzenie i utrudnienie w budowie kortów. Wszystko to, co powiedział Burmistrz, to prawda. Planowany parking na około 80 miejsc rozwiązuje wszystkie problemy, chociaż nie rozwiąże problemu w dniu Wszystkich Świętych. Życzy Panu dyrektorowi Wójcikowi w Zespole Szkół Zawodowych żeby korty uruchomił, ale nie pamięta tam ani jednej piłki żeby się na tym korcie odbiła od 15 lat. Ma nadzieję, że Burmistrz spowoduje, że korty te będą dostępne dla dzieci i młodzieży.

Radny Piotr Jończyk powiedział, iż ze względu na to, że są obawy, a Rada jest po to aby określić priorytety, apeluje do Burmistrza aby dyskusja na ten temat nie tylko w gronie Rady ale także zainteresowanych osób i organizacji była szersza. Środki planowane można przeznaczyć na cel zgodny ze strategią. Priorytety mogą się zmieniać, mamy więc prawo aby podyskutować, mieć wątpliwości i zastanowić się jak te pieniądze mogą być użyte z większym pożytkiem. Skoro otwiera się możliwość korzystania z kortów przy szkole to myśli, że warto porozmawiać gdzie najpierw inwestycje realizować.

Tomasz Fidler Wicestarosta Złotowski podziękował za zaproszenie na sesję. Powiedział, iż nie jest jego rolą ingerowanie w dyskusję na temat kortów, czy narzucanie swojej woli. Jako osoba zarządzająca mieniem powiatowym, wyraził jednak swoje sugestie w tej sprawie. Zespół Szkół Spożywczych w Krajence, leży w Krajence, jest to część dziedzictwa Gminy i Miasta Krajenka, chodzą do tej szkoły uczniowie z Krajenki. Stan kortów, jak wspomniał Przewodniczący, jest opłakany. Nie jest to jednak aż tak wielki problem, żeby we współpracy z Burmistrzem, nie przywrócić odpowiedniego charakteru tym dwóm boiskom. Oczywiście boiska te w godzinach lekcyjnych mogą dobrze pełnić swoja rolę w zakresie rozwoju wychowania fizycznego, natomiast w godzinach popołudniowych być wykorzystywane w pełni przez mieszkańców Krajenki. Jego zdaniem koszt renowacji kortów nie będzie wielki, myśli, że powiat i gminę stać na to. Myśli, że przy udziale gminy miejsce to będzie można przywrócić do życia społecznego.

Wicestarosta przeprosił także wszystkich za utrudnienia na drogach powiatowych, które w ostatnim czasie na terenie Gminy Krajenka i Gminy Tarnówka wystąpiły. Gmina Krajenka i Gmina Tarnówka są obsługiwane przez sprzęt PZD, nie są tutaj zawarte umowy cywilnoprawne z podwykonawcami. Sprzętu tego nie jest wystarczająco dużo aby przy takich warunkach pogodowych akcja zimowego utrzymania była przeprowadzona na odpowiednim poziomie. W związku z tym powiat ma zamiar doprowadzić do końca roku, czyli do rozpoczęcia kolejnej zimy, do zwiększenia ilości umów cywilnoprawnych na odśnieżanie, czyli zindywidualizowanie odśnieżania. Problemem był w kierunku na Węgierce i Tarnówkę oraz Śmiardowo i Podróżną, tam gdzie były duże nie tylko opady ale także nawiewy śniegowe.

Wicestarosta powiedział także, iż Burmistrz w swoim sprawozdaniu międzysesyjnym zwrócił uwagę na podjęte działania dotyczące współpracy z powiatem. Prowadzone są poważne rozmowy w zakresie modernizacji drogi 188 na odcinku ulicy Domańskiego. Razem czynione są wszelkie możliwe działania wymuszające na Marszałku Województwa Wielkopolskiego podjęcie zgodnie z planem inwestycyjnym, modernizacji tego odcinka w roku 2012, najpóźniej 2013. Na tę chwilę ma nadzieję, że ta inwestycja ruszy z początkiem przyszłego roku.

Radny Anatol Najmowicz podziękował Wicestaroście za podjęcie tematu kortu, który istnieje od 1996r. Dobrze, że nastąpi jego reanimacja. Myśli, że wszyscy będą z tego zadowoleni. Ma jednak pytanie do pana Jagodzińskiego, ponieważ nie jest pewien, czy dobrze zrozumiał. Z wypowiedzi pana Jagodzińskiego wynikało, że jeżeli zrezygnujemy z kortów, które mamy zaplanowane w miejscu przy Orliku, to te pieniądze, które byśmy mieli pozyskać od LGD zostaną przeznaczone na ten sam cel, ale może dla innych osób. 

Karol Jagodziński wyjaśnił, iż na razie, przez dwa lata działania LGD i funkcjonowania konkursów nie zdarzyło się by nie przygotowano stosownie wniosków aby o przygotowane środki nie aplikować. Ma nadzieję, że tak będzie i w tym przypadku. Środki nadal zostaną w dyspozycji LGD. Są to środki na realizację celów członków – gmin należących do LGD, czyli w tym przypadku jest to Krajenka.

Przewodniczący powiedział, iż z wypowiedzi Pana Jagodzińskiego zrozumiał, iż dotychczas członkowie LGD dogadywali się i gminy solidarnie dzieliły środki i przepychanek przy dzieleniu funduszy na programy odnowy miejscowości nie było.

Radny Marek Matysiak wyraził pogląd, iż dyskusja na ten temat jest zasadna. Wszyscy byśmy chcieli żeby Krajenka była ładna, żebyśmy mieli szerokie drogi i piękne chodniki, żebyśmy mieli wspaniały kort tenisowy. Trzeba się jednak zastanowić, czy kort jest pierwszą potrzebą dla mieszkańców Krajenki. Myśli, że na ten temat trzeba dyskutować – nie przesadzać od razu czy ten kort powstanie. W toku dyskusji można będzie wypracować jakiś rozsądny kompromis. O ile bowiem z kortu skorzysta kilka, kilkanaście osób, z parkingu będą korzystać wszyscy mieszkańcy i nie tylko przy Święcie Zmarłych ale przez cały rok.

Przystąpiono do zadawania pytań i składania wniosków pod adresem Burmistrza.

Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował o wycięcie topoli w obrębie ulicy Krajenka-Wybudowanie. Radny swoją prośbę motywował względami estetycznymi, porządkowymi  i zdrowotnymi, ponieważ topole bardzo pylą.

 

Radny Bogdan Długosz w imieniu mieszkańców wsi Łońsko, szczególnie rolników, wnioskował o wycięcie 4 drzew przy drodze wojewódzkiej 188. Są to dęby  znajdujące się przy wyjeździe ze wsi Łońsko na drogę wojewódzką, po lewej stronie w kierunku na Krajenkę. Prośba podyktowana była względami bezpieczeństwa - drzewa te bardzo mocno ograniczają widoczność przy wyjeździe na drogę wojewódzką, szczególnie latem i w porze jesiennej kiedy są rozwinięte liście. Wniosek powyższy poparł radny Jakub Niedźwiecki – był to jakiś czas temu także jego wniosek. Ma nadzieję, że tym razem zakończy się sukcesem.

 

Radny Bogdan Długosz ponowił również swój wcześniejszy wniosek dotyczący wycięcia krzaków przy drodze powiatowej Czajcze – Sławianowo, szczególnie na odcinku w lesie, tam gdzie droga jest bardzo kręta.

 

Radny Marek Matysiak zgłosił problem poruszony przez jednego z mieszkańców ulicy Złotowskiej w Krajence, a dotyczący także mieszkańców ulicy Wojska Polskiego, Witosa, V Dzielnicy i Złotowskiej.  Problem ten dotyczy przystanku autobusowego znajdującego się przy wyjeździe z Krajenki w kierunku Złotowa. Po prawej stronie jest wiata, po lewej stronie nie ma nic, tam nie powinno w ogóle być przystanku. Jest to istotne szczególnie w porze zimowej kiedy pobocza są zaśnieżone. Osoby korzystające z przystanku, szczególnie młodzież szkolna, w godzinach rannych kiedy jest ciemno musi przebiegać przez jezdnię lub stać w śniegu. O ile odśnieżanie chodników przed posesjami stanowi utrudnienie, sytuacja o której mówił stwarza zagrożenie dla życia mieszkańców. Można się tutaj przerzucać odpowiedzialnością jeżeli chodzi o zarządcę drogi nr 188, właściciela przystanku, czy przedsiębiorstwa przewozowego, ale skoro korzystają z tego mieszkańcy Krajenki, to należy pamiętać o art. 7 ustawy o samorządzie gminnym , który zobowiązuje do zaspokajania takich potrzeb.

Osoba, która wypowiadała się w imieniu mieszkańców sugerowała budowę zatoczki , która miałaby się znajdować na wysokości stacji benzynowej Orlenu, po drugiej stronie. Radny powiedział, iż nie wie jak wyglądają sprawy właścicielskie tego gruntu, ale myśli, że jest to pomysł warty rozważenia. Była tutaj mowa o przebudowie drogi nr 188, ale jak wynika z wypowiedzi Pana Starosty może to się odwlec w czasie. Myśli, że problemu tego nie można lekceważyć , żeby nie sprawdziło się powiedzenie  „mądry Polak po szkodzie”.  Radny przypomniał o niepotrzebnym zdarzeniu w Skórce, w wyniku którego została wybudowana kładka dla pieszych i prosił aby nie czekać na tego typu zdarzenie. W kontekście realizacji kortów tenisowych - gdyby zostały jakieś pieniądze można rozważyć projekt takiej inwestycji.

 

Radny Piotr Jończyk wnioskował o zainstalowanie jednego lustra, które ułatwiłoby wyjazd pojazdom od strony „Biedronki” na ulicę Władysława Jagiełły. Jest tam bardzo zła widoczność, zatrzymanie się przy znaku STOP nie zmienia sytuacji, trzeba wyjechać prawie na połowę jezdni. Podobne lustro zostało zamontowane przy wyjeździe z ulicy Floriańskiej na drogę 188.

 

Radny Piotr Jończyk przypomniał, iż jeszcze w poprzedniej kadencji zgłaszał wniosek dotyczący zainstalowania sygnalizacji świetlnej na ulicy Bydgoskiej w Krajence, na wysokości szkoły podstawowej. Radny chciałby się dowiedzieć, co dalej dzieje się z jego wnioskiem.

 

Burmistrz poinformował, iż odpowiedzi na wnioski i zapytania udzieli na następnej sesji, jednak uważa, że koszt zakupu lustra, o które wnioskował radny Jończyk, nie byłyby duży. Cenny jest także głos radnego Marka Matysiaka. O sprawie przystanku PKS na ulicy Złotowskiej mówi się od dłuższego czasu. Gdyby jednak gmina miała w tym partycypować, to trzeba mieć świadomość, że trzeba będzie ponieść duże koszty i tym samym zrezygnować z innych zadań.

Ad. 7

Nie zgłoszono wniosków.

Ad. 8

Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 15:30 zamknął IV sesję Rady Miejskiej w Krajence.

 

Protokołowała:                                                              Przewodniczył:             

Renata Urbanek                                                            Piotr Gniot         

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                               Przewodniczący Rady Miejskiej