Protokół Nr V/11

sesji Rady Miejskiej w Krajence

odbytej w dniu 27 stycznia 2011 roku

w sali widowiskowej Krajeńskiego Ośrodka Kultury

 

 

Ad.1

Sesję o godz. 15:00 otworzył Piotr Gniot Przewodniczący Rady Miejskiej w Krajence.

Po przywitaniu gości Przewodniczący stwierdził, iż na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi kworum do rozpoczęcia obrad i podejmowania prawomocnych decyzji. 

Lista obecności radnych, sołtysów oraz lista gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do nin. protokołu.

W sesji uczestniczyli także:

1)    Stefan Kitela                       - Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka,

2)    Tomasz Ciechanowski          - Sekretarz Gminy,

3)    Mirosław Machejek               - Skarbnik Gminy,

4)    Ryszard Sieg                       - Kierownik referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych,

5)    Aleksandra Sawicka            - Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska,

6)    Paweł Michalski                  - Kierownik referatu Oświaty, Rozwoju Lokalnego, Kultury, Sportu i Turystyki,

7)    Marek Pietrzak                  - Kierownik referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej.

Ad. 2

Proponowany był następujący porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokółu  poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym.

5.     Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

6.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2011-2025,

2)    uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2011 rok,

3)    udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Wielkopolskiego,

4)    zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka”,

5)    zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Krajence”,

6)    zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,

7)    zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości,

8)    ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi komunalne w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

9)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „MOJE BOISKO – Orlik 2012” w Krajence przy ul. Bydgoskiej,

10)  planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2011 rok,

11)  przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2011 rok.

7.     Zapytania i wnioski radnych.

8.     Wolne głosy, informacje.

9.     Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie wniesiono zmian.

Ad. 3

Protokół sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 13 stycznia 2011 roku został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.

Ad. 4

Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy złożył informację o działalności Burmistrza Gminy i Miasta w okresie między sesjami. Informacja stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Tomasz Ciechanowski złożył także informację o realizacji uchwał podjętych podczas poprzedniej sesji Rady. Informacja stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.

Do złożonych informacji nie wniesiono uwag.

 

Ad. 5

Tomasz Ciechanowski złożył także odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych zgłoszone podczas poprzedniej sesji Rady.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Krajence odbytej w dniu 13 stycznia 2011 roku radni zgłosili 6  zapytań i wniosków, na które uzyskali następujące odpowiedzi:

1)    Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował o wycięcie topoli w obrębie ulicy Krajenka-Wybudowanie. Radny swoją prośbę motywował względami estetycznymi, porządkowymi  i zdrowotnymi, ponieważ topole bardzo pylą.

 

 Wniosek radnego został przekazany do Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie.

 

2)    Radny Bogdan Długosz w imieniu mieszkańców wsi Łońsko, szczególnie rolników, wnioskował o wycięcie 4 drzew przy drodze wojewódzkiej 188. Są to dęby  znajdujące się przy wyjeździe ze wsi Łońsko na drogę wojewódzką, po lewej stronie w kierunku na Krajenkę. Prośba podyktowana była względami bezpieczeństwa - drzewa te bardzo mocno ograniczają widoczność przy wyjeździe na drogę wojewódzką, szczególnie latem i w porze jesiennej kiedy są rozwinięte liście. Wniosek powyższy poparł radny Jakub Niedźwiecki – był to jakiś czas temu także jego wniosek. Ma nadzieję, że tym razem zakończy się sukcesem.

 

Wniosek radnego został przekazany do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie.

 

3)    Radny Bogdan Długosz ponowił również swój wcześniejszy wniosek dotyczący wycięcia krzaków przy drodze powiatowej Czajcze – Sławianowo, szczególnie na odcinku w lesie, tam gdzie droga jest bardzo kręta.

 

            Wniosek radnego został przekazany do Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie

 

4)    Radny Piotr Jończyk wnioskował o zainstalowanie jednego lustra, które ułatwiłoby wyjazd pojazdom od strony „Biedronki” na ulicę Władysława Jagiełły. Jest tam bardzo zła widoczność, zatrzymanie się przy znaku STOP nie zmienia sytuacji, trzeba wyjechać prawie na połowę jezdni. Podobne lustro zostało zamontowane przy wyjeździe z ulicy Floriańskiej na drogę 188.

 

Lustro takie zostanie zainstalowane na koszt Gminy i Miasta Krajenka, po uzgodnieniu lokalizacji i ustawienia, w I półroczu br.

 

5)    Radny Piotr Jończyk przypomniał, iż jeszcze w poprzedniej kadencji zgłaszał wniosek dotyczący zainstalowania sygnalizacji świetlnej na ulicy Bydgoskiej w Krajence, na wysokości szkoły podstawowej. Radny chciałby się dowiedzieć, co dalej dzieje się z jego wnioskiem.

 

Wniosek radnego został zgłoszony podczas rozmów, o których była mowa w informacji o działalności burmistrza w okresie między sesjami. Został także skierowany na piśmie do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie.

 

6)    Marek Matysiak zgłosił problem poruszony przez jednego z mieszkańców ulicy Złotowskiej w Krajence, a dotyczący także mieszkańców ulicy Wojska Polskiego, Witosa, V Dzielnicy i Złotowskiej.  Problem ten dotyczy przystanku autobusowego znajdującego się przy wyjeździe z Krajenki w kierunku Złotowa. Osoby korzystające z przystanku, szczególnie młodzież szkolna, w godzinach rannych kiedy jest ciemno musi przebiegać przez jezdnię lub stać w śniegu.  Osoba, która wypowiadała się w imieniu mieszkańców sugerowała budowę zatoczki , która miałaby się znajdować na wysokości stacji benzynowej Orlenu, po drugiej stronie.  

 

Problem poruszony przez radnego został zgłoszony podczas rozmów, o których była mowa w informacji o działalności burmistrza w okresie między sesjami. Wniosek został także skierowany na piśmie do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie.

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Benedyktowi Stefankiewiczowi – kierownikowi Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie, który poinformował o planowanych przedsięwzięciach na drogach wojewódzkich na terenie Gminy i Miasta Krajenka.

Benedykt Stefankiewicz poinformował, iż ogłoszony został przetarg na naprawę dróg wojewódzkich, który zostanie rozstrzygnięty na początku lutego. Prace naprawcze rozpoczną się zaraz potem.

Benedykt Stefankiewicz zadeklarował, iż jeszcze w roku 2011 wykonana będzie kanalizacja deszczowa w ulicy Złotowskiej w Skórce. Kwestia budowy chodników, położenia nowej nawierzchni oraz przebudowa skrzyżowania z ulicą Pocztową jest nierozstrzygnięta i zależy od przyznanych środków finansowych. Odniósł się także do budowy chodnika i zatoczki autobusowej w Żeleźnicy. Sprawa ta łączy się z programem likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół. W roku bieżącym kończy się obecna edycja programu i rozpoczynają przygotowania do kolejnego programowania na lata 2012-2014. Dobrze stało się, że pisma gminy w tej sprawie trafiają także do Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, gdzie zostaną rozważone.

Zdaniem B. Stefankiewicza nie można liczyć na szybką realizację wniosku o budowę sygnalizacji świetlnej przy szkole podstawowej w Krajence. Zadanie to będzie można realizować łącznie z modernizacją  drogi 190.

Jest natomiast nadzieja, że w roku 2012 ruszy modernizacja ulicy Domańskiego w Krajence. Inwestycja ta znajduje się w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym i ma objąć przebudowę chodników, budowę ścieżek rowerowych oraz wykonanie nowej nawierzchni.

W roku bieżącym szansę na realizację ma także wniosek dotyczący budowy zatoczki autobusowej przy ul. Złotowskiej w Krajence. Postara się to zadanie wykonać, ponieważ zdaje sobie sprawę, że miejsce to jest niebezpieczne. Jest w tej sprawie deklaracja wsparcia Burmistrza oraz słowna deklaracja dyrekcji WZDW w Poznaniu. Koszt tego zadania, przy planie minimum to ok. 60 tys. zł.

Benedykt Stefankiewicz poinformował także o zamiarze wycinki drzew od granicy gminy do Krajenki i za Krajenką na odcinku Żeleźnica - Dolnik. Będą także wycinane drzewa przy ul. Domańskiego, wycinka nastąpi w trakcie inwestycji. WZDW będzie składało w tej sprawie wnioski do Burmistrza.

Jego zamiarem jest także poszerzenie drogi do Wysokiej. Zadanie to chce realizować etapami, w pierwszej kolejności należy przystąpić do wycinki drzew, prawdopodobnie z dwóch stron. Spraw związanych z drzewami jest dużo. Najpierw drzewa będą usuwane na odcinkach związanych z przebudową.

 

Przewodniczący Rady pytał o zamierzenia odnośnie budowy chodnika na ulicy Bydgoskiej za torami oraz poinformował o problemie mieszkańców ulicy Złotowskiej w Krajence, gdzie woda zbierająca się na jezdni ochlapuje elewacje budynków.

 

Benedykt Stefankiewicz powiedział, iż droga ta była frezowana w celu usunięcia kolein. Konieczne będzie kolejne frezowanie oraz zagęszczenie studzienek kanalizacyjnych. Temat ten jest mu znany. Będzie czynił starania o podjęcie tematu przy okazji modernizacji ulicy Domańskiego lub budowy 2 zatoki przystankowej przy ul. Złotowskiej.

B. Stefankiewicz poruszył także sprawę budowy kładki dla pieszych przy moście w Krajence. Inwestycja ta jest przewidziana w WPI, sprawa jest dość pilna, ale koszt tego przedsięwzięcia to wydatek rzędu kilkuset tysięcy złotych. Wszyscy obawiają się sytuacji, jaka miała miejsce w Skórce, jednak w Krajence most jest szerszy, szersze są też chodniki. Dodatkowo zainstalowane są skrajnie. Realizacja kładki może okazać się niecelowa, ponieważ most w Krajence ma nośność 15 ton i wymaga przebudowy, jak wszystkie mosty w okolicy.

 

Radna Elżbieta Smodis zgodziła się z przedmowcą, iż priorytetem jest budowa zatoczki autobusowej. Uważa jednak, że zadanie to należy wykonać porządnie, ponieważ potem ciężko jest wrócić do sprawy. Jej zdaniem należy poszukać środków i temat załatwić „od początku do końca”. Myśli także, iż ważna jest sprawa kładki. Młodzież chodzi przez most do Zespołu Szkół Spożywczych, korzystają z niego wszyscy mieszkańcy. Uważa, że sprawę tę należy rozważyć ponownie ze względu na bezpieczeństwo.

 

Radna Joanna Wienke pytała jakie sa plany odnośnie modernizacji ulicy Domańskiego , tj. czy planowane jest przełożenie istniejącej kostki, czy  inny rodzaj nawierzchni.

 

Benedykt Stefankiewicz powiedział, iż nie będzie pozostawiona kostka, ponieważ tego rodzaju nawierzchnia powoduje nadmierny hałas. Jeżeli okaże się, że droga ma dobrą podbudowę, po zdjęciu kostki wykonana zostanie nowa nawierzchnia. Kostka zostanie wykorzystana do innych celów, ponieważ jest doskonałym materiałem do budowy parkingów i zatoczek.

 

Przewodniczący Rady pytał, czy wykonanie zatoczki w ślepym łuku drogi jest możliwe.

 

B. Stefankiewicz wyjaśnił, iż jest to możliwe. Nie jest potrzebne pozwolenie na budowę a jedynie zgoda na wejście na nieruchomości gminne. Sądzi jednak, wobec deklaracji Burmistrza, że nie będzie z tym problemu. Mapy i rysunki są już gotowe i zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego.

 

Stefan Kitela Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka powiedział, iż z gruntem nie będzie problemu. Cieszy się, że sprawa załatwiana jest tak szybko. Ponadto podkreślił, że wszystko o czym dzisiaj jest mowa to bezpieczeństwo mieszkańców. Prosił także o uwzględnienie w planach realizacyjnych budowy chodnika na ulicy Bydgoskiej na odcinku ok. 150m za torami kolejowymi. Stwierdził także, iż w ostatnim czasie podejmował wiele działań, które wynikają przede wszystkim ze spotkań z ludźmi. Są deklaracje, że budowa chodników w Żeleźnicy nastąpi w roku 2012.  Wyraził także pogląd, iż działaniem na rzecz bezpieczeństwa jest także wycinka drzew.

 

Radna Elżbieta Smodis pytała, czy znane są zamierzenia w zakresie renowacji drogi nr 190. WZDW rozpoczął już pewne działania do Białośliwia. Radna pytała, czy będą kontynuowane prace od Białośliwia w kierunku Gminy Krajenka.

 

Benedykt Stefankiewicz powiedział, iż na drodze 190 nie ma tak dużego ruchu jak na drodze 188. W ostatnim roku robiono jednak pomiary ruchu i wyniki trafiły do GDDiA. Za kilka miesięcy można się spodziewać wyników. Pod uwagę bierze się przede wszystkim ruch samochodów ciężarowych.

 

Radna Elżbieta Smodis powiedziała, iż mieszkańcy Gminy Krajenka dojeżdżają do pracy w Wysoczce właśnie droga 190. Jej stan jest bardzo zły. Jej zdaniem modernizacja drogi jest niezbędna, chociażby etapami.

 

Benedykt Stefankiewicz powiedział, iż myśli, że temat ten będzie kontynuowany,  będzie w tej sprawie naciskał dyrekcję.

 

Radny Andrzej Blajer pytał, czy przy okazji modernizacji drogi 188, planowana jest budowa ronda w miejscu skrzyżowania z drogą 190.

 

Benedykt Stefankiewicz poinformował, iż w jego odczuciu nie ma takiej potrzeby aby budować w tym miejscu rondo. Propozycja taka została jednak przyjęta przez dyrekcję. Przy wykonywaniu dokumentacji sugestie takie być może zostaną uwzględnione.

Radny Jakub Niedźwiecki postulował przestawienie latarni przy skrzyżowaniu drogi 188 z drogą powiatową do Węgierc. Latarnia ta świeci „na wprost”, jego zdaniem winna być przeniesiona tak, aby oświetlała skrzyżowanie.

Benedykt Stefankiewicz wyjaśnił, iż oświetlenie należy do gminy. Oświetlenie WZDW bierze pod uwagę tylko przy poważnych inwestycjach.

Radny Karol Makarewicz powiedział, iż garby na ulicy Złotowskiej były już frezowane, co spowodowało, że ulica nie można było przejechać rowerem. Radny pytał, czy istnieje jakaś inna technologia pozwalająca na wyrównanie garbów na drodze.

Benedykt Stefankiewicz poinformował, iż myślał o frezowaniu, które zniweluje garby i położeniu nowej nawierzchni.

Radny Adam Klaryński powiedział, iż jeżeli chodzi o zatoczki autobusowe, to w Skórce jest podobna sytuacja jak w Krajence. Mieszkańcy także monitowali w tej sprawie. Za Skórką nie na nawet wiat przystankowych.

Benedykt Stefankiewicz powiedział, iż zatoczki będą wykonywane z kostki bazaltowej, myśli, że gmina zakupi niezbędne wiaty.

Radna Ewelina Łosoś powiedziała, iż chciałaby poprzeć radną Smodis odnośnie drogi 190. Jest to droga wąska, niebezpieczna, rosną tam drzewa. Autobusy i tiry nie mogą się wyminąć.

Stefan Kitela Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka powiedział, iż stan drogi 190 jest wszystkim znany. O ile zadania w Krajence mają szansę realizacji, z drogą 190 jest gorzej. Zastanawiał się Komendantem policji jak poprawić bezpieczeństwo jej użytkowników. Myśleli o Inspekcji Ruchu Drogowego, której kontrole spowodowałyby, że będą nią jeździć tylko ci, którzy muszą.

Ad. 6.1

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2011-2025 – stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.

Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska Komisji Rady w sprawie projektu uchwały dotyczącego uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2011-2025. Opinie Komisji były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/18/11 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2011-2025 – która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Ad.6.2

Mirosław Machejek Skarbnik Gminy przedstawił:

1)    Projekt uchwały budżetowej na 2011 rok – załącznik nr 8 do nin. protokołu,2)    Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:

a)        w sprawie projektu uchwały dotyczącej ustalenia budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2011 rok - załącznik nr 9 do nin. protokołu,

b)       w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej - załącznik nr 10 do nin. protokołu,

c)        w sprawie projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej- załącznik nr11 do nin. protokołu.

3)    Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej.

Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały budżetowej oraz wniesionych przez Burmistrza autopoprawkach. Stanowiska te były następujące:

1)    Komisja Rewizyjna – projekt budżetu z autopoprawkami przyjęto 3 głosami za i przy 2 głosach wstrzymujących

2)    Komisja Gospodarcza – projekt budżetu z autopoprawkami przyjęto 4 głosami za i przy 1 głosie wstrzymującym

3)    Komisja Społeczna – głosowano odrębnie wszystkie autopoprawki, 3 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych odrzucono autopoprawkę dotyczącą rezygnacji z budowy kortu na ul. Bydgoskiej w Krajence, pozostałe autopoprawki przyjęto jednogłośnie; projekt budżetu z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek zaopiniowano pozytywnie większością głosów, tj. 3 głosami za i przy 2 głosach przeciwnych.

 

Przed przystąpieniem do dyskusji Przewodniczący Rady złożył wniosek o głosowanie każdej autopoprawki oddzielnie.

Radny Piotr Jończyk wyraził pogląd, iż większość autopoprawek była przyjęta przez Komisje jednogłośnie, wobec powyższego wnioskował o głosowanie wszystkich autopoprawek łącznie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie swój wniosek o dotyczący głosowania oddzielnie każdej z autopoprawek.

Wniosek ten został przyjęty 8 głosami za i przy 7 głosach przeciwko.

Wobec wyników głosowania wykluczającego wniosek radnego Jończyka, wniosek ten nie był przedmiotem odrębnego głosowania. 

Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy, przypomniał, iż zgodnie ze Statutem Gminy, w pierwszej kolejności najpierw winna być głosowana autopoprawka wykluczająca inne, czyli w tym przypadku autopoprawka dotycząca rezygnacji z budowy kortu.

Radna Elżbieta Smodis powiedziała, iż na posiedzeniu Komisji wyraziła pogląd, iż popiera projekt budżetu i większość autopoprawek, ale także popiera budowę kortu. Inwestycja ta jest praktycznie gotowa do realizacji. Uważa, że należy ją zrealizować i złożyć wniosek o środki na budowę parkingu.

Radny Jakub Niedźwiecki wyraził swoje zadowolenie ze zwiększenia planu wydatków o 156% na odśnieżanie i równanie dróg gruntowych. Dodatkowo zasilone zostaną boiska wiejskie. Miał uwagi odnośnie zwiększenia wydatków na utrzymanie boiska w Krajence jednak kwestie te zostały wyjaśnione, dlatego nie będzie w to wnikał.

Radny Piotr Jończyk powiedział, iż podczas sesji dużo mówiło się o sprawie bezpieczeństwa. Z jednej strony jest kort, z drugiej droga gminna do Zespołu Szkół Spożywczych.  Należy się zastanowić na co środki przeznaczyć i zdecydować co jest ważne, a co ważniejsze. Są zadania, które należy realizować tu i teraz związane z drogami oraz korty, które rozwijają sport – ale takie są przy Zespole Szkół Spożywczych i które mają zostać odnowione. Wieloletnie niezrealizowane oczekiwania w zakresie poprawy bezpieczeństwa mają także wsie. Jego zdaniem najważniejsze jest bezpieczeństwo i ułatwienie codziennego życia dzieciom niepełnosprawnym. Skłania się więc ku tym inwestycjom, które są istotne.

Radna Bożena Tasarz powiedziała, iż zgadza się, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. W tym przypadku nie chodzi tylko o korty ale także o już pozyskane środki z zewnątrz. Jest to nasz wspólny dorobek – należy wykorzystać to co już mamy. Można też zadać pytanie: co jest ważniejsze parking, czy zatoczki. Poprzednia Rada zdecydowała, że złożony został jednak wniosek o wsparcie budowy kortów.

Radny Anatol Najmowicz stwierdził, iż środki z LGD zostały skierowane na konkretny cel. Można je przeznaczyć na inne zadanie, ale w tym celu trzeba złożyć kolejny wniosek. Obecnie są środki na budowę kortu, jest określona ciągłość zadań: Orlik, kort i na końcu parking. Przyjmując do realizacji parking, zostanie pomiędzy Orlikiem a parkingiem niezagospodarowana „dziura”. Ponadto za jakiś czas po parkingu będzie jeździł ciężki sprzęt, aby wyrównać ten teren.

Przewodniczący Rady przypomniał, iż wniosek dotyczący kortu uzyskał dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł z LGD. Są pozwolenia na budowę zarówno na kort jak i na parking. Wszystkich zadań nie można zrealizować, ponieważ gmina nie ma na to środków. Ile gmina dołoży do kortu okaże się po przetargu. W autopoprawce przewidziano budowę parkingu za takie same pieniądze. Obydwu zadań nie można realizować jednocześnie. Może jednak będzie można pozyskać dodatkowe środki w ramach jakiegoś innego programu. Jak dotąd Urząd dobrze sobie radzi z pisaniem wniosków. Na parking planowane są własne środki gminy, w przypadku kortu jest 500 tys. z zewnątrz. Nie twierdzi, że proponowana koncepcja jest zła, ale ma w tej sprawie inne zdanie. Kort ponadto zapewniłby zajęcie i bezpieczeństwo młodym. Ponadto wiele jest na tak za kortem, ponieważ jest taniej, bo są środki z Unii. Jego zdaniem, czegokolwiek by w tej sprawie nie powiedzieć, wszyscy mają rację. Dziękuje radnym za przyjęcie jego wniosku o odrębne glosowanie autopoprawek, ponieważ tylko w ten sposób będzie miał możliwość się wypowiedzieć.

Radny Marek Matysiak powiedział, iż temat budzi wiele kontrowersji. 300 tys. zł stanowiących wkład własny gminy, samorząd nie posiada, trzeba wziąć kredyt. Są 2 zadania, radni muszą zdecydować co jest ważniejsze. Chce zaapelować do sumienia i rozsądku radnych aby podjęli decyzję, za którą przemawia opinia mieszkańców. Spośród osób, z którymi rozmawiał nikt nie opowiedział się za budową kortu. Parking służyłby niewielu mieszkańcom, parking wszystkim i przez cały rok. Ponadto za rezygnacją z budowy kortu przemawia także ekonomia: gdy zostanie zbudowany kort, parkingu nie będzie. Radny przypomniał także wynik wyborów burmistrza. Obecny burmistrz wygrał wybory stosunkiem głosów 60% do 40%. On nie startował do wyborów z komitetu burmistrza Kiteli, ale popiera ideę budowy parkingu. Gdyby mieszkańcy chcieli budowy kortów, podczas wyborów głosowaliby inaczej. W związku z tym apeluje aby radni wzięli to pod uwagę.

Radny Piotr Jończyk powiedział, iż 500 tys. z LGD mogą być wydane na inne zadanie, a inwestycja byłaby przesunięta w czasie.

Stefan Kitela Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka powiedział, iż cieszy się, że dyskusja na temat budowy kortów ma miejsce, ponieważ stwarza okazję do podjęcia ważnych decyzji. Jego wizja prowadzenia gminy jest inna niż poprzednika. Proponuje współpracę, co potwierdziłaby chociażby poprzednia sesja rady. Gmina nie ma ani 300 tys. zł na wkład własny, ani 500 tys. zł. Marszałek jeszcze nie przyznał gminie środków na budowę kortów. Sfinansowanie zadania wymagałoby wzięcia kredytu. Wicestarosta na poprzedniej sesji zadeklarował, że mieszkańcy gminy będą mogli korzystać z kortów przy Zespole Szkół Spożywczych. Nie jest przeciwny także rozwojowi sportu o czym świadczy zwiększenie wydatków na utrzymanie boisk. Gmina może mieć i korty i parking. Przy odrzuceniu autopoprawki gmina będzie miała 5 kortów a parkingu nie będzie nigdzie. On jako burmistrz chce zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo. Samochody przy cmentarzu stanowią obecnie zagrożenie. Ponadto za rok trzeba będzie znaleźć środki aby wspomóc powiat i województwo w realizacji zadań mających służyć poprawie bezpieczeństwa. Czy wówczas trzeba będzie powiedzieć, że gmina nie ma pieniędzy. W dniu dzisiejszym odbył spotkanie z projektantami Orlika, parkingu i kortów. Parkingi były planowane łącznie z Orlikiem. Zwraca się do radnych aby wzięli pod uwagę potrzeby mieszkańców gminy i nie blokowali zadań, które chce zrealizować. W dniu dzisiejszym wpłynęło także pismo dotyczące budowy placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”. Prosi dyrektora Hildebrandta o jego przedstawienie.

Włodzimierz Hildebrandt przypomniał, iż w dniu 2 listopada 2010r. złożony został wniosek o budowę szkolnego placu zabaw w okolicach Orlika. Wniosek ten został przyjęty. Dofinansowanie wyniesie 115.450zł. Udział własny gminy to 115550zł. Były w tej sprawie wnioski mieszkańców przekazywane przez radnego Karola Makarewicza. W roku poprzednim zadanie to nie zostało zrealizowane ze względu na brak wykonawców, w II przetargu cena okazała się za wysoka. Za 2 lata do szkól podstawowych trafią dzieci 6 letnie. Place zabaw będą musiały powstać przy każdej szkole. Proponuje więc aby szkolny plac zabaw wykonać pomiędzy planowanym parkingiem a Orlikiem. Taka lokalizacja byłaby bezpieczniejsza, ponadto plac zabaw  byłby w mniejszym stopniu narażony na dewastację. Należałoby rozważyć budowę kortu na terenie za Orlikiem.

Tomasz Ciechanowski Sekretarz Gminy powiedział, iż w roku 2010 gmina miała na koncie środki na budowę placu zabaw. Środki te jednak zostały zwrócone, bo gminie zabrakło 30 tys. zł. Przy kwocie 800tys. zł, jest to niewiele. Dzisiaj już nasze dzieci bawiłyby się bezpiecznie. Jego zdaniem bardziej potrzebny jest plac zabaw i parking. Plac zabaw nie powstał, ponieważ gminie zabrakło 30 tys. zł.

Mirosław Machejek Skarbnik Gminy wyjaśnił, iż udział gminy w budowie kortu wynieść ma 25%, 75% stanowią środki unijne. Dotyczy to jednak ceny netto. Faktycznie udział gminy wyniesie ponad 50% ze względu na to, że VAT jest wydatkiem leżącym w całości po stronie gminy. W budżecie gminy na 2011 rok nie przewidziane są pieniądze na budowę placu zabaw. Zawiadomienie w tej sprawie wpłynie lada moment. Środki w wysokości 300 tys. zł na udział własny w budowie kortów muszą zostać pożyczone. Wydatki związane z budową parkingu nie byłyby realizowane w roku bieżącym. Zmiana kolejności zadań pozwoliłaby wydatki przesunąć w czasie i zmniejszyć koszty związane z obsługą zadłużenia. Należy także wygospodarować pieniądze na udział własny na budowę placu zabaw. Zasadniczą cześć dotacji na plac zabaw gmina otrzyma dopiero po zapłaceniu całej faktury.

Radna Bernadeta Kopeć powiedziała, iż ma wątpliwości, ponieważ jest przekonana do budowy parkingu, ale także kortu. Ma mieszane uczucia, ponieważ obawia się, czy LGD będzie poważnie traktowało gminę, kiedy ta wycofa się z budowy kortu.

Radny Bogdan Długosz powiedział, iż dziękuje Burmistrzowi za zwiększenie planu wydatków na stadion w Krajence. Nie są to jednak wydatki wyssane z palca. Nie są to też środki dla Długosza ale dla dzieci i młodzieży. Parking póki co jest, środki na budowę kortów już są.  

Radny Adam Klaryński powiedział, iż obecni na sali domagają się parkingu. Na sesję wrócił z pogrzebu – nie było gdzie zaparkować. Dzisiaj jest możliwość głosowania w tej sprawie. Ludzie potrzebują parkingu i bezpieczeństwa.

Radny Jakub Niedźwiecki powiedział, iż chciałby poprzeć radnych Klaryńskiego oraz Matysiaka. Mieszkańcy wsi nie idą na cmentarz, oni tam jadą samochodem i chcą czegoś dla siebie, kort nie będzie dla nich.

Radny Zbigniew Morgulec proponuje spojrzeć na budowę kortów z innej strony. Gmina nie ma na to środków. Zajmuje się środkami unijnymi i wie, że nawet podpisanie umowy nie gwarantuje finansowania. Kort ma kosztować gminę 300 tys. zł. Jego zdaniem należy zdać pytanie, czy nas na to stać. Z jego obserwacji wynika, że na korcie przy ulicy Domańskiego nie ma tłoku.

Anna Gruba sołtys Dolnika powiedziała, iż zadania realizuje się w Krajence, jeżeli kort ma być wykonany, to niech będzie na terenie wsi. Nikt z radnych nie pytał mieszkańców wsi co o tym myślą.

Radny Zbigniew Morgulec wyraził pogląd, iż w gminie nie było konsultacji społecznych, co widać chociażby po Rynku.

Burmistrz stwierdził, iż mówił o planowanej autopoprawce do projektu budżetu już na poprzedniej sesji, która odbyła się 13 stycznia, aby umożliwić radnym przeprowadzenie konsultacji. Sołtysi twierdzą, że konsultacji nie było. Wobec powyższego zapytał, czy radni głosują, „bo tak się nam wydaje”, czy jak chcą mieszkańcy.

Aleksandra Sawicka kierownik referatu Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska wyjaśniła, iż cały teren podzielony został na części: Orlik, parking, plac zabaw i korty. Dla wszystkich wymienionych inwestycji gmina posiada pozwolenia na budowę.

 Przewodniczący Rady powiedział, iż zastanawia się dlaczego dotychczas nie było szansy na uruchomienie kortów przy ZSS w Krajence.

Radny Piotr Jończyk zapytał, czy przez 10 lat ktoś podjął w sprawie kortów rozmowy z dyrekcją szkoły.

Burmistrz zapytał, czy ktoś pytał Starostę, czy jest możliwość korzystania z kortów przy szkole. Nie brano w ogóle pod uwagę możliwości współpracy.

Radny Zbigniew Morgulec był zainteresowany natomiast, czy na etapie przygotowania wniosku były wykonane analizy w zakresie obłożenia kortów w Krajence, wskaźników obłożenia.

Przewodniczący Rady powiedział, iż koncepcja aby powstał tam kompleks sportowy powstała po wybudowaniu Orlika. Nikt nie robił analiz.

Burmistrz stwierdził, iż powstał tam jakiś tam program, podjęto inicjatywę bez analiz, bez rozeznania. Właściwie nie wiadomo, czy korty są potrzebne, czy też nie. Dlatego prosi aby dać szansę na budowę parkingu i zastanowienie się nad tym, czy korty są potrzebne. Gmina nie ma pieniędzy, natomiast można niewielkim kosztem uruchomić korty przy ZSS.

Przewodniczący rady zamknął dyskusję nad projektem budżetu i ogłosił 10 minutowa przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki do projektu budżetu.

1.     Zwiększenie dochodów o środki z dotacji:

1)    od Wojewody przeznaczone na dożywianie w ramach pomocy społecznej do kwoty 47.500zł,

2)    na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do senatu RP w kwocie 10.478zł.

 

Obie dotacje po stronie dochodów i wydatków ujęte zostały zgodnie z przeznaczeniem.

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

2.     Zmiana wysokości przychodów. W ramach autopoprawki przyjęto przychody z wolnych środków, które pozostają po zamknięciu roku 2010, a dotyczących:

1)    Programu Comenius – 14.148zł, z czego na kontynuację bieżącego etapu programu 4148zł; w roku 2010 Gmina wyłożyła 10000zł aby umożliwić dokonanie wydatków, które następnie zostały zrefundowane; środki te można wycofać z Comeniusa i zaangażować w inne przedsięwzięcie;

 

Ww. autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

 

2)    Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w związku z oszacowanym poziomem niewykonania planowanych wydatków oraz ponadplanowym wykonaniem dochodu z tytułu pobranych opłat za sprzedaż alkoholu – 25.000zł;

Ww. autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

 

3)    Wolnych środków w łącznej kwocie 567.335 ( w tym program profilaktyki, program Comenius, niewykonane wydatki, w tym głównie majątkowe);

 

Ww. autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

 

4)    Pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu, w kwocie 150.000zł stanowiącej ostatnią transzę dotyczącą płatności za budowę sanitarnych kolektorów tranzytowych; faktyczne zakończenie robót planowane jest na kwiecień 2011r.

 

Ww. autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

 

5)    Przychodu ze spłaty pożyczki udzielonej z budżetu na realizację projektu w ramach PROW; w projekcie spłata prognozowana była w kwocie 283.000zł natomiast do spłaty będzie faktycznie 313.500zł;

 

Ww. autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

 

3.     Zmiany w planie wydatków:

1)    Dział 926, rozdział 92601: wstrzymanie budowy kortów przy ul. Bydgoskiej – kwota 805.720 zł;

 

Za przyjęciem autopoprawki oddano 8 głosów, przeciwko 0 głosów oraz 7 głosów wstrzymujących. Autopoprawka została przyjęta większością głosów.

 

2)    Dział 600, rozdział 60016 – budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej w Krajence – kwota 805.720 zł; przyjęcie autopoprawki daje podstawę do zaciągania zobowiązań w postaci złożenia wniosku; faktyczna realizacja zadania w roku 2011;

 

Ww. autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

 

3)    Dział 600, rozdział 60016 – zwiększenie wydatków bieżących o 103049zł z przeznaczeniem na utrzymanie zimowe dróg, usuwanie szkód zimowych na drogach, usługi równiarką na drogach gminnych;

 

Ww. autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

 

4)    Dział 600, rozdział 60013 – wprowadzenie zadania „Budowa chodnika w m. Skórka” z kwotą 50.000zł, stanowiącą pomoc dla samorządu województwa w realizacji zadania o wartości 1,8 mln zł (chodniki i kanalizacja deszczowa);

 

Ww. autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

 

5)    Dział 750, rozdział 75023 – wyodrębnienie w ramach ustalonego planu, wydatków majątkowych, w kwocie 25000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (szybki skaner, system ewidencji wyposażenia);

 

Ww. autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

 

6)    Dział 754, rozdział 75403 – wprowadzenie środków na dofinansowanie dodatkowych patroli policji – 4800zł;

 

Ww. autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

 

7)    Dział 754, rozdział 75412 – wprowadzenie dodatkowych środków na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP – 5000zł;

 

Ww. autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

 

8)    Dział 575, rozdział 75702 – zwiększenie planu na obsługę zadłużenia – 3 zł;

 

Ww. autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

 

9)    Dział 801, rozdział 80110 – wprowadzenie planu 4148 na kontynuację programu Comenius;

 

Ww. autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

 

10)  Dział 851, rozdział 85154 – zwiększenie o 25000zł na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 

Ww. autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

 

11)  Dział 900, rozdział 90001- wprowadzenie zadania z kwotą 507835zł – dokończenie robót realizowanych w 2010r. które z powodu nastania warunków zimowych znacznie wcześniej niż planowano, nie mogły zostać dokończone i zafakturowane w roku 2010;

 

Ww. autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

 

12)  Dział 900, rozdział 9095 – zwiększenie środków na remonty w gospodarce komunalnej o 20000zł;

 

Ww. autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

 

13)  Dział 926, rozdział 92601 – zwiększenie planu na utrzymanie boisk wiejskich (4x2000zł) oraz planu na utrzymanie stadionu w Krajence (20.000zł), razem 28.000zł;

 

Ww. autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

 

14)  Ponadto skorygowano błędy w nazewnictwie niektórych pozycji wydatków w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej oraz wyodrębniono pozycje dotacji;

 

Ww. autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt budżetu gminy i miasta Krajenka na 2011 rok uwzględniający przyjęte autopoprawki.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/19/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2011 rok – która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu. Ad. 6.3.

Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Wielkopolskiego. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, podjęła uchwałę Nr V/20/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Wielkopolskiego – która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.

Ad.6.4.

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka”.

Stanowiska wszystkich Komisji były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/21/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka” – która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 6.5.

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały dotyczącego zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Krajence”.

Stanowiska wszystkich Komisji były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/22/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Krajence”  która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad. 6.6.

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Stanowiska te były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/23/11 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości – która stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.

Ad.6.7.

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości. Stanowiska Komisji były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/24/11 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatkowych w podatku od nieruchomości – która stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.

Ad. 6.8.

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi komunalne w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Stanowiska Komisji były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/25/11 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi komunalne w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – która stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.

Ad.6.9

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „MOJE BOISKO – Orlik 2012” w Krajence przy ul. Bydgoskiej.

Stanowiska Komisji były jednogłośnie pozytywne.

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/26/11 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „MOJE BOISKO – Orlik 2012” w Krajence przy ul. Bydgoskiej – która stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.

Ad.6.10.

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2011 rok.

Stanowiska Komisji były jednogłośnie pozytywne.

Radny Marek Matysiak powiedział, iż nie poprze projektu uchwały ponieważ ma w sprawie planu pracy Rady odmienne zdanie.

Radny Zbigniew Morgulec poparł radnego Matysiaka. Jego zdaniem plan jest pobieżnie przygotowany.

Radny Anatol Najmowicz wyraził natomiast pogląd, iż plany można pisać, jednak ważne jest aby realizować zadania, które należą do Rady.

Przewodniczący projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Oddano 11 głosów za jego przyjęciem, 0 głosów przeciwnych oraz 4 głosy wstrzymujące.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, większością głosów, podjęła uchwałę Nr V/27/11 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Krajence na 2011 rok – która stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.

Ad.6.11.

Przewodniczący Komisji Rady przedstawili stanowiska komisji w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2011 rok.

Stanowiska Komisji były następujące:

Komisja Rewizyjna – stanowisko jednogłośnie pozytywne,

Komisja Gospodarcza – stanowisko jednogłośnie pozytywne,

Komisja Społeczna – 4 głosy za, 1 głos wstrzymujący.

 

Przewodniczący projekt uchwały poddał pod głosowanie.

Oddano 11 głosów za jego przyjęciem, 0 głosów przeciwnych oraz 4 głosy wstrzymujące.

Rada Miejska w Krajence, w obecności 15 radnych, większością głosów, podjęła uchwałę Nr V/28/11 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Krajence na 2011 rok – która stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.

 

Ad. 7

Radny Piotr Jończyk powiedział, iż śledzi w prasie lokalnej losy dworców kolejowych. Temat interesuje go, ponieważ pracuje z młodzieżą, która dojeżdża do szkoły. Okazuje się, że istnieje możliwość przejmowania infrastruktury kolejowej. Jego wniosek dotyczy jednak udostępnienia na dworcu w Krajence jednego pomieszczenia, w którym osoby dojeżdżające mogłyby oczekiwać na pociągi. Niektórzy muszą czekać dość długo, a pogoda jest niesprzyjająca.

Radny Anatol Najmowicz przypomniał, iż podczas posiedzenia Komisji Społecznej pytał o możliwość przejęcia budynku PKP w Krajence. Obecnie w prasie ukazała się informacja, iż samorządy mogą przejmować nieruchomości należące do PKP. Szlak został przetarty przez gminy: Zakrzewo, Lipkę i Złotów. W Krajence przy dworcu PKP są mieszkania. Lokatorzy są także zainteresowani wykupem mieszkań. Radny zaproponował przejęcie dworca łącznie z mieszkaniami, które gmina mogłaby później sprzedać lokatorom lub je wynająć.

Radny Jakub Niedźwiecki wnioskował o wycięcie 2 drzew w Żeleźnicy, znajdujących się przy drodze wojewódzkiej 188, jedno przy wyjeździe z nieruchomości należącej do Państwa Głyżewskich, drugie przy działce Państwa Jaroszewiczów. Drzewa te ograniczają widoczność.

Radny Zbigniew Morgulec prosił aby przyłożyć większą wagę do stanu kanału biegnącego od wsi Podróżna, poprzez Śmiardowo, Augustowo, Głubczyn i dalej  (kanał augustowski). Przepusty na kanale są małej średnicy, woda wylewa się prawie na jezdnię.

Radny Zbigniew Morgulec wnioskował także o wycięcie drzewa we wsi Śmiardowo Kraj. przy nieruchomości Państwa Kisiel znajdującego się przy wyjeździe z drogi polnej na drogę powiatową. Drzewo ogranicza w znaczący sposób widoczność.

Radny Zbigniew Morgulec wnioskował o zainstalowanie lustra, które ułatwiłoby wyjazd z drogi gminnej przy Sali Wiejskiej w Podróżnej na drogę wojewódzką nr 190. Wyjeżdżające pojazdy mają tam „pod górkę”, ponadto widoczność ogranicza stojący przy drodze budynek.

Radny Bogdan Długosz poinformował, iż przepusty na terenie gminy są niedrożne, blokują odpływ wody.

Radny Bogdan Długosz powiedział także, iż przy budowie parkingu warto byłoby uwzględnić dojazd do Warsztatu Terapii Zajęciowej. Droga do szkoły jest wąska, rano jest tam duży ruch. Odrębny dojazd do WTZ poprawiłby bezpieczeństwo.

Burmistrz powiedział, iż cieszy go aktywność radnych oraz, ze zgłaszane wnioski nie są związane z dużymi kosztami. Jeżeli chodzi o dojazd do WTZ w Krajence, to przy parkingu zaprojektowano 6 metrową drogę ale z drugiej strony. Pytał o to architekta, który wyjaśnił, iż zaprojektowano drogę z drugiej strony ze względu na to, że są tam zabudowania. Jego zdaniem droga powinna być zaprojektowana z drugiej strony przy płocie szkoły podstawowej. Będzie w związku z tym zmiana projektu, która jednak pociągnie za sobą koszty. Szkoda, że koncepcja taka nie została przyjęta wcześniej.

Ad. 8

Radny Marek Matysiak powiedział, iż na poprzedniej sesji złożył wniosek dotyczący budowy zatoczki, nie sądził jednak, że tak szybko nastąpi reakcja. Ma przy sobie petycję mieszkańców z 2009 roku skierowaną do Burmistrza, a  dotyczącą tej sprawy. Chciał ją dzisiaj przekazać, ale okazało się to niepotrzebne. Od dnia 5 grudnia 2010 roku w historii Krajenki pisany jest nowy rozdział. Czy lepszy, czy gorszy, pokaże czas. Nowy – więc powinna go cechować nowa jakość. Poprawki przyjęte do budżetu mają wpływ na codzienne życie mieszkańców. Nie chodziło tylko o parking, ale także o nową wizję Krajenki. Myśli, że zmiany dotkną także samej Rady. Niektórzy nie mogą pogodzić się z wynikiem wyborów. Zmiana Burmistrza oraz części radnych nie powodują jednak końca świata. Nie ma jednak ludzi niezastąpionych. Ukazał się artykuł w prasie, gdzie czytamy, że potrzebna jest współpraca Rady i Burmistrza, ale neguje się zamierzenia tego Burmistrza. On odszedł z armii na własną prośbę, ponieważ nie mógł zaakceptować zmian. Nie pozwolił mu na to honor. Szkoda, że w tym przypadku jest tak dużo słów, a mało honoru.

Zdzisław Pasymowski powiedział, iż cieszy się, że w dniu dzisiejszym zwyciężył rozsądek. Szczególnie nowi radni widzą nową wizję Krajenki. W Krajence 2 korty są, gdyby ktoś zwrócił się do kierownictwa szkoły, odpowiedź byłaby pozytywna. Dyrekcja nieraz oczekiwała na propozycje. Dziś w Krajence był duży pogrzeb, było dużo ludzi z zewnątrz i narzekali, że nie ma gdzie zaparkować. Zastawiona była ulica Domańskiego i Polańskiego. Parking służyć będzie nie tylko mieszkańcom Krajenki ale także gminy oraz osobom przyjezdnym.

Zdzisław Pasymowski przypomniał, iż 2 kadencje pisał pisma, zgłaszał na sesjach Rady potrzebę remontu ulicy Stanisława Polańskiego. Wstyd – ale nic się tam nie zrobiło. Nadal są wyboje, nierówności, wystające pręty. Były dyrektor nie zasłużył sobie na to, aby ulica jego imienia tak wyglądała. Rozumie, że nie ma pieniędzy ale może w przyszłości będzie można cos zrobić. Zaproponował także, aby na wzór innych gmin, w każdym półroczu organizować spotkania kierownictwa gminy z mieszkańcami. Dobrze aby cała rada rozmawiała, ponieważ sołtysi tego oczekują. Burmistrz ma wiele dobrych propozycji, które przy pomocy pracowników Urzędu, uda się zrealizować.

Radny Karol Makarewicz powiedział, iż po dyskusji na temat kortów zrozumiał, że niektórzy radni są źli, natomiast właściciele zniszczonych kortów są dobrzy. Zwolennicy budowy kortów nie głosili, że „nie, bo nie”. On jest tez mieszkańcem gminy i jest uczulony na bolączki ludzi. Stara się dbać o ich potrzeby. Czuje się dotknięty słowami, które padły.

Przewodniczący Rady stwierdził, iż to, że ktoś ma odmienne zdanie, nie oznacza, że można jeździć po nim pociągiem. Dobrze, że są różne opinie, i że można je publicznie prezentować.

Radna Elżbieta Smodis odnosząc się do wypowiedzi radnego Makarewicza, powiedziała, że także nie poczuła się dobrze. Wynika z tego, że nie rozmawiała z ludźmi – rozmawiała i głosy rozbijały po połowie.

Przewodniczący rady poinformował, iż zarzuty, że nie spotyka się z ludźmi nie są prawdziwe. Bierze m.in. udział w zebraniach OSP, zebraniach wyborczych w sołectwach. Rocznie jest to ok. 70 spotkań, nie tylko na terenie gminy.

Radny Adam Klaryński stwierdził, iż radni są po to aby służyć społeczeństwu. Prosi aby nie gniewać się na siebie i po prostu wyjść do ludzi.

Ad. 9

Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 19:00 zamknął V sesję Rady Miejskiej w Krajence.

Protokołowała:                                                             Przewodniczył:             

Renata Urbanek                                                            Piotr Gniot         

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                               Przewodniczący Rady Miejskiej